Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki ( ) 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki ( ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki ( ) zwanej dalej SprzedaŜą Premiową. 2. Organizatorem SprzedaŜy Premiowej jest Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w ParyŜu (75 009), 18, rue de Londres, Paris,75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i spółek w ParyŜu za numerem R.C.S. Paris B , o kapitale zakładowym wynoszącym ,16 Euro (opłacony w całości), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , zwany dalej Organizatorem. 3. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne Uczestnicy oraz osoby ich reprezentujące przyjmują do wiadomości, Ŝe odmowa wyraŝenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemoŝliwi udział w SprzedaŜy Premiowej. 4. SprzedaŜ Premiowa skierowana jest do Klientów posiadających Karty i spełniających określone kryteria wskazane w Regulaminie. 5. Regulamin zawiera wszystkie warunki Uczestnictwa w SprzedaŜy Premiowej. 6. Regulamin wiąŝe Uczestnika od chwili przystąpienia do SprzedaŜy Premiowej. 7. SprzedaŜ Premiowa trwa od dnia roku do dnia roku włącznie. 2 Definicje Następujące terminy uŝyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniŝej: AKTYWACJA KARTY ZłoŜenie przez Posiadacza Karty w trybie przewidzianym Umowie dyspozycji aktywowania Karty,w rejestrowanej rozmowie telefonicznejlub za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Sygma Online (na bądź https://online.sygmabank.pl). BANK Sygma Banque Société Anonyme(Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, określany takŝe jako Organizator SprzedaŜy Premiowej.

2 KARTA Karta kredytowa MasterCard PayPass wydana przez Bank lub karta Płatnicza. KARTA PŁATNICZA Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo bankowe, poprzez kartę płatniczą naleŝy rozumieć kartę identyfikującą wydawcę i upowaŝnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upowaŝnioną do udzielania kredytu - takŝe do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu. LIMIT KREDYTOWY Kwota, do której Kredytobiorca moŝe się zadłuŝyć, co do spłaty kredytu. LIMIT GOTÓWKOWY POSIADACZ KARTY/KLIENT TRANSAKCJA KARTĄ TRANSAKCJA WYPŁATY GOTÓWKI UCZESTNIK UMOWA / UMOWA O KARTĘ Część Limitu kredytowego odpowiadająca kwocie, do której Kredytobiorca moŝe się zadłuŝyć, co do spłaty kredytu wypłacanego w gotówce. Osoba fizyczna, której na podstawie Umowy o Kartę została wydana Karta. Operacja bezgotówkowa polegająca na dokonaniu płatności, za towary lub usługi we wszystkich punktach handlowo usługowych, za pomocą Karty, w ramach dostępnego limitu kredytowego. Operacja gotówkowa polegająca na dokonaniu transakcji wypłaty gotówki w ramach dostępnego limitu gotówkowego, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Sygma Online, podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej bądź z bankomatu. Klient Banku, który spełnił warunki przystąpienia do SprzedaŜy Premiowej opisanej wniniejszym Regulaminie, zgodnie z 4. Zawierana między Bankiem, a Klientem Umowa o kartę kredytową, Umowa kredytu ratalnego i umowa o kartę kredytową, Umowa o Kredyt oraz Limit i Kartę Electronic MasterCard oraz o świadczenie usług Bankowości Elektronicznej, Umowa o Limit i Kartę EURO MasterCard oraz o świadczenie usług Bankowości Elektronicznej, Umowa o gotówkowy Kredyt oraz o Limit i Kartę EURO MasterCard i świadczenie usług Bankowości Elektronicznej, Umowa o Kredyt oraz Limit i kartę MasterCard Electronic oraz o Kredyt oraz Limit i kartę Aura MasterCard Electronic oraz o Kredyt oraz o Limit i Kartę NOMI oraz o świadczenie usług

3 Bankowości Elektronicznej, Umowa o Limit i Kartę Aura MasterCard Electronic oraz o świadczenie usług Bankowości Elektronicznej, Umowa o Limit i Kartę MasterCard oraz o gotówkowy Kredyt oraz o Limit i Kartę Aura MasterCard Electronic i o świadczenie usług Bankowości Elektronicznej lub Umowa o Limit i Kartę NOMI BIZNES oraz o świadczenie usług Bankowości Elektronicznej, umoŝliwiająca korzystaniez limitu kredytowego Karty. ZAPROSZENIE Oferta z informacją o SprzedaŜy Premiowej wysłana do Klienta przez Bank po spełnieniu kryteriów, określonychw 4 niniejszego Regulaminu. 3 Okres trwania SprzedaŜy Premiowej SprzedaŜ Premiowa obowiązuje w okresie od dnia r. do dnia r. 4 Warunki uczestnictwa 1. Kryteria, które Klient łącznie musi spełnić, lub które łącznie muszą zaistnieć, aby Klient spełnił warunki uczestnictwa (został Uczestnikiem) w SprzedaŜy Premiowej, są następujące: a. Klient zawarł Umowę o Kartę i jest prawowitym posiadaczem Karty; b. Umowa o Kartę nie uległa rozwiązaniu; c. Klient terminowo spłaca zobowiązania z tytułu kredytów udzielonych przez Bank; d. Klient posiada dostępne środki na Karcie w ramach przyznanego limitu gotówkowego; e. Udział Klienta w SprzedaŜy Premiowej nie jest związany z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą; f. Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Bank i nie wycofał tej zgody lub nie zgłosił sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych; g. W systemie Banku jest informacja o aktualnym adresie zamieszkania Klienta; h. Klient nie zgłosił bezprawnego posługiwania się przez osoby trzecie danymi lub Kartą; i. Karta nie została zablokowana przez Bank; j. Karta musi być aktywowana; k. Klient nie jest pracownikiem Banku, ani członkiem ich rodzin; l. W SprzedaŜy Premiowej nie biorą udziału bezgotówkowe Transakcje Kartą, czyli takie które polegają na dokonaniu płatności, za towary lub usługi we wszystkich punktach handlowo usługowych, za pomocą Karty, w ramach dostępnego limitu kredytowego.

4 2. Do klientów spełniających wyŝej wskazane warunki Bank wyśle zaproszenie do SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki ( ) 5 Zasady SprzedaŜy Premiowej 1. Uczestnik, spełniający warunki przewidziane w 4 Regulaminu, otrzyma zwrot prowizji naliczonej od wszystkich Transakcji wypłaty gotówki z bankomatu dokonanych w okresie od dnia r. do dnia r. z wykorzystaniem Karty. 2. Prowizja zostanie wyksięgowana po zakończeniu SprzedaŜy Premiowej. Zwrot prowizji będzie widoczny na wrześniowym wyciągu miesięcznym. 3. W dniu organizowania niniejszej SprzedaŜy Premiowej przepis art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na zdobywcę nagrody obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % od wartości nagrody, z zastrzeŝeniem art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym wolna od podatku jest wartość nagrody otrzymanej w związku ze sprzedaŝą premiową, jeŝeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 złotych. 6 Ochrona danych osobowych Uczestników SprzedaŜy Premiowej 1. Dane osobowe uczestników SprzedaŜy Premiowejbędą przetwarzane przez Organizatora tj. Sygma Banque Societe Anonyme S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie , ul. Suwak 3), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia SprzedaŜy Premiowej, to jest w celu identyfikacji uczestnika i wydania nagrody zwycięzcy - nie dłuŝej niŝ przez okres przeprowadzania SprzedaŜy Premiowej i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupowaŝnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom (nie dotyczy firm kurierskich oraz Poczty Polskiej S.A.). 4. Organizator moŝe zwrócić się do uczestnika z prośbą o wyraŝenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie utrwalona (podpis, zgoda wyraŝona elektronicznie lub nagranie rozmowy). 5. Uczestnik SprzedaŜy Premiowej ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane Ŝądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec

5 przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez prawo. 6. Udział w SprzedaŜy Premiowej oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne. JednakŜe nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy programu moŝe prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania. 7 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie reklamacje dotyczące SprzedaŜy Premiowej powinny być zgłaszane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym w terminie 90 dni od daty zakończenia SprzedaŜy Premiowej pod adres: Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres korespondencyjny: ul. Suwak 3, Warszawa z dopiskiem Zwrot prowizji za wypłatę gotówki ( ). 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, PESEL, jak równieŝ opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje będę rozpatrywane w terminie 21 dni roboczych od daty wpłynięcia do Banku. 3. O sposobie załatwienia reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie. 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej. 5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Banku oraz na stronie 6. Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki ( ) wchodzi w Ŝycie w dniu roku. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu i warunków SprzedaŜy Premiowej w trakcie jej trwania, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w SprzedaŜy Premiowej. Zmieniona treść Regulaminu dostępna będzie na O wszelkich zmianach warunków w SprzedaŜy Premiowej Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez system bankowości elektronicznej SygmaOnLine bądź za pośrednictwem wiadomości SMS, najpóźniej 3 dni robocze przed wejściem w Ŝycie. Koszt za wysłanie wiadomości SMS ponosi Organizator SprzedaŜy Premiowej, a Uczestnik SprzedaŜy Premiowej nie jest zobowiązany do odesłania wiadomości zwrotnej. 8. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji Bezpieczny powrót do domu. (zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych MultiBanku Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r.

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo