Rysunek 1 Źródło: Opracowanie własne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rysunek 1 Źródło: Opracowanie własne"

Transkrypt

1 Marek Gąd Rynki Finansowe, 3 rok ZIF Teoria fal Elliota Teoria fal Ralpha Nelsona Elliota opiera się na założeniu, że zachowania zbiorowości opierają się na powtarzalnych schematach i podlegają określonym trendom. Poprzez swoje badania historycznych notowań wykresów (za podstawę swoich badał przyjął amerykański indeks Dow Jones Industrial Average) odkrył, że rynki kapitałowe można opisać za pomocą powtarzających się struktur falowych, które same są częścią składową struktur falowych wyższego rzędu, a te z kolei składnikiem struktur jeszcze wyższego rzędu. Dodatkowo określił zestaw reguł i wskazówek pomagających w interpretacji zachowań rynku. Podstawowy schemat Pierwszym z odkryć, którego dokonał Elliott, było spostrzeżenie, że pełen cykl rynkowy tworzy strukturę ośmiofalową: pięć fal hossy i trzy fale bessy. Spójrzmy na rysunek 1. Rysunek 1 Falą 1 będę nazywał ruch cen kończący się w punkcie 1, analogicznie falą A będzie ruch pomiędzy punktem 5 i A. Struktura pięciofalowa nazywana będzię piątką, a trzyfalowa trójką. Jak łatwo zauważyć ruch wzrostowy składa się z trzech fal impulsu: 1, 3 i 5 oraz dwóch fal korygujących: 2 i 4. Ruch spadkowy natomiast składa się z dwóch fal impulsu: A i C oraz korekty B. Zwróćmy uwagę, że fale: 1 i 2 oraz 3 i 4 są pomniejszoną strukturą całego cyklu, tzn. składają się z ruchu wzrostowego i spadkowego, podobnie z resztą jak fale A i B, tyle, że odwrócone. Elliot i to ujął w swoich badaniach, zauważając, że każda z fal cyklu sama jest złożona z podfal. Fale impulsu przyjmują strukturę pięciofalową, fale korygujące zaś

2 składają się z trzech fal albo jednego z ich wariantów. Rysunek 2 obrazuje tę prawidłowość. Cyframi i literami w nawiasach oznaczyłem fale wyższego rzędu. Rysunek 2 Warto zauważyć pewną prawidłowość dotyczącą ilości fal cyklu. Jeśli potraktujemy hossę jako jedną falę, bessę również, to sumując otrzymamy = 2. Przy pierwszym podziale na fale niższego rzędu, otrzymujemy = 8. Postępując tak dalej, otrzymujemy = 34, następnie = 134 itd. W rezultacie otrzymujemy ciąg 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, czyli już nam znany ciąg Fibonacciego. Dowód na to, że taki układ fal nie jest przypadkowy. Rysunek 3 przedstawia wykres czterogodzinny pary AUDUSD. Widzimy na nim typową piątkę wzrostową i trójkę spadkową. Na tym rodzaju wykresu nie widać, by wszystkie fale dzieliły się na mniejsze. Spójrzmy więc na rysunek 4, który przedstawia ten sam cykl, tylko że na wykresie godzinnym. Teraz jest już widoczne, że fale impulsu dzielą się na pięć podfal (aby móc zobaczyć podział fali 5 wyższego rzędu, musiałbym zaprezentować wykres piętnastominutowy, proszę jednak uwierzyć, wtedy nie ma najmniejszych wątpliwości o istnieniu podziału), a fale korygujące na trzy. Nie jest oczywiście tak, że Elliott pozostawił zupełną dowolność w oznaczaniu fal. Określił reguły, których zawsze trzeba przestrzegać, oraz wskazówki, w których zawarł prawidła sprawdzające się w większości przypadków, lecz nie są obligatoryjne. Równocześnie zauważył, że część z tych reguł traci swą moc na rynkach kapitałowych, na których działa mocny efekt dźwigni finansowej. Rynkiem takim jest na przykład Forex, gdzie część wytycznych Elliota traktować należy jako wskazówki, a nie reguły. Z tego powodu teoria fal w analizowaniu rynku walutowego sporo traci na wartości, ale nadal jest bardzo przydatnym narzędziem.

3 Rysunek 3 Rysunek 4

4 Jedną z najważniejszych reguł wg. Elliota jest to, że fala 3 fali impulsu nigdy nie jest najkrótsza pośród wszystkich fal impulsu tej samej fali wyższego rzędu. Co ciekawe, reguła ta pozostaje w mocy nawet na rynku o tak wielkiej dźwigni, co Forex. Nasz analizowany przykład z rysunku 4 nie jest wyjątkiem. Wszystkie podfale 3 nie są najkrótszymi, fala 3 wyższego rzędu również spełnia ten warunek. Elliott twierdził również, że fala 4 nie wchodzi w obszar fali 1, fala 4 nie znosi w całości fali 3, zaś fala 3 musi wykraczać poza falę 1. Przewidział on wprawdzie wyjątki od tych reguł w postaci wydłużeń i załamań fal, lecz na rynku lewarowanym są one na porządku dziennym, gdzie te wytyczne trzeba potraktować tylko jako wskazówki. Wymienione wyżej spostrzeżenia odnoszą się do fal impulsu. Graczom giełdowym przydać się mogą do ustalania strategii zarządzania już otwartą pozycją, lecz znajdą niewielkie zastosowanie w określeniu momentu wejścia na rynek. W tym drugim przypadku dużo większą wartość mają wnioski, które Elliott sformułował dla wyników swych badań nad falami korygującymi. Rodzaje korekt Najważniejszym spostrzeżeniem dotyczącym fal korygujących jest fakt, że korekty nigdy nie są pojedynczymi piątkami. Właśnie z tego powodu pięciofalowy ruch, przeciwny do trendu wyższego stopnia, nigdy nie jest końcem korekty, a jedynie jej częścią. Reguła ta na rynku walutowym bardzo często pomaga w ustrzeżeniu się przed błędną interpretacją fal korygujących. Elliott podzielił korekty na cztery grupy: zygzaki, korekty płaskie, trójkąty, korekty połączone. Omówię teraz każdą z grup po kolei. Zygzaki Zygzaki to proste trzyfalowe formacje o strukturze 5-3-5, co oznacza, że w trendzie wzrostowym składa się z piątki spadkowej, korygującej trójki wzrostowej i kolejnej piątki spadkowej. W trendzie spadkowym, zygzak biegnie w przeciwnym kierunku. Zygzak

5 dla trendu wzrostowego możemy zobaczyć na rysunku 5. Przykładnej formacji znajduje się również na omawianym w poprzednim podrozdziale rysunku 4. Rysunek 5 Czasami zygzaki mogą następować kolejno dwu- albo trzykrotnie po sobie. W takich przypadkach są oddzielone trójkami, a w efekcie otrzymujemy podwójny albo potrójny zygzak. Rysunek 6 przedstawia przykład takiej podwójnej formacji korygującej, gdzie X oraz Z to zygzaki, a Y to trójka oddzielająca. Rysunek 6 Takie wydłużone formacje występują najczęściej w ramach fal impulsu jako podfala 2, rzadziej jako podfala 4. Korekty płaskie W przypadku korekty płaskiej, fala A nie ma wystarczającej siły korygującej, aby rozwinąć się w pełną strukturę pięciofalową jak w zygzaku, formacja posiada więc strukturę Fala

6 B znosi prawie całkowicie falę A, a fala C przebija koniec fali A tylko nieznacznie. Z sytuacją taką mamy do czynienia, kiedy trend główny jest bardzo silny. W rezultacie powstała formacja ma spłaszczony kształt, co widać na rysunku 7. Rysunek 7 Formacje takie występują najczęściej jako podfala 4 fali impulsu. Przykład takiej korekty, dla pary AUDUSD widzimy na rysunku 8. Rysunek 8 Zapewne może budzić wątpliwości sposób oznaczenia przeze mnie podfal fali A, a mianowicie na pierwszy rzut oka wygląda tak, jakby składała się ona z pięciu podfal,

7 a nie trzech. Proszę jednak zauważyć, że gdybyśmy oznaczyli tę strukturę jako piątkę, przeczyło by to regule, że fala 3 nie może być najkrótszą z fal impulsu. Prawidłowe jest więc stwierdzenie, że fala A składa się z trzech fal niższego rzędu, natomiast przy uważnym przestudiowaniu tego wykresu okaże się, że podfala A składa się z pięciu fal jeszcze niższego rzędu. Płaska formacja korygująca często przybiera formę tzw. płaskiej korekty rozszerzonej, w której fala B całkowicie znosi falę A. Prezentuje to rysunek 9. Rysunek 9 Rysunek 10

8 Na rysunku 10 zobaczyć możemy przykład rozszerzonej korekty płaskiej. Jak widać, fala B oraz C wykroczyły poza zasięg fali A. Korekta ta była czwartą podfalą fali impulsu, co zgadza się z tym, co Elliott twierdził na temat występowania tych formacji. Trójkąty poziome Trójkąty są dość nietypowymi korektami, gdyż pojawiają się na rynku w sytuacji równowagi sił i powodują powstanie trendu bocznego, który kończy się równocześnie z formacją korygującą. Składają się z kolejno następujących po sobie trójek, których ekstrema można łączyć za pomocą linii prostych, tak, jak jest to zaprezentowane na rysunku 11. Rysunek 11 Linie łączące wierzchołki mogą mieć różne nachylenie, mogą się zwężać w kierunku ruchu albo rozszerzać. Najczęściej formacja trójkąta składa się z pięciu trójek, jednak w przypadku bardziej rozbudowanych struktur liczba trójek składowych może być większa. Spójrzmy na rysunek 12. Składa się ona z siedmiu trójek tworzących zwężający się trójkąt. Zauważmy jednak, że falę E można by podzielić na trzy osobne trójki, z których ekstremum drugiej również wypadło idealnie na dolnej linii. Mamy więc tak naprawdę do czynienia z formacją składającą się z aż dziewięciu trójek. Elliott przywiązywał dużą wagę do liczby 9 i struktury dające opisać się tą liczbą również uważał za bardzo silne. Korekty połączone Jak sama nazwa wskazuje, korekty połączone są niczym innym jak dwoma lub, rzadziej, trzema różnymi formacjami korygującymi następującymi po sobie, oddzielonymi dowolną trójką. Na rysunku 13 zobaczyć możemy przykładowy schemat takiej korekty dla trendu wzrostowego.

9 Rysunek 12 Rysunek 13 Wszystkie możliwe kombinacje są dopuszczalne, rzadko się jednak zdarza, aby po trójkątnej formacji korygującej pojawiała się trójka i następna korekta. Przykład korekt połączonych dla rynku walutowego możemy zobaczyć na rysunku 14. W trendzie wzrostowym pary EURUSD pojawił się zygzak, którego fala C została prawie w całości zniesiona przez trójkę znajdującą się pomiędzy pionowymi liniami, a następnie rynek poddał się kolejnej korekcie, tym razem płaskiej.

10 Rysunek 14 Pozostałe wskazówki dotyczące zachowań rynku. Oprócz już wymienionych wskazówek, Elliott sformułował również szereg innych, przydatnych spostrzeżeń dotyczących kształtowania się fal. Przypominam, że nie mają one charakteru obligatoryjnego, lecz sprawdzają się w tak dużej liczbie wypadków, że warto o nich pamiętać. W tym podrozdziale zaprezentuję je po kolei. Zmienność Wskazówka dotycząca zmienności pozwala nam ocenić, które sytuacje mają mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia. Mówi ona mianowicie, że jeśli w ramach fali impulsu druga fala będzie miała charakter gwałtownej korekty, wtedy fala czwarta najprawdopodobniej będzie posiadać charakter horyzontalny. Jeśli więc, dla przykładu, falą drugą będzie zygzak, wtedy nie powinien on wystąpić w fali czwartej. Przykład takiego zachowania możemy zauważyć na już omawianym rysunku 8, gdzie podfala 2 fali C ma bardzo gwałtowny charakter i znosi prawie całość fali 1, podfala 4 zaś jest bardzo łagodna.

11 Zasadę te można scharakteryzować krótko: nie spodziewaj się, że rynek będzie się zachowywał tak, jak dotychczas. Głębokość fal korygujących Jako główną wskazówkę dotyczącą długości fal korygujących, teoria Elliotta podaje założenie, że jeśli korekta jest falą czwartą fali impulsu, wtedy jej poziomem wsparcia lub oporu jest dno podfali czwartej fali trzeciej. Jeśli jednak pierwsza podfala korekty wydłuża się, wtedy poziomem wsparcia / oporu będzie podfala druga, a nie czwarta. Oba przypadki są uwidocznione na rysunku 15. Rysunek 15 Zachowania rynku po wydłużeniach fali piątej Jeśli rynek pozostaje pod wpływem bardzo silnego trendu, możliwa jest sytuacja, w której podfala piąta fali impulsu ulegnie gwałtownemu wydłużeniu i rozwinie się w długą formację pięciofalową. W takiej sytuacji, następująca po niej formacja korygująca zazwyczaj również jest gwałtowna, lecz jej koniec w wielu przypadkach nie przekracza końca podfali 2 rozszerzonej fali 5. Obrazuje to rysunek 16. Rysunek 16

12 W rzadkich wypadkach, formacja korygująca może przyjąć kształt korekty płaskiej rozszerzonej. W takiej sytuacji koniec podfali 2 wydłużonej fali 5 będzie wsparciem / oporem dla fali A korekty, a koniec fali 4 dla fali C. Przedstawione jest to na rysunku 17. Rysunek 17 Równość fal Kolejna ze wskazówek mówi, że w ramach pięciofalowej sekwencji, dwie fale impulsu są sobie równe. Jeśli któraś z fal ulegnie wydłużeniu, to zazwyczaj pozostają w stosunku 0.618, czyli już nam znanej złotej proporcji. Najczęściej falami tymi są fale 1 i 5. Zależność tę dla fal wysokiego rzędu należy badać na skali logarytmicznej, dla niskiego zaś - arytmetycznej. Rysunek 18

13 Rysunek 18 pokazuje przykład zachodzącej równości pomiędzy falami impulsu, w tym wypadku między falami 1 i 3. Jak można łatwo zauważyć fala 1 pokonała zakres 484 pipsów, fala pipsów. Różnica między nimi to zaledwie 10 pipsów, można więc uznać, że fale są sobie równe. Bibliografia: Alfred Frost, Robert Prechter - Teoria Fal Elliotta Robert Miner - Dynamic Trader

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Metoda Ichimoku Kinkoy Hyo... 3 1.1. Geneza powstania... 3 1.2. Struktura wskaźnika... 3 1.3. Parametryzacja... 6 1.4. Chmura (Kumo)... 6 1.4.1. Definiowanie poziomów wsparcia i oporu w

Bardziej szczegółowo

I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych I.1 Pojęcie analizy technicznej I.1.1 Definicja analizy technicznej oraz przesłanki jej stosowania Nie warto zaczynać prezentacji narzędzi

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Autor: Wiktor Moskalewicz Tytuł: Jak zrozumieć Forex Nr zamówienia: 1334472-20131003 Nr Klienta: 1311971 Data realizacji:

Bardziej szczegółowo

TEORIA FAL ELLIOTTA A TEORIA FRAKTALI PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W PODEJŚCIU DO MODELOWANIA SZEREGÓW ORAZ OPISU ZACHOWAŃ INWESTORA

TEORIA FAL ELLIOTTA A TEORIA FRAKTALI PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W PODEJŚCIU DO MODELOWANIA SZEREGÓW ORAZ OPISU ZACHOWAŃ INWESTORA Adrianna Mastalerz-Kodzis TEORIA FAL ELLIOTTA A TEORIA FRAKTALI PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W PODEJŚCIU DO MODELOWANIA SZEREGÓW ORAZ OPISU ZACHOWAŃ INWESTORA Wprowadzenie Opisem zachowania inwestora w procesie

Bardziej szczegółowo

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA WYKRESY ŚWIECOWE FALE ELLIOTTA . SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA PROGNOZY KURSU WALUTOWEGO

ANALIZA TECHNICZNA PROGNOZY KURSU WALUTOWEGO ANALIZA TECHNICZNA PROGNOZY KURSU WALUTOWEGO DR HAB.K.KALICKI 2008 E.Chrabonszczewska, K.Kalicki Teoria i polityka kursu walutowego Technische Devisenkursprognose, Deutsche Morgan Grenfell, 1996 Francesca

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Inwestuj, stosując właściwe

Inwestuj, stosując właściwe Inwestuj, stosując właściwe STRATEGIE RYNKOWE Uzyskaj dokładny wgląd w globalny rynek Poznaj podstawy analizy fundamentalnej Dowiedz się, jak zauważyć trendy rynkowe i najlepiej je wykorzystać Inwestuj,

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta 2

Teoria fal Elliotta 2 Teoria fal Elliotta 2 Stefan JNUSZ Kawa Rynkami finansowymi zainteresowałem się na poważnie w maju 2006 roku. To wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że na rynkach nie ma przypadków, jest tylko złudzenie

Bardziej szczegółowo

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Dziś pierwszy odcinek Akademii Rynku FOREX FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Czy podobnie jak ja gdy zaczynałem interesować się FOREXEM wyobrażaliście sobie FOREX jako wielką giełdę walutową,

Bardziej szczegółowo

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Copyright by Data: 27.07.2007 Tytuł: Jak analizować wykresy giełdowe Autor: Paweł Biedrzycki Skład: JPP Group Zezwala się na kopiowanie oraz dowolne rozprowadzanie niniejszej publikacji tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Autor: Krzysztof Kochan ISBN: 978-83-246-2286-3 Format: A5, stron: 296 Oprawa: twarda Sposób na inwestowanie Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie BReTRADER... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION (A/D)... 4 1.3 ALLIGATOR...

Bardziej szczegółowo

Formacje harmoniczne & Zarządzanie kapitałem

Formacje harmoniczne & Zarządzanie kapitałem Formacje harmoniczne & Zarządzanie kapitałem wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu I. Geometria rynku Czym jest geometria rynku? Analiza rynku w oparciu o geometrię jest matematycznym

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo