AKMA BROKERS SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKMA BROKERS SP. Z O.O."

Transkrypt

1 AKMA BROKERS SP. Z O.O. Przedmiot działalności: Siedziba główna: Usługi brokera ubezpieczeniowego. Zezwolenie nr 227 Ministra Finansów potwierdzone decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia r. potwierdzone decyzją PUNU z dnia r. Centrala Spółki ul. Poleska Katowice tel. (32) fax (32) Akma-Brokers Sp. z o.o. posiada polisę odpowiedzialności cywilnej na łączną sumę gwarancyjną Euro Nasza usługa jest bezpłatna broker ubezpieczeniowy otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie prowizyjne od towarzystw ubezpieczeniowych ul. Ku Słońcu 2/2 ul. Kościuszki 108a/ Szczecin Wrocław tel. (91) tel. (71) fax (91) fax (71) ul. Sowińskiego 17/2 ul. Szlak 65, pokój Tarnów Kraków tel. (12) w.50 ul. Dekerta 19B/7 tel. (12) Toruń ul. Szpitalna 9 ul. Monte Cassino Brzeg Szczecin ul. Wyszyńskiego 14e Łaziska Górne Zarząd: Roman Grzywacz Joanna Miazek-Pypłacz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarząd Certyfikat: PN EN ISO 9001:2009

2 SPOSOBY PROWADZENIA EFEKTYWNEJ OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROPOZYCJE ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH SKUTE PUN Propozycja zasad i zakresu współpracy 1. Audyt ubezpieczeniowy. Rozpoczynając współpracę z klientem przeprowadzamy audyt dotychczas zawartych umów ubezpieczenia. Nasi brokerzy wraz z Państwa pracownikami zbiorą wszystkie dotychczas funkcjonujące w ramach ubezpieczenia dokumenty, które następnie zostaną przeanalizowane. Pozwoli to na: zinwentaryzowanie polis ubezpieczeniowych, scharakteryzowanie występujących zagrożeń, zapoznanie się z zakresem dotychczasowej ochrony, określenie kierunku pożądanych zmian, wyrównanie okresów ubezpieczenia. Analiza potrzeb ubezpieczeniowych Pomoc w zarządzaniu ryzykiem Wdrożenie indywidualnego programu ubezpieczeniowego Przygotowanie kompletnej dokumentacji ubezpieczeniowej W skład audytu wchodzą następujące elementy: analiza istniejących umów ubezpieczenia, analiza awaryjności i szkodowości, analiza zawartych umów z kontrahentami. Uczestnictwo w likwidacji szkód Podstawą do przygotowania optymalnego programu ubezpieczeniowego jest przeprowadzenie analizy awaryjności i szkodowości jest to dokument, w którym rozpatrujemy zaistniałe w dotychczasowej historii szkody ze względu na różnorodne kryteria: przyczyny szkód oraz ich skutki, a także skuteczność zastosowanych metod przeniesienia ryzyka na zakład ubezpieczeń oraz wysokość uzyskiwanych odszkodowań. Istotnym elementem przeprowadzanego audytu jest przeanalizowanie umów zawieranych z kontrahentami.

3 W wielu z nich kwestie obowiązków ubezpieczeniowych są uregulowane odrębnie (np. w umowach leasingowych, umowach najmu lub dzierżawy) i pominięcie tych kwestii może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji finansowych. Oczywiste jest, że nie jest możliwe przeanalizowanie wszystkich istniejących umów i porozumień, dlatego zostaną przeanalizowane umowy zawierane zgodnie z pewnymi standardami. W odniesieniu do pozostałych zostaną przeprowadzone szkolenia z udziałem osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Równocześnie z przeprowadzeniem audytu konieczne jest zapoznanie się z samym Przedsiębiorstwem/Instytucją, jego/jej organizacją oraz obowiązującymi w nim/niej procedurami. 2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór ubezpieczyciela w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych lub wewnętrzne regulacje. Zamawiający zainteresowany zleceniem brokerowi ubezpieczeniowemu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może umocować go do prowadzenia postępowania i zawarcia umowy w jego imieniu, lub powołać brokera do składu komisji przetargowej. Jeśli wybór ubezpieczyciela podlega jedynie wewnętrznym przepisom broker również może brać udział w procedurach przetargowych. Niezwykle istotnym elementem procedury przetargowej jest wprowadzenie czytelnych i jasnych kryteriów wyboru oferty oraz precyzyjnych warunków dopuszczających wykonawców do udziału w postępowaniu, co pozwala na przestrzeganie rygorystycznych przepisów prawa. Naszym zdaniem tylko podmioty profesjonalnie zajmujące się ubezpieczeniami są w stanie określić warunki i kryteria w taki sposób, by wybrać ofertę korzystną dla zamawiającego i równocześnie pozostać w zgodzie z prawem. Jeżeli tylko pozwalają na to warunki rynkowe, staramy się wprowadzać u naszych Klientów umowy wieloletnie. Pozwala to m.in. na wprowadzenie rozwiązań ściśle dopasowanych do wymagań ubezpieczającego, uzyskanie specjalnych zniżek lub funduszu prewencyjnego Biorąc pod uwagę wielkość i złożoność procesów ubezpieczeniowych zachodzących w Przedsiębiorstwach i Instytucjach proponujemy zakres usług brokerskich znacznie wykraczający ponad ogólnie przyjęty standard.

4 3. Przygotowanie umów ubezpieczenia. Ponieważ standardowe warunki ubezpieczeń nie są w stanie spełnić oczekiwań klientów, do umowy ubezpieczenia wprowadza się wiele modyfikacji. Broker dokonuje szczegółowej analizy ogólnych warunków ubezpieczenia wprowadzając klauzule i zmiany zapisów. W efekcie takich działań powstają indywidualne warunki ubezpieczenia dokładnie przystosowane do potrzeb klienta. 4. Rozliczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym w zakresie przyjęć i likwidacji środków trwałych w majątku Klienta Bezpośredni wzajemny kontakt umożliwi systematyczne i niezwłoczne prowadzenie rozliczeń z towarzystwem ubezpieczeniowym w zakresie przyjęć i likwidacji środków trwałych w majątku Klienta. Dopilnowanie i właściwe przeprowadzenie procedury zapewnia, iż nowo nabyte środki trwałe będą automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową, a zlikwidowane nie obciążały go zbędną składką ubezpieczeniową. 5. Okresowe raporty z przebiegu ubezpieczeń. Czynnie uczestnicząc w przygotowaniu i realizacji przygotowanego programu ubezpieczeniowego, systematycznie w ustalonych terminach będziemy opracowywać dla Państwa tzw. okresowe raporty z przebiegu ubezpieczeń. Dokument będzie sporządzany w formie tabelarycznej w jasny i przejrzysty sposób przedstawiając przebieg ubezpieczeń i nadzór nad likwidacją szkód. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby odpowiedzialne jak również kadra zarządzająca będą mogły w sposób ciągły kontrolować stan ochrony ubezpieczeniowej. W wielu rodzajach ubezpieczeń możliwe jest wprowadzenie uproszczonych procedur w postaci np. zbiorowego zgłaszania szkód raz w miesiącu. Pozwala to uniknąć skomplikowanej procedury biurokratycznej i uzyskiwać odszkodowania bez zbędnych formalności. 6. Warunki ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe opracowują ogólne warunki ubezpieczenia, które stanowią o jakości ochrony ubezpieczeniowej. Ponieważ redakcją takich warunków zajmują się specjaliści Zakładów Ubezpieczeń, jest oczywiste, że w wielu miejscach

5 wprowadzają oni ograniczenia odpowiedzialności, mogące skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Sposobem, który pozwala uniknąć takich pułapek jest negocjowanie indywidualnych warunków ubezpieczenia, które choć bazują na ogólnych warunkach, zostają w zasadniczy sposób zmienione poprzez wprowadzenie szeregu odmiennych zapisów. W efekcie nabierają one indywidualnego kształtu, który dopasowany będzie do Państwa potrzeb. 7. Klauzule brokerskie. Innym lub występującym łącznie z opisanym w punkcie poprzedzającym sposobem na znaczne poprawienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach obowiązujących w towarzystwie ubezpieczeniowym ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) jest zastosowanie klauzul brokerskich. Są one wynikiem wieloletnich doświadczeń brokera ubezpieczeniowego w obsłudze podmiotów różnych branż, w tym w szczególności wynikających z wiedzy zdobytej podczas likwidacji szkód oraz znajomości zagadnień ubezpieczeniowych i warunków obowiązujących na innych, poza polskim, rynkach ubezpieczeniowych. Niwelują one nie tylko niebezpieczne z punktu widzenia ochrony interesów ubezpieczających zapisy autorstwa zakładów ubezpieczeń, ale również wykorzystują dyspozytywne przepisy kodeksowe, dopuszczające możliwość uregulowania objętych nimi kwestii w sposób korzystniejszy dla ubezpieczającego (np. klauzula reprezentantów, klauzula odpowiedzialności, itp.). Niektóre porządkują kwestie związane z obsługą programu ubezpieczenia (np. klauzula automatycznego pokrycia lub klauzula likwidacji szkód). AKMA-BROKERS Sp. z o.o. w toku dotychczasowej działalności na rynku brokerskim wypracowała i posługuje się ponad 30 klauzulami brokerskimi. Szkolenie pracowników Klienta jest, naszym zdaniem, jednym z najistotniejszych elementów polityki ubezpieczeniowej przedsiębiorstwa. Pozwala na osiągnięcie realnych efektów z posiadanego programu ubezpieczenia poprzez wzrost znajomości zakresu ochrony oraz zrozumienie konsekwencji wynikających z niedotrzymania warunków ubezpieczenia. 8. Szkolenia. Niezwykle istotnym elementem naszej pracy z klientami jest przeprowadzanie szkoleń dla ich pracowników. Stoimy na

6 stanowisku, iż jest to jeden z najistotniejszych elementów właściwej polityki ubezpieczeniowej każdego podmiotu/instytucji, ponieważ pozwala na osiągniecie realnych efektów z posiadanego programu ubezpieczenia poprzez: wzrost znajomości zakresu ochrony, a tym samym możliwości jej wykorzystania w sytuacji szkody, zrozumienie konsekwencji wynikających z niedotrzymania standardów wymaganych przez warunki ubezpieczenia, zapoznanie się z rodzajem i ceną ochrony ubezpieczeniowej, co może mieć wpływ na wynik finansowy firmy (ma to szczególne znaczenie np. w przypadku zawierania kontraktów na roboty budowlano - montażowe, gdzie przyjęcie na siebie obowiązku zawarcia ubezpieczenia ma proste przełożenie na rentowność kontraktu). Zarząd spółki oraz kadrę stanowią doświadczeni brokerzy, doskonale znający rynek ubezpieczeniowy. Specjalistyczna wiedza wielokrotnie pozwoliła wdrożyć indywidualne rozwiązania lub uzyskać wyższe odszkodowania dla naszych Klientów. Niepodważalną zasadą naszej działalności jest proponowanie każdemu Klientowi przeprowadzenia szkolenia dla jego personelu, niezależnie czy mamy do czynienia z klientem małym, średnim czy też należącym do bardzo dużych podmiotów gospodarczych. Ostateczna decyzja co do organizacji tego typu prezentacji zawsze pozostaje w gestii Klienta. Analizując naszą dotychczasową działalność możemy stwierdzić, iż prawie wszyscy Klienci wchodzący do grupy średnich podmiotów i zdecydowanie wszyscy w grupie dużych podmiotów przeszli stosowne szkolenie przeprowadzone przez naszą spółkę. Świadcząc usługi brokera ubezpieczeniowego zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia dla Państwa pracowników z zakresu zawartych umów ubezpieczenia w ustalonym obustronnie terminie oraz odrębnego szkolenia dla osób zajmujących się likwidacją szkód po opracowaniu stosownej instrukcji likwidacji szkód. Dysponując odpowiednim sprzętem audiowizualnym pozostajemy do Państwa dyspozycji. Niezależnie od powyższego w przypadku jakichkolwiek potrzeb bądź niejasności związanych z ubezpieczeniami mogą być organizowane dodatkowe szkolenia i spotkania.

7 9. Broker opiekun partner. W celu bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem ubezpieczenia gwarantujemy Państwu stałą opiekę, sprawowaną przez pracowników Biura Obsługi Klientów Strategicznych Akma-Brokers. Spośród brokerów pracowników Biura Obsługi Klientów Strategicznych w Katowicach będzie dla Państwa wyznaczony specjalny kilkuosobowy zespół (minimum 4 osoby), który zajmować się będzie bieżącymi kontaktami, współdziałając przy obsłudze ubezpieczeniowej z pozostałymi brokerami oraz z Biurem Prawnym i Odszkodowań (wyznaczone minimum 2 osoby do bezpośredniej obsługi). Charakterystyczną cechą dedykowanego zespołu obsługującego jest fakt, iż zawsze niezależnie od czasookresu przynajmniej 3 osoby będą do Państwa dyspozycji. Bezpośredni nadzór nad całością obsługi sprawuje Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura Klientów Strategicznych. Niezależnie od takich roboczych kontaktów, cały zespół Akma-Brokers służy Państwu pomocą w każdym nagłym przypadku. Biuro Prawne i Odszkodowań Akmy- Brokers jest do dyspozycji naszych Klientów. Nasi radcowie prawni służą doradztwem w zakresie ubezpieczeń. Przygotowują projekty zapisów dotyczących ubezpieczeń w kontraktach z wykonawcami oraz analizują polisy oferentów pod kątem ich zgodności z umowami. 10. Wprowadzenie uproszczonych procedur likwidacji szkód. W niektórych rodzajach ubezpieczeń możliwe jest wprowadzenie uproszczonych procedur w postaci np. zbiorowego zgłaszania szkód raz w miesiącu pozwala to uniknąć skomplikowanej procedury biurokratycznej i uzyskiwać odszkodowania bez zbędnych formalności. 11. Instrukcje postępowania w przypadku szkód. W warunkach ubezpieczenia opisane są zasady i terminy zgłaszania szkód ubezpieczycielowi. W celu zapoznania wszystkich odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie osób z tymi zasadami przygotujemy instrukcję zgłaszania szkód, dzięki której każda z zainteresowanych osób będzie dokładnie wiedzieć, jak się zachować w przypadku szkody. Jest ona oparta na standardach stosowanych w opracowywaniu instrukcji wewnętrznych typu ISO.

8 12. Uczestnictwo w procesie likwidacji szkód. W przypadku konieczności likwidacji szkody szczególne znaczenie ma pomoc doświadczonego doradcy. Bardzo istotna jest w tym momencie obecność prawnika (radcy prawnego) wyspecjalizowanego w dziedzinie ubezpieczeń, który nadzoruje dla Państwa przebieg likwidacji szkód, a w sytuacjach spornych reprezentuje Państwa interesy. Akma Brokers w sprawach wymagających specjalistycznych opinii prawnych oraz występowania przed sądem współpracuje z Radcą Prawnym. 13. Nadzór nad terminowością wypłaty odszkodowań. Broker sprawuje nadzór nad wypłatami odszkodowań, tak, aby były one wypłacane w terminach nie dłuższych, niż określono w Kodeksie Cywilnym. Ma to szczególne znaczenie przy szkodach średnich i dużych rozmiarów, gdzie zwłoka w wypłacie odszkodowania może mieć wpływ na zachowanie płynności finansowej oraz znacznie ogranicza możliwości wykonywania powierzonych zadań. Na bieżąco monitorujemy rynek ubezpieczeniowy i śledzimy nowo wprowadzane rozwiązania. Dzięki temu jesteśmy w stanie wskazywać naszym Klientom możliwość i celowość wykorzystania nowych produktów ubezpieczeniowych. Przykładem jest internetowy dostęp Klienta do bazy szkód. 14. Obsługa prawna i likwidacja szkód. Obsługa prawna w zakresie ubezpieczeń realizowana jest przez Biuro Prawne i Odszkodowań Akmy-Brokers Sp. z o.o. Do standardowych obowiązków Biura należy: sporządzanie umów ubezpieczeniowych pomiędzy Klientami Spółki a Zakładami Ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, opiniowanie przedłożonych kontraktów pod kątem zgodności ich zapisów w sprawach ubezpieczeniowych z obowiązującym porządkiem prawnym oraz posiadanymi umowami ubezpieczenia, projektowanie (modyfikowanie) zapisów ubezpieczeniowych,

9 obsługa Klientów w zakresie wykonywania umów ubezpieczenia, obsługa Klientów w zakresie procesów likwidacji zgłoszonych szkód. Zadania Biura Prawnego i Odszkodowań wykonywane są na bieżąco przez 3 zatrudnione w nim osoby, pracujące w Centrali Biura w Katowicach. Oprócz tego jak już zostało wspomniane Akma Brokers Sp. z o.o. w sprawach wymagających specjalistycznych opinii prawnych oraz występowania przed sądem współpracuje z Radcą Prawnym. Z punktu widzenia interesów Klientów Akmy-Brokers, najważniejsza aktywność Biura przejawia się w procesie likwidacji skomplikowanych szkód. Wielokrotnie potwierdzaliśmy naszą skuteczność w pozyskiwaniu dla Klientów znacznych odszkodowań. 15. Rozwiązania organizacyjne Wyznaczony ze strony Akmy Brokers Sp. z o.o. zespół do obsługi Klienta jest do dyspozycji o każdej porze. Zapewniony jest stały kontakt (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, faksy, adresy mailowe, itp.). Jednak z myślą o dalszym usprawnieniu pracy brokera, a także ze względu na dogodności dla Klienta, nasza firma wdrożyła tzw. system BROKER 4.5. Jest to sprawdzone oprogramowanie do obsługi biur brokerskich. Dzięki unikatowej koncepcji program może również pełnić funkcję terminarza, który po odpowiedniej konfiguracji potrafi automatycznie wysyłać do klientów lub brokerów przypomnienia jak i maile informacyjne np. o płatności składki bądź raty składki ubezpieczeniowej. Ma to szczególne znaczenie w sprawnym nadzorowaniu terminów płatności za polisy ubezpieczeniowe, a także procesów likwidacji szkód, w tym terminów wypłaty należnych odszkodowań.

10 Dwa główne moduły programu to Polisy oraz Likwidacja szkód. Oba stanowią efekt solidnie przemyślanej pracy opartej na doświadczeniach. Każdy z nich jest swoistym centrum, skupiającym wokół siebie niemal pełne spektrum czynności związanych z danym procesem. W bazie można umieścić dokładne dane dotyczące klientów, pojazdów, polis i wielu innych elementów. Są one pogrupowane w sposób ułatwiający nawigację i szybkie odnalezienie właściwych elementów. Specyficzna konstrukcja bazy danych pozwala na rozmaite formy ich przetwarzania. Sposób zapisu powoduje, że problemem nie jest wyszukanie informacji dotyczących konkretnego Klienta w pewnym okresie czasu. Dodatkowy atut stanowi możliwość wygenerowania na podstawie danych programu Broker w zasadzie dowolnego dokumentu, na bazie odpowiednio wcześniej przygotowanego szablonu. W programie standardowo wbudowanych jest blisko 100 rozmaitych raportów i zestawień. W przypadku dużych ryzyk gdy niemożliwe jest uzyskanie oferty od pojedynczego zakładu ubezpieczeń prowadzimy rozmowy z różnymi towarzystwami, celem zorganizowania wspólnej ochrony dla naszego Klienta. Dodatkowym atutem tego oprogramowania jest możliwość udostępnienia Klientowi drogą elektroniczną w dowolnym czasie wglądu do swoich polis, szkodowości, wykazu pojazdów itp. (oczywiście za pomocą udostępnionych i ustalonych haseł). 16. Współpraca dotycząca ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego Będąc przez cały okres trwania współpracy do Państwa dyspozycji pragniemy wydatnie wspierać i informować Państwa w sferze: szeroko pojętego prawa ubezpieczeniowego niejasności bądź wątpliwości dotyczących zakresu ochrony ubezpieczeniowej pojawiania się na rynku nowych produktów ubezpieczeniowych wejścia na rynek krajowy nowych ubezpieczycieli

11 negocjacji z ubezpieczycielami w kwestii ewentualnego rozszerzenia lub zmiany zakresu ochrony dokonywania rozliczeń z ubezpieczycielem w zakresie przyjęć i likwidacji środków trwałych jakichkolwiek spraw dotyczących ubezpieczeń. 17. Pozycja Akmy-Brokers na rynku Uznanie Akmy-Brokers Sp. z o.o. na rynku usług ubezpieczeniowych jest także potwierdzone pozycją zajmowaną przez spółkę w rankingach. Już w roku 1996 Akma-Brokers zajmowała trzecią pozycję wśród brokerów ubezpieczeniowych, natomiast w roku 1998 znalazła się na dziesiątym miejscu w rankingu 100 największych instytucji finansowych w Polsce. W chwili obecnej Akma-Brokers jest zaliczana do największych, pod względem liczby obsługiwanych podmiotów, polskich kancelarii brokerskich. Potwierdzeniem osiągnięć i wysokiej jakości usług jest m.in. przyznanie: Dzięki współpracy z doświadczonymi rzeczoznawcami jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom usługi wyceny majątku do celów ubezpieczeniowych na preferencyjnych warunkach.

12 Jesteśmy przekonani, iż nasze dotychczasowe doświadczenia w obsłudze zarówno dużych, średnich jak i mniejszych podmiotów przemysłowych, pozwolą zapewnić Państwu profesjonalny i wszechstronny serwis ubezpieczeniowy na najwyższym poziomie. Z poważaniem Marek Szymański Akma Brokers Sp. z o.o. Tel

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego Załącznik do Uchwały nr110/2014r. Zarządu z dnia 15.12.2014r. Do Uchwały nr 31/2014r. z dnia 15.12.2014r Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie Kleszczów, grudzień 2014 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo