Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr inż. Ireneusz Przybyłowicz mgr inż. Grzegorz Smigielski Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: dr inż. Bożena Zając Korekta: mgr inż. Tomasz Sułkowski Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 312[01].Z4.01 Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik informatyk. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Przykładowe scenariusze zajęć 7 5. Ćwiczenia Windows NT Ćwiczenia Sprawdzian postępów Windows 2003 Server Ćwiczenia Sprawdzian postępów Prawa dostępu Ćwiczenia Sprawdzian postępów Drukowanie Ćwiczenia Sprawdzian postępów Archiwizacja danych Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewaluacja osiągnięć ucznia Literatura 42 2

4 1. WPROWADZENIE Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie technik informatyk, a w szczególności podczas nauki administrowania systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT oraz kształtowaniu umiejętności wykorzystania tej wiedzy, podczas pracy. W poradniku zamieszczono: wykaz literatury, z jakiej mogą korzystać uczniowie podczas nauki, wykaz umiejętności, jakie powinien mieć uczeń przed przystąpieniem do nauki w wybranym przez siebie zawodzie, wykaz umiejętności, jakie uczeń ukształtuje podczas pracy z tym poradnikiem, zestawy pytań, które pomogą uczniowi sprawdzić, czy opanował treści o urządzeniach wewnętrznych komputera podane w Poradniku dla ucznia, propozycje ćwiczeń, które mają na celu wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych, sprawdzian postępów. Zakres treści kształcenia ujęty w Poradniku dla ucznia jest bardzo szeroki, ponieważ: temat obejmuje bardzo szeroką gamę zagadnień, na rynku komputerowym zmiany następują w bardzo szybkim tempie, a uczeń, przyszły technik informatyk, będzie musiał zarządzać różnymi wersjami systemów operacyjnych. W podrozdziałach Poradnika dla ucznia Materiał nauczania treści kształcenia zostały omówione w sposób ogólny. Podany zasób wiadomości o zagadnieniach administracji nie jest zapewne wystarczający i powinien być traktowany jako wskazówki do ustawicznego samokształcenia. Szczegółowe wiadomości o administracji uczeń będzie zdobywał ćwicząc i studiując literaturę fachową znacznie szerzej omawiającą temat administracji. Nauczyciel powinien być pomocny uczniowi przy doborze treści nauczania, wskazując mu materiały i źródła, z których może uzyskać najświeższe informacje dotyczące zagadnień administracyjnych. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami aktywizującymi ze szczególnym uwzględnieniem: wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, samokształcenia kierowanego, metody projektów. Forma organizacyjna pracy uczniów może również być zróżnicowana począwszy od samodzielnej pracy jednolitej lub zróżnicowanej, przez grupową jednolitą i zróżnicowaną do pracy jednolitej w większym zespole uczniowskim. Pomocne w prowadzeniu zajęć mogą okazać się zestawy pytań zamieszczonych w Poradniku dla ucznia, w podrozdziałach Pytania sprawdzające, z których uczeń może korzystać w dwojaki sposób, a mianowicie: zapoznać się z pytaniami przed przystąpieniem do pracy z podrozdziałem Materiał nauczania poznając w ten sposób wymagania, wynikające z potrzeb zawodu, a po opanowaniu wskazanych treści odpowiedzieć na zadane pytania, by sprawdzić stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń, zapoznać się z pytaniami i odpowiedzieć na nie po pracy z podrozdziałem Materiał nauczania sprawdzając w ten sposób stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń. Wybór należy do ucznia. W każdej z podanych metod nauczania istotną rolę odgrywa wykonywanie ćwiczeń, mających na celu przede wszystkim: 3

5 uzupełnienie informacji o administracji systemem, utrwalenie wiadomości o poznanych działaniach administracyjnych. W Poradniku dla ucznia podano po kilka propozycji ćwiczeń. Te same ćwiczenia zamieszczone zostały w Poradniku dla nauczyciela. Nauczyciel może zlecić wykonanie wszystkich ćwiczeń lub wybierać określone ćwiczenia i przeprowadzić je: zgodnie z podanymi wskazówkami (sposobie przeprowadzenia ćwiczenia), na stanowisku wyposażonym w podane środki dydaktyczne (wyposażeniu stanowiska pracy). Nauczyciel może również przedstawić swoje propozycje i przeprowadzić ćwiczenia według własnych pomysłów. Uczeń wykonując ćwiczenia, będzie poznawał zasady administracji systemem przez: samodzielne wykonywanie zadań administracyjnych, instalację urządzeń, instalację sterowników i konfigurację sprzętu. Po wykonaniu zaplanowanych ćwiczeń uczeń ma możliwość sprawdzenia poziomu swoich postępów, odpowiadając na pytania podane w podrozdziale Sprawdzian postępów. Według tego samego zestawu pytań, nauczyciel dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia. Uczeń powinien w tym celu samodzielnie: przeczytać pytania i udzielić na nie odpowiedzi, zakreślić odpowiedź, wstawiając X w odpowiednim polu. Poznanie przez ucznia określonej wiedzy o administracji systemem będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel może posłużyć się zamieszczonym w rozdziale 5 Zestawem zadań testowych, zawierającym różnego rodzaju zadania. W tym rozdziale podano również: klucz odpowiedzi, instrukcję dla nauczyciela, w której omówiono czynności nauczyciela podczas przeprowadzania sprawdzianu, instrukcję dla ucznia, w której omówiono czynności ucznia podczas przeprowadzania sprawdzianu, przykładową kartę odpowiedzi, w której w odpowiednich miejscach uczeń wpisuje odpowiedzi na pytania zadania podane w Zestawie zadań testowych. Przykładowe zestawy zadań testowych zamieszczone w Poradnika dla nauczyciela opracowano z myślą o przeprowadzeniu sprawdzianu po realizacji zajęć dydaktycznych z tematów: Windows z technologią NT, zabezpieczenia, Active Directory, kopie zapasowe. Zestawy te stanowią propozycję narzędzi pomiaru dydaktycznego, z których można skorzystać w celu przeprowadzenia badań lub w celu opracowania innych narzędzi. Wybór należy do nauczyciela. 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji tej jednostki modułowej uczeń powinien umieć: poszukiwać informacji w różnych źródłach, selekcjonować, porządkować i przechowywać informacje, dokumentować, notować i selekcjonować informacje, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu, dokumentacji technicznej, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA Po realizacji tej jednostki modułowej uczeń powinien umieć: zaplanować i utworzyć konta użytkowników, skonfigurować profile i polisy użytkowników, zaplanować skrypty logowania dla użytkowników, zaplanować i utworzyć grupy lokalne i globalne, zaplanować wykorzystanie grup wbudowanych, zastosować programy do zarządzania kontami użytkowników, zastosować programy do zarządzania kontrolerami domeny i hierarchiczną strukturę Active Directory, zaplanować udostępnianie folderów, zaplanować i przypisać uprawnienia NTFS, zastosować programy do zarządzania uprawnieniami, zainstalować drukarki lokalne i sieciowe, zastosować programy do inspekcji zasobów i zdarzeń, zaplanować archiwizację i odtwarzanie danych z taśmy, zainstalować system Windows z technologią NT, w tym Workstation i Server, skonfigurować Windows z technologią NT dla osiągnięcia zadanej efektywności, zainstalować wybrane urządzenia i programy w Windows, skonfigurować system Windows z technologią NT do współpracy z innymi systemami operacyjnymi, zastosować rejestry do konfiguracji Windows z technologią NT, zastosować skrypty do automatyzacji pracy w środowisku Windows z technologią NT, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 6

8 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz 1 Temat: Tworzenie globalnej konsoli MMC. Cele: Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: uruchomić konsolę administracyjną w trybie edycji, zgrupować narzędzia administracyjne, utworzyć nowe zestawy narzędzi, zapisać nowo stworzony obiekt. Metody nauczania uczenia się: wykład, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie laboratoryjne. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, praca w małych zespołach. komputery z zainstalowanym systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Czas: 90 min. Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie do zajęć. 2. Przedstawienie celów zajęć. 3. Plan zajęć: przedstawienie najczęściej używanych narzędzi przeznaczonych do zarządzania serwerem omówienie funkcjonujących w systemie konsol, omówienie zalet stosowania globalnej konsoli przedstawienie możliwości stworzenia konsoli globalnej jako uniwersalnego narzędzia administracyjnego, omówienie systemu pomocy dla użytkowników systemów serwerowych firmy Microsoft wskazanie adresu internetowego, gdzie można znaleźć dodatkowe narzędzia pomagające w administracji systemem, omówienie sposobu tworzenia globalnej konsoli przedstawienie sposobu wywoływania odpowiednich narzędzi z paska poleceń, pokaz tworzenia globalnej konsoli uruchomienie konsoli zarządzania komputerem w trybie edycji i stworzenie konsoli z wybranymi składnikami, ćwiczenia uczniowie samodzielnie pobierają konsolę GPMC z witryny Microsoftu (http://www.microsoft.com/downloads), instalują GPMC w systemie, uruchamiają konsolę zarządzania w trybie edycji i tworzą konsolę globalną o nazwie Globalna konsola administracyjna zapisując ją w katalogu Tools na dysku C. 7

9 4. Podsumowanie zajęć: uczniowie wskazują korzyści wynikające z zainstalowania konsoli GPMC oraz stworzenia Globalnej konsoli administracyjnej. 5. Ocena poziomu aktywności i umiejętności. 8

10 Scenariusz 2 Temat: Zakładanie nowych grup i użytkowników, przypisywanie użytkowników do grup. Cele: Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: założyć nową grupę i użytkownika, przypisać użytkownika do grupy zabezpieczeń, ustalić uprawnienia grupy. Metody nauczania uczenia się: wykład, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie laboratoryjne. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, praca w małych zespołach. komputery z zainstalowanym systemem Windows 2003 Server, stacje robocze, poradnik dla ucznia. Czas: 90 min. Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie do zajęć, 2. Przedstawienie celów zajęć, 3. Plan zajęć: przypomnienie informacji o użytkownikach i grupach użytkowników omówienie zasad zabezpieczeń grup i użytkowników, przedstawienie sposobu i parametrów tworzenia grup wskazanie odpowiedniego narzędzia Active Directory służącego do tworzenia nowych grup i ustalania uprawnień grupy, przedstawienie sposobu tworzenie kont użytkownika wskazanie odpowiedniego narzędzia Active Directory służącego do tworzenia nowych użytkowników, przedstawienie sposobu przypisywania użytkowników do grup wskazanie odpowiedniego narzędzia Active Directory służącego do przypisywania użytkowników do grup, ćwiczenia uczniowie samodzielnie lub w małych grupach zakładają kilka nowych grup użytkowników, następnie tworzą kilku nowych użytkowników (więcej niż grup) i przydzielają użytkowników do wcześniej stworzonych grup użytkowników. 4. Podsumowanie zajęć: uczniowie wskazują korzyści wynikające z hierarchicznej budowy systemu grup i użytkowników, określają zasady tworzenia grup i użytkowników. 5. Ocena poziomu aktywności i umiejętności. 9

11 5. ĆWICZENIA 5.1. Windows NT Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Załóż na dysku twardym jedną partycję z systemem plików FAT 32 sformatuj partycję. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie umiejętności z zakresu podstawowych działań na dyskach twardych. System FAT 32 aczkolwiek odchodzi już powoli do lamusa to jednak jest stosowany w wielu firmach. Umiejętność przygotowania dysku przy użyciu dyskietek systemowych do stosowania w starszych systemach, jak Windows 98, jest nadal niezbędna w pracy technika informatyka. 1) uruchomić komputer, 2) ustawić odpowiednią kolejność bootowania w BIOS ie, 3) uruchomić komputer ponownie korzystając z dyskietki systemowej zawierającej programy narzędziowe fdisk i format (DOS); 4) uruchomić program narzędziowy fdisk, 5) sprawdzić konfigurację dysku (istniejące partycje w razie potrzeby usuń istniejące partycje), 6) założyć na dysku jedną partycję zajmującą całą dostępną pojemność dysku, 7) nadać partycji atrybut aktywna, 8) wyjść z programu fdisk i zresetować komputer w celu zapamiętania zmian, 9) uruchomić komputer ponownie przy pomocy dyskietki, 10) sformatować dysk, 11) nadać partycji etykietę system. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputery z dyskami przeznaczonymi do formatowania, dyskietka systemowa z programami narzędziowymi fdisk i format. 10

12 Ćwiczenie 2 Załóż na dysku trzy partycje z systemem plików FAT 32 sformatuj wszystkie partycje. Ćwiczenie jest rozwinięciem poprzedniego ćwiczenia. Pozwoli uczniowi na pogłębienie umiejętności z zakresu podstawowych działań na dyskach twardych. Umiejętność przygotowania dysku przy użyciu dyskietek systemowych do stosowania w starszych systemach jak Windows 98 jest nadal niezbędna w pracy technika informatyka. 1) uruchomić komputer, 2) ustawić odpowiednią kolejność bootowania w BIOS ie, 3) uruchomić komputer ponownie korzystając z dyskietki systemowej zawierającej programy narzędziowe fdisk i format, 4) uruchomić program narzędziowy fdisk, 5) sprawdzić konfigurację dysku (istniejące partycje należy usunąć), 6) założyć dwie nowe partycje, każda po 50% pojemności dysku, 7) założyć na drugiej partycji dwa dyski logiczne każdy po 50% pojemności drugiej partycji, 8) nadać pierwszej partycji atrybut aktywna, 9) wyjść z programu fdisk i zresetować komputer w celu zapamiętania zmian, 10) uruchomić komputer ponownie przy pomocy dyskietki, 11) sformatować wszystkie partycje dysku, 12) nadać partycji pierwszej etykietę system, drugiej dane, trzeciej rozrywka. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputery z dyskami przeznaczonymi do formatowania, dyskietka systemowa z programami narzędziowymi fdisk i format. Ćwiczenie 3 Zainstaluj w systemie nowy wolumin z systemem plików NTFS. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie umiejętności z zakresu dołączania nowych woluminów w systemach operacyjnych z systemem NTFS. Umiejętność zainstalowania w systemie nowego dysku i odpowiednie skonfigurowanie go jest niezbędne w pracy technika informatyka. 11

13 1) uruchomić komputer, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę zarządzania komputerem, 4) wybrać w konsoli zarządzania opcję Zarządzanie dyskami, 5) wskazać dysk przeznaczonego do formatowania, 6) stworzyć nową pojedynczą partycję na całej dostępnej powierzchni dysku, 7) sformatować dysk z zastosowaniem systemu plików NTFS. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows XP, podłączony dysk przeznaczony do formatowania. Ćwiczenie 4 Zainstaluj w systemie nowy wolumin z dyskami logicznymi (partycjami) stosując na nich system plików NTFS i FAT 32. Ćwiczenie jest rozwinięciem poprzedniego ćwiczenia. Pozwoli uczniowi na pogłębienie swoich umiejętności z zakresu dołączania nowych woluminów w systemach operacyjnych z systemem plików NTFS. Umiejętność zainstalowania w systemie nowego dysku i odpowiednie skonfigurowanie go jest niezbędne w pracy technika informatyka. 1) uruchomić komputer, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę zarządzania komputerem, 4) wybrać w konsoli zarządzania opcję Zarządzanie dyskami, 5) wskazać dysk przeznaczony do formatowania, 12

14 6) stworzyć na dysku dwie partycje, każda po 50% powierzchni dysku, na drugiej partycji stworzyć dwa dyski logiczne, każdy po 50% pojemności tej partycji, 7) sformatować stworzone partycje: 1. pierwszą z systemem plików NTFS, 2. drugą z systemem plików FAT 32, 3. trzecią z systemem plików NTFS z opcją szybkiego formatowania i kompresji. 8) nadać partycji pierwszej etykiety system, drugiej dane, trzeciej rozrywka. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows XP, podłączony dysk przeznaczony do formatowania Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: Tak 1) wymienić zalety systemu opartego na technologii NT, 2) wymienić ograniczenia systemu plików FAT32, 3) wymienić zalety systemu plików NTFS, 4) wymienić zalety kompresji w systemie plików NTFS, 5) określić, której wersji NTFS używa Windows XP. Nie 13

15 5.2. Windows 2003 Server Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zainstalować system Windows 2003 Server Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie swoich umiejętności z zakresu instalacji systemu Windows 2003 Server. Umiejętność tworzenia nowych grup użytkowników mających przypisane określone prawa jest podstawą pracy technika informatyka zarządzającego systemami Windows z technologią NT. 1) uruchomić komputer, 2) ustawić odpowiednią kolejność bootowania w BIOS ie, 3) umieścić płytę z wersją instalacyjną Windows 2003 Server w napędzie CD, 4) wykonać restart komputera, 5) zainstalować Windows 2003 Server na dysku komputera, 6) zainstalować potrzebne role serwera. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne komputer, dysk instalacyjny Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 2 Stworzyć nową grupę użytkowników pracownicy. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie swoich umiejętności z zakresu dołączania nowych grup użytkowników w systemie Windows 2003 Server. Umiejętność tworzenia nowych grup użytkowników mających przypisane określone prawa jest podstawą pracy technika informatyka zarządzającego systemami Windows z technologią NT. 14

16 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę Użytkownicy i Komputery Usługi Active Directory, 4) wybrać z menu Akcja opcję Nowy/Grupa, 5) założyć nową grupę (nadać nazwy, określenie zakresu i typu grupy), 6) wybrać z menu Akcja opcję Właściwości" i ustawić zasady zabezpieczeń. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 3 Stworzyć nowych użytkowników pracownik_1 do 3. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie umiejętności z zakresu tworzenia nowych użytkowników w systemie Windows 2003 Server. Umiejętność tworzenia nowych użytkowników jest jedną z podstaw pracy technika informatyka zarządzającego systemami Windows z technologią NT. 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, 4) wybrać z menu Akcja opcję Nowy/Użytkownik, 5) wpisać dane użytkownika, 6) określić hasło i zasady używania hasła, 7) zakończyć pracę po utworzeniu użytkowników przewidzianych w ćwiczeniu. 15

17 pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 4 Przydzielić użytkowników do grup. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie swoich umiejętności z zakresu dołączania nowych użytkowników do grup w systemie Windows 2003 Server. Umiejętność przypisywania nowych użytkowników do grup posiadających określone prawa jest podstawą pracy technika informatyka zarządzającego systemami Windows z technologią NT. 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, 4) wybrać z menu Akcja opcję Nowy/Właściwości grupy pracownicy, 5) wybrać zakładkę członkowie, 6) wyszukać w opcji Zaawansowane/Znajdź teraz użytkowników, 7) przydzielić użytkowników pracownik_1 do 3 do grupy pracownicy. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 5 Utworzyć dwie nowe grupy użytkowników handlowcy_1 i handlowcy_2, utworzyć nowych użytkowników handlowiec_1 do handlowiec_5. Przydziel użytkowników do grup według przedstawionego klucza. Ćwiczenie pozwoli uczniowi utrwalić umiejętności z zakresu tworzenia grup i użytkowników oraz dołączania nowych użytkowników do grup w systemach serwerowych rodziny Windows. 16

18 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, 4) wybrać z menu Akcja opcję Nowy/Grupa, 5) założyć nowe grupy (nadać nazwy, określenie zakresu i typu grupy), 6) wybrać z menu Akcja opcję Właściwości i ustawienie zasad zabezpieczeń, 7) wybrać z menu Akcja opcję Nowy/Użytkownik, 8) wpisać dane użytkownika, 9) określić hasło i zasady używania hasła, 10) wybrać z menu Akcja opcję Nowy/Właściwości kolejno dla grup użytkowników handel_1, handel_2, 11) wybrać zakładki członkowie, 12) wyszukać w opcji Zaawansowane/Znajdź teraz użytkowników i przydzielić ich według następującego klucza użytkownicy handlowiec_1 do 3 do grupy handlowcy_1 i użytkowników handlowiec_3 do 5 do grupy handlowcy_2. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 6 Utworzyć nowy profil sprzętowy w którym będzie wyłączona karta dźwiękowa. Ćwiczenie pozwoli uczniowi zapoznać się ze sposobem tworzenia profili sprzętowych. 17

19 1) uruchomić komputer z systemem Windows XP, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) uruchomić konsolę System w panelu sterowania, 4) uruchomić konsolę Profile sprzętowe, 5) skopiuj istniejący profil do nowego profilu. Nazwij profil bezsieci", 6) wykonaj reset komputera 7) przy logowaniu wybierz profil bezsieci 8) zalogować się do systemu z prawami administratora, 9) uruchomić konsolę System w panelu sterowania, 10) uruchomić konsolę Menedżer urządzeń, 11) wybrać zakładkę karty sieciowe, 12) kliknąć prawym przyciskiem myszy na karcie sieciowej i wybrać opcję właściwości, 13) w menu Użycie urządzenia wybrać opcję nie używaj tego urządzenia (wyłącz). pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows XP, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 7 Utworzyć szablon profilu użytkownika Ćwiczenie pozwoli uczniowi zapoznać się ze sposobem tworzenia szablonu profilu użytkownika. utworzyć konto użytkownika, które będzie używane jedynie w celu tworzenia szablonów profilu. Konto powinno być utworzone zgodnie z poniższymi informacjami: Pole Wpis 1. Imię Profile 2. Nazwisko Account 3. Nazwa logowania użytkownika Profile 4. Nazwa logowania użytkownika (systemy starsze niż Windows 2000)) Profile 18

20 wylogować się z serwera, zalogować się używając konta Profile, utworzyć niestandardowy pulpit dodając na przykład skróty do lokalnych lub sieciowych zasobów, wylogować się z konta Profile. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows XP, komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 8 Zablokować w rejestrze systemu możliwość zmiany tła pulpitu i wygaszacza. Ćwiczenie pozwoli uczniowi zapoznać się ze sposobem tworzenia nowych wpisów. w rejestrze systemu. uruchomić komputer z systemem Windows XP, zalogować się do systemu z uprawnieniami administratora, uruchomić konsolę edycji rejestru wpisując regedit w konsoli uruchom Menu Start, odnaleźć w rejestrze systemu ścieżkę [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Sy stem], utworzyć nową wartość dword o nazwie NodispBackgroundPage, utworzyć nową wartość dword o nazwie NodispScrSavPage, zmodyfikować dane wartości na , wylosować się z systemu. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows XP, poradnik dla ucznia. 19

21 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1. wymienić funkcje jakie musi posiadać system, aby być bezpiecznym, 2. wymienić działania jakie trzeba podjąć, aby system był bezpieczny, 3. wymienić podstawowe kryteria jakie musi spełniać system posiadający klasę C2, 4. powiedzieć jaki odpowiednik kryteriów TCSEC funkcjonuje w Europie, Tak 5. rozszyfrować skróty MAC i DAC, 6. zarządzać kontem użytkownika/grupy, 7. zainstalować Windows 2003 Server, 8. dodać lub usunąć rolę serwera, 9. udostępnić folder, 10. udostępnić zasób sieciowy. Nie 20

22 5.3. Prawa dostępu Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Ustal dla nowej jednostki organizacyjnej maksymalny czas trwania hasła na 5 dni. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na prześledzenie sposobu konfigurowania zasad na przykładzie określenia czasu ważności hasła dla jednostki organizacyjnej. uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, zalogować się do systemu z prawami administratora, uruchomić konsolę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, stworzyć nową jednostkę organizacyjną studenci, uruchomić menu właściwości dla nowej jednostki, wprowadzić opis i przejść do zasad grupy, dodać nowy obiekt zasad grup, przejść do edycji zasad, w konfiguracji komputer wybrać Ustawienia systemu Windows/Ustawienia zabezpieczeń/zasady haseł/maksymalny okres ważności hasła i ustawić tą wartość na 5 dni. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 2 Udostępnić na dysku sieciowym (dysku serwera) folder faktury z następującymi uprawnieniami dla użytkowników: handlowiec_1 handlowiec_2 handlowiec_3 handlowcy_1 handlowcy_2 CHANGE NO ACCESS READ READ FULL CONTROL Ćwiczenie pozwoli uczniowi na prześledzenie sposobu przydzielania zasobów sieciowych. 21

23 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) założyć na dysku C: serwera folder o nazwie Faktury, 4) utworzenie w folderze faktury trzech plików tekstowych: faktury_1, faktury_2, faktury_3, 5) wybrać z menu opcję Plik/Udostępnianie, 6) udostępnienie w sieci folderu faktury z uprawnieniami przedstawionymi w tabeli. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 3 Nadaj grupom i użytkownikom uprawnienia NTFS do plików i folderów. handlowiec_1 handlowiec_2 handlowiec_3 handlowcy_1 handlowcy_2 Faktury No Access Full Control Change Read List faktury_1 Read No Access Full Control No Access Read faktury_2 Full Control Change No Access Read Full Control faktury_3 Change Read Change Full Control Change Ćwiczenie pozwoli uczniowi sprawdzić nabytą wiedzę dotyczącą nadawania uprawnień NTFS. 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) wybrać z menu opcję Plik/Właściwości, 4) nadać grupom i użytkownikom uprawnień NTFS do folderu faktury i plików tekstowych (według tabeli). 22

24 pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 4 Dodaj folder udostępniony przy pomocy konsoli zarządzania serwerem. Ćwiczenie pozwoli uczniowi poznać różne sposoby wykonywania takich samych zadań. 1) uruchomić komputer z systemem Windows 2003 Server, 2) zalogować się do systemu z prawami administratora, 3) utworzyć na dysku C: folder udostępnianie, 4) uruchomić konsolę Zarządzanie Komputerem, 5) wybrać opcję Narzędzia systemowe/foldery udostępnione/udziały, 6) wybrać z menu opcję Akcja/Nowy/Udział pliku, 7) udostępnić folder udostępnianie, 8) dostosować uprawnienia podobnie jak w ćwiczeniu z folderem faktury. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 5 Skonfiguruj zasady inspekcji domeny Ćwiczenie pozwoli uczniowi poznać jedna z możliwości nadzorowania pracy systemu. 23

25 1) otworzyć konsolę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, 2) zaznaczyć węzeł domeny, 3) wybrać z menu Akcja polecenie Właściwości, 4) na zakładce Zasada grupy zaznaczyć domyślną zasadę domeny (Default Domain Policy), 5) kliknąć Edit, 6) wybrać kolejno opcje Konfiguracja komputera, Ustawienia systemu Windows, Ustawienia zabezpieczeń, Zasady kont, Zasada blokady konta, 7) dwukrotnie kliknąć zasadę Czas trwania blokady konta, 8) zaznaczyć pole Definiuj następujące ustawienia zasad, 9) wpisać 0 jako określenie czasu trwania blokady i kliknąć przycisk Zastosuj, 10) kliknąć przycisk OK, aby potwierdzić ustawienia, 11) kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe zasady, 12) sprawdzić, czy wartość parametru zasady Czas trwania blokady konta wynosi zero, czy próg ma wartość 5, a licznik zasady ustawiony został na 30 minut, 13) zamknąć konsolę Edytor obiektów zasady grupy, zamknąć okno dialogowe Właściwości domeny. pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 6 Utwórz nową domenę. Ćwiczenie pozwoli uczniowi poznać jeden ze sposobów tworzenia domeny. 1) otworzyć konsolę Użytkownicy i komputery usługi Active direktory, 2) kliknąć prawym przyciskiem myszy na opcji Domain controlers (Kontrolery domeny), 3) wybrać opcję Nowy komputer, 4) wpisać nazwę komputera nowego kontrolera domeny, 5) zaznaczyć pole Przypisz to konto komputera jako zapasowy kontroler domeny, 6) potwierdź klikając dalej w kolejnych oknach. 24

26 pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 7 Zainstaluj serwer DHCP. Ćwiczenie pozwoli uczniowi zapoznać się z uruchamianiem usług pozwalających na udostępnienie dostępu do Internetu. 1) uruchomić Panel sterowania, 2) wybrać opcję Dodaj lub usuń programy, 3) wybrać opcję Dodaj/Usuń składniki systemu Windows, 4) wybrać opcję Usługi sieciowe, 5) kliknąć przycisk Szczegóły, 6) wybrać w składnik usługi sieciowe 7) wybrać Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), 8) kliknąć przycisk OK., 9) po wyświetleniu monitu wpisz pełną ścieżkę do plików dystrybucyjnych systemu Windows Server 2003 i kliknij przycisk Kontynuuj. komputer z systemem Windows 2003 Server, poradnik dla ucznia. 25

27 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: Tak 1. zdefiniować pojęcie Active Directory, 2. wymienić role jakie spełnia Active Directory, 3. założyć konto użytkownika, grupy, 4. przypisać użytkownika do grupy, 5. zarządzać kontem użytkownika/grupy, 6. zainstalować Windows 2003 Server, 7. dodać lub usunąć rolę serwera, 8. udostępnić folder, 9. udostępnić zasób sieciowy. Nie 26

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo