Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Muzeum w Łowiczu jest zlokalizowane w centrum miasta. Budynki Muzeum w Łowiczu umiejscowione są przy ul. Stary Rynek 5/7. Obszar ma kształt czworoboku zamkniętego o powierzchni 8284 m 2, w tym na zabudowę przypada 1750 m 2. Obiekt podlega obowiązkowej ochronie. Skansen w Maurzycach, nie podlegający obowiązkowej ochronie, położony jest ok. 7 km od Łowicza przy trasie Warszawa-Poznań, zajmuje pow. 17 ha. Trasa obchodów wynosi ok. 2km. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Fizyczna ochrona osób i mienia obiektów Muzeum w Łowiczu wraz z przejęciem pracowników w trybie art Kodeksu Pracy obejmująca następujący zakres: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie, który podlega obowiązkowej ochronie Muzeum w Łowiczu ul. Stary Rynek 5/ Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie, który nie podlega obowiązkowej ochronie Skansen w Maurzycach, gmina Zduny Bezpośrednia Ochrona fizyczna doraźna realizowana przez Grupy Interwencyjne w chronionych obszarach i obiektach Zamawiającego Stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych W ramach postępowania Wykonawca przejmie od Zamawiającego 9-iu /dziewięciu/ pracowników w trybie art kodeksu pracy zatrudnionych na stanowiskach związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w Muzeum w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 5/7 i Skansenie w Maurzycach, zatrudnionych obecnie przez Zamawiającego Zasady przejęcia pracowników: W terminie 30 dni od podpisania umowy, zgodnie z art Kodeksu Pracy Wykonawca staje się pracodawcą (stroną w dotychczasowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 1

2 stosunkach pracy) w stosunku do 9-iu /słownie: dziewięciu/ pracowników Muzeum w Łowiczu Wykonawca przekaże informację o przejęciu części zakładu pracy u niego zakładowym organizacjom związkowym lub pracownikom zgodnie z treścią art Ustawy z dnia r. o związkach zawodowych i art Kodeksu Pracy Wykonawca zagwarantuje przejętym pracownikom pracę przez okres minimum jednego roku. W przypadku niedotrzymania zobowiązań, co do wymaganego okresu zatrudnienia Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej wysokości wynagrodzenia przejętym pracownikom za czas pozostały do upływu gwarantowanego okresu zatrudnienia Przejęci pracownicy będą objęci obowiązującym w Muzeum w Łowiczu regulaminem wynagradzania przez okres co najmniej jednego roku zgodnie z art Kodeksu Pracy Zamawiający z Wykonawcą zawrą stosowne porozumienie w zakresie rozliczenia należności i zobowiązań wynikających z zapisów regulaminu ZFŚS Zamawiającego (dotyczących przejmowanych pracowników) Zamawiający przekaże Wykonawcy akta pracowników oraz pozostałą dokumentację związaną z ich stosunkami pracy. Przekazanie dokumentacji nastąpi po podpisaniu umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Przejęcie pracowników nastąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy na Fizyczną ochronę osób i mienia obiektów Muzeum w Łowiczu wraz z przejęciem pracowników w trybie art Kodeksu Pracy W sprawach nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stosuje się zapisy wynikające z art Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych regulujących przejęcia części zakładu pracy. 2. Koncesja MSWiA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 2

3 Podmiot podejmujący się realizacji ochrony obiektów i terenu Zamawiającego musi posiadać aktualną koncesję wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia oraz pozwolenie na broń do celów ochrony osób i mienia wydane na podstawie ustawy o broni i amunicji. 3. Sposób realizacji zamówienia: Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej /posterunki stałe, doraźne, patrole, Grupa Interwencyjna/ stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych 4. Realizowana ochrona osób i mienia obejmuje: 4.1. Ochronę obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie: Muzeum w Łowiczu ul. Stary Rynek 5/ Posterunek stały /PS-1/,jednoosobowy, dwuzmianowy, całodobowy. Czas pełnienia służby ; Usytuowany w pomieszczeniu wartowni, w budynku administracyjno biurowym przy głównym wejściu na zaplecze od strony ul. Mostowej Zadania pracownika ochrony na posterunku stałym /PS-1/ ustalanie uprawnień do przebywania na terenie chronionej jednostki, wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłócenia porządku, ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji, wydawanie i przyjmowanie broni i amunicji, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 3

4 nadzorowanie ruchu materiałowo-osobowego, realizowanie zadań wynikających z instrukcji zasad organizacji ruchu materiałowego i osobowego, prowadzenie ustalonej dokumentacji, niedopuszczenie do wejścia na teren obiektu osób nieuprawnionych, niedopuszczenie do wejścia na teren obiektu osób pod wpływem alkoholu, czuwanie nad bezpieczeństwem osób znajdujących się na terenie obiektu, niedopuszczenie do wyniesienia, zniszczenia, dewastacji oraz kradzieży mienia Muzeum, obserwacja terenu zewnętrznego i wewnętrznego Muzeum za pośrednictwem kamer telewizji dozorowej, obsługa urządzeń sygnalizacji napadowo-włamaniowej oraz przeciwpożarowej, nadzorowanie poprzez urządzenia wizualizacyjne pracy systemów alarmowych zainstalowanych na terenie Muzeum, łączenie rozmów telefonicznych, zwracanie szczególnej uwagi na pozostawione na terenie podejrzane przedmioty, paczki, torby itp., niedopuszczenie do bezprawnego zawładnięcia obiektem, zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, podejmowanie interwencji w stosunku do osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub naruszających porządek, po opuszczeniu budynku przez wszystkich pracowników Muzeum dokonanie kontroli obiektu pod kątem jego zabezpieczenia. Sprawdzenie zamknięcia: wejść do budynku, okien, wejść i wjazdów na teren obiektu /furtki, bramy wjazdowe/, obiektów znajdujących się w skansenie, w uzasadnionych przypadkach wzywanie Grupy Interwencyjnej, niezwłoczne informowanie przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w procedurach postępowania dotyczących bezpieczeństwa obiektu, prowadzenie dokumentacji ochronnej wymaganej przepisami prawa oraz pomocniczej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 4

5 powiadamianie organów ścigania o zaistniałych na terenie obiektu czynach przestępczych i zabezpiecza miejsca ich popełnienia do czasu przybycia odpowiednich służb, współpraca z przewodnikami grup i z opiekunami muzealnymi w zakresie ochrony dzieł sztuki, utrzymania spokoju i porządku, patrolowanie terenu co godzinę od zamknięcia Muzeum, przeprowadzanie szczegółowych kontroli podległego terenu ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich miejsc mogących służyć do ukrycia osób i przedmiotów, zwracanie uwagi na stan techniczny ogrodzenia /uszkodzenia, zniszczenia/, dokumentowanie patroli poprzez rejestrowanie swojej obecności w punktach kontrolnych, Utrzymywanie porządku i czystości w swoim miejscu pracy, Pracownik pełniący służbę na obiekcie nie może opuścić stanowiska pracy przed otrzymaniem zmiany Do realizacji zadań na obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z Planem Ochrony, Zamawiający wymaga obsady pracowników posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej minimum I 0 oraz posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni zgodnie z obowiązującymi przepisami Ochronę obiektu nie podlegającego obowiązkowej ochronie: Skansen w Maurzycach, gmina Zduny Ochrona realizowana całodobowo, jednoosobowo, dwuzmianowo /w godz ; / Zamawiający nie wymaga posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej przez pracowników realizujących zadania ochrony na obiekcie nie podlegającym obowiązkowej ochronie Zadania pracownika ochrony realizującego usługę na terenie Skansenu w Maurzycach: ochrona obszaru i obiektów i urządzeń w systemie patrolowym oraz za pomocą zainstalowanych urządzeń zabezpieczeń technicznych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 5

6 sprawdzanie stanu zabezpieczenia obiektu, zwracanie szczególnej uwagi na zagrożenia pożarowe wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu, albo stwierdzenia zakłócenia porządku, podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku: kradzieży, włamania, pożaru awarii instalacji i urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. dokumentowanie patroli poprzez rejestrowanie swojej obecności w punktach kontrolnych, prowadzenie dokumentacji zleconej przez Zamawiającego, w tym książki służby, książki przyjęcia-wydania kluczy, książki ruchu materiałowo-osobowego, w uzasadnionych przypadkach wezwanie Grupy Interwencyjnej, obsługa portierni głównej oraz kontrola ruchu osobowego i materiałowego, sprzedaż biletów wstępu na teren skansenu, wydawnictw muzealnych oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji i obsługa kasy fiskalnej, przygotowywanie przesyłki do przekazania do Muzeum w Łowiczu w formie uzgodnionej z Zamawiającym. po opuszczeniu skansenu przez zwiedzających zamykanie obiektów, współpraca z przewodnikami grup i z opiekunami muzealnymi w zakresie ochrony dzieł sztuki, utrzymania spokoju i porządku, utrzymywanie porządku i czystości w swoim miejscu pracy, wykonywanie niezbędnych prac porządkowych (zamiatanie, odśnieżanie od bramy wjazdowej do budynku wartowni przed otwarciem oraz po zamknięciu skansenu), podlewanie ogródków (w miarę potrzeb) w godzinach porannych w miesiącach wiosenno-letnich, niezwłoczne informowanie przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 6

7 wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony, które w ocenie Zamawiającego okażą się niezbędne, 4.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu kontroli swoich pracowników zainstalował na własny koszt system kontroli pracownika/strażnika w ilości min. 6 sztuk, w punktach kontrolnych uzgodnionych z Zamawiającym. System musi mieć możliwość pobierania wszystkich danych o pracy pracowników na komputer, tworzenie raportów pracy poszczególnych pracowników, drukowanie raportów Wykonawca wyposaży pracowników w piloty antynapadowe umożliwiając w uzasadnionych przypadkach wezwanie Grupy Interwencyjnej 4.5. Wykonawca wyposaży pracowników w łączność bezprzewodową telefony komórkowe Wykonawca zapewni materiały i środki czystości niezbędne do utrzymania czystości w pomieszczeniach udostępnionych pracownikom ochrony Wykonawca zapewni Szefa Ochrony - osoba zatrudniona i wyznaczona przez właściciela firmy koncesjonowanej, nie pełniąca służy na obiekcie. Szef Ochrony musi legitymować się posiadaniem licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia oraz legitymacją osoby dopuszczonej do posiadania broni zgodnie z obowiązującymi przepisami Szef Ochrony Wykonawcy w ramach swoich obowiązków: opracowuje grafiki służb oraz zapewnia obsadę służb, odpowiada za stan wyposażenia i umundurowania pracowników ochrony, prowadzi książkę stanu uzbrojenia, oraz książkę kontroli, jest odpowiedzialny za gospodarkę uzbrojeniem, przynajmniej raz w miesiącu kontroluje stan zabezpieczenia obiektów, w formie pisemnej składa informację kierownikowi jednostki o wszelkich nieprawidłowościach, raz na pół roku dokonuje pisemnej analizy stanu zabezpieczenia obiektów i wraz z ewentualnymi wnioskami przekazuje Kierownikowi jednostki, dokonuje okresowej oceny pracowników ochrony, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 7

8 uczestniczy w prowadzeniu postępowań wyjaśniających przyczyny i wielkości ewentualnych szkód powstałych na skutek niewłaściwego postępowania pracowników ochrony, nadzoruje utrzymanie porządku i czystości na posterunkach i wokół nich, szkoli lub zapoznaje podległych pracowników z obowiązującymi zarządzeniami, przygotowuje projekty dokumentacji w zakresie ochrony zleconej przez Zamawiającego, utrzymuje bieżący kontakt z Kierownictwem Obiektu, uwzględnia doraźne potrzeby Kierownictwa przy określaniu zadań dla pracowników ochrony Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewnia Grupę Interwencyjną spełniającą wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji Interwencja podejmowana jest przez Grupę Interwencyjną po otrzymaniu sygnału z pilota antynapadowego, wezwania telefonicznego przez pracownika ochrony lub pracownika Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 15 minut od wezwania z wyjątkiem wystąpienia siły wyższej. Do zadań Grupy Interwencyjnej w szczególności należy: natychmiastowy dojazd do obiektu po otrzymaniu sygnału wezwania, potwierdzenie przyczyn wezwania, potwierdzenie na miejscu zakresu i stopnia zagrożenia osób i mienia, podjęcie działań adekwatnych do zaistniałego zdarzenia, udzielenie pomocy poszkodowanym, zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia, w uzasadnionych przypadkach wezwanie Policji, udzielenie informacji i pomocy przybyłym na miejsce zdarzenia policjantom, zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 8

9 nadzorowanie miejsca do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego nie dłużej jednak niż przez dwie godziny od czasu przybycia na miejsce wezwania, działania prewencyjne w postaci objazdów, prowadzenie dokumentacji w postaci notatników Wykonawca zobowiązany jest raz na dobę, w godzinach ustalonych z Zamawiającym, dokonać objazdu obiektów Zamawiającego, potwierdzić ten fakt w książce służby Wykonawca w ramach objazdów obiektów zobowiązany jest dostarczać przesyłki przygotowane przez Zamawiającego Maksymalny czas pracy pracowników ochrony Wykonawcy realizujących usługi ochrony w granicach obowiązkowo chronionych obszarów, obiektów i urządzeń w czasie doby nie może przekroczyć 12 godzin Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy posiadali jednolite umundurowanie, umożliwiające identyfikację firmy oraz identyfikatory ze zdjęciem Do realizacji zadań ochronnych Zamawiający wymaga zapewnienia dla pracowników ochrony uzbrojenia i wyposażenia: Broń palna krótka szt 1 Kajdanki szt 1 Pałka wielofunkcyjna typu tonfa szt 1 Łączność bezprzewodowa - telefon komórkowy szt 2 Latarka szt 2 Piloty antynapadowe szt 4 Opatrunki osobiste dla każdego pracownika ochrony Urządzenia do kontroli tras obchodów pracowników /system kontroli strażników/ min szt 6/ Dla pracowników ochrony w udostępnionych przez Zamawiającego pomieszczeniach, za zapewnienie wystarczającego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wyposażenia odpowiada wyłącznie Wykonawca Wykonawca pokrywa koszty prywatnych rozmów telefonicznych wykonywanych przez swoich pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 9

10 4.18. Na obiektach Zamawiającego, Wykonawca może zatrudnić osoby, których niepełnosprawność umożliwia pracę podczas wykonywania zadań w ochronie Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wydawać dyspozycje oraz polecenia pracownikom Wykonawcy zgodne z przedmiotem zamówienia Nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez pracowników Wykonawcy ze strony Zamawiającego sprawuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, który ma prawo kontroli i koordynacji zadań ochronnych oraz wydawania pracownikom Wykonawcy poleceń wynikających z przedmiotu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 10

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ ) S t r o n a 1 Postępowanie nr: KPDA/2014-WNP-000550 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładu

CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładu INSTRUKCJA w sprawie systemu przepustkowego, zasad przebywania na terenie zakładu oraz zasad ruchu materiałowego dla CMC Poland sp. z o.o. (Instrukcja Ruchu) CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo