Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Zdzis³awa Rowiñska* Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym 1. Wprowadzenie Artyku³ przedstawia proces wdra ania i konfiguracji (AD Active Directory) w systemie Microsoft Windows 2003 Serwer na przyk³adzie jednej z du ych firm konsultingowych. Opisane zosta³y mechanizmy konfiguracji obiektów w konsolach administracyjnych us³ugi AD oraz procesy tworzenia kont u ytkowników, komputerów i grup przy jednoczesnym zachowaniu standaryzacji nazw, która zosta³a wprowadzona w regionie CEE firmy. Omawiana firma jest najwiêksz¹ na œwiecie organizacj¹ œwiadcz¹c¹ profesjonalne us³ugi doradcze. Zatrudnia ona pracowników w 148 krajach, w Polsce posiada placówki w Warszawie, Krakowie, Gdañsku, Wroc³awiu, Poznaniu i Katowicach. Zespó³ ten liczy ponad 880 specjalistów. Obecna struktura sieciowa firmy w Europie oparta jest na kilku sieciowych systemach operacyjnych, zaistnia³a zatem potrzeba wprowadzenia jednolitej, hierarchicznie u³o onej struktury sieciowej jak¹ zapewnia system Microsoft Windows 2003 Server i AD. Omawiana firma posiada kilkadziesi¹t placówek na terenie regionu CEE. Ka da z nich dysponuje w³asn¹, niezale n¹ struktur¹. Powoduje to odseparowanie i izolacjê logiczn¹ sieci. Biura u ywaj¹ ró nych systemów sieciowych jak Novell 4.x, Novell 5.x., Windows NT, Windows 2000 i Windows 2003, dlatego oprócz fizycznego powi¹zania, na poziomie sieciowym nie s¹ stworzone adne logiczne struktury wewnêtrzne pomiêdzy regionami. Najwa niejsze problemy wystêpuj¹ce w istniej¹cej strukturze regionów wchodz¹cych w sk³ad firmy to: brak centralnego systemu zarz¹dzania sieci¹, tak e jako problem implementacji firmowych zasad bezpieczeñstwa; brak skutecznej metody przypisania i zarz¹dzania bezpieczeñstwem wszystkich u ytkowników, stacji roboczych, serwerów i obiektów aplikacji; * Katedra Informatyki Stosowanej, Politechnika ódzka 1445

2 1446 Zdzis³awa Rowiñska brak mo liwoœci globalnych zmian konfiguracji serwerów, stacji roboczych i aplikacji; do³¹czanie nowych zasobów nie mo e byæ dokonane z centralnego punku zarz¹dzania tylko poprzez operacje lokalne; zró nicowane schematy nazw utrudniaj¹ wykonywanie obowi¹zków pracownikom podró uj¹cym miêdzy biurami; wprowadzenie nowych terytoriów do CEE jest operacj¹ kosztown¹ pod wzglêdem konfiguracji i utrzymania sieci; uwierzytelnianie brak centralnego punktu logowania; zasoby sieciowe s¹ przypisane jedynie do regionów w których siê znajduj¹, stwarza to problem wymiany danych i zarz¹dzania projektami pomiêdzy placówkami; brak mo liwoœci kontrolowania dostêpu do us³ug sieciowych na terytoriach CEE z centralnego punku zarz¹dzania; koniecznoœæ duplikowania kont i uprawnieñ dla u ytkowników podró uj¹cych miêdzy biurami; dystrybucja i zarz¹dzanie oprogramowaniem brak standardowej metody dystrybucji oprogramowania i poprawnoœci licencyjnej; brak centralnej metody dystrybucji poprawek systemowych i bezpieczeñstwa, baz antywirusowych, upgrade aplikacji; brak mo liwoœæ kontrolowania instalacji nielegalnego oprogramowania na stacjach roboczych z ogólnodostêpnego Internetu; nadmiar pracy administracyjnej IT, koniecznoœæ ponownej konfiguracji dla u ytkowników przemieszczaj¹cych siê miêdzy regionami, utrudniona zdalna kontrola; system operacyjny stacji roboczych problem z integracj¹ z Novell Netware, koniecznoœæ utrzymania oddzielnych kont do stacji roboczych; w przypadku awarii systemu sieciowego w danym regionie, aby przenieœæ wszystkich u ytkowników do nowej lokacji istnieje koniecznoœæ stworzenia ca³ej struktury od nowa; brak kontroli bie ¹cych sesji; ograniczony dostêp do aplikacji u ywanych w innym regionie CEE, ograniczony dostêp do danych poza biurem; koniecznoœæ poznania przez u ytkownika dok³adnej lokalizacji poszukiwanych zasobów. Powy sze problemy mo na rozwi¹zaæ poprzez wprowadzenie AD wraz z systemem Microsoft Windows 2003 Server. Stworzenie ujednoliconej infrastruktury sieciowej w firmie umo liwi dostêp do zasobów poszczególnych regionów poprzez zcentralizowane zarz¹dzanie. Zast¹pienie obecnego systemu sieciowego produktem Windows 2003 Server umo liwi maksymalne wykorzystanie mo liwoœci systemów operacyjnych na stacjach roboczych, natomiast wdro enie Microsoft Systems Management Server pozwoli zarówno dystrybuowaæ oprogramowanie,

3 Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie zarz¹dzaæ sprzêtem u ywanym przez u ytkowników, jak i kontrolowaæ oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych we wszystkich oddzia³ach firmy. Wprowadzenie nowego regionu stanie siê ³atwiejsze na platformie Windows wraz z gotowymi ustawieniami systemów finansowych zarz¹dzania dokumentami. Najwa niejszym jednak aspektem biznesowym jest wzrost efektywnoœci pracowników poprzez mo liwoœæ wspó³dzielenia doœwiadczeñ, dokumentów i wiedzy miêdzy poszczególnymi regionami. 2. Struktura logiczna Active Directory 2.1. Struktura lasu i poziomy funkcjonalnoœci domeny Domena jest g³ówn¹ jednostk¹ administracyjn¹ us³ugi katalogowej Windows Server 2003 i istnieje œcis³a zale noœæ pomiêdzy jej istnieniem a AD. W us³udze AD przedsiêbiorstwo mo e posiadaæ wiele domen. Tworz¹ one wtedy strukturê nazywan¹ drzewami przy jednoczesnym zachowaniu struktury hierarchicznej nazw DNS. W sytuacji, gdy domeny AD nie tworz¹ jednej domeny, oznacza to, e tworz¹ tzw. las zawiera on wszystkie drzewa us³ugi. Domena nie mo e istnieæ samodzielnie, musi znajdowaæ siê w jakimœ drzewie, a tym samym lesie. Poziomy funkcjonalnoœci domeny okreœlaj¹, jakie funkcje systemowe i sieciowe mog¹ byæ wykorzystane. Wystêpuj¹ cztery poziomy funkcjonalnoœci: mieszany Windows 2000, macierzysty Windows 2000, tymczasowy Windows Server 2003 i Windows Server Œrodowisko, w jakim system na byæ zainstalowany decyduje o funkcjonalnoœci, jako domyœlny przypisywany jest poziom mieszany. Opcja, w której najbardziej wykorzystane s¹ mo liwoœci systemu, jest Windows Server Dostêpne s¹ wtedy wszystkie funkcje na poziomie domeny lub lasu. Pozosta³e spotykaj¹ siê z ograniczeniami wynikaj¹cymi z ró nic technologicznych pomiêdzy wersjami systemu operacyjnego. Przyk³adem mo e byæ mo liwoœæ tworzenia grup uniwersalnych, która jest ca³kowicie wy³¹czone w systemie mieszanym 2000, a dozwolona w macierzystym 2000 i 2003 zarówno dla grup zabezpieczeñ, jak i grup dystrybucyjnych. Podobna sytuacja wystêpuje przy konwersji grup z dystrybucyjnej na zabezpieczeñ, tak e w opcji mieszanej 2000 jest ona niewykonalna. Active Directory jest obiektow¹ baz¹ danych, w której informacje u³o one s¹ w sposób hierarchiczny. Obiektami s¹ tutaj u ytkownicy, aplikacje czy te zasoby sieciowe. Podstawow¹ jednostk¹ jest liœæ, znajduj¹cy siê w jednostce organizacyjnej, czyli Organizational Unit. Obiekty te organizowane s¹ w domeny. Te natomiast zorganizowane hierarchicznie tworz¹ struktury drzewa. Drzewo powinno posiadaæ przynajmniej jedn¹ domenê zwan¹ korzeniem drzewa. Pozosta³e domeny umieszczane s¹ poni ej w strukturze katalogowej. Domeny w us³udze katalogowej korzystaj¹ z tej samej przestrzeni nazw DNS. Posiadaj¹ ten sam korzeñ, a kolejne nazwy powstaj¹ poprzez dodanie nazwy do domeny wy szego poziomu.

4 1448 Zdzis³awa Rowiñska W omawianej firmie przyjêto nastêpuj¹ce oznaczenia: (Cee Central and Eastern Europe); (Ema Europe) and middle Asia; (AD Active Directory). Pe³na nazwa: Cee.ema.ad.pwcinternal.com. Active Directory oparto na pojedynczej strukturze domeny. Poniewa nie jest wymagana niezale noœæ b¹dÿ te izolacja zasobów w poszczególnych regionach CEE najlepszym rozwi¹zaniem jest pojedynczy las, pojedynczej domeny. Wszystkie stacje robocze wyposa ono w system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2. Pozwala to osi¹gn¹æ poziom funkcjonalnoœci Windows Serwer 2003, sprzyja ³atwoœci w zarz¹dzaniu i rozwi¹zywaniu problemów, a tak e utrzymaniu modelu struktury katalogowej Nazewnictwo Active Directory W tworzeniu struktury katalogowej AD istotnym zagadnieniem jest opracowanie unikalnych schematów nazewnictwa poszczególnych obiektów. U ytkownicy, grupy, jednostki, zasoby sieciowe powinny posiadaæ nazwê, która bêdzie okreœla³a ich przynale noœæ do danego regionu, dzia³u czy te funkcji pe³nionej w firmie b¹dÿ systemie. Wszystkie skróty odnosz¹ siê do anglojêzycznych nazw, odpowiednio do funkcji serwera w systemie. U yty zosta³ nastêpuj¹cy wzorzec: NazwaKraju(2)-NazwaMiasta(3)TypSerwera(3)Numer(3) NazwaKraju sk³ada siê z pierwszych dwóch znaków identyfikuj¹cych dane pañstwo. Zosta³a oparta na standardzie ISO NazwaMiasta identyfikator oparty o IATA CityCodes miêdzynarodowy standard oznaczania lotnisk. TypSerwera oznaczenie serwera udostêpniaj¹cego dan¹ us³ugê. Przyk³adowe oznaczenie serwera (MOM Micorsof Oparation Manager), znajduj¹cego siê w Warszawie, oznaczonego numerem 001: PL-WAWMOM001. Oznaczenia stacji roboczych tworzone s¹ poprzez sumê identyfikatora pañstwa i okreœlonego numeru porz¹dkowego np.: PL , CZ Obiekty Active Directory Przy tworzeniu obiektów AD obowi¹zuj¹ te same zasady nazewnictwa. Lokacje (sites) opieraj¹ na istniej¹cej strukturze sieciowej firmy. U yto formatu sk³adaj¹cego siê z oznaczenia pañstwa i pe³nej nazwy miasta. Zosta³y one stworzone jedynie dla miast posiadaj¹cych przynajmniej jeden kontroler domeny. NazwaKraju(2)-NazwaMiasta Przyk³adowe lokacje: PL-Warsaw, RU-Moscow Na istniej¹cej topologii sieci zosta³o oparte tak e nazewnictwo ³¹cza miêdzy lokacjami (sites-links). Opiera siê ono na schemacie: [NazwaKraju(2)-NazwaMiasta]- -[NazwaKraju(2)-NazwaMiasta] np.: [PL-Warsaw]- - [CZ-Prague] oznacza ³¹cze pomiêdzy Warszaw¹ a Prag¹.

5 Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie Jednostki organizacyjne 3.1. Podzia³ terytorialny i dzia³owy Us³uga AD zosta³a stworzona, aby przechowywaæ miliony obiektów takich jak: u ytkownicy i grupy, komputery, foldery, drukarki, zasoby sieciowe czy te zasady grup (GPO Group Policy Object). Aby zarz¹dzanie tak wielk¹ iloœci¹ danych sta³o siê prostsze opracowana zosta³a struktura, która organizuje je w odpowiednie grupy (OU Organizational Unit). Organizational Unit jest kontenerem umo liwiaj¹cym grupowanie obiektów w AD w zale noœci od ich przynale noœci administracyjnej lub konfiguracyjnej. OU tworzymy w konsoli administracyjnej Active Directory Users and Computers, wybieraj¹c opcjê Organizational Unit (rys. 1). Rys. 1. Tworzenie jednostki organizacyjnej Najczêstszym sposobem organizacji danych w AD jest odwzorowanie struktury administracyjnej firmy w strukturê katalogow¹. W takim uk³adzie dzia³y odpowiadaj¹ poszczególnym jednostkom administracyjnym, a konta komputerów, u ytkowników i grup znajduj¹ siê w odpowiadaj¹cym im kontenerach. W omawianej firmie poszczególne regiony CEE zosta³y umieszczone w strukturze AD jako kontenery zawieraj¹ce grupy, u ytkowników i komputery nale ¹ce do danego kraju. Jednostka OU zosta³a stworzona jedynie dla regionów posiadaj¹cych kontroler domeny.

6 1450 Zdzis³awa Rowiñska Tak e struktura dzia³owa firmy zosta³a odpowiednio oznakowana (rys. 2) i odwzorowana w strukturze katalogowej (rys. 3). Rys. 2. Odwzorowanie nazw dzia³ów na jednostki OU Rys. 3. Uk³ad jednostek organizacyjnych 3.2. Specjalne jednostki organizacyjne Istniej¹ pewne wbudowane jednostki organizacyjne, do których nale ¹ takie kontenery jak: Builtin zawieraj¹cy konta wbudowane systemu m.in. Account Operators, Backup Operators czy te Administrators. Domyœlnie znajduj¹ siê tu tak e jednostki Domain Control-

7 Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie lers, mieszcz¹ca kontrolery domeny, Computers i Users zawieraj¹ca odpowiednio u ytkowników i komputery. Dodatkowo tworzone s¹ specjalne jednostki organizacyjne, których celem jest dok³adniejsze i bardziej przejrzyste zarz¹dzanie zasobami AD. Przyk³adem takiej jednostki mo e byæ kontener Transfer. Jest on stworzony specjalnie, aby umo liwiæ przenoszenie obiektów AD, u ytkowników i komputery pomiêdzy poszczególnymi jednostkami terytorialnymi. Administratorzy poszczególnych terytoriów posiadaj¹ dostêp tylko do jednostek swojego regionu, aby zapewniæ mo liwoœæ transferu stworzono jednostkê Transfer, do której dostêp maj¹ wszyscy administratorzy. Kolejnym przyk³adem jednostki specjalnej jest stworzenie jednostki zawieraj¹cej obiekty, u ytkowników i grupy, posiadaj¹ce wy sze uprawnienia administracyjne w AD. Jednostka ServiceAdm zawiera grupy administracyjne, konta administracyjne i konta poszczególnych us³ug. Kontenery AD posiadaj¹ tak e inne funkcje administracyjne. Poprzez OU mo e byæ delegowany dostêp do poszczególnych zasobów, co w przypadku rozleg³ej sieci zmniejsza nak³ad pracy administracyjnej poprzez roz³o enie obowi¹zków na poszczególnych administratorów. Delegowaæ mo na dostêp do ka dej jednostki w AD. Wykonuje siê to poprzez wybranie z w³aœciwoœci kontenera opcji Delegate (rys. 4). Przyk³adem takiego zarz¹dzania mo e byæ nadanie odpowiedniemu konsultantowi uprawnienia pozwalaj¹cego na zmianê has³a u ytkownika w danej jednostce. Rys. 4. Delegowanie kontroli 4. U ytkownicy i grupy U ytkownicy i grupy w AD zorganizowani s¹ w poszczególne kontenery odpowiadaj¹ce ich przynale noœci do funkcji systemu b¹dÿ te dzia³ów firmy. Podczas logowania nastêpuje uwierzytelnienie na podstawie nazwy u ytkownika, has³a i unikalnego identyfikatora SID. System na postawie tych danych tworzy tzw. eton, który od tego momentu reprezentuje u ytkownika w systemie. Na podstawie etonu sprawdzana jest przynale noœæ do gru-

8 1452 Zdzis³awa Rowiñska py i odpowiedni dostêp do zasobów na podstawie (ACL Access Control List). U ytkownicy tworzeni s¹ w konsoli administracyjnej Active Direcotry Users and Computers. Po okreœleniu tzw. loginu danego u ytkownika i podaniu jego danych osobowych, okreœlane s¹ podstawowe informacje dotycz¹ce konta. W firmie konta u ytkowników oparto na unikalnym identyfikatorze (GUID Globally Unique Identifier), który identyfikuje obiekty w systemie. Loginy sk³adaj¹ siê z kombinacji liter imienia i nazwiska u ytkownika, zakoñczone numerem seryjnym, w przypadku identycznych danych osobowych, numer ten decyduje o unikatowoœci loginu. Grupy mo na okreœliæ jako kontenery zawieraj¹ce obiekty u ytkowników, a tak e inne grupy. Poprzez grupy nadawany jest dostêp do poszczególnych zasobów sieciowych czy te obiektów AD. Operowanie grupami podczas okreœlania ACL, zgodnie z zaleceniami firmy Microsoft powinno operowaæ na grupach zabezpieczeñ tzw. Security Groups. System Microsoft Windows 2003 Serwer zosta³ wyposa ony w dwa rodzaje grup: dystrybucyjne i zabezpieczeñ. Grupy dystrybucyjne u ywane s¹ przede wszystkim do tworzenia grup korespondencyjnych, natomiast grupy zabezpieczeñ mog¹ s³u yæ do przypisywania okreœlonych dostêpów do zasobów, a tak e mog¹ pe³niæ funkcje grup dystrybucyjnych. W odró nieniu od poprzednich wersji systemów serwerowych firmy Microsoft, w wersji 2003 Serwer mo liwe jest dokonanie konwersji grup dystrybucyjnych na grupy zabezpieczeñ. W systemie Microsoft Windows 2003 Serwer istniej¹ wbudowane konta u ytkowników i grup Znajduj¹ siê one w jednostkach organizacyjnych Builtin i Users Grupy zawarte w jednostce Builtin zawieraj¹ grupy zabezpieczeñ o zakresie domenowym lokalnym. Znajduj¹ siê tam m.in. Account Operators operatorzy kont, cz³onkowie tej grupy mog¹ zarz¹dzaæ u ytkownikami domeny i kontami grupy; Administrators administratorzy, posiadaj¹ ca³kowite i nieograniczone uprawnienia do ka dego obiektu systemu; Print Operators operatorzy wydruku, cz³onkowie administruj¹ serwerami wydruku domeny; Remote Desktop Users u ytkownicy pulpitu zdalnego, cz³onkowie tej grupy posiadaj¹ mo liwoœæ zdalnego logowania siê do systemu. W jednostce Users znajduj¹ siê takie obiekty jak: Konto administratora; DNS Admins administratorzy us³ugi rozwi¹zywania nazw; DHCP Administrators administratorzy us³ugi dynamicznego przydzielania adresów; Domain Controllers kontrolery domeny; Domain Users wszyscy u ytkownicy domeny; Domain Computers wszystkie komputery domeny. Dodawanie u ytkowników do grup odbywa siê poprzez wybranie w³aœciwoœci grupy i okreœlenie na zak³adce Members cz³onków grupy (rys. 5).

9 Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie Rys. 5. Okreœlanie cz³onkostwa grup Nazwy grup powinny jednoznacznie okreœlaæ funkcjê, jak¹ grupa bêdzie sprawowaæ w systemie. Schemat opracowany w firmie przedstawia siê w nastêpuj¹co: GL-KodKraju()KodMiasta(3)-OznaczenieGrupy()-Dzia³()-Opis() Przyk³adowy opis grupy: GL-PLWAW-GRP-GTS -HelpDesk Grupa globalna HelpDesk znajduj¹ca siê w Polsce, w Warszawie, zawieraj¹ca pracowników help-desk, dzia³u Global Technology Solutions. Kolejnym przyk³adem mo e byæ grupa: DL-PLWAW-APP-FIN-Sun Grupa lokalna domenowa, znajduj¹ca siê w Polsce, w Warszawie, zawieraj¹ca aplikacje dzia³u finansowego. Aby umo liwiæ odpowiednie rozpoznawanie grup dodatkowo u yto nastêpuj¹cych oznaczeñ: Application APP u ywane jest, gdy g³ównym celem istnienia grupy jest zapewnienie dostêpu do aplikacji; Directory Dir w przypadku, kiedy grupa ma decydowaæ o dostêpie do poszczególnych zasobów plików/katalogów; Bussines Unit GRP u ywane, kiedy grupa definiuje cz³onkowstwo poszczególnych dzia³ów. Mo e, ale nie musi decydowaæ o dostêpie do zasobów sieciowych i systemowych uprawnieniach; Printer Prt u ywane w przypadku, kiedy cz³onkowstwo decyduje o dostêpie do drukarek; Script Scr cz³onkowstwo decyduje o odpowiednich ustawieniach login skryptu; Group Policy Filtering GPO stosowana w przypadku, gdy grupa kontroluje filtracjê zasad polityki grup.

10 1454 Zdzis³awa Rowiñska 5. Podsumowanie Wprowadzaj¹c Active Directory wraz z systemem Microsoft Windows 2003 Serwer w firmie zrealizowano wszystkie za³o enia tego projektu. Stworzono centralny punkt zarz¹dzania sieci¹ firmow¹, umo liwiaj¹c odgórne okreœlenie zasad bezpieczeñstwa stacji roboczych i serwerów poprzez odpowiednie polityki GPO. Otrzymano mo liwoœæ dokonywania globalnych zmian w konfiguracji ka dego komputera pod³¹czonego do domeny CEE, ujednolicono tak e nazewnictwo obiektów systemu. Poprzez zastosowanie Active Directory Microsoft Windows 2003 Serwer zlikwidowano koniecznoœæ duplikacji kont systemowych i uzyskano maksymalne korzyœci z wykorzystania systemu operacyjnego Microsoft Windows XP. Dodatkowo usprawniono dostêp do us³ug i zasobów sieciowych. Zintegrowanie Active Directory z systemem DNS umo liwi³o szybkie przeszukiwanie nazw obiektów i prawid³owe odnajdywanie kontrolerów domeny, przy zachowaniu okreœlonej hierarchii. Zastosowanie oprogramowania Systems Management Serwer wspó³dzia³aj¹cego z domen¹ Windows 2003 znacznie poprawi³o system dystrybucji oprogramowania w postaci pakietów MSI. Najbardziej istotnym przejawem zmiany sieciowego systemu operacyjnego jest jednak zadowolenie pracowników z obecnego trybu pracy. U³atwienie dostêpu do zasobów sieciowych, jednolitoœæ hase³, uproszczone procedury zdalnego dostêpu do sieci firmowej czy prostota obs³ugi stanowi¹ aspekty, które w zauwa alny sposób wp³yn¹ na usprawnienie pracy, a tym samym zwiêkszenie zysków przedsiêbiorstwa. Literatura [1] Dan Holme, Orin T., Zarz¹dzanie i obs³uga œrodowiska Microsoft Windows 2003 Serwer. APN Promise Sp. z o.o. Warszawa [2] Macikn J.C., McLean J., Wdra anie, zarz¹dzanie i obs³uga infrastruktury sieciowej Microsot Windows 2003 Serwer. APN Promise Sp. z o.o. Warszawa [3] Materia³y kursowe. Wdra anie, zarz¹dzanie i obs³uga infrastruktury sieciowej Microsot Windows 2003 Serwer: us³ugi sieciowe. Microsotf Corporation, [4] Materia³y kursowe: Planowanie, zarz¹dzanie i obs³uga struktury Active Directory w systemie Microsoft Windows 2003 Serwer. Microsotf Corporation, [5] Richards J., Allen R., Lowe-Norris A., TechTasks Code Center, Active Directory. O Reilly Media- Publication, 2006.

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i transportu: konieczna podstawa dla technologii Application Intelligence

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie ADAPTACJA TECHNOLOGII POLSKIE MDA TOWARZYSTWO DO BUDOWY SYSTEMU INFORMACJI GEOINFORMACYJNEGO PRZESTRZENNEJ NA POZIOMIE GMINY ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 5(35) 25 ADAPTACJA TECHNOLOGII MDA

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo