Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenia do podwyższania ciśnienia"

Transkrypt

1 Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4

2 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria Katalog Wilo- EMU KS C1 Wilo-RainSystem AF 15 B1 Wilo-Comfort-Vario COR 3/MHIE VR B4 Wilo-Stratos-D A1 Wilo- CronoLine-IL-E A2 Wilo-TOP-Z A1 Wilo-Stratos-Z A1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Wilo- DrainLift M C3 Wilo- DrainLift WS C3 Wilo-VeroNorm- NP/NPG A Wilo- CronoLine-IL-E A2 Seria Katalog Wilo- Sub TWU 8 B2.1 Wilo- DrainLift L C3 Wilo-Comfort-Vario COR 3/MHIE VR B4 Wilo-Comfort-N- Vario COR 1/MVISE B4 Wilo-Stratos-D A1 Wilo- CronoLine-IL-E A2 Wilo- CronoBloc-BL A3 Wilo-Stratos-Z A1 Wilo- CronoLine-IL A2 Wilo- Drain TP 8 C2.1 Wilo-VeroNorm- NP/NPG A3 Wilo-Vario COR 4/MVIE VR B4 Wilo- Economy MHI B3 Wilo-Comfort- Vario COR 1/MVIE B4

3 Przegl d oferty i zakres zastosowania Zaopatrzenie w wod Urz dzenia do podwy szania ci nienia Przegl d oferty izakres zastosowa nia Zaopatrze nie wwod Urz dzeni a do podwy sz ania ci nienia Typ pompy Wersja Podstawowy zakres zastosowania Urz dzenia do podwy szania ci nienia Urz dzenia z jedn pomp Urz dzenia z kilkoma pompami Samozasysaj ca Urz dzenia z jedn pomp Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Normalnie zasysaj ca Sta a pr dko obrotowa Regulowana pr dko Wilo-Economy-CO-1 MVIS.../ER J/P Wilo-Economy-CO-1 MVI.../ER J/P Wilo-Economy-CO/T-1 MVI.../ER (urz dzenie z rozdzia em systemu) J/P Wilo-Comfort-N-Vario-COR-1 MVISE...-2G-GE J/P Wilo-Comfort-Vario-COR-1 MVIE...-GE J/P Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR J/P Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE J/P Wilo-Economy CO MHI.../ER W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort-N CO MVIS.../CC W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort-N COR MVIS.../CC W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort CO MVI.../CC W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort COR MVI.../CC W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE...-2G/VR W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR W/P W/P W/P W/P Nowo ci w programie lub rozszerzenie/modyfikacje serii

4 Przegl d oferty i zakres zastosowania Zaopatrzenie w wod Urz dzenia do podwy szania ci nienia Podstawowy zakres zastosowania Strona J/P J/P 18 J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P 21 J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P 28 J/P J/P 35 J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P 39 J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P 39 J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P 52 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 72 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 86 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 94 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 19 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 19 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 143 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 155 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 179 Legenda: J Dom jedno- i dwurodzinny W Dom wielorodzinny P Przemys Dotyczy Zaopatrzenie w wod na w asne potrzeby Wykorzystanie wody deszczowej (jako urz dzenie o zwartej konstrukcji z rozszerzalnym zbiornikiem) Wykorzystanie wody deszczowej (w po czeniu ze zbiornikiem w ziemi lub cystern ) Zraszanie Nawadnianie Podlewanie Zaopatrzenie w wod ze studni i cystern Obni anie poziomu wód gruntowych Cyrkulacja wody basenowej Obiegi wody ch odz cej Obiegi wody zimnej Obiegi wody czystej Zaopatrzenie w wod urzytkow Urz dzenia do podwy szania ci nienia Zaopatrzenie w wod ga nicz Myjnie Zastosowania przemys owe Zasilanie kot ów Technologia procesów przetwórczych

5 Spis tre ci Ogólne wskazówki i skróty 4 Urz dzenia z jedn pomp Spis tre ci 7 Wilo-Economy CO..., Wilo-Comfort-N-Vario COR..., Wilo-Comfort-Vario COR..., wyposa enie dodatkowe Urz dzenia z jedn pomp Spis tre ci 58 Wilo-Economy CO MHI/ER, Wilo-Comfort-N CO i COR MVIS/CC, Wilo-Comfort CO i COR MVI/CC, Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE/VR Wilo-Comfort-Vario COR MVIE/MHIE, wyposa enie dodatkowe Spis tre ci 189 Mechaniczne wyposa enie dodatkowe Elektryczne wyposa enie dodatkowe Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 3

6 Ogólne wskazówki i skróty Zastosowane skróty i ich znaczenie Skrót Znaczenie Skrót Znaczenie 1~ Jednofazowy pr d zmienny 1/min Obroty na minut (obr/min) 3~ Pr d trójfazowy Autopilot blsf DM p-c p-t p-v T EM EnEV Technika ECM Ext. Off Ext. Min FI GA GRD GTW Automatyczne dopasowanie wydajno ci pomp w fazie redukcji, np. podczas redukcji pracy kot ów w nocy Odporny na pr d przy zablokowaniu, brak zabezpieczenia silnika Silnik trójfazowy Rodzaj regulacji dla sta ej ró nicy ci nie Rodzaj regulacji ró nicy ci nie w zale no ci od temperatury medium Rodzaj regulacji dla zmiennej ró nicy ci nie Rodzaj regulacji dla ró nicy temperatur Silnik na jednofazowy pr d zmienny Rozporz dzenie o oszcz dno ci energii Elektronicznie komutowany silnik z nowoczesn hermetyzacj mokrej przestrzeni. Nowa koncepcja silnika z mokrym wirnikiem dla pomp o najwy szej sprawno ci. Wej cie steruj ce Wy czenie z priorytetem Wej cie steruj ce Prze czanie na minimum z priorytetem, np. praca obni ona bez autopilota Urz dzenie ochronne pr dowe Automatyzacja w budynkach Uszczelnienie mechaniczne Specjalny rodzaj eliwa: eliwo ci g e bia e d Niemieckie stopnie twardo ci wody, jednostka okre laj ca twardo wody H IF Inox Wewn. MS IR KDS KLF Pow oka KTL KTW Wysoko podnoszenia Interfejs (z cze) Stal nierdzewna Wewn trzne zabezpieczenie silnika, pompy wyposa one w wewn trzne zabezpieczenie przed niedozwolon wysok temperatur uzwojenia Z cze na podczerwie Kondensator Czujnik PTC Katodowe elektryczne lakierowanie zanurzeniowe (pow oka kataforetyczna): lakierowanie z wysok przyczepno ci zapewniaj ce d ugotrwa ochron przeciwkorozyjn. Dopuszczenie dla produktów z tworzyw sztucznych do stosowania w instalacjach wody u ytkowej LON MOT PLR Local operating network (otwarty, niezale ny od producenta, znormalizowany system danych Bus wsieciach LONWORKS) Modu silnikowy (silnik nap dowy + wirnik + skrzynka zaciskowa/modu elektroniki) do wymiany we wszystkich pompach typu TOP-...- Szyna transmisji danych pompy, charakterystyczna dla Wilo magistrala do przesy u danych PT 1 Platynowy czujnik temperatury o rezystancji. 1 przy C (= V ) Przep yw SBM Sygnalizacja pracy lub zbiorcza sygnalizacja pracy SSM Wej cie steruj ce...1 V TOP-Control Sygnalizacja awarii lub zbiorcza sygnalizacja awarii Wej cie analogowe do zewn trznego sterowania funkcjami Zarz dzanie automatyzacj w budynkach przy u yciu pomp i wyposa enia dodatkowego TrinkwV 21 Rozporz dzenie dot. wody u ytkowej z roku 21 (obowi zuje od ) VDI 235 WRAS WSK Wytyczna VDI dot. unikania uszkodze w instalacjach grzewczych ciep ej wody Water Regulations Advisory Scheme Styki ochronne uzwojenia (w silniku do kontroli temperatury uzwojenia, pe ne zabezpieczenie silnika przez dodatkowe urz dzenie wyzwalaj ce) Rodzaj pracy podwójnych pomp: praca jednej pompy roboczej + Rodzaj pracy podwójnych pomp: praca równoleg a obu pomp Liczba biegunów pompy: 2 bieguny Liczba biegunów pompy: 4-bieguny Liczba biegunów pompy: 6 biegunów 4 Zmiany techniczne zastrze one

7 Ogólne wskazówki i skróty Zu ycie Pompy lub cz ci pomp podlegaj ce zu yciu powinny odpowiada normie (DIN 3151/DIN-EN 1336). Wymienione w katalogu produkty oraz komponenty w cznie z elektryk /elektronik mog ulega zu yciu w ró nym czasie w zale no ci od parametrów pracy (temperatura, ci nienie, w a ciwo ci wody) oraz sposobu monta u iwykorzystania. Cz ciami ulegaj cymi zu yciu s wszystkie podzespo y obrotowe lub elementy elektroniczne obci one napi ciem, a w szczególno ci: - uszczelki (z uszczelnieniem mechanicznym), pier cienie - o yska i wa y -d awnice -kondensator - przeka niki/styczniki/prze czniki - uk ady elektroniki, elementy pó przewodnikowe, itd. -wirniki - pier cienie cierne/p yty cierne Naturalne zu ycie materia ów eksploatacyjnych nie jest obj te gwarancj. Wilo Ogólne warunki dostawy i us ug Ogólne Warunki dostawy i us ug znajd Pa stwo w internecie pod adresem: Urz dzenia z jedn pomp Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 5

8 Ogólne wskazówki i skróty Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Urz dzenia z jedn pomp Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 6

9 Spis tre ci Urz dzenia z jedn pomp Wilo-Economy CO... 8 Przegl d serii 8 Wilo-Comfort-N-Vario COR... 1 Przegl d serii 1 Wilo-Comfort-Vario COR..., wyposa enie dodatkowe 14 Przegl d serii 14 Wyposa enie/funkcja 16 Opis urz dzenia 17 Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER 18 Dane techniczne 18 Charakterystyki, pod czenie elektryczne 19 Wymiary, masa, dane silnika 2 Wilo-Economy CO-1 MVI/ER 21 Dane techniczne 21 Charakterystyki 22 Pod czenie elektryczne 24 Wymiary 25 Wymiary, masa, dane silnika 26 Wilo-Economy CO-T-1 MVI/ER 28 Dane techniczne 28 Charakterystyki 29 Wymiary, pod czenie elektryczne, masa, dane silnika 3 Wyposa enie/funkcja 31 Opis urz dzenia 32 Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-GE 35 Dane techniczne 35 Charakterystyki 36 Charakterystyki, pod czenie elektryczne 37 Wymiary, masa, dane silnika 38 Wilo-Comfort Vario COR-1 MVIE...-GE i.../vr,...em-ge 39 Dane techniczne 39 Charakterystyki 4 Wymiary 46 Wymiary, masa, dane silnika 49 Pod czenie elektryczne 51 Wilo-Comfort Vario COR-1 MHIE...-2G-GE/MHIE...-EM-GE 52 Dane techniczne 52 Charakterystyki 53 Pod czenie elektryczne, dane silnika 55 Wymiary, masa 56 Urz dzenia z jedn pomp Pompy z osiowo podzielonym korpusem Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 7

10 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Economy CO... Seria: Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER (normalnie zasysaj ce) H 11 m 14 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z wysokoci nieniow pionow pomp bezd awnicow ze stali nierdzewnej w wersji mokrej, z regulatorem Economy ER. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. Seria: Wilo-Economy CO-1 MVI/ER (normalnie zasysaj ca) 16 m H 1 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z wysokoci nieniow pionow pomp ze stali nierdzewnej w wersji suchej, z regulatorem Economy ER. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. Seria: Wilo-Economy CO/T-1 MVI/ER (normalnie zasysaj ca) 11 m H 8 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z rozdzia em systemu z wysokoci nieniow pionow pomp ze stali nierdzewnej w wersji suchej, z regulatorem Economy ER. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod przy bezpo rednim pod czeniu do publicznej sieci wodoci gowej. 8 Zmiany techniczne zastrze one

11 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Economy CO... Seria: Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER (normalnie zasysaj ce) >Zalety produktu Prawie bezg o nie pracuj cy system z mokr wysokoci nieniow pomp wirow ze stali nierdzewnej Do 2 db[a] cichsze ni konwencjonalne systemy o porównywalnej wydajno ci hydraulicznej Bezpiecze stwo u ytkowe dzi ki kombinacji pompy serii MVIS z urz dzeniem sterowniczym ER-1 > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki, pod czenie elektryczne Wymiary, masa, dane silnika Urz dzenia z jedn pomp Seria: Wilo-Economy CO-1 MVI/ER (normalnie zasysaj ca) >Zalety produktu Niezwykle wydajny system dzi ki zastosowaniu wysokoci nieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej serii MVI i standardowych silników znormalizowanych Szerokie spektrum hydrauliczne, seryjnie do 1m 3 /h i wysoko ci podnoszenia 16 m dzi ki zastosowaniu wszystkich pomp serii MVI Bezproblemowa regulacja i bezpiecze stwo u ytkowe dzi ki zastosowaniu urz dzenia sterowniczego ER-1 > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Pod czenie elektryczne Wymiary, masa, dane silnika Seria: Wilo-Economy CO/T-1 MVI/ER (normalnie zasysaj ca) >Zalety produktu Kompletne urz dzenie o niewielkiej konstrukcji do wszelkich zastosowa, które wymagaj rozdzia u systemów Niezwykle wydajny system dzi ki zastosowaniu wysokoci nieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej serii MVI i standardowych silników znormalizowanych Bezproblemowa regulacja i bezpiecze stwo u ytkowe dzi ki zastosowaniu urz dzenia sterowniczego ER-1 > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Wymiary, pod czenie elektryczne.. 3 Masa, dane silnika Pompy z osiowo podzielonym korpusem Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 9

12 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Comfort-N-Vario COR Seria: Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-2G-GE (normalnie zasysaj ce) Nowo w ofercie! 16 m H 14 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z wysokoci nieniow pionow pomp elektroniczn ze stali nierdzewnej w wersji mokrej ze zintegrowan przetwornic cz stotliwo ci. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE (normalnie zasysaj ce) 15 m H 95 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z wysokoci nieniow pionow pomp elektroniczn ze stali nierdzewnej w wersji suchej ze zintegrowan przetwornic cz stotliwo ci. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. 1 Zmiany techniczne zastrze one

13 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Comfort-N-Vario COR Seria: Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-2G-GE (normalnie zasysaj ce) >Zalety produktu Prawie bezg o nie pracuj cy system z mokr wysokoci nieniow pomp wirow ze stali nierdzewnej ze zintegrowan, ch odzon wod przetwornic cz stotliwo ci Do 2 db[a] cichsze ni konwencjonalne systemy o porównywalnej wydajno ci hydraulicznej Pasmo regulacji przetwornicy cz stotliwo ci od 2 do 5 Hz Prosta regulacja i bezpiecze stwo u ytkowe dzi ki zastosowaniu pomp serii MVISE ze zintegrowanym czujnikiem pracy na sucho i automatycznym wy czaniem w przypadku braku wody > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Charakterystyki, pod czenie elektryczne Wymiary, masa, dane silnika Urz dzenia z jedn pomp Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE-GE (normalnie zasysaj ca) >Zalety produktu Niezwykle wydajny system dzi ki zastosowaniu wysokoci nieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej serii MVIE z ch odzon powietrzem zintegrowan przetwornic cz stotliwo ci Szerokie spektrum hydrauliczne, seryjnie do 95m 3 /h i wysoko ci podnoszenia 15 m dzi ki zastosowaniu wszystkich pomp serii MVIE Ponadprzeci tne pasmo regulacji cz stotliwo ci przetwornicy cz stotliwo ci od 24 do maksymalnie 65 Hz Wbudowane pe ne zabezpieczenie silnika poprzez PTC Zintegrowany czujnik pracy na sucho z automatycznym wy czaniem w przypadku braku wody za po rednictwem charakterystyki mocy silnika zaprogramowanej w elektronice steruj cej silnika > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Wymiary Wymiary, masa, dane silnika Pod czenie elektryczne Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 11

14 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Comfort-N-Vario COR Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...EM-GE (normalnie zasysaj cej) 64 m H 95 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z wysokoci nieniow pionow pomp elektroniczn ze stali nierdzewnej w wersji suchej ze zintegrowan przetwornic cz stotliwo ci. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE (normalnie zasysaj ce) 96 m H 38 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z wysokoci nieniow poziom pomp elektroniczn ze stali nierdzewnej w wersji suchej ze zintegrowan przetwornic cz stotliwo ci. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. 12 Zmiany techniczne zastrze one

15 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Comfort-N-Vario COR Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...EM-GE (normalnie zasysaj cej) >Zalety produktu Niezwykle wydajny system dzi ki zastosowaniu wysokoci nieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej serii MVIE z ch odzon powietrzem zintegrowan przetwornic cz stotliwo ci Spektrum hydrauliczne do 9,5m 3 /h i 64 m wysoko ci podnoszenia Ponadprzeci tne pasmo regulacji cz stotliwo ci przetwornicy cz stotliwo ci od 25 do maksymalnie 6 Hz Zintegrowany czujnik pracy na sucho z automatycznym wy czaniem w przypadku braku wody za po rednictwem charakterystyki mocy silnika zaprogramowanej w elektronice steruj cej silnika > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Wymiary Wymiary, masa, dane silnika Pod czenie elektryczne Urz dzenia z jedn pomp Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE (normalnie zasysaj ce) >Zalety produktu Urz dzenie o niewielkich wymiarach o bardzo korzystnym stosunku ceny do jako ci z zaletami zintegrowanej regulacji pr dko ci obrotowej Ponadprzeci tne pasmo regulacji cz stotliwo ci przetwornicy cz stotliwo ci od 24 do maksymalnie 65 Hz Wbudowane pe ne zabezpieczenie silnika poprzez PTC Zintegrowany czujnik pracy na sucho z automatycznym wy czaniem w przypadku braku wody za po rednictwem charakterystyki mocy silnika zaprogramowanej w elektronice steruj cej silnika > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Pod czenie elektryczne Wymiary, masa Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 13

16 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Comfort-Vario COR, wyposa enie dodatkowe Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...EM-GE (normalnie zasysaj ce) 79 m H 1 m 3 /h Membranowe zbiorniki buforowe Zbiorniki otwarte Zawory p ywakowe Zawory membranowe itd. 14 Zmiany techniczne zastrze one

17 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Comfort-Vario COR, wyposa enie dodatkowe Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...EM-GE (normalnie zasysaj ce) >Zalety produktu Urz dzenie o niewielkich wymiarach o bardzo korzystnym stosunku ceny do jako ci z zaletami zintegrowanej regulacji pr dko ci obrotowej Ponadprzeci tne pasmo regulacji cz stotliwo ci przetwornicy cz stotliwo ci od 25 do maksymalnie 6 Hz Zintegrowany czujnik pracy na sucho z automatycznym wy czaniem w przypadku braku wody za po rednictwem charakterystyki mocy silnika zaprogramowanej w elektronice steruj cej silnika > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Pod czenie elektryczne Wymiary, masa Urz dzenia z jedn pomp Obszerny pakiet wyposa enia dodatkowego o wysokiej jako ci zaspokajaj cy wszelkie wymogi zwi zane z wykonaniem kompletnej stacji do podwy szania ci nienia > Dalsze informacje: Strona Mechaniczne wyposa enie dodatkowe Elektryczne wyposa enie dodatkowe Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 15

18 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Wyposa enie/funkcja Wilo-Economy CO Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER CO-1 MVI/ER CO/T-1 MVI/ER Hydraulika Liczba pomp na urz dzenie Liczba stopni maks Zbiornik wst pny z PE, bezci nieniowy, napowietrzany atmosferycznie (12 l) Cz ci maj ce styczno z medium odporne na korozj Rama g ówna ze stali nierdzewnej (CO-1 MVI 52..: St, lakierowana) Regulowane w pionie amortyzatory drga izoluj ce d wi ki Orurowanie ze stali nierdzewnej Zawór kulowy przek adniowy lub klapa zaporowa na ka dej pompie, po stronie t ocznej Zabezpieczenie przed przep ywem zwrotnym, po stronie t ocznej Zbiornik wst pny z zaworem p ywakowym i wy cznikiem p ywakowym Membranowy zbiornik ci nieniowy 8 l, PN16, po stronie t ocznej Zabezpieczenie przed suchobiegiem Silnik Mokry silnik trójfazowy Silnik znormalizowany IEC Wyposa enie/zakres dostawy Regulator Economy ER-1 Instrukcja monta u i obs ugi od strony 19 = jest, = brak 16 Zmiany techniczne zastrze one

19 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Opis urz dzenia Wilo-Economy CO-1 MVIS /ER, MVI /ER Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER Urz dzenia z jedn pomp (normalnie zasysaj ce) Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER Oznaczenie typu Przyk.: Wilo-CO-1 MVIS 46/ER CO Kompaktowe urz dzenie do podwy szania ci nienia 1 Liczba pomp MVIS Seria pomp 46 Znamionowy przep yw obj to ciowy 46 Liczba stopni pompy ER Regulator; ER = regulator Economy Zastosowanie Do w pe ni automatycznego zaopatrzenia w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. Do t oczenia wody pitnej i wody u ytkowej, wody ch odz cej, wody ga niczej lub innej wody u ytkowej, która nie uszkadza chemicznie ani mechanicznie zastosowanych materia ów i nie zawiera sk adników powoduj cych abrazj lub sk adników d ugow óknistych. Konstrukcja Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod, zbudowane na ramie g ównej ze stali nierdzewnej lub stali lakierowanej (MVI 52..) z amortyzatorami drga, kompletnym orurowaniem ze stali nierdzewnej wraz z niezb dn armatur (z wyj tkiem urz dzenia odcinaj cego od strony dop ywu) z mosi dzu czerwonego/mosi dzu, zestawem do prze czania ci nieniowego, wysokoci nieniow pomp wirow ze stali nierdzewnej w wersji mokrej (MVIS) lub suchej (MVI) i urz dzeniem prze czaj cym ER-1 zamontowanym i okablowanym w sposób gotowy do pod czenia. Wyzwalacz elektroniczny zabezpieczaj cy przed brakiem wody w urz dzeniu sterowniczym. Zakres dostawy Fabrycznie zmontowane, sprawdzone pod wzgl dem dzia ania i szczelno ci, gotowe do pod czenia urz dzenie do podwy szania ci nienia z regulatorem Economy ER-1. Wyzwalacz elektroniczny zabezpieczaj cy przed brakiem wody znajduje si w urz dzeniu sterowniczym, jednak bez niezb dnego czujnika. W zale no ci od rodzaju dop ywu czujnik nale y zamówi oddzielnie. Z opakowaniem oraz instrukcj monta u i obs ugi. Wskazówki dotycz ce doboru Zabezpieczenie przed suchobiegiem Regulator Economy ER-1 przeznaczony jest do pod czania wszystkich wyst puj cych w praktyce czujników zabezpieczaj cych przed suchobiegiem takich jak prze czniki ci nieniowe, elektrody zanurzeniowe lub wy czniki p ywakowe. Tak jak dla czujników stosowanych zazwyczaj po stronie dop ywu, mo liwe jest równie umieszczenie po stronie t ocznej. Styki niezb dnych czujników nale y pod czy do zacisków szeregowych w regulatorze. Czujnik braku wody nale y zamawia oddzielnie. Ci nienie dop ywowe Przy projektowaniu urz dzenia nale y uwzgl dni maks. ci nienie dop ywowe (p. dane techniczne). Maks. ci nienie dop ywowe oblicza si ró nic maks. ci nienia roboczego urz dzenia i maks. wysoko ci podnoszenia pompy przy =. Reduktor ci nienia W razie zbyt wysokiego lub zbyt mocno wahaj cego si ci nienia dop ywowego nale y zainstalowa reduktor ci nienia, który b dzie utrzymywa sta e ci nienie dop ywowe. Dopuszczalne wahania ci nienia maks. 1, bar. Podczas stosowania i u ytkowania urz dzenia do podwy szania ci nienia nale y przestrzega przepisów normy DIN 1988 (EN 86). Urz dzenia z jedn pomp Pompy z osiowo podzielonym korpusem Membranowy zbiornik ci nieniowy 8 l/pn 16 umieszczany po stronie ci nienia ko cowego z membran z kauczuku butylowego, nie budz cy zastrze e w wietle ustawy o ochronie artyku ów spo ywczych. Do celów kontrolnych i rewizyjnych wyposa ony w odcinaj cy zawór kulowy z CuZn, powlekany niklem, z mo liwo ci opró niania i armatur przep ywow wed ug DIN 487. Urz dzenie sterownicze Urz dzenie wyposa one jest seryjnie w regulator Economy ER-1. Informacja dot. budowy oraz sposobu dzia ania regulatora, p. rozdzia Urz dzenia sterownicze i regulacyjne. Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 17

20 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Dane techniczne Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER Dopuszczalne przet aczane ciecze Czysta woda bez zawiesin Woda u ytkowa, zimna, ch odz ca, deszczowa Woda pitna Woda ga nicza (ruroci g mokry; do ruroci gów suchych na yczenie) * Wydajno Przep yw maks. 14 Wysoko podnoszenia maks. [m] 11 Znamionowa pr dko obrotowa [1/min] 28 Temperatura mediów maks. [ C] 5 Temperatura otoczenia maks. [ C] 4 Ci nienie robocze [bar] 16 Ci nienie dop ywowe [bar] 6 Wykonanie PN [bar] 6/1/16 Znamionowe rednice przy czeniowe po stronie ci nienia ko cowego [R/Rp, DN] Znamionowe rednice przy czeniowe po stronie dop ywu [R/Rp, DN] R 1 1 / 4 Rp 1 1 / 2 /Rp 1 1 / 4 Pod czenie elektryczne (inne wersje na zapytanie) Pod czenie do sieci 3~[V] 23/4 Cz stotliwo sieciowa [Hz] 5 Prze cznik ci nieniowy P 2 maks. [kw] maks. 1 A (przy > 4 kw pod czony zasilacz elektromechaniczny) Zabezpieczenie sieci [AC 3] 4 Odpowiednio do mocy silnika i przepisów EVU Klasa ochrony IP 41 Materia y (pompy) Stopa Wirniki Komory stopni P aszcz ci nieniowy Wa o ysko/uszczelnienie mechaniczne Grafit, impregnowany ywic syntetyczn Wersja (tylko do urz dze przeciwpo arowych) * wed ug DIN 1988 (EN 86) = jest, = brak * Wskazówka odno nie norm i przepisów: Przestrzega oddzielnych przepisów normy DIN 1988 (EN 86) i urz du ds. ochrony przeciwpo arowej! Wskazówka dot. przet aczanych mediów: Medium dozwolonym do przet aczania jest przede wszystkim woda, która nie uszkadza chemicznie ani mechanicznie zastosowanych materia ów i nie zawiera sk adników powoduj cych abrazj lub sk adników d ugow óknistych. 18 Zmiany techniczne zastrze one

21 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Charakterystyki, pod czenie elektryczne Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER Wilo-Economy-CO-1 MVIS 22/ER do 21/ER Wilo-Economy-CO-1 MVIS 42/ER do 41/ER Wilo-CO-1 MVIS 22-21/ER ,5 1, 1, Wilo-CO-1 MVIS 42-41/ER Urz dzenia z jedn pomp Wilo-Economy-CO-1 MVIS 82/ER do 86/ER Pod czenie elektryczne ER-1 (do 4 kw/1 A) Pompy z osiowo podzielonym korpusem Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne ,5 1, 1,5 2, 2, Wilo-CO-1 MVIS 82-86/ER SBM SSM L1 L2 L3 U V W PE PE PE 4 V/5 Hz Opcja 24 V DC Czujnik IP WMS WSK , 2, 3, 4, Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 19

22 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Wymiary, masa, dane silnika Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER Rysunki wymiarowe ER H * A R 1 1/ 4 B C 16 L D 3 * dla zabezpieczenia przed brakiem wody WMS (zamawia oddzielnie) Wymiary, masa, dane silnika Wilo-Economy CO-1 L B H D C A Pobór mocy P 1 Pr d znamionowy I N 4 V Masa [mm] [Rp] [kw] [A] [kg] MVIS 22/ER / 4,51 1,2 41 MVIS 23/ER / 4,72 1,5 42 MVIS 24/ER / 4,88 1,7 43 MVIS 25/ER / 4 1,2 2,6 47 MVIS 26/ER / 4 1,38 2,8 48 MVIS 27/ER / 4 1,53 3, 49 MVIS 28/ER / 4 1,69 3,2 5 MVIS 29/ER / 4 2,14 4,6 54 MVIS 21/ER / 4 2,33 4,9 55 MVIS 42/ER / 4,69 1,5 42 MVIS 43/ER / 4 1,2 2,4 47 MVIS 44/ER / 4 1,26 2,6 48 MVIS 45/ER / 4 1,48 3, 49 MVIS 46/ER / 4 1,7 3,2 5 MVIS 47/ER / 4 2,2 4,6 51 MVIS 48/ER / 4 2,4 4,9 55 MVIS 49/ER / 4 2,69 5,3 56 MVIS 41/ER / 4 2,94 5,6 57 MVIS 82/ER / 2 1,25 2,6 5 MVIS 83/ER / 2 1,6 3,1 51 MVIS 84/ER / 2 1,95 3,6 59 MVIS 85/ER / 2 2,67 5,3 6 MVIS 86/ER / 2 2,98 5, Zmiany techniczne zastrze one

23 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Dane techniczne Wilo-Economy CO-1 MVI/ER Wilo-Economy CO-1 MVI/ER Dopuszczalne przet aczane ciecze Czysta woda bez zawiesin Woda u ytkowa, zimna, ch odz ca, deszczowa Woda pitna Woda ga nicza (ruroci g mokry; do ruroci gów suchych na yczenie) * Wydajno Urz dzenia z jedn pomp Przep yw maks. 7 Wysoko podnoszenia maks. [m] 14 Znamionowa pr dko obrotowa [1/min] 29 Temperatura mediów maks. [ C] 6 Temperatura otoczenia maks. [ C] 4 Ci nienie robocze [bar] 16 Ci nienie dop ywowe [bar] 6 Wykonanie PN [bar] 6/1/16 Znamionowe rednice przy czeniowe po stronie ci nienia ko cowego [R/Rp, DN] Znamionowe rednice przy czeniowe po stronie dop ywu [R/Rp, DN] R 1 1 / 4 DN 8 Rp 1 DN 8 Pod czenie elektryczne (inne wersje na zapytanie) Pod czenie do sieci 3~[V] 23/4 Cz stotliwo sieciowa [Hz] 5 Prze cznik ci nieniowy P 2 maks. [kw] maks. 1 A (przy > 4 kw pod czony zasilacz elektromechaniczny) 4 Zabezpieczenie sieci [AC 3] Odpowiednio do mocy silnika i przepisów EVU Klasa ochrony IP 41 Materia y (pompy) Stopa 1.431/EN-GJL-25 z pow ok kataforetyczn Wirniki Komory stopni P aszcz ci nieniowy Wa Pompy z osiowo podzielonym korpusem o ysko/uszczelnienie mechaniczne B Grafit/Materia ceramiczny Wersja (tylko do urz dze przeciwpo arowych) * wed ug DIN 1988 (EN 86) Cz 6 = jest, = brak * Wskazówka odno nie norm i przepisów: Przestrzega oddzielnych przepisów normy DIN 1988 (EN 86) i urz du ds. ochrony przeciwpo arowej! Wskazówka dot. przet aczanych mediów: Medium dozwolonym do przet aczania jest przede wszystkim woda, która nie uszkadza chemicznie ani mechanicznie zastosowanych materia ów i nie zawiera sk adników powoduj cych abrazj lub sk adników d ugow óknistych. Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 21

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Classic 412.2. Classic 412.2 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA

Classic 412.2. Classic 412.2 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA Classic 412.2 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo