REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu"

Transkrypt

1 REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI 1 Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych Kari, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Kart oraz prawa i obowiązki Wydawcy Kart. 2 Definicje 2.1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają: Wydawca podmiot wydający Kartę Podarunkową, tj. Kari Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 12, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: , NIP: , z kapitałem zakładowym zł, w całości opłaconym, prowadzący sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Salonów Kari. Adres korespondencyjny Wydawcy - Kari Poland Sp. z o.o., ul. Bokserska 66, Warszawa. Autoryzacja proces weryfikacji Karty Podarunkowej, w wyniku którego Wydawca Karty uzyskuje informację czy Saldo Karty Podarunkowej jest wystarczające w celu realizacji Transakcji żądanej przez Użytkownika. Autoryzacja polega jedynie na przekazaniu danych dostępnych w Systemie Informatycznym i nie stanowi autoryzacji dokonywanej przez agenta rozliczeniowego w rozumieniu odpowiednich przepisów. Doładowanie Karty Podarunkowej (lub Doładowanie) - zwiększenie Salda Karty Podarunkowej zarejestrowane na Rachunku Karty Podarunkowej. Karta Podarunkowa (lub Karta) karta plastikowa z paskiem magnetycznym i/lub kodem kreskowym, wydawana na okaziciela, umożliwiająca dokonywanie zapłaty za zakupy Produktów w Salonach Kari na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości jej wartości nominalnej i w okresie jej ważności. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa stanowi formę bonu towarowego. Karta Podarunkowa o stałym nominale karta o ściśle określonym nominale wskazanym na awersie karty np. 50 zł, 100 zł itd. Karta o stałym nominale jest ważna i aktywna przez okres 12 m-cy od momentu jej aktywacji. Karta o stałym nominale nie może być wielokrotnie doładowywana. Karta Podarunkowa bez wskazanego na karcie nominału może być wielokrotnie doładowywana dowolną kwotą od minimum 20 zł do maksimum zł. Jest ona ważna i aktywna w okresie 12 m-cy od dnia ostatniego Doładowania Karty. Nabywca - osoba, która nabywa Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych. 1

2 Operacja - zmiana Salda na Karcie Podarunkowej będąca wynikiem wykonania Transakcji, dokonania Doładowania bądź innych zdarzeń, rejestrowana na Rachunku Karty Podarunkowej na zlecenie Użytkownika. Punkt Sprzedaży - punkty sprzedaży poza Salonami Kari, w których będzie prowadzona dystrybucja Kart Podarunkowych. Produkt - obuwie damskie, męskie i dziecięce, torby, biżuteria, akcesoria modowe, galanteria i inne towary sprzedawane w Salonach Kari. Saldo Karty Podarunkowej równowartość środków pieniężnych zarejestrowana na Rachunku Karty Podarunkowej. Salony Kari - sklepy stacjonarne, w których Kari Poland prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów. System Informatyczny (lub System) - system informatyczny umożliwiający rejestrację aktywacji Karty Podarunkowej, zmian Salda Karty Podarunkowej na skutek realizacji Operacji oraz sprawdzenie Salda. Transakcja - transakcja zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Kari Poland, w szczególności zakup przez Użytkownika Produktu w Salonie Kari, skutkująca odpowiednim pomniejszeniem Salda Karty Podarunkowej. Transakcją jest również ewentualne przyjęcie i rozliczenie zwrotu Produktu, uznanie reklamacji itp., w wyniku których ulega odpowiedniemu zwiększeniu, na zlecenie KARI, Saldo Karty Podarunkowej. Użytkownik osoba fizyczna, która posługuje się Kartą Podarunkową, w szczególności dokonuje Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej. Użytkownikiem może być Nabywca, który nabył Kartę Podarunkową bądź inna osoba, na którą Nabywca przeniósł prawa z Karty Podarunkowej. 3 Zasady nabycia i zwrotu karty 3.1. Kartę można nabyć za opłatą w Salonie Kari lub Punkcie Sprzedaży Karty Podarunkowej nie można kupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej Karta nie podlega zwrotowi chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów stanowią inaczej Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne Saldo środków na Rachunku Karty nie podlega oprocentowaniu. 4 Sposób zapłaty Kartą 4.1. Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej jest jej aktywacja. Następuje ona w momencie zakupu Karty Podarunkowej przez Nabywcę. Na skutek aktywacji zwiększone zostaje Saldo Karty o równowartość wpłaconych środków pieniężnych. 4.2 Za zakup Produktów w Salonie Kari Użytkownik może dokonać płatności przy użyciu uprzednio zaktywowanej Karty Podarunkowej. 2

3 4.3 W przypadku zapłaty Kartą Podarunkową Saldo zostaje pomniejszone o równowartość ceny zakupionego Produktu. 4.4 W przypadku, gdy cena kupowanego Produktu przewyższa kwotę Salda Karty Podarunkowej, Użytkownik jest zobowiązany do dopłaty brakującej części ceny przy użyciu innej metody płatności (np. gotówka, karta płatnicza), akceptowanej w danym Salonie Kari. 4.5 W przypadku, gdy cena kupowanego Produktu jest niższa od kwoty Salda Karty Podarunkowej Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi pozostałej równowartości Salda. Niewykorzystane Saldo pozostaje na Rachunku Karty Podarunkowej i może zostać wykorzystane przy okazji następnych zakupów dokonanych w okresie ważności Karty. 5 Prawa i obowiązki Użytkownika 5.1. Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę oznacza, iż zapoznał się on z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. Skorzystanie z Karty Podarunkowej przez Użytkownika nie będącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania Użytkownik może sprawdzić Saldo Karty Podarunkowej w jednym z Salonów Kari lub za pośrednictwem witryny Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Karty Podarunkowej innym osobom i tym samym powinien ją zabezpieczyć przed popadnięciem jej w niepowołane ręce Użytkownik jest zobowiązany dbać o należyty stan techniczny Karty W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów opłaconych przy pomocy Karty Podarunkowej środki pieniężne są zwracane Użytkownikowi przy wykorzystaniu identycznej metody płatności, tym samym zwiększają Saldo Karty o równowartość ceny zwracanych Produktów. Zwrot środków może również nastąpić poprzez wydanie nowej Karty Podarunkowej Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu. 6 Prawa i obowiązki Wydawcy 6.1. Wydawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty Kartą Podarunkową w przypadku gdy: a) upłynął termin ważności Karty; b) Saldo na Karcie wynosi 0; 3

4 c) otrzymał on wiarygodną informację o tym, że Użytkownik wszedł w posiadanie Karty w sposób bezprawny; d) powziął uzasadnione podejrzenie, że Karta została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana; e) Karta została uszkodzona do tego stopnia, iż nie jest możliwe odczytanie zapisanych na niej danych, w szczególności informacji o Saldzie W przypadkach wskazanych w ust. 1 lit. a Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi równowartości pozostałego na Karcie Salda. Oznacza to, że niewykorzystane przez Użytkownika w regulaminowym terminie środki przepadają Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty skradzione, zgubione lub zniszczone Wydawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania Programu Kart Podarunkowych. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości wykonywania Transakcji w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej infrastruktury niezbędnej do korzystania z Programu. 7 Postępowanie reklamacyjne 7.1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Programu Kart Podarunkowych winny być zgłaszane w Salonach Kari w godzinach ich otwarcia bądź listownie na wskazany w niniejszym Regulaminie Adres Korespondencyjny z dopiskiem Karta Podarunkowa Kari reklamacja Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację Wydawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia. W sytuacji kiedy w celu rzetelnego rozpatrzenia reklamacji będzie konieczne dostarczenie Wydawcy dodatkowych informacji termin przewidziany na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego liczony jest od daty dostarczenia takich informacji Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Użytkowników, będących konsumentami, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 8 Ochrona danych osobowych 8.1. Program Kart Podarunkowych nie przewiduje przetwarzania danych osobowych Użytkowników. 9 Postanowienia końcowe 9.1. Treść Regulaminu jest udostępniona w Salonach Kari oraz pod adresem internetowym 4

5 9.2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na uprawnienia dotychczasowych Użytkowników Zmiany Regulaminu zaczną obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu Wydawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób określony w pkt Regulaminu. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia Programu będą mogli dokonywać Transakcji na dotychczasowych warunkach Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r. 5

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo