ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE"

Transkrypt

1 ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko JERZY RUSZAŁA 2. Imiona rodziców ADAM, MICHALINA 3. Data urodzenia r. 4. Obywatelstwo POLSKIE 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) SZCZECIN, UL. WIŚLANA 29B 6. Kontakt: tel ; 7. Wykształcenie UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 1993r. (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka; Specjalność: Rachunkowość; uzyskany tytuł magistra ekonomii (zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy naukowy) 8. Wykształcenie uzupełniające UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 2007r. zamknięcie przewodu doktorskiego w 2007r., uzyskany tytuł doktora nauk ekonomicznych w specjalności finanse i bankowość. WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SZCZECINIE ( ) studia podyplomowe pt. Kontrola Finansowa i Audyt Wewnętrzny w Służbach Publicznych. KURSY I SZKOLENIA: 2012r. PRINCE2 Foundation, Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) 2011r. Język angielski nomenklatura fachowa w projektach europejskich, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez rozwój klastrów, Metody i sposoby prowadzenia promocji innowacyjności, Zasady przygotowania i realizacji projektów, Budżetowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE, Moja gmina chroni klimat 2010r. Foresight regionalny, Biznes plan 2009r. Wycena przedsiębiorstw 2008r. Ocena technologii z punktu widzenia możliwości ich komercjalizacji, Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP 2007r. Audyt Technologiczny, Zarządzanie rozwojem firmy - Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, Evaluation of innovative investment proposals projekt Innovation Coach 2006r. Ocena potencjału rynkowego nowych przedsięwzięć wg metodologii Quicklook, Analiza opłacalności inwestycji wraz z przygotowaniem studium wykonalności, Kanadyjskie programy wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Regionalny system monitoringu zasobów i procesów innowacyjnych projekt MORIS, 2005r. Metody wycen przedsiębiorstw, Programy pomocowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 2004r. egzamin na auditora wewnętrznego systemu 1 zarządzania jakością ISO 9001:2000,

2 Przygotowanie biznes planu dla przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych ze środków pomocowych UE, Problemy zarządzania w przedsiębiorstwie o słabej kondycji, 2003r. Konsultant Funduszy Europejskich, Warsztaty przedsiębiorczości, 2001r. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie, 2000r. Wykorzystanie źródeł informacji i metod analizy finansowej do oceny wyników działalności przedsiębiorstwa, 1999r. Small Business Counselling Certificate (kanadyjski certyfikat doradcy małego biznesu), 1998r. stopień zawodowy Dyplomowany Pracownik Bankowy, 1995r. Ocena projektów inwestycyjnych, (kurs, studnia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia Okres Miejsce pracy zatrudnienia 2013-obecnie Urząd (Wydział Zarządzania Strategicznego) Urząd (Wydział Rozwoju Regionalnego) Miejscowość Stanowisko i zakres obowiązków Główny specjalista terytorializacja polityki rozwoju, współtworzenie i wdrażanie Strategii Rozwoju, Strategii Polska Zachodnia 2020 i innych regionalnych dokumentów strategicznych, programowanie perspektywy finansowej na poziomie regionalnym; współtworzenie i administracja portalem wiedzy o regionie, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego współtworzenie i wdrażanie Strategii Rozwoju, Regionalnej Strategii Innowacji, Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Regionalnego Programu Operacyjnego i innych regionalnych dokumentów strategicznych, programowanie perspektywy finansowej na poziomie regionalnym Rada Inwestycyjna Inicjatywy JEREMIE Urząd Nadzór merytoryczny prac Biura Programowania Rozwoju (do ), Biura Projektów Systemowych (do ), Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Członek Rady Inwestycyjnej JEEMIE weryfikacja i opiniowanie strategii inwestycyjnej Menedżera Funduszu (BGK) oraz parametrów produktów dla MSP wdrażanych w ramach Inicjatywy Wyższa Szkoła Bankowa Cykl wykładów Finansista filarem sukcesu firmy studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z zakresu audytu projektów 2

3 2010 Urząd (WRR) 2009 Uniwersytet Szczeciński 2009 Urząd (ROPS) Polska Fundacja finansowanych ze środków UE Przewodniczący Głównego Panelu Ekspertów Foresight u regionalnego: - Rozwój i zapotrzebowanie rynku pracy pod kątem innowacyjności w regionie, - Chemia przemysł chemiczny w województwie zachodniopomorskim w kontekście kreowania innowacyjności Cykl wykładów dla słuchaczy studiów dziennych i zaocznych dotyczących analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego Ekspert ds. funduszy unijnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Wsparcie merytoryczne projektów realizowanych przez ROPS, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i innych podmiotów polityki społecznej Główny Menedżer ds. pożyczek ocena wniosków MSP zakładających działalność lub we wczesnej fazie rozwoju o pożyczki, analiza biznesu i ocena zdolności kredytowej, wiceprzewodniczący Komitetu Pożyczkowego. Współpraca z partnerami fundacji w zakresie wpierania przedsiębiorczości i sektora MSP (PUP, starostwami powiatowymi, uczelniami wyższymi, inkubatorami przedsiębiorczości, organizacjami pozarządowymi, funduszami poręczeń kredytowych, bankami); Projektowanie i nadzór usług finansowych fundacji (funduszy pożyczkowych, funduszy seed capital i venture capital); Prowadzenie funduszu pożyczkowego w ramach SPO WKP (w woj. pomorskim) oraz nadzór funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację w woj. lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, kujawskopomorskim i zachodniopomorskim. Prowadzenie projektu pn. Kanadyjski Program Pożyczkowy dla Inkubatorów (25 Inkubatorów w północnej i zachodniej Polsce) weryfikacja zasobów ekonomicznych i organizacyjnych Inkubatorów pod kątem możliwości realizacji programu, prawidłowości wykorzystania powierzonych środków do wysokości otwartej linii, nadzór nad realizacją zawartych z Inkubatorami umów i bezpieczeństwa zwrotu udostępnionych środków; Akredytowany Konsultant Krajowej Sieci Usług dla MSP w zakresie usług doradczych i finansowych szeroko pojęte doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zakładające i prowadzące już działalność gospodarczą (absolwenci, bezrobotni, przedsiębiorcy). Doradca i członek Komisji oceniającej wnioski w projektach realizowanych przez Fundację ze środków EFS (działanie 2.5 ZPORR). 3

4 Kanadyjsko- Polska Fundacja Bank Pekao SA VI Oddział Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Departament Bankowości Przedsiębiorstw Bank PBKS SA - Grupa Pekao SA Departament Kredytów Bank PBKS SA Departament Finansowy Centrala Banku PBKS SA Naczelnik ds. kredytów ocena wniosków kredytowych współfinansowanych przez fundację i Bank Pekao SA (sieć oddziałów banku z woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego), ocena i monitoring pożyczek podwyższonego ryzyka typu venture; Współpraca z partnerami fundacji w zakresie wpierania przedsiębiorczości i sektora MSP (uczelniami wyższymi, bankami); prowadzenie projektu pn. Kanadyjski Program Pożyczkowy dla Inkubatorów Menedżer Klienta kontrakt menedżerski obsługa i doradztwo klientom, w tym sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Cykl wykładów dotyczących szeroko rozumianej bankowości Menedżer Klienta Strategicznego doradztwo i obsługa jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych Specjalista analiza wniosków kredytowych przedsiębiorstw, w tym analiza wniosków kredytów preferencyjnych dla rolnictwa. Referent-księgowy prowadzenie księgowości gospodarki własnej Banku Doświadczenie zawodowe z zakresu zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Okres Miejsce pracy zatrudnienia Urząd Polska Fundacja Urząd Woj. Lubuskiego Miejscowość Stanowisko i zakres obowiązków Realizacja/nadzór 2 projektów systemowych (w tym jeden projekt w partnerstwie z uczelniami, organizacjami przedsiębiorców i organizacjami pozarządowymi) w ramach działania POKL na łączną kwotę ponad 5 mln zł Projekt pt. Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej w ramach działania 2.5 ZPORR: doradca świadczenie usług doradczych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej i sporządzaniem biznes planów przez Beneficjentów; członek Komisji Oceniającej Wnioski o wsparcie inwestycyjne i pomostowe Zielona Góra Ocena merytoryczna wniosków składanych przez mikroprzedsiębiorców w działaniu 2.1 LRPO jako ekspert (po niezgodnej ocenie przez asesorów), w tym w trybie odwoławczym protestów składanych przez beneficjentów Ministerstwo Ekspert powoływany w celu rzetelnej i bezstronnej oceny 4

5 Rozwoju Regionalnego Polska Fundacja 2007 Polska Fundacja 2007 Polska Fundacja projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w ramach dziedzin: - działalność inwestycyjna przedsiębiorstw w tym ekoinwestycje, - fundusze pożyczkowe. Realizacja / nadzór 6 projektów regionalnego i subregionalnych funduszy pożyczkowych w ramach SPO WKP działanie na łączną kwotę 96 mln zł: menedżer projektu / wiceprzewodniczący Komitetu Pożyczkowego, ocena wniosków MSP o pożyczki, analiza biznesowa przedsięwzięć i ocena zdolności kredytowej, obsługa i monitoring mikro i małych przedsiębiorstw, raportowanie do PARP w zakresie stopnia realizacji projektu, składanie wniosków o płatności pośrednie i końcowe, rozliczanie projektów, audyty końcowe. Aplikacja o dotację w ramach SPO WKP działanie seed capital: autor projektu, opracowanie zasad selekcji projektów inwestycyjnych i metodologii przeprowadzania analiz due diligence oraz metodologii wyceny przedsiębiorstw na potrzeby projektu (projekt przeszedł ocenę merytoryczną lecz nie otrzymał wsparcia) Aplikacja o dotację w ramach konkursu Krajowego Funduszu Kapitałowego na dokapitalizowanie funduszy venture capital: współautor projektu (projekt przeszedł ocenę merytoryczną lecz nie otrzymał wsparcia) Umowa zlecenia Opracowanie kilku wniosków / biznes planów / części finansowej biznes planów dla MSP w ramach SPO WKP działanie 2.3 i ZPORR działanie Słupskie Stow. Innowacji Gospodarczych i Słupsk Program Edukacji Ekonomicznej NBP pt. Dobry start przedsiębiorczość wykładowca; Program skierowany do uczniów i studentów, którego celem było pobudzanie do aktywności i znalezienie trwałego miejsca pracy poprzez samo zatrudnienie.... (wskazać okresu zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 10. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania Prawo jazdy kat. AB, znajomość angielskiego w stopniu podstawowym, biegła znajomość pakietu Microsoft Office. 5

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie "Ma-Ja" dostarcza swoim Klientom odpowiednio przygotowane miejsca na reklamę zewnętrzną. Są to przede wszystkim białe tablice umieszczone wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 NOWE SZANSE DLA PRZEDSIĘBIORSTW KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 Termin i miejsce szkolenia: Edycja VIII: Wrocław: 15-16 czerwca 2015 r. i 22-23 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo