Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr inż. Ireneusz Przybyłowicz mgr inż. Grzegorz Smigielski Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: dr inż. Bożena Zając Korekta: mgr inż. Tomasz Sułkowski Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 312[01].Z4.01 Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik informatyk. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Przykładowe scenariusze zajęć 7 5. Ćwiczenia Windows NT Ćwiczenia Sprawdzian postępów Windows 2003 Server Ćwiczenia Sprawdzian postępów Prawa dostępu Ćwiczenia Sprawdzian postępów Drukowanie Ćwiczenia Sprawdzian postępów Archiwizacja danych Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewaluacja osiągnięć ucznia Literatura 42 2

4 1. WPROWADZENIE Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie technik informatyk, a w szczególności podczas nauki administrowania systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT oraz kształtowaniu umiejętności wykorzystania tej wiedzy, podczas pracy. W poradniku zamieszczono: wykaz literatury, z jakiej mogą korzystać uczniowie podczas nauki, wykaz umiejętności, jakie powinien mieć uczeń przed przystąpieniem do nauki w wybranym przez siebie zawodzie, wykaz umiejętności, jakie uczeń ukształtuje podczas pracy z tym poradnikiem, zestawy pytań, które pomogą uczniowi sprawdzić, czy opanował treści o urządzeniach wewnętrznych komputera podane w Poradniku dla ucznia, propozycje ćwiczeń, które mają na celu wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych, sprawdzian postępów. Zakres treści kształcenia ujęty w Poradniku dla ucznia jest bardzo szeroki, ponieważ: temat obejmuje bardzo szeroką gamę zagadnień, na rynku komputerowym zmiany następują w bardzo szybkim tempie, a uczeń, przyszły technik informatyk, będzie musiał zarządzać różnymi wersjami systemów operacyjnych. W podrozdziałach Poradnika dla ucznia Materiał nauczania treści kształcenia zostały omówione w sposób ogólny. Podany zasób wiadomości o zagadnieniach administracji nie jest zapewne wystarczający i powinien być traktowany jako wskazówki do ustawicznego samokształcenia. Szczegółowe wiadomości o administracji uczeń będzie zdobywał ćwicząc i studiując literaturę fachową znacznie szerzej omawiającą temat administracji. Nauczyciel powinien być pomocny uczniowi przy doborze treści nauczania, wskazując mu materiały i źródła, z których może uzyskać najświeższe informacje dotyczące zagadnień administracyjnych. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami aktywizującymi ze szczególnym uwzględnieniem: wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, samokształcenia kierowanego, metody projektów. Forma organizacyjna pracy uczniów może również być zróżnicowana począwszy od samodzielnej pracy jednolitej lub zróżnicowanej, przez grupową jednolitą i zróżnicowaną do pracy jednolitej w większym zespole uczniowskim. Pomocne w prowadzeniu zajęć mogą okazać się zestawy pytań zamieszczonych w Poradniku dla ucznia, w podrozdziałach Pytania sprawdzające, z których uczeń może korzystać w dwojaki sposób, a mianowicie: zapoznać się z pytaniami przed przystąpieniem do pracy z podrozdziałem Materiał nauczania poznając w ten sposób wymagania, wynikające z potrzeb zawodu, a po opanowaniu wskazanych treści odpowiedzieć na zadane pytania, by sprawdzić stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń, zapoznać się z pytaniami i odpowiedzieć na nie po pracy z podrozdziałem Materiał nauczania sprawdzając w ten sposób stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń. Wybór należy do ucznia. W każdej z podanych metod nauczania istotną rolę odgrywa wykonywanie ćwiczeń, mających na celu przede wszystkim: 3

5 uzupełnienie informacji o administracji systemem, utrwalenie wiadomości o poznanych działaniach administracyjnych. W Poradniku dla ucznia podano po kilka propozycji ćwiczeń. Te same ćwiczenia zamieszczone zostały w Poradniku dla nauczyciela. Nauczyciel może zlecić wykonanie wszystkich ćwiczeń lub wybierać określone ćwiczenia i przeprowadzić je: zgodnie z podanymi wskazówkami (sposobie przeprowadzenia ćwiczenia), na stanowisku wyposażonym w podane środki dydaktyczne (wyposażeniu stanowiska pracy). Nauczyciel może również przedstawić swoje propozycje i przeprowadzić ćwiczenia według własnych pomysłów. Uczeń wykonując ćwiczenia, będzie poznawał zasady administracji systemem przez: samodzielne wykonywanie zadań administracyjnych, instalację urządzeń, instalację sterowników i konfigurację sprzętu. Po wykonaniu zaplanowanych ćwiczeń uczeń ma możliwość sprawdzenia poziomu swoich postępów, odpowiadając na pytania podane w podrozdziale Sprawdzian postępów. Według tego samego zestawu pytań, nauczyciel dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia. Uczeń powinien w tym celu samodzielnie: przeczytać pytania i udzielić na nie odpowiedzi, zakreślić odpowiedź, wstawiając X w odpowiednim polu. Poznanie przez ucznia określonej wiedzy o administracji systemem będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel może posłużyć się zamieszczonym w rozdziale 5 Zestawem zadań testowych, zawierającym różnego rodzaju zadania. W tym rozdziale podano również: klucz odpowiedzi, instrukcję dla nauczyciela, w której omówiono czynności nauczyciela podczas przeprowadzania sprawdzianu, instrukcję dla ucznia, w której omówiono czynności ucznia podczas przeprowadzania sprawdzianu, przykładową kartę odpowiedzi, w której w odpowiednich miejscach uczeń wpisuje odpowiedzi na pytania zadania podane w Zestawie zadań testowych. Przykładowe zestawy zadań testowych zamieszczone w Poradnika dla nauczyciela opracowano z myślą o przeprowadzeniu sprawdzianu po realizacji zajęć dydaktycznych z tematów: Windows z technologią NT, zabezpieczenia, Active Directory, kopie zapasowe. Zestawy te stanowią propozycję narzędzi pomiaru dydaktycznego, z których można skorzystać w celu przeprowadzenia badań lub w celu opracowania innych narzędzi. Wybór należy do nauczyciela. 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji tej jednostki modułowej uczeń powinien umieć: poszukiwać informacji w różnych źródłach, selekcjonować, porządkować i przechowywać informacje, dokumentować, notować i selekcjonować informacje, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu, dokumentacji technicznej, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA Po realizacji tej jednostki modułowej uczeń powinien umieć: zaplanować i utworzyć konta użytkowników, skonfigurować profile i polisy użytkowników, zaplanować skrypty logowania dla użytkowników, zaplanować i utworzyć grupy lokalne i globalne, zaplanować wykorzystanie grup wbudowanych, zastosować programy do zarządzania kontami użytkowników, zastosować programy do zarządzania kontrolerami domeny i hierarchiczną strukturę Active Directory, zaplanować udostępnianie folderów, zaplanować i przypisać uprawnienia NTFS, zastosować programy do zarządzania uprawnieniami, zainstalować drukarki lokalne i sieciowe, zastosować programy do inspekcji zasobów i zdarzeń, zaplanować archiwizację i odtwarzanie danych z taśmy, zainstalować system Windows z technologią NT, w tym Workstation i Server, skonfigurować Windows z technologią NT dla osiągnięcia zadanej efektywności, zainstalować wybrane urządzenia i programy w Windows, skonfigurować system Windows z technologią NT do współpracy z innymi systemami operacyjnymi, zastosować rejestry do konfiguracji Windows z technologią NT, zastosować skrypty do automatyzacji pracy w środowisku Windows z technologią NT, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 6

8 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz 1 Temat: Tworzenie globalnej konsoli MMC. Cele: Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: uruchomić konsolę administracyjną w trybie edycji, zgrupować narzędzia administracyjne, utworzyć nowe zestawy narzędzi, zapisać nowo stworzony obiekt. Metody nauczania uczenia się: wykład, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie laboratoryjne. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, praca w małych zespołach. komputery z zainstalowanym systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Czas: 90 min. Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie do zajęć. 2. Przedstawienie celów zajęć. 3. Plan zajęć: przedstawienie najczęściej używanych narzędzi przeznaczonych do zarządzania serwerem omówienie funkcjonujących w systemie konsol, omówienie zalet stosowania globalnej konsoli przedstawienie możliwości stworzenia konsoli globalnej jako uniwersalnego narzędzia administracyjnego, omówienie systemu pomocy dla użytkowników systemów serwerowych firmy Microsoft wskazanie adresu internetowego, gdzie można znaleźć dodatkowe narzędzia pomagające w administracji systemem, omówienie sposobu tworzenia globalnej konsoli przedstawienie sposobu wywoływania odpowiednich narzędzi z paska poleceń, pokaz tworzenia globalnej konsoli uruchomienie konsoli zarządzania komputerem w trybie edycji i stworzenie konsoli z wybranymi składnikami, ćwiczenia uczniowie samodzielnie pobierają konsolę GPMC z witryny Microsoftu (http://www.microsoft.com/downloads), instalują GPMC w systemie, uruchamiają konsolę zarządzania w trybie edycji i tworzą konsolę globalną o nazwie Globalna konsola administracyjna zapisując ją w katalogu Tools na dysku C. 7

9 4. Podsumowanie zajęć: uczniowie wskazują korzyści wynikające z zainstalowania konsoli GPMC oraz stworzenia Globalnej konsoli administracyjnej. 5. Ocena poziomu aktywności i umiejętności. 8

10 Scenariusz 2 Temat: Zakładanie nowych grup i użytkowników, przypisywanie użytkowników do grup. Cele: Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: założyć nową grupę i użytkownika, przypisać użytkownika do grupy zabezpieczeń, ustalić uprawnienia grupy. Metody nauczania uczenia się: wykład, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie laboratoryjne. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, praca w małych zespołach. komputery z zainstalowanym systemem Windows 2003 Server, stacje robocze, poradnik dla ucznia. Czas: 90 min. Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie do zajęć, 2. Przedstawienie celów zajęć, 3. Plan zajęć: przypomnienie informacji o użytkownikach i grupach użytkowników omówienie zasad zabezpieczeń grup i użytkowników, przedstawienie sposobu i parametrów tworzenia grup wskazanie odpowiedniego narzędzia Active Directory służącego do tworzenia nowych grup i ustalania uprawnień grupy, przedstawienie sposobu tworzenie kont użytkownika wskazanie odpowiedniego narzędzia Active Directory służącego do tworzenia nowych użytkowników, przedstawienie sposobu przypisywania użytkowników do grup wskazanie odpowiedniego narzędzia Active Directory służącego do przypisywania użytkowników do grup, ćwiczenia uczniowie samodzielnie lub w małych grupach zakładają kilka nowych grup użytkowników, następnie tworzą kilku nowych użytkowników (więcej niż grup) i przydzielają użytkowników do wcześniej stworzonych grup użytkowników. 4. Podsumowanie zajęć: uczniowie wskazują korzyści wynikające z hierarchicznej budowy systemu grup i użytkowników, określają zasady tworzenia grup i użytkowników. 5. Ocena poziomu aktywności i umiejętności. 9

11 5. ĆWICZENIA 5.1. Windows NT Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Załóż na dysku twardym jedną partycję z systemem plików FAT 32 sformatuj partycję. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie umiejętności z zakresu podstawowych działań na dyskach twardych. System FAT 32 aczkolwiek odchodzi już powoli do lamusa to jednak jest stosowany w wielu firmach. Umiejętność przygotowania dysku przy użyciu dyskietek systemowych do stosowania w starszych systemach, jak Windows 98, jest nadal niezbędna w pracy technika informatyka. 1) uruchomić komputer, 2) ustawić odpowiednią kolejność bootowania w BIOS ie, 3) uruchomić komputer ponownie korzystając z dyskietki systemowej zawierającej programy narzędziowe fdisk i format (DOS); 4) uruchomić program narzędziowy fdisk, 5) sprawdzić konfigurację dysku (istniejące partycje w razie potrzeby usuń istniejące partycje), 6) założyć na dysku jedną partycję zajmującą całą dostępną pojemność dysku, 7) nadać partycji atrybut aktywna, 8) wyjść z programu fdisk i zresetować komputer w celu zapamiętania zmian, 9) uruchomić komputer ponownie przy pomocy dyskietki, 10) sformatować dysk, 11) nadać partycji etykietę system. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputery z dyskami przeznaczonymi do formatowania, dyskietka systemowa z programami narzędziowymi fdisk i format. 10

12 Ćwiczenie 2 Załóż na dysku trzy partycje z systemem plików FAT 32 sformatuj wszystkie partycje. Ćwiczenie jest rozwinięciem poprzedniego ćwiczenia. Pozwoli uczniowi na pogłębienie umiejętności z zakresu podstawowych działań na dyskach twardych. Umiejętność przygotowania dysku przy użyciu dyskietek systemowych do stosowania w starszych systemach jak Windows 98 jest nadal niezbędna w pracy technika informatyka. 1) uruchomić komputer, 2) ustawić odpowiednią kolejność bootowania w BIOS ie, 3) uruchomić komputer ponownie korzystając z dyskietki systemowej zawierającej programy narzędziowe fdisk i format, 4) uruchomić program narzędziowy fdisk, 5) sprawdzić konfigurację dysku (istniejące partycje należy usunąć), 6) założyć dwie nowe partycje, każda po 50% pojemności dysku, 7) założyć na drugiej partycji dwa dyski logiczne każdy po 50% pojemności drugiej partycji, 8) nadać pierwszej partycji atrybut aktywna, 9) wyjść z programu fdisk i zresetować komputer w celu zapamiętania zmian, 10) uruchomić komputer ponownie przy pomocy dyskietki, 11) sformatować wszystkie partycje dysku, 12) nadać partycji pierwszej etykietę system, drugiej dane, trzeciej rozrywka. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputery z dyskami przeznaczonymi do formatowania, dyskietka systemowa z programami narzędziowymi fdisk i format. Ćwiczenie 3 Zainstaluj w systemie nowy wolumin z systemem plików NTFS. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie umiejętności z zakresu dołączania nowych woluminów w systemach operacyjnych z systemem NTFS. Umiejętność zainstalowania w systemie nowego dysku i odpowiednie skonfigurowanie go jest niezbędne w pracy technika informatyka. 11

13 1) uruchomić komputer, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę zarządzania komputerem, 4) wybrać w konsoli zarządzania opcję Zarządzanie dyskami, 5) wskazać dysk przeznaczonego do formatowania, 6) stworzyć nową pojedynczą partycję na całej dostępnej powierzchni dysku, 7) sformatować dysk z zastosowaniem systemu plików NTFS. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows XP, podłączony dysk przeznaczony do formatowania. Ćwiczenie 4 Zainstaluj w systemie nowy wolumin z dyskami logicznymi (partycjami) stosując na nich system plików NTFS i FAT 32. Ćwiczenie jest rozwinięciem poprzedniego ćwiczenia. Pozwoli uczniowi na pogłębienie swoich umiejętności z zakresu dołączania nowych woluminów w systemach operacyjnych z systemem plików NTFS. Umiejętność zainstalowania w systemie nowego dysku i odpowiednie skonfigurowanie go jest niezbędne w pracy technika informatyka. 1) uruchomić komputer, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę zarządzania komputerem, 4) wybrać w konsoli zarządzania opcję Zarządzanie dyskami, 5) wskazać dysk przeznaczony do formatowania, 12

14 6) stworzyć na dysku dwie partycje, każda po 50% powierzchni dysku, na drugiej partycji stworzyć dwa dyski logiczne, każdy po 50% pojemności tej partycji, 7) sformatować stworzone partycje: 1. pierwszą z systemem plików NTFS, 2. drugą z systemem plików FAT 32, 3. trzecią z systemem plików NTFS z opcją szybkiego formatowania i kompresji. 8) nadać partycji pierwszej etykiety system, drugiej dane, trzeciej rozrywka. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows XP, podłączony dysk przeznaczony do formatowania Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: Tak 1) wymienić zalety systemu opartego na technologii NT, 2) wymienić ograniczenia systemu plików FAT32, 3) wymienić zalety systemu plików NTFS, 4) wymienić zalety kompresji w systemie plików NTFS, 5) określić, której wersji NTFS używa Windows XP. Nie 13

15 5.2. Windows 2003 Server Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zainstalować system Windows 2003 Server Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie swoich umiejętności z zakresu instalacji systemu Windows 2003 Server. Umiejętność tworzenia nowych grup użytkowników mających przypisane określone prawa jest podstawą pracy technika informatyka zarządzającego systemami Windows z technologią NT. 1) uruchomić komputer, 2) ustawić odpowiednią kolejność bootowania w BIOS ie, 3) umieścić płytę z wersją instalacyjną Windows 2003 Server w napędzie CD, 4) wykonać restart komputera, 5) zainstalować Windows 2003 Server na dysku komputera, 6) zainstalować potrzebne role serwera. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne komputer, dysk instalacyjny Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 2 Stworzyć nową grupę użytkowników pracownicy. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie swoich umiejętności z zakresu dołączania nowych grup użytkowników w systemie Windows 2003 Server. Umiejętność tworzenia nowych grup użytkowników mających przypisane określone prawa jest podstawą pracy technika informatyka zarządzającego systemami Windows z technologią NT. 14

16 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę Użytkownicy i Komputery Usługi Active Directory, 4) wybrać z menu Akcja opcję Nowy/Grupa, 5) założyć nową grupę (nadać nazwy, określenie zakresu i typu grupy), 6) wybrać z menu Akcja opcję Właściwości" i ustawić zasady zabezpieczeń. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 3 Stworzyć nowych użytkowników pracownik_1 do 3. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie umiejętności z zakresu tworzenia nowych użytkowników w systemie Windows 2003 Server. Umiejętność tworzenia nowych użytkowników jest jedną z podstaw pracy technika informatyka zarządzającego systemami Windows z technologią NT. 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, 4) wybrać z menu Akcja opcję Nowy/Użytkownik, 5) wpisać dane użytkownika, 6) określić hasło i zasady używania hasła, 7) zakończyć pracę po utworzeniu użytkowników przewidzianych w ćwiczeniu. 15

17 pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 4 Przydzielić użytkowników do grup. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie swoich umiejętności z zakresu dołączania nowych użytkowników do grup w systemie Windows 2003 Server. Umiejętność przypisywania nowych użytkowników do grup posiadających określone prawa jest podstawą pracy technika informatyka zarządzającego systemami Windows z technologią NT. 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, 4) wybrać z menu Akcja opcję Nowy/Właściwości grupy pracownicy, 5) wybrać zakładkę członkowie, 6) wyszukać w opcji Zaawansowane/Znajdź teraz użytkowników, 7) przydzielić użytkowników pracownik_1 do 3 do grupy pracownicy. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 5 Utworzyć dwie nowe grupy użytkowników handlowcy_1 i handlowcy_2, utworzyć nowych użytkowników handlowiec_1 do handlowiec_5. Przydziel użytkowników do grup według przedstawionego klucza. Ćwiczenie pozwoli uczniowi utrwalić umiejętności z zakresu tworzenia grup i użytkowników oraz dołączania nowych użytkowników do grup w systemach serwerowych rodziny Windows. 16

18 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, 4) wybrać z menu Akcja opcję Nowy/Grupa, 5) założyć nowe grupy (nadać nazwy, określenie zakresu i typu grupy), 6) wybrać z menu Akcja opcję Właściwości i ustawienie zasad zabezpieczeń, 7) wybrać z menu Akcja opcję Nowy/Użytkownik, 8) wpisać dane użytkownika, 9) określić hasło i zasady używania hasła, 10) wybrać z menu Akcja opcję Nowy/Właściwości kolejno dla grup użytkowników handel_1, handel_2, 11) wybrać zakładki członkowie, 12) wyszukać w opcji Zaawansowane/Znajdź teraz użytkowników i przydzielić ich według następującego klucza użytkownicy handlowiec_1 do 3 do grupy handlowcy_1 i użytkowników handlowiec_3 do 5 do grupy handlowcy_2. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 6 Utworzyć nowy profil sprzętowy w którym będzie wyłączona karta dźwiękowa. Ćwiczenie pozwoli uczniowi zapoznać się ze sposobem tworzenia profili sprzętowych. 17

19 1) uruchomić komputer z systemem Windows XP, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę System w panelu sterowania, 4) uruchomić konsolę Profile sprzętowe, 5) skopiuj istniejący profil do nowego profilu. Nazwij profil bezsieci", 6) wykonaj reset komputera 7) przy logowaniu wybierz profil bezsieci 8) zalogować się do systemu z prawami administratora, 9) uruchomić konsolę System w panelu sterowania, 10) uruchomić konsolę Menedżer urządzeń, 11) wybrać zakładkę karty sieciowe, 12) kliknąć prawym przyciskiem myszy na karcie sieciowej i wybrać opcję właściwości, 13) w menu Użycie urządzenia wybrać opcję nie używaj tego urządzenia (wyłącz). pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows XP, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 7 Utworzyć szablon profilu użytkownika Ćwiczenie pozwoli uczniowi zapoznać się ze sposobem tworzenia szablonu profilu użytkownika. utworzyć konto użytkownika, które będzie używane jedynie w celu tworzenia szablonów profilu. Konto powinno być utworzone zgodnie z poniższymi informacjami: Pole Wpis 1. Imię Profile 2. Nazwisko Account 3. Nazwa logowania użytkownika Profile 4. Nazwa logowania użytkownika (systemy starsze niż Windows 2000)) Profile 18

20 wylogować się z serwera, zalogować się używając konta Profile, utworzyć niestandardowy pulpit dodając na przykład skróty do lokalnych lub sieciowych zasobów, wylogować się z konta Profile. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows XP, komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 8 Zablokować w rejestrze systemu możliwość zmiany tła pulpitu i wygaszacza. Ćwiczenie pozwoli uczniowi zapoznać się ze sposobem tworzenia nowych wpisów. w rejestrze systemu. uruchomić komputer z systemem Windows XP, zalogować się do systemu z uprawnieniami administratora, uruchomić konsolę edycji rejestru wpisując regedit w konsoli uruchom Menu Start, odnaleźć w rejestrze systemu ścieżkę [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Sy stem], utworzyć nową wartość dword o nazwie NodispBackgroundPage, utworzyć nową wartość dword o nazwie NodispScrSavPage, zmodyfikować dane wartości na , wylosować się z systemu. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows XP, poradnik dla ucznia. 19

21 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1. wymienić funkcje jakie musi posiadać system, aby być bezpiecznym, 2. wymienić działania jakie trzeba podjąć, aby system był bezpieczny, 3. wymienić podstawowe kryteria jakie musi spełniać system posiadający klasę C2, 4. powiedzieć jaki odpowiednik kryteriów TCSEC funkcjonuje w Europie, Tak 5. rozszyfrować skróty MAC i DAC, 6. zarządzać kontem użytkownika/grupy, 7. zainstalować Windows 2003 Server, 8. dodać lub usunąć rolę serwera, 9. udostępnić folder, 10. udostępnić zasób sieciowy. Nie 20

22 5.3. Prawa dostępu Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Ustal dla nowej jednostki organizacyjnej maksymalny czas trwania hasła na 5 dni. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na prześledzenie sposobu konfigurowania zasad na przykładzie określenia czasu ważności hasła dla jednostki organizacyjnej. uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, zalogować się do systemu z prawami administratora, uruchomić konsolę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, stworzyć nową jednostkę organizacyjną studenci, uruchomić menu właściwości dla nowej jednostki, wprowadzić opis i przejść do zasad grupy, dodać nowy obiekt zasad grup, przejść do edycji zasad, w konfiguracji komputer wybrać Ustawienia systemu Windows/Ustawienia zabezpieczeń/zasady haseł/maksymalny okres ważności hasła i ustawić tą wartość na 5 dni. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 2 Udostępnić na dysku sieciowym (dysku serwera) folder faktury z następującymi uprawnieniami dla użytkowników: handlowiec_1 handlowiec_2 handlowiec_3 handlowcy_1 handlowcy_2 CHANGE NO ACCESS READ READ FULL CONTROL Ćwiczenie pozwoli uczniowi na prześledzenie sposobu przydzielania zasobów sieciowych. 21

23 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) założyć na dysku C: serwera folder o nazwie Faktury, 4) utworzenie w folderze faktury trzech plików tekstowych: faktury_1, faktury_2, faktury_3, 5) wybrać z menu opcję Plik/Udostępnianie, 6) udostępnienie w sieci folderu faktury z uprawnieniami przedstawionymi w tabeli. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 3 Nadaj grupom i użytkownikom uprawnienia NTFS do plików i folderów. handlowiec_1 handlowiec_2 handlowiec_3 handlowcy_1 handlowcy_2 Faktury No Access Full Control Change Read List faktury_1 Read No Access Full Control No Access Read faktury_2 Full Control Change No Access Read Full Control faktury_3 Change Read Change Full Control Change Ćwiczenie pozwoli uczniowi sprawdzić nabytą wiedzę dotyczącą nadawania uprawnień NTFS. 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) wybrać z menu opcję Plik/Właściwości, 4) nadać grupom i użytkownikom uprawnień NTFS do folderu faktury i plików tekstowych (według tabeli). 22

24 pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 4 Dodaj folder udostępniony przy pomocy konsoli zarządzania serwerem. Ćwiczenie pozwoli uczniowi poznać różne sposoby wykonywania takich samych zadań. 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) utworzyć na dysku C: folder udostępnianie, 4) uruchomić konsolę Zarządzanie Komputerem, 5) wybrać opcję Narzędzia systemowe/foldery udostępnione/udziały, 6) wybrać z menu opcję Akcja/Nowy/Udział pliku, 7) udostępnić folder udostępnianie, 8) dostosować uprawnienia podobnie jak w ćwiczeniu z folderem faktury. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 5 Skonfiguruj zasady inspekcji domeny Ćwiczenie pozwoli uczniowi poznać jedna z możliwości nadzorowania pracy systemu. 23

25 1) otworzyć konsolę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, 2) zaznaczyć węzeł domeny, 3) wybrać z menu Akcja polecenie Właściwości, 4) na zakładce Zasada grupy zaznaczyć domyślną zasadę domeny (Default Domain Policy), 5) kliknąć Edit, 6) wybrać kolejno opcje Konfiguracja komputera, Ustawienia systemu Windows, Ustawienia zabezpieczeń, Zasady kont, Zasada blokady konta, 7) dwukrotnie kliknąć zasadę Czas trwania blokady konta, 8) zaznaczyć pole Definiuj następujące ustawienia zasad, 9) wpisać 0 jako określenie czasu trwania blokady i kliknąć przycisk Zastosuj, 10) kliknąć przycisk OK, aby potwierdzić ustawienia, 11) kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe zasady, 12) sprawdzić, czy wartość parametru zasady Czas trwania blokady konta wynosi zero, czy próg ma wartość 5, a licznik zasady ustawiony został na 30 minut, 13) zamknąć konsolę Edytor obiektów zasady grupy, zamknąć okno dialogowe Właściwości domeny. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 6 Utwórz nową domenę. Ćwiczenie pozwoli uczniowi poznać jeden ze sposobów tworzenia domeny. 1) otworzyć konsolę Użytkownicy i komputery usługi Active direktory, 2) kliknąć prawym przyciskiem myszy na opcji Domain controlers (Kontrolery domeny), 3) wybrać opcję Nowy komputer, 4) wpisać nazwę komputera nowego kontrolera domeny, 5) zaznaczyć pole Przypisz to konto komputera jako zapasowy kontroler domeny, 6) potwierdź klikając dalej w kolejnych oknach. 24

26 pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 7 Zainstaluj serwer DHCP. Ćwiczenie pozwoli uczniowi zapoznać się z uruchamianiem usług pozwalających na udostępnienie dostępu do Internetu. 1) uruchomić Panel sterowania, 2) wybrać opcję Dodaj lub usuń programy, 3) wybrać opcję Dodaj/Usuń składniki systemu Windows, 4) wybrać opcję Usługi sieciowe, 5) kliknąć przycisk Szczegóły, 6) wybrać w składnik usługi sieciowe 7) wybrać Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), 8) kliknąć przycisk OK., 9) po wyświetleniu monitu wpisz pełną ścieżkę do plików dystrybucyjnych systemu Windows Server 2003 i kliknij przycisk Kontynuuj. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. 25

27 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: Tak 1. zdefiniować pojęcie Active Directory, 2. wymienić role jakie spełnia Active Directory, 3. założyć konto użytkownika, grupy, 4. przypisać użytkownika do grupy, 5. zarządzać kontem użytkownika/grupy, 6. zainstalować Windows 2003 Server, 7. dodać lub usunąć rolę serwera, 8. udostępnić folder, 9. udostępnić zasób sieciowy. Nie 26

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera w sieci typu klient-serwer Zadania 1. Przestudiować w podręczniku [1] rozdział pt. Praca w sieci z serwerem.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Str. 1 Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Gxc LAN CKP - Fast Ethernet Brama 10.0.10.100 DNS 212.160.198.2 Gxa Koncentrator (Hub) - 5 portowy P5 P4 P3 P2 P1 3C905C-TX IP 10.0.10.xc 3C905C-TX

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Przygotowanie VMWARE SERVER do pracy Zainstaluj VMWARE SERVER Zainstaluj VMWARE TOOLS (potrzebne połączenie z Internetem) Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Zainstaluj Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2013 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2013 - http://greszata.pl T: Zarządzanie kontami lokalnymi i domenowymi. Zadanie1: Wykorzystując narzędzie Konta użytkowników z Panelu sterowania Utwórz konto lokalnego użytkownika z ograniczeniami o nazwie marek. Opisz dostępne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera druku w Windows Serwer 2008R2.

Konfiguracja serwera druku w Windows Serwer 2008R2. Konfiguracja serwera druku w Windows Serwer 2008R2. Aby zainstalować drukarkę i udostępnić ją w sieci oraz zarządzać usługami druku musimy zainstalować serwer wydruku. Działanie to realizujemy dodając

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 4 SYSTEMY PLIKÓW cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z systemami plików używanymi

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Profile użytkownika w systemie Windows. Profile użytkowników to zbiory ustawień środowiska pracy każdego użytkownika na komputerze lokalnym. Profile automatycznie tworzą i utrzymują następujące ustawienia:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/09_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Tworzenie i edycja zasad grup - wymuszenie ustawienia tapety Zadanie 1 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/17_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) Założenie kont użytkowników i konfiguracja miejsca na ich indywidualne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem systemami plików, zarządzaniem atrybutami plików, prawami do plików

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro Laboratorium 12.2.3: Tworzenie partycji w Windows XP Pro Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 1. Wprowadzenie Aby efektywniej zarządzać swoim komputerem Microsoft stworzył narzędzie o wiele bardziej zaawansowane Panel Sterowania. Narzędziem tym jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Rozdział 1: Podstawy administrowania serwerem 41 Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Cele Scenariusz Uwagi administratora systemów Wymagania wstępne Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik

Bardziej szczegółowo

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania 5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu stworzysz punkt przywracania i przywrócisz swój komputer do tego punktu. Zalecany sprzęt Do tego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie obiektu GPO dla standardowych komputerów osobistych W tym ćwiczeniu utworzysz obiekt GPO.! Utworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP IIS (Internet Information Services) jest to usługa dostępna w systemach z rodziny Windows Server, pozwalająca na obsługę i utrzymanie własnych stron WWW oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC W tym zadaniu utworzymy niestandardową konsolę MMC. Będziemy dodawać, usuwać i zmieniać kolejność przystawek. Następnie przygotujemy konsolę

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 5. SYSTEMY PLIKÓW Część II. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 5. SYSTEMY PLIKÓW Część II. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 5 SYSTEMY PLIKÓW Część II Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z system plików systemów

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy

ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy 1 Proces logowania Rozpoczynając prace z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy podać w oknie logowania identyfikator użytkownika oraz prawidłowe hasło dostępu.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik teleinformatyk 312[02]-03 Czerwiec 2009

Komentarz technik teleinformatyk 312[02]-03 Czerwiec 2009 Strona 1 z 13 Strona 2 z 13 Strona 3 z 13 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji. III. Wykaz działań

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opisanie roli i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000.

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2.1 Przydzielanie praw dostępu 1. Zalogować się jako administrator. 2. W katalogu głównym dysku ćwiczebnego utworzyć folder

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Zasady grup w systemie Windows. Zasady zabezpieczeń można edytować za pomocą konsoli administracyjnej Zasady grupy (gpedit.msc) lub otwierając pustą konsolę mmc.exe i dołączając do niej przystawkę Edytor

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

ZADANIE nr 4 Sprawdzian z informatyki

ZADANIE nr 4 Sprawdzian z informatyki Rafał Siczek Uniwersytet Wrocławski Studia Podyplomowe z Informatyki dla Nauczycieli SPI51 ZADANIE nr 4 Sprawdzian z informatyki Tematyka sprawdzianu: Systemy operacyjne Czas sprawdzianu: 25 min SPI51

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Paragon HFS+ for Windows

Paragon HFS+ for Windows PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com Email sales@paragon-software.com Paragon

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

7. Podstawy zarządzania szablonami

7. Podstawy zarządzania szablonami 7 7. Podstawy zarządzania szablonami Większość istotnych ustawień konfiguracyjnych jest przechowywana w pliku projektu. Wszystkie takie ustawienia będą zapamiętane także w szablonie. Jeżeli wykonuje się

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Utwórz partycję w Windows 7

Laboratorium - Utwórz partycję w Windows 7 5.0 5.2.4.3 Laboratorium - Utwórz partycję w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję na

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik teleinformatyk 312[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik teleinformatyk 312[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 Strona 3 z 20 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji. III. Wykaz działań

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik teleinformatyk 312[02]-02 Czerwiec 2009

Komentarz technik teleinformatyk 312[02]-02 Czerwiec 2009 Strona 1 z 16 Strona 2 z 16 Strona 3 z 16 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji. III. Wykaz działań

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000.

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2.1 Przydzielanie praw dostępu 1. Zalogować się jako administrator. 2. W katalogu głównym dysku ćwiczebnego utworzyć folder

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_05/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 4 (D2) Zadanie 4a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Lekcja 21 i 22. Konspekt lekcji Utrzymywanie komputera w sprawności. Materiał z podręcznika: Rozdział 13. Utrzymywanie komputera w sprawności

Lekcja 21 i 22. Konspekt lekcji Utrzymywanie komputera w sprawności. Materiał z podręcznika: Rozdział 13. Utrzymywanie komputera w sprawności Lekcja 21 i 22 Materiał z podręcznika: Rozdział 13. Utrzymywanie komputera w sprawności Konspekt lekcji Utrzymywanie komputera w sprawności Temat: Utrzymywanie komputera w sprawności Czas: 2x45 minut Uczeń

Bardziej szczegółowo