Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenia do podwyższania ciśnienia"

Transkrypt

1 Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4

2 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria Katalog Wilo- EMU KS C1 Wilo-RainSystem AF 15 B1 Wilo-Comfort-Vario COR 3/MHIE VR B4 Wilo-Stratos-D A1 Wilo- CronoLine-IL-E A2 Wilo-TOP-Z A1 Wilo-Stratos-Z A1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Wilo- DrainLift M C3 Wilo- DrainLift WS C3 Wilo-VeroNorm- NP/NPG A Wilo- CronoLine-IL-E A2 Seria Katalog Wilo- Sub TWU 8 B2.1 Wilo- DrainLift L C3 Wilo-Comfort-Vario COR 3/MHIE VR B4 Wilo-Comfort-N- Vario COR 1/MVISE B4 Wilo-Stratos-D A1 Wilo- CronoLine-IL-E A2 Wilo- CronoBloc-BL A3 Wilo-Stratos-Z A1 Wilo- CronoLine-IL A2 Wilo- Drain TP 8 C2.1 Wilo-VeroNorm- NP/NPG A3 Wilo-Vario COR 4/MVIE VR B4 Wilo- Economy MHI B3 Wilo-Comfort- Vario COR 1/MVIE B4

3 Przegl d oferty i zakres zastosowania Zaopatrzenie w wod Urz dzenia do podwy szania ci nienia Przegl d oferty izakres zastosowa nia Zaopatrze nie wwod Urz dzeni a do podwy sz ania ci nienia Typ pompy Wersja Podstawowy zakres zastosowania Urz dzenia do podwy szania ci nienia Urz dzenia z jedn pomp Urz dzenia z kilkoma pompami Samozasysaj ca Urz dzenia z jedn pomp Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Normalnie zasysaj ca Sta a pr dko obrotowa Regulowana pr dko Wilo-Economy-CO-1 MVIS.../ER J/P Wilo-Economy-CO-1 MVI.../ER J/P Wilo-Economy-CO/T-1 MVI.../ER (urz dzenie z rozdzia em systemu) J/P Wilo-Comfort-N-Vario-COR-1 MVISE...-2G-GE J/P Wilo-Comfort-Vario-COR-1 MVIE...-GE J/P Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR J/P Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE J/P Wilo-Economy CO MHI.../ER W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort-N CO MVIS.../CC W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort-N COR MVIS.../CC W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort CO MVI.../CC W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort COR MVI.../CC W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE...-2G/VR W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR W/P W/P W/P W/P Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR W/P W/P W/P W/P Nowo ci w programie lub rozszerzenie/modyfikacje serii

4 Przegl d oferty i zakres zastosowania Zaopatrzenie w wod Urz dzenia do podwy szania ci nienia Podstawowy zakres zastosowania Strona J/P J/P 18 J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P 21 J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P 28 J/P J/P 35 J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P 39 J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P 39 J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P J/P 52 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 72 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 86 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 94 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 19 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 19 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 143 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 155 P P W/P W/P W/P W/P W/P W/P 179 Legenda: J Dom jedno- i dwurodzinny W Dom wielorodzinny P Przemys Dotyczy Zaopatrzenie w wod na w asne potrzeby Wykorzystanie wody deszczowej (jako urz dzenie o zwartej konstrukcji z rozszerzalnym zbiornikiem) Wykorzystanie wody deszczowej (w po czeniu ze zbiornikiem w ziemi lub cystern ) Zraszanie Nawadnianie Podlewanie Zaopatrzenie w wod ze studni i cystern Obni anie poziomu wód gruntowych Cyrkulacja wody basenowej Obiegi wody ch odz cej Obiegi wody zimnej Obiegi wody czystej Zaopatrzenie w wod urzytkow Urz dzenia do podwy szania ci nienia Zaopatrzenie w wod ga nicz Myjnie Zastosowania przemys owe Zasilanie kot ów Technologia procesów przetwórczych

5 Spis tre ci Ogólne wskazówki i skróty 4 Urz dzenia z jedn pomp Spis tre ci 7 Wilo-Economy CO..., Wilo-Comfort-N-Vario COR..., Wilo-Comfort-Vario COR..., wyposa enie dodatkowe Urz dzenia z jedn pomp Spis tre ci 58 Wilo-Economy CO MHI/ER, Wilo-Comfort-N CO i COR MVIS/CC, Wilo-Comfort CO i COR MVI/CC, Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE/VR Wilo-Comfort-Vario COR MVIE/MHIE, wyposa enie dodatkowe Spis tre ci 189 Mechaniczne wyposa enie dodatkowe Elektryczne wyposa enie dodatkowe Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 3

6 Ogólne wskazówki i skróty Zastosowane skróty i ich znaczenie Skrót Znaczenie Skrót Znaczenie 1~ Jednofazowy pr d zmienny 1/min Obroty na minut (obr/min) 3~ Pr d trójfazowy Autopilot blsf DM p-c p-t p-v T EM EnEV Technika ECM Ext. Off Ext. Min FI GA GRD GTW Automatyczne dopasowanie wydajno ci pomp w fazie redukcji, np. podczas redukcji pracy kot ów w nocy Odporny na pr d przy zablokowaniu, brak zabezpieczenia silnika Silnik trójfazowy Rodzaj regulacji dla sta ej ró nicy ci nie Rodzaj regulacji ró nicy ci nie w zale no ci od temperatury medium Rodzaj regulacji dla zmiennej ró nicy ci nie Rodzaj regulacji dla ró nicy temperatur Silnik na jednofazowy pr d zmienny Rozporz dzenie o oszcz dno ci energii Elektronicznie komutowany silnik z nowoczesn hermetyzacj mokrej przestrzeni. Nowa koncepcja silnika z mokrym wirnikiem dla pomp o najwy szej sprawno ci. Wej cie steruj ce Wy czenie z priorytetem Wej cie steruj ce Prze czanie na minimum z priorytetem, np. praca obni ona bez autopilota Urz dzenie ochronne pr dowe Automatyzacja w budynkach Uszczelnienie mechaniczne Specjalny rodzaj eliwa: eliwo ci g e bia e d Niemieckie stopnie twardo ci wody, jednostka okre laj ca twardo wody H IF Inox Wewn. MS IR KDS KLF Pow oka KTL KTW Wysoko podnoszenia Interfejs (z cze) Stal nierdzewna Wewn trzne zabezpieczenie silnika, pompy wyposa one w wewn trzne zabezpieczenie przed niedozwolon wysok temperatur uzwojenia Z cze na podczerwie Kondensator Czujnik PTC Katodowe elektryczne lakierowanie zanurzeniowe (pow oka kataforetyczna): lakierowanie z wysok przyczepno ci zapewniaj ce d ugotrwa ochron przeciwkorozyjn. Dopuszczenie dla produktów z tworzyw sztucznych do stosowania w instalacjach wody u ytkowej LON MOT PLR Local operating network (otwarty, niezale ny od producenta, znormalizowany system danych Bus wsieciach LONWORKS) Modu silnikowy (silnik nap dowy + wirnik + skrzynka zaciskowa/modu elektroniki) do wymiany we wszystkich pompach typu TOP-...- Szyna transmisji danych pompy, charakterystyczna dla Wilo magistrala do przesy u danych PT 1 Platynowy czujnik temperatury o rezystancji. 1 przy C (= V ) Przep yw SBM Sygnalizacja pracy lub zbiorcza sygnalizacja pracy SSM Wej cie steruj ce...1 V TOP-Control Sygnalizacja awarii lub zbiorcza sygnalizacja awarii Wej cie analogowe do zewn trznego sterowania funkcjami Zarz dzanie automatyzacj w budynkach przy u yciu pomp i wyposa enia dodatkowego TrinkwV 21 Rozporz dzenie dot. wody u ytkowej z roku 21 (obowi zuje od ) VDI 235 WRAS WSK Wytyczna VDI dot. unikania uszkodze w instalacjach grzewczych ciep ej wody Water Regulations Advisory Scheme Styki ochronne uzwojenia (w silniku do kontroli temperatury uzwojenia, pe ne zabezpieczenie silnika przez dodatkowe urz dzenie wyzwalaj ce) Rodzaj pracy podwójnych pomp: praca jednej pompy roboczej + Rodzaj pracy podwójnych pomp: praca równoleg a obu pomp Liczba biegunów pompy: 2 bieguny Liczba biegunów pompy: 4-bieguny Liczba biegunów pompy: 6 biegunów 4 Zmiany techniczne zastrze one

7 Ogólne wskazówki i skróty Zu ycie Pompy lub cz ci pomp podlegaj ce zu yciu powinny odpowiada normie (DIN 3151/DIN-EN 1336). Wymienione w katalogu produkty oraz komponenty w cznie z elektryk /elektronik mog ulega zu yciu w ró nym czasie w zale no ci od parametrów pracy (temperatura, ci nienie, w a ciwo ci wody) oraz sposobu monta u iwykorzystania. Cz ciami ulegaj cymi zu yciu s wszystkie podzespo y obrotowe lub elementy elektroniczne obci one napi ciem, a w szczególno ci: - uszczelki (z uszczelnieniem mechanicznym), pier cienie - o yska i wa y -d awnice -kondensator - przeka niki/styczniki/prze czniki - uk ady elektroniki, elementy pó przewodnikowe, itd. -wirniki - pier cienie cierne/p yty cierne Naturalne zu ycie materia ów eksploatacyjnych nie jest obj te gwarancj. Wilo Ogólne warunki dostawy i us ug Ogólne Warunki dostawy i us ug znajd Pa stwo w internecie pod adresem: Urz dzenia z jedn pomp Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 5

8 Ogólne wskazówki i skróty Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Urz dzenia z jedn pomp Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 6

9 Spis tre ci Urz dzenia z jedn pomp Wilo-Economy CO... 8 Przegl d serii 8 Wilo-Comfort-N-Vario COR... 1 Przegl d serii 1 Wilo-Comfort-Vario COR..., wyposa enie dodatkowe 14 Przegl d serii 14 Wyposa enie/funkcja 16 Opis urz dzenia 17 Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER 18 Dane techniczne 18 Charakterystyki, pod czenie elektryczne 19 Wymiary, masa, dane silnika 2 Wilo-Economy CO-1 MVI/ER 21 Dane techniczne 21 Charakterystyki 22 Pod czenie elektryczne 24 Wymiary 25 Wymiary, masa, dane silnika 26 Wilo-Economy CO-T-1 MVI/ER 28 Dane techniczne 28 Charakterystyki 29 Wymiary, pod czenie elektryczne, masa, dane silnika 3 Wyposa enie/funkcja 31 Opis urz dzenia 32 Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-GE 35 Dane techniczne 35 Charakterystyki 36 Charakterystyki, pod czenie elektryczne 37 Wymiary, masa, dane silnika 38 Wilo-Comfort Vario COR-1 MVIE...-GE i.../vr,...em-ge 39 Dane techniczne 39 Charakterystyki 4 Wymiary 46 Wymiary, masa, dane silnika 49 Pod czenie elektryczne 51 Wilo-Comfort Vario COR-1 MHIE...-2G-GE/MHIE...-EM-GE 52 Dane techniczne 52 Charakterystyki 53 Pod czenie elektryczne, dane silnika 55 Wymiary, masa 56 Urz dzenia z jedn pomp Pompy z osiowo podzielonym korpusem Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 7

10 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Economy CO... Seria: Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER (normalnie zasysaj ce) H 11 m 14 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z wysokoci nieniow pionow pomp bezd awnicow ze stali nierdzewnej w wersji mokrej, z regulatorem Economy ER. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. Seria: Wilo-Economy CO-1 MVI/ER (normalnie zasysaj ca) 16 m H 1 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z wysokoci nieniow pionow pomp ze stali nierdzewnej w wersji suchej, z regulatorem Economy ER. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. Seria: Wilo-Economy CO/T-1 MVI/ER (normalnie zasysaj ca) 11 m H 8 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z rozdzia em systemu z wysokoci nieniow pionow pomp ze stali nierdzewnej w wersji suchej, z regulatorem Economy ER. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod przy bezpo rednim pod czeniu do publicznej sieci wodoci gowej. 8 Zmiany techniczne zastrze one

11 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Economy CO... Seria: Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER (normalnie zasysaj ce) >Zalety produktu Prawie bezg o nie pracuj cy system z mokr wysokoci nieniow pomp wirow ze stali nierdzewnej Do 2 db[a] cichsze ni konwencjonalne systemy o porównywalnej wydajno ci hydraulicznej Bezpiecze stwo u ytkowe dzi ki kombinacji pompy serii MVIS z urz dzeniem sterowniczym ER-1 > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki, pod czenie elektryczne Wymiary, masa, dane silnika Urz dzenia z jedn pomp Seria: Wilo-Economy CO-1 MVI/ER (normalnie zasysaj ca) >Zalety produktu Niezwykle wydajny system dzi ki zastosowaniu wysokoci nieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej serii MVI i standardowych silników znormalizowanych Szerokie spektrum hydrauliczne, seryjnie do 1m 3 /h i wysoko ci podnoszenia 16 m dzi ki zastosowaniu wszystkich pomp serii MVI Bezproblemowa regulacja i bezpiecze stwo u ytkowe dzi ki zastosowaniu urz dzenia sterowniczego ER-1 > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Pod czenie elektryczne Wymiary, masa, dane silnika Seria: Wilo-Economy CO/T-1 MVI/ER (normalnie zasysaj ca) >Zalety produktu Kompletne urz dzenie o niewielkiej konstrukcji do wszelkich zastosowa, które wymagaj rozdzia u systemów Niezwykle wydajny system dzi ki zastosowaniu wysokoci nieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej serii MVI i standardowych silników znormalizowanych Bezproblemowa regulacja i bezpiecze stwo u ytkowe dzi ki zastosowaniu urz dzenia sterowniczego ER-1 > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Wymiary, pod czenie elektryczne.. 3 Masa, dane silnika Pompy z osiowo podzielonym korpusem Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 9

12 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Comfort-N-Vario COR Seria: Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-2G-GE (normalnie zasysaj ce) Nowo w ofercie! 16 m H 14 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z wysokoci nieniow pionow pomp elektroniczn ze stali nierdzewnej w wersji mokrej ze zintegrowan przetwornic cz stotliwo ci. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE (normalnie zasysaj ce) 15 m H 95 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z wysokoci nieniow pionow pomp elektroniczn ze stali nierdzewnej w wersji suchej ze zintegrowan przetwornic cz stotliwo ci. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. 1 Zmiany techniczne zastrze one

13 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Comfort-N-Vario COR Seria: Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE-2G-GE (normalnie zasysaj ce) >Zalety produktu Prawie bezg o nie pracuj cy system z mokr wysokoci nieniow pomp wirow ze stali nierdzewnej ze zintegrowan, ch odzon wod przetwornic cz stotliwo ci Do 2 db[a] cichsze ni konwencjonalne systemy o porównywalnej wydajno ci hydraulicznej Pasmo regulacji przetwornicy cz stotliwo ci od 2 do 5 Hz Prosta regulacja i bezpiecze stwo u ytkowe dzi ki zastosowaniu pomp serii MVISE ze zintegrowanym czujnikiem pracy na sucho i automatycznym wy czaniem w przypadku braku wody > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Charakterystyki, pod czenie elektryczne Wymiary, masa, dane silnika Urz dzenia z jedn pomp Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE-GE (normalnie zasysaj ca) >Zalety produktu Niezwykle wydajny system dzi ki zastosowaniu wysokoci nieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej serii MVIE z ch odzon powietrzem zintegrowan przetwornic cz stotliwo ci Szerokie spektrum hydrauliczne, seryjnie do 95m 3 /h i wysoko ci podnoszenia 15 m dzi ki zastosowaniu wszystkich pomp serii MVIE Ponadprzeci tne pasmo regulacji cz stotliwo ci przetwornicy cz stotliwo ci od 24 do maksymalnie 65 Hz Wbudowane pe ne zabezpieczenie silnika poprzez PTC Zintegrowany czujnik pracy na sucho z automatycznym wy czaniem w przypadku braku wody za po rednictwem charakterystyki mocy silnika zaprogramowanej w elektronice steruj cej silnika > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Wymiary Wymiary, masa, dane silnika Pod czenie elektryczne Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 11

14 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Comfort-N-Vario COR Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...EM-GE (normalnie zasysaj cej) 64 m H 95 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z wysokoci nieniow pionow pomp elektroniczn ze stali nierdzewnej w wersji suchej ze zintegrowan przetwornic cz stotliwo ci. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE (normalnie zasysaj ce) 96 m H 38 m 3 /h > Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod z wysokoci nieniow poziom pomp elektroniczn ze stali nierdzewnej w wersji suchej ze zintegrowan przetwornic cz stotliwo ci. > Zastosowanie: W pe ni automatyczne zaopatrzenie w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. 12 Zmiany techniczne zastrze one

15 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Comfort-N-Vario COR Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...EM-GE (normalnie zasysaj cej) >Zalety produktu Niezwykle wydajny system dzi ki zastosowaniu wysokoci nieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej serii MVIE z ch odzon powietrzem zintegrowan przetwornic cz stotliwo ci Spektrum hydrauliczne do 9,5m 3 /h i 64 m wysoko ci podnoszenia Ponadprzeci tne pasmo regulacji cz stotliwo ci przetwornicy cz stotliwo ci od 25 do maksymalnie 6 Hz Zintegrowany czujnik pracy na sucho z automatycznym wy czaniem w przypadku braku wody za po rednictwem charakterystyki mocy silnika zaprogramowanej w elektronice steruj cej silnika > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Wymiary Wymiary, masa, dane silnika Pod czenie elektryczne Urz dzenia z jedn pomp Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE (normalnie zasysaj ce) >Zalety produktu Urz dzenie o niewielkich wymiarach o bardzo korzystnym stosunku ceny do jako ci z zaletami zintegrowanej regulacji pr dko ci obrotowej Ponadprzeci tne pasmo regulacji cz stotliwo ci przetwornicy cz stotliwo ci od 24 do maksymalnie 65 Hz Wbudowane pe ne zabezpieczenie silnika poprzez PTC Zintegrowany czujnik pracy na sucho z automatycznym wy czaniem w przypadku braku wody za po rednictwem charakterystyki mocy silnika zaprogramowanej w elektronice steruj cej silnika > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Pod czenie elektryczne Wymiary, masa Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 13

16 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Comfort-Vario COR, wyposa enie dodatkowe Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...EM-GE (normalnie zasysaj ce) 79 m H 1 m 3 /h Membranowe zbiorniki buforowe Zbiorniki otwarte Zawory p ywakowe Zawory membranowe itd. 14 Zmiany techniczne zastrze one

17 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Przegl d serii Wilo-Comfort-Vario COR, wyposa enie dodatkowe Seria: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...EM-GE (normalnie zasysaj ce) >Zalety produktu Urz dzenie o niewielkich wymiarach o bardzo korzystnym stosunku ceny do jako ci z zaletami zintegrowanej regulacji pr dko ci obrotowej Ponadprzeci tne pasmo regulacji cz stotliwo ci przetwornicy cz stotliwo ci od 25 do maksymalnie 6 Hz Zintegrowany czujnik pracy na sucho z automatycznym wy czaniem w przypadku braku wody za po rednictwem charakterystyki mocy silnika zaprogramowanej w elektronice steruj cej silnika > Dalsze informacje: Strona Wyposa enie/funkcja Opis urz dzenia Dane techniczne Charakterystyki Pod czenie elektryczne Wymiary, masa Urz dzenia z jedn pomp Obszerny pakiet wyposa enia dodatkowego o wysokiej jako ci zaspokajaj cy wszelkie wymogi zwi zane z wykonaniem kompletnej stacji do podwy szania ci nienia > Dalsze informacje: Strona Mechaniczne wyposa enie dodatkowe Elektryczne wyposa enie dodatkowe Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Pompy z osiowo podzielonym korpusem Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 15

18 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Wyposa enie/funkcja Wilo-Economy CO Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER CO-1 MVI/ER CO/T-1 MVI/ER Hydraulika Liczba pomp na urz dzenie Liczba stopni maks Zbiornik wst pny z PE, bezci nieniowy, napowietrzany atmosferycznie (12 l) Cz ci maj ce styczno z medium odporne na korozj Rama g ówna ze stali nierdzewnej (CO-1 MVI 52..: St, lakierowana) Regulowane w pionie amortyzatory drga izoluj ce d wi ki Orurowanie ze stali nierdzewnej Zawór kulowy przek adniowy lub klapa zaporowa na ka dej pompie, po stronie t ocznej Zabezpieczenie przed przep ywem zwrotnym, po stronie t ocznej Zbiornik wst pny z zaworem p ywakowym i wy cznikiem p ywakowym Membranowy zbiornik ci nieniowy 8 l, PN16, po stronie t ocznej Zabezpieczenie przed suchobiegiem Silnik Mokry silnik trójfazowy Silnik znormalizowany IEC Wyposa enie/zakres dostawy Regulator Economy ER-1 Instrukcja monta u i obs ugi od strony 19 = jest, = brak 16 Zmiany techniczne zastrze one

19 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Opis urz dzenia Wilo-Economy CO-1 MVIS /ER, MVI /ER Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER Urz dzenia z jedn pomp (normalnie zasysaj ce) Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER Oznaczenie typu Przyk.: Wilo-CO-1 MVIS 46/ER CO Kompaktowe urz dzenie do podwy szania ci nienia 1 Liczba pomp MVIS Seria pomp 46 Znamionowy przep yw obj to ciowy 46 Liczba stopni pompy ER Regulator; ER = regulator Economy Zastosowanie Do w pe ni automatycznego zaopatrzenia w wod z publicznej sieci wodoci gowej lub zbiornika. Do t oczenia wody pitnej i wody u ytkowej, wody ch odz cej, wody ga niczej lub innej wody u ytkowej, która nie uszkadza chemicznie ani mechanicznie zastosowanych materia ów i nie zawiera sk adników powoduj cych abrazj lub sk adników d ugow óknistych. Konstrukcja Gotowe do pod czenia urz dzenie zaopatruj ce w wod, zbudowane na ramie g ównej ze stali nierdzewnej lub stali lakierowanej (MVI 52..) z amortyzatorami drga, kompletnym orurowaniem ze stali nierdzewnej wraz z niezb dn armatur (z wyj tkiem urz dzenia odcinaj cego od strony dop ywu) z mosi dzu czerwonego/mosi dzu, zestawem do prze czania ci nieniowego, wysokoci nieniow pomp wirow ze stali nierdzewnej w wersji mokrej (MVIS) lub suchej (MVI) i urz dzeniem prze czaj cym ER-1 zamontowanym i okablowanym w sposób gotowy do pod czenia. Wyzwalacz elektroniczny zabezpieczaj cy przed brakiem wody w urz dzeniu sterowniczym. Zakres dostawy Fabrycznie zmontowane, sprawdzone pod wzgl dem dzia ania i szczelno ci, gotowe do pod czenia urz dzenie do podwy szania ci nienia z regulatorem Economy ER-1. Wyzwalacz elektroniczny zabezpieczaj cy przed brakiem wody znajduje si w urz dzeniu sterowniczym, jednak bez niezb dnego czujnika. W zale no ci od rodzaju dop ywu czujnik nale y zamówi oddzielnie. Z opakowaniem oraz instrukcj monta u i obs ugi. Wskazówki dotycz ce doboru Zabezpieczenie przed suchobiegiem Regulator Economy ER-1 przeznaczony jest do pod czania wszystkich wyst puj cych w praktyce czujników zabezpieczaj cych przed suchobiegiem takich jak prze czniki ci nieniowe, elektrody zanurzeniowe lub wy czniki p ywakowe. Tak jak dla czujników stosowanych zazwyczaj po stronie dop ywu, mo liwe jest równie umieszczenie po stronie t ocznej. Styki niezb dnych czujników nale y pod czy do zacisków szeregowych w regulatorze. Czujnik braku wody nale y zamawia oddzielnie. Ci nienie dop ywowe Przy projektowaniu urz dzenia nale y uwzgl dni maks. ci nienie dop ywowe (p. dane techniczne). Maks. ci nienie dop ywowe oblicza si ró nic maks. ci nienia roboczego urz dzenia i maks. wysoko ci podnoszenia pompy przy =. Reduktor ci nienia W razie zbyt wysokiego lub zbyt mocno wahaj cego si ci nienia dop ywowego nale y zainstalowa reduktor ci nienia, który b dzie utrzymywa sta e ci nienie dop ywowe. Dopuszczalne wahania ci nienia maks. 1, bar. Podczas stosowania i u ytkowania urz dzenia do podwy szania ci nienia nale y przestrzega przepisów normy DIN 1988 (EN 86). Urz dzenia z jedn pomp Pompy z osiowo podzielonym korpusem Membranowy zbiornik ci nieniowy 8 l/pn 16 umieszczany po stronie ci nienia ko cowego z membran z kauczuku butylowego, nie budz cy zastrze e w wietle ustawy o ochronie artyku ów spo ywczych. Do celów kontrolnych i rewizyjnych wyposa ony w odcinaj cy zawór kulowy z CuZn, powlekany niklem, z mo liwo ci opró niania i armatur przep ywow wed ug DIN 487. Urz dzenie sterownicze Urz dzenie wyposa one jest seryjnie w regulator Economy ER-1. Informacja dot. budowy oraz sposobu dzia ania regulatora, p. rozdzia Urz dzenia sterownicze i regulacyjne. Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 17

20 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Dane techniczne Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER Wilo-Economy CO-1 MVIS/ER Dopuszczalne przet aczane ciecze Czysta woda bez zawiesin Woda u ytkowa, zimna, ch odz ca, deszczowa Woda pitna Woda ga nicza (ruroci g mokry; do ruroci gów suchych na yczenie) * Wydajno Przep yw maks. 14 Wysoko podnoszenia maks. [m] 11 Znamionowa pr dko obrotowa [1/min] 28 Temperatura mediów maks. [ C] 5 Temperatura otoczenia maks. [ C] 4 Ci nienie robocze [bar] 16 Ci nienie dop ywowe [bar] 6 Wykonanie PN [bar] 6/1/16 Znamionowe rednice przy czeniowe po stronie ci nienia ko cowego [R/Rp, DN] Znamionowe rednice przy czeniowe po stronie dop ywu [R/Rp, DN] R 1 1 / 4 Rp 1 1 / 2 /Rp 1 1 / 4 Pod czenie elektryczne (inne wersje na zapytanie) Pod czenie do sieci 3~[V] 23/4 Cz stotliwo sieciowa [Hz] 5 Prze cznik ci nieniowy P 2 maks. [kw] maks. 1 A (przy > 4 kw pod czony zasilacz elektromechaniczny) Zabezpieczenie sieci [AC 3] 4 Odpowiednio do mocy silnika i przepisów EVU Klasa ochrony IP 41 Materia y (pompy) Stopa Wirniki Komory stopni P aszcz ci nieniowy Wa o ysko/uszczelnienie mechaniczne Grafit, impregnowany ywic syntetyczn Wersja (tylko do urz dze przeciwpo arowych) * wed ug DIN 1988 (EN 86) = jest, = brak * Wskazówka odno nie norm i przepisów: Przestrzega oddzielnych przepisów normy DIN 1988 (EN 86) i urz du ds. ochrony przeciwpo arowej! Wskazówka dot. przet aczanych mediów: Medium dozwolonym do przet aczania jest przede wszystkim woda, która nie uszkadza chemicznie ani mechanicznie zastosowanych materia ów i nie zawiera sk adników powoduj cych abrazj lub sk adników d ugow óknistych. 18 Zmiany techniczne zastrze one

21 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Charakterystyki, pod czenie elektryczne Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER Wilo-Economy-CO-1 MVIS 22/ER do 21/ER Wilo-Economy-CO-1 MVIS 42/ER do 41/ER Wilo-CO-1 MVIS 22-21/ER ,5 1, 1, Wilo-CO-1 MVIS 42-41/ER Urz dzenia z jedn pomp Wilo-Economy-CO-1 MVIS 82/ER do 86/ER Pod czenie elektryczne ER-1 (do 4 kw/1 A) Pompy z osiowo podzielonym korpusem Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne ,5 1, 1,5 2, 2, Wilo-CO-1 MVIS 82-86/ER SBM SSM L1 L2 L3 U V W PE PE PE 4 V/5 Hz Opcja 24 V DC Czujnik IP WMS WSK , 2, 3, 4, Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 19

22 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Wymiary, masa, dane silnika Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER Rysunki wymiarowe ER H * A R 1 1/ 4 B C 16 L D 3 * dla zabezpieczenia przed brakiem wody WMS (zamawia oddzielnie) Wymiary, masa, dane silnika Wilo-Economy CO-1 L B H D C A Pobór mocy P 1 Pr d znamionowy I N 4 V Masa [mm] [Rp] [kw] [A] [kg] MVIS 22/ER / 4,51 1,2 41 MVIS 23/ER / 4,72 1,5 42 MVIS 24/ER / 4,88 1,7 43 MVIS 25/ER / 4 1,2 2,6 47 MVIS 26/ER / 4 1,38 2,8 48 MVIS 27/ER / 4 1,53 3, 49 MVIS 28/ER / 4 1,69 3,2 5 MVIS 29/ER / 4 2,14 4,6 54 MVIS 21/ER / 4 2,33 4,9 55 MVIS 42/ER / 4,69 1,5 42 MVIS 43/ER / 4 1,2 2,4 47 MVIS 44/ER / 4 1,26 2,6 48 MVIS 45/ER / 4 1,48 3, 49 MVIS 46/ER / 4 1,7 3,2 5 MVIS 47/ER / 4 2,2 4,6 51 MVIS 48/ER / 4 2,4 4,9 55 MVIS 49/ER / 4 2,69 5,3 56 MVIS 41/ER / 4 2,94 5,6 57 MVIS 82/ER / 2 1,25 2,6 5 MVIS 83/ER / 2 1,6 3,1 51 MVIS 84/ER / 2 1,95 3,6 59 MVIS 85/ER / 2 2,67 5,3 6 MVIS 86/ER / 2 2,98 5, Zmiany techniczne zastrze one

23 Urz dzenia z jedn pomp ze sta pr dko ci obrotow Dane techniczne Wilo-Economy CO-1 MVI/ER Wilo-Economy CO-1 MVI/ER Dopuszczalne przet aczane ciecze Czysta woda bez zawiesin Woda u ytkowa, zimna, ch odz ca, deszczowa Woda pitna Woda ga nicza (ruroci g mokry; do ruroci gów suchych na yczenie) * Wydajno Urz dzenia z jedn pomp Przep yw maks. 7 Wysoko podnoszenia maks. [m] 14 Znamionowa pr dko obrotowa [1/min] 29 Temperatura mediów maks. [ C] 6 Temperatura otoczenia maks. [ C] 4 Ci nienie robocze [bar] 16 Ci nienie dop ywowe [bar] 6 Wykonanie PN [bar] 6/1/16 Znamionowe rednice przy czeniowe po stronie ci nienia ko cowego [R/Rp, DN] Znamionowe rednice przy czeniowe po stronie dop ywu [R/Rp, DN] R 1 1 / 4 DN 8 Rp 1 DN 8 Pod czenie elektryczne (inne wersje na zapytanie) Pod czenie do sieci 3~[V] 23/4 Cz stotliwo sieciowa [Hz] 5 Prze cznik ci nieniowy P 2 maks. [kw] maks. 1 A (przy > 4 kw pod czony zasilacz elektromechaniczny) 4 Zabezpieczenie sieci [AC 3] Odpowiednio do mocy silnika i przepisów EVU Klasa ochrony IP 41 Materia y (pompy) Stopa 1.431/EN-GJL-25 z pow ok kataforetyczn Wirniki Komory stopni P aszcz ci nieniowy Wa Pompy z osiowo podzielonym korpusem o ysko/uszczelnienie mechaniczne B Grafit/Materia ceramiczny Wersja (tylko do urz dze przeciwpo arowych) * wed ug DIN 1988 (EN 86) Cz 6 = jest, = brak * Wskazówka odno nie norm i przepisów: Przestrzega oddzielnych przepisów normy DIN 1988 (EN 86) i urz du ds. ochrony przeciwpo arowej! Wskazówka dot. przet aczanych mediów: Medium dozwolonym do przet aczania jest przede wszystkim woda, która nie uszkadza chemicznie ani mechanicznie zastosowanych materia ów i nie zawiera sk adników powoduj cych abrazj lub sk adników d ugow óknistych. Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Katalog Wilo B4 - Urz dzenia do podwy szania ci nienia 21

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-TOP-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym lub ko nierzowym. Wst pnie wybierane stopnie pr dko ci do regulacji wydajno ci. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

Tekst ofertowy. Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR. Nazwa: Układ wielopompowy 1 SiBoost Smart 2 Helix VE 603 Na zapyt. Na zapyt.

Tekst ofertowy. Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR. Nazwa: Układ wielopompowy 1 SiBoost Smart 2 Helix VE 603 Na zapyt. Na zapyt. Gniewosz Siemiatkowski Telefaks Nazwa: Układ wielopompowy 1 SiBoost Smart 2 Helix VE 603 Na zapyt. Na zapyt. Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą DIN 1988 i DIN EN 806 do podłączenia

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-3/2 A-F-A-BAQE Dane: 1/27/216 Nr katalogowy: 9686914 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny z brązu - malowanie kataforetyczne - sztywne sprzęgło tulejowe

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ProPomp Tomasz Wycisk ING Bank Śląski o/pszczyna numer konta: 63 1050 1315 1000 0090 9260 8588 1

ProPomp Tomasz Wycisk ING Bank Śląski o/pszczyna numer konta: 63 1050 1315 1000 0090 9260 8588 1 DO: MIASTOPROJEKT CIESZYN ul. 3 Maja 18 43-400 Cieszyn tel. 600355963 e-mail: irena.swarowska@wp.pl Sz. Pani Irena Swarowska OD: PROPOMP Tomasz Wycisk 43-241 Łąka Ul. Dąbrowskiego 17 NIP: 638-150-61-87

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE

POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE TYP: POMPY WIRNIKOWE ZASTOSOWANIE: domy jednorodzinne, dzia ki rekreacyjne, ma e gospodarstwa rolne, niewielkie zak ady produkcyjne. Pompa przeznaczona do pompowania wody z wierconych

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH Instrukcja do ćwiczeń projektowych Projekt

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu zostały przewidziane do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa, niezawierająca cząstek stałych, nie

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI (Bodywork Communication Interface). Więcej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW ARMATURA GAZOWA Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW 1 Spis treści SPIS TREŚCI FM FMC FGM Filtry gazu...4 M16/RMO N.A. M16/RM N.A. Zawory odcinające normalnie otwarte...8 M16/RMO N.C. M16/RM N.C. Zawory odcinające

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS

CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS 5 CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS TRZYMAJ KOSZTY ENERGII POD KONTROLĄ Wzrastające koszty energii oraz rosnąca świadomość ekologiczna w

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Doradca Techniczny: Roman Dziaduch Rev 5058-CO900C Oszczędności energetyczne dla pomp i wentylatorów z użyciem przemienników PowerFlex Rev 5058-CO900C

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114133 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (11)62749

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK 5/10.2/PL/2 Przepustnice do regulacji przepływu powietrza Typ TDK TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Telefon +48 22 717 14 70 Oddzia w Polsce Telefax +48 22 717 14 72 05-0 Piaseczno e-mail: biuro@trox.pl ul.

Bardziej szczegółowo

Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R. DN 40 do DN 300 mm korpus pierścieniowy i z otworami gwintowanymi

Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R. DN 40 do DN 300 mm korpus pierścieniowy i z otworami gwintowanymi Karta katalogowa 0166.1/2-61 KE Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R 40 do 300 mm korpus pierścieniowy 350 do 600 mm korpus dzielony w formie "U" Maksymalne ciśnienie robocze (P rmax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technika zwraca się - zdecydujcie się na nią już teraz!

Nowoczesna technika zwraca się - zdecydujcie się na nią już teraz! Wstęp Wstęp Nowoczesna technika zwraca się - zdecydujcie się na nią już teraz! Jakie mamy argumenty, aby zdecydować się na określony kocioł? Czynniki wpływające na decyzję mogą być różnorakie i często

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W Seria /PH ZAWÓR ROZDZILAJĄCY Z WILOFUNKCYJNYM sterowaniem elektrom ISO 99/0 Wielkość DAN TCHNICZN MDIUM : Powietrze lub gaz obojętny, filtrowany, olejony lub nie CIŚNINI :. do 0 bar (z wewnętrznym zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane stanowi: Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

CITOTIG 240 & 310 AC/DC

CITOTIG 240 & 310 AC/DC CITOTIG 20 & 310 AC/DC Urządzenia do spawania metodą TIG prądem AC/DC dla bardzo wymagających specjalistów www.airliquidewelding.pl CITOTIG AC/DC CITOTIG AC/DC gwarantuje poprawę jakości i wydajności spawania.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 500-2000 W Grzałki elektryczne 12 modele(i) Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na

Bardziej szczegółowo

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP Żeliwne, monoblokowe (3D) oraz znormalizowane, zgodne z normą EN 733 (3DS3DP) pompy odśrodkowe. ZASTOSOWANIA Pompowanie wody oraz czystych, nieagresywnych mediów chemicznych Zaopatrzenie w wodę Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR Czujnik ruchu i obecności PIR MD-48B2 zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Marta Wojas, Marek Walczak Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Referat zawiera informacje na temat wymagań

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 czerwca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 czerwca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0153 (NLE) 9707/16 UD 117 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające

Bardziej szczegółowo

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland.

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: Sterownik nie wymaga uruchomienia, ani strojenia, jedyną czynnością jaką musimy przeprowadzić jest dobór prądu wyjściowego sterownika do silnika za pomocą potencjometru

Bardziej szczegółowo