Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Zdzis³awa Rowiñska* Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym 1. Wprowadzenie Artyku³ przedstawia proces wdra ania i konfiguracji (AD Active Directory) w systemie Microsoft Windows 2003 Serwer na przyk³adzie jednej z du ych firm konsultingowych. Opisane zosta³y mechanizmy konfiguracji obiektów w konsolach administracyjnych us³ugi AD oraz procesy tworzenia kont u ytkowników, komputerów i grup przy jednoczesnym zachowaniu standaryzacji nazw, która zosta³a wprowadzona w regionie CEE firmy. Omawiana firma jest najwiêksz¹ na œwiecie organizacj¹ œwiadcz¹c¹ profesjonalne us³ugi doradcze. Zatrudnia ona pracowników w 148 krajach, w Polsce posiada placówki w Warszawie, Krakowie, Gdañsku, Wroc³awiu, Poznaniu i Katowicach. Zespó³ ten liczy ponad 880 specjalistów. Obecna struktura sieciowa firmy w Europie oparta jest na kilku sieciowych systemach operacyjnych, zaistnia³a zatem potrzeba wprowadzenia jednolitej, hierarchicznie u³o onej struktury sieciowej jak¹ zapewnia system Microsoft Windows 2003 Server i AD. Omawiana firma posiada kilkadziesi¹t placówek na terenie regionu CEE. Ka da z nich dysponuje w³asn¹, niezale n¹ struktur¹. Powoduje to odseparowanie i izolacjê logiczn¹ sieci. Biura u ywaj¹ ró nych systemów sieciowych jak Novell 4.x, Novell 5.x., Windows NT, Windows 2000 i Windows 2003, dlatego oprócz fizycznego powi¹zania, na poziomie sieciowym nie s¹ stworzone adne logiczne struktury wewnêtrzne pomiêdzy regionami. Najwa niejsze problemy wystêpuj¹ce w istniej¹cej strukturze regionów wchodz¹cych w sk³ad firmy to: brak centralnego systemu zarz¹dzania sieci¹, tak e jako problem implementacji firmowych zasad bezpieczeñstwa; brak skutecznej metody przypisania i zarz¹dzania bezpieczeñstwem wszystkich u ytkowników, stacji roboczych, serwerów i obiektów aplikacji; * Katedra Informatyki Stosowanej, Politechnika ódzka 1445

2 1446 Zdzis³awa Rowiñska brak mo liwoœci globalnych zmian konfiguracji serwerów, stacji roboczych i aplikacji; do³¹czanie nowych zasobów nie mo e byæ dokonane z centralnego punku zarz¹dzania tylko poprzez operacje lokalne; zró nicowane schematy nazw utrudniaj¹ wykonywanie obowi¹zków pracownikom podró uj¹cym miêdzy biurami; wprowadzenie nowych terytoriów do CEE jest operacj¹ kosztown¹ pod wzglêdem konfiguracji i utrzymania sieci; uwierzytelnianie brak centralnego punktu logowania; zasoby sieciowe s¹ przypisane jedynie do regionów w których siê znajduj¹, stwarza to problem wymiany danych i zarz¹dzania projektami pomiêdzy placówkami; brak mo liwoœci kontrolowania dostêpu do us³ug sieciowych na terytoriach CEE z centralnego punku zarz¹dzania; koniecznoœæ duplikowania kont i uprawnieñ dla u ytkowników podró uj¹cych miêdzy biurami; dystrybucja i zarz¹dzanie oprogramowaniem brak standardowej metody dystrybucji oprogramowania i poprawnoœci licencyjnej; brak centralnej metody dystrybucji poprawek systemowych i bezpieczeñstwa, baz antywirusowych, upgrade aplikacji; brak mo liwoœæ kontrolowania instalacji nielegalnego oprogramowania na stacjach roboczych z ogólnodostêpnego Internetu; nadmiar pracy administracyjnej IT, koniecznoœæ ponownej konfiguracji dla u ytkowników przemieszczaj¹cych siê miêdzy regionami, utrudniona zdalna kontrola; system operacyjny stacji roboczych problem z integracj¹ z Novell Netware, koniecznoœæ utrzymania oddzielnych kont do stacji roboczych; w przypadku awarii systemu sieciowego w danym regionie, aby przenieœæ wszystkich u ytkowników do nowej lokacji istnieje koniecznoœæ stworzenia ca³ej struktury od nowa; brak kontroli bie ¹cych sesji; ograniczony dostêp do aplikacji u ywanych w innym regionie CEE, ograniczony dostêp do danych poza biurem; koniecznoœæ poznania przez u ytkownika dok³adnej lokalizacji poszukiwanych zasobów. Powy sze problemy mo na rozwi¹zaæ poprzez wprowadzenie AD wraz z systemem Microsoft Windows 2003 Server. Stworzenie ujednoliconej infrastruktury sieciowej w firmie umo liwi dostêp do zasobów poszczególnych regionów poprzez zcentralizowane zarz¹dzanie. Zast¹pienie obecnego systemu sieciowego produktem Windows 2003 Server umo liwi maksymalne wykorzystanie mo liwoœci systemów operacyjnych na stacjach roboczych, natomiast wdro enie Microsoft Systems Management Server pozwoli zarówno dystrybuowaæ oprogramowanie,

3 Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie zarz¹dzaæ sprzêtem u ywanym przez u ytkowników, jak i kontrolowaæ oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych we wszystkich oddzia³ach firmy. Wprowadzenie nowego regionu stanie siê ³atwiejsze na platformie Windows wraz z gotowymi ustawieniami systemów finansowych zarz¹dzania dokumentami. Najwa niejszym jednak aspektem biznesowym jest wzrost efektywnoœci pracowników poprzez mo liwoœæ wspó³dzielenia doœwiadczeñ, dokumentów i wiedzy miêdzy poszczególnymi regionami. 2. Struktura logiczna Active Directory 2.1. Struktura lasu i poziomy funkcjonalnoœci domeny Domena jest g³ówn¹ jednostk¹ administracyjn¹ us³ugi katalogowej Windows Server 2003 i istnieje œcis³a zale noœæ pomiêdzy jej istnieniem a AD. W us³udze AD przedsiêbiorstwo mo e posiadaæ wiele domen. Tworz¹ one wtedy strukturê nazywan¹ drzewami przy jednoczesnym zachowaniu struktury hierarchicznej nazw DNS. W sytuacji, gdy domeny AD nie tworz¹ jednej domeny, oznacza to, e tworz¹ tzw. las zawiera on wszystkie drzewa us³ugi. Domena nie mo e istnieæ samodzielnie, musi znajdowaæ siê w jakimœ drzewie, a tym samym lesie. Poziomy funkcjonalnoœci domeny okreœlaj¹, jakie funkcje systemowe i sieciowe mog¹ byæ wykorzystane. Wystêpuj¹ cztery poziomy funkcjonalnoœci: mieszany Windows 2000, macierzysty Windows 2000, tymczasowy Windows Server 2003 i Windows Server Œrodowisko, w jakim system na byæ zainstalowany decyduje o funkcjonalnoœci, jako domyœlny przypisywany jest poziom mieszany. Opcja, w której najbardziej wykorzystane s¹ mo liwoœci systemu, jest Windows Server Dostêpne s¹ wtedy wszystkie funkcje na poziomie domeny lub lasu. Pozosta³e spotykaj¹ siê z ograniczeniami wynikaj¹cymi z ró nic technologicznych pomiêdzy wersjami systemu operacyjnego. Przyk³adem mo e byæ mo liwoœæ tworzenia grup uniwersalnych, która jest ca³kowicie wy³¹czone w systemie mieszanym 2000, a dozwolona w macierzystym 2000 i 2003 zarówno dla grup zabezpieczeñ, jak i grup dystrybucyjnych. Podobna sytuacja wystêpuje przy konwersji grup z dystrybucyjnej na zabezpieczeñ, tak e w opcji mieszanej 2000 jest ona niewykonalna. Active Directory jest obiektow¹ baz¹ danych, w której informacje u³o one s¹ w sposób hierarchiczny. Obiektami s¹ tutaj u ytkownicy, aplikacje czy te zasoby sieciowe. Podstawow¹ jednostk¹ jest liœæ, znajduj¹cy siê w jednostce organizacyjnej, czyli Organizational Unit. Obiekty te organizowane s¹ w domeny. Te natomiast zorganizowane hierarchicznie tworz¹ struktury drzewa. Drzewo powinno posiadaæ przynajmniej jedn¹ domenê zwan¹ korzeniem drzewa. Pozosta³e domeny umieszczane s¹ poni ej w strukturze katalogowej. Domeny w us³udze katalogowej korzystaj¹ z tej samej przestrzeni nazw DNS. Posiadaj¹ ten sam korzeñ, a kolejne nazwy powstaj¹ poprzez dodanie nazwy do domeny wy szego poziomu.

4 1448 Zdzis³awa Rowiñska W omawianej firmie przyjêto nastêpuj¹ce oznaczenia: (Cee Central and Eastern Europe); (Ema Europe) and middle Asia; (AD Active Directory). Pe³na nazwa: Cee.ema.ad.pwcinternal.com. Active Directory oparto na pojedynczej strukturze domeny. Poniewa nie jest wymagana niezale noœæ b¹dÿ te izolacja zasobów w poszczególnych regionach CEE najlepszym rozwi¹zaniem jest pojedynczy las, pojedynczej domeny. Wszystkie stacje robocze wyposa ono w system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2. Pozwala to osi¹gn¹æ poziom funkcjonalnoœci Windows Serwer 2003, sprzyja ³atwoœci w zarz¹dzaniu i rozwi¹zywaniu problemów, a tak e utrzymaniu modelu struktury katalogowej Nazewnictwo Active Directory W tworzeniu struktury katalogowej AD istotnym zagadnieniem jest opracowanie unikalnych schematów nazewnictwa poszczególnych obiektów. U ytkownicy, grupy, jednostki, zasoby sieciowe powinny posiadaæ nazwê, która bêdzie okreœla³a ich przynale noœæ do danego regionu, dzia³u czy te funkcji pe³nionej w firmie b¹dÿ systemie. Wszystkie skróty odnosz¹ siê do anglojêzycznych nazw, odpowiednio do funkcji serwera w systemie. U yty zosta³ nastêpuj¹cy wzorzec: NazwaKraju(2)-NazwaMiasta(3)TypSerwera(3)Numer(3) NazwaKraju sk³ada siê z pierwszych dwóch znaków identyfikuj¹cych dane pañstwo. Zosta³a oparta na standardzie ISO NazwaMiasta identyfikator oparty o IATA CityCodes miêdzynarodowy standard oznaczania lotnisk. TypSerwera oznaczenie serwera udostêpniaj¹cego dan¹ us³ugê. Przyk³adowe oznaczenie serwera (MOM Micorsof Oparation Manager), znajduj¹cego siê w Warszawie, oznaczonego numerem 001: PL-WAWMOM001. Oznaczenia stacji roboczych tworzone s¹ poprzez sumê identyfikatora pañstwa i okreœlonego numeru porz¹dkowego np.: PL , CZ Obiekty Active Directory Przy tworzeniu obiektów AD obowi¹zuj¹ te same zasady nazewnictwa. Lokacje (sites) opieraj¹ na istniej¹cej strukturze sieciowej firmy. U yto formatu sk³adaj¹cego siê z oznaczenia pañstwa i pe³nej nazwy miasta. Zosta³y one stworzone jedynie dla miast posiadaj¹cych przynajmniej jeden kontroler domeny. NazwaKraju(2)-NazwaMiasta Przyk³adowe lokacje: PL-Warsaw, RU-Moscow Na istniej¹cej topologii sieci zosta³o oparte tak e nazewnictwo ³¹cza miêdzy lokacjami (sites-links). Opiera siê ono na schemacie: [NazwaKraju(2)-NazwaMiasta]- -[NazwaKraju(2)-NazwaMiasta] np.: [PL-Warsaw]- - [CZ-Prague] oznacza ³¹cze pomiêdzy Warszaw¹ a Prag¹.

5 Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie Jednostki organizacyjne 3.1. Podzia³ terytorialny i dzia³owy Us³uga AD zosta³a stworzona, aby przechowywaæ miliony obiektów takich jak: u ytkownicy i grupy, komputery, foldery, drukarki, zasoby sieciowe czy te zasady grup (GPO Group Policy Object). Aby zarz¹dzanie tak wielk¹ iloœci¹ danych sta³o siê prostsze opracowana zosta³a struktura, która organizuje je w odpowiednie grupy (OU Organizational Unit). Organizational Unit jest kontenerem umo liwiaj¹cym grupowanie obiektów w AD w zale noœci od ich przynale noœci administracyjnej lub konfiguracyjnej. OU tworzymy w konsoli administracyjnej Active Directory Users and Computers, wybieraj¹c opcjê Organizational Unit (rys. 1). Rys. 1. Tworzenie jednostki organizacyjnej Najczêstszym sposobem organizacji danych w AD jest odwzorowanie struktury administracyjnej firmy w strukturê katalogow¹. W takim uk³adzie dzia³y odpowiadaj¹ poszczególnym jednostkom administracyjnym, a konta komputerów, u ytkowników i grup znajduj¹ siê w odpowiadaj¹cym im kontenerach. W omawianej firmie poszczególne regiony CEE zosta³y umieszczone w strukturze AD jako kontenery zawieraj¹ce grupy, u ytkowników i komputery nale ¹ce do danego kraju. Jednostka OU zosta³a stworzona jedynie dla regionów posiadaj¹cych kontroler domeny.

6 1450 Zdzis³awa Rowiñska Tak e struktura dzia³owa firmy zosta³a odpowiednio oznakowana (rys. 2) i odwzorowana w strukturze katalogowej (rys. 3). Rys. 2. Odwzorowanie nazw dzia³ów na jednostki OU Rys. 3. Uk³ad jednostek organizacyjnych 3.2. Specjalne jednostki organizacyjne Istniej¹ pewne wbudowane jednostki organizacyjne, do których nale ¹ takie kontenery jak: Builtin zawieraj¹cy konta wbudowane systemu m.in. Account Operators, Backup Operators czy te Administrators. Domyœlnie znajduj¹ siê tu tak e jednostki Domain Control-

7 Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie lers, mieszcz¹ca kontrolery domeny, Computers i Users zawieraj¹ca odpowiednio u ytkowników i komputery. Dodatkowo tworzone s¹ specjalne jednostki organizacyjne, których celem jest dok³adniejsze i bardziej przejrzyste zarz¹dzanie zasobami AD. Przyk³adem takiej jednostki mo e byæ kontener Transfer. Jest on stworzony specjalnie, aby umo liwiæ przenoszenie obiektów AD, u ytkowników i komputery pomiêdzy poszczególnymi jednostkami terytorialnymi. Administratorzy poszczególnych terytoriów posiadaj¹ dostêp tylko do jednostek swojego regionu, aby zapewniæ mo liwoœæ transferu stworzono jednostkê Transfer, do której dostêp maj¹ wszyscy administratorzy. Kolejnym przyk³adem jednostki specjalnej jest stworzenie jednostki zawieraj¹cej obiekty, u ytkowników i grupy, posiadaj¹ce wy sze uprawnienia administracyjne w AD. Jednostka ServiceAdm zawiera grupy administracyjne, konta administracyjne i konta poszczególnych us³ug. Kontenery AD posiadaj¹ tak e inne funkcje administracyjne. Poprzez OU mo e byæ delegowany dostêp do poszczególnych zasobów, co w przypadku rozleg³ej sieci zmniejsza nak³ad pracy administracyjnej poprzez roz³o enie obowi¹zków na poszczególnych administratorów. Delegowaæ mo na dostêp do ka dej jednostki w AD. Wykonuje siê to poprzez wybranie z w³aœciwoœci kontenera opcji Delegate (rys. 4). Przyk³adem takiego zarz¹dzania mo e byæ nadanie odpowiedniemu konsultantowi uprawnienia pozwalaj¹cego na zmianê has³a u ytkownika w danej jednostce. Rys. 4. Delegowanie kontroli 4. U ytkownicy i grupy U ytkownicy i grupy w AD zorganizowani s¹ w poszczególne kontenery odpowiadaj¹ce ich przynale noœci do funkcji systemu b¹dÿ te dzia³ów firmy. Podczas logowania nastêpuje uwierzytelnienie na podstawie nazwy u ytkownika, has³a i unikalnego identyfikatora SID. System na postawie tych danych tworzy tzw. eton, który od tego momentu reprezentuje u ytkownika w systemie. Na podstawie etonu sprawdzana jest przynale noœæ do gru-

8 1452 Zdzis³awa Rowiñska py i odpowiedni dostêp do zasobów na podstawie (ACL Access Control List). U ytkownicy tworzeni s¹ w konsoli administracyjnej Active Direcotry Users and Computers. Po okreœleniu tzw. loginu danego u ytkownika i podaniu jego danych osobowych, okreœlane s¹ podstawowe informacje dotycz¹ce konta. W firmie konta u ytkowników oparto na unikalnym identyfikatorze (GUID Globally Unique Identifier), który identyfikuje obiekty w systemie. Loginy sk³adaj¹ siê z kombinacji liter imienia i nazwiska u ytkownika, zakoñczone numerem seryjnym, w przypadku identycznych danych osobowych, numer ten decyduje o unikatowoœci loginu. Grupy mo na okreœliæ jako kontenery zawieraj¹ce obiekty u ytkowników, a tak e inne grupy. Poprzez grupy nadawany jest dostêp do poszczególnych zasobów sieciowych czy te obiektów AD. Operowanie grupami podczas okreœlania ACL, zgodnie z zaleceniami firmy Microsoft powinno operowaæ na grupach zabezpieczeñ tzw. Security Groups. System Microsoft Windows 2003 Serwer zosta³ wyposa ony w dwa rodzaje grup: dystrybucyjne i zabezpieczeñ. Grupy dystrybucyjne u ywane s¹ przede wszystkim do tworzenia grup korespondencyjnych, natomiast grupy zabezpieczeñ mog¹ s³u yæ do przypisywania okreœlonych dostêpów do zasobów, a tak e mog¹ pe³niæ funkcje grup dystrybucyjnych. W odró nieniu od poprzednich wersji systemów serwerowych firmy Microsoft, w wersji 2003 Serwer mo liwe jest dokonanie konwersji grup dystrybucyjnych na grupy zabezpieczeñ. W systemie Microsoft Windows 2003 Serwer istniej¹ wbudowane konta u ytkowników i grup Znajduj¹ siê one w jednostkach organizacyjnych Builtin i Users Grupy zawarte w jednostce Builtin zawieraj¹ grupy zabezpieczeñ o zakresie domenowym lokalnym. Znajduj¹ siê tam m.in. Account Operators operatorzy kont, cz³onkowie tej grupy mog¹ zarz¹dzaæ u ytkownikami domeny i kontami grupy; Administrators administratorzy, posiadaj¹ ca³kowite i nieograniczone uprawnienia do ka dego obiektu systemu; Print Operators operatorzy wydruku, cz³onkowie administruj¹ serwerami wydruku domeny; Remote Desktop Users u ytkownicy pulpitu zdalnego, cz³onkowie tej grupy posiadaj¹ mo liwoœæ zdalnego logowania siê do systemu. W jednostce Users znajduj¹ siê takie obiekty jak: Konto administratora; DNS Admins administratorzy us³ugi rozwi¹zywania nazw; DHCP Administrators administratorzy us³ugi dynamicznego przydzielania adresów; Domain Controllers kontrolery domeny; Domain Users wszyscy u ytkownicy domeny; Domain Computers wszystkie komputery domeny. Dodawanie u ytkowników do grup odbywa siê poprzez wybranie w³aœciwoœci grupy i okreœlenie na zak³adce Members cz³onków grupy (rys. 5).

9 Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie Rys. 5. Okreœlanie cz³onkostwa grup Nazwy grup powinny jednoznacznie okreœlaæ funkcjê, jak¹ grupa bêdzie sprawowaæ w systemie. Schemat opracowany w firmie przedstawia siê w nastêpuj¹co: GL-KodKraju()KodMiasta(3)-OznaczenieGrupy()-Dzia³()-Opis() Przyk³adowy opis grupy: GL-PLWAW-GRP-GTS -HelpDesk Grupa globalna HelpDesk znajduj¹ca siê w Polsce, w Warszawie, zawieraj¹ca pracowników help-desk, dzia³u Global Technology Solutions. Kolejnym przyk³adem mo e byæ grupa: DL-PLWAW-APP-FIN-Sun Grupa lokalna domenowa, znajduj¹ca siê w Polsce, w Warszawie, zawieraj¹ca aplikacje dzia³u finansowego. Aby umo liwiæ odpowiednie rozpoznawanie grup dodatkowo u yto nastêpuj¹cych oznaczeñ: Application APP u ywane jest, gdy g³ównym celem istnienia grupy jest zapewnienie dostêpu do aplikacji; Directory Dir w przypadku, kiedy grupa ma decydowaæ o dostêpie do poszczególnych zasobów plików/katalogów; Bussines Unit GRP u ywane, kiedy grupa definiuje cz³onkowstwo poszczególnych dzia³ów. Mo e, ale nie musi decydowaæ o dostêpie do zasobów sieciowych i systemowych uprawnieniach; Printer Prt u ywane w przypadku, kiedy cz³onkowstwo decyduje o dostêpie do drukarek; Script Scr cz³onkowstwo decyduje o odpowiednich ustawieniach login skryptu; Group Policy Filtering GPO stosowana w przypadku, gdy grupa kontroluje filtracjê zasad polityki grup.

10 1454 Zdzis³awa Rowiñska 5. Podsumowanie Wprowadzaj¹c Active Directory wraz z systemem Microsoft Windows 2003 Serwer w firmie zrealizowano wszystkie za³o enia tego projektu. Stworzono centralny punkt zarz¹dzania sieci¹ firmow¹, umo liwiaj¹c odgórne okreœlenie zasad bezpieczeñstwa stacji roboczych i serwerów poprzez odpowiednie polityki GPO. Otrzymano mo liwoœæ dokonywania globalnych zmian w konfiguracji ka dego komputera pod³¹czonego do domeny CEE, ujednolicono tak e nazewnictwo obiektów systemu. Poprzez zastosowanie Active Directory Microsoft Windows 2003 Serwer zlikwidowano koniecznoœæ duplikacji kont systemowych i uzyskano maksymalne korzyœci z wykorzystania systemu operacyjnego Microsoft Windows XP. Dodatkowo usprawniono dostêp do us³ug i zasobów sieciowych. Zintegrowanie Active Directory z systemem DNS umo liwi³o szybkie przeszukiwanie nazw obiektów i prawid³owe odnajdywanie kontrolerów domeny, przy zachowaniu okreœlonej hierarchii. Zastosowanie oprogramowania Systems Management Serwer wspó³dzia³aj¹cego z domen¹ Windows 2003 znacznie poprawi³o system dystrybucji oprogramowania w postaci pakietów MSI. Najbardziej istotnym przejawem zmiany sieciowego systemu operacyjnego jest jednak zadowolenie pracowników z obecnego trybu pracy. U³atwienie dostêpu do zasobów sieciowych, jednolitoœæ hase³, uproszczone procedury zdalnego dostêpu do sieci firmowej czy prostota obs³ugi stanowi¹ aspekty, które w zauwa alny sposób wp³yn¹ na usprawnienie pracy, a tym samym zwiêkszenie zysków przedsiêbiorstwa. Literatura [1] Dan Holme, Orin T., Zarz¹dzanie i obs³uga œrodowiska Microsoft Windows 2003 Serwer. APN Promise Sp. z o.o. Warszawa [2] Macikn J.C., McLean J., Wdra anie, zarz¹dzanie i obs³uga infrastruktury sieciowej Microsot Windows 2003 Serwer. APN Promise Sp. z o.o. Warszawa [3] Materia³y kursowe. Wdra anie, zarz¹dzanie i obs³uga infrastruktury sieciowej Microsot Windows 2003 Serwer: us³ugi sieciowe. Microsotf Corporation, [4] Materia³y kursowe: Planowanie, zarz¹dzanie i obs³uga struktury Active Directory w systemie Microsoft Windows 2003 Serwer. Microsotf Corporation, [5] Richards J., Allen R., Lowe-Norris A., TechTasks Code Center, Active Directory. O Reilly Media- Publication, 2006.

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów. Prowadzący: Grzegorz Zawadzki MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory Jarosław Kuchta Active Directory Usługa katalogowa Użytkownicy Konta Przywileje Profile Inne katalogi Białe strony E - Biznes Klienci Windows Profile zarządzania Informacja sieciowa Active Directory Serwery

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Kontroler domeny. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat następujących haseł: kontroler domeny, domena Windows, Active Directory. Zadanie2: Odszukaj nazwę

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Stanisława Staszica w Pile Załącznik do Zarządzenia Nr 64/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Windows Server Active Directory

Windows Server Active Directory Windows Server 2012 - Active Directory Active Directory (AD) To usługa katalogowa a inaczej mówiąc hierarchiczna baza danych, która przynajmniej częściowo musi być ściśle związana z obiektową bazą danych.

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-03-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Szkolenie autoryzowane MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dostarczy wiedzę oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie usług poczty elektronicznej oraz komunikacji błyskawicznej w oparciu o rozwiązania firmy Microsoft na platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie usług Office 365

Udostępnianie usług Office 365 Orin Thomas Egzamin 70-347 Udostępnianie usług Office 365 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wstęp................................................................vii Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Active Directory - Instalacja

Active Directory - Instalacja Active Directory - Instalacja 1 (Pobrane z slow7.pl) Sieci powstały w dniu, kiedy pierwszy użytkownik zdecydował, że nie ma ochoty przechodzić przez korytarz, aby pobrać pewne dane od innego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.)

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) I. WPROWADZENIE DO SIECI WINDOWS (16 godz.) 1. Charakterystyka systemów operacyjnych opartych na technologii NT 2.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20410 Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla administratorów chcących

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 13

1. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wstęp... 11 1. Wprowadzenie................... 13 1.1. Historia Microsoft Exchange.......... 15 1.2. Bieżące wersje systemu... 21 1.3. Integracja z Microsoft Exchange... 23 1.4. Co nowego w

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

1. Wywo anie okna logowania skrótem klawiszowym

1. Wywo anie okna logowania skrótem klawiszowym Istotn cz ci systemu wizualizacyjnego jest system zarz dzania u ytkownikami oraz ich uprawnieniami. Wa ne jest by odpowiedni u ytkownicy posiadali dost p tylko do tych danych czy funkcji systemu, do których

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer - Podstawowe pojęcia

Windows Serwer - Podstawowe pojęcia Windows Serwer - Podstawowe pojęcia 1 (Pobrane z slow7.pl) Active Directory - to usługa katalogowa, dzięki której możliwe jest zarządzanie domeną. Pierwszy raz pojawiła się ona w systemie Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-03-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory

Zadanie 3. Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory Zadanie 3. Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory W tym zadaniu utworzymy, a następnie wyszukamy obiekty w Active Directory. Utworzymy jednostki organizacyjne, użytkowników, grupy i komputery.

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Usuni cie has a admina 1.0 dodatek do Symfonia Ma a Ksi gowo dla 1 firmy

Usuni cie has a admina 1.0 dodatek do Symfonia Ma a Ksi gowo dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Usuni cie has a admina 1.0 dodatek do Symfonia Ma a Ksi gowo dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 101 16-01-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja systemu Windows Server przy dostępie do Wonderware Information Servera 3.0 poprzez protokół HTTPS oraz zaporę (firewall)

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Szablon importu z Subiekt 1.0 dodatek do Symfonia Ma a Ksi gowo dla 1 firmy

Szablon importu z Subiekt 1.0 dodatek do Symfonia Ma a Ksi gowo dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Szablon importu z Subiekt 1.0 dodatek do Symfonia Ma a Ksi gowo dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo