Prowadzenie działalności leczniczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie działalności leczniczej"

Transkrypt

1

2 pod redakcją Grzegorza Moroza i Zbigniewa Orła Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej

3 Prowadzenie działalności leczniczej 1. wydanie Stan prawny: czerwiec 2012 r. Redakcja: Julia Augustynowicz Korekta: Katarzyna Rynkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H. Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa tel. : faks: Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Totem, Inowrocław ISBN ISBN e-book

4 Spis treści Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych Działalność lecznicza Definicja podmiotu leczniczego i podmiotu wykonującego działalność leczniczą Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza Rejestracja działalności leczniczej Działalność inna niż lecznicza w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Publiczne podmioty lecznicze Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami Osobowość prawna SPZOZ-u Nazwa (firma) SPZOZ-u SPZOZ jako forma recesywna Publiczny podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej Niepubliczne podmioty wykonujące działalność leczniczą Niepubliczne podmioty lecznicze Praktyki zawodowe Nazwa (firma) NZOZ-u Nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą Kontrola i nadzór podmiotu prowadzącego rejestr działalności leczniczej Kontrola ministra Nadzór i kontrola podmiotu tworzącego nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą Zakres przedmiotowy i podmiotowy dotacji Zasady przekazywania i rozliczania środków Praktyczne konsekwencje systemu przekazywania środków do podmiotów leczniczych Rozdział 2. Nowe formy działalności podmiotów po r Rozdział 3. Konieczność zmian w świetle dotychczasowych uwarunkowań rynku świadczeń opieki zdrowotnej Reforma opieki zdrowotnej po 1999 r Stan systemu opieki zdrowotnej w okresie transformacji ustrojowej. Dojrzewanie do reform III

5 Spis treści Kierunek reform ochrony zdrowia. Początek realizacji idei powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego kasy chorych Powszechne ubezpieczenie w NFZ Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej Założenia ustawy Zarys organizacji ZOZ-ów, finansowania i udzielania świadczeń zdrowotnych Podsumowanie Zadłużenie SPZOZ-u i jego następstwa Przyczyny zadłużenia SPZOZ-u Skala zadłużenia SPZOZ-u Restrukturyzacja zobowiązań Zobowiązania SPZOZ-u w ustawie o działalności leczniczej Podsumowanie Praktyczne aspekty związane z koniecznością obsługi zadłużenia przekształconego SPZOZ-u przez samorząd Prawne ograniczenia związane z zaciąganiem długu z jakiego instrumentu dłużnego mają korzystać samorządy w procesie restrukturyzacji długu szpitala Rozdział 4. Narzędzia restrukturyzacji zobowiązań SPZOZ-u (w tym obrót długami SPZOZ-u) Restrukturyzacja poprzez prywatyzację Restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych Restrukturyzacja zobowiązań publiczno-prawnych Rozdział 5. Czynności niezbędne do zrealizowania w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej. Obowiązki kierownika i właściciela Dostosowanie SPZOZ-u do nowych przepisów Przepisy dotyczące SPZOZ-u Najważniejsze zmiany prawne dotyczące SPZOZ-u Zasady dostosowania SPZOZ-u do nowych przepisów NZOZ-y Praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnych dostosowanie do nowych przepisów Przepisy dotyczące praktyk Najważniejsze zmiany dotyczące praktyk zawodowych w nowych przepisach Zasady dostosowania praktyk zawodowych do zmienionych przepisów Rozdział 6. Rachunkowość w procesie przekształcenia SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego Rachunkowość jako źródło informacji ekonomiczno-finansowych o działalności podmiotów leczniczych Normy prawne funkcjonowania rachunkowości w podmiotach leczniczych Zasady przekształcania SPZOZ-u w spółkę kapitałową Organizacja procesu przekształcania SPZOZ-u w spółkę kapitałową Rola SPZOZ-u w procesie przekształcania w spółkę kapitałową Procedury przekształcania SPZOZ-u w spółkę kapitałową realizowane przez organ tworzący Zamknięcie ksiąg rachunkowych w SPZOZ-ie i sporządzenie bilansu zamknięcia IV

6 Spis treści 6.8. Organizacja rachunkowości w spółce kapitałowej nowym podmiocie leczniczym Rozdział 7. Strategia spółki prowadzącej działalność leczniczą Spółka prowadząca działalność leczniczą Strategia a ustawa o działalności leczniczej Dostosowanie do wymagań formalnych program dostosowawczy uwarunkowania prawne, finansowe i rynkowe Podstawy prawne Potencjalne skutki dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą i organów tworzących Analiza potrzeb zdrowotnych na rynku usług zdrowotnych Pozycja konkurencyjnej na rynku świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach Ocena ekonomiczna funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Przydatność systemu rozliczeń według jednorodnych grup pacjentów do oceny dostosowania struktury organizacyjnej do rynku Działania poprzedzające przekształcenie SPZOZ-u w spółkę kapitałową Decyzje inwestycyjne w SPZOZ-ie i w spółce prowadzącej działalność leczniczą Potencjalne obszary outsourcingu działalności w podmiocie leczniczym Działalność lecznicza a forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego Rozdział 8. Fuzja ZOZ-ów szczególny sposób budowania przewagi konkurencyjnej Zagadnienia wstępne Specyfika rynku usług medycznych Fuzja ZOZ-ów aspekty prawne i rynkowe Czynniki warunkujące pozycję konkurencyjną Podstawowe analizy i narzędzia mające zastosowanie w procesie decyzyjnym w przypadku fuzji Organizacja procesu połączenia Przykładowa symulacja korzyści wynikających z fuzji Rozdział 9. Majątek SPZOZ-u w procesie przekształcenia w spółkę prawa handlowego Rozdział 10. Kapitał niepubliczny w procesie przekształceń SPZOZ-u Rozdział 11. Rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą Zagadnienia wstępne Organy prowadzące rejestr Opłata za wpis do rejestru Dane wpisywane do rejestru Odmowa wpisu do rejestru lub wykreślenie z rejestru Obowiązek aktualizowania danych w rejestrze w razie ich zmiany Zgłoszenie rejestrowi faktu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia Rozdział 12. Sytuacja pracowników w podmiotach prowadzących działalność leczniczą Zagadnienia wstępne Formy zatrudnienia w podmiotach leczniczych Czas pracy pracowników podmiotu leczniczego Likwidacja skróconego czasu pracy niektórych grup pracowników Podstawowy czas pracy pracowników podmiotu leczniczego Czas pracy pracowników niewidomych Zasady zatrudnienia dyrektorów (kierowników) w podmiotach leczniczych V

7 Spis treści Zasady zatrudnienia nauczycieli akademickich Zatrudnienie pracowników instytutów badawczych Równoważny system czasu pracy Dyżur medyczny Pojęcie dyżuru medycznego Dyżur medyczny a czas pracy Dyżur medyczny a godziny nadliczbowe Dyżur pod telefonem Klauzula opt-out Prawo do nieprzerwanego odpoczynku Dodatek za pracę zmianową Rozdział 13. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej Ogólne uwagi dotyczące dokumentacji medycznej Podstawowe dane zawarte w dokumentacji medycznej Zasady udostępniania dokumentacji medycznej Sposób udostępniania dokumentacji medycznej i pobierane za to opłaty Okresy przechowywania dokumentacji medycznej Prowadzenie dokumentacji medycznej w różnych podmiotach Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej Historia choroby i karta noworodka Pozostała dokumentacja prowadzona najczęściej w szpitalu Historia zdrowia i choroby prowadzona w ZOZ-ie udzielającym świadczeń w warunkach ambulatoryjnych Pozostała dokumentacja prowadzona w ZOZ-ie udzielającym świadczeń w warunkach ambulatoryjnych Dokumentacja prowadzona przez lekarza w ramach praktyki lekarskiej Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę i położną w ramach praktyki pielęgniarki lub położnej Dokumentacja prowadzona w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych uczniom Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania dokumentacji w postaci dokumentu papierowego Podsumowanie Rozdział 14. Systemy informatyczne w opiece zdrowotnej Zagadnienia wstępne Zalety stosowania systemów informatycznych w ochronie zdrowia Czym jest system informatyczny i dlaczego nie należy go mylić z systemem informacyjnym Przygotowanie systemu informacyjnego przed wdrożeniem systemu informatycznego Cechy dobrego systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego Typy systemów informatycznych Szpitalny system informacyjny Systemy obsługi diagnostyki obrazowej (RIS/PACS) Usługi on-line Elektroniczny Rekord Medyczny i Elektroniczny Rekord Pacjenta System nadzoru właścicielskiego Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia VI

8 Spis treści Rozdział 15. System refundacji cen leków Podstawy prawne zmian Dostępność refundacyjna Ustalanie poziomów odpłatności Apteki Osoby uprawnione do wystawiania recept na leki refundowane Wystawianie recept Prowadzenie dokumentacji medycznej a ordynacja leków Rozdział 16. Zasady zatrudniania dyrektorów szpitali konkursy na stanowisko dyrektorów Status kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą Konkurs na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego Rozdział 17. Praktyki zawodowe w świetle ustawy o działalności leczniczej Zagadnienia wstępne Rodzaje praktyk Indywidualna praktyka lekarska Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania Procedura rejestracji praktyki Opłata za rejestrację praktyki Zakaz reklamy Regulamin organizacyjny Ubezpieczenie OC praktyki zawodowej Przyczyny wykreślenia praktyki zawodowej z rejestru Rozdział 18. Benchmarking metoda oceny efektywności działalności szpitala Zagadnienia wstępne Podmioty dokonujące oceny szpitala Ocena efektywności pracy szpitala przez płatnika Kontraktowanie świadczeń a ocena świadczeniodawców Rozliczanie umów Samoocena efektywności pracy szpitala Budżetowanie wewnętrzne rozwój związany z systemem jednorodnych grup pacjentów Benchmarking szpitali Rozdział 19. Zakłady opiekuńczo-lecznicze jako niezbędne uzupełnienie rynku świadczeń szpitalnych Opis obecnej struktury rynku świadczeń Czas hospitalizacji marker efektywności działalności oddziału szpitalnego Efektywność rozwiązywania problemów zdrowotnych Opieka długoterminowa produkty NFZ Zakład opiekuńczo-leczniczy analiza rentowności produktu Analiza rynku na przykładzie województwa lubelskiego Rola zakładu opiekuńczo-leczniczego w procesie restrukturyzacji szpitala Rozwój zakładów opiekuńczo-leczniczych Rozdział 20. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia pomiar i analiza jakości Zagadnienia wstępne Zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością Analiza jakości przykład VII

9 Spis treści Rozdział 21. Poprawa efektywności gospodarowania lekiem w szpitalu publicznym Zagadnienia wstępne Obszary zarządzania kosztami leków w szpitalu Receptariusz szpitalny Standardowe procedury operacyjne Komitet terapeutyczny Inspektor ds. gospodarki lekiem Gospodarka lekiem w oddziale szpitalnym Zakupy leków Leki w szpitalu a leki w aptekach otwartych Benchmarking kosztów leków Import równoległy Kształcenie personelu szpitalnego Rozdział 22. Marketing w medycynie Zagadnienia wstępne Pojęcie i cele marketingu Rodzaje marketingu Rozdział 23. Perspektywy i ograniczenia marketingu w medycynie Zagadnienia wstępne Ograniczenia stosowania marketingu Zastosowanie marketingu w opiece zdrowotnej Budowanie programu marketingowego ZOZ-u Kolejne etapy realizacji programu marketingowego VIII

10 Notki biograficzne Marzena Kowalczyk absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pracuje w Oddziale Przekształceń Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu zarządzania jakością. Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu pielęgniarstwa, rehabilitacji, zarządzania jakością i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach medycznych. Michał Kozik radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Zawód wykonuje w Kancelarii Radców Prawnych Niczpan, Trefon, Prasałek w Katowicach. Od wielu lat specjalizuje się w obsłudze prawnej jednostek służby zdrowia, w tym szpitali i przychodni oraz praktyk zawodowych, a także jednostek samorządu zawodowego lekarzy. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego dla lekarzy stażystów oraz wykłady dla specjalistycznych towarzystw naukowych i ratowników medycznych. Grzegorz Moroz lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista II stopnia z medycyny ogólnej i II stopnia z organizacji ochrony zdrowia. Ukończył szkolenie Kadry Menedżerskie dla Ochrony Zdrowia w Polsce oraz inne szkolenia z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej. Pracę zawodową rozpoczął w ośrodku zdrowia pod Lublinem, następnie pracował w Dziale Pomocy Doraźnej SPZOZ-u. Od 1999 r. pracownik Kasy Chorych. Obecnie zatrudniony w oddziale wojewódzkim NFZ na stanowisku głównego specjalisty. Wykładowca z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi i zdrowia publicznego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor wielu artykułów i opracowań dla zarządzających w opiece zdrowotnej. Marcin Najda magister inżynier informatyki, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Pracownik administracji publicznej w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Zajmuje się systemami komputerowymi w ochronie zdrowia oraz wspomaganiem procesów zarządczych w podmiotach leczniczych przy pomocy analizy benchmarkingowej. Tomasz Nowosad prawnik, zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, od 8 lat w Departamencie Zdrowia. Zajmuje się m.in. problematyką dotyczącą zatrudniania IX

11 Notki biograficzne dyrektorów SPZOZ-ów, wynagrodzeń, nagród, konkursów i innych kwestii związanych z ich statusem. Zbigniew Orzeł lekarz medycyny, MBA. Dyrektor szpitali publicznych, obecnie Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. W czasie powstawania systemu JPG pracownik NFZ, członek zespołu akceptacyjnego ds. wdrożenia systemu rozliczeń świadczeń szpitalnych wg jednorodnych grup pacjentów, odpowiedzialny za wdrożenie JPG na terenie województwa lubelskiego. Sebastian Słoboda absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia menadżerskie o kierunku zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem publicznym w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 2003 r. urzędnik samorządowy. Obecnie inspektor ds. Analiz w Oddziale Przekształceń Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Praktyk z zakresu organizacji i funkcjonowania regionalnego systemu ochrony zdrowia. Karol Tarkowski magister Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Prezes Zarządu Księgarni Uniwersyteckiej sp. z o.o. w Lublinie. Kierownik Funduszu Pożyczkowego Fundacji OIC Poland. Współpracownik firm konsultingowych i wielu przedsiębiorstw. Autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (restrukturyzacji, studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej) oraz kilkunastu artykułów dotyczących tematyki wspierania rozwoju przedsiębiorstw. Marcin Wielgolaski prawnik, aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i University of Cambridge and Continuing Education (Diploma In an Introduction to English Law and the Law of the European Union). Autor publikacji z zakresu organizacji ochrony zdrowia. Pracownik administracji samorządowej w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Marek Wojtowicz lekarz-menedżer, wieloletni prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, były dyrektor i dyrektor medyczny szpitali powiatowych/specjalistycznych oraz Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego i Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, dziennikarz czasopism Służba Zdrowia, Warszawa i Ogólnopolski Przegląd Medyczny, konsultant Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie. Dariusz Woźniak absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Skarbnik Powiatu Świeckiego. Przewodniczący Zespołu Skarbników przy Konwencie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Autor licznych artykułów na temat finansów publicznych. Jako Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ-u w Świeciu skutecznie uczestniczył w udanej restrukturyzacji zadłużenia szpitala i w powołaniu spółki. Aktywny uczestnik zespołu ds. finansów publicznych przy Związku Powiatów Polskich. X

12 Wykaz skrótów Akty prawne DziałLeczU... ustawa z r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) FinPublU... ustawa z r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) GospNierU... ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KonkursKierPodLeczR... rozporządzenie Ministra Zdrowia z r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U., poz. 182) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) PożPublU... ustawa z r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz ze zm.) RachunkU... ustawa z r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.) RefLekU... ustawa z r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 ze zm.) sfinpublu... ustawa z r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.) XI

13 Wykaz skrótów SystemInfoOchrU....ustawa z r. o systemie informacji o ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657) ŚwiadZdrowU....ustawa z r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz ze zm.) SwobodaDziałGospU....ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.) VATU....ustawa z r. o podatkach od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.) ZOZU....ustawa z r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) Pozostałe skróty art.... artykuł ATM... Agencja ds. Technologii Medycznej BEP.....próg rentowności BIP... Biuletyn Informacji Publicznej CEIDG... Centrala Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej FUZ... Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych IT... Technologie Informatyczne JST... jednostka samorządu terytorialnego KRS... Krajowy Rejestr Sądowy KRUS... Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego NSA... Naczelny Sąd Administracyjny NZOZ... niepubliczny zakład opieki zdrowotnej OC... odpowiedzialność cywilna RUM... Rejestr Usług Medycznych SIM... System Informacji Medycznych SN... Sąd Najwyższy SOP... standardowe procedury operacyjne SPZOZ... samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej t.j.... tekst jednolity XII

14 Wykaz skrótów ust.... ustęp ww.... wyżej wymienione ze zm.... ze zmianami ZOZ... zakład opieki zdrowotnej ZUS... zakład ubezpieczeń społecznych XIII

15

16 Wprowadzenie Od wielu lat toczy się dyskusja na temat kształtu opieki zdrowotnej. Reformy służby zdrowia miały być receptą uzdrawiającą system, który funkcjonował przed przekształceniami ustrojowymi i niedostosowany był do rzeczywistości, jaka przyszła po 1989 r. Zmiany nie do końca spełniły pokładane w nich nadzieje i dlatego po raz kolejny wprowadzano nowe rozwiązania, często na fali protestów środowisk medycznych lub pod wpływem koniunktury politycznej. Dokonująca się ewolucja systemu społeczno-gospodarczego w Polsce zmieniła, choć w różnym stopniu, wiele dziedzin życia. Nie ominęło to także służby zdrowia, której wyznaczono w poprzednim okresie rolę jednego z kluczowych argumentów przemawiających za wyższością ustroju i gospodarki planowej. Taka postawa i brak podstawowych mechanizmów rynkowych w polityce zdrowotnej tamtego okresu spowodowały narastające dysproporcje pomiędzy możliwościami państwa, a potrzebami Polaków, przyzwyczajonych do nieograniczonego dostępu do świadczeń. Rosnące zadłużenie państwowych, a potem samorządowych placówek służby zdrowia z dość niskim poziomem jakości świadczeń, głównie z powodu braku dostępu do nowoczesnego sprzętu i technologii medycznych, wskazało, że obrany i kontynuowany wówczas kierunek nie był właściwy. Ciągłe zadłużanie się placówek służby zdrowia, a przede wszystkim szpitali, groziło dalszym, drastycznym obniżeniem jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych. Jedynym wyjściem była reforma systemu. Początkowo niezbyt daleko idące zmiany, potem coraz odważniejsze i kilkakrotnie poprawiane, oprócz pozytywnych skutków, spowodowały niezadowolenie związane z powszechnym poczuciem zmniejszenia dostępności do świadczeń i coraz większej komercjalizacji usług. Podstawowe pojęcia, można powiedzieć dogmaty, zostały podważone i przedefiniowane. Służbę zdrowia powszechnie używane określenie jeszcze kilkanaście lat temu zastąpiły takie pojęcia, jak rynek zdrowotny, kontrakty, prywatna opieka i leczenie. Ochrona zdrowia, rozumiana jako wielokierunkowa działalność zmierzająca do zapewnienia jak najlepszych warunków zdrowotnych poprzez ich rozpoznanie i działanie na rzecz zdrowia ludności, a szczególnie opieka zdrowotna, rozumiana jako działania profilaktyczno-lecznicze, stały się w odczuciu wielu Polaków coraz mniej powszechnie dostępne. XV

17 Wprowadzenie Entuzjazm reformatorski końca lat dziewięćdziesiątych skutecznie został zahamowany doświadczeniem funkcjonowania systemu u schyłku działalności kas chorych i początkiem działalności Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Kolejne 8 lat upłynęło na ulepszeniach, pomysłach, planach i kontrplanach, co nie zmieniło faktu, że świadczenia zdrowotne były udzielane bez względu na problemy systemowe. Okres ten cechował się permanentnym oczekiwaniem wszystkich zaangażowanych środowisk na zmiany systemowe. Nie jest pewne, czy oczekiwania te były wyrazem troski, świadomości konieczności kontynuacji reform lub dokonania zmian, czy też stanowiły alibi dla braku zdolności do podejmowania decyzji, zwłaszcza w sektorze publicznym w opiece zdrowotnej, kiedy wiadomo było, że powszechna dostępność każdego do dobrych świadczeń przy dobrej kondycji świadczeniodawców nie jest możliwa do osiągnięcia bez wyrzeczeń. W tym czasie względnie wysoki poziom wzrostu gospodarczego i związany z nim wzrost nakładów na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych doprowadził w wielu miejscach do ograniczenia umiejętności prowadzenia podmiotów opieki zdrowotnej, nadzorowania ich oraz dostosowania do zmieniających się potrzeb i rosnących kosztów działalności świadczeniodawców. W efekcie pojawiło się niekontrolowane zjawisko zadłużenia wielu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ-ów), którego nie udało się skutecznie zlikwidować, mimo podjętych działań restrukturyzacyjnych wspartych przez państwo. Konfrontacja coraz silniejszego sektora niepublicznego i wielu efektywnie zarządzanych SPZOZ-ów doprowadziła do postawienia tez, które legły u podstaw wprowadzonej w życie ustawy o działalności leczniczej. Kolejna próba, tym razem bardziej głęboka, reformy systemu zbliża nas do rynkowego modelu opieki zdrowotnej i uświadomienia sobie odpowiedzialności za działania na tym polu. Zapisane w ustawie o działalności leczniczej mechanizmy wyznaczyły nowe warunki prowadzenia działalności leczniczej, zmuszając podmioty tworzące, które ustawa nazywa dotychczasowymi organami założycielskimi, do podejmowania decyzji, i wskazuje jednocześnie czas na przeprowadzenie zmian. Ustawa stała się silnym bodźcem dla kontynuacji reformy sektora ochrony zdrowia po stronie świadczeniodawców, pozostawiając system po stronie płatnika w dotychczasowym kształcie. Brak zmian legislacji tej części niewątpliwie ogranicza, a może nawet zniweczyć przewidywane korzyści z wprowadzenia ustawy. Zapowiedzi zmian w obszarze systemu ubezpieczeniowego oraz podatkowego nie znalazły jak dotąd odzwierciedlenia w postaci regulacji prawnych. Nie zmienia to faktu, że podmioty lecznicze i ich podmioty tworzące stanęły wobec strategicznej zmiany funkcjonowania. Umiejętność poradzenia sobie w nowej sytuacji wyznaczy miejsce tych podmiotów na mapie świadczeń opieki zdrowotnej, wystawi ocenę podmiotom tworzącym publicznym i niepublicznym oraz zdecyduje o przyszłym XVI

18 Wprowadzenie kształcie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Ma to szczególne znaczenie wobec otwarcia granic UE na swobodny przepływ osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji osłabi dotychczasowe ograniczenia systemu ochrony zdrowia, ale też wprowadzi silne impulsy konkurencyjności. Książka ta w przystępny sposób analizuje dotychczasowe wysiłki reformatorskie w dziedzinie opieki zdrowotnej w Polsce. Wskazuje jak w praktyce dokonać przekształcenia SPZOZ-u, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lub dostosować inne formy działalności leczniczej do nowej rzeczywistości. W swojej treści skupia się na praktycznych elementach popartych doświadczeniem autorów oraz zarządzających podmiotami sektora ochrony zdrowia, wskazując narzędzia do tego przekształcenia. W książce wyjaśniono pojęcia stosowane w ustawie o działalności leczniczej, uwzględniając nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych. Wskazano i omówiono nowe formy działalności leczniczej, a co najważniejsze podjęto próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób dokonać przekształceń, jakimi narzędziami zarządczymi posługiwać się, aby dobrze zaplanować i przeprowadzić zmiany, jak rozpoznać otoczenie i określić możliwą do spełnienia w nim rolę świadczeniodawców. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące restrukturyzacji zobowiązań, przede wszystkim najbardziej zadłużonych SPZOZ-ów, i wskazuje zarówno możliwości i korzyści, jak i niebezpieczeństwa z tym związane. Wskazano różne, możliwe do prowadzenia formy działalności, poddając analizie korzyści i niebezpieczeństwa udzielania świadczeń różnego rodzaju. W książce poruszono także temat strategii spółki prowadzącej działalność leczniczą, omówiono zasady rachunkowości w procesie przekształcenia SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego, a także praktyczne aspekty prowadzenia działalności, w tym dotyczące spraw pracowniczych, perspektyw informatyzacji, zagadnienia benchmarkingu, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej pod kątem wymogów płatnika oraz podstawy nowoczesnego marketingu usług zdrowotnych. Omówiono również model fuzji różnych SPZOZ-ów, jako jednej z metod poprawy funkcjonowania SPZOZ-ów. Książka wskazuje narzędzia niezbędne do wykorzystania przy przekształceniach, które pozwalają zoptymalizować ich kierunek i zminimalizować niebezpieczeństwa porażki. Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej, która obowiązuje od r. Jesteśmy przekonani, że spełni ona oczekiwania menedżerów opieki zdrowotnej, menedżerów podmiotów leczniczych, którzy będą przeprowadzać swoje zakłady i przedsiębiorstwa przez ten trudny okres przekształceń. Zespół autorów XVII

19

20 Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych Marcin Wielgolaski 1.1. Działalność lecznicza Definicja podmiotu leczniczego i podmiotu wykonującego działalność leczniczą Ustawa o działalności leczniczej porządkuje katalog podmiotów ochrony zdrowia wokół pojęcia działalności leczniczej. Działalnością leczniczą jest udzielanie świadczeń zdrowotnych (w rodzaju stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne) art. 8 ustawy z r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) dalej DziałLeczU, promocja zdrowia oraz działalność dydaktyczna i badawcza prowadzona w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (art. 3 DziałLeczU). Podmiotem leczniczym jest więc podmiot wykonujący działalność leczniczą. Obok podmiotów leczniczych funkcjonują również inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, chodzi tu w szczególności o lekarzy i pielęgniarki działające w ramach praktyk zawodowych. Na tle definicji podmiotu leczniczego mogą pojawić się pewne wątpliwości, np. czy organizacja społeczna (np. w formie stowarzyszenia/fundacji) zajmująca się tylko promocją zdrowia będzie podmiotem leczniczym? W przypadku działalności dydaktyczno-badawczej DziałLeczU wprost stwierdza, że musi być ona powiązana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, natomiast przy promocji zdrowia nie udziela już takiej wskazówki. Odpowiedź oparta na dosłownym rozumieniu art. 3 DziałLeczU musiałaby być twierdząca i prowadziłaby do zastosowania do tych podmiotów obowiązków zawartych w DziałLeczU (dotyczy to chociażby obowiązku wpisu do rejestru podmiotów leczni- 1

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...

Spis treści. Przedmowa... Przedmowa............................................ Wykaz skrótów......................................... XIII A. Tekst ustawy........................................ 1 Ustawa o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty;

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty; INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE REFUNDOWANE PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Kolejna rewolucja w służbie zdrowia

Kolejna rewolucja w służbie zdrowia Kraków, 27 czerwca 2011. Autor: Małgorzata Gach radca prawny i doradca podatkowy Partner w Kancelarii Gach Hulist Mizińska Wawer adwokaci i radcowie prawni sp.p. Kolejna rewolucja w służbie zdrowia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Centrum

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba 1 1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia Ustawa o działalności leczniczej Ministerstwo Zdrowia Celem ustawy jest uporządkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne. Jeden akt prawny kompleksowo ureguluje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Zarządzanie w podmiotach leczniczych Zarządzanie w podmiotach leczniczych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7710 Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł Cena netto za godzinę 22,41 zł Cena brutto za godzinę 22,41 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Opracowanie dotyczy spółek powstałych na bazie przekształconych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Marek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r.

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. Plan: Informacje organizacyjne Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia (Raport MZ, propozycje

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Warszawa, dnia 27 sierpnia 2014 r. Poz. 1136 USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Podmiotu leczniczego

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Podmiotu leczniczego Załącznik do Uchwały Nr XXIV/ 138/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r. STATUT Podmiotu leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/302/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE 1 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w Gnieźnie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Kontrola NFZ w podmiocie leczniczym

Kontrola NFZ w podmiocie leczniczym Strona1 Szkolenie warsztatowe Kontrola NFZ w podmiocie leczniczym Wrocław: wtorek 19 luty 2013 Warszawa: czwartek 21 luty 2013 Katowice: wtorek 26 luty 2013 Strona2 - Spis treści - 1. Adresaci szkolenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia... 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1.W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX-186/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.06.2012r. S t a t u t S z p i t a l a P o w i a t o w e g o w W o ł o m i n i e S a m o d z i e l n e g o Z e s p o ł u P

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXI.161.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno Opiekuńczemu w Krzanowicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec

Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Administracyjne prawo osobowe 1. Obywatelstwo 1.2.1. Posiadanie obywatelstwa 1.2.2. Nabycie obywatelstwa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 17 Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Organizacja i zarządzanie, Damian Makowski, Dariusz Jemielniak... 21 1. Nauki organizacji i zarządzania jako wyodrębniona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu. Na podstawie art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XIX/127/04 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 maja 2004 r. T A L B I ALA Y T S W L

Załącznik do uchwały Nr XIX/127/04 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 maja 2004 r. T A L B I ALA Y T S W L Załącznik do uchwały Nr XIX/127/04 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 maja 2004 r. S Z P I T A L B I ALA S W.E L Z B I E Y T Zespół Opieki ZdrZwZtnej W Białej STATUT RZzdział I Nazwa zakładu i pzstanzwienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO z dnia 22 stycznia 2013 r. W sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/551//12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/551//12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/551//12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w Poznaniu. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW. Warszawa, 2011 r.

STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW. Warszawa, 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW Warszawa, 2011 r. 1 1. 1.Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Rembertów zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ZACHODNIEGO im. JANA PAWŁA II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ZACHODNIEGO im. JANA PAWŁA II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ZACHODNIEGO im. JANA PAWŁA II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2015 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR V/12/12/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA NOWE USTAWODAWSTWO I. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej II. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

Odwagi rządzący! Kilka uwag o efektywności systemu ochrony zdrowia

Odwagi rządzący! Kilka uwag o efektywności systemu ochrony zdrowia Odwagi rządzący! Kilka uwag o efektywności systemu ochrony zdrowia Marek Wójcik Warszawa, 27 czerwca 2012 roku Przeinwestowanie w systemie ochrony zdrowia Polska kraj bogaty? Niskie nakłady na ochronę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia... 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY UCHWAŁA NR XXVIII/527/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/683/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 26 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/683/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 2065 UCHWAŁA NR L/683/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje marzec 2013 Przedmiot ubezpieczenia: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Joanna Nowak-Kubiak łączenie, likwidacja albo przekształcenie SP ZOZ w spółkę procesy prawne procesy decyzyjne w tym uwarunkowania do rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE "KOLORY" z/s w Lesznie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE KOLORY z/s w Lesznie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWE "KOLORY" z/s w Lesznie 1 & 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny NZOZ Hospicjum Domowe "Kolory" z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Powiatu w Zamościu z dnia.2014 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE Krasnobród, 2014 roku ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r.

Uchwała nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. Uchwała nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2305 UCHWAŁA NR 396/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2305 UCHWAŁA NR 396/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2305 UCHWAŁA NR 396/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie : nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zdrowotnej Gminy Chotcza. Zakładowi Opieki Na podstawie art.18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga podania przez Wnioskodawców danych określonych w części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 1393 UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 29 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 12 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/125 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 12 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/125 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno Opiekuńczemu w Krzanowicach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Aktualności KOMUNIKAT W związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Osieckiego Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka

S T A T U T. Osieckiego Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka UCHWAŁA NR XXII/377/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie nadania statutu Osieckiemu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowala Nr XIX/106/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE Tekst jednolity Lipiec 2013 rok Rozdział I. NAZWA I SIEDZIBA 1. 1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zwany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE INSTYTUCJE W OCHRONIE ZDROWIA PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE 2014-03-26

SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE INSTYTUCJE W OCHRONIE ZDROWIA PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE 2014-03-26 MAKROEKONOMIA 1 System opieki zdrowotnej instytucje zawody medyczne szpitale i organizacje opiekuńcze determinanty wzrostu kosztów i wydatków dr Piotr Karniej ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA, KATEDRA

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 stycznia 2013 r. Poz. 548 UCHWAŁA NR XVII/205/2012 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 4 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 24 stycznia 2013 r. Poz. 548 UCHWAŁA NR XVII/205/2012 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 24 stycznia 2013 r. Poz. 548 UCHWAŁA NR XVII/205/2012 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) 1. Bogdan Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej; Absolwent A.E. w Katowicach (Zarządzanie i Marketing); Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości na wydziale finansów i wyższe bankowości w wyższej

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 408/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 408/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2319 UCHWAŁA NR 408/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r.

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 2, art.42 ust.4,art.83

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Organizacja Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Aktualności KOMUNIKAT w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie BENCHMARKING Dariusz Wasilewski Instytut Wiedza i Zdrowie PROSTO DO CELU... A co z efektami?: WZROSTOWI wydatków na zdrowie NIE towarzyszy wzrost zadowolenia z funkcjonowania Systemu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo