Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Muzeum w Łowiczu jest zlokalizowane w centrum miasta. Budynki Muzeum w Łowiczu umiejscowione są przy ul. Stary Rynek 5/7. Obszar ma kształt czworoboku zamkniętego o powierzchni 8284 m 2, w tym na zabudowę przypada 1750 m 2. Obiekt podlega obowiązkowej ochronie. Skansen w Maurzycach, nie podlegający obowiązkowej ochronie, położony jest ok. 7 km od Łowicza przy trasie Warszawa-Poznań, zajmuje pow. 17 ha. Trasa obchodów wynosi ok. 2km. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Fizyczna ochrona osób i mienia obiektów Muzeum w Łowiczu wraz z przejęciem pracowników w trybie art Kodeksu Pracy obejmująca następujący zakres: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie, który podlega obowiązkowej ochronie Muzeum w Łowiczu ul. Stary Rynek 5/ Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie, który nie podlega obowiązkowej ochronie Skansen w Maurzycach, gmina Zduny Bezpośrednia Ochrona fizyczna doraźna realizowana przez Grupy Interwencyjne w chronionych obszarach i obiektach Zamawiającego Stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych W ramach postępowania Wykonawca przejmie od Zamawiającego 9-iu /dziewięciu/ pracowników w trybie art kodeksu pracy zatrudnionych na stanowiskach związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w Muzeum w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 5/7 i Skansenie w Maurzycach, zatrudnionych obecnie przez Zamawiającego Zasady przejęcia pracowników: W terminie 30 dni od podpisania umowy, zgodnie z art Kodeksu Pracy Wykonawca staje się pracodawcą (stroną w dotychczasowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 1

2 stosunkach pracy) w stosunku do 9-iu /słownie: dziewięciu/ pracowników Muzeum w Łowiczu Wykonawca przekaże informację o przejęciu części zakładu pracy u niego zakładowym organizacjom związkowym lub pracownikom zgodnie z treścią art Ustawy z dnia r. o związkach zawodowych i art Kodeksu Pracy Wykonawca zagwarantuje przejętym pracownikom pracę przez okres minimum jednego roku. W przypadku niedotrzymania zobowiązań, co do wymaganego okresu zatrudnienia Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej wysokości wynagrodzenia przejętym pracownikom za czas pozostały do upływu gwarantowanego okresu zatrudnienia Przejęci pracownicy będą objęci obowiązującym w Muzeum w Łowiczu regulaminem wynagradzania przez okres co najmniej jednego roku zgodnie z art Kodeksu Pracy Zamawiający z Wykonawcą zawrą stosowne porozumienie w zakresie rozliczenia należności i zobowiązań wynikających z zapisów regulaminu ZFŚS Zamawiającego (dotyczących przejmowanych pracowników) Zamawiający przekaże Wykonawcy akta pracowników oraz pozostałą dokumentację związaną z ich stosunkami pracy. Przekazanie dokumentacji nastąpi po podpisaniu umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Przejęcie pracowników nastąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy na Fizyczną ochronę osób i mienia obiektów Muzeum w Łowiczu wraz z przejęciem pracowników w trybie art Kodeksu Pracy W sprawach nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stosuje się zapisy wynikające z art Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych regulujących przejęcia części zakładu pracy. 2. Koncesja MSWiA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 2

3 Podmiot podejmujący się realizacji ochrony obiektów i terenu Zamawiającego musi posiadać aktualną koncesję wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia oraz pozwolenie na broń do celów ochrony osób i mienia wydane na podstawie ustawy o broni i amunicji. 3. Sposób realizacji zamówienia: Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej /posterunki stałe, doraźne, patrole, Grupa Interwencyjna/ stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych 4. Realizowana ochrona osób i mienia obejmuje: 4.1. Ochronę obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie: Muzeum w Łowiczu ul. Stary Rynek 5/ Posterunek stały /PS-1/,jednoosobowy, dwuzmianowy, całodobowy. Czas pełnienia służby ; Usytuowany w pomieszczeniu wartowni, w budynku administracyjno biurowym przy głównym wejściu na zaplecze od strony ul. Mostowej Zadania pracownika ochrony na posterunku stałym /PS-1/ ustalanie uprawnień do przebywania na terenie chronionej jednostki, wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłócenia porządku, ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji, wydawanie i przyjmowanie broni i amunicji, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 3

4 nadzorowanie ruchu materiałowo-osobowego, realizowanie zadań wynikających z instrukcji zasad organizacji ruchu materiałowego i osobowego, prowadzenie ustalonej dokumentacji, niedopuszczenie do wejścia na teren obiektu osób nieuprawnionych, niedopuszczenie do wejścia na teren obiektu osób pod wpływem alkoholu, czuwanie nad bezpieczeństwem osób znajdujących się na terenie obiektu, niedopuszczenie do wyniesienia, zniszczenia, dewastacji oraz kradzieży mienia Muzeum, obserwacja terenu zewnętrznego i wewnętrznego Muzeum za pośrednictwem kamer telewizji dozorowej, obsługa urządzeń sygnalizacji napadowo-włamaniowej oraz przeciwpożarowej, nadzorowanie poprzez urządzenia wizualizacyjne pracy systemów alarmowych zainstalowanych na terenie Muzeum, łączenie rozmów telefonicznych, zwracanie szczególnej uwagi na pozostawione na terenie podejrzane przedmioty, paczki, torby itp., niedopuszczenie do bezprawnego zawładnięcia obiektem, zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, podejmowanie interwencji w stosunku do osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub naruszających porządek, po opuszczeniu budynku przez wszystkich pracowników Muzeum dokonanie kontroli obiektu pod kątem jego zabezpieczenia. Sprawdzenie zamknięcia: wejść do budynku, okien, wejść i wjazdów na teren obiektu /furtki, bramy wjazdowe/, obiektów znajdujących się w skansenie, w uzasadnionych przypadkach wzywanie Grupy Interwencyjnej, niezwłoczne informowanie przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w procedurach postępowania dotyczących bezpieczeństwa obiektu, prowadzenie dokumentacji ochronnej wymaganej przepisami prawa oraz pomocniczej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 4

5 powiadamianie organów ścigania o zaistniałych na terenie obiektu czynach przestępczych i zabezpiecza miejsca ich popełnienia do czasu przybycia odpowiednich służb, współpraca z przewodnikami grup i z opiekunami muzealnymi w zakresie ochrony dzieł sztuki, utrzymania spokoju i porządku, patrolowanie terenu co godzinę od zamknięcia Muzeum, przeprowadzanie szczegółowych kontroli podległego terenu ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich miejsc mogących służyć do ukrycia osób i przedmiotów, zwracanie uwagi na stan techniczny ogrodzenia /uszkodzenia, zniszczenia/, dokumentowanie patroli poprzez rejestrowanie swojej obecności w punktach kontrolnych, Utrzymywanie porządku i czystości w swoim miejscu pracy, Pracownik pełniący służbę na obiekcie nie może opuścić stanowiska pracy przed otrzymaniem zmiany Do realizacji zadań na obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z Planem Ochrony, Zamawiający wymaga obsady pracowników posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej minimum I 0 oraz posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni zgodnie z obowiązującymi przepisami Ochronę obiektu nie podlegającego obowiązkowej ochronie: Skansen w Maurzycach, gmina Zduny Ochrona realizowana całodobowo, jednoosobowo, dwuzmianowo /w godz ; / Zamawiający nie wymaga posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej przez pracowników realizujących zadania ochrony na obiekcie nie podlegającym obowiązkowej ochronie Zadania pracownika ochrony realizującego usługę na terenie Skansenu w Maurzycach: ochrona obszaru i obiektów i urządzeń w systemie patrolowym oraz za pomocą zainstalowanych urządzeń zabezpieczeń technicznych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 5

6 sprawdzanie stanu zabezpieczenia obiektu, zwracanie szczególnej uwagi na zagrożenia pożarowe wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu, albo stwierdzenia zakłócenia porządku, podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku: kradzieży, włamania, pożaru awarii instalacji i urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. dokumentowanie patroli poprzez rejestrowanie swojej obecności w punktach kontrolnych, prowadzenie dokumentacji zleconej przez Zamawiającego, w tym książki służby, książki przyjęcia-wydania kluczy, książki ruchu materiałowo-osobowego, w uzasadnionych przypadkach wezwanie Grupy Interwencyjnej, obsługa portierni głównej oraz kontrola ruchu osobowego i materiałowego, sprzedaż biletów wstępu na teren skansenu, wydawnictw muzealnych oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji i obsługa kasy fiskalnej, przygotowywanie przesyłki do przekazania do Muzeum w Łowiczu w formie uzgodnionej z Zamawiającym. po opuszczeniu skansenu przez zwiedzających zamykanie obiektów, współpraca z przewodnikami grup i z opiekunami muzealnymi w zakresie ochrony dzieł sztuki, utrzymania spokoju i porządku, utrzymywanie porządku i czystości w swoim miejscu pracy, wykonywanie niezbędnych prac porządkowych (zamiatanie, odśnieżanie od bramy wjazdowej do budynku wartowni przed otwarciem oraz po zamknięciu skansenu), podlewanie ogródków (w miarę potrzeb) w godzinach porannych w miesiącach wiosenno-letnich, niezwłoczne informowanie przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 6

7 wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony, które w ocenie Zamawiającego okażą się niezbędne, 4.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu kontroli swoich pracowników zainstalował na własny koszt system kontroli pracownika/strażnika w ilości min. 6 sztuk, w punktach kontrolnych uzgodnionych z Zamawiającym. System musi mieć możliwość pobierania wszystkich danych o pracy pracowników na komputer, tworzenie raportów pracy poszczególnych pracowników, drukowanie raportów Wykonawca wyposaży pracowników w piloty antynapadowe umożliwiając w uzasadnionych przypadkach wezwanie Grupy Interwencyjnej 4.5. Wykonawca wyposaży pracowników w łączność bezprzewodową telefony komórkowe Wykonawca zapewni materiały i środki czystości niezbędne do utrzymania czystości w pomieszczeniach udostępnionych pracownikom ochrony Wykonawca zapewni Szefa Ochrony - osoba zatrudniona i wyznaczona przez właściciela firmy koncesjonowanej, nie pełniąca służy na obiekcie. Szef Ochrony musi legitymować się posiadaniem licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia oraz legitymacją osoby dopuszczonej do posiadania broni zgodnie z obowiązującymi przepisami Szef Ochrony Wykonawcy w ramach swoich obowiązków: opracowuje grafiki służb oraz zapewnia obsadę służb, odpowiada za stan wyposażenia i umundurowania pracowników ochrony, prowadzi książkę stanu uzbrojenia, oraz książkę kontroli, jest odpowiedzialny za gospodarkę uzbrojeniem, przynajmniej raz w miesiącu kontroluje stan zabezpieczenia obiektów, w formie pisemnej składa informację kierownikowi jednostki o wszelkich nieprawidłowościach, raz na pół roku dokonuje pisemnej analizy stanu zabezpieczenia obiektów i wraz z ewentualnymi wnioskami przekazuje Kierownikowi jednostki, dokonuje okresowej oceny pracowników ochrony, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 7

8 uczestniczy w prowadzeniu postępowań wyjaśniających przyczyny i wielkości ewentualnych szkód powstałych na skutek niewłaściwego postępowania pracowników ochrony, nadzoruje utrzymanie porządku i czystości na posterunkach i wokół nich, szkoli lub zapoznaje podległych pracowników z obowiązującymi zarządzeniami, przygotowuje projekty dokumentacji w zakresie ochrony zleconej przez Zamawiającego, utrzymuje bieżący kontakt z Kierownictwem Obiektu, uwzględnia doraźne potrzeby Kierownictwa przy określaniu zadań dla pracowników ochrony Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewnia Grupę Interwencyjną spełniającą wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji Interwencja podejmowana jest przez Grupę Interwencyjną po otrzymaniu sygnału z pilota antynapadowego, wezwania telefonicznego przez pracownika ochrony lub pracownika Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 15 minut od wezwania z wyjątkiem wystąpienia siły wyższej. Do zadań Grupy Interwencyjnej w szczególności należy: natychmiastowy dojazd do obiektu po otrzymaniu sygnału wezwania, potwierdzenie przyczyn wezwania, potwierdzenie na miejscu zakresu i stopnia zagrożenia osób i mienia, podjęcie działań adekwatnych do zaistniałego zdarzenia, udzielenie pomocy poszkodowanym, zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia, w uzasadnionych przypadkach wezwanie Policji, udzielenie informacji i pomocy przybyłym na miejsce zdarzenia policjantom, zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 8

9 nadzorowanie miejsca do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego nie dłużej jednak niż przez dwie godziny od czasu przybycia na miejsce wezwania, działania prewencyjne w postaci objazdów, prowadzenie dokumentacji w postaci notatników Wykonawca zobowiązany jest raz na dobę, w godzinach ustalonych z Zamawiającym, dokonać objazdu obiektów Zamawiającego, potwierdzić ten fakt w książce służby Wykonawca w ramach objazdów obiektów zobowiązany jest dostarczać przesyłki przygotowane przez Zamawiającego Maksymalny czas pracy pracowników ochrony Wykonawcy realizujących usługi ochrony w granicach obowiązkowo chronionych obszarów, obiektów i urządzeń w czasie doby nie może przekroczyć 12 godzin Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy posiadali jednolite umundurowanie, umożliwiające identyfikację firmy oraz identyfikatory ze zdjęciem Do realizacji zadań ochronnych Zamawiający wymaga zapewnienia dla pracowników ochrony uzbrojenia i wyposażenia: Broń palna krótka szt 1 Kajdanki szt 1 Pałka wielofunkcyjna typu tonfa szt 1 Łączność bezprzewodowa - telefon komórkowy szt 2 Latarka szt 2 Piloty antynapadowe szt 4 Opatrunki osobiste dla każdego pracownika ochrony Urządzenia do kontroli tras obchodów pracowników /system kontroli strażników/ min szt 6/ Dla pracowników ochrony w udostępnionych przez Zamawiającego pomieszczeniach, za zapewnienie wystarczającego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wyposażenia odpowiada wyłącznie Wykonawca Wykonawca pokrywa koszty prywatnych rozmów telefonicznych wykonywanych przez swoich pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 9

10 4.18. Na obiektach Zamawiającego, Wykonawca może zatrudnić osoby, których niepełnosprawność umożliwia pracę podczas wykonywania zadań w ochronie Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wydawać dyspozycje oraz polecenia pracownikom Wykonawcy zgodne z przedmiotem zamówienia Nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez pracowników Wykonawcy ze strony Zamawiającego sprawuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, który ma prawo kontroli i koordynacji zadań ochronnych oraz wydawania pracownikom Wykonawcy poleceń wynikających z przedmiotu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 10

w ramach całodobowego posterunku stałego, dwuosobowego należy podać w pozycji nr 1.1. Formularza cenowego załącznik A.2 do specyfikacji.

w ramach całodobowego posterunku stałego, dwuosobowego należy podać w pozycji nr 1.1. Formularza cenowego załącznik A.2 do specyfikacji. SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obsada służby ochronnej. 1.1. Jeden całodobowy posterunek stały, dwuosobowy obsługiwany przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na rzecz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (Zamawiającego) w zakresie ochrony osób, obiektów i mienia,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Nr E/.../2014/FA

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Nr E/.../2014/FA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Nr E/.../2014/FA WYKAZ POSTERUNKÓW i HARMONOGRAM PRAC Lp. Nr posterunku i umiejscowienie Godziny wykonywania usługi dni robocze soboty niedziele i święta Liczba pracowników ochrony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres ochrony kampusu przy ul. Koszarowej 3

Szczegółowy zakres ochrony kampusu przy ul. Koszarowej 3 Załącznik nr 6 do SIWZ BZP.2421.4.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy zakres ochrony kampusu przy ul. Koszarowej 3 1. Świadczenie usługi przez Wykonawcę polega w szczególności na ochronie mienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Wzór umowy zawarta w dniu... w Łowiczu pomiędzy: Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz, NIP: 834-11-81-478, REGON: 750492821, reprezentowanym przez: 1. Marzenę Kozanecką-Zwierz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia usługi ochrony w następującym zakresie: Ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie oraz świadczenia obsługi parkingu podziemnego LCK w charakterze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Pasłęku. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pieczęć Zamawiającego) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Tryb zamówienia: ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE W TRYBIE ART. 138o (o wartości mniejszej niż 750.000 euro) II. III. Podstawa prawna: art. 138o ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia CAŁODOBOWA STAŁA OCHRONA OSÓB I MIENIA W BUDYNKACH SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PRZY ULICY NIEMIERZYŃSKIEJ 17A I ULICY CYFROWEJ 4, 6,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia :

Szczegółowy opis zamówienia : Załącznik nr 1 do SIWZ 1/2014/pn Usługi ochroniarskie w okresie 18.02.2014-17.02.2017 dotyczące budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich Szczegółowy opis zamówienia : 1. Przedmiotem zamówienia są usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, Suwałki, woj. podlaskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, Suwałki, woj. podlaskie, tel , faks Suwałki: Ochrona osób i mienia w obiekcie Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 Numer ogłoszenia: 1476-2014; data zamieszczenia: 02.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT zawarta w Tarnowie w dniu... z w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Szczegółowy zakres obowiązków)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Szczegółowy zakres obowiązków) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Szczegółowy zakres obowiązków) Załącznik nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: 1) ochrony fizycznej w niżej wymienionych obiektach Teatru Muzycznego Capitol

Bardziej szczegółowo

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR...

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR... Wzór umowy UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR... Zawarta w dniu. 2015 roku w Puławach, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ADM-271-2/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 270961-2012; data zamieszczenia: 21.12.2012. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi

Numer ogłoszenia: 270961-2012; data zamieszczenia: 21.12.2012. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2, ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz ul. Krawczyka 21 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: Z/PO/2016/08/2. ( dla Zadania nr 3)

Nr sprawy: Z/PO/2016/08/2. ( dla Zadania nr 3) Załącznik Nr 9.3 do SIWZ - stanowiący równolegle Załącznik Nr 6 do Umowy stanowiącej Załącznik nr 2.3 do SIWZ ( dla Zadania nr 3) Zakres czynności Wykonawcy Portiernia bramowa. I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI OCHRONY MIENIA w MODR O/Poświętne w Płońsku

REGULAMIN ORGANIZACJI OCHRONY MIENIA w MODR O/Poświętne w Płońsku MODR 5/2014 Załącznik nr 1b do SIWZ REGULAMIN ORGANIZACJI OCHRONY MIENIA w MODR O/Poświętne w Płońsku Dot. Ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynków wraz z parkingami należących

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował obowiązek ochrony w Budynku w dni powszednie w godzinach od

1. Wykonawca będzie realizował obowiązek ochrony w Budynku w dni powszednie w godzinach od ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie na rzecz Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. usługi ochrony budynku przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy. I. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie o obiektach przy: ul. Miodowej 15, ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Wejherowo: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 2014/S

Polska-Wejherowo: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146218-2014:text:pl:html Polska-Wejherowo: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 2014/S 084-146218 Centrum Wsparcia Teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY w zakresie usługi ochrony i dozoru mienia dla Muzeum Narodowego w Gdańsku

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY w zakresie usługi ochrony i dozoru mienia dla Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik nr 1 do SZ/umowy nr /2017 z dn.. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY w zakresie usługi ochrony i dozoru mienia dla Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Struktura organizacyjna Muzeum Narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 2 W zakresie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze 1. Przedmiotem Zamówienia jest w szczególności: 1.1 ochrona osób

Bardziej szczegółowo

Dział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I Starostwo Powiatowe w Płocku

Dział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I Starostwo Powiatowe w Płocku Dział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I Starostwo Powiatowe w Płocku 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku

Bardziej szczegółowo

ZR-40/2012 Załącznik nr 7. UMOWA ZR-40/2012 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy:

ZR-40/2012 Załącznik nr 7. UMOWA ZR-40/2012 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: UMOWA ZR-40/2012 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 27, 15-062 Białystok, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Ogrodzieniec: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Numer ogłoszenia: 488408-2012; data zamieszczenia: 04.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej SIWZ opracowana na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

ZAKRES ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZAKRES ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG Przedmiotem zamówienia jest całodobowa (we wszystkie dni tygodnia) ochrona nieruchomości szpitala oraz ochrona bezpośrednia mienia i osób znajdujących

Bardziej szczegółowo

Polska-Wejherowo: Usługi ochroniarskie 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Wejherowo: Usługi ochroniarskie 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216771-2016:text:pl:html Polska-Wejherowo: Usługi ochroniarskie 2016/S 121-216771 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul.

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia ofert (propozycji cenowej) na realizację zadania DOZÓR I OCHRONA TERENU WOKÓŁ SZKOŁY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Legnica, dnia 15 marca 2016 r. Wszyscy Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego Tablica ogłoszeń Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

wzór UMOWA na ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów Muzeum w Koszalinie

wzór UMOWA na ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów Muzeum w Koszalinie załącznik numer 5 do SIWZ wzór UMOWA na ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów Muzeum w Koszalinie zawarta w dniu... pomiędzy, w Koszalinie Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 Umowa zostaje zawarta dnia...r. na czas określony pomiędzy niżej wymienionymi stronami:

Bardziej szczegółowo

Ochrona fizyczna mienia i zabezpieczenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

Ochrona fizyczna mienia i zabezpieczenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Nr sprawy: AOM-341-1/11 Załącznik nr 1a OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ochrona fizyczna mienia i zabezpieczenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI OGÓLNE: Ι. Do zamówienia Izba Skarbowa w Łodzi i urzędy skarbowe przystępują w okresie od dnia 16.04.2016r. do dnia 02.01.2018r., za wyjątkiem: Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i warunków wykonania usługi Ochrony osób i mienia IMBiGS

Opis przedmiotu zamówienia i warunków wykonania usługi Ochrony osób i mienia IMBiGS Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia i warunków wykonania usługi Ochrony osób i mienia IMBiGS Istotą przedmiotu zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego, całodobowej i nieprzerwanej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KOLEGIALNEJ 15 W PŁOCKU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu; ZP-25/2016

Załącznik Nr 2 do Regulaminu; ZP-25/2016 Załącznik Nr 2 do Regulaminu; ZP-25/2016 Opis przedmiotu zamówienia - Zakres obowiązków pracowników ochrony SPIS TREŚCI 1. System pełnienia służby. 2. Zadania szczegółowe. 3. Prawa i obowiązki pełniących

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., PROJEKT UMOWY Umowa Nr DOS.3600-./2013 Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, Tel. (63) 246-81-79; faks (63)

Bardziej szczegółowo

Listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Listy kwalifikowanych pracowników ochrony KWP w Katowicach Źródło: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/kwk/pozwolenia-i-listy-kwal/282,listy-kwalifikowanych-pracownikow-ochrony.ht ml Wygenerowano: Niedziela, 14 sierpnia 2016, 02:45 Listy kwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy zawodu: 515[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 515[01]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Przyczyna, rodzaj i skutek. Dane personalne osoby, w stosunku do której zastosowano środki przymusu

Przyczyna, rodzaj i skutek. Dane personalne osoby, w stosunku do której zastosowano środki przymusu BZP.2421.6.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cz.1 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej kas i alei głównej w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KOLEGIALNEJ 15 W PŁOCKU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Całodobowa ochrona budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul. Wspólnej 1/3 i parkingu samochodowego od strony ul. Hożej 20 Numer ogłoszenia: 30113-2015; data zamieszczenia: 04.03.2015

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 4/ochrona/2011 załącznik nr 4

ZP WORD 4/ochrona/2011 załącznik nr 4 UMOWA NA KOMPLEKSOWE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM RUCHU DROGOWEGO w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. a firmą: NIP.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami

UMOWA - projekt. a firmą: NIP.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami AG.210/02/13 Zał. nr 7do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133, który jako

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY obiektów oraz mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY obiektów oraz mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu Załącznik nr 5 do umowy Nr sprawy: Tech/270-1/PN/2016 OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY obiektów oraz mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu I. Obowiązki ogólne pracownika ochrony 1. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji). I. Informacje o Zamawiającym.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łowicz: Stała ochrona realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Urzędu Miejskiego w Łowiczu- 2014r. Numer ogłoszenia: 241975-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI

PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI Impreza organizowana jest: na Wyspie Słodowej we Wrocławiu 07.06.2013r. w godz.: 16:30 22:30. Imprezę będzie zabezpieczać

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul. Zamkowej 1 z usługą odśnieżania Numer ogłoszenia: 404900-2011; data zamieszczenia: 30.11.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 4 1. Przedmiotem Zamówienia jest w szczególności: Załącznik nr 1 do SIWZ 1.1 ochrona osób i mienia wraz z monitorowaniem obiektów, w całodobowym systemie zmianowym,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM Załącznik A do SIWZ Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM WZÓR Umowa nr. Zawarta pomiędzy: 1. Kwidzyńskim Centrum Kultury, mającym siedzibę w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 13, o nr NIP 581-18-25-151, zwanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach Załącznik do Zarządzenia Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.06.2015r. Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1 1. Straż Miejska wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014

- WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014 - WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014 załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu.r. w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Płock: Ochrona obiektów (Hali oraz parkingu wielopoziomowego), osób i mienia Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa w Płocku Numer ogłoszenia: 417362-2011; data zamieszczenia: 08.12.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parki lubina.pl Lubin: Ochrona Parku Wrocławskiego w Lubinie w okresie 1 kwietnia 2016-31 marca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi ochrony obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/TA-240-04/2014

UMOWA nr ZP/TA-240-04/2014 Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA nr ZP/TA-240-04/2014 zawarta w dniu... 2014 r.... w Warszawie pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie ul. Racjonalizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postepowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miejskiego w Białej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H Załącznik do Uchwały Nr 300/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1770 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 10.03.2015 r. płk Grzegorz WLAZŁOWSKI dn..... Nr sprawy: 010/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: VII Zp 2300 / 13 /13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych, oraz monitoring systemów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 wersja obowiązująca od 2011-11-02 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia 1 Posterunek nr 1 ZAKRES PRAC OCHRONY DOZORU NA POSTERUNKU GRUDZIĄDZKA 159 BIUROWIEC Posterunek pracuje całodobowo we wszystkie dni w danym roku. Rozpoczynając służbę

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2014/S

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2014/S 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392403-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie 2014/S 222-392403 Jednostka Wojskowa nr 6021, ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

ruchu rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych. - system kontroli dostępu.

ruchu rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych. - system kontroli dostępu. Identyfikator: OG/ ZP 38 /2014 Załącznik nr 9 do SIWZ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: Usługa ochrony mienia PUHP Lech sp. z o.o. Zmodyfikowany w dn. 08.12.2015 r. Nr referencyjny nadany sprawie: NZM.231.30.2015.KP CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Posesja przy ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach zabytkowy dworek Laszczyków i budynek administracyjno wystawienniczy 1. Przejęcie istniejącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do SIWZ część A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1. do SIWZ część A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A. ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitorowanie w systemie antynapadowym na terenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. NIP:.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami

UMOWA - wzór. NIP:.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami UMOWA - wzór Zał. nr 3 zawarta w dniu 00.00.2016 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133, który jako samorządowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: VII Zp 2300 / 7 /13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych, oraz monitoring systemów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2014-02-21 12:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl Tuczępy: Dozorowanie i ochrona obiektów, terenu i mienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik numer 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu Nr 800/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Straży Miejskiej w Sopocie, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi ochroniarskie 2013/S 058-094283

PL-Wrocław: Usługi ochroniarskie 2013/S 058-094283 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94283-2013:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi ochroniarskie 2013/S 058-094283 Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbfopld.waw.pl Warszawa: Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach: Dzielnicowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

UMOWA. zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA w dniu.. r. w Ostródzie pomiędzy Żeglugą Ostródzko-Elbląską Sp. z o.o. w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda; KRS 0000375998 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał

Bardziej szczegółowo

Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. Usługa ochrony osiedla

Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. Usługa ochrony osiedla Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. Usługa ochrony osiedla Wrocław, 10 grudnia 2014 r. OFERTA CENOWA ochrony osiedla przy ul. Buforowej 18-30 W imieniu Zarządu Spółki SILEZJAN SECURITY Biuro

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr

WZÓR UMOWY. UMOWA nr Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu o wartości do 30 000 EURO WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta w dniu... we Fromborku pomiędzy: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku reprezentowanym przez Dyrektora Henryka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zakładka przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  zakładka przetargi 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pimb.com.pl zakładka przetargi Kobyłka: OCHRONA I DOZÓR MIENIA PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nca.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nca.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nca.malopolska.pl Kraków: ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONIE FIZYCZNEJ MIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Urzędu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik nr 1 do umowy z dnia r. dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach Radia Kielce S.A. Kielce ul. Radiowa 4 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I. Słownik pojęć i terminów użytych w instrukcji: 1. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 7 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowy SKORPION ul. 3 Maja 8, Ostróda tel

Ośrodek Szkoleniowy SKORPION ul. 3 Maja 8, Ostróda tel Ośrodek Szkoleniowy SKORPION ul. 3 Maja 8, 14-100 Ostróda tel. 89 646-73-23 www.ochrona-skorpion.com sekretariat@ochrona-skorpion.com Opis kursu: 1. Czas trwania kursu wynosi 245 godzin zajęć programowych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy pn. WARUNKI UMOWNE

Wzór umowy pn. WARUNKI UMOWNE Wzór umowy pn. WARUNKI UMOWNE UMOWA O USŁUGĘ OCHRONY OBIEKTÓW I BUDYNKÓW HISTORYCZNYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie zawarta w dniu... pomiędzy Muzeum Zamkowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/2011. Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 listopada 2011 Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK DOBRA 56/66 (BUW)

BUDYNEK DOBRA 56/66 (BUW) Opis przedmiotu zamówienia budynków Kompleksu BUW: Dobra 56/66 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), Dobra 72 tzw. Biała Willa, Dobra 68/70 tzw. Domek Ogrodnika i Dobra 55. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27 /2014 WÓJTA GMINY LIPNIK. z dnia 8 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 27 /2014 WÓJTA GMINY LIPNIK. z dnia 8 kwietnia 2014r. ..' Wójt Gminy Lipnik woj. świ9tokrzyskie 27.b40 Lipn;k ZARZĄDZENIE NR 27 /2014 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo