Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Muzeum w Łowiczu jest zlokalizowane w centrum miasta. Budynki Muzeum w Łowiczu umiejscowione są przy ul. Stary Rynek 5/7. Obszar ma kształt czworoboku zamkniętego o powierzchni 8284 m 2, w tym na zabudowę przypada 1750 m 2. Obiekt podlega obowiązkowej ochronie. Skansen w Maurzycach, nie podlegający obowiązkowej ochronie, położony jest ok. 7 km od Łowicza przy trasie Warszawa-Poznań, zajmuje pow. 17 ha. Trasa obchodów wynosi ok. 2km. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Fizyczna ochrona osób i mienia obiektów Muzeum w Łowiczu wraz z przejęciem pracowników w trybie art Kodeksu Pracy obejmująca następujący zakres: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie, który podlega obowiązkowej ochronie Muzeum w Łowiczu ul. Stary Rynek 5/ Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie, który nie podlega obowiązkowej ochronie Skansen w Maurzycach, gmina Zduny Bezpośrednia Ochrona fizyczna doraźna realizowana przez Grupy Interwencyjne w chronionych obszarach i obiektach Zamawiającego Stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych W ramach postępowania Wykonawca przejmie od Zamawiającego 9-iu /dziewięciu/ pracowników w trybie art kodeksu pracy zatrudnionych na stanowiskach związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w Muzeum w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 5/7 i Skansenie w Maurzycach, zatrudnionych obecnie przez Zamawiającego Zasady przejęcia pracowników: W terminie 30 dni od podpisania umowy, zgodnie z art Kodeksu Pracy Wykonawca staje się pracodawcą (stroną w dotychczasowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 1

2 stosunkach pracy) w stosunku do 9-iu /słownie: dziewięciu/ pracowników Muzeum w Łowiczu Wykonawca przekaże informację o przejęciu części zakładu pracy u niego zakładowym organizacjom związkowym lub pracownikom zgodnie z treścią art Ustawy z dnia r. o związkach zawodowych i art Kodeksu Pracy Wykonawca zagwarantuje przejętym pracownikom pracę przez okres minimum jednego roku. W przypadku niedotrzymania zobowiązań, co do wymaganego okresu zatrudnienia Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej wysokości wynagrodzenia przejętym pracownikom za czas pozostały do upływu gwarantowanego okresu zatrudnienia Przejęci pracownicy będą objęci obowiązującym w Muzeum w Łowiczu regulaminem wynagradzania przez okres co najmniej jednego roku zgodnie z art Kodeksu Pracy Zamawiający z Wykonawcą zawrą stosowne porozumienie w zakresie rozliczenia należności i zobowiązań wynikających z zapisów regulaminu ZFŚS Zamawiającego (dotyczących przejmowanych pracowników) Zamawiający przekaże Wykonawcy akta pracowników oraz pozostałą dokumentację związaną z ich stosunkami pracy. Przekazanie dokumentacji nastąpi po podpisaniu umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Przejęcie pracowników nastąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy na Fizyczną ochronę osób i mienia obiektów Muzeum w Łowiczu wraz z przejęciem pracowników w trybie art Kodeksu Pracy W sprawach nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stosuje się zapisy wynikające z art Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych regulujących przejęcia części zakładu pracy. 2. Koncesja MSWiA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 2

3 Podmiot podejmujący się realizacji ochrony obiektów i terenu Zamawiającego musi posiadać aktualną koncesję wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia oraz pozwolenie na broń do celów ochrony osób i mienia wydane na podstawie ustawy o broni i amunicji. 3. Sposób realizacji zamówienia: Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej /posterunki stałe, doraźne, patrole, Grupa Interwencyjna/ stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych 4. Realizowana ochrona osób i mienia obejmuje: 4.1. Ochronę obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie: Muzeum w Łowiczu ul. Stary Rynek 5/ Posterunek stały /PS-1/,jednoosobowy, dwuzmianowy, całodobowy. Czas pełnienia służby ; Usytuowany w pomieszczeniu wartowni, w budynku administracyjno biurowym przy głównym wejściu na zaplecze od strony ul. Mostowej Zadania pracownika ochrony na posterunku stałym /PS-1/ ustalanie uprawnień do przebywania na terenie chronionej jednostki, wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłócenia porządku, ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji, wydawanie i przyjmowanie broni i amunicji, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 3

4 nadzorowanie ruchu materiałowo-osobowego, realizowanie zadań wynikających z instrukcji zasad organizacji ruchu materiałowego i osobowego, prowadzenie ustalonej dokumentacji, niedopuszczenie do wejścia na teren obiektu osób nieuprawnionych, niedopuszczenie do wejścia na teren obiektu osób pod wpływem alkoholu, czuwanie nad bezpieczeństwem osób znajdujących się na terenie obiektu, niedopuszczenie do wyniesienia, zniszczenia, dewastacji oraz kradzieży mienia Muzeum, obserwacja terenu zewnętrznego i wewnętrznego Muzeum za pośrednictwem kamer telewizji dozorowej, obsługa urządzeń sygnalizacji napadowo-włamaniowej oraz przeciwpożarowej, nadzorowanie poprzez urządzenia wizualizacyjne pracy systemów alarmowych zainstalowanych na terenie Muzeum, łączenie rozmów telefonicznych, zwracanie szczególnej uwagi na pozostawione na terenie podejrzane przedmioty, paczki, torby itp., niedopuszczenie do bezprawnego zawładnięcia obiektem, zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, podejmowanie interwencji w stosunku do osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub naruszających porządek, po opuszczeniu budynku przez wszystkich pracowników Muzeum dokonanie kontroli obiektu pod kątem jego zabezpieczenia. Sprawdzenie zamknięcia: wejść do budynku, okien, wejść i wjazdów na teren obiektu /furtki, bramy wjazdowe/, obiektów znajdujących się w skansenie, w uzasadnionych przypadkach wzywanie Grupy Interwencyjnej, niezwłoczne informowanie przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w procedurach postępowania dotyczących bezpieczeństwa obiektu, prowadzenie dokumentacji ochronnej wymaganej przepisami prawa oraz pomocniczej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 4

5 powiadamianie organów ścigania o zaistniałych na terenie obiektu czynach przestępczych i zabezpiecza miejsca ich popełnienia do czasu przybycia odpowiednich służb, współpraca z przewodnikami grup i z opiekunami muzealnymi w zakresie ochrony dzieł sztuki, utrzymania spokoju i porządku, patrolowanie terenu co godzinę od zamknięcia Muzeum, przeprowadzanie szczegółowych kontroli podległego terenu ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich miejsc mogących służyć do ukrycia osób i przedmiotów, zwracanie uwagi na stan techniczny ogrodzenia /uszkodzenia, zniszczenia/, dokumentowanie patroli poprzez rejestrowanie swojej obecności w punktach kontrolnych, Utrzymywanie porządku i czystości w swoim miejscu pracy, Pracownik pełniący służbę na obiekcie nie może opuścić stanowiska pracy przed otrzymaniem zmiany Do realizacji zadań na obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z Planem Ochrony, Zamawiający wymaga obsady pracowników posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej minimum I 0 oraz posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni zgodnie z obowiązującymi przepisami Ochronę obiektu nie podlegającego obowiązkowej ochronie: Skansen w Maurzycach, gmina Zduny Ochrona realizowana całodobowo, jednoosobowo, dwuzmianowo /w godz ; / Zamawiający nie wymaga posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej przez pracowników realizujących zadania ochrony na obiekcie nie podlegającym obowiązkowej ochronie Zadania pracownika ochrony realizującego usługę na terenie Skansenu w Maurzycach: ochrona obszaru i obiektów i urządzeń w systemie patrolowym oraz za pomocą zainstalowanych urządzeń zabezpieczeń technicznych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 5

6 sprawdzanie stanu zabezpieczenia obiektu, zwracanie szczególnej uwagi na zagrożenia pożarowe wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu, albo stwierdzenia zakłócenia porządku, podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku: kradzieży, włamania, pożaru awarii instalacji i urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. dokumentowanie patroli poprzez rejestrowanie swojej obecności w punktach kontrolnych, prowadzenie dokumentacji zleconej przez Zamawiającego, w tym książki służby, książki przyjęcia-wydania kluczy, książki ruchu materiałowo-osobowego, w uzasadnionych przypadkach wezwanie Grupy Interwencyjnej, obsługa portierni głównej oraz kontrola ruchu osobowego i materiałowego, sprzedaż biletów wstępu na teren skansenu, wydawnictw muzealnych oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji i obsługa kasy fiskalnej, przygotowywanie przesyłki do przekazania do Muzeum w Łowiczu w formie uzgodnionej z Zamawiającym. po opuszczeniu skansenu przez zwiedzających zamykanie obiektów, współpraca z przewodnikami grup i z opiekunami muzealnymi w zakresie ochrony dzieł sztuki, utrzymania spokoju i porządku, utrzymywanie porządku i czystości w swoim miejscu pracy, wykonywanie niezbędnych prac porządkowych (zamiatanie, odśnieżanie od bramy wjazdowej do budynku wartowni przed otwarciem oraz po zamknięciu skansenu), podlewanie ogródków (w miarę potrzeb) w godzinach porannych w miesiącach wiosenno-letnich, niezwłoczne informowanie przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 6

7 wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony, które w ocenie Zamawiającego okażą się niezbędne, 4.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu kontroli swoich pracowników zainstalował na własny koszt system kontroli pracownika/strażnika w ilości min. 6 sztuk, w punktach kontrolnych uzgodnionych z Zamawiającym. System musi mieć możliwość pobierania wszystkich danych o pracy pracowników na komputer, tworzenie raportów pracy poszczególnych pracowników, drukowanie raportów Wykonawca wyposaży pracowników w piloty antynapadowe umożliwiając w uzasadnionych przypadkach wezwanie Grupy Interwencyjnej 4.5. Wykonawca wyposaży pracowników w łączność bezprzewodową telefony komórkowe Wykonawca zapewni materiały i środki czystości niezbędne do utrzymania czystości w pomieszczeniach udostępnionych pracownikom ochrony Wykonawca zapewni Szefa Ochrony - osoba zatrudniona i wyznaczona przez właściciela firmy koncesjonowanej, nie pełniąca służy na obiekcie. Szef Ochrony musi legitymować się posiadaniem licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia oraz legitymacją osoby dopuszczonej do posiadania broni zgodnie z obowiązującymi przepisami Szef Ochrony Wykonawcy w ramach swoich obowiązków: opracowuje grafiki służb oraz zapewnia obsadę służb, odpowiada za stan wyposażenia i umundurowania pracowników ochrony, prowadzi książkę stanu uzbrojenia, oraz książkę kontroli, jest odpowiedzialny za gospodarkę uzbrojeniem, przynajmniej raz w miesiącu kontroluje stan zabezpieczenia obiektów, w formie pisemnej składa informację kierownikowi jednostki o wszelkich nieprawidłowościach, raz na pół roku dokonuje pisemnej analizy stanu zabezpieczenia obiektów i wraz z ewentualnymi wnioskami przekazuje Kierownikowi jednostki, dokonuje okresowej oceny pracowników ochrony, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 7

8 uczestniczy w prowadzeniu postępowań wyjaśniających przyczyny i wielkości ewentualnych szkód powstałych na skutek niewłaściwego postępowania pracowników ochrony, nadzoruje utrzymanie porządku i czystości na posterunkach i wokół nich, szkoli lub zapoznaje podległych pracowników z obowiązującymi zarządzeniami, przygotowuje projekty dokumentacji w zakresie ochrony zleconej przez Zamawiającego, utrzymuje bieżący kontakt z Kierownictwem Obiektu, uwzględnia doraźne potrzeby Kierownictwa przy określaniu zadań dla pracowników ochrony Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewnia Grupę Interwencyjną spełniającą wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji Interwencja podejmowana jest przez Grupę Interwencyjną po otrzymaniu sygnału z pilota antynapadowego, wezwania telefonicznego przez pracownika ochrony lub pracownika Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 15 minut od wezwania z wyjątkiem wystąpienia siły wyższej. Do zadań Grupy Interwencyjnej w szczególności należy: natychmiastowy dojazd do obiektu po otrzymaniu sygnału wezwania, potwierdzenie przyczyn wezwania, potwierdzenie na miejscu zakresu i stopnia zagrożenia osób i mienia, podjęcie działań adekwatnych do zaistniałego zdarzenia, udzielenie pomocy poszkodowanym, zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia, w uzasadnionych przypadkach wezwanie Policji, udzielenie informacji i pomocy przybyłym na miejsce zdarzenia policjantom, zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 8

9 nadzorowanie miejsca do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego nie dłużej jednak niż przez dwie godziny od czasu przybycia na miejsce wezwania, działania prewencyjne w postaci objazdów, prowadzenie dokumentacji w postaci notatników Wykonawca zobowiązany jest raz na dobę, w godzinach ustalonych z Zamawiającym, dokonać objazdu obiektów Zamawiającego, potwierdzić ten fakt w książce służby Wykonawca w ramach objazdów obiektów zobowiązany jest dostarczać przesyłki przygotowane przez Zamawiającego Maksymalny czas pracy pracowników ochrony Wykonawcy realizujących usługi ochrony w granicach obowiązkowo chronionych obszarów, obiektów i urządzeń w czasie doby nie może przekroczyć 12 godzin Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy posiadali jednolite umundurowanie, umożliwiające identyfikację firmy oraz identyfikatory ze zdjęciem Do realizacji zadań ochronnych Zamawiający wymaga zapewnienia dla pracowników ochrony uzbrojenia i wyposażenia: Broń palna krótka szt 1 Kajdanki szt 1 Pałka wielofunkcyjna typu tonfa szt 1 Łączność bezprzewodowa - telefon komórkowy szt 2 Latarka szt 2 Piloty antynapadowe szt 4 Opatrunki osobiste dla każdego pracownika ochrony Urządzenia do kontroli tras obchodów pracowników /system kontroli strażników/ min szt 6/ Dla pracowników ochrony w udostępnionych przez Zamawiającego pomieszczeniach, za zapewnienie wystarczającego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wyposażenia odpowiada wyłącznie Wykonawca Wykonawca pokrywa koszty prywatnych rozmów telefonicznych wykonywanych przez swoich pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 9

10 4.18. Na obiektach Zamawiającego, Wykonawca może zatrudnić osoby, których niepełnosprawność umożliwia pracę podczas wykonywania zadań w ochronie Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wydawać dyspozycje oraz polecenia pracownikom Wykonawcy zgodne z przedmiotem zamówienia Nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez pracowników Wykonawcy ze strony Zamawiającego sprawuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, który ma prawo kontroli i koordynacji zadań ochronnych oraz wydawania pracownikom Wykonawcy poleceń wynikających z przedmiotu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 10

w ramach całodobowego posterunku stałego, dwuosobowego należy podać w pozycji nr 1.1. Formularza cenowego załącznik A.2 do specyfikacji.

w ramach całodobowego posterunku stałego, dwuosobowego należy podać w pozycji nr 1.1. Formularza cenowego załącznik A.2 do specyfikacji. SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obsada służby ochronnej. 1.1. Jeden całodobowy posterunek stały, dwuosobowy obsługiwany przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na rzecz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (Zamawiającego) w zakresie ochrony osób, obiektów i mienia,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Nr E/.../2014/FA

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Nr E/.../2014/FA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Nr E/.../2014/FA WYKAZ POSTERUNKÓW i HARMONOGRAM PRAC Lp. Nr posterunku i umiejscowienie Godziny wykonywania usługi dni robocze soboty niedziele i święta Liczba pracowników ochrony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres ochrony kampusu przy ul. Koszarowej 3

Szczegółowy zakres ochrony kampusu przy ul. Koszarowej 3 Załącznik nr 6 do SIWZ BZP.2421.4.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy zakres ochrony kampusu przy ul. Koszarowej 3 1. Świadczenie usługi przez Wykonawcę polega w szczególności na ochronie mienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Wzór umowy zawarta w dniu... w Łowiczu pomiędzy: Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz, NIP: 834-11-81-478, REGON: 750492821, reprezentowanym przez: 1. Marzenę Kozanecką-Zwierz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa zamówienia Usługa zapewnienia osób i mienia na terenie obiektu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ochrona budynków i mienia galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ochrona budynków i mienia galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej Załącznik nr 1 do SIWZ, znak 1/2016/PN Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ochrona budynków i mienia galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej I. OBIEKT A - budynek Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia usługi ochrony w następującym zakresie: Ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w obiekcie usytuowanym w Łodzi Plac

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ochrona osób i mienia Centrum Alzheimera 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia w Centrum Alzheimera oraz mienia ruchomego w tych obiektach przed kradzieżą,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Całodobowa ochrona fizyczna osób, obiektów i mienia Warsztatów Technicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie oraz świadczenia obsługi parkingu podziemnego LCK w charakterze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Pasłęku. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pieczęć Zamawiającego) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Tryb zamówienia: ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE W TRYBIE ART. 138o (o wartości mniejszej niż 750.000 euro) II. III. Podstawa prawna: art. 138o ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia :

Szczegółowy opis zamówienia : Załącznik nr 1 do SIWZ 1/2014/pn Usługi ochroniarskie w okresie 18.02.2014-17.02.2017 dotyczące budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich Szczegółowy opis zamówienia : 1. Przedmiotem zamówienia są usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia CAŁODOBOWA STAŁA OCHRONA OSÓB I MIENIA W BUDYNKACH SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PRZY ULICY NIEMIERZYŃSKIEJ 17A I ULICY CYFROWEJ 4, 6,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, Suwałki, woj. podlaskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, Suwałki, woj. podlaskie, tel , faks Suwałki: Ochrona osób i mienia w obiekcie Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 Numer ogłoszenia: 1476-2014; data zamieszczenia: 02.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1.Ochrona obiektów i mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim przed kradzieżami z włamaniem, uszkodzeniami, pożarami oraz nadzór

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOŚiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 1. Parametry techniczne budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie: 1) wysokość budynku: 13m 2) ilość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT zawarta w Tarnowie w dniu... z w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: Z/PO/2016/08/2. ( dla Zadania nr 3)

Nr sprawy: Z/PO/2016/08/2. ( dla Zadania nr 3) Załącznik Nr 9.3 do SIWZ - stanowiący równolegle Załącznik Nr 6 do Umowy stanowiącej Załącznik nr 2.3 do SIWZ ( dla Zadania nr 3) Zakres czynności Wykonawcy Portiernia bramowa. I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Outsourcing w zakresie kontraktowania usługi świadczonej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Outsourcing w zakresie kontraktowania usługi świadczonej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) Załącznik nr 1 SIWZ 9/138o/2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Outsourcing w zakresie kontraktowania usługi świadczonej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) Ochrona terenów, obiektów, urządzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ADM-271-2/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ochroniarskich

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ochroniarskich OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ochroniarskich II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez plenerowych i imprez masowych

Bardziej szczegółowo

3. Usługę należy realizować zgodnie z poniższymi warunkami:

3. Usługę należy realizować zgodnie z poniższymi warunkami: Zamawiający: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ul. Długa 46/47 80 831 Gdańsk W skład Muzeum Historycznego Miasta Gdańska wchodzą następujące Oddziały i obiekty: 1) Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTU, OBSŁUGA SYSEMÓW I URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ I. CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTU, OBSŁUGA SYSEMÓW I URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO Załącznik nr 2 do SIWZ po podpisaniu umowy załącznik nr 1 do umowy ROZDZIAŁ I. CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTU, OBSŁUGA SYSEMÓW I URZĄDZEŃ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował obowiązek ochrony w Budynku w dni powszednie w godzinach od

1. Wykonawca będzie realizował obowiązek ochrony w Budynku w dni powszednie w godzinach od ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie na rzecz Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. usługi ochrony budynku przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy. I. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR...

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR... Wzór umowy UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR... Zawarta w dniu. 2015 roku w Puławach, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI OCHRONY MIENIA w MODR O/Poświętne w Płońsku

REGULAMIN ORGANIZACJI OCHRONY MIENIA w MODR O/Poświętne w Płońsku MODR 5/2014 Załącznik nr 1b do SIWZ REGULAMIN ORGANIZACJI OCHRONY MIENIA w MODR O/Poświętne w Płońsku Dot. Ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynków wraz z parkingami należących

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Szczegółowy zakres obowiązków)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Szczegółowy zakres obowiązków) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Szczegółowy zakres obowiązków) Załącznik nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: 1) ochrony fizycznej w niżej wymienionych obiektach Teatru Muzycznego Capitol

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 270961-2012; data zamieszczenia: 21.12.2012. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi

Numer ogłoszenia: 270961-2012; data zamieszczenia: 21.12.2012. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2, ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz ul. Krawczyka 21 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie Nr ZP/2/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia dla obiektów Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej położonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie o obiektach przy: ul. Miodowej 15, ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Wejherowo: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 2014/S

Polska-Wejherowo: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146218-2014:text:pl:html Polska-Wejherowo: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 2014/S 084-146218 Centrum Wsparcia Teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY w zakresie usługi ochrony i dozoru mienia dla Muzeum Narodowego w Gdańsku

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY w zakresie usługi ochrony i dozoru mienia dla Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik nr 1 do SZ/umowy nr /2017 z dn.. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY w zakresie usługi ochrony i dozoru mienia dla Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Struktura organizacyjna Muzeum Narodowego

Bardziej szczegółowo

ZR-40/2012 Załącznik nr 7. UMOWA ZR-40/2012 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy:

ZR-40/2012 Załącznik nr 7. UMOWA ZR-40/2012 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: UMOWA ZR-40/2012 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 27, 15-062 Białystok, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 2 W zakresie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze 1. Przedmiotem Zamówienia jest w szczególności: 1.1 ochrona osób

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do SIWZ I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przez okres 10-miesięcy pn. OCHRONA FIZYCZNA I ELEKTRONICZNA OSÓB I MIENIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Bolesław: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Bolesław: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 305503-2016 z dnia 2016-09-06 r. Bolesław: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 303834 Data: 31/08/2016 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

Dział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I Starostwo Powiatowe w Płocku

Dział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I Starostwo Powiatowe w Płocku Dział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I Starostwo Powiatowe w Płocku 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

ZAKRES ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZAKRES ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG Przedmiotem zamówienia jest całodobowa (we wszystkie dni tygodnia) ochrona nieruchomości szpitala oraz ochrona bezpośrednia mienia i osób znajdujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej SIWZ opracowana na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55 Adres: Dział Eksploatacyjno-Techniczny,Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia ofert (propozycji cenowej) na realizację zadania DOZÓR I OCHRONA TERENU WOKÓŁ SZKOŁY ORAZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 Umowa zostaje zawarta dnia...r. na czas określony pomiędzy niżej wymienionymi stronami:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wejherowo: Usługi ochroniarskie 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Wejherowo: Usługi ochroniarskie 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216771-2016:text:pl:html Polska-Wejherowo: Usługi ochroniarskie 2016/S 121-216771 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI OGÓLNE: Ι. Do zamówienia Izba Skarbowa w Łodzi i urzędy skarbowe przystępują w okresie od dnia 16.04.2016r. do dnia 02.01.2018r., za wyjątkiem: Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

w dni powszednie od 16:00 - do 7:00 następnego dnia, w dni wolne od pracy, niedzielę, święta - całodobowo.

w dni powszednie od 16:00 - do 7:00 następnego dnia, w dni wolne od pracy, niedzielę, święta - całodobowo. Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego Górna w Łodzi przez jednego pracownika w lokalizacjach: Zadanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Ogrodzieniec: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Numer ogłoszenia: 488408-2012; data zamieszczenia: 04.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

wzór UMOWA na ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów Muzeum w Koszalinie

wzór UMOWA na ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów Muzeum w Koszalinie załącznik numer 5 do SIWZ wzór UMOWA na ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów Muzeum w Koszalinie zawarta w dniu... pomiędzy, w Koszalinie Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu; ZP-25/2016

Załącznik Nr 2 do Regulaminu; ZP-25/2016 Załącznik Nr 2 do Regulaminu; ZP-25/2016 Opis przedmiotu zamówienia - Zakres obowiązków pracowników ochrony SPIS TREŚCI 1. System pełnienia służby. 2. Zadania szczegółowe. 3. Prawa i obowiązki pełniących

Bardziej szczegółowo

Ochrona fizyczna mienia i zabezpieczenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

Ochrona fizyczna mienia i zabezpieczenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Nr sprawy: AOM-341-1/11 Załącznik nr 1a OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ochrona fizyczna mienia i zabezpieczenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Legnica, dnia 15 marca 2016 r. Wszyscy Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego Tablica ogłoszeń Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

reprezentowaną przez.., zwaną dalej Wykonawcą,

reprezentowaną przez.., zwaną dalej Wykonawcą, Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY Nr /2009. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ I TECHNICZNEJ, BUDYNKÓW, MIENIA ORAZ OSÓB W MIEJSCACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MGOSiR w Koronowie zawarta w dniu. w Koronowie, w wyniku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY obiektów oraz mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY obiektów oraz mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu Załącznik nr 5 do umowy Nr sprawy: Tech/270-1/PN/2016 OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY obiektów oraz mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu I. Obowiązki ogólne pracownika ochrony 1. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Listy kwalifikowanych pracowników ochrony KWP w Katowicach Źródło: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/kwk/pozwolenia-i-listy-kwal/282,listy-kwalifikowanych-pracownikow-ochrony.ht ml Wygenerowano: Niedziela, 14 sierpnia 2016, 02:45 Listy kwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy zawodu: 515[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 515[01]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i warunków wykonania usługi Ochrony osób i mienia IMBiGS

Opis przedmiotu zamówienia i warunków wykonania usługi Ochrony osób i mienia IMBiGS Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia i warunków wykonania usługi Ochrony osób i mienia IMBiGS Istotą przedmiotu zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego, całodobowej i nieprzerwanej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KOLEGIALNEJ 15 W PŁOCKU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KOLEGIALNEJ 15 W PŁOCKU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2016/S

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243388-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2016/S 135-243388 Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., PROJEKT UMOWY Umowa Nr DOS.3600-./2013 Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, Tel. (63) 246-81-79; faks (63)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Wzór. UMOWA nr SP 342/./2015

Wzór. UMOWA nr SP 342/./2015 Załącznik nr 7 SIWZ Wzór UMOWA nr SP 342/./2015 Zawarta dnia... w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 4 1. Przedmiotem Zamówienia jest w szczególności: Załącznik nr 1 do SIWZ 1.1 ochrona osób i mienia wraz z monitorowaniem obiektów, w całodobowym systemie zmianowym,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI

PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI Impreza organizowana jest: na Wyspie Słodowej we Wrocławiu 07.06.2013r. w godz.: 16:30 22:30. Imprezę będzie zabezpieczać

Bardziej szczegółowo

Przyczyna, rodzaj i skutek. Dane personalne osoby, w stosunku do której zastosowano środki przymusu

Przyczyna, rodzaj i skutek. Dane personalne osoby, w stosunku do której zastosowano środki przymusu BZP.2421.6.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cz.1 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej kas i alei głównej w

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ZAKRES CZYNNOŚCI

ZADANIA I ZAKRES CZYNNOŚCI UMOWA MOK-DT- sporządzona w Olkuszu w dniu 2017 r. roku pomiędzy : Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu przy ul.fr. Nullo 29, 32-300 Olkusz, NIP: 637 10 00 032, reprezentowanym przez: Beatę Soboń Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Całodobowa ochrona budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul. Wspólnej 1/3 i parkingu samochodowego od strony ul. Hożej 20 Numer ogłoszenia: 30113-2015; data zamieszczenia: 04.03.2015

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 4/ochrona/2011 załącznik nr 4

ZP WORD 4/ochrona/2011 załącznik nr 4 UMOWA NA KOMPLEKSOWE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM RUCHU DROGOWEGO w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji). I. Informacje o Zamawiającym.

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. a firmą: NIP.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami

UMOWA - projekt. a firmą: NIP.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami AG.210/02/13 Zał. nr 7do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133, który jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIN STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIN STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 r. 1 Regulamin określa organizację, zakres uprawnień i

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM Załącznik A do SIWZ Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM WZÓR Umowa nr. Zawarta pomiędzy: 1. Kwidzyńskim Centrum Kultury, mającym siedzibę w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 13, o nr NIP 581-18-25-151, zwanym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łowicz: Stała ochrona realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Urzędu Miejskiego w Łowiczu- 2014r. Numer ogłoszenia: 241975-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul. Zamkowej 1 z usługą odśnieżania Numer ogłoszenia: 404900-2011; data zamieszczenia: 30.11.2011

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach Załącznik do Zarządzenia Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.06.2015r. Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1 1. Straż Miejska wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Ochrona osób i mienia w lokalnym transporcie zbiorowym, w tym m.in.: przeprowadzanie interwencji celem przeciwdziałania próbom przestępstw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: VII Zp 2300 / 13 /13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych, oraz monitoring systemów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku

Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi ochrony obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/TA-240-04/2014

UMOWA nr ZP/TA-240-04/2014 Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA nr ZP/TA-240-04/2014 zawarta w dniu... 2014 r.... w Warszawie pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie ul. Racjonalizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H Załącznik do Uchwały Nr 300/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: VII Zp 2300 / 7 /13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych, oraz monitoring systemów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 wersja obowiązująca od 2011-11-02 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014

- WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014 - WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014 załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu.r. w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parki lubina.pl Lubin: Ochrona Parku Wrocławskiego w Lubinie w okresie 1 kwietnia 2016-31 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik numer 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu Nr 800/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Straży Miejskiej w Sopocie, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 10.03.2015 r. płk Grzegorz WLAZŁOWSKI dn..... Nr sprawy: 010/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca: Część 1: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 1. Ochrona obiektów i obszarów targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

ruchu rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych. - system kontroli dostępu.

ruchu rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych. - system kontroli dostępu. Identyfikator: OG/ ZP 38 /2014 Załącznik nr 9 do SIWZ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób,

Bardziej szczegółowo