Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem"

Transkrypt

1 Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem UŜyte w Regulaminie terminy i pisane z wielkiej litery oznaczają: Rozdział 1 Definicje 1. Akceptant przedsiębiorcę, który zawarł z Bankiem umowę o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu elektronicznych instrumentów płatniczych; 2. Autoryzacja/Zapytanie autoryzacyjne proces mający na celu potwierdzenie dostępności środków na rachunku bankowym Posiadacza Karty płatniczej oraz ich blokadę w celu rozliczenia Transakcji. 3. Bank Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będący agentem rozliczeniowym w rozumieniu Ustawy, 4. Cashback usługa wypłaty gotówki realizowanej łącznie z Transakcją. 5. Czytnik kart zbliŝeniowych urządzenie elektroniczne współpracujące z Terminalem słuŝące do akceptacji Kart Płatniczych z funkcją płatności zbliŝeniowych. 6. Dzień roboczy dzień inny niŝ sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy. 7. Karty płatnicze karty płatnicze w rozumieniu Ustawy, których rodzaje określone są w Umowie z Akceptantem Raiffeisen Bank Polska S.A. 8. Komunikat marketingowy - usługa umoŝliwiająca umieszczanie komunikatu marketingowego na wydruku z Terminala. 9. Logo - usługa umoŝliwiająca umieszczanie znaku graficznego na wydruku z Terminala. 10. Logowanie kasjerów usługa na Terminalu umoŝliwiająca zalogowanie się na Terminalu kaŝdego kasjera, który został uprzednio zdefiniowany na Terminalu. 11. Monitoring transakcji działania podejmowane przez Bank, mające na celu potwierdzenie zgodności Transakcji z Umową oraz ustalenie czy Transakcja została dokonana przez prawowitego Posiadacza karty; w ramach tych działań Bank moŝe: a) kontaktować się (np. telefonicznie) z Akceptantem oraz b) zaŝądać: wyjaśnienia okoliczności dokonania Transakcji i jej przebiegu, ustalenia przedmiotu Transakcji, dokonania weryfikacji toŝsamości Posiadacza karty, dostarczenia kopii dokumentacji dotyczącej Transakcji będącej przedmiotem Monitoringu (w szczególności kopii Rachunku lub kopii paragonu z kasy fiskalnej lub faktury VAT), zatrzymania Karty płatniczej, którą posługuje się Posiadacz. 12. Napiwek usługa na Terminalu pozwalająca pobrać z karty Klienta określoną i zaakceptowaną przez niego kwotę napiwku. 13. Opłata GPRS opłata za kartę SIM umoŝliwiającą bezprzewodową łączność GPRS. 14. Opłata za komunikację SSL opłata za Terminal z modułem umoŝliwiającym komunikację SSL. 15. Organizacje płatnicze organizacje grupujące wydawców Kart płatniczych w ramach danego systemu płatniczego i udostępniające im swój znak firmowy (logo). 16. PIN pad zewnętrzne urządzenie elektroniczne współpracujące z Terminalem słuŝące do wprowadzenia numeru PIN Karty płatniczej. 17. PIN pad z funkcją płatności zbliŝeniowych zewnętrzne urządzenie elektroniczne współpracujące z Terminalem, słuŝące zarówno do wprowadzenia numeru PIN Karty płatniczej, jak równieŝ do akceptacji Kart płatniczych z funkcją zbliŝeniową. 18. Posiadacz oznacza posiadacza lub uŝytkownika karty płatniczej w rozumieniu Ustawy 19. Przewodnik Akceptanta dokument, stanowiący integralną część Umowy i zawierający: (i) procedury akceptacji Kart płatniczych przez Akceptanta, (ii) procedury bezpieczeństwa i związane z nimi obowiązki Akceptanta oraz (iii) informacje o dotyczących Akceptanta regulacjach Organizacji płatniczych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków Akceptanta wynikających z Umowy oraz szczegółowe zasady korzystania z Terminala. 20. Punkt handlowo usługowy miejsce faktycznego dokonywania Transakcji przez Akceptanta. 21. Rachunek drukowane przez Terminal potwierdzenie dokonania Transakcji i stanowiące jedyny dowód jej dokonania. 22. Rachunek zwrotu potwierdzenie dokonania Transakcji zwrotu, drukowane przez Terminal. 23. Raport zamknięcia dnia Akceptanta raport, na którym znajduje się zestawienie Transakcji dokonanych przy uŝyciu danego Terminala, drukowany po procesie Zamknięcia dnia Akceptanta będący potwierdzeniem przesłania Transakcji do systemu Banku w celu rozliczenia. 24. Regulamin niniejszy Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem. 25. Tabela Opłat Akceptanta obowiązująca na dzień naliczenia opłaty, tabela opłat określająca wysokość opłat dla Akceptanta pobieranych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.za czynności lub usługi dodatkowe związane z Umową. 26. Tabela Opłat DzierŜawcy - obowiązująca na dzień naliczenia opłaty, tabela opłat określająca wysokość opłat dla Akceptanta pobieranych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.za czynności lub usługi dodatkowe związane z Umową DzierŜawy Terminala. 27. Terminal odpowiednio skonfigurowane przez Bank urządzenie elektroniczne, umoŝliwiające dokonywanie Transakcji. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Terminalu naleŝy przez to odpowiednio rozumieć jeden lub więcej odpowiednio skonfigurowanych przez Bank Terminali, będących w posiadaniu Akceptanta. Terminale dzielą się na: a) Terminal analogowy odpowiednio skonfigurowane przez Bank urządzenie elektroniczne, umoŝliwiające dokonywanie Transakcji oraz wykorzystujące do połączeń autoryzacyjnych analogową sieć telekomunikacyjną. b) Terminal ethernetowy odpowiednio skonfigurowane przez Bank urządzenie elektroniczne, umoŝliwiające dokonywanie Transakcji oraz wykorzystujące do połączeń autoryzacyjnych łącze internetowe. c) Terminal GPRS odpowiednio skonfigurowane przez Bank urządzenie elektroniczne, umoŝliwiające dokonywanie Transakcji oraz wykorzystujące do połączeń autoryzacyjnych bezprzewodową łączność GPRS. d) Terminal GPRS przenośny odpowiednio skonfigurowane przez Bank mobilne urządzenie elektroniczne, umoŝliwiające dokonywanie Transakcji oraz wykorzystujące do połączeń autoryzacyjnych bezprzewodową łączność GPRS. e) Terminal zapasowy - odpowiednio skonfigurowane przez Bank urządzenie elektroniczne, umoŝliwiające dokonywanie Transakcji w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania Terminala. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Terminalu zapasowym naleŝy przez to odpowiednio rozumieć jeden lub więcej odpowiednio skonfigurowanych przez Bank Terminali zapasowych, będących w posiadaniu Akceptanta. 28. Transakcja przyjęcie przez Akceptanta zapłaty za towary lub usługi świadczone w ramach jego przedsiębiorstwa przy uŝyciu Karty płatniczej oraz z wykorzystaniem Terminala. 29. Transakcja zwrotu zwrot kwoty Transakcji dokonywany przez Akceptanta na rachunek Posiadacza Karty płatniczej. 30. Umowa Umowa z Akceptantem Raiffeisen Bank Polska S.A. dotycząca współpracy w zakresie umoŝliwienia Akceptantowi dokonywanie Transakcji, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, Przewodnik Akceptanta oraz pozostałe Załączniki do Umowy. 31. Umowa Konta Umowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie przez Bank usługi konta na zasadach określonych w Regulaminie Konta dla Małych Firm zawarta pomiędzy bankiem a Akceptantem /R/B 1 z 6

2 32. Ustawa ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002r., Nr 169, poz z poźn. zm.) lub jakakolwiek inna ustawa, którą ją zastąpi lub zmieni. 33. Zamknięcie dnia Akceptanta - proces wykonywany raz dziennie w wyniku, którego wszystkie transakcje dokonane za pośrednictwem Terminala od poprzedniego Zamknięcia dnia Akceptanta zostają przesłane do systemu Banku w celu rozliczenia. 34. Zamknięcie dnia w systemach Banku - proces wykonywany w Banku w dni robocze, po rozpoczęciu, którego, wszystkie Transakcje przesłane do systemu Banku w ramach procesu Zamknięcia dnia Akceptanta zostaną rozliczone z datą kolejnego dnia roboczego. 35. Zestaw terminalowy zestaw urządzeń elektronicznych składający się z Terminala i PIN pada z funkcją płatności zbliŝeniowych. 36. Wizyta serwisowa serwis techniczny w Punkcie handlowo-usługowym Akceptanta mający na celu naprawę Terminala lub wymianę Terminala na nowy w przypadku niemoŝliwości usunięcia awarii. Rozdział 2 Obowiązki Raiffeisen Bank Polska S.A. 1. Bank zobowiązuje się zapewnić Akceptantowi infrastrukturę niezbędną do dokonywania Transakcji i w szczególności zobowiązuje się do: a) wyposaŝenia Punktów handlowo-usługowych w materiały informacyjne i zawierających logo Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz logotypy Organizacji płatniczych w celu prawidłowego oznaczenia akceptowanych rodzajów Kart płatniczych w Punkcie handlowo-usługowym; b) zapewnienia dostępu do systemu informatycznego umoŝliwiającego przeprowadzanie Autoryzacji, c) dostarczenia oprogramowania niezbędnego do dokonywania Transakcji; d) wydzierŝawienia Zestawu terminalowego i/lub Terminala (tylko w przypadku, gdy Zestaw terminalowy i/lub Terminal będzie dzierŝawiony od Banku). 2. Bank zobowiązuje się stosować i dotrzymywać określonych w Umowie warunków, zasad i terminów rozliczeń z tytułu Transakcji dokonanych Kartami płatniczymi, a w razie stwierdzonych błędów dotyczących rozliczeń Transakcji do ich niezwłocznego korygowania. 3. Bank zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji Akceptanta związanych z Transakcjami na zasadach określonych w Rozdziale 7 Regulaminu. Rozdział 3 Obowiązki Akceptanta 1. Akceptant zobowiązany jest kaŝdorazowo umoŝliwić osobom upowaŝnionym przez Bank dokonywanie następujących czynności w Punktach handlowo-usługowych: a) Przeprowadzenia w godzinach pracy danego Punktu handlowo-usługowego kontroli prawidłowego wykonywania przez Akceptanta obowiązków wynikających z Umowy; b) sprawdzenia poprawności funkcjonowania, kontroli stanu technicznego, skonfigurowania Zestawu terminalowego i/lub Terminala oraz jego dodatkowych elementów, usunięcia awarii lub innych czynności dokonywanych w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania; c) w przypadku Zestawu terminalowego i/lub Terminala dzierŝawionego od Banku równieŝ: sprawdzenia jego numerów seryjnych lub inwentarzowych w celu uzupełnienia i kontroli ewidencji sprzętu naleŝącego do Banku oraz wymiany lub demontaŝu Zestawu terminalowego i/lub Terminala. 2. W zakresie zapewnienia naleŝytego poziomu bezpieczeństwa Transakcji Akceptant zobowiązany jest w szczególności do: a) widocznego oznakowania wszystkich swoich Placówek handlowo-usługowych materiałami informacyjnymi Raiffeisen Bank Polska S.A., o których mowa w Rozdziale 2 ust. 1 lit. a) powyŝej oraz do niewykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celów; b) niezwłocznego zastosowania się do uwag zgłoszonych przez Bank (i) w wyniku przeprowadzonych kontroli wykonywania Umowy, o których mowa w ust. 1 powyŝej lub (ii) pisemnych ostrzeŝeń dotyczących stwierdzonych niezgodności, w tym powtarzającego się zjawiska nie zatrzymywania Kart płatniczych wskazanych przez Bank; c) informowania Banku o wszelkich zmianach w działalności Akceptanta, które mogą mieć wpływ na współpracę w ramach Umowy; d) zapewnienia, Ŝe Transakcje będą dokonywane wyłącznie przez personel przeszkolony przez upowaŝnione przez Bank osoby, który zapoznał się z Przewodnikiem Akceptanta i potwierdził ten fakt w formie pisemnej; na Ŝądanie Banku Akceptant przedstawi do wglądu Banku oświadczenia (potwierdzenia), o których mowa w niniejszym podpunkcie; e) przestrzegania za szczególną starannością procedur bezpieczeństwa oraz procedur akceptacji Kart płatniczych określonych w Przewodniku Akceptanta; f) nie ujawniania osobom nieuprawnionym danych zawartych na Karcie płatniczej oraz o jej posiadaczu i Transakcji; g) niegromadzenia i nieprzetwarzania w swoich własnych systemach poza systemami/urządzeniami wydzierŝawianymi w tym celu przez Bank, takimi jak np. Zestaw terminalowy i/lub Terminal) danych kartowych, ani danych posiadacza kart chyba, Ŝe Akceptant udokumentuje Bankowi posiadanie aktualnej certyfikacji PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) h) nie dopuszczenia do nieprawidłowego uŝycia lub do skopiowania Karty płatniczej; i) nie przekazywania i niewykorzystywania danych identyfikujących Posiadacza Karty płatniczej, jej numeru, kodu PIN lub innych informacji umieszczonych na Karcie (nadrukowanych, wytłoczonych lub na niej zakodowanych) do innych celów niŝ dokonanie Transakcji, zgodnie z wolą Posiadacza Karty płatniczej. 3. Akceptant moŝe Ŝądać, aby Posiadacz Karty płatniczej okazał dokument stwierdzający toŝsamość, w razie uzasadnionych wątpliwości co do jego toŝsamości. 4. Akceptant zobowiązany jest natychmiastowo zatrzymać Kartę płatniczą w przypadku otrzymania od Banku polecenia jej zatrzymania: a) wydanego w formie komunikatu elektronicznego wyświetlonego na Terminalu lub b) w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Banku. 5. Akceptant zobowiązany jest do: a) przechowywania, równieŝ po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Rachunków, Rachunków zwrotu oraz innych dokumentów związanych z Transakcją w bezpiecznym miejscu przez okres 24 miesięcy od daty dokonania Transakcji; oraz b) uniemoŝliwienia dostępu do dokumentów określonych w pkt a) powyŝej osobom nieupowaŝnionym; oraz c) współpracy i udzielenia pomocy Bankowi w rozpatrywaniu reklamacji Transakcji dokonanych w punktach handlowo-usługowych Akceptanta, w tym do niezwłocznego (lecz nie później niŝ w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wysłania przez Bank pisemnego Ŝądania) przesłania wyczerpujących, pisemnych odpowiedzi na pisma Banku dotyczące Transakcji reklamowanych przez Posiadaczy Kart płatniczych i/lub banki-wystawców Kart płatniczych oraz do równie niezwłocznego przesyłania Bankowi czytelnych kopii lub oryginałów (w zaleŝności od Ŝądania Banku) Rachunków, Rachunków zwrotów, paragonów z kasy fiskalnej/faktur VAT oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej reklamowanych transakcji, jakiej zaŝąda Bank w ramach postępowania reklamacyjnego; d) przesyłania, w trybie opisanym w punkcie 5 lit. c) powyŝej, kopii dokumentacji związanej z Transakcją, równieŝ na wezwanie banku wyraŝone podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Banku w ramach Monitoringu transakcji 6. JeŜeli Akceptant nie wywiąŝe się w terminie z zobowiązania określonego w ust 5 lit. c) i/lub d) powyŝej i/lub Bank zobowiązany będzie do uznania reklamacji banku-wystawcy Karty płatniczej dotyczącej transakcji z uwagi na regulacje organizacji płatniczej właściwej dla przedmiotowej Transakcji,, Bank zastrzega sobie prawo do: a) odmowy wypłaty Akceptantowi naleŝności z tytułu rozliczenia przedmiotowej Transakcji w przypadku, gdy Bank nie dokonał jeszcze zapłaty naleŝnej kwoty na rzecz Akceptanta; lub /R/B 2 z 6

3 b) potrącenia naleŝnej kwoty z bieŝących płatności na rzecz Akceptanta z tytułu dokonanych Transakcji; lub c) obciąŝenia wszystkich rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz Akceptanta; d) wezwania na piśmie Akceptanta do zapłaty naleŝności z tytułu rozliczenia przedmiotowej Transakcji na wskazany rachunek bankowy Banku i w terminie określonym w wezwaniu. 7. Akceptant zobowiązuje się nie przedstawiać Bankowi do rozliczenia, Transakcji, o których Akceptant i/lub Bank wiedzą lub powinni wiedzieć, Ŝe są niezgodne z prawem lub Umową Rozdział 4 Transakcje i zasady ich rozliczania 1. Wszystkie Transakcje mogą być dokonywane jedynie w złotych polskich ( PLN ). 2. Zestaw terminalowy i/lub Terminal moŝe być obsługiwany wyłącznie przez osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie z obsługi Zestawu terminalowego i/lub Terminala, oferowanego przez Bank. 3. Zabronione jest wykonywanie na Terminalu Transakcji nie mających pokrycia w rzeczywistej sprzedaŝy towarów/usług i potwierdzonej paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. 4. Łączna kwota Transakcji nie moŝe być dzielona na kilka rachunków (nawet, jeśli kaŝda Transakcja cząstkowa uzyskałaby Autoryzację). 5. Zabronione jest dokonywanie Transakcji zwrotu o ile wcześniej, na daną Kartę nie było Transakcji sprzedaŝy. 6. Zwrot środków na rzecz Posiadacza karty moŝe być dokonany wyłącznie za pomocą Transakcji zwrotu na Terminalu na tą samą Kartę płatniczą, która była uŝyta wcześniej do dokonania Transakcji sprzedaŝy. Zabronione jest dokonywanie zwrotów środków w innej formie np. w gotówce, przelewem, czy za pomocą Transakcji zwrotu na Kartę płatniczą o innym numerze niŝ Karta płatnicza uŝyta podczas Transakcji sprzedaŝy, do której wykonywany jest zwrot. 7. Suma kwot Transakcji zwrotu na daną Kartę płatniczą nie moŝe być wyŝsza niŝ suma kwot wcześniejszych Transakcji sprzedaŝy na daną kartę płatniczą. 8. Podczas dokonywania Transakcji wprowadzanie danych Karty płatniczej do Terminala moŝe być wykonywane wyłącznie poprzez elektroniczny odczyt danych przez Terminal z paska magnetycznego lub mikroprocesora karty płatniczej, chyba, Ŝe stosowne zapisy Umowy dopuszczają inny sposób wprowadzania tych danych. 9. Zabronione jest dokonywanie Transakcji na terminalu bez fizycznej obecności Karty płatniczej oraz fizycznej obecności posiadacza Karty płatniczej, chyba, Ŝe stosowne zapisy Umowy dopuszczają inny sposób przeprowadzenia Transakcji. 10. Akceptant zobowiązany jest dostarczać Bankowi dane o Transakcjach do rozliczenia w formie Raportu zamknięcia dnia Akceptanta w terminie 2 dni kalendarzowych, od daty dokonania kaŝdej z Transakcji. Szczegółowa procedura generowania i wysyłania Raportów zbiorczych określona jest w Przewodniku Akceptanta. JeŜeli bank-wydawca Karty płatniczej odmówi Bankowi rozliczenia Transakcji z powodu opóźnienia przez Akceptanta dostarczenia danych o Transakcji, Bank ma prawo według swojego wyboru: (i) wstrzymać płatność na rzecz Akceptanta z tytułu rozliczenia Transakcji, lub (ii) potrącić ją ze swoich bieŝących zobowiązań wobec Akceptanta, lub (iii) wezwać Akceptanta do dokonania zapłaty kwoty odpowiadającej danej Transakcji, w terminie wskazanym w wezwaniu. 11. Bank zobowiązuje się kaŝdorazowo dokonywać zapłaty kwot odpowiadających Transakcjom zawartym w danym Raporcie zamknięcia dnia Akceptanta i pomniejszonych o naleŝne Bankowi opłaty, prowizje, inne koszty oraz potrącenia wynikające z Umowy i innych umów wiąŝących Bank i Akceptanta, w terminie 3 Dni roboczych od daty otrzymania przez Bank Raportu zamknięcia dnia Akceptanta zawierającego dane o Transakcjach. 12. Bank zastrzega sobie prawo czasowego (do wyjaśnienia), częściowego lub całkowitego wstrzymania płatności z tytułu rozliczeń Transakcji w przypadku: a) gdy w ramach Monitoringu transakcji pracownik Banku poprosił Akceptanta o dostarczenie kopii dokumentacji dotyczącej przedmiotowej Transakcji do czasu dostarczenia wymaganej dokumentacji przez Akceptanta; b) stwierdzenia przez Bank, Ŝe Transakcja została przeprowadzona w sposób niezgodny z Umową; c) powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z Transakcją; d) gdy jest to konieczne ze względu na wymogi Organizacji płatniczych lub banku-wydawcy Karty płatniczej, w szczególności w przypadkach, gdy bank-wydawca Karty płatniczej zgłasza zastrzeŝenia, co do prawdziwości lub poprawności dokonanej Transakcji, e) powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia, Ŝe transakcja moŝe zostać zareklamowana przez karty posiadacza i/lub bankwystawcę Karty płatniczej wskutek naruszenia prawa lub zareklamowania wskutek naruszenia przez Akceptanta warunków umów zawartych z Bankiem 13. Bank zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności na okres wymagany na przeprowadzenie procesu reklamacyjnego. Jednocześnie w przypadku wstrzymania płatności Bank zobowiązuje się do poinformowania Akceptanta o tym fakcie. 14. W przypadku braku moŝliwości wstrzymania płatności z powodów opisanych w punkcie 13 i 14 powyŝej, Bank zastrzega sobie prawo zabezpieczenia stosownej kwoty na wszystkich rachunkach prowadzonych przez Bank na rzecz Akceptanta. 15. Bank zobowiązuje się do wystawiania Akceptantowi (w formie papierowej lub elektronicznej w zaleŝności od indywidualnych ustaleń) miesięcznych podsumowań: a) rozliczeń Transakcji dokonanych przez Akceptanta w danym miesiącu kalendarzowym w przypadku, gdy Zamknięcie dnia Akceptanta nastąpiło po Zamknięciu dnia w systemach Banku wówczas za datę dostarczenia Transakcji przez Akceptanta przyjmuje się kolejny dzień kalendarzowy) oraz b) innych rozliczeń pomiędzy Bankiem a Akceptantem związanych ze współpracą w zakresie akceptacji Kart płatniczych. Rozdział 5 Opłata wyrównawcza z tytułu realizacji Obrotów Deklarowanych 1. Opłata wyrównawcza będzie naliczana zgodnie z poniŝszymi zasadami: % realizacji Obrotów Deklarowanych % opłaty wyrównawczej dla kaŝdorazowej transakcji o wartości powyŝej 30 PLN naleŝnej w przypadku braku osiągnięcia przez Akceptanta Obrotów Deklarowanych. Od 96 do 100% 0,00% Od 91 do 95% 0,02% Od 81do 90% 0,05% Od 61do 80% 0,1% Od 41do 60% 0,2% /R/B 3 z 6

4 Od 21do 40% 0,3% Od 0 do 20% 0,5% Rozdział 6 Korespondencja 1. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja wynikające lub związane z Umową będą miały formę pisemną, o ile nie zastrzeŝono inaczej i będą dokonywane przez doręczenie osobiste, w formie listu, listu poleconego, lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym poczty elektronicznej. 2. Zawiadomienie dokonane zgodnie z ust. 1 powyŝej, otrzymane w dniu innym niŝ Dzień roboczy, będzie uwaŝane za doręczone następnego Dnia roboczego. 3. Jakiekolwiek zawiadomienie lub korespondencja skierowane do Akceptanta w związku z Umową będzie uwaŝane za skuteczne: a) jeśli zostało doręczone osobiście lub przez posłańca w dniu doręczenia; b) jeŝeli zostało wysłane listem poleconym w dniu doręczenia, nie później jednak niŝ w siódmym dniu kalendarzowym od daty nadania listu, lub; c) jeŝeli zostało wysłane przekazem faksowym w dniu uzyskania przez nadawcę potwierdzenia prawidłowej transmisji; d) jeŝeli zostały przekazane za pomocą elektronicznego nośnika informacji w dniu, w którym weszło do systemu odbiorcy, a nadawca otrzymał wygenerowany przez system dowód doręczenia. 4. Zawiadomienia związane z Umową będą wysyłane na adresy stron wskazane w Umowie, bądź na inny adres wskazany przez Stronę w formie pisemnej. Rozdział 7 Reklamacje i zgłaszanie niezgodności 1. Akceptant ma prawo złoŝenia Bankowi w formie pisemnej reklamacji związanych z dokonywaniem Transakcji oraz ich rozliczaniem. 2. Reklamacja Akceptanta powinna być zgłoszona Bankowi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeŝenia. 3. Bank rozpatruje reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Termin rozpatrzenia reklamacji moŝe ulec przedłuŝeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień. 4. Bank będzie informować Akceptanta o zakończonych postępowaniach reklamacyjnych z bankami-wydawcami Kart płatniczych, które mogą mieć wpływ na rozliczenia pomiędzy Akceptantem i Bankiem. Rozdział 8 Odpowiedzialność stron 1. Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie Transakcje dokonane z wykorzystaniem Zestawu terminalowego i/lub Terminala znajdującego się w Punkcie handlowo-usługowym na zasadzie ryzyka. W szczególności obciąŝają Akceptanta Transakcje, których dokonał niezgodnie z postanowieniami Umowy, Regulaminu, Przewodnika Akceptanta lub przepisami prawa. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z powodu opóźnienia lub zaginięcia w drodze jakichkolwiek dokumentów, przesyłek lub listów, ani za opóźnienia, zniekształcenia lub błędy powstałe przy komunikowaniu się za pomocą jakichkolwiek środków teletransmisji, jak równieŝ za błędy powstałe w tłumaczeniu lub interpretacji określeń technicznych, chyba, Ŝe szkoda powstała z winy umyślnej Banku. 3. Bank nie przyjmuje Ŝadnego zobowiązania ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przerw w jego działalności z powodu siły wyŝszej, przy czym siła wyŝsza oznacza nadzwyczajne zdarzenie faktyczne lub prawne, którego strony, zachowując naleŝytą staranność nie mogły przewidzieć lub zapobiec, powodujące lub mogące powodować niemoŝność prowadzenia przez Bank działalności (np.: działania wojenne, akty terroryzmu, rewolucje, strajki, klęski Ŝywiołowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub energetycznych). 4. Z zastrzeŝeniem bezwzględnie obowiązującego prawa, Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezaleŝnych od Banku, a w szczególności spowodowane: a) odmową Autoryzacji danej Transakcji przez bank-wydawcę Karty płatniczej, b) decyzją lub zarządzeniem organów władzy i administracji państwowej, c) awarią systemu autoryzacyjno-rozliczeniowego, d) awarią lub nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia akceptującego Karty płatnicze i rejestrującego Transakcję, e) wykorzystaniem danych Posiadacza lub z Karty płatniczej. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody poniesionej przez Akceptanta w skutek realizacji przez Bank czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 6. Bank zastrzega sobie prawo do potrącenia wierzytelności pienięŝnych przysługujących mu w stosunku do Akceptanta ze środków znajdujących się na rachunkach bankowych Akceptanta prowadzonych przez Bank. 7. Bank nie ponosi odpowiedzialności względem Akceptanta, a Akceptant zobowiązuje się nie zgłaszać Ŝadnych roszczeń względem Banku t związanych z Transakcją zareklamowaną w Banku przez Posiadacza i/lub bank-wystawcę Karty Płatniczej, w przypadku gdy Bank uznał taką transakcje za uzasadnioną zgodnie z regulacjami organizacji płatniczych właściwych dla przedmiotowych Transakcji, a uznanie reklamacji skutkowało potrąceniem przez Bank kwot w niej określonych z płatnościami na rzecz Akceptanta zgodnie z rozdz. 3 ust. 5 6 Regulaminu. Jednocześnie Bank zobowiązuje się do dołoŝenia naleŝytej staranności w rozpatrywaniu reklamacji Posiadaczy i/lub banków-wystawców Kart płatniczych Rozdział 9 Ustalenia dotyczące DzierŜawy Zestawów terminalowych / Terminali 1. WydzierŜawiający skonfiguruje Zestaw terminalowy i/lub Terminal zgodnie ze swoimi wymogami oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tej konfiguracji. 2. WydzierŜawiający uprawniony jest do wyboru operatora telekomunikacyjnego (operatora telefonicznego łącza analogowego i/lub łącza internetowego) zapewniającego łączność pomiędzy Terminalem oraz WydzierŜawiającym, na co DzierŜawca wyraŝa zgodę. 3. WydzierŜawiający nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub nieprawidłowe działanie Zestawu terminalowego i/lub Terminala, jeŝeli są one spowodowane działaniem siły wyŝszej, w tym awarią łączy telekomunikacyjnych (telefonicznego łącza analogowego i/lub łącza internetowego), sieci energetycznej DzierŜawcy lub innych niezaleŝnych od WydzierŜawiającego czynników. 4. DzierŜawca podpisując niniejszą Umowę upowaŝnia WydzierŜawiającego do ujawnienia firmie Mellon Poland Sp. z o.o. ( Mellon ) z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 162, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP /R/B 4 z 6

5 93-25 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości PLN, z którą współpracuje wszelkich informacji, w tym objętych tajemnicą bankową, a w szczególności dotyczących DzierŜawcy, a takŝe informacji o zawarciu Umowy, informacji uzyskanych w trakcie negocjacji, zawierania i realizacji Umowy, w celu niezbędnym do wykonania Umowy. DzierŜawca ma prawo do powierzenia instalacji Zestawu terminalowego i/lub Terminala firmie Mellon, nie ponosząc z tego tytułu dodatkowych kosztów. 5. DzierŜawca zobowiązuje się do wykorzystywania Karty SIM wyłącznie do obsługi Terminala. 6. Udostępnianie Zestawu terminalowego, Terminala, Karty SIM lub Przewodnika Akceptanta osobom nieuprawnionym jest zabronione. 7. DzierŜawca zobowiązuje się do wykorzystywania Terminala zapasowego wyłącznie w razie awarii Zestawu terminalowego i/lub Terminala rozumianej, jako trwałe uniemoŝliwienie przyjmowania zapłaty przy uŝyciu Kart płatniczych lub wykonania wysyłki odpowiednich raportów z Terminala. 8. DzierŜawca zobowiązany jest do niezwłocznego, telefonicznego zawiadamiania WydzierŜawiającego o kaŝdej awarii Zestawu terminalowego i/lub Terminala rozumianej, jako trwałe uniemoŝliwienie przyjmowania zapłaty przy uŝyciu kart płatniczych lub wykonania wysyłki odpowiednich raportów z Terminala. WydzierŜawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody DzierŜawcy, które mogą wystąpić w związku z niedopełnieniem tego obowiązku. 9. W przypadku awarii Zestawu terminalowego i/lub Terminala WydzierŜawiający zapewnia: 1) 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu telefoniczną asystę techniczną wspierającą usunięcie awarii Zestawu terminalowego i/lub Terminala, 2) w przypadku niemoŝliwości usunięcia awarii poprzez wsparcie telefoniczne, WydzierŜawiający zapewni naprawę Zestawu terminalowego i/lub Terminala. 10. DzierŜawca zobowiązuje się do zamawiania wizyty serwisowej w Punkcie handlowo usługowym wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. O terminie wizyty serwisowej DzierŜawca będzie poinformowany przez WydzierŜawiającego w formie telefonicznej. DzierŜawca zobowiązuje się umoŝliwić przeprowadzenie serwisu w dniu, wskazanym, zgodnie z powyŝszymi postanowieniami, jako termin jej przeprowadzenia. W przypadku braku moŝliwości przeprowadzenia serwisu, we wskazanym przez WydzierŜawiającego terminie, DzierŜawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym WydzierŜawiającego, nie później jednak niŝ dzień przed umówionym terminem wizyty serwisowej. W takim wypadku WydzierŜawiający wyznaczy DzierŜawcy nowy termin wizyty serwisowej 11. zakończeniu dzierŝawy DzierŜawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Zestawu terminalowego i/lub Terminala w stanie niepogorszonym, wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji na podstawie postanowień Umowy i obowiązujących przepisów prawa. 12. W razie utraty, uszkodzenia, zniszczenia Zestawu terminalowego i/lub Terminala, DzierŜawca będzie zobowiązany do pokrycia szkody z tego tytułu, a w szczególności pokryje koszt naprawy Zestawu terminalowego i/lub Terminala lub nabycia nowego. 13. W przypadku zaistnienia konieczności wymiany Zestawu terminalowego i/lub Terminala w ramach prac serwisowych WydzierŜawiający zobowiązuje się, Ŝe przeniesie wszystkie usługi oraz związane z nimi ustawienia bez dodatkowych opłat. Rozdział 10 Rozwiązanie Umowy 1. Zarówno Bank jak i Akceptant ma prawo do rozwiązania Umowy w kaŝdym czasie i bez podania przyczyny przy zachowaniu jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie, pod rygorem niewaŝności, wymaga zachowania formy pisemnej i powinno być dostarczone do siedziby Banku lub Akceptanta lub przesłane przesyłką poleconą. O terminie wypowiedzenia decyduje data doręczenia pisma, zawierającego wypowiedzenie. 2. Akceptant ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie raŝącego naruszenia przez Bank istotnych warunków Umowy w szczególności Regulaminu, Przewodnika Akceptanta lub przepisów prawa. 3. Bank ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: a) naruszenia przez Akceptanta warunków Umowy, w szczególności Regulaminu lub Przewodnika Akceptanta bądź naruszenia przez Akceptanta przepisów prawa w zakresie mogącym mieć wpływ na naleŝyte wykonanie Umowy, lub b) stwierdzenia przez Bank dokonania przez Akceptanta Transakcji przy uŝyciu skradzionej, zgubionej lub sfałszowanej Karty płatniczej; lub, c) gdy jest to konieczne ze względu na wymogi Organizacji płatniczych lub banku-wydawcy Karty płatniczej; lub d) powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności w związku z realizacją Umowy. 4. JeŜeli Bank rozwiąŝe Umowę na podstawie któregokolwiek z postanowień określonych w ust. 3 powyŝej, Bank moŝe poinformować o rozwiązaniu Umowy, przyczynie jej rozwiązania oraz o danych rejestrowych/ewidencyjnych Akceptanta Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Organizacje płatnicze oraz innych agentów rozliczeniowych. 5. W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, zobowiązania i uprawnienia Stron powstałe na jej tle, realizowane i dochodzone będą dalej zgodnie z postanowieniami Umowy, jeŝeli: a) nie zostały wykonane przez Strony przed rozwiązaniem bądź wygaśnięciem Umowy, b) wynikły dopiero po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu Umowy. 6. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, jak równieŝ w przypadku zaprzestania przyjmowania Kart płatniczych przez poszczególne Punkty handlowo-usługowe, Akceptant zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia materiałów informacyjnych, o których mowa w Rozdziale 2 powyŝej. Rozdział 11 Postanowienia końcowe 1. Akceptant zobowiązany jest do niezwłocznego kaŝdorazowego powiadomienia Banku o: a) wszelkich zmianach danych osobowych oraz teleadresowych przekazanych Bankowi, w tym zmianie adresu korespondencyjnego, b) zmianie formy prawnej lub struktury własnościowej prowadzonej działalności, c) zmianie osób reprezentujących Akceptanta. 2. Skutki niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, obciąŝają wyłącznie Akceptanta. 3. Bank uprawniony jest w kaŝdym czasie do wprowadzania zmian Regulaminu, Tabeli Opłat Akceptanta, Tabeli Opłat DzierŜawcy oraz Przewodnika Akceptanta. 4. Zmiany zakresie: a) zmiany Tabeli Opłat Akceptanta, b) zmiany Tabeli Opłat DzierŜawcy, c) zmiany Przewodnika Akceptanta, d) zmiany treści Regulaminu (w tym jego nazwy). dla swej waŝności nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 5. W przypadku zmiany Regulaminu, Tabeli Opłat Akceptanta, Tabeli Opłat DzierŜawcy, Przewodnika Akceptanta, Bank niezwłocznie udostępnia Akceptantowi tekst zmian lub ujednolicony tekst Regulaminu, Tabeli Opłat Akceptanta, Tabeli Opłat DzierŜawcy, Przewodnika Akceptanta przed datą ich wejścia w Ŝycie. Zmieniony Regulamin, Tabela Opłat Akceptant, Tabela Opłat DzierŜawcy, Przewodnik Akceptanta będą dostępne na stronach internetowych Banku lub w placówkach Banku /R/B 5 z 6

6 6. JeŜeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu, Tabeli Opłat Akceptanta, Tabeli Opłat DzierŜawcy, w sposób określony w ust. 5 powyŝej, Akceptant nie złoŝy Bankowi pisemnego oświadczenia o jej niezaakceptowaniu, to przyjmuje się, Ŝe zmieniony Regulamin, Tabela Opłat Akceptanta, Tabela Opłat DzierŜawcy, są wiąŝące dla Banku i Akceptanta od określonej w nich daty wejścia w Ŝycie. ZłoŜenie pisemnego oświadczenia, o braku akceptacji dokonanych zmian jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy dokonanym z dniem złoŝenia przez Akceptanta tego oświadczenia Bankowi z zachowaniem terminów wypowiedzenia określonych w Rozdziale 9 ust. 1 powyŝej. 7. Po rozwiązaniu Umowy z przyczyny określonej w ust. 6 Akceptant zobowiązany jest, niezwłocznie nie później niŝ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania Umowy, zwrócić do Banku Zestaw terminalowy i/lub Terminal oraz wszystkie materiały, o których mowa w Rozdziale 2 powyŝej. 8. Poprzez zawarcie Umowy, Akceptant wyraŝa zgodę na to, Ŝe Bank ma prawo do: (i) nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji rozmów telefonicznych Akceptanta i jego pracowników z Bankiem oraz do wykorzystania takich nagrań, w granicach określonych przez prawo, w celach dowodowych; (ii) telefonicznego kontaktowania się z Akceptantem bez uprzedniego powiadamiania go o zamiarze kontaktu. 9. Strony niniejszym wyłączają w całości stosowanie przepisów Działu II - Obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych oraz art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2 5, art , art. 51, a takŝe art Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U ). Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2013 r /R/B 6 z 6

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Regulamin PaySquare. Zasady akceptacji Kart płatniczych PAYSQUARE

Regulamin PaySquare. Zasady akceptacji Kart płatniczych PAYSQUARE Regulamin PaySquare Zasady akceptacji Kart płatniczych PAYSQUARE PAYSQUARE Strona 1/11 PSQ WYPŁATA KWOT TRANSAKCJI wypłata WYPŁATA KWOT TRANSAKCJI sposób wypłaty termin waluta potrącenia niedobór Akceptanta

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo