Kanban NA HALI PRODUKCYJNEJ. Opracowane przez THE PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kanban NA HALI PRODUKCYJNEJ. Opracowane przez THE PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM"

Transkrypt

1 Kanban NA HALI PRODUKCYJNEJ Opracowane przez THE PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM

2 Tytu³ orygina³u: KANBAN FOR THE SHOPFLOOR Redakcja: Szymon Kubik Przek³ad: Marcin W¹siel Sk³ad i korekta: ProdPress.com Wydawnictwo: ProdPress.com Copyright 2009 for Polish edition and Polish translation by ProdPress.com Authorized translation from English language edition published by Productivity Press, part of Taylor & Francis Group LLC All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji ca³oœci lub czêœci w jakiejkolwiek formie. Wydanie pierwsze ProdPress.com 2009 Wroc³aw, czerwiec 2009 ISBN

3 Spis treści Nota od polskiego wydawcy vii Od wydawcy ix Podziękowania X Wstęp Streszczenie rozdziału Cel książki Podstawa książki Dwa sposoby wykorzystania książki Jak najlepiej wykorzystać lekturę Poznanie całości książki Poszczególne rozdziały Jak działa strategia czytania Wykorzystanie wskazówek na marginesie Przegląd treści Rozdział 1. Wprowadzenie kluczowych terminów i korzyści płynące z systemu kanban Streszczenie rozdziału Czym jest kanban? System ciągniony i redukcja marnotrawstwa Warunki udanego wdrożenia kanban Integracja kanban z MRP II Wdrożenie pilotażowe, czy w całym zakładzie W jaki sposób kanban zmieni obecną sytuację? Korzyści systemu kanban Korzyści dla firmy Korzyści dla pracowników Na zakończenie Podsumowanie Refleksje III

4 Rozdział 2. Podstawy systemu kanban: funkcje, zasady i rodzaje kanban Streszczenie rozdziału Różnice pomiędzy kanban i konwencjonalnymi systemami zamawiania...23 Metoda punktu zamawiania a kanban Zlecenie produkcyjne i kanban MRP II Podsumowanie różnic między systemem pchanym i ciągnionym Funkcje kanban Służy jako autonomiczny układ nerwowy produkcji just-in-time Usprawnia działania i wzmacnia zakład Zasady kanban Zasada 1: Proces klienta zamawia części od procesu dostawcy w precyzyjnej ilości wyspecyfikowanej na kanban Zasada 2: Proces dostawcy produkuje części w precyzyjnej ilości i sekwencji określonej przez kanban Zasada 3: Do następnego procesu nigdy nie przemieszcza się części wadliwych...31 Zasada 4: Należy wprowadzić poziomowanie produkcji Zasada 5: Kanban jest dołączany do wszystkich części Zasada 6: Liczba kart kanban jest stopniowo redukowana w celu obniżenia zapasów i ujawnienia problemów Rodzaje kanban Kanban transportowy Kanban produkcyjny Na zakończenie Podsumowanie Refleksje Rozdział 3. Etap pierwszy: planowanie systemu kanban Streszczenie rozdziału Ile kart kanban potrzebujecie? Czas taktu Ilu operatorów potrzebujecie? Równoważenie linii Pełna praca Poziomowanie lub wygładzanie produkcji heijunka Poziomowana produkcja a produkcja typu shish-kabob Na zakończenie Podsumowanie Refleksje IV

5 Rozdział 4. Etap drugi: obieg kart kanban Streszczenie rozdziału Kiedy zacząć produkcję? Co należy uzupełniać? Kiedy należy wyciągać? Skąd można wyciągać? Co wyciągamy? Co powinna zawierać karta kanban? Jak mocować karty kanban? Etapy obiegu kart kanban Zasady obiegu kart kanban Zasady transportu z kartami kanban Supermarkety Wodne żuczki i kurs mleczarza Na zakończenie Podsumowanie Refleksje Rozdział 5. Etap trzeci: doskonalenie w systemie kanban Streszczenie rozdziału Dostrajanie produkcji przez redukcję liczby kart kanban Kanban ujawnia nieprawidłowości Redukcja liczby kart kanban prowadzi do redukcji ilości zapasów Kanban jako system kontroli wizualnej Co jest istotą kontroli? Pięć etapów tworzenia systemu kontroli wizualnej Trójkątny kanban Inne typy kanban Kanban i dostawcy Na zakończenie Podsumowanie Refleksje Rozdział 6. Refleksje i wnioski Streszczenie rozdziału Podsumowanie procesu wdrożenia systemu kanban Refleksje na temat zdobytej wiedzy Możliwości dalszej nauki Wnioski V

6 Od wydawcy Kanban na hali produkcyjnej to ksi¹ ka, która mo e staæ siê potê nym narzêdziem do wykorzystania w procesie wprowadzania szczup³ych procesów w waszym zak³adzie. Podstawow¹ korzyœci¹, wynikaj¹c¹ ze stosowania systemu kanban jest eliminacja nadprodukcji najwiêkszego z siedmiu grzechów g³ównych marnotrawstwa. Dziêki kanban produkujemy dok³adnie to, co zosta³o zamówione i tylko w zamówionej iloœci. Jest on nazywany systemem nerwowym szczup³ej produkcji, poniewa steruje produkcj¹ w taki sam sposób, jak mózg i uk³ad nerwowy steruj¹ ludzkim cia³em. W trakcie wdra ania kanban stanie siê tak e systemem komunikacyjnym, który pozwoli utrzymaæ spójnoœæ i harmoniê wszystkich dzia³añ. Nasza ksi¹ ka pomo e wam zrozumieæ z³o ony temat, jakim jest system kanban, opisuj¹c go w zorganizowany i ³atwy do opanowania sposób. We wstêpie omawiamy strategie uczenia siê i krótko przedstawimy ka dy z rozdzia³ów. W Rozdzia³ach od 1 do 5 przedstawiamy praktyczne informacje i pokazujemy sposoby ich zastosowania. Po ka dej kolejnej partii materia³u zadajemy kilka pytañ. OdpowiedŸ na nie pomo e wam zastosowaæ kanban w unikalnych warunkach waszego zak³adu. Liczne zamieszczone ilustracje u³atwi¹ wam zrozumienie i zapamiêtanie przedstawionych wiadomoœci. W Rozdziale 6 znajdziecie Podsumowanie procesu wdro enia systemu kanban. W niniejszej ksi¹ ce znajdziecie wszystko, co jest potrzebne, by rozpocz¹æ dzia³ania zwi¹zane z wdra aniem kanban, a póÿniej rozwijaæ i doskonaliæ ten system. Kanban sprawdza siê najlepiej jeœli twoje przedsiêbiorstwo zdecydowa³o siê na dzia³anie w systemie produkcji ci¹gnionej. Metody szczup³ej produkcji, takie jak przep³yw jednej sztuki, gniazda produkcyjne, szybkie przezbrojenie, autonomizacja, czy 5S zwiêksz¹ korzyœci p³yn¹ce z wdro enia kanban. Opisaliœmy te metody we wczeœniejszych pozycjach naszej nagrodzonej serii Shopfloor Series, przedstawiaj¹cych sposoby podnoszenia wydajnoœci w zak³adzie produkcyjnym. Niniejsza ksi¹ ka jest pierwszym uzupe³nieniem tamtej serii. Wkrótce uka ¹ siê kolejne, dotycz¹ce kaizen, standaryzacji i produkcji ci¹gnionej. IX

7 Podziękowania Stworzenie i opracowanie Kanban na hali produkcyjnej jest wynikiem pracy zespo³owej i chcielibyœmy za ni¹ podziêkowaæ kilku osobom. Przede wszystkim Judith Allen, wiceprezes do spraw rozwoju produktu, inicjatorce tego projektu. Specjalne podziêkowania nale ¹ siê Diane Asay z Lean Wisdom za pomoc przy tworzeniu i redagowaniu tekstu, z wykorzystaniem materia³ów archiwalnych Productivity. Kierownik graficzny Stephen Scates jest autorem projektu ok³adki, a twórc¹ ilustracji zamieszczonej na niej jest Gary Ragaglia z Metro Design. Uk³adem ca³oœci i sk³adem ksi¹ ki zajmowa³ siê Bill Brunson z Typography Services, a korekt¹ Toni Chiapelli. Michael Ryder kierowa³ procesem druku. Dziêkujemy równie Lydii Junewick i Bettinie Katz z dzia³u marketingu za ich dzia³ania promocyjne. Z przyjemnoœci¹ oddajemy naszym Czytelnikom do r¹k ten dodatek do naszej serii i yczymy wam nieustannych sukcesów na drodze wprowadzania szczup³ych procesów. Sean Jones Wydawca X

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Official Joomla! Book Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3608-2 Authorized translation from the English language edition, entitled: The Official Joomla! Book, ISBN: 0321704215,

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI

DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI Katarzyna ANTOSZ, Dorota STADNICKA Konkurencyjny rynek i postępująca globalizacja wymuszają na przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA Esther i Jerry Hicks jpieniadze I PRAWO PRZYCIAGANIA Nauka przyciągania dobrobytu, zdrowia i szczęścia Przek³ad: Agnieszka Grecka S UCHAJ RADIA HAY HOUSE NA YWO: www.hayhouseradio.com

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo