Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem"

Transkrypt

1 Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem UŜyte w Regulaminie terminy i pisane z wielkiej litery oznaczają: Rozdział 1 Definicje 1. Akceptant przedsiębiorcę, który zawarł z Bankiem umowę o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu elektronicznych instrumentów płatniczych; 2. Autoryzacja/Zapytanie autoryzacyjne proces mający na celu potwierdzenie dostępności środków na rachunku bankowym Posiadacza Karty płatniczej oraz ich blokadę w celu rozliczenia Transakcji. 3. Bank Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będący agentem rozliczeniowym w rozumieniu Ustawy, 4. Cashback usługa wypłaty gotówki realizowanej łącznie z Transakcją. 5. Czytnik kart zbliŝeniowych urządzenie elektroniczne współpracujące z Terminalem słuŝące do akceptacji Kart Płatniczych z funkcją płatności zbliŝeniowych. 6. Dzień roboczy dzień inny niŝ sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy. 7. Karty płatnicze karty płatnicze w rozumieniu Ustawy, których rodzaje określone są w Umowie z Akceptantem Raiffeisen Bank Polska S.A. 8. Komunikat marketingowy - usługa umoŝliwiająca umieszczanie komunikatu marketingowego na wydruku z Terminala. 9. Logo - usługa umoŝliwiająca umieszczanie znaku graficznego na wydruku z Terminala. 10. Logowanie kasjerów usługa na Terminalu umoŝliwiająca zalogowanie się na Terminalu kaŝdego kasjera, który został uprzednio zdefiniowany na Terminalu. 11. Monitoring transakcji działania podejmowane przez Bank, mające na celu potwierdzenie zgodności Transakcji z Umową oraz ustalenie czy Transakcja została dokonana przez prawowitego Posiadacza karty; w ramach tych działań Bank moŝe: a) kontaktować się (np. telefonicznie) z Akceptantem oraz b) zaŝądać: wyjaśnienia okoliczności dokonania Transakcji i jej przebiegu, ustalenia przedmiotu Transakcji, dokonania weryfikacji toŝsamości Posiadacza karty, dostarczenia kopii dokumentacji dotyczącej Transakcji będącej przedmiotem Monitoringu (w szczególności kopii Rachunku lub kopii paragonu z kasy fiskalnej lub faktury VAT), zatrzymania Karty płatniczej, którą posługuje się Posiadacz. 12. Napiwek usługa na Terminalu pozwalająca pobrać z karty Klienta określoną i zaakceptowaną przez niego kwotę napiwku. 13. Opłata GPRS opłata za kartę SIM umoŝliwiającą bezprzewodową łączność GPRS. 14. Opłata za komunikację SSL opłata za Terminal z modułem umoŝliwiającym komunikację SSL. 15. Organizacje płatnicze organizacje grupujące wydawców Kart płatniczych w ramach danego systemu płatniczego i udostępniające im swój znak firmowy (logo). 16. PIN pad zewnętrzne urządzenie elektroniczne współpracujące z Terminalem słuŝące do wprowadzenia numeru PIN Karty płatniczej. 17. PIN pad z funkcją płatności zbliŝeniowych zewnętrzne urządzenie elektroniczne współpracujące z Terminalem, słuŝące zarówno do wprowadzenia numeru PIN Karty płatniczej, jak równieŝ do akceptacji Kart płatniczych z funkcją zbliŝeniową. 18. Posiadacz oznacza posiadacza lub uŝytkownika karty płatniczej w rozumieniu Ustawy 19. Przewodnik Akceptanta dokument, stanowiący integralną część Umowy i zawierający: (i) procedury akceptacji Kart płatniczych przez Akceptanta, (ii) procedury bezpieczeństwa i związane z nimi obowiązki Akceptanta oraz (iii) informacje o dotyczących Akceptanta regulacjach Organizacji płatniczych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków Akceptanta wynikających z Umowy oraz szczegółowe zasady korzystania z Terminala. 20. Punkt handlowo usługowy miejsce faktycznego dokonywania Transakcji przez Akceptanta. 21. Rachunek drukowane przez Terminal potwierdzenie dokonania Transakcji i stanowiące jedyny dowód jej dokonania. 22. Rachunek zwrotu potwierdzenie dokonania Transakcji zwrotu, drukowane przez Terminal. 23. Raport zamknięcia dnia Akceptanta raport, na którym znajduje się zestawienie Transakcji dokonanych przy uŝyciu danego Terminala, drukowany po procesie Zamknięcia dnia Akceptanta będący potwierdzeniem przesłania Transakcji do systemu Banku w celu rozliczenia. 24. Regulamin niniejszy Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem. 25. Tabela Opłat Akceptanta obowiązująca na dzień naliczenia opłaty, tabela opłat określająca wysokość opłat dla Akceptanta pobieranych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.za czynności lub usługi dodatkowe związane z Umową. 26. Tabela Opłat DzierŜawcy - obowiązująca na dzień naliczenia opłaty, tabela opłat określająca wysokość opłat dla Akceptanta pobieranych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.za czynności lub usługi dodatkowe związane z Umową DzierŜawy Terminala. 27. Terminal odpowiednio skonfigurowane przez Bank urządzenie elektroniczne, umoŝliwiające dokonywanie Transakcji. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Terminalu naleŝy przez to odpowiednio rozumieć jeden lub więcej odpowiednio skonfigurowanych przez Bank Terminali, będących w posiadaniu Akceptanta. Terminale dzielą się na: a) Terminal analogowy odpowiednio skonfigurowane przez Bank urządzenie elektroniczne, umoŝliwiające dokonywanie Transakcji oraz wykorzystujące do połączeń autoryzacyjnych analogową sieć telekomunikacyjną. b) Terminal ethernetowy odpowiednio skonfigurowane przez Bank urządzenie elektroniczne, umoŝliwiające dokonywanie Transakcji oraz wykorzystujące do połączeń autoryzacyjnych łącze internetowe. c) Terminal GPRS odpowiednio skonfigurowane przez Bank urządzenie elektroniczne, umoŝliwiające dokonywanie Transakcji oraz wykorzystujące do połączeń autoryzacyjnych bezprzewodową łączność GPRS. d) Terminal GPRS przenośny odpowiednio skonfigurowane przez Bank mobilne urządzenie elektroniczne, umoŝliwiające dokonywanie Transakcji oraz wykorzystujące do połączeń autoryzacyjnych bezprzewodową łączność GPRS. e) Terminal zapasowy - odpowiednio skonfigurowane przez Bank urządzenie elektroniczne, umoŝliwiające dokonywanie Transakcji w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania Terminala. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Terminalu zapasowym naleŝy przez to odpowiednio rozumieć jeden lub więcej odpowiednio skonfigurowanych przez Bank Terminali zapasowych, będących w posiadaniu Akceptanta. 28. Transakcja przyjęcie przez Akceptanta zapłaty za towary lub usługi świadczone w ramach jego przedsiębiorstwa przy uŝyciu Karty płatniczej oraz z wykorzystaniem Terminala. 29. Transakcja zwrotu zwrot kwoty Transakcji dokonywany przez Akceptanta na rachunek Posiadacza Karty płatniczej. 30. Umowa Umowa z Akceptantem Raiffeisen Bank Polska S.A. dotycząca współpracy w zakresie umoŝliwienia Akceptantowi dokonywanie Transakcji, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, Przewodnik Akceptanta oraz pozostałe Załączniki do Umowy. 31. Umowa Konta Umowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie przez Bank usługi konta na zasadach określonych w Regulaminie Konta dla Małych Firm zawarta pomiędzy bankiem a Akceptantem /R/B 1 z 6

2 32. Ustawa ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002r., Nr 169, poz z poźn. zm.) lub jakakolwiek inna ustawa, którą ją zastąpi lub zmieni. 33. Zamknięcie dnia Akceptanta - proces wykonywany raz dziennie w wyniku, którego wszystkie transakcje dokonane za pośrednictwem Terminala od poprzedniego Zamknięcia dnia Akceptanta zostają przesłane do systemu Banku w celu rozliczenia. 34. Zamknięcie dnia w systemach Banku - proces wykonywany w Banku w dni robocze, po rozpoczęciu, którego, wszystkie Transakcje przesłane do systemu Banku w ramach procesu Zamknięcia dnia Akceptanta zostaną rozliczone z datą kolejnego dnia roboczego. 35. Zestaw terminalowy zestaw urządzeń elektronicznych składający się z Terminala i PIN pada z funkcją płatności zbliŝeniowych. 36. Wizyta serwisowa serwis techniczny w Punkcie handlowo-usługowym Akceptanta mający na celu naprawę Terminala lub wymianę Terminala na nowy w przypadku niemoŝliwości usunięcia awarii. Rozdział 2 Obowiązki Raiffeisen Bank Polska S.A. 1. Bank zobowiązuje się zapewnić Akceptantowi infrastrukturę niezbędną do dokonywania Transakcji i w szczególności zobowiązuje się do: a) wyposaŝenia Punktów handlowo-usługowych w materiały informacyjne i zawierających logo Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz logotypy Organizacji płatniczych w celu prawidłowego oznaczenia akceptowanych rodzajów Kart płatniczych w Punkcie handlowo-usługowym; b) zapewnienia dostępu do systemu informatycznego umoŝliwiającego przeprowadzanie Autoryzacji, c) dostarczenia oprogramowania niezbędnego do dokonywania Transakcji; d) wydzierŝawienia Zestawu terminalowego i/lub Terminala (tylko w przypadku, gdy Zestaw terminalowy i/lub Terminal będzie dzierŝawiony od Banku). 2. Bank zobowiązuje się stosować i dotrzymywać określonych w Umowie warunków, zasad i terminów rozliczeń z tytułu Transakcji dokonanych Kartami płatniczymi, a w razie stwierdzonych błędów dotyczących rozliczeń Transakcji do ich niezwłocznego korygowania. 3. Bank zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji Akceptanta związanych z Transakcjami na zasadach określonych w Rozdziale 7 Regulaminu. Rozdział 3 Obowiązki Akceptanta 1. Akceptant zobowiązany jest kaŝdorazowo umoŝliwić osobom upowaŝnionym przez Bank dokonywanie następujących czynności w Punktach handlowo-usługowych: a) Przeprowadzenia w godzinach pracy danego Punktu handlowo-usługowego kontroli prawidłowego wykonywania przez Akceptanta obowiązków wynikających z Umowy; b) sprawdzenia poprawności funkcjonowania, kontroli stanu technicznego, skonfigurowania Zestawu terminalowego i/lub Terminala oraz jego dodatkowych elementów, usunięcia awarii lub innych czynności dokonywanych w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania; c) w przypadku Zestawu terminalowego i/lub Terminala dzierŝawionego od Banku równieŝ: sprawdzenia jego numerów seryjnych lub inwentarzowych w celu uzupełnienia i kontroli ewidencji sprzętu naleŝącego do Banku oraz wymiany lub demontaŝu Zestawu terminalowego i/lub Terminala. 2. W zakresie zapewnienia naleŝytego poziomu bezpieczeństwa Transakcji Akceptant zobowiązany jest w szczególności do: a) widocznego oznakowania wszystkich swoich Placówek handlowo-usługowych materiałami informacyjnymi Raiffeisen Bank Polska S.A., o których mowa w Rozdziale 2 ust. 1 lit. a) powyŝej oraz do niewykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celów; b) niezwłocznego zastosowania się do uwag zgłoszonych przez Bank (i) w wyniku przeprowadzonych kontroli wykonywania Umowy, o których mowa w ust. 1 powyŝej lub (ii) pisemnych ostrzeŝeń dotyczących stwierdzonych niezgodności, w tym powtarzającego się zjawiska nie zatrzymywania Kart płatniczych wskazanych przez Bank; c) informowania Banku o wszelkich zmianach w działalności Akceptanta, które mogą mieć wpływ na współpracę w ramach Umowy; d) zapewnienia, Ŝe Transakcje będą dokonywane wyłącznie przez personel przeszkolony przez upowaŝnione przez Bank osoby, który zapoznał się z Przewodnikiem Akceptanta i potwierdził ten fakt w formie pisemnej; na Ŝądanie Banku Akceptant przedstawi do wglądu Banku oświadczenia (potwierdzenia), o których mowa w niniejszym podpunkcie; e) przestrzegania za szczególną starannością procedur bezpieczeństwa oraz procedur akceptacji Kart płatniczych określonych w Przewodniku Akceptanta; f) nie ujawniania osobom nieuprawnionym danych zawartych na Karcie płatniczej oraz o jej posiadaczu i Transakcji; g) niegromadzenia i nieprzetwarzania w swoich własnych systemach poza systemami/urządzeniami wydzierŝawianymi w tym celu przez Bank, takimi jak np. Zestaw terminalowy i/lub Terminal) danych kartowych, ani danych posiadacza kart chyba, Ŝe Akceptant udokumentuje Bankowi posiadanie aktualnej certyfikacji PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) h) nie dopuszczenia do nieprawidłowego uŝycia lub do skopiowania Karty płatniczej; i) nie przekazywania i niewykorzystywania danych identyfikujących Posiadacza Karty płatniczej, jej numeru, kodu PIN lub innych informacji umieszczonych na Karcie (nadrukowanych, wytłoczonych lub na niej zakodowanych) do innych celów niŝ dokonanie Transakcji, zgodnie z wolą Posiadacza Karty płatniczej. 3. Akceptant moŝe Ŝądać, aby Posiadacz Karty płatniczej okazał dokument stwierdzający toŝsamość, w razie uzasadnionych wątpliwości co do jego toŝsamości. 4. Akceptant zobowiązany jest natychmiastowo zatrzymać Kartę płatniczą w przypadku otrzymania od Banku polecenia jej zatrzymania: a) wydanego w formie komunikatu elektronicznego wyświetlonego na Terminalu lub b) w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Banku. 5. Akceptant zobowiązany jest do: a) przechowywania, równieŝ po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Rachunków, Rachunków zwrotu oraz innych dokumentów związanych z Transakcją w bezpiecznym miejscu przez okres 24 miesięcy od daty dokonania Transakcji; oraz b) uniemoŝliwienia dostępu do dokumentów określonych w pkt a) powyŝej osobom nieupowaŝnionym; oraz c) współpracy i udzielenia pomocy Bankowi w rozpatrywaniu reklamacji Transakcji dokonanych w punktach handlowo-usługowych Akceptanta, w tym do niezwłocznego (lecz nie później niŝ w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wysłania przez Bank pisemnego Ŝądania) przesłania wyczerpujących, pisemnych odpowiedzi na pisma Banku dotyczące Transakcji reklamowanych przez Posiadaczy Kart płatniczych i/lub banki-wystawców Kart płatniczych oraz do równie niezwłocznego przesyłania Bankowi czytelnych kopii lub oryginałów (w zaleŝności od Ŝądania Banku) Rachunków, Rachunków zwrotów, paragonów z kasy fiskalnej/faktur VAT oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej reklamowanych transakcji, jakiej zaŝąda Bank w ramach postępowania reklamacyjnego; d) przesyłania, w trybie opisanym w punkcie 5 lit. c) powyŝej, kopii dokumentacji związanej z Transakcją, równieŝ na wezwanie banku wyraŝone podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Banku w ramach Monitoringu transakcji 6. JeŜeli Akceptant nie wywiąŝe się w terminie z zobowiązania określonego w ust 5 lit. c) i/lub d) powyŝej i/lub Bank zobowiązany będzie do uznania reklamacji banku-wystawcy Karty płatniczej dotyczącej transakcji z uwagi na regulacje organizacji płatniczej właściwej dla przedmiotowej Transakcji,, Bank zastrzega sobie prawo do: a) odmowy wypłaty Akceptantowi naleŝności z tytułu rozliczenia przedmiotowej Transakcji w przypadku, gdy Bank nie dokonał jeszcze zapłaty naleŝnej kwoty na rzecz Akceptanta; lub /R/B 2 z 6

3 b) potrącenia naleŝnej kwoty z bieŝących płatności na rzecz Akceptanta z tytułu dokonanych Transakcji; lub c) obciąŝenia wszystkich rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz Akceptanta; d) wezwania na piśmie Akceptanta do zapłaty naleŝności z tytułu rozliczenia przedmiotowej Transakcji na wskazany rachunek bankowy Banku i w terminie określonym w wezwaniu. 7. Akceptant zobowiązuje się nie przedstawiać Bankowi do rozliczenia, Transakcji, o których Akceptant i/lub Bank wiedzą lub powinni wiedzieć, Ŝe są niezgodne z prawem lub Umową Rozdział 4 Transakcje i zasady ich rozliczania 1. Wszystkie Transakcje mogą być dokonywane jedynie w złotych polskich ( PLN ). 2. Zestaw terminalowy i/lub Terminal moŝe być obsługiwany wyłącznie przez osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie z obsługi Zestawu terminalowego i/lub Terminala, oferowanego przez Bank. 3. Zabronione jest wykonywanie na Terminalu Transakcji nie mających pokrycia w rzeczywistej sprzedaŝy towarów/usług i potwierdzonej paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. 4. Łączna kwota Transakcji nie moŝe być dzielona na kilka rachunków (nawet, jeśli kaŝda Transakcja cząstkowa uzyskałaby Autoryzację). 5. Zabronione jest dokonywanie Transakcji zwrotu o ile wcześniej, na daną Kartę nie było Transakcji sprzedaŝy. 6. Zwrot środków na rzecz Posiadacza karty moŝe być dokonany wyłącznie za pomocą Transakcji zwrotu na Terminalu na tą samą Kartę płatniczą, która była uŝyta wcześniej do dokonania Transakcji sprzedaŝy. Zabronione jest dokonywanie zwrotów środków w innej formie np. w gotówce, przelewem, czy za pomocą Transakcji zwrotu na Kartę płatniczą o innym numerze niŝ Karta płatnicza uŝyta podczas Transakcji sprzedaŝy, do której wykonywany jest zwrot. 7. Suma kwot Transakcji zwrotu na daną Kartę płatniczą nie moŝe być wyŝsza niŝ suma kwot wcześniejszych Transakcji sprzedaŝy na daną kartę płatniczą. 8. Podczas dokonywania Transakcji wprowadzanie danych Karty płatniczej do Terminala moŝe być wykonywane wyłącznie poprzez elektroniczny odczyt danych przez Terminal z paska magnetycznego lub mikroprocesora karty płatniczej, chyba, Ŝe stosowne zapisy Umowy dopuszczają inny sposób wprowadzania tych danych. 9. Zabronione jest dokonywanie Transakcji na terminalu bez fizycznej obecności Karty płatniczej oraz fizycznej obecności posiadacza Karty płatniczej, chyba, Ŝe stosowne zapisy Umowy dopuszczają inny sposób przeprowadzenia Transakcji. 10. Akceptant zobowiązany jest dostarczać Bankowi dane o Transakcjach do rozliczenia w formie Raportu zamknięcia dnia Akceptanta w terminie 2 dni kalendarzowych, od daty dokonania kaŝdej z Transakcji. Szczegółowa procedura generowania i wysyłania Raportów zbiorczych określona jest w Przewodniku Akceptanta. JeŜeli bank-wydawca Karty płatniczej odmówi Bankowi rozliczenia Transakcji z powodu opóźnienia przez Akceptanta dostarczenia danych o Transakcji, Bank ma prawo według swojego wyboru: (i) wstrzymać płatność na rzecz Akceptanta z tytułu rozliczenia Transakcji, lub (ii) potrącić ją ze swoich bieŝących zobowiązań wobec Akceptanta, lub (iii) wezwać Akceptanta do dokonania zapłaty kwoty odpowiadającej danej Transakcji, w terminie wskazanym w wezwaniu. 11. Bank zobowiązuje się kaŝdorazowo dokonywać zapłaty kwot odpowiadających Transakcjom zawartym w danym Raporcie zamknięcia dnia Akceptanta i pomniejszonych o naleŝne Bankowi opłaty, prowizje, inne koszty oraz potrącenia wynikające z Umowy i innych umów wiąŝących Bank i Akceptanta, w terminie 3 Dni roboczych od daty otrzymania przez Bank Raportu zamknięcia dnia Akceptanta zawierającego dane o Transakcjach. 12. Bank zastrzega sobie prawo czasowego (do wyjaśnienia), częściowego lub całkowitego wstrzymania płatności z tytułu rozliczeń Transakcji w przypadku: a) gdy w ramach Monitoringu transakcji pracownik Banku poprosił Akceptanta o dostarczenie kopii dokumentacji dotyczącej przedmiotowej Transakcji do czasu dostarczenia wymaganej dokumentacji przez Akceptanta; b) stwierdzenia przez Bank, Ŝe Transakcja została przeprowadzona w sposób niezgodny z Umową; c) powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z Transakcją; d) gdy jest to konieczne ze względu na wymogi Organizacji płatniczych lub banku-wydawcy Karty płatniczej, w szczególności w przypadkach, gdy bank-wydawca Karty płatniczej zgłasza zastrzeŝenia, co do prawdziwości lub poprawności dokonanej Transakcji, e) powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia, Ŝe transakcja moŝe zostać zareklamowana przez karty posiadacza i/lub bankwystawcę Karty płatniczej wskutek naruszenia prawa lub zareklamowania wskutek naruszenia przez Akceptanta warunków umów zawartych z Bankiem 13. Bank zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności na okres wymagany na przeprowadzenie procesu reklamacyjnego. Jednocześnie w przypadku wstrzymania płatności Bank zobowiązuje się do poinformowania Akceptanta o tym fakcie. 14. W przypadku braku moŝliwości wstrzymania płatności z powodów opisanych w punkcie 13 i 14 powyŝej, Bank zastrzega sobie prawo zabezpieczenia stosownej kwoty na wszystkich rachunkach prowadzonych przez Bank na rzecz Akceptanta. 15. Bank zobowiązuje się do wystawiania Akceptantowi (w formie papierowej lub elektronicznej w zaleŝności od indywidualnych ustaleń) miesięcznych podsumowań: a) rozliczeń Transakcji dokonanych przez Akceptanta w danym miesiącu kalendarzowym w przypadku, gdy Zamknięcie dnia Akceptanta nastąpiło po Zamknięciu dnia w systemach Banku wówczas za datę dostarczenia Transakcji przez Akceptanta przyjmuje się kolejny dzień kalendarzowy) oraz b) innych rozliczeń pomiędzy Bankiem a Akceptantem związanych ze współpracą w zakresie akceptacji Kart płatniczych. Rozdział 5 Opłata wyrównawcza z tytułu realizacji Obrotów Deklarowanych 1. Opłata wyrównawcza będzie naliczana zgodnie z poniŝszymi zasadami: % realizacji Obrotów Deklarowanych % opłaty wyrównawczej dla kaŝdorazowej transakcji o wartości powyŝej 30 PLN naleŝnej w przypadku braku osiągnięcia przez Akceptanta Obrotów Deklarowanych. Od 96 do 100% 0,00% Od 91 do 95% 0,02% Od 81do 90% 0,05% Od 61do 80% 0,1% Od 41do 60% 0,2% /R/B 3 z 6

4 Od 21do 40% 0,3% Od 0 do 20% 0,5% Rozdział 6 Korespondencja 1. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja wynikające lub związane z Umową będą miały formę pisemną, o ile nie zastrzeŝono inaczej i będą dokonywane przez doręczenie osobiste, w formie listu, listu poleconego, lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym poczty elektronicznej. 2. Zawiadomienie dokonane zgodnie z ust. 1 powyŝej, otrzymane w dniu innym niŝ Dzień roboczy, będzie uwaŝane za doręczone następnego Dnia roboczego. 3. Jakiekolwiek zawiadomienie lub korespondencja skierowane do Akceptanta w związku z Umową będzie uwaŝane za skuteczne: a) jeśli zostało doręczone osobiście lub przez posłańca w dniu doręczenia; b) jeŝeli zostało wysłane listem poleconym w dniu doręczenia, nie później jednak niŝ w siódmym dniu kalendarzowym od daty nadania listu, lub; c) jeŝeli zostało wysłane przekazem faksowym w dniu uzyskania przez nadawcę potwierdzenia prawidłowej transmisji; d) jeŝeli zostały przekazane za pomocą elektronicznego nośnika informacji w dniu, w którym weszło do systemu odbiorcy, a nadawca otrzymał wygenerowany przez system dowód doręczenia. 4. Zawiadomienia związane z Umową będą wysyłane na adresy stron wskazane w Umowie, bądź na inny adres wskazany przez Stronę w formie pisemnej. Rozdział 7 Reklamacje i zgłaszanie niezgodności 1. Akceptant ma prawo złoŝenia Bankowi w formie pisemnej reklamacji związanych z dokonywaniem Transakcji oraz ich rozliczaniem. 2. Reklamacja Akceptanta powinna być zgłoszona Bankowi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeŝenia. 3. Bank rozpatruje reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Termin rozpatrzenia reklamacji moŝe ulec przedłuŝeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień. 4. Bank będzie informować Akceptanta o zakończonych postępowaniach reklamacyjnych z bankami-wydawcami Kart płatniczych, które mogą mieć wpływ na rozliczenia pomiędzy Akceptantem i Bankiem. Rozdział 8 Odpowiedzialność stron 1. Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie Transakcje dokonane z wykorzystaniem Zestawu terminalowego i/lub Terminala znajdującego się w Punkcie handlowo-usługowym na zasadzie ryzyka. W szczególności obciąŝają Akceptanta Transakcje, których dokonał niezgodnie z postanowieniami Umowy, Regulaminu, Przewodnika Akceptanta lub przepisami prawa. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z powodu opóźnienia lub zaginięcia w drodze jakichkolwiek dokumentów, przesyłek lub listów, ani za opóźnienia, zniekształcenia lub błędy powstałe przy komunikowaniu się za pomocą jakichkolwiek środków teletransmisji, jak równieŝ za błędy powstałe w tłumaczeniu lub interpretacji określeń technicznych, chyba, Ŝe szkoda powstała z winy umyślnej Banku. 3. Bank nie przyjmuje Ŝadnego zobowiązania ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przerw w jego działalności z powodu siły wyŝszej, przy czym siła wyŝsza oznacza nadzwyczajne zdarzenie faktyczne lub prawne, którego strony, zachowując naleŝytą staranność nie mogły przewidzieć lub zapobiec, powodujące lub mogące powodować niemoŝność prowadzenia przez Bank działalności (np.: działania wojenne, akty terroryzmu, rewolucje, strajki, klęski Ŝywiołowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub energetycznych). 4. Z zastrzeŝeniem bezwzględnie obowiązującego prawa, Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezaleŝnych od Banku, a w szczególności spowodowane: a) odmową Autoryzacji danej Transakcji przez bank-wydawcę Karty płatniczej, b) decyzją lub zarządzeniem organów władzy i administracji państwowej, c) awarią systemu autoryzacyjno-rozliczeniowego, d) awarią lub nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia akceptującego Karty płatnicze i rejestrującego Transakcję, e) wykorzystaniem danych Posiadacza lub z Karty płatniczej. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody poniesionej przez Akceptanta w skutek realizacji przez Bank czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 6. Bank zastrzega sobie prawo do potrącenia wierzytelności pienięŝnych przysługujących mu w stosunku do Akceptanta ze środków znajdujących się na rachunkach bankowych Akceptanta prowadzonych przez Bank. 7. Bank nie ponosi odpowiedzialności względem Akceptanta, a Akceptant zobowiązuje się nie zgłaszać Ŝadnych roszczeń względem Banku t związanych z Transakcją zareklamowaną w Banku przez Posiadacza i/lub bank-wystawcę Karty Płatniczej, w przypadku gdy Bank uznał taką transakcje za uzasadnioną zgodnie z regulacjami organizacji płatniczych właściwych dla przedmiotowych Transakcji, a uznanie reklamacji skutkowało potrąceniem przez Bank kwot w niej określonych z płatnościami na rzecz Akceptanta zgodnie z rozdz. 3 ust. 5 6 Regulaminu. Jednocześnie Bank zobowiązuje się do dołoŝenia naleŝytej staranności w rozpatrywaniu reklamacji Posiadaczy i/lub banków-wystawców Kart płatniczych Rozdział 9 Ustalenia dotyczące DzierŜawy Zestawów terminalowych / Terminali 1. WydzierŜawiający skonfiguruje Zestaw terminalowy i/lub Terminal zgodnie ze swoimi wymogami oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tej konfiguracji. 2. WydzierŜawiający uprawniony jest do wyboru operatora telekomunikacyjnego (operatora telefonicznego łącza analogowego i/lub łącza internetowego) zapewniającego łączność pomiędzy Terminalem oraz WydzierŜawiającym, na co DzierŜawca wyraŝa zgodę. 3. WydzierŜawiający nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub nieprawidłowe działanie Zestawu terminalowego i/lub Terminala, jeŝeli są one spowodowane działaniem siły wyŝszej, w tym awarią łączy telekomunikacyjnych (telefonicznego łącza analogowego i/lub łącza internetowego), sieci energetycznej DzierŜawcy lub innych niezaleŝnych od WydzierŜawiającego czynników. 4. DzierŜawca podpisując niniejszą Umowę upowaŝnia WydzierŜawiającego do ujawnienia firmie Mellon Poland Sp. z o.o. ( Mellon ) z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 162, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP /R/B 4 z 6

5 93-25 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości PLN, z którą współpracuje wszelkich informacji, w tym objętych tajemnicą bankową, a w szczególności dotyczących DzierŜawcy, a takŝe informacji o zawarciu Umowy, informacji uzyskanych w trakcie negocjacji, zawierania i realizacji Umowy, w celu niezbędnym do wykonania Umowy. DzierŜawca ma prawo do powierzenia instalacji Zestawu terminalowego i/lub Terminala firmie Mellon, nie ponosząc z tego tytułu dodatkowych kosztów. 5. DzierŜawca zobowiązuje się do wykorzystywania Karty SIM wyłącznie do obsługi Terminala. 6. Udostępnianie Zestawu terminalowego, Terminala, Karty SIM lub Przewodnika Akceptanta osobom nieuprawnionym jest zabronione. 7. DzierŜawca zobowiązuje się do wykorzystywania Terminala zapasowego wyłącznie w razie awarii Zestawu terminalowego i/lub Terminala rozumianej, jako trwałe uniemoŝliwienie przyjmowania zapłaty przy uŝyciu Kart płatniczych lub wykonania wysyłki odpowiednich raportów z Terminala. 8. DzierŜawca zobowiązany jest do niezwłocznego, telefonicznego zawiadamiania WydzierŜawiającego o kaŝdej awarii Zestawu terminalowego i/lub Terminala rozumianej, jako trwałe uniemoŝliwienie przyjmowania zapłaty przy uŝyciu kart płatniczych lub wykonania wysyłki odpowiednich raportów z Terminala. WydzierŜawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody DzierŜawcy, które mogą wystąpić w związku z niedopełnieniem tego obowiązku. 9. W przypadku awarii Zestawu terminalowego i/lub Terminala WydzierŜawiający zapewnia: 1) 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu telefoniczną asystę techniczną wspierającą usunięcie awarii Zestawu terminalowego i/lub Terminala, 2) w przypadku niemoŝliwości usunięcia awarii poprzez wsparcie telefoniczne, WydzierŜawiający zapewni naprawę Zestawu terminalowego i/lub Terminala. 10. DzierŜawca zobowiązuje się do zamawiania wizyty serwisowej w Punkcie handlowo usługowym wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. O terminie wizyty serwisowej DzierŜawca będzie poinformowany przez WydzierŜawiającego w formie telefonicznej. DzierŜawca zobowiązuje się umoŝliwić przeprowadzenie serwisu w dniu, wskazanym, zgodnie z powyŝszymi postanowieniami, jako termin jej przeprowadzenia. W przypadku braku moŝliwości przeprowadzenia serwisu, we wskazanym przez WydzierŜawiającego terminie, DzierŜawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym WydzierŜawiającego, nie później jednak niŝ dzień przed umówionym terminem wizyty serwisowej. W takim wypadku WydzierŜawiający wyznaczy DzierŜawcy nowy termin wizyty serwisowej 11. zakończeniu dzierŝawy DzierŜawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Zestawu terminalowego i/lub Terminala w stanie niepogorszonym, wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji na podstawie postanowień Umowy i obowiązujących przepisów prawa. 12. W razie utraty, uszkodzenia, zniszczenia Zestawu terminalowego i/lub Terminala, DzierŜawca będzie zobowiązany do pokrycia szkody z tego tytułu, a w szczególności pokryje koszt naprawy Zestawu terminalowego i/lub Terminala lub nabycia nowego. 13. W przypadku zaistnienia konieczności wymiany Zestawu terminalowego i/lub Terminala w ramach prac serwisowych WydzierŜawiający zobowiązuje się, Ŝe przeniesie wszystkie usługi oraz związane z nimi ustawienia bez dodatkowych opłat. Rozdział 10 Rozwiązanie Umowy 1. Zarówno Bank jak i Akceptant ma prawo do rozwiązania Umowy w kaŝdym czasie i bez podania przyczyny przy zachowaniu jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie, pod rygorem niewaŝności, wymaga zachowania formy pisemnej i powinno być dostarczone do siedziby Banku lub Akceptanta lub przesłane przesyłką poleconą. O terminie wypowiedzenia decyduje data doręczenia pisma, zawierającego wypowiedzenie. 2. Akceptant ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie raŝącego naruszenia przez Bank istotnych warunków Umowy w szczególności Regulaminu, Przewodnika Akceptanta lub przepisów prawa. 3. Bank ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: a) naruszenia przez Akceptanta warunków Umowy, w szczególności Regulaminu lub Przewodnika Akceptanta bądź naruszenia przez Akceptanta przepisów prawa w zakresie mogącym mieć wpływ na naleŝyte wykonanie Umowy, lub b) stwierdzenia przez Bank dokonania przez Akceptanta Transakcji przy uŝyciu skradzionej, zgubionej lub sfałszowanej Karty płatniczej; lub, c) gdy jest to konieczne ze względu na wymogi Organizacji płatniczych lub banku-wydawcy Karty płatniczej; lub d) powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności w związku z realizacją Umowy. 4. JeŜeli Bank rozwiąŝe Umowę na podstawie któregokolwiek z postanowień określonych w ust. 3 powyŝej, Bank moŝe poinformować o rozwiązaniu Umowy, przyczynie jej rozwiązania oraz o danych rejestrowych/ewidencyjnych Akceptanta Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Organizacje płatnicze oraz innych agentów rozliczeniowych. 5. W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, zobowiązania i uprawnienia Stron powstałe na jej tle, realizowane i dochodzone będą dalej zgodnie z postanowieniami Umowy, jeŝeli: a) nie zostały wykonane przez Strony przed rozwiązaniem bądź wygaśnięciem Umowy, b) wynikły dopiero po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu Umowy. 6. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, jak równieŝ w przypadku zaprzestania przyjmowania Kart płatniczych przez poszczególne Punkty handlowo-usługowe, Akceptant zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia materiałów informacyjnych, o których mowa w Rozdziale 2 powyŝej. Rozdział 11 Postanowienia końcowe 1. Akceptant zobowiązany jest do niezwłocznego kaŝdorazowego powiadomienia Banku o: a) wszelkich zmianach danych osobowych oraz teleadresowych przekazanych Bankowi, w tym zmianie adresu korespondencyjnego, b) zmianie formy prawnej lub struktury własnościowej prowadzonej działalności, c) zmianie osób reprezentujących Akceptanta. 2. Skutki niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, obciąŝają wyłącznie Akceptanta. 3. Bank uprawniony jest w kaŝdym czasie do wprowadzania zmian Regulaminu, Tabeli Opłat Akceptanta, Tabeli Opłat DzierŜawcy oraz Przewodnika Akceptanta. 4. Zmiany zakresie: a) zmiany Tabeli Opłat Akceptanta, b) zmiany Tabeli Opłat DzierŜawcy, c) zmiany Przewodnika Akceptanta, d) zmiany treści Regulaminu (w tym jego nazwy). dla swej waŝności nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 5. W przypadku zmiany Regulaminu, Tabeli Opłat Akceptanta, Tabeli Opłat DzierŜawcy, Przewodnika Akceptanta, Bank niezwłocznie udostępnia Akceptantowi tekst zmian lub ujednolicony tekst Regulaminu, Tabeli Opłat Akceptanta, Tabeli Opłat DzierŜawcy, Przewodnika Akceptanta przed datą ich wejścia w Ŝycie. Zmieniony Regulamin, Tabela Opłat Akceptant, Tabela Opłat DzierŜawcy, Przewodnik Akceptanta będą dostępne na stronach internetowych Banku lub w placówkach Banku /R/B 5 z 6

6 6. JeŜeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu, Tabeli Opłat Akceptanta, Tabeli Opłat DzierŜawcy, w sposób określony w ust. 5 powyŝej, Akceptant nie złoŝy Bankowi pisemnego oświadczenia o jej niezaakceptowaniu, to przyjmuje się, Ŝe zmieniony Regulamin, Tabela Opłat Akceptanta, Tabela Opłat DzierŜawcy, są wiąŝące dla Banku i Akceptanta od określonej w nich daty wejścia w Ŝycie. ZłoŜenie pisemnego oświadczenia, o braku akceptacji dokonanych zmian jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy dokonanym z dniem złoŝenia przez Akceptanta tego oświadczenia Bankowi z zachowaniem terminów wypowiedzenia określonych w Rozdziale 9 ust. 1 powyŝej. 7. Po rozwiązaniu Umowy z przyczyny określonej w ust. 6 Akceptant zobowiązany jest, niezwłocznie nie później niŝ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania Umowy, zwrócić do Banku Zestaw terminalowy i/lub Terminal oraz wszystkie materiały, o których mowa w Rozdziale 2 powyŝej. 8. Poprzez zawarcie Umowy, Akceptant wyraŝa zgodę na to, Ŝe Bank ma prawo do: (i) nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji rozmów telefonicznych Akceptanta i jego pracowników z Bankiem oraz do wykorzystania takich nagrań, w granicach określonych przez prawo, w celach dowodowych; (ii) telefonicznego kontaktowania się z Akceptantem bez uprzedniego powiadamiania go o zamiarze kontaktu. 9. Strony niniejszym wyłączają w całości stosowanie przepisów Działu II - Obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych oraz art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2 5, art , art. 51, a takŝe art Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U ). Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2013 r /R/B 6 z 6

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

Umowa w zakresie obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i instrumentów płatniczych

Umowa w zakresie obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i instrumentów płatniczych ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa w zakresie obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i instrumentów płatniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ROSSMANN DLA KONSUMENTÓW

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ROSSMANN DLA KONSUMENTÓW REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ROSSMANN DLA KONSUMENTÓW Słowniczek Wydawca/Akceptant Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy św. Teresy 109; Sklep - połoŝony na terytorium Polski sklep Wydawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych I Postanowienia wstępne 1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

uŝytkowanych przez Poczta Polska S.A. Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie

uŝytkowanych przez Poczta Polska S.A. Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Numer sprawy: CIOR1/84/2010/ORZ Umowa nr... Załącznik Nr 3 do DIWZ W Z Ó R zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kantorbay.pl

Regulamin kantorbay.pl Regulamin kantorbay.pl I.Definicje 1. OPERATOR JAPI Spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Prądzyńskiego 19 B/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym..., dnia...r. Nr rach. derywatów:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13

Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13 Umowa Nr.. DYR.Zam.Publ.-4/13 Załącznik Nr 7 do SIWZ (Wzór Umowy) Umowa zawarta w dniu... 2013 roku w Olsztynie pomiędzy: Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus Regulamin SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Gotówka na podatek + bonus (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedaŝą Zamawiającemu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START

REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora KOD MCC (Merchant Category Code) kod, przypisany do punktu handlowo usługowego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 1. Przedmiot umowy

UMOWA NR. 1. Przedmiot umowy UMOWA NR zawarta w dniu... 20.. r. w Lublinie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Korp/303 /2009 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. I. Definicje REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH 1. Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu Załącznik do Uchwały Nr 24/02/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w śaganiu z dnia 28 września 2012 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bez opłat

Regulamin Promocji Bez opłat UWAGA! Informujemy, iż z korzystaniem z Karty NFC mogą wiązać się dodatkowe koszty. Do dnia 22 marca 2016r. w ramach Promocji Bez opłat nie poniesiesz opłaty związanej z Kartą NFC. Po tym terminie opłata

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Z DNIA 14 GRUDNIA 2003 R. Wstęp Regulamin świadczenia usług internetowych ("Regulamin") określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez spółkę OGICOM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 O świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Bank Spółdzielczy w Konopiskach R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ekonto BS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Konopiska, grudzień 2008 SPIS

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Słupcy

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Słupcy SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Słupcy REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOME BANKINGU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Słupca, 2004 r. SPIS TREŚCI Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM

UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM UMOWA system rezerwacji miejsc HOTEL24H.COM nr / / JB zawarta w w dniu - - pomiędzy: Jacek Legendziewicz JORDAN Group z siedzibą w Krakowie 31-535, przy ulicy Gęsia 8 NIP: 679 00 63 497 REGON: 003897284

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Umowa nr GM-GZ BC zawarta w dniu r. w Bielsku-Białej, pomiędzy :

Umowa nr GM-GZ BC zawarta w dniu r. w Bielsku-Białej, pomiędzy : Umowa nr GM-GZ.271.3.2011.BC zawarta w dniu... 2011 r. w Bielsku-Białej, pomiędzy : Gminą Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 1 NIP 547-10-06-080, regon

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zamawiania Bonów Upominkowych SIZEER

Regulamin Zamawiania Bonów Upominkowych SIZEER Regulamin Zamawiania Bonów Upominkowych SIZEER 1 Postanowienia ogólne 1. Bony Upominkowe SIZEER (dalej jako: Bony) są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi do wymiany na produkty oferowane do sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse

regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse obowiązuje od 11 października 2015r. Spis treści o Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Ogólne zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium 1. Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Administratorem

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin SMS Premium

1. Regulamin SMS Premium Regulamin SMS Premium (obowiązujący z dniem 10 kwietnia 2011) 1. Regulamin SMS Premium 1 Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz

Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz Organizatorem Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz jest z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, zwana dalej Bankiem. 1. Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki

Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie SprzedaŜy Premiowej pod nazwą Polowanie na Sygmiaki (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI 1 Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych Kari, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Kart

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. ...(rejestr) zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:...

Projekt Umowy. ...(rejestr) zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... Projekt Umowy zawarta w dniu... 2009 r., pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a... (nazwa) z siedzibą... (adres), wpisaną do......(rejestr) zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/U /11 UMOWA NR.

WZP/WO/U /11 UMOWA NR. PROJEKT UMOWY UMOWA NR. Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką WdraŜania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 1400944971, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. Zawarta jako umowa trójstronna w dniu. w., zwana dalej Umową, pomiędzy:

UMOWA nr.. Zawarta jako umowa trójstronna w dniu. w., zwana dalej Umową, pomiędzy: UMOWA nr.. Zawarta jako umowa trójstronna w dniu. w., zwana dalej Umową, pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE

Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE Następujące wyraŝenia i zwroty uŝyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. "Organizator - Telestar S.A. z siedzibą przy ul. śurawiej 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM.

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Organizatorem promocji Prawie bez prowizji za GDM (zwanej dalej: Promocją ), o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury.

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury. ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice 2011-04-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na: Dostawę w 2011 roku fabrycznie

Bardziej szczegółowo