OBLICZENIA MES JAKO ELEMENT PROCESU PROJEKTOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZENIA MES JAKO ELEMENT PROCESU PROJEKTOWANIA"

Transkrypt

1 Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (18) nr 2, 2003 Alicja ZIELIŃSKA Piotr WYCIŚLOK OBLICZENIA MES JAKO ELEMENT PROCESU PROJEKTOWANIA Streszczenie: W artykule zaprezentowano wykorzystanie metody elementów skończonych (MES), która jest obecnie znaczącym elementem procesu projektowania. Pozwala ona na weryfikację konstrukcji już na etapie projektowania, co czyni tę metodą bardzo przydatną. Niebagatelną sprawą są również względy ekonomiczne. Metoda MES pozwala zoptymalizować konstrukcję w fazie projektowania, czyli wpłynąć na obniżkę kosztów produkcji wyrobu. Wykorzystanie tej metody zaprezentowano na przykładach projektów wykonanych w OBRUM. 1. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC PROJEKTOWYCH 1.1. Krótka historia wdrażania technik komputerowych W całej historii Ośrodka oprogramowanie wykorzystywane w pracach B+R było tworzone od podstaw przez pracowników. Był to jednak sposób, który ze względu na postępującą gwałtownie specjalizację, musiał odejść na dalszy plan. Ostatnie dziesięć lat wniosło znaczący postęp w technikach elektronicznego wspomagania prac inżynierskich stosowanych w Ośrodku. Przełomową chwilą, zmieniającą dotychczasową drogę rozwoju omawianych technik, było dla OBRUM uczestnictwo w programie Goryl. W ramach tego właśnie projektu stworzono koncepcję wdrożenia do codziennej praktyki komputerowych metod wspomagania projektowania. Wdrażana koncepcja opierała się na trzech warstwach problemowych. U podstaw leżało wspomaganie tworzenia dokumentacji technicznej i podstawowych technik projektowych. Po dokonanym rozpoznaniu rynku zdecydowano się na zakupienie systemu rysowania płaskiego LOGOCAD wspomaganego oprogramowaniem zarządzającym tworzoną dokumentacją LOGOARCHIV. Warstwę drugą stworzyło oprogramowanie do wspomagania zaawansowanego projektowania przestrzennego. Tu wybrano wiodącego w owym czasie producenta (50% rynku) firmę Computer Vision i jej produkt oprogramowanie CADDS 5. Ciekawostką tego programu był pionierska w świecie technika projektowania parametrycznego. I wreszcie warstwę trzecią stanowiło oprogramowanie do analiz wytrzymałościowych. Wdrożenie tej warstwy oparto o oprogramowanie amerykańskiej firmy SRAC o nazwie COSMOS/M[1]. W ramach programu Goryl przeprowadzono udane wdrożenie warstwy pierwszej i trzeciej. Oprogramowanie do przestrzennego projektowania wdrożono częściowo. Na przeszkodzie stanęły wysokie koszty wdrożenia i przerwanie projektu Goryl. Przy ocenie tego wdrożenia należy jednak pamiętać o odmiennych realiach tamtego wdrożenia. Stacja robocza wraz z oprogramowaniem kosztowała w 1993 roku w granicach tysięcy dolarów. Tym niemniej oprogramowanie 3D stosowano z powodzeniem do przygotowywania danych dla obliczeń wytrzymałościowych. Jednym z podstawowych efektów wdrożenia komputerów do praktyki inżynierskiej stał się ciągły ich niedosyt. Kolejne lata to gwałtowny przyrost ilości stacji roboczych i oprogramowania do nich. Jednocześnie następowało stałe unowocześnianie mgr inż. Alicja ZIELIŃSKA, dr inż. Piotr WYCIŚLOK - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM, Gliwice

2 Alicja ZIELIŃSKA, Piotr WYCIŚLOK oprogramowania. Kolejne wersję oprogramowania LOGOCAD wraz z coraz doskonalszym oprogramowaniem do zarządzenia dokumentacją, na trwałe przekształciły sposób tworzenia projektów w Ośrodku. Zapewniając poprawę jakości i wydajności wykonywanej pracy. Prace B+R to jednak przede wszystkim prace nietypowe. W tych właśnie warunkach okazuje się, że komercyjne oprogramowanie zawodzi lub nie jest dostateczne. Tak, więc ostatnie lata nie spowodowały zaniechania rozwijania własnych aplikacji inżynierskich. Stały się one jednak wąsko specjalistyczne, rozwijane doraźnie dla rozwiązania doraźnych zadań. Niewątpliwą ciekawostką związaną z wdrożeniem do praktyki inżyniera technik komputerowych, którą można było dostrzec również w pracach Ośrodka jest powrót do łask, zdawałoby się zapomnianych, graficznych metod obliczeniowych. Metody te, bowiem z założenia przybliżone, dzięki komputerowym technikom wspomagania rysowania, stały się metodami dokładnymi. 2. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH 2.1. Krótka historia wdrażania technik inżynierskich W dziedzinie CAE największym przeskokiem jaki dokonał się było pojawienie się rozbudowanego oprogramowania COSMOS/M [1] służącego do analiz wytrzymałościowych metodą elementów skończonych [3]. Na przestrzeni tych lat zespół ds. obliczeń inżynierskich wykonał liczne analizy, dotykając swoimi pracami pełnego spektrum teorii wytrzymałości materiałów. Zaczynając od analiz statycznych w zakresie liniowym poprzez analizy dynamicznego zachowania konstrukcji w zakresie liniowym po nieliniową analizę statyczną i dynamiczną. Należy podkreślić, że pewnych konstrukcji, bez przeprowadzonych obliczeń, nie dałoby się wykonać, a przynajmniej nie przy pierwszej próbie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę projekty takie jak choćby Mydleniec, PMC, Loara, BWP 2000, MID, CAR, JBR, żeby wymienić zaledwie kilka to wszędzie tam swój znaczący udział miał zespół zajmujący się obliczeniami inżynierskimi. Miarą sukcesu zespołu jest rola jaką odgrywa w procesie projektowania. W swoich początkach obliczenia komputerowe były zazwyczaj dodatkiem do projektu, w chwili obecnej są elementarną częścią składową Prace inżynierskie w OBRUM - stan aktualny Nowe konstrukcje powstające w OBRUM w ostatnich kilku latach postawiły przed zespołem duże wyzwania. Projekty, o których mowa to ustroje nośne anten radarowych poczynając od projektu CAR (czy wcześniejszych, a ostatnio modernizowanych SPR ów). Specyfiką tych urządzeń jest prymat wyzwań związanych ze sztywnością konstrukcji nad wytrzymałością, przy bardzo silnych ograniczeniach masowych. W ciągu tych lat, w miarę ulepszania warsztatu inżynierskiego oraz rozwoju oprogramowania doskonaleniu ulegał proces współpracy pomiędzy bezpośrednimi projektantami i zespołem obliczeniowym. W chwili obecnej proces wygląda następująco. Pierwsze analizy projektowe tworzone są przy bezpośrednim udziale zespołu obliczeniowego. Na tym etapie zespół tworzy analizy kinematyczne, statyczne bądź rozstrzyga podstawowe problemy na podstawie analizy mechaniki konstrukcji. Nie bez znaczenia jest też doświadczenie pracowników zespołu, które wielokrotnie pozwala na nadanie właściwego kierunku dalszym pracom projektowym. Następnie na bazie tych analiz projektant wykonuje wstępny projekt konstrukcji. W chwili obecnej w zdecydowanej większości w technice 2

3 Obliczenia MES jako element procesu projektowania projektowania przestrzennego. Taki projekt jest następnie weryfikowany poprzez obliczenia metodą elementów skończonych [2]. W ich wyniku projektant nanosi konieczne poprawki. Jeżeli zmiany wynikłe z obliczeń są duże cały cykl jest powtarzany. Następnie tworzony jest projekt ostateczny. Na tym etapie już niezmiernie rzadko zachodzi konieczność weryfikacji obliczeń, zdarza się to jednak, gdy inne konieczności techniczne spowodują znaczące zmiany w konstrukcji. Przedstawiony proces udowodnił swoją przydatność zwłaszcza, że czas trwania obliczeń uległ w ostatnich latach znaczącemu skróceniu. 3. METODA MES JAKO ZNACZĄCY ELEMENT PROCESU PROJEKTOWANIA Metoda elementów skończonych znana od szeregu lat, stosowana w Polsce od około 30-tu pozwala na skrócenie etapu projektowania oraz na uzyskanie maksymalnie szerokiego zakresu wyników na etapie tworzenia modelu konstrukcji. Niebagatelne znaczenie ma uzyskanie i innych ważnych parametrów konstrukcji, a mianowicie dobranie odpowiedniej sztywności oraz optymalizacja całej konstrukcji ze względu na bardzo ważny parametr, jakim jest masa całej konstrukcji. Dobór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych to również element optymalizacji konstrukcji ze względu na jego masę. MES pozwala na weryfikację konstrukcji na etapie projektowania, co zostanie przedstawione na kilku przykładach konstrukcji zaprojektowanych i wykonanych w naszym Ośrodku. Jedną z nich jest konstrukcja platformy jednostki radiolokacyjnej [6] Konstrukcja platformy jednostki radiolokacyjnej JBR-15 Istotnym zagadnieniem przy analizie wytrzymałościowej platformy jednostki radiolokacyjnej było spełnienie wymagań dotyczących jej sztywności, co wstępnie zostało rozstrzygnięte po analizie wyników uzyskanych poprzez symulację komputerową. Poniżej zaprezentowano przykładowe wyniki prace uzyskane nad weryfikacją doboru parametrów jednostki radiolokacyjnej, konstrukcji, w skład, której wchodzą paleta kontenerowa wraz z podporami oraz ramowy układ wsporczy. Symulację komputerową przeprowadzono dla obciążeń masowych, sił odśrodkowych występujących podczas obrotu oraz obciążenia wiatrem anteny głównej i anteny identyfikacyjnej. Rys.1. Wektory przemieszczeń wynikowych dla wariantu 1 obciążenia w mm. Deformacja w skali 25:1. 3

4 Alicja ZIELIŃSKA, Piotr WYCIŚLOK W fazie projektowania wykonano obliczenia wytrzymałości konstrukcji platformy, której wyniki [6] pozwoliły na weryfikację konstrukcji platformy jednostki radiolokacyjnej pod kątem uzyskania przyjętych parametrów. Na etapie wykonywania obliczeń wytrzymałości konstrukcji platformy uzyskano wyniki pola przemieszczeń oraz pola naprężeń w modelu konstrukcji platformy jednostki radiolokacyjnej. Wyniki te były podstawą do wprowadzenie istotnych zmian w elementach konstrukcji. Przykładowe wyniki obliczeń w analizowanej konstrukcji pod wpływem obciążeń zewnętrznych w pozycji pracy (układ na podporach). przedstawiono na (Rys.1) -rozkład pola przemieszczeń i (Rys.2)- rozkład pola naprężeń. Rys.2. Naprężenia redukowane występujące w modelu palety dla wynikowego 2-go wariantu obciążenia w MPa.-widok z góry Optymalizacja wytrzymałości konstrukcji kabiny antenowej jednostki JAT-122 Kolejnym przykładem analizy jest kabina antenowa KAN podstawowa część mechaniczna jednostki antenowej JAT-122, która wraz ze wspornikami służy do zawieszania bloków antenowych stanowiących zasadnicze obciążenie tej kabiny [7]. Symulację komputerową przeprowadzono dla obciążeń masowych, sił odśrodkowych występujących podczas obrotu oraz obciążenia wiatrem anteny głównej i anteny identyfikacyjnej. Istotnym zagadnieniem przy analizie wytrzymałościowej kabiny antenowej było spełnienie wymagań dotyczących jej odkształcenia pod wpływem obciążeń. Kolejny aspekt to rozstrzygnięcie, czy konstrukcja spełnia dodatkowe wymagania w zakresie obciążenia wiatrem. Pierwotnie bowiem konstrukcja miała pracować pod kopułą i ten warunek nie był wymagany. Poniżej przedstawiono przykładowo rozkład pola przemieszczeń wektorowo (Rys.3) i mapkę naprężeń (Rys.4) w widoku ogólnym całej konstrukcji oraz fragmentu kabiny. 4

5 Obliczenia MES jako element procesu projektowania Rys.3. Wektory przemieszczeń oraz deformacja dla 2-go wariantu wynikowego obciążenia. Rys.4. Naprężenia redukowane występujące w modelu dla 1-go wynikowego wariantu obciążenia [MPa] Symulacja zachowania się konstrukcji platformy montażowej wozu bojowego Symulacja zachowania się konstrukcji platformy montażowej wozu bojowego [5] była wynikiem analizy statycznej i dynamicznej platformy montażowej głowicy śledzącej pod wpływem obciążeń zgodnych z ZTT, zadanych na podstawie wyników badań. Analizowana konstrukcja platformy montażowej jest częścią wieży wozu bojowego. Symulację przeprowadzono w zakresie obciążeń masowych, wpływu parcia wiatru na konstrukcję oraz sił odśrodkowych. Jako podstawę obciążeń dynamicznych przyjęto przebiegi zmierzone na rzeczywistym obiekcie. Analizę przeprowadzono na modelu platformy montażowej z uproszczonym modelem wieży. Istotnym elementem symulacji jest możliwość weryfikacji na obiekcie wirtualnym zachowania się konstrukcji pod kątem spełnienia wymagań w zakresie sztywności platformy, na której umieszczona jest głowica śledząca. Poniżej na (Rys.4), (Rys.5) przedstawiono wybrane wyniki analizy statycznej. 5

6 Alicja ZIELIŃSKA, Piotr WYCIŚLOK Rys.5. Rozkład naprężeń redukowanych w [MPa]. Dla analizy dynamicznej uzyskuje się oprócz pola naprężeń i przemieszczeń dla wybranych kroków czasowych postaci drgań własnych, co przedstawiono na (Rys.6) Rys.6. Postaci drgań własnych modelu platformy montażowej 6

7 Obliczenia MES jako element procesu projektowania Kolejne rysunki (Rys.7, Rys.8) przedstawiają wyniki analizy dynamicznej rozkład pola naprężeń dla wybranych kroków czasowych. Rozkład pola naprężeń uzyskuje się w całym przedziale czasu dla dowolnego kroku. Rys.7. Naprężenia w modelu dla t=1.4 Rys.8. Naprężenia dla t=2.2 s Na rysunku poniżej przykładowo przedstawiono możliwe do uzyskania przebiegi czasowe przemieszczeń wybranych węzłów konstrukcji. Rys.9. Przebieg przemieszczeń węzłów określających pochylenie platformy montażowej W wyniku symulacji otrzymano pole przemieszczeń pod wpływem obciążeń. Powyższe wyniki przedstawiają możliwości uzyskania pełnej gamy wyników dla analizowanej konstrukcji. Poniżej na Rys.10, przedstawiono rozkład pola przemieszczeń modelu w trakcie wybranych kroków czasowych. Maksymalne ugięcie platformy montażowej wynosi mm. Rysunek przedstawia deformację w powiększeniu. Obraz przemieszczeń przedstawiono na kolejnych rysunkach. 7

8 Alicja ZIELIŃSKA, Piotr WYCIŚLOK Rys.10. Przemieszczenia dla t=1.4 s Rys.11. Przemieszczenia dla t=2.2 s 3.4. Weryfikacja wytrzymałości wysięgnika Kolejną weryfikację konstrukcji przedstawiono na przykładzie konstrukcji wysięgnika] o udźwigu 19T. Analizę wytrzymałościową [8] przeprowadzono również za pomocą metody elementów skończonych zaimplementowaną w systemie COSMOS/M weryfikując konstrukcję w zakresie założonych obciążeń. Poniżej przedstawiono wyniki analizy, jakie uzyskano dla wysięgnika. W analizie statycznej uzyskano wytężenie konstrukcji, które przedstawiają Rys.12, Rys.13 Rys.14. Rys.12. Rozkład pola naprężeń dla wysięgnika Model całego wysięgnika składa się z dwóch części, modelu członu stałego i ruchomego wykonanych oddzielnie, a następnie połączonych za pomocą odpowiednio dobranych więzów. W tym przypadku zadane obciążenie działa na człony wysięgnika podniesionego o kąt 72.5 stopnia. W wyniku analizy konstrukcji otrzymuje się rozkład pola naprężeń oraz pola przemieszczeń. Uzyskano, że maksymalne naprężenia redukowane wg hipotezy H-M-H występujące w modelu nie przekraczają 305 MPa. Poziom naprężeń w konstrukcji jest, więc poniżej wartości dopuszczalnych. Poniżej przedstawiono rozkład naprężeń w najbardziej wytężonych fragmentach konstrukcji. 8

9 Obliczenia MES jako element procesu projektowania Rys.13. Rozkład pola naprężeń fragmenty konstrukcji Analogicznie uzyskano rozkład pola przemieszczeń, które przedstawiono na kolejnym rysunku. Konstrukcję odkształconą w skali pokazano na tle konstrukcji nieodkształconej. Rys.14. Przemieszczenia w konstrukcji wysięgnika Maksymalne przemieszczenie wysięgnika wynoszą m. Przeprowadzona analiza wykazała, że konstrukcja spełnia wymagania wytrzymałościowe dla obciążeń statycznych. 4. PODSUMOWANIE Techniki komputerowe są nieodzownym elementem współczesnego procesu projektowania, a zwłaszcza w zastosowaniu do prac badawczo-rozwojowych. Warto zwrócić uwagę na trwające w OBRUM prace nad kolejnym skokiem technologicznym w komputeryzacji prac inżynierskich. W chwili obecnej trwają prace związane z wyborem nowego oprogramowania. Tym razem w pełni zintegrowanego tzn. takiego, w którym jednocześnie powstaje projekt całości, części składowych (detali), jednocześnie wykonywane są rysunki techniczne jak i możliwe jest przeliczenie wytrzymałościowe konstruowanych detali i całych konstrukcji. Zakończenie tych prac wdrożeniem pozwoli na kolejny już w historii OBRUM skok jakości i wydajności. Tak, aby w nowym stuleciu Ośrodek mógł zachować swoją rangę i zdobytą ciężką pracą renomę. 9

10 Alicja ZIELIŃSKA, Piotr WYCIŚLOK 5. LITERATURA [1] Cosmos/M, Finite Element Analysis System Advanced Seminar. Structural Research & Analysis Corporation, Santa Monica 1993, California. [2] RUSIŃSKI E.: Metoda elementów skończonych - system Cosmos/M, WKŁ Warszawa [3] ZIENKIEWICZ O.C., TAYLOR R.L.: Thy Finite Element Method, Fourth edition, [4] WYCIŚLOK P., ZIELIŃSKA A.: Analiza wytrzymałości konstrukcji wieży Loara z uwzględnieniem oddziaływań dynamicznych, (Prace własne niepublikowane) OBRUM Gliwice [5] WYCIŚLOK P., ZIELIŃSKA A.: Analiza wytrzymałości konstrukcji platformy montażowej głowicy śledzącej z uwzględnieniem oddziaływań dynamicznych, (Prace własne niepublikowane) OBRUM Gliwice [6] WYCIŚLOK P., ZIELIŃSKA A.: Analiza układów platformy bezobsługowej jednostki radiolokacyjnej pojazdu JBR-15, (Prace własne niepublikowane) OBRUM Gliwice [7] ZIELIŃSKA A.: Obliczenia wytrzymałościowe kabiny antenowej jednostki JAT-122, (Prace własne niepublikowane) OBRUM Gliwice [8] ZIELIŃSKA A. Analiza wytrzymałości wysięgnika żurawia TD50H, (Prace własne niepublikowane) OBRUM Gliwice FINITE ELEMENT METHOD AS A SIGNIFICANT ELEMENT OF DESIGN PROCESS Abstract: The paper presents utilization of the Finite Element Method (FEM), which is at present a significant element of a technical design process. This method allows us to verify construction at the stage of design, what makes FEM very useful. Economical aspect is also very important. FEM method allows us to optimize construction during designing process, i.e. to decrease cost of production. Utilization of this method is presented on examples of the designs made in OBRUM. 10

WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY MONTAŻOWEJ WOZU BOJOWEGO

WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY MONTAŻOWEJ WOZU BOJOWEGO Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Alicja ZIELIŃSKA WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY MONTAŻOWEJ WOZU BOJOWEGO Streszczenie: W artykule przedstawiono weryfikację sztywności konstrukcji

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI KABINY ANTENOWEJ JEDNOSTKI JAT-122

WERYFIKACJA WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI KABINY ANTENOWEJ JEDNOSTKI JAT-122 Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Alicja ZIELIŃSKA WERYFIKACJA WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI KABINY ANTENOWEJ JEDNOSTKI JAT-122 Streszczenie: W artykule przedstawiono weryfikację kabiny antenowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (16) nr 2, 2002 Alicja ZIELIŃSKA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sprawdzających poprawność zastosowanych

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY JEDNOSTKI RADIOLOKACYJNEJ

WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY JEDNOSTKI RADIOLOKACYJNEJ Alicja ZIELIŃSKA WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY JEDNOSTKI RADIOLOKACYJNEJ Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę weryfikacji sztywności platformy jednostki radiolokacyjnej JBR-15 pod

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (30) nr 2, 2012 Alicja ZIELIŃSKA PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI Streszczenie: W artykule opisano proces weryfikacji wyników

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY RADARU

METODOLOGIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY RADARU Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (33) nr 2, 2013 Alicja ZIELIŃSKA Stanisław TOMASZEWSKI METODOLOGIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY RADARU Streszczenie. W artykule przedstawiono pewien

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji

Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji to bardzo ważny temat, który ma istotne znaczenie praktyczne. Standardowy proces projektowy wykorzystuje możliwości optymalizacji w niewielkim stopniu.

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie formy. 1) Dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla kombinacji SGU Ciężar własny + L1 wynosi 40mm (1/500 rozpiętości)

Poszukiwanie formy. 1) Dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla kombinacji SGU Ciężar własny + L1 wynosi 40mm (1/500 rozpiętości) Poszukiwanie formy Jednym z elementów procesu optymalizacji konstrukcji może być znalezienie optymalnej formy bryły, takiej, by zostały spełnione wymagane założenia projektowe. Oczywiście są sytuacje,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI ŁOŻYSK WIELKOGABARYTOWYCH METODĄ KOREKCJI BIEŻNI. 1. Wstęp. Tadeusz Smolnicki*, Grzegorz Przybyłek*, Mariusz Stańco*

ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI ŁOŻYSK WIELKOGABARYTOWYCH METODĄ KOREKCJI BIEŻNI. 1. Wstęp. Tadeusz Smolnicki*, Grzegorz Przybyłek*, Mariusz Stańco* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 2 2007 Tadeusz Smolnicki*, Grzegorz Przybyłek*, Mariusz Stańco* ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI ŁOŻYSK WIELKOGABARYTOWYCH METODĄ KOREKCJI BIEŻNI 1. Wstęp Obrót nadwozia jest

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Mechaniki. Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny stanu wytężenia obudowy silnika pompy próżniowej Student: Tomasz Sczesny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia modelowania i obliczeń inżynierskich Chosen problems of engineer modeling and numerical analysis Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MICHAŁ SUSFAŁ Uniwersytet Rzeszowski, Polska

MICHAŁ SUSFAŁ Uniwersytet Rzeszowski, Polska MICHAŁ SUSFAŁ Uniwersytet Rzeszowski, Polska Znaczenie uczenia się procesu CAD, CAM w komputerowym projektowaniu na zajęciach dydaktycznych Wprowadzenie Zaawansowana technologia dnia dzisiejszego pozwala

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie W artykule przedstawiono komputerowe modelowanie

Bardziej szczegółowo

Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (14) nr 1, 2001 JEDNOSTKA ANTENOWA JAT-122

Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (14) nr 1, 2001 JEDNOSTKA ANTENOWA JAT-122 Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (14) nr 1, 2001 Bartosz DYBAŁ Andrzej HUŃKIEWICZ JEDNOSTKA ANTENOWA JAT-122 Streszczenie: W artykule zaprezentowano budowę jednostki antenowej JAT-122, zespołów wchodzących

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE POSTACI KONSTRUKCYJNYCH KOŁA ZABIERAKOWEGO POJAZDÓW KOPARKI WIELONACZYNIOWEJ. 1. Wprowadzenie obiekt badań

PORÓWNANIE POSTACI KONSTRUKCYJNYCH KOŁA ZABIERAKOWEGO POJAZDÓW KOPARKI WIELONACZYNIOWEJ. 1. Wprowadzenie obiekt badań Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3/1 2011 Eugeniusz Rusiński*, Tadeusz Smolnicki*, Grzegorz Przybyłek* PORÓWNANIE POSTACI KONSTRUKCYJNYCH KOŁA ZABIERAKOWEGO POJAZDÓW KOPARKI WIELONACZYNIOWEJ 1.

Bardziej szczegółowo

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (Wprowadzenie) Drgania elementów konstrukcji (prętów, wałów, belek) jak i całych konstrukcji należą do ważnych zagadnień dynamiki konstrukcji Przyczyna: nawet niewielkie drgania

Bardziej szczegółowo

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact.

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact. Wyznaczanie naprężeń i odkształceń za pomocą MES w podłużnicy samochodowej podczas zderzenia. Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact. dr Grzegorz Służałek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MES WYTRZYMAŁOŚCI ELEMENTÓW POMPY ŁOPATKOWEJ PODWÓJNEGO DZIAŁANIA

ANALIZA MES WYTRZYMAŁOŚCI ELEMENTÓW POMPY ŁOPATKOWEJ PODWÓJNEGO DZIAŁANIA WIESŁAW FIEBIG 1 PIOTR CEPENDA 1 ANALIZA MES WYTRZYMAŁOŚCI ELEMENTÓW POMPY ŁOPATKOWEJ PODWÓJNEGO DZIAŁANIA W pracy przedstawiono obliczenia wytrzymałościowe elementów mechatronicznej pompy łopatkowej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STEROWANIA W STACJI RADIOLOKACYJNEJ BAZUJĄCY NA MAGISTRALI CAN

SYSTEM STEROWANIA W STACJI RADIOLOKACYJNEJ BAZUJĄCY NA MAGISTRALI CAN Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (23) nr 1, 2008 Jacek BARCIK SYSTEM STEROWANIA W STACJI RADIOLOKACYJNEJ BAZUJĄCY NA MAGISTRALI CAN Streszczenie: W artykule przedstawiono system sterowania hydraulicznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 13. Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ Wykaz oznaczeń 18. Literatura Wprowadzenie do części I 22

Spis treści. Wstęp 13. Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ Wykaz oznaczeń 18. Literatura Wprowadzenie do części I 22 Spis treści Wstęp 13 Literatura - 15 Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ - 17 Wykaz oznaczeń 18 1. Wprowadzenie do części I 22 2. Teoretyczne podstawy opisu i analizy układów wibroizolacji maszyn 30 2.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 PRZEDMIOT TEMAT Wybrane zagadnienia z optymalizacji elementów konstrukcji Zastosowanie optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL

Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL We wstępnej analizie przyjęto następujące założenia: Dwuwymiarowość

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła AGNIESZKA CHUDZIK Politechnika Łódzka, Katedra Dynamiki Maszyn, 90-524 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju konstrukcji ram wózków pojazdów szynowych przy zachowaniu obecnych standardów bezpieczeństwa

Perspektywy rozwoju konstrukcji ram wózków pojazdów szynowych przy zachowaniu obecnych standardów bezpieczeństwa Problemy Kolejnictwa Zeszyt 165 (grudzień 2014) 65 Perspektywy rozwoju konstrukcji ram wózków pojazdów szynowych przy zachowaniu obecnych standardów bezpieczeństwa Dariusz KOWALCZYK 1, Robert BIŃKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Przy wykorzystaniu robotów przemysłowych

Przy wykorzystaniu robotów przemysłowych Modelowanie elementów systemów zrobotyzowanych Projekt chwytaka przemysłowego robota paletyzującego Coraz częściej spotykaną formą automatyzacji w zakładach produkcyjnych jest robotyzacja procesu paletyzacji.

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120

Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120 Tomasz WARCHOŁ, Krystian TUCZYŃSKI Koło Naukowe Informatyków TROJAN, Uniwersytet Rzeszowski, Polska Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120 Wstęp W dzisiejszych czasach każdy z nas zdaje sobie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Najprostszy element. F+R = 0, u A = 0. u A = 0. Mamy problem - równania zawierają siły, a warunek umocowania - przemieszczenia

Najprostszy element. F+R = 0, u A = 0. u A = 0. Mamy problem - równania zawierają siły, a warunek umocowania - przemieszczenia MES skończony Najprostszy element Część I Najprostszy na świecie przykład rozwiązania zagadnienia za pomocą MES Dwie sprężyny Siły zewnętrzne i wewnętrzne działające na element A B R F F+R, u A R f f F

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Ćwiczenie audytoryjne pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Autor: dr inż. Radosław Łyszkowski Warszawa, 2013r. Metoda elementów skończonych MES FEM - Finite Element Method przybliżona

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 1 dodr. (PWN).

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 1. Laboratorium CAD/MES. Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów. Opracował: dr inż. Hubert Dębski

ĆWICZENIE Nr 1. Laboratorium CAD/MES. Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów. Opracował: dr inż. Hubert Dębski POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA PODSTAW KON- STRUKCJI MASZYN Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów Laboratorium CAD/MES ĆWICZENIE Nr 1 Opracował: dr inż. Hubert Dębski I. Temat

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

2. MODELOWANIE SŁUPÓW

2. MODELOWANIE SŁUPÓW MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 32, s. 233-238, Gliwice 2006 ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE ALUMINIOWYCH SŁUPÓW DO ZAWIESZENIA SYGNALIZACJI ŚWIATEŁ DROGOWYCH JAROSŁAW KACZMARCZYK Katedra Mechaniki Stosowanej,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty Kierunkowe:

Przedmioty Kierunkowe: Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWY TEORETYCZNE

1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1 1. 1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1.1. Wprowadzenie W pierwszym wykładzie przypomnimy podstawowe działania na macierzach. Niektóre z nich zostały opisane bardziej szczegółowo w innych

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPORTOWEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO

PROJEKT SPORTOWEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO Aktualne Problemy Biotnechaniki. nr 4/2010 219 Dagmara TEJSZERSKAj Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice Bartosz GŁOGOWSKI, Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Projektowanie systemów mechanicznych Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym

Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym JÓZEF FLIZIKOWSKI ADAM BUDZYŃSKI WOJCIECH BIENIASZEWSKI Wydział Mechaniczny, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym Streszczenie: W pracy usystematyzowano

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Podstawa formalna (prawna) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 Projektowanie konstrukcyjne obiektów budowlanych polega ogólnie na określeniu stanów granicznych, po przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wykorzystanie pakietu MARC/MENTAT do modelowania naprężeń cieplnych Spis treści Pole temperatury Przykład

Bardziej szczegółowo

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

FLAC Fast Lagrangian Analysis of Continua. Marek Cała Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

FLAC Fast Lagrangian Analysis of Continua. Marek Cała Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki FLAC Fast Lagrangian Analysis of Continua Program FLAC jest oparty o metodę różnic skończonych. Metoda Różnic Skończonych (MRS) jest chyba najstarszą metodą numeryczną. W metodzie tej każda pochodna w

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT RADIOLOKACYJNY W DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWO- PRODUKCYJNEJ OBRUM

SPRZĘT RADIOLOKACYJNY W DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWO- PRODUKCYJNEJ OBRUM Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (18) nr 2, 2003 Lech BOROWIEC Roman PICH Arkadiusz KAZURA SPRZĘT RADIOLOKACYJNY W DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWO- PRODUKCYJNEJ OBRUM Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki prac

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Praca dyplomowa inżynierska Temat pracy Symulacja komputerowa działania hamulca tarczowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Z CAD 2. Kod przedmiotu: Ko 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA MES WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ŚCIAN BOCZNYCH KABIN DŹWIGÓW OSOBOWYCH

ANALIZA NUMERYCZNA MES WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ŚCIAN BOCZNYCH KABIN DŹWIGÓW OSOBOWYCH Jerzy Józwik, Maciej Włodarczyk 1), Daniel Adamowicz 2) ANALIZA NUMERYCZNA MES WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ŚCIAN BOCZNYCH KABIN DŹWIGÓW OSOBOWYCH Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę numeryczną

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO KA200

ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO KA200 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 82/2009 87 Mariusz Śladowski BOBRME Komel, Katowice ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE

MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE Marta KORDOWSKA, Zbigniew BUDNIAK, Wojciech MUSIAŁ MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE Streszczenie W artykule omówiona została

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE MODELOWANIA WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH ZAWIESZENIA POJAZDU GĄSIENICOWEGO

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE MODELOWANIA WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH ZAWIESZENIA POJAZDU GĄSIENICOWEGO Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (33) nr 2, 2013 Jacek GNIŁKA Tomasz MACHOCZEK Gabriel MURA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE MODELOWANIA WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH ZAWIESZENIA POJAZDU GĄSIENICOWEGO Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ

4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 1 4. 4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 4.1. Elementy trójkątne Do opisywania dwuwymiarowego kontinuum jako jeden z pierwszych elementów

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie w sprawie różnic wyników obliczeń statycznych otrzymanych z programu TrussCon Projekt 2D i innych programów

Wyjaśnienie w sprawie różnic wyników obliczeń statycznych otrzymanych z programu TrussCon Projekt 2D i innych programów Wyjaśnienie w sprawie różnic wyników obliczeń statycznych otrzymanych z programu TrussCon Projekt 2D i innych programów Szanowni Państwo! W związku z otrzymywanymi pytaniami dlaczego wyniki obliczeń uzyskanych

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

11. 11. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI

11. 11. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI 11. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI 1 11. 11. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI 11.1. Wprowadzenie 1. Optymalizacja potocznie i matematycznie 2. Przykład 3. Kryterium optymalizacji 4. Ograniczenia w zadaniach optymalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZACZEPU KULOWEGO DO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z ZASTOSOWANIEM MES

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZACZEPU KULOWEGO DO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z ZASTOSOWANIEM MES Zbigniew BUDNIAK ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZACZEPU KULOWEGO DO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z ZASTOSOWANIEM MES Streszczenie W artykule przedstawiono metodę tworzenia i badania symulacyjnego wirtualnego prototypu

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KONSTRUKCJI PRZĘSŁA MOSTU WSPARCIA

WERYFIKACJA KONSTRUKCJI PRZĘSŁA MOSTU WSPARCIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (31) nr 3, 2012 Krzysztof MARKIEWICZ Stanisław TOMASZEWSKI Artur ILUK WERYFIKACJA KONSTRUKCJI PRZĘSŁA MOSTU WSPARCIA Streszczenie. W artykule, na bazie doświadczeń z projektowania

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Katedra Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy W ŚRODOWISKU VISUM. dr inż. Jacek Chmielewski

Katedra Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy W ŚRODOWISKU VISUM. dr inż. Jacek Chmielewski Katedra Budownictwa Drogowego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy INTERAKTYWNY CZTEROSTOPNIOWY MODEL TRANSPORTOWY DLA MIAST W ŚRODOWISKU VISUM dr inż. Jacek Chmielewski Wprowadzenie n

Bardziej szczegółowo

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH Zadanie 11 - Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) Beiersdorf Manufacturing

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. mgr inż. Adam Musiałek Biuro usług inżynierskich FEMES

OFERTA WSPÓŁPRACY. mgr inż. Adam Musiałek Biuro usług inżynierskich FEMES OFERTA WSPÓŁPRACY założenia konstrukcyjne obliczenia (konstrukcji i mechanizmów) modele 3D dokumentacja konstrukcyjna Dokumentacja Techniczno Ruchowa doradztwo modernizacje inne mgr inż. Jacek Tatara Biuro

Bardziej szczegółowo

Systemy Optymalizacji Oświetlenia Zewnętrznego Kontekst Informatyczny. Dr hab. Leszek Kotulski, prof. AGH Dr Adam Sędziwy KIS WEAIiIB AGH

Systemy Optymalizacji Oświetlenia Zewnętrznego Kontekst Informatyczny. Dr hab. Leszek Kotulski, prof. AGH Dr Adam Sędziwy KIS WEAIiIB AGH Systemy Optymalizacji Oświetlenia Zewnętrznego Kontekst Informatyczny Dr hab. Leszek Kotulski, prof. AGH Dr Adam Sędziwy KIS WEAIiIB AGH Motywacja Dlaczego my zajmujemy się oświetleniem? Wymiana infrastruktury

Bardziej szczegółowo

GĄSIENICOWY UKŁAD JEZDNY

GĄSIENICOWY UKŁAD JEZDNY Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (22) nr 1, 2007 Jerzy NAWROCKI GĄSIENICOWY UKŁAD JEZDNY Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwoś ci szybkiego zamontowania na terenowych pojazdach kołowych, w miejsce

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE 3D NOWE MOŻLIWOŚCI, NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU SOLIDWORKS 2003

PROJEKTOWANIE 3D NOWE MOŻLIWOŚCI, NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU SOLIDWORKS 2003 Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Bartosz DYBAŁ PROJEKTOWANIE 3D NOWE MOŻLIWOŚCI, NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU SOLIDWORKS 2003 Streszczenie: W artykule przedstawiono, poparte przykładami, możliwości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady projektowania w technice

Podstawowe zasady projektowania w technice Podstawowe zasady projektowania w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych i moŝe dotyczyć głównie nowych i modernizowanych: produktów (wyrobów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Próby ruchowe i badania stateczności żurawia budowlanego. Movement tests and stability scientific research of building crane

LABORATORIUM. Próby ruchowe i badania stateczności żurawia budowlanego. Movement tests and stability scientific research of building crane INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN KIERUNEK: TRANSPORT PRZEDMIOT: TRANSPORT BLISKI LABORATORIUM Próby ruchowe i badania stateczności żurawia budowlanego Movement tests and stability scientific research of building

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA BUDOWLI I. Prowadzący : dr inż. Hanna Weber pok. 225, email: weber@zut.edu.pl strona: www.weber.zut.edu.pl

MECHANIKA BUDOWLI I. Prowadzący : dr inż. Hanna Weber pok. 225, email: weber@zut.edu.pl strona: www.weber.zut.edu.pl MECHANIKA BUDOWLI I Prowadzący : pok. 5, email: weber@zut.edu.pl strona: www.weber.zut.edu.pl Literatura: Dyląg Z., Mechanika Budowli, PWN, Warszawa, 989 Paluch M., Mechanika Budowli: teoria i przykłady,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/201 Projektowanie inżynierskie Engineering Design A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

UWAGI O ZASTOSOWANIU POWIERZCHNI ŚRUBOWYCH W BUDOWNICTWIE

UWAGI O ZASTOSOWANIU POWIERZCHNI ŚRUBOWYCH W BUDOWNICTWIE Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej 10 Zeszyt 12 (2001), str. 10 14 UWAGI O ZASTOSOWANIU POWIERZCHNI ŚRUBOWYCH W BUDOWNICTWIE Paweł KAPROŃ Politechnika Częstochowska, ul.akademicka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FAZ CHODU NA STAN NAPRĘŻENIA W MODELU STOPY PROTEZOWEJ

WPŁYW FAZ CHODU NA STAN NAPRĘŻENIA W MODELU STOPY PROTEZOWEJ Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 9/2015 13 Konrad BOMANOWSKI, Sylwia ŁAGAN Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, Kraków WPŁYW FAZ CHODU

Bardziej szczegółowo

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe)

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe) METODA ELEMENTÓW W SKOŃCZONYCH 1 Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe) stałych własnościach

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE MATRYCA EFEKTÓW PRZEDMIORY KIERUNKOWE EFEKTÓW I I I K_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy Invenco dla przemysłu motoryzacyjnego. Piotr Bartkowski. Marian Ostrowski Warszawa, 2016

Oferta firmy Invenco dla przemysłu motoryzacyjnego. Piotr Bartkowski. Marian Ostrowski Warszawa, 2016 Oferta firmy Invenco dla przemysłu motoryzacyjnego Piotr Bartkowski Marian Ostrowski Warszawa, 2016 Plan prezentacji: Prezentacja oferty firmy INVENCO na przykładzie pojazdu HEX-XT O firmie Pojazd HEX-XT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo