Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczenia floty pojazdów należących do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz będących w jego posiadaniu na podstawie innych tytułów prawnych niż własność, takich jak np. leasing, najem, umowa użyczenia itp. (umowa ubezpieczenia zawierana na rzecz właścicieli pojazdów), a także pojazdów w których posiadanie wejdzie zamawiający w okresie trwania umowy. W przypadku pojazdów nowych zakupionych w trakcie trwania umowy o zamówienie, Zamawiający zachowuje swobodę wyboru korzystniejszej dla siebie oferty ubezpieczenia spośród dostępnych na rynku w tym np. pakiet dealerski działanie takie nie będzie stanowiło uchybienia umowy zawartej na podstawie niniejszego postępowania. Uchybienia w umowie nie będzie stanowiło również zawarcie w innym towarzystwie ubezpieczenia pojazdów, niebędących własnością Zamawiającego (np. pojazdy leasingowane, najmowane, dzierżawione itp.). Zakres zamówienia obejmuje: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 2. Ubezpieczenie Auto-Casco 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 4. Ubezpieczenie Assistance I Charakterystyka Zamawiającego I.1 Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Ul. C.K. Norwida 34, Wrocław REGON: NIP: I.2 Informacja o brokerze ubezpieczeniowym Doradcą Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz realizacji zawartych umów jest broker ubezpieczeniowy Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 34a, Warszawa, Oddział we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 34a/10, Wrocław. I.3 Informacja o szkodowości w ostatnich 3 latach: Zestawienie wyników szkodowych dla ubezpieczeń komunikacyjnych zawieranych przez RZGW we Wrocławiu znajduje się w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia II Warunki ubezpieczenia zasady ogólne II.1 Zakres ubezpieczenia opisany w SIWZ (dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń dobrowolnych) jest zakresem minimalnym. Jeżeli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń znajdują się odmienne lub dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy (korzystniejszy dla Zamawiającego) od zakresu proponowanego w SIWZ, to automatycznie zapisy korzystniejsze zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. II.2 W zakresie nie uregulowanym postanowieniami SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wskazane przez danego Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wszelkie wątpliwości i rozbieżności pomiędzy SIWZ a OWU będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. Strona 1 z 10

2 II.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek niekorzystnych dla Zamawiającego odstępstw od treści warunków umowy zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń i wyłączeni ochrony ubezpieczeniowej ponad te, które zostały określone w SIWZ oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (w zakresie nie uregulowanym w SIWZ). Opis przedmiotu zamówienia traktuje się jako szczególne warunki ubezpieczenia. II.4 W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie wynikającego z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, nie przekaże Wykonawcy istotnych informacji mających wpływ na zmianę ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia błędu uzupełni stosowne informacje. II.5 Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości stawek, składek wskazanych w ofercie przetargowej dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz pojazdów przez cały okres obowiązywania umowy. Stawki, składki wynikające z zawartej umowy obowiązywać będą zarówno dla pojazdów określonych w załączniku do SIWZ, jak również pojazdów nowych, w których posiadanie wejdzie Zamawiający w trakcie trwania umowy. II.6 W przypadku pojazdów nie będących własnością RZGW we Wrocławiu (pojazdy będące m.in. przedmiotem: leasingu, najmu, dzierżawy itp.), w sytuacji braku zgody właściciela pojazdu (leasingodawcy itp.) na samodzielne zawarcie ubezpieczenia przez użytkownika tj. RZGW we Wrocławiu Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mimo zawartej umowy, nie będzie miał prawa żądać zawarcia umowy ubezpieczenia dla tych pojazdów, jak również nie będzie przysługiwało mu roszczenie o zapłatę składki (utracone korzyści) lub jakichkolwiek innych świadczeń zastępczych, kar itp. w chwili obecnej brak takich pojazdów w wykazie II.7 W przypadku pojazdów nowych włączonych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się automatycznie od momentu przejścia ryzyka na Zamawiającego, pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia w terminie 3 dni od daty rejestracji/przerejestrowania pojazdu. Zakres automatycznej ochrony jest zgodny z wnioskiem przekazanym przy zgłoszeniu pojazdu. Zapis dotyczy również pojazdów przejmowanych/ wykupywanych z leasingu itp. III Szczegółowe Warunki Ubezpieczeń Ubezpieczenia komunikacyjne III.1 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH III.1.1 Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu w oparciu o obowiązujące przepisy zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz z późn. Zm.) Wykaz pojazdów będących aktualnie w posiadaniu RZGW we Wrocławiu został podany w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Pojazdy, które zostaną nabyte w okresie trwania umowy będą automatycznie włączane do ubezpieczenia na warunkach określonych w umowie na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego lub jego pełnomocników. III.1.2 Zakres ubezpieczenia (w tym także zakres terytorialny): Zgodny z aktualnymi zapisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz z późn. zm.), na dzień zawarcia umów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów. III.1.3 Suma gwarancyjna: Ustawowa, zgodna z aktualnymi zapisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz z późn. zm.), na dzień zawarcia umów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów. Sumą gwarancyjną w ubezpieczeniu OC w odniesieniu do jednego zdarzenia jest równowartość w złotych: w przypadku szkód na osobie EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. Strona 2 z 10

3 w przypadku szkód w mieniu EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. III.1.4 Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy dla każdego pojazdu z osobna odrębna polisa Umowa generalna na okres: od daty zawarcia umowy do dnia tj. do wygaśnięcia ostatniej polisy. Początek okresu ubezpieczenia został wskazany przy poszczególnych pojazdach w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Czas trwania zamówienia obejmować będzie okres od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia ostatniego z pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy generalnej. Ubezpieczenie nowych pojazdów w trakcie okresu trwania umowy, automatycznie przedłuża okres ważności umowy do dania zakończenia rocznych polis ubezpieczeniowych dla tych pojazdów. III.2 UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO III.2.1 Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wymienione w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, nalężące do lub użytkowane przez Zamawiającego, pod warunkiem, że w treści załącznika nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia wskazano ubezpieczenie AC przy danym pojeździe i określono sumę ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa będzie świadczona bez względu na wiek pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia AC zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Wśród pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego znajdują się obecnie: Pojazdy osobowe Pojazdy ciężarowe Ciągniki rolnicze Przyczepy Maszyny samojezdne (np. kosiarka spalinowa) Inne pojazdy, specjalne np. melex Pojazdy, które zostaną nabyte w okresie trwania umowy będą automatycznie włączane do ubezpieczenia na warunkach określonych w umowie na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego. III.2.2 Suma ubezpieczenia Pojazdy wraz z sumami ubezpieczenia zostały podane w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, sumy ubezpieczenia uwzględniają podatek VAT (wartości brutto). Sumy ubezpieczenia pojazdów, zostały określone na podstawie wartości rynkowej pojazdów na dzień.. według katalogu Info-Expert wartości te zostaną wykorzystane do wystawienia polis ubezpieczeniowych dla poszczególnych pojazdów. Jednocześnie Zamawiający zachowuje możliwość/prawo do aktualizacji wartości rynkowej pojazdu przed dniem wystawienia polisy dla konkretnego pojazdu. W przypadku pojazdów specjalistycznych nie widniejących w katalogu Info-Expert sumy ubezpieczenia zostały określone na podstawie przeszacowania wartości fakturowej. Sumy ubezpieczenia pojazdów uwzględniają wartość wyposażenia dodatkowego. Wykonawca przyjmuje do wiadomości sposób ustalenia i wysokość sum ubezpieczenia, nie będzie zatem podnosił zarzutów niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia. W przypadku doubezpieczenia w okresie trwania umowy, dla pojazdów nowych, sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego pojazdu można zadeklarować także w wartości równej kwocie podanej na fakturze sprzedaży, powiększonej o podatek VAT, bez uwzględnienia udzielonego rabatu. Warunkiem przyjęcia do ubezpieczenia wartości fakturowej, jest zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia AC w okresie 30 dni od daty wystawienia faktury. Suma ubezpieczenia określona na podstawie wartości fakturowej dla pojazdów nowych pozostaje niezmienną wartością rynkową pojazdu przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia polisy do dnia powstania pierwszej szkody (wartość na dzień szkody). Jeżeli, OWU Wykonawcy wprowadza bezskładkową gwarancję sum ubezpieczenia, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia polisy, również dla innych pojazdów niż nowo zakupione, wówczas zastosowanie mają te zapisy. Suma ubezpieczenia pojazdu nie podlega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania brak konsumpcji sumy ubezpieczenia, Strona 3 z 10

4 III.2.3 Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody (w ruchu i podczas postoju, garażowania itp.) polegające na fizycznym uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu (oraz części i wyposażenia pojazdu), spowodowane wskutek co najmniej następujących zdarzeń: 1) kradzieży, rabunku pojazdu lub jego części 2) działania siły mechanicznej (w tym w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu), 3) uszkodzenia przez osoby trzecie (w tym również włamanie, usiłowanie kradzieży, dewastacja/wandalizm), 4) uszkodzenie, zanieczyszczenie pojazdu przez osobę, która potrzebowała natychmiastowej pomocy w celu ratowania zdrowia lub życia. 5) uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu, 6) uszkodzenia pojazdu, części pojazdu, wyposażenia przez zwierzęta (np. pogryzienie) 7) pożaru, 8) wybuchu, 9) uderzenia pioruna, 10) upadku statku powietrznego, 11) powodzi, 12) zatopienia, 13) opadów atmosferycznych (w tym m.in. deszczu, gradu, śniegu) 14) huraganu oraz trąby powietrznej 15) zapadania lub osuwania się ziemi, 16) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, 17) zalania, 18) dymu, sadzy 19) huku ponaddźwiękowego, 20) lawiny, 21) trzęsienia ziemi 22) nagłego działania innych (niewymienionych wcześniej) sił przyrody 23) uszkodzenie szyby pojazdu na skutek samoczynnego pęknięcia lub innego zdarzenia losowego 24) akcji gaśniczej lub ratowniczej prowadzonej w związku z zaistnieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe pomiędzy pojazdami w ramach floty zderzenie pojazdów należących do Zamawiającego lub będących w jego posiadaniu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w oszkleniu pojazdu polegające na wybiciu, stłuczeniu, spękaniu szyb pojazdu na skutek zadziałania jednego z ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia AC, z zastosowaniem zapisów dotyczących franszyzy integralnej. OWU Wykonawcy może przewidywać zakres szerszy np. poprzez zastosowanie konstrukcji AllRisks, przy czym w każdym przypadku, zakres ubezpieczenia wynikający z OWU nie będzie wyłączał lub ograniczał w żaden sposób minimalnego zakresu ubezpieczenia określonego w opisie przedmiotu zamówienia. III.2.4 Zakres terytorialny: Minimalny terytorialny zakres ubezpieczenia AC: 1) Co najmniej geograficzne granice Europy 2) Kraje byłego ZSRR w tym Rosji w tym przypadku, dopuszcza się ograniczenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży, o ile ograniczenia te są wprost określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy. III.2.5 Franszyzy i udziały własne Udział własny: brak Franszyza redukcyjna: brak Franszyza integralna: 500 zł, dla szyb 200 PLN Odrębne zapisy OWU Wykonawcy w kwestii franszyz i udziałów własnych nie mają zastosowania. Strona 4 z 10

5 III.2.6 Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy dla każdego pojazdu z osobna odrębna polisa Umowa generalna na okres: od daty zawarcia umowy do dnia tj. do wygaśnięcia ostatniej polisy. Początek okresu ubezpieczenia został wskazany przy poszczególnych pojazdach w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Czas trwania zamówienia obejmować będzie okres od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia ostatniego z pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy generalnej. Ubezpieczenie nowych pojazdów w trakcie okresu trwania umowy, automatycznie przedłuża okres ważności umowy do dania zakończenia rocznych polis ubezpieczeniowych dla tych pojazdów. III.2.7 Likwidacja szkód 1) Szkody częściowe Dla wszystkich pojazdów, niezależnie od rodzaju oraz wieku pojazdu - likwidacja szkód częściowych wykonywana będzie w wariancie serwis (warsztat, itp.) naprawa uszkodzonego pojazdu w serwisie wybranym przez Zamawiającego (w tym możliwość wyboru autoryzowanego serwisu danej marki) według uprzednio uzgodnionych z wykonawcą kosztów i sposobu naprawy, zwrot kosztów wynikających z faktur wystawionych przez zakład naprawczy. Zniesiona zostaje amortyzacja części (procentowe pomniejszenie wartości w związku ze zużyciem eksploatacyjnym) - (nie dotyczy akumulatorów, elementów ciernych układu hamulcowego, elementów ciernych sprzęgła, elementów układu wydechowego ulegających zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji pojazdu). Na wniosek Zamawiającego, wartość szkody może być ustalana w oparciu o wariant kosztorysowy z zastosowaniem metodologii określonej w OWU Wykonawcy, przy czym nie będą miały zastosowania procentowe pomniejszenia za zużycie eksploatacyjne części, wynikające z OWU Wykonawcy. Odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem wartości podatku VAT. 2) Szkody całkowite W przypadku szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej rynkowej wartości pojazdu w dniu powstania szkody, pomniejszonej o wartość rynkową pozostałości po szkodzie. W przypadku szkody kradzieżowej wysokość odszkodowania ustala się w oparciu o wartość rynkową pojazdu w dniu dokonania kradzieży. III.2.8 Wymagane warunki dodatkowe: 1) Wykonawca uznaje za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w pojazdach podanych w SIWZ i załącznikach. Wykonawca nie wymaga od Zamawiającego certyfikatów ani świadectw kwalifikacyjnych potwierdzających ich montaż. 2) Wykonawca rezygnuje z wykonywania zdjęć pojazdu przed zawarciem polisy w sytuacji, gdy pojazd zgłoszony do ubezpieczenia Auto-Casco: a. jest pojazdem fabrycznie nowym, który jest odbierany bezpośrednio od autoryzowanego sprzedawcy i obejmowany ochroną od daty pierwszej rejestracji pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu; b. posiadał dotychczas ubezpieczenie Auto-Casco, pod warunkiem jednoczesnego dostarczenia do Wykonawcy kopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego fakt zawarcia tej umowy ubezpieczenia oraz złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o braku uszkodzeń pojazdu jeśli wykonawca zażąda takich dokumentów.. 3) Wyposażenie dodatkowe ubezpieczone na takich samych zasadach: stawkach, zasadach likwidacji szkód AC jak pojazd z wyposażeniem standardowym. Wartość wyposażenia dodatkowego uwzględniona w sumie ubezpieczenia (podniesienie sumy ubezpieczenia). Nie mają zastosowania limity odpowiedzialności za szkody w wyposażeniu dodatkowym określone w OWU Wykonawcy. 4) Ubezpieczyciel uznaje sumy ubezpieczenia podane przez Zamawiającego i nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutów w postaci niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia 5) Sumy ubezpieczenia mogą ulec aktualizacji przed zawarciem umowy/polisy na dany pojazd.. 6) Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w czasie, gdy pojazd znajdował się w zakładzie naprawczym, konserwacyjnym, myjni oraz podczas prób technicznych, jak również podczas jazd przed lub po naprawie, dokonywanych przez pracowników zakładu naprawczego z regresem do sprawcy szkody. Strona 5 z 10

6 7) Wykonawca nie będzie ograniczał wypłaty odszkodowania, jeżeli w chwili zdarzenia pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych, o ile fakt ten nie miał związku z powstaniem szkody. 8) Wykonawca nie będzie ograniczał wypłaty odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności szkody zostanie stwierdzone przekroczenie przez kierującego pojazdem przepisów o ruchu drogowym, w tym dopuszczalnej prędkości. Nie dotyczy to sytuacji złamania przepisów ruchu drogowego dotyczących wymagania posiadania uprawnień do kierowania pojazdem, nietrzeźwości i odurzenia substancjami wszelkiego rodzaju w czasie prowadzenia pojazdu - w tego typu przypadkach istnieje możliwości wprowadzenia wyłączeni ochrony ubezpieczeniowej w OWU 9) Wykonawca zwróci udokumentowane koszty wymiany zamków, koszty przekodowania modułów itp. urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą w przypadku, gdy doszło do utraty kluczyków i innych urządzeń peryferyjnych dla zabezpieczeń pojazdu na skutek kradzieży. 10) Wykonawca odpowiada za szkody w pojazdach powstałe na skutek działania przewożonego ładunku, który został prawidłowo zamocowany i zabezpieczony w pojeździe, a na skutek zdarzenia objętego ochroną AC doszło do zerwania zabezpieczeń i powstania szkody w wyniku oddziaływania ładunku na pojazd. 11) Wykonawca nie będzie ograniczał wypłaty odszkodowania z tytułu wieku lub doświadczenia w prowadzeniu pojazdu kierowcy pojazdu. 12) Zachowanie ciągłości ubezpieczeniowej w przypadku przejścia prawa własności ubezpieczonego pojazdu na Zamawiającego (aktualność ochrony dla pojazdów wykupionych z leasingu, a nie przerejestrowanych na Zamawiającego). 13) Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), ale nie ma możliwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą. W związku z tym odszkodowanie wypłacane będzie z uwzględnieniem podatku VAT. III.2.9 Klauzule dodatkowe Klauzule dodatkowe mające zastosowanie w ubezpieczenia Auto-casco III Klauzule fakultatywne (dodatkowo punktowane) 1) Klauzula środków odurzających Na warunkach niniejszej klauzuli wprowadza się odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu umowy ubezpieczenia (bez ograniczeń, do pełnej sumy ubezpieczenia) za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami po użyciu lub pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających. Ochroną objęte są również szkody w sytuacji gdy kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Wykonawca zachowuje pełne prawo do regresu wypłaconego odszkodowania do kierującego pojazdem, który dopuścił się kierowania pojazdem w opisanych powyżej okolicznościach. III Klauzule obligatoryjne 1) Klauzula szkody całkowitej: Uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu szkody, traktowane będzie jako szkoda całkowita. 2) Klauzula regresowa Ustala się, że po wypłacie odszkodowania nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przysługujące Zamawiającemu przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Wykonawcę również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego (samo zatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3) Klauzula początku odpowiedzialności Niniejszym ustala się, że za początek okresu ochrony uważa się początek okresu ubezpieczenia wskazany w umowie/polisie. Płatność składki nie stanowi warunku rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 4) Klauzula terminu oględzin W przypadku zajścia szkody Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 5) Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę częściową, Wykonawca nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Strona 6 z 10

7 6) Klauzula terminu zgłoszenia szkody W przypadku zajścia szkody Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę o szkodzie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu powzięcia informacji o szkodzie, a w przypadku kradzieży w ciągu 1 dnia roboczego od momentu powzięcia informacji o zdarzeniu. Nie dokonanie obowiązków przez Zamawiającego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, skutkować może ewentualnymi konsekwencjami określonymi w OWU wykonawcy. III.3 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW III.3.1 Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy oraz pasażerów powstałych w związku z ruchem i postojem pojazdów wymienionych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Przez nieszczęśliwy wypadek rozumie się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Pojazdy, które zostaną nabyte w okresie trwania umowy będą automatycznie włączane do ubezpieczenia na warunkach określonych w umowie na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. III.3.2 Zakres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe w czasie ruchu i postoju pojazdu, w tym także: 1. podczas wsiadania do pojazdu i podczas wysiadania z pojazdu, 2. podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, 3. podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, 4. bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także następstwa zawałów serca lub udar mózgu, przy czym ubezpieczeniem objęte są wyłącznie następstwa zawału serca lub udar mózgu powstałe u kierowcy pojazdu. III.3.3 Suma ubezpieczenia: ,00 zł na każdą osobę w pojeździe. III.3.4 Zakres terytorialny: Europa (OWU wykonawcy może przewidywać szerszy zakres terytorialny) III.3.5 Franszyzy i udziały własne Udział własny: brak Franszyza redukcyjna: brak Franszyza integralna: brak III.3.6 Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy dla każdego pojazdu z osobna odrębna polisa Umowa generalna na okres: od daty zawarcia umowy do dnia tj. do wygaśnięcia ostatniej polisy. Początek okresu ubezpieczenia został wskazany przy poszczególnych pojazdach w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Czas trwania zamówienia obejmować będzie okres od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia ostatniego z pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy generalnej. Ubezpieczenie nowych pojazdów w trakcie okresu trwania umowy, automatycznie przedłuża okres ważności umowy do dania zakończenia rocznych polis ubezpieczeniowych dla tych pojazdów. Strona 7 z 10

8 III.3.7 Klauzule dodatkowe obligatoryjne 1) Klauzula początku odpowiedzialności Niniejszym ustala się, że za początek okresu ochrony uważa się początek okresu ubezpieczenia wskazany w umowie/polisie. Płatność składki nie stanowi warunku rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 2) Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania, Wykonawca nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 3) Klauzula regresowa Ustala się, że po wypłacie odszkodowania nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przysługujące Zamawiającemu przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Wykonawcę również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego (samo zatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. III.4 UBEZPIECZENIE ASSISTANCE UWAGA: Ubezpieczenie Assistance może być świadczone przez Wykonawcę zarówno jako część składowa ubezpieczenia Auto-Casco, jak również jako oddzielny produkt ubezpieczeniowy. Warunkiem jest realizowanie świadczeń Assistance minimum w zakresie opisanym w części III.4 opisu przedmiotu zamówienia. W ofercie należy wskazać jaki wariant ubezpieczenia Assistance ma zastosowanie zgodnie z treścią OWU stanowiących podstawę oferty. III.4.1 Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są usługi Assistance świadczone na rzecz Zamawiającego. Pojazdy podlegające ubezpieczeniu zostały podane w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Pojazdy, które zostaną nabyte w okresie trwania umowy, będą automatycznie włączane do ubezpieczenia na warunkach określonych w umowie na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego. III.4.2 Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia obejmuje usługi Assistance, które będą świadczone w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego. Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się wypadek pojazdu, kolizję oraz awarię pojazdu. Przez wypadek, kolizję pojazdu rozumie się zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu i które spowodowało jego unieruchomienie. Przez awarię pojazdu rozumie się każde wynikające z przyczyny wewnętrznej, nagłe i niespodziewane zatrzymanie funkcjonowania w szczególności: elementu mechanicznego, elektronicznego, elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego, niezbędnego do używania pojazdu, powodujące unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu. Usługi Assistance świadczone przez Wykonawcę obejmować powinny co najmniej (OWU wykonawcy może przewidywać inne dodatkowe świadczenia ponad te minimalne określone w opisie przedmiotu zamówienia, wówczas świadczenia przewidziane w OWU w ramach wskazanego przez Wykonawcę w ofercie wariantu maj zastosowanie do umowy ubezpieczenia): Wariant I a) pomoc informacyjną (call center); b) naprawę ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku, kolizji lub awarii pojazdu (świadczenie obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z wyłączeniem kosztów części lub materiałów użytych do naprawy); c) organizację oraz pokrycie kosztów holowania ubezpieczonego pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku, kolizji lub awarii pojazdu, jeżeli w ocenie przedstawiciela Wykonawcy nie jest możliwa naprawa na miejscu zdarzenia; holowanie odbywa się w wybrane przez Zamawiającego miejsce na odległość minimum 100 km liczoną od miejsca zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego Strona 8 z 10

9 Wariant II a) pomoc informacyjną (call center); b) naprawę ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku, kolizji lub awarii pojazdu (świadczenie obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z wyłączeniem kosztów części lub materiałów użytych do naprawy); c) organizację oraz pokrycie kosztów holowania ubezpieczonego pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku, kolizji lub awarii pojazdu, jeżeli w ocenie przedstawiciela Wykonawcy nie jest możliwa naprawa na miejscu zdarzenia; holowanie odbywa się w wybrane przez Zamawiającego miejsce na odległość minimum 100 km liczoną od miejsca zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego d) pojazd zastępczy, jeżeli użytkownik nie może korzystać z ubezpieczonego pojazdu w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ubezpieczeniem assistance. Pokrycie kosztów pojazdu zastępczego na minimum 5 dni. Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (wykaz pojazdów) wskazuje, które z pojazdów mają zostać ubezpieczone w Wariancie I, a które w Wariancie II Assistance (zaznaczone na żółto dla wariantu II). III.4.3 Zakres terytorialny: Europa z możliwością wyłączenia terytorium krajów byłego ZSRR, min.: Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, o ile OWU przewidują takie terytorialne ograniczenie. III.4.4 Franszyzy i udziały własne: Udział własny: brak Franszyza redukcyjna: brak Franszyza integralna: brak III.4.5 Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy dla każdego pojazdu z osobna odrębna polisa Umowa generalna na okres: od daty zawarcia umowy do dnia tj. do wygaśnięcia ostatniej polisy. Początek okresu ubezpieczenia został wskazany przy poszczególnych pojazdach w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Czas trwania zamówienia obejmować będzie okres od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia ostatniego z pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy generalnej. Ubezpieczenie nowych pojazdów w trakcie okresu trwania umowy, automatycznie przedłuża okres ważności umowy do dania zakończenia rocznych polis ubezpieczeniowych dla tych pojazdów. III.4.6 Warunki dodatkowe fakultatywne (dodatkowo oceniane) - Zamawiający przyzna dodatkowa punktację zgodnie z kryterium oceny ofert za następujące cechy oferty: III Za wyższy limit holowania pojazdów (w km) niż minimalny wynoszący 100 km III Za większą liczbę dni pokrycia kosztów pojazdu zastępczego ponad minimalne 5 dni Wartości te należy określić w formularzu ofertowym III.4.7 Klauzule dodatkowe obligatoryjne 1) Klauzula początku odpowiedzialności Niniejszym ustala się, że za początek okresu ochrony uważa się początek okresu ubezpieczenia wskazany w umowie/polisie. Płatność składki nie stanowi warunku rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 2) Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania, Wykonawca nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Strona 9 z 10

10 3) Klauzula VAT Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), ale nie ma możliwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą. W związku z tym odszkodowanie wypłacane będzie z uwzględnieniem podatku VAT. 4) Klauzula regresowa Ustala się, że po wypłacie odszkodowania nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przysługujące Zamawiającemu przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Wykonawcę również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego (samo zatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 10 z 10

Załącznik Nr do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczenia floty pojazdów należących do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz będących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy (informacja przesłana faksem wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) Dotyczy: Postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość 1. Przedmiot ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6 Załącznik nr 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie obejmujące:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, sumy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 1/flota/2017 załącznik nr 3

ZP WORD 1/flota/2017 załącznik nr 3 UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW NALEŻĄCYCH LUB BĘDĄCYCH W POSIADANIU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 1.4. SIWZ. 1.2. Wykonawca przyjmuje do

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowane ZAPYTANIE OFERTOWE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się zapytaniem ofertowym na ubezpieczenia komunikacyjne.

Zmodyfikowane ZAPYTANIE OFERTOWE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się zapytaniem ofertowym na ubezpieczenia komunikacyjne. Gdańsk, dnia 11.07.2017r. Ubezpieczający/Ubezpieczony: Nazwa: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku Adres siedziby: ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk NIP: 584-22-64-707 REGON: 191474505 Zmodyfikowane

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

(pieczęć Zamawiającego)

(pieczęć Zamawiającego) WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ 00-893 Warszawa ul. Ogrodowa 5/7 (pieczęć Zamawiającego) WFOŚiGW w Warszawie Warszawa, 4^.1.- listopada 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia pojazdów należących do Zamawiającego - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ

Załącznik nr 1b do SIWZ Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU załącznik nr 3 do ogłoszenia nr K-DZP.362.2.138.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Rozdział 1 - Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach ZP.271.18.2014 Uczestnicy postępowania przetargowego Pabianice, 25.11. 2014 Dot postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 1 Ubezpieczenie AUTO CASCO Opis produktu Ubezpieczenie pozwala Klientowi uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy jego samochód ulegnie uszkodzeniu, np. wskutek wypadku czy

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Umowa generalna

Załącznik nr 5. Umowa generalna Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Gminy Korfantów Znak sprawy 15/2015/KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia):

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): Załącznik nr 1 Numer Sprawy: 28/2013 Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): 1. Działalność ZOZ Łączna liczba pacjentów w ostatnim roku 10276 Liczba łóżek w leczeniu szpitalnym 241 Liczba łóżek

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszej części SIWZ opisano zakres i warunki minimalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej zapisy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC?

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? www.firmatransportowa.pl TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? Spis treści Jaki zakres ochrony możesz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Poznań, 02 października 2017 r. ZGO/ZP/07/2017 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Raciborzu. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Raciborzu. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Raciborzu pomiędzy: reprezentowanym przez: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich ul. Adamczyka 14, 47 400 Racibórz...... a...... zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 27.11.2015 r. Do wszystkich wykonawców Oznaczenie sprawy: ZP/28/2015 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp.

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo