Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Muzeum w Łowiczu jest zlokalizowane w centrum miasta. Budynki Muzeum w Łowiczu umiejscowione są przy ul. Stary Rynek 5/7. Obszar ma kształt czworoboku zamkniętego o powierzchni 8284 m 2, w tym na zabudowę przypada 1750 m 2. Obiekt podlega obowiązkowej ochronie. Skansen w Maurzycach, nie podlegający obowiązkowej ochronie, położony jest ok. 7 km od Łowicza przy trasie Warszawa-Poznań, zajmuje pow. 17 ha. Trasa obchodów wynosi ok. 2km. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Fizyczna ochrona osób i mienia obiektów Muzeum w Łowiczu wraz z przejęciem pracowników w trybie art Kodeksu Pracy obejmująca następujący zakres: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie, który podlega obowiązkowej ochronie Muzeum w Łowiczu ul. Stary Rynek 5/ Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie, który nie podlega obowiązkowej ochronie Skansen w Maurzycach, gmina Zduny Bezpośrednia Ochrona fizyczna doraźna realizowana przez Grupy Interwencyjne w chronionych obszarach i obiektach Zamawiającego Stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych W ramach postępowania Wykonawca przejmie od Zamawiającego 9-iu /dziewięciu/ pracowników w trybie art kodeksu pracy zatrudnionych na stanowiskach związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w Muzeum w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 5/7 i Skansenie w Maurzycach, zatrudnionych obecnie przez Zamawiającego Zasady przejęcia pracowników: W terminie 30 dni od podpisania umowy, zgodnie z art Kodeksu Pracy Wykonawca staje się pracodawcą (stroną w dotychczasowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 1

2 stosunkach pracy) w stosunku do 9-iu /słownie: dziewięciu/ pracowników Muzeum w Łowiczu Wykonawca przekaże informację o przejęciu części zakładu pracy u niego zakładowym organizacjom związkowym lub pracownikom zgodnie z treścią art Ustawy z dnia r. o związkach zawodowych i art Kodeksu Pracy Wykonawca zagwarantuje przejętym pracownikom pracę przez okres minimum jednego roku. W przypadku niedotrzymania zobowiązań, co do wymaganego okresu zatrudnienia Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej wysokości wynagrodzenia przejętym pracownikom za czas pozostały do upływu gwarantowanego okresu zatrudnienia Przejęci pracownicy będą objęci obowiązującym w Muzeum w Łowiczu regulaminem wynagradzania przez okres co najmniej jednego roku zgodnie z art Kodeksu Pracy Zamawiający z Wykonawcą zawrą stosowne porozumienie w zakresie rozliczenia należności i zobowiązań wynikających z zapisów regulaminu ZFŚS Zamawiającego (dotyczących przejmowanych pracowników) Zamawiający przekaże Wykonawcy akta pracowników oraz pozostałą dokumentację związaną z ich stosunkami pracy. Przekazanie dokumentacji nastąpi po podpisaniu umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Przejęcie pracowników nastąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy na Fizyczną ochronę osób i mienia obiektów Muzeum w Łowiczu wraz z przejęciem pracowników w trybie art Kodeksu Pracy W sprawach nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stosuje się zapisy wynikające z art Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych regulujących przejęcia części zakładu pracy. 2. Koncesja MSWiA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 2

3 Podmiot podejmujący się realizacji ochrony obiektów i terenu Zamawiającego musi posiadać aktualną koncesję wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia oraz pozwolenie na broń do celów ochrony osób i mienia wydane na podstawie ustawy o broni i amunicji. 3. Sposób realizacji zamówienia: Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej /posterunki stałe, doraźne, patrole, Grupa Interwencyjna/ stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych 4. Realizowana ochrona osób i mienia obejmuje: 4.1. Ochronę obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie: Muzeum w Łowiczu ul. Stary Rynek 5/ Posterunek stały /PS-1/,jednoosobowy, dwuzmianowy, całodobowy. Czas pełnienia służby ; Usytuowany w pomieszczeniu wartowni, w budynku administracyjno biurowym przy głównym wejściu na zaplecze od strony ul. Mostowej Zadania pracownika ochrony na posterunku stałym /PS-1/ ustalanie uprawnień do przebywania na terenie chronionej jednostki, wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłócenia porządku, ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji, wydawanie i przyjmowanie broni i amunicji, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 3

4 nadzorowanie ruchu materiałowo-osobowego, realizowanie zadań wynikających z instrukcji zasad organizacji ruchu materiałowego i osobowego, prowadzenie ustalonej dokumentacji, niedopuszczenie do wejścia na teren obiektu osób nieuprawnionych, niedopuszczenie do wejścia na teren obiektu osób pod wpływem alkoholu, czuwanie nad bezpieczeństwem osób znajdujących się na terenie obiektu, niedopuszczenie do wyniesienia, zniszczenia, dewastacji oraz kradzieży mienia Muzeum, obserwacja terenu zewnętrznego i wewnętrznego Muzeum za pośrednictwem kamer telewizji dozorowej, obsługa urządzeń sygnalizacji napadowo-włamaniowej oraz przeciwpożarowej, nadzorowanie poprzez urządzenia wizualizacyjne pracy systemów alarmowych zainstalowanych na terenie Muzeum, łączenie rozmów telefonicznych, zwracanie szczególnej uwagi na pozostawione na terenie podejrzane przedmioty, paczki, torby itp., niedopuszczenie do bezprawnego zawładnięcia obiektem, zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, podejmowanie interwencji w stosunku do osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub naruszających porządek, po opuszczeniu budynku przez wszystkich pracowników Muzeum dokonanie kontroli obiektu pod kątem jego zabezpieczenia. Sprawdzenie zamknięcia: wejść do budynku, okien, wejść i wjazdów na teren obiektu /furtki, bramy wjazdowe/, obiektów znajdujących się w skansenie, w uzasadnionych przypadkach wzywanie Grupy Interwencyjnej, niezwłoczne informowanie przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w procedurach postępowania dotyczących bezpieczeństwa obiektu, prowadzenie dokumentacji ochronnej wymaganej przepisami prawa oraz pomocniczej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 4

5 powiadamianie organów ścigania o zaistniałych na terenie obiektu czynach przestępczych i zabezpiecza miejsca ich popełnienia do czasu przybycia odpowiednich służb, współpraca z przewodnikami grup i z opiekunami muzealnymi w zakresie ochrony dzieł sztuki, utrzymania spokoju i porządku, patrolowanie terenu co godzinę od zamknięcia Muzeum, przeprowadzanie szczegółowych kontroli podległego terenu ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich miejsc mogących służyć do ukrycia osób i przedmiotów, zwracanie uwagi na stan techniczny ogrodzenia /uszkodzenia, zniszczenia/, dokumentowanie patroli poprzez rejestrowanie swojej obecności w punktach kontrolnych, Utrzymywanie porządku i czystości w swoim miejscu pracy, Pracownik pełniący służbę na obiekcie nie może opuścić stanowiska pracy przed otrzymaniem zmiany Do realizacji zadań na obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z Planem Ochrony, Zamawiający wymaga obsady pracowników posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej minimum I 0 oraz posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni zgodnie z obowiązującymi przepisami Ochronę obiektu nie podlegającego obowiązkowej ochronie: Skansen w Maurzycach, gmina Zduny Ochrona realizowana całodobowo, jednoosobowo, dwuzmianowo /w godz ; / Zamawiający nie wymaga posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej przez pracowników realizujących zadania ochrony na obiekcie nie podlegającym obowiązkowej ochronie Zadania pracownika ochrony realizującego usługę na terenie Skansenu w Maurzycach: ochrona obszaru i obiektów i urządzeń w systemie patrolowym oraz za pomocą zainstalowanych urządzeń zabezpieczeń technicznych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 5

6 sprawdzanie stanu zabezpieczenia obiektu, zwracanie szczególnej uwagi na zagrożenia pożarowe wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu, albo stwierdzenia zakłócenia porządku, podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku: kradzieży, włamania, pożaru awarii instalacji i urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. dokumentowanie patroli poprzez rejestrowanie swojej obecności w punktach kontrolnych, prowadzenie dokumentacji zleconej przez Zamawiającego, w tym książki służby, książki przyjęcia-wydania kluczy, książki ruchu materiałowo-osobowego, w uzasadnionych przypadkach wezwanie Grupy Interwencyjnej, obsługa portierni głównej oraz kontrola ruchu osobowego i materiałowego, sprzedaż biletów wstępu na teren skansenu, wydawnictw muzealnych oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji i obsługa kasy fiskalnej, przygotowywanie przesyłki do przekazania do Muzeum w Łowiczu w formie uzgodnionej z Zamawiającym. po opuszczeniu skansenu przez zwiedzających zamykanie obiektów, współpraca z przewodnikami grup i z opiekunami muzealnymi w zakresie ochrony dzieł sztuki, utrzymania spokoju i porządku, utrzymywanie porządku i czystości w swoim miejscu pracy, wykonywanie niezbędnych prac porządkowych (zamiatanie, odśnieżanie od bramy wjazdowej do budynku wartowni przed otwarciem oraz po zamknięciu skansenu), podlewanie ogródków (w miarę potrzeb) w godzinach porannych w miesiącach wiosenno-letnich, niezwłoczne informowanie przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 6

7 wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony, które w ocenie Zamawiającego okażą się niezbędne, 4.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu kontroli swoich pracowników zainstalował na własny koszt system kontroli pracownika/strażnika w ilości min. 6 sztuk, w punktach kontrolnych uzgodnionych z Zamawiającym. System musi mieć możliwość pobierania wszystkich danych o pracy pracowników na komputer, tworzenie raportów pracy poszczególnych pracowników, drukowanie raportów Wykonawca wyposaży pracowników w piloty antynapadowe umożliwiając w uzasadnionych przypadkach wezwanie Grupy Interwencyjnej 4.5. Wykonawca wyposaży pracowników w łączność bezprzewodową telefony komórkowe Wykonawca zapewni materiały i środki czystości niezbędne do utrzymania czystości w pomieszczeniach udostępnionych pracownikom ochrony Wykonawca zapewni Szefa Ochrony - osoba zatrudniona i wyznaczona przez właściciela firmy koncesjonowanej, nie pełniąca służy na obiekcie. Szef Ochrony musi legitymować się posiadaniem licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia oraz legitymacją osoby dopuszczonej do posiadania broni zgodnie z obowiązującymi przepisami Szef Ochrony Wykonawcy w ramach swoich obowiązków: opracowuje grafiki służb oraz zapewnia obsadę służb, odpowiada za stan wyposażenia i umundurowania pracowników ochrony, prowadzi książkę stanu uzbrojenia, oraz książkę kontroli, jest odpowiedzialny za gospodarkę uzbrojeniem, przynajmniej raz w miesiącu kontroluje stan zabezpieczenia obiektów, w formie pisemnej składa informację kierownikowi jednostki o wszelkich nieprawidłowościach, raz na pół roku dokonuje pisemnej analizy stanu zabezpieczenia obiektów i wraz z ewentualnymi wnioskami przekazuje Kierownikowi jednostki, dokonuje okresowej oceny pracowników ochrony, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 7

8 uczestniczy w prowadzeniu postępowań wyjaśniających przyczyny i wielkości ewentualnych szkód powstałych na skutek niewłaściwego postępowania pracowników ochrony, nadzoruje utrzymanie porządku i czystości na posterunkach i wokół nich, szkoli lub zapoznaje podległych pracowników z obowiązującymi zarządzeniami, przygotowuje projekty dokumentacji w zakresie ochrony zleconej przez Zamawiającego, utrzymuje bieżący kontakt z Kierownictwem Obiektu, uwzględnia doraźne potrzeby Kierownictwa przy określaniu zadań dla pracowników ochrony Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewnia Grupę Interwencyjną spełniającą wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji Interwencja podejmowana jest przez Grupę Interwencyjną po otrzymaniu sygnału z pilota antynapadowego, wezwania telefonicznego przez pracownika ochrony lub pracownika Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 15 minut od wezwania z wyjątkiem wystąpienia siły wyższej. Do zadań Grupy Interwencyjnej w szczególności należy: natychmiastowy dojazd do obiektu po otrzymaniu sygnału wezwania, potwierdzenie przyczyn wezwania, potwierdzenie na miejscu zakresu i stopnia zagrożenia osób i mienia, podjęcie działań adekwatnych do zaistniałego zdarzenia, udzielenie pomocy poszkodowanym, zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia, w uzasadnionych przypadkach wezwanie Policji, udzielenie informacji i pomocy przybyłym na miejsce zdarzenia policjantom, zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 8

9 nadzorowanie miejsca do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego nie dłużej jednak niż przez dwie godziny od czasu przybycia na miejsce wezwania, działania prewencyjne w postaci objazdów, prowadzenie dokumentacji w postaci notatników Wykonawca zobowiązany jest raz na dobę, w godzinach ustalonych z Zamawiającym, dokonać objazdu obiektów Zamawiającego, potwierdzić ten fakt w książce służby Wykonawca w ramach objazdów obiektów zobowiązany jest dostarczać przesyłki przygotowane przez Zamawiającego Maksymalny czas pracy pracowników ochrony Wykonawcy realizujących usługi ochrony w granicach obowiązkowo chronionych obszarów, obiektów i urządzeń w czasie doby nie może przekroczyć 12 godzin Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy posiadali jednolite umundurowanie, umożliwiające identyfikację firmy oraz identyfikatory ze zdjęciem Do realizacji zadań ochronnych Zamawiający wymaga zapewnienia dla pracowników ochrony uzbrojenia i wyposażenia: Broń palna krótka szt 1 Kajdanki szt 1 Pałka wielofunkcyjna typu tonfa szt 1 Łączność bezprzewodowa - telefon komórkowy szt 2 Latarka szt 2 Piloty antynapadowe szt 4 Opatrunki osobiste dla każdego pracownika ochrony Urządzenia do kontroli tras obchodów pracowników /system kontroli strażników/ min szt 6/ Dla pracowników ochrony w udostępnionych przez Zamawiającego pomieszczeniach, za zapewnienie wystarczającego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wyposażenia odpowiada wyłącznie Wykonawca Wykonawca pokrywa koszty prywatnych rozmów telefonicznych wykonywanych przez swoich pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 9

10 4.18. Na obiektach Zamawiającego, Wykonawca może zatrudnić osoby, których niepełnosprawność umożliwia pracę podczas wykonywania zadań w ochronie Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wydawać dyspozycje oraz polecenia pracownikom Wykonawcy zgodne z przedmiotem zamówienia Nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez pracowników Wykonawcy ze strony Zamawiającego sprawuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, który ma prawo kontroli i koordynacji zadań ochronnych oraz wydawania pracownikom Wykonawcy poleceń wynikających z przedmiotu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 10

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Nr E/.../2014/FA

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Nr E/.../2014/FA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Nr E/.../2014/FA WYKAZ POSTERUNKÓW i HARMONOGRAM PRAC Lp. Nr posterunku i umiejscowienie Godziny wykonywania usługi dni robocze soboty niedziele i święta Liczba pracowników ochrony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres ochrony kampusu przy ul. Koszarowej 3

Szczegółowy zakres ochrony kampusu przy ul. Koszarowej 3 Załącznik nr 6 do SIWZ BZP.2421.4.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy zakres ochrony kampusu przy ul. Koszarowej 3 1. Świadczenie usługi przez Wykonawcę polega w szczególności na ochronie mienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Wzór umowy zawarta w dniu... w Łowiczu pomiędzy: Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz, NIP: 834-11-81-478, REGON: 750492821, reprezentowanym przez: 1. Marzenę Kozanecką-Zwierz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia usługi ochrony w następującym zakresie: Ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia :

Szczegółowy opis zamówienia : Załącznik nr 1 do SIWZ 1/2014/pn Usługi ochroniarskie w okresie 18.02.2014-17.02.2017 dotyczące budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich Szczegółowy opis zamówienia : 1. Przedmiotem zamówienia są usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, Suwałki, woj. podlaskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, Suwałki, woj. podlaskie, tel , faks Suwałki: Ochrona osób i mienia w obiekcie Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 Numer ogłoszenia: 1476-2014; data zamieszczenia: 02.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Pasłęku. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ADM-271-2/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT zawarta w Tarnowie w dniu... z w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 270961-2012; data zamieszczenia: 21.12.2012. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi

Numer ogłoszenia: 270961-2012; data zamieszczenia: 21.12.2012. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2, ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz ul. Krawczyka 21 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR...

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR... Wzór umowy UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR... Zawarta w dniu. 2015 roku w Puławach, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie o obiektach przy: ul. Miodowej 15, ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Wejherowo: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 2014/S

Polska-Wejherowo: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146218-2014:text:pl:html Polska-Wejherowo: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 2014/S 084-146218 Centrum Wsparcia Teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

ZAKRES ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZAKRES ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG Przedmiotem zamówienia jest całodobowa (we wszystkie dni tygodnia) ochrona nieruchomości szpitala oraz ochrona bezpośrednia mienia i osób znajdujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 2 W zakresie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze 1. Przedmiotem Zamówienia jest w szczególności: 1.1 ochrona osób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej SIWZ opracowana na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

wzór UMOWA na ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów Muzeum w Koszalinie

wzór UMOWA na ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów Muzeum w Koszalinie załącznik numer 5 do SIWZ wzór UMOWA na ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów Muzeum w Koszalinie zawarta w dniu... pomiędzy, w Koszalinie Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 Umowa zostaje zawarta dnia...r. na czas określony pomiędzy niżej wymienionymi stronami:

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Legnica, dnia 15 marca 2016 r. Wszyscy Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego Tablica ogłoszeń Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KOLEGIALNEJ 15 W PŁOCKU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. a firmą: NIP.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami

UMOWA - projekt. a firmą: NIP.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami AG.210/02/13 Zał. nr 7do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133, który jako

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI OGÓLNE: Ι. Do zamówienia Izba Skarbowa w Łodzi i urzędy skarbowe przystępują w okresie od dnia 16.04.2016r. do dnia 02.01.2018r., za wyjątkiem: Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łowicz: Stała ochrona realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Urzędu Miejskiego w Łowiczu- 2014r. Numer ogłoszenia: 241975-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przyczyna, rodzaj i skutek. Dane personalne osoby, w stosunku do której zastosowano środki przymusu

Przyczyna, rodzaj i skutek. Dane personalne osoby, w stosunku do której zastosowano środki przymusu BZP.2421.6.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cz.1 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej kas i alei głównej w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Całodobowa ochrona budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul. Wspólnej 1/3 i parkingu samochodowego od strony ul. Hożej 20 Numer ogłoszenia: 30113-2015; data zamieszczenia: 04.03.2015

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy zawodu: 515[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 515[01]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY obiektów oraz mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY obiektów oraz mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu Załącznik nr 5 do umowy Nr sprawy: Tech/270-1/PN/2016 OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY obiektów oraz mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu I. Obowiązki ogólne pracownika ochrony 1. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Listy kwalifikowanych pracowników ochrony KWP w Katowicach Źródło: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/kwk/pozwolenia-i-listy-kwal/282,listy-kwalifikowanych-pracownikow-ochrony.ht ml Wygenerowano: Niedziela, 14 sierpnia 2016, 02:45 Listy kwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KOLEGIALNEJ 15 W PŁOCKU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 4 1. Przedmiotem Zamówienia jest w szczególności: Załącznik nr 1 do SIWZ 1.1 ochrona osób i mienia wraz z monitorowaniem obiektów, w całodobowym systemie zmianowym,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., PROJEKT UMOWY Umowa Nr DOS.3600-./2013 Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, Tel. (63) 246-81-79; faks (63)

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI

PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI Impreza organizowana jest: na Wyspie Słodowej we Wrocławiu 07.06.2013r. w godz.: 16:30 22:30. Imprezę będzie zabezpieczać

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul. Zamkowej 1 z usługą odśnieżania Numer ogłoszenia: 404900-2011; data zamieszczenia: 30.11.2011

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM Załącznik A do SIWZ Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM WZÓR Umowa nr. Zawarta pomiędzy: 1. Kwidzyńskim Centrum Kultury, mającym siedzibę w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 13, o nr NIP 581-18-25-151, zwanym

Bardziej szczegółowo

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji). I. Informacje o Zamawiającym.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia 1 Posterunek nr 1 ZAKRES PRAC OCHRONY DOZORU NA POSTERUNKU GRUDZIĄDZKA 159 BIUROWIEC Posterunek pracuje całodobowo we wszystkie dni w danym roku. Rozpoczynając służbę

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014

- WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014 - WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014 załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu.r. w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/TA-240-04/2014

UMOWA nr ZP/TA-240-04/2014 Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA nr ZP/TA-240-04/2014 zawarta w dniu... 2014 r.... w Warszawie pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie ul. Racjonalizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postepowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miejskiego w Białej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach Załącznik do Zarządzenia Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.06.2015r. Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1 1. Straż Miejska wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: VII Zp 2300 / 13 /13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych, oraz monitoring systemów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi ochrony obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

UMOWA. zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA w dniu.. r. w Ostródzie pomiędzy Żeglugą Ostródzko-Elbląską Sp. z o.o. w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda; KRS 0000375998 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: Usługa ochrony mienia PUHP Lech sp. z o.o. Zmodyfikowany w dn. 08.12.2015 r. Nr referencyjny nadany sprawie: NZM.231.30.2015.KP CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1770 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Posesja przy ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach zabytkowy dworek Laszczyków i budynek administracyjno wystawienniczy 1. Przejęcie istniejącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik nr 1 do umowy z dnia r. dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach Radia Kielce S.A. Kielce ul. Radiowa 4 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I. Słownik pojęć i terminów użytych w instrukcji: 1. Ochrona

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. NIP:.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami

UMOWA - wzór. NIP:.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami UMOWA - wzór Zał. nr 3 zawarta w dniu 00.00.2016 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133, który jako samorządowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2014-02-21 12:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl Tuczępy: Dozorowanie i ochrona obiektów, terenu i mienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do SIWZ część A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1. do SIWZ część A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A. ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitorowanie w systemie antynapadowym na terenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: VII Zp 2300 / 7 /13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych, oraz monitoring systemów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 wersja obowiązująca od 2011-11-02 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)

Bardziej szczegółowo

UMOWA CPK NR../ /2012 O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA

UMOWA CPK NR../ /2012 O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA UMOWA CPK NR../ /2012 O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA W dniu.. 2012 r. pomiędzy Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ruchu rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych. - system kontroli dostępu.

ruchu rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych. - system kontroli dostępu. Identyfikator: OG/ ZP 38 /2014 Załącznik nr 9 do SIWZ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Urzędu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK DOBRA 56/66 (BUW)

BUDYNEK DOBRA 56/66 (BUW) Opis przedmiotu zamówienia budynków Kompleksu BUW: Dobra 56/66 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), Dobra 72 tzw. Biała Willa, Dobra 68/70 tzw. Domek Ogrodnika i Dobra 55. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZR-24/2015 Załącznik nr 7. MPEC/0237/15/TULP/UP (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy:

ZR-24/2015 Załącznik nr 7. MPEC/0237/15/TULP/UP (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: MPEC/0237/15/TULP/UP (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 27, 15-062 Białystok,

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi ochroniarskie 2013/S 058-094283

PL-Wrocław: Usługi ochroniarskie 2013/S 058-094283 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94283-2013:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi ochroniarskie 2013/S 058-094283 Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. NIP:, REGON., zwany dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. NIP:, REGON., zwany dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: Wzór umowy Załącznik nr. do SIWZ zawarta pomiędzy Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Dąbrowskiego 10, 66-011 Nowogród Bobrzański, NIP: 929-00-09-421, REGON: 970026920,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nca.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nca.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nca.malopolska.pl Kraków: ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONIE FIZYCZNEJ MIENIA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy pn. WARUNKI UMOWNE

Wzór umowy pn. WARUNKI UMOWNE Wzór umowy pn. WARUNKI UMOWNE UMOWA O USŁUGĘ OCHRONY OBIEKTÓW I BUDYNKÓW HISTORYCZNYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie zawarta w dniu... pomiędzy Muzeum Zamkowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warszawa 07.12.2015 r. pieczątka zamawiającego BOS.LiZP.250.2.1.2015.PS ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A. ochrona osób i mienia realizowana w formie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowy SKORPION ul. 3 Maja 8, Ostróda tel

Ośrodek Szkoleniowy SKORPION ul. 3 Maja 8, Ostróda tel Ośrodek Szkoleniowy SKORPION ul. 3 Maja 8, 14-100 Ostróda tel. 89 646-73-23 www.ochrona-skorpion.com sekretariat@ochrona-skorpion.com Opis kursu: 1. Czas trwania kursu wynosi 245 godzin zajęć programowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy.

Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy KCK-OZ-262.06.2012. WZÓR Umowa z dnia... 2012r.

Nr sprawy KCK-OZ-262.06.2012. WZÓR Umowa z dnia... 2012r. Nr sprawy KCK-OZ-262.06.2012 Załącznik A WZÓR Umowa z dnia... 2012r. W rezultacie wyboru w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Kwidzyńskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/2011. Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 listopada 2011 Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2014 z dnia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2014 z dnia Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2014 z dnia 31.12.2014 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: Świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 24 maja 2013r. o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia do 130.000 EURO CPV 79.71.00.00-4

OGŁOSZENIE z dnia 24 maja 2013r. o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia do 130.000 EURO CPV 79.71.00.00-4 1223 Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 72-96a us1223@mp.mofnet.gov.pl Rodzaj ogłoszenia: przetarg nieograniczony OGŁOSZENIE z dnia 24 maja 2013r. o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. Usługa ochrony osiedla

Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. Usługa ochrony osiedla Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. Usługa ochrony osiedla Wrocław, 10 grudnia 2014 r. OFERTA CENOWA ochrony osiedla przy ul. Buforowej 18-30 W imieniu Zarządu Spółki SILEZJAN SECURITY Biuro

Bardziej szczegółowo

Kwidzyn: Fizyczna ochrona osób i mienia KCK w Kwidzynie Numer ogłoszenia: 51578-2016; data zamieszczenia: 08.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kwidzyn: Fizyczna ochrona osób i mienia KCK w Kwidzynie Numer ogłoszenia: 51578-2016; data zamieszczenia: 08.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2016-03-08 13:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kck.ckj.edu.pl Kwidzyn: Fizyczna ochrona osób i mienia KCK w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Numer ogłoszenia: 245988-2015;

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 7 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony następującym kodem CPV: 74610000 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 271026-2015; data zamieszczenia: 13.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 268874-2015 data 12.10.2015

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług ochrony mienia

Umowa o świadczenie usług ochrony mienia Załącznik nr 8 do SIWZ 1/2014/pn WZÓR UMOWY Umowa o świadczenie usług ochrony mienia zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu z siedzibą Pl. Wolności 19, 61-739 Poznań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do testu poniżej: Test wypełniamy DŁUGOPISEM, wpisujemy imię i nazwisko, prawidłową odpowiedź zakreślamy kółkiem

Instrukcja do testu poniżej: Test wypełniamy DŁUGOPISEM, wpisujemy imię i nazwisko, prawidłową odpowiedź zakreślamy kółkiem Instrukcja do testu poniżej: Test wypełniamy DŁUGOPISEM, wpisujemy imię i nazwisko, prawidłową odpowiedź zakreślamy kółkiem (miejsce na pieczęć szkoły) Egzamin pisemny Przedmiot: Podstawy prawne wykonywania

Bardziej szczegółowo

całodobowa ochrona osób i mienia w budynku biurowym przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie z

całodobowa ochrona osób i mienia w budynku biurowym przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie z Page 1 of 8 Warszawa: Całodobowa ochrona osób i mienia w budynku biurowym przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie wraz z otoczeniem, ograniczonym jezdniami ulic: Boduena, Sienkiewicza, Moniuszki, Pl.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi ochroniarskie 2015/S 100-183040. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Poznań: Usługi ochroniarskie 2015/S 100-183040. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183040-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi ochroniarskie 2015/S 100-183040 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej

Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej I. ZAŁOŻENIA. Celem zabezpieczenia jest ochrona osób i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej, która

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie.

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekoenergiasilesia.pl/g2/strona główna.html Katowice: Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość Załącznik do Uchwały Nr XXXII/357/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 26.08.2013 roku Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/TA-240-03/2013

UMOWA nr ZP/TA-240-03/2013 Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA nr ZP/TA-240-03/2013 zawarta w dniu... 2013 r.... w Warszawie pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie ul. Racjonalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W STRZELINIE

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W STRZELINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/14/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 26 stycznia 2010 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W STRZELINIE 1. Regulamin organizacyjny Straży Miejskiej w Strzelinie,

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: Dyrektora Sądu Okręgowego - Wojciecha Szczęch zwaną/ym dalej Wykonawcą", reprezentowanym przez: o następującej treści:

pomiędzy: Dyrektora Sądu Okręgowego - Wojciecha Szczęch zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: o następującej treści: UMOWA NR.../2013 zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: Sądem Okręgowym z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Mieszka I 33 zwanym dalej Zamawiającym" działającym w swoim imieniu, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania:

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania: OGŁOSZENIE do zamówienia na usługi niepriorytetowe udzielonego na podstawie art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) I.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA OCHRONY OSÓB I MIENIA, TAKTYKA I DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

ORGANIZACJA OCHRONY OSÓB I MIENIA, TAKTYKA I DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH ORGANIZACJA OCHRONY OSÓB I MIENIA, TAKTYKA I DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH Jarosław Karabin, Wiesław Seruga, Michał Stawski, Wojciech Stawski, Andrzej Zaborski, Wiesław Zaborski SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.moriw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.moriw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.moriw.pl Grudziądz: świadczenie usług ochrony mienia i osób dla Miejskiego Ośrodka Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W BARCINIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W BARCINIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza Barcina z dnia 3 marca 2016 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W BARCINIE Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin określa szczegółowy zakres działania, strukturę

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrlalek.wroclaw.pl/o-teatrze/przetargi/item/517-przetarg-ochrona-wtl Wrocław: Ochrona osób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk tel. 58 52-44-360; fax 58 52-44-371, e-mail: wsa@wsa.gdansk.pl Gdańsk, dnia 2 lutego 2015 r. AG-26/01/15 Wykonawcy biorący udział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po przeprowadzeniu dialogu technicznego

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po przeprowadzeniu dialogu technicznego Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po przeprowadzeniu dialogu technicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ochrony i mienia

Bardziej szczegółowo