Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy rachunku bankowego, Umowy Karty i udzielenie pełnomocnictwa...3 Rozdział 3. Zasady oprocentowania, prowizje i opłaty oraz warunki ich zmiany...4 Rozdział 4. Dysponowanie rachunkiem bankowym...5 Rozdział 5. Dyspozycja na wypadek śmierci. Wypłata środków po śmierci Posiadacza...6 Rozdział 6. Lokaty terminowe...7 Rozdział 7. Umowa Karty...7 Rozdział 8. Zakres odpowiedzialności Banku przy wykonywaniu Umowy rachunku bankowego Rozdział 9. Tryb i warunki zmiany oraz rozwiązywania Umowy rachunku bankowego, Umowy Lokat Terminowych, Umowy Karty Rozdział 10. Inne postanowienia Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r.(Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) w związku z art. 384 Kodeksu cywilnego i ma zastosowanie do zawieranych przez Bank Umów Konta Osobistego, Umów Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umów Karty. 2 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie następujące: 1. Autoryzacja zgoda Banku wyrażona wobec Klienta na dokonanie przez Posiadacza lub Użytkownika karty transakcji przy użyciu Karty; 2. Bank Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna; 3. Bankowość prywatna Friedrich Wilhelm Raiffeisen wcześniej Raiffeisen Club; 4. Centrum Obsługi Klienta jednostka organizacyjna Banku prowadząca obsługę Rachunków przy wykorzystaniu łączy telefonicznych za pośrednictwem pracownika Banku lub serwisu automatycznego; 5. Dokument tożsamości dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub inny dokument wskazany przez Bank; 6. Dzień roboczy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; 7. EKD (Elektroniczne kanały dostępu) - kanały komunikacji umożliwiające zawieranie umów, wykonywanie dyspozycji lub uzyskanie informacji dotyczących usług świadczonych przez Bank za pomocą urządzeń teleinformatycznych; zgodnie z obowiązującym w Banku Regulaminem EKD; 8. Formularz dyspozycja Posiadacza wydania Karty dla Pełnomocnika ogólnego lub dla Pełnomocnika szczególnego ustanawianego przez Klientów, którzy zawarli z Bankiem Umowę współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (wcześniej Umowa współpracy z Klientem w ramach Raiffeisen Club); 9. Karta karta debetowa wydana przez Bank do Konta Osobistego; 10. Klient osoba fizyczna będąca posiadaczem lub wnioskująca o otwarcie rachunku bankowego lub lokaty terminowej oraz osoba, która zawarła z Bankiem Umowę współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (wcześniej Umowa współpracy z Klientem w ramach Raiffeisen Club); 11. Kod CVV2/CVC2 trzycyfrowy kod służący do weryfikacji Użytkownika Karty w trakcie realizacji transakcji bez fizycznego użycia karty (transakcje przez Internet, telefon, pocztę); numer ten umieszczany jest na odwrocie Karty; 12. Konto Osobiste rachunek bankowy o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym, prowadzony przez Bank na rzecz osoby fizycznej lub dwóch osób fizycznych służący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych; 13. Konto Osobiste A vista rodzaj Konta Osobistego; 14. Konto Lokacyjne rachunek bankowy prowadzony przez Bank na rzecz osoby fizycznej lub dwóch osób fizycznych przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych; 15. Limit dzienny transakcji - maksymalna kwota i/lub liczba transakcji, możliwa do zrealizowania przy użyciu karty w danym dniu; 16. Lokata Terminowa rachunek terminowy lokat oszczędnościowych prowadzony przez Bank na rzecz osoby fizycznej, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych w określonym czasie; 17. Małoletni - osoba, która nie ukończyła 18 lat; 18. MasterCard - MasterCard Worldwide - międzynarodowa organizacja finansowa zrzeszająca Banki wydające karty płatnicze ze znakiem Mastercard i/lub Maestro; 19. Numer PIN - numer służący do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty podczas dokonywania wypłat gotówki w bankomatach i realizowania transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN; 20. Nierezydent w rozumieniu prawa dewizowego, osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą; 21. NRB - (Numer Rachunku Bankowego) polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych; 22. Oddział jednostka organizacyjna Banku, prowadząca bezpośrednią obsługę Klientów; 23. Okres rozliczeniowy okres podany w Tabeli, po jakim Bank wypłaca odsetki od salda na rachunku bankowym lub Lokacie Terminowej; 24. Pełnomocnik osoba upoważniona przez posiadacza rachunku, która posiada pełnomocnictwo do dysponowania Kontem Osobistym, Kontem Lokacyjnym lub Lokatą Terminową; lub upoważniona do zawarcia tych umów w imieniu mocodawcy; 25. Potwierdzenie zawarcia umowy Dokument oznaczony jako Potwierdzenie otwarcia Konta Osobistego/Lokacyjnego, Lokaty terminowej, lub Potwierdzenie zawarcia Umowy Karty; 26. Posiadacz, Współposiadacz osoba fizyczna, która zawarła Bankiem Umowę rachunku bankowego lub Umowę Karty, bądź Umowę współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (wcześniej Umowa współpracy z Klientem w ramach Raiffeisen Club); 27. Prawo bankowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity z 2002 rdz.u. Nr 72, poz.665, z późniejszymi zmianami) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; Strona 1 z 13

2 28. Prawo dewizowe ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 29. Przedstawiciel Banku pracownik Banku lub inna osoba, która posiada umocowanie do wykonywania określonych czynności przy sprzedaży Klientom produktów będących w ofercie Banku; 30. Przelew zagraniczny - Przelew za granicę, przelew do innego banku krajowego w walucie innej niż PLN oraz przelew w PLN do innego banku krajowego z rachunku w walucie innej niż PLN; 31. Regulamin niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.; 32. Regulamin EKD - Regulamin świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem EKD dla Klientów indywidualnych. 33. Rezydent - w rozumieniu prawa dewizowego, osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 34. Stawka WIBID/WIBOR/LIBOR/EURIBOR oprocentowanie stosowane w rozliczeniach międzybankowych wykorzystywane w Raiffeisen Bank Polska S.A. jako stopa podstawowa służąca do ustalania wysokości stopy oprocentowania rachunków; 35. System bankowości internetowej jeden z Kanałów komunikacji- EKD; 36. Środki komunikowania się na odległość kanały komunikacji umożliwiające zawieranie umów, wykonywanie dyspozycji lub uzyskanie informacji dotyczących usług świadczonych przez Bank za pomocą urządzeń teleinformatycznych; 37. Tabela 1/Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym, lub 2/ Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla lokat terminowych, lub 3/ Tabela opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Raiffeisen Bank Polska S.A. (wcześniej Tabela opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla Klientów Raiffeisen Club w Raiffeisen Bank Polska S.A.), lub 4/ Tabela oprocentowania dla kont Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w złotych i walutach prowadzonych w Raiffeisen Bank Polska S.A. (wcześniej Tabela oprocentowania dla kont Klientów Raiffeisen Club w złotych i walutach prowadzonych w Raiffeisen Bank Polska S.A.). Tabele dostępne są w Oddziałach, u Przedstawicieli Banku, w wybranych EKD oraz na stronach internetowych Banku; 38. Rodzaj Karty jeden z rodzajów Kart: VISA Electron, VISA Classic, MasterCard Debit; 39. Umowa - Umowa rachunku bankowego, karty debetowej, Lokaty Terminowej; 40. Umowa Karty - umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem i Bankiem, w której Bank zobowiązuje się względem Posiadacza do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu Karty; 41. Umowa rachunku bankowego umowa Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokaty Terminowej, zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem lub Posiadaczami rachunku na podstawie, której Bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych lub/oraz do prowadzenia rozliczeń pieniężnych; 42. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 43. Użytkownik Karty Osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w imieniu i na jego rzecz operacji określonych w Umowie, której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie; 44. VISA VISA International Service Association - międzynarodowa organizacja finansowa zrzeszająca banki wydające karty płatnicze ze znakiem VISA; 45. Wniosek formularz bankowy zawierający wniosek o otwarcie Konta Osobistego, wniosek o otwarcie Konta Lokacyjnego lub wniosek o otwarcie konta osobistego, konta lokacyjnego, kanałów elektronicznych i o wydanie karty debetowej lub Wniosek o korzystanie z pakietu usług w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (wcześniej Wniosek o korzystanie z pakietu usług w ramach Raiffeisen Club) lub Wniosek uzupełniający dla Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (wcześniej Wniosek uzupełniający o otwarcie rachunków bankowych i/lub wydanie kart debetowych w ramach Raiffeisen Club); 46. Wniosek o Kartę formularz bankowy zawierający wniosek o wydanie Karty dla Posiadacza/Użytkownika; 47. Zablokowanie Karty czasowe uniemożliwienie korzystania z Karty; 48. Zastrzeżenie Karty nieodwołalne zablokowanie możliwości korzystania z Karty Bank może nadać nazwy handlowe oferowanym produktom i usługom, które określone są w Tabeli; 2. Informacja o walutach w jakich Bank prowadzi rachunki bankowe zawarta jest w Tabeli; 3. Każdy rachunek bankowy jest otwierany pod odrębnym numerem NRB; 4. Konto Osobiste służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do swobodnego dysponowania nimi, a w szczególności do przeprowadzania gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych; 5. Konto Lokacyjne służy do gromadzenia środków pieniężnych; 6. Rachunek bankowy może być prowadzony na rzecz jednego Posiadacza jako rachunek pojedynczy lub co najwyżej dla dwóch Posiadaczy jako wspólny rachunek bankowy; 7. Bank otwiera tylko jedno Konto Osobiste dla danego Klienta. Postanowienie to nie dotyczy rachunku bankowego wspólnego prowadzonego dla Klienta, Konta Osobistego o rodzaju A vista oraz nie dotyczy osób, które zawarły z Bankiem Umowę współpracy z Klientem w ramach Bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen; 8. Zgoda na zawarcie Umowy rachunku bankowego oraz Umowy Karty przez osobę małoletnią pomiędzy 13 a 18 rokiem życia oraz ubezwłasnowolnioną częściowo wyrażana jest przez przedstawiciela ustawowego w formie pisemnej; 9. Osoba małoletnia pomiędzy 13 a 18 rokiem życia oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo może dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku bankowym, o ile nie sprzeciwi się temu, w formie pisemnej przedstawiciel ustawowy. Dysponowanie środkami obejmuje między innymi wpłaty/wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe w tym przelewy na inne rachunki bankowe; 10. Osoba małoletnia poniżej 13 roku życia oraz Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może samodzielnie dysponować środkami zgromadzonymi na jej rachunku bankowym i Lokacie terminowej oraz nie może być stroną Umowy Karty; 11. Przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej dokonuje w ramach Umowy rachunku bankowego oraz Lokaty Terminowej prowadzonym dla tej osoby czynności w granicach zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających granice zwykłego zarządu wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego; 12. Jeżeli Posiadaczami rachunku bankowego są dwie osoby, obie muszą mieć tożsamy status dewizowy (rezydent/nierezydent). W przypadku zmiany statusu dewizowego w trakcie trwania Umowy rachunku bankowego, Posiadacz zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bank o tym fakcie; 13. Każdy z Posiadaczy wspólnego rachunku bankowego, może samodzielnie dysponować środkami na nim zgromadzonymi i żądać od Banku spełnienia świadczenia, bez zgody drugiego Posiadacza wspólnego rachunku bankowego; 14. Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy rachunku bankowego i Umowy Karty powstałe wobec Banku jest ponoszona solidarnie przez obydwu Współposiadaczy; 15. Spełnienie przez Bank świadczenia na rzecz jednego z Posiadaczy wspólnego rachunku bankowego, powoduje wygaśnięcie zobowiązania pieniężnego Banku w kwocie spełnionego świadczenia względem drugiego Posiadacza; Strona 2 z 13

3 16. W przypadku egzekucji z zajęcia wierzytelności z wspólnego rachunku bankowego skierowanej do jednego z jego Posiadaczy, komornik sądowy zajmuje udział dłużnika w rachunku wspólnym a Bank zawiadamia drugiego Posiadacza o zajęciu wierzytelności z wspólnego rachunku bankowego oraz wykonuje zajęcie zgodnie z przepisem art k.p.c.. Przyjmuje się, że udziały Posiadaczy we wspólnym rachunku bankowym są równe. Rozdział 2. Zawarcie Umowy rachunku bankowego, Umowy Karty i udzielenie pełnomocnictwa 4 1. Zawarcie Umowy następuje: 1) w oddziale, 2) poza oddziałem Banku, u Przedstawiciela Banku, 3) na odległość za pośrednictwem EKD lub innych środków komunikowania się na odległość o ile Bank udostępnia taki sposób zawierania Umowy; 2. Regulamin, Tabela, Wniosek i/lub Potwierdzenie zawarcia umowy lub Umowa współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen stanowią integralne części Umowy rachunku bankowego; 3. Przed zawarciem Umowy Bank sprawdza tożsamość Klienta. W tym celu Bank ma prawo zażądać dokumentu tożsamości ze zdjęciem; 4. Klient może zawrzeć Umowę rachunku bankowego przy wykorzystaniu śródków komunikowania się na odległość. W takim przypadku Bank doręcza Klientowi niezwłocznie Potwierdzenie zawarcia Umowy rachunku bankowego za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty, poczty elektronicznej lub innego środka komunikowania się na odległość w dwóch egzemplarzach. Klient jest zobowiązany do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza do Banku nie później niż w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy wskazanej na przekazanym przez Bank Klientowi w Potwierdzeniu zawarcia umowy rachunku bankowego. W przypadku niezwrócenia Potwierdzenia zawarcia umowy rachunku bankowego we wskazanym terminie, strony uznają, że Klient odstąpił od umowy; 5. W przypadku składania Wniosku o Kartę przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Bank dostarcza do Klienta Potwierdzenie zawarcia Umowy Karty w dwóch egzemplarzach. Klient jest zobowiązany do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza do Banku nie później niż w ciągu 45 dni od daty wskazanej na przekazanym przez Bank Klientowi w Potwierdzeniu zawarcia Umowy Karty. W przypadku niedoręczenia Potwierdzenia zawarcia Umowy Karty we wskazanym terminie, strony uznają Umowę Karty za niezawartą; 6. Klient będący stroną Umowy w zakresie Elektronicznych kanałów dostępu może zawrzeć Umowę, na zasadach określonych w Regulaminie EKD lub w ust. 4 i 5; 7. Bank ma prawo uzależnić zawarcie Umowy rachunku bankowego od dostarczenia przez Klienta dodatkowych dokumentów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne. Dokumenty te powinny być przekazane do Banku razem z Wnioskiem lub z Potwierdzeniem zawarcia umowy rachunku bankowego w sytuacji określonej w ust. 4. Niedostarczenie dodatkowych dokumentów, skutkuje odmową zawarcia Umowy rachunku bankowego w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 albo powoduje uznanie Umowy rachunku bankowego za niezawartą w sytuacji określonej w ust. 1 pkt 3; 8. Bank nie realizuje wypłat z rachunku bankowego do chwili zwrócenia Potwierdzenia zawarcia Umowy rachunku bankowego podpisanego przez Klienta, o którym mowa w ust. 4; 9. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę wskazaną przez Bank na Potwierdzeniu zawarcia umowy przekazanym Klientowi przez Bank. 5 Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem EKD określa szczegółowo Regulamin EKD dostępny w Oddziale, na stronach Internetowych Banku oraz w wybranych EKD Bank w ramach swojej oferty prowadzi różne rodzaje rachunków bankowych, Lokat Terminowych oraz Kart; 2. Zmiana rodzaju prowadzonego rachunku bankowego oraz karty następuje poprzez złożenie wniosku: 1) w oddziale, lub 2) za pośrednictwem EKD, oraz za pośrednictwem innych środków komunikowania się na odległość, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność, W przypadku zmian dokonywanych za pośrednictwem EKD bądź innych środków komunikowania się na odległość Bank wysyła Klientowi potwierdzenie zmian; 3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, Bank przekazuje Klientowi bezpośrednio w Oddziale lub za pomocą jednego z następujących kanałów dystrybucji: firmy kurierskiej, poczty, poczty elektronicznej, EKD lub innego środka komunikowania się na odległość Umowa Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego zawierana jest na czas nieokreślony; 2. Umowa Lokaty Terminowej zawierana jest na okres oznaczony. 8 Bank w Tabeli określa szczególne warunki wpłaty lub wypłaty w jednostkach pieniężnych Do każdego rachunku bankowego można ustanowić nie więcej niż dwóch Pełnomocników. Pełnomocnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem ust. 2; 2. Posiadacz rachunku bankowego może udzielić pełnomocnictwa Bankowi lub innemu bankowi lub innej osobie prawnej do dysponowania rachunkiem w związku z zaciągnięciem zobowiązania finansowego wobec Banku lub innej osoby prawnej; 3. Pełnomocnika, ustanawia Posiadacz, a do wspólnego rachunku bankowego łącznie lub samodzielnie każdy z Posiadaczy; 4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, według wzoru obowiązującego w Banku i złożone w Oddziale lub w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, pod warunkiem, że dokument w takiej formie zawiera wszystkie dane wymagane przez Bank a w szczególności pełnomocnictwo precyzuje zakres umocowania Pełnomocnika; 5. Pełnomocnik może zawrzeć Umowę rachunku bankowego w imieniu i na rzecz Posiadacza; 6. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy rachunku bankowego musi być potwierdzone w kraju przez notariusza, za granicą przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, lub w inny sposób dopuszczany przepisami prawa pod warunkiem, że zawiera wszystkie dane wymagane przez Bank; Strona 3 z 13

4 7. Zakres działalności Pełnomocnika może zostać ustalony jako ogólny (umożliwiający dokonywanie czynności związanych z wykonywaniem Umowy rachunku bankowego) lub szczególny do określonych czynności. Umocowanie nie może obejmować następujących czynności: 1) Dokonania/odwołania dyspozycji na wypadek śmierci Posiadacza, 2) Udzielania dalszych pełnomocnictw, 3) Cesji praw z Umowy rachunku bankowego na Pełnomocnika; 8. W ramach pełnomocnictwa ogólnego, Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku bankowego, ma prawo do składania dyspozycji w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku bankowego; z zastrzeżeniem ust. 6; 9. W ramach pełnomocnictwa szczególnego, Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku bankowego i ma prawo do składania dyspozycji wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa; 10. Bank może zażądać okazania dokumentów tożsamości potwierdzających dane Pełnomocnika. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa w razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie tożsamości bądź autentyczności dokumentów tożsamości Pełnomocnika bądź autentyczności dokumentu pełnomocnictwa; 11. Pełnomocnictwo względem Banku staje się skuteczne z chwilą przyjęcia dyspozycji ustanowienia pełnomocnictwa przez Bank; 12. Automatyczne odnowienie Lokaty Terminowej przez Bank powoduje przedłużenie pełnomocnictwa na następny okres trwania Lokaty Terminowej, chyba że Klient w między czasie takie pełnomocnictwo odwołał; 13. Odwołanie Pełnomocnictwa może zostać dokonane w każdym czasie przez Posiadacza rachunku lub każdego ze Współposiadaczy rachunku wspólnego; 14. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą otrzymania przez Bank dyspozycji złożonej: 1) w formie pisemnej, przez Posiadacza, 2) telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta, 3) u Opiekuna Klienta, przez osoby, które zawarły z Bankiem Umowę współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (wcześniej Umowa współpracy z Klientem w ramach Raiffeisen Club); 15. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) śmierci Klienta lub Pełnomocnika. Bank nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika w okresie pomiędzy śmiercią Posiadacza rachunku, a zgłoszeniem tego faktu do Banku, 2) utraty zdolności do czynności prawnych przez Pełnomocnika, 3) upływu terminu na jakie zostało pełnomocnictwo udzielone, 4) rozwiązanie lub wygaśniecie Umowy rachunku bankowego, do którego pełnomocnictwo było udzielone. Rozdział 3. Zasady oprocentowania, prowizje i opłaty oraz warunki ich zmiany Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w wysokości określonej w Tabeli; 2. Wysokość oprocentowania Konta lokacyjnego zależy od jego rodzaju oraz wysokości kwoty środków zgromadzonych na tym rachunku bankowym; 3. Odsetki od środków pieniężnych są naliczane od dnia ich wpływu na rachunek bankowy do dnia poprzedzającego ich wypłatę z tego rachunku włącznie; 4. Do naliczania odsetek 1) od salda dodatniego na rachunku bankowym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu, 2) od salda ujemnego na rachunku bankowym przyjmuje się, że rok liczy 360 dni; 5. Naliczone odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od salda ujemnego na rachunku bankowym dopisywane są do salda rachunku bankowego na koniec każdego okresu rozliczeniowego; 6. Odsetki na rachunkach bankowych w walutach wymienialnych naliczane i dopisywane są w walucie, w której prowadzony jest rachunek bankowy; 7. Wszelkie opłaty i prowizje w walutach wymienialnych naliczane są w walucie, w której prowadzony jest rachunek bankowy oraz przeliczane są z PLN po średnim kursie NBP stosowanym w Banku w chwili naliczenia opłaty Bank prowadzi Lokaty Terminowe o stałej i zmiennej stopie procentowej; 2. Odsetki oblicza się za faktyczną liczbę dni kalendarzowych przyjmując, że rok obrachunkowy liczy 365 dni; 3. W zależności od rodzaju Lokaty Terminowej odsetki płatne są w ostatnim lub pierwszym dniu Lokaty Terminowej; 4. Okres Lokaty Terminowej rozpoczyna się od dnia otwarcia Lokaty Terminowej, a kończy w dniu, który nazwą (dla Lokat Terminowych otwieranych na okresy tygodniowe) lub datą (dla Lokat Terminowych otwieranych na okresy miesięczne) odpowiada dniowi otwarcia Lokaty Terminowej. Gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy, lokata rozliczy się w kolejnym najbliższym Dniu roboczym, danego miesiąca. Jeśli nie ma kolejnego Dnia roboczego w danym miesiącu, Lokata Terminowa rozliczy się w Dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy, na który przypada zakończenie okresu lokaty; 5. Przedterminowe rozwiązanie Lokaty Terminowej przed ostatnim dniem okresu Lokaty Terminowej powoduje utratę całości lub części naliczonych odsetek. W takim przypadku Bank wypłaca środki z Lokaty Terminowej zgodnie z zasadami ustalonymi w Tabeli Wysokość zmiennego oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym lub Lokacie Terminowej może ulec zmianie, bez konieczności wypowiedzenia Umowy rachunku bankowego lub Lokaty Terminowej, w następujących przypadkach: 1) gdy nastąpi zmiana w stawce WIBOR lub WIBID lub LIBOR lub EURIBOR o co najmniej 0,01 punktu procentowego, lub 2) gdy nastąpi zmiana którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,01 punktu procentowego, lub 3) nałożenia na Bank przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat; 2. O zmianach oprocentowania oraz o zmianach w zakresie limitów transakcyjnych Bank informuje Klientów umieszczając informację na wyciągu z rachunku bankowego, lub na stronie internetowej Banku, lub w wybranych EKD lub w Oddziałach Banku Informacja o aktualnie obowiązujących stopach procentowych, prowizjach, opłatach i limitach transakcyjnych mających zastosowanie do rachunku bankowego, oraz Karty znajduje się w Tabeli; 2. Posiadacz upoważnia Bank do obciążania jego rachunku bankowego prowizjami, opłatami i odsetkami należnymi Bankowi w zakresie czynności dokonywanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy rachunku bankowego i/lub Umowy Karty, w wysokości określonej w Tabeli; Strona 4 z 13

5 3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli, na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu, w zakresie wysokości prowizji i opłat, gdy nastąpi: 1) zmiana poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny, lub 2) wzrost kosztów obsługi rachunku bankowego w wyniku zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy rachunku bankowego za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem oraz w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawnych, lub 3) wprowadzenie przez Bank nowych usług rozszerzających zakres korzystania z rachunku bankowego lub rozszerzających zakres oferty rachunków bankowych/lokat Terminowych lub Umowy Karty, lub nie powodujących ograniczenia zakresu oferty rachunków bankowych, Lokaty Terminowej lub Umowy Karty, lub nie nakładających na Posiadacza dodatkowych obowiązków, lub zmieniających nazwy handlowe produktów i usług oferowanych przez Bank, Rozdział 4. Dysponowanie rachunkiem bankowym Wpłaty na rachunek bankowy mogą być dokonywane w formie: 1) bezgotówkowej przelewem z innego rachunku w Banku lub z innego banku zarówno krajowego jak i zagranicznego, 2) gotówkowej w kasie Banku, lub za pośrednictwem innych banków bądź urzędów pocztowych, 3) z zastosowaniem innych form płatności przyjętych w Banku; 2. Wpłata na rachunek bankowy przez osobę trzecią jest możliwa po wskazaniu numeru rachunku bankowego, którego wpłata dotyczy; 3. Za datę uznania rachunku bankowego, czyli datę dopisania środków do rachunku bankowego, przyjmuje się datę zaksięgowania środków na rachunek bankowy. W przypadku wpłaty gotówkowej w kasie Banku, za datę wpływu przyjmuje się datę wpłaty, wygenerowaną przez system obsługujący rachunek bankowy lub znajdującą się na dokumencie potwierdzającym dokonanie wpłaty, z zastrzeżeniem, że wpłaty gotówkowe dokonywane w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy dopisywane są do rachunku bankowego z datą przypadającą na najbliższy dzień roboczy; 4. Bank zastrzega sobie prawo utrwalenia danych osobowych oraz numeru dokumentu tożsamości osoby dokonującej wpłaty gotówkowej w kasie Banku na rachunek bankowy Wypłaty z Konta Osobistego mogą być dokonywane: 1) w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycję przelewu złożoną w Oddziale, lub za pośrednictwem EKD, 2) w formie gotówkowej w kasie Banku, 3) za pośrednictwem innych form płatności przyjętych w Banku, 4) przy użyciu Karty, na zasadach określonych w 30 ust. 2; 2. Wypłaty z Konta Lokacyjnego mogą być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej lub gotówkowej określonej w ust. 1 pkt. 1 i 2; 3. Wypłata gotówki w kasie Banku, w kwocie wyższej niż określona w Tabeli, wymaga uprzedniego zgłoszenia takiego wniosku oraz zachowania terminów wyprzedzenia określonych w Tabeli; 4. Wypłata w walucie obcej nie mająca pokrycia w banknotach danej waluty dokonywana jest w walucie polskiej według kursu obowiązującego w Banku w chwili dokonania księgowania Dokumentem ewidencjonującym wzory podpisów Posiadaczy, Współposiadaczy, Pełnomocników jest Karta Wzoru Podpisu; 2. Karta Wzoru Podpisu stanowi wewnętrzny dokument Banku i jest używana do identyfikacji osób składających wszelkie pisemne dyspozycje w Banku; 3. W przypadku, gdy Posiadacz, Współposiadacz, Pełnomocnik do rachunku bankowego, oraz Osoba, która zawarła z Bankiem Umowę współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (wcześniej Umowa współpracy z Klientem w ramach Raiffeisen Club) nie posiada zewidencjonowanego wzoru podpisu, wówczas przed złożeniem pierwszej dyspozycji wymagającej stwierdzenia zgodności podpisu ze wzorem złożonym na Karcie Wzoru Podpisu wymagane jest wypełnienie Karty Wzoru Podpisu; 4. Dyspozycje Posiadacza, Współposiadacza, Pełnomocnika rachunku bankowego oraz Lokaty Terminowej, które wymagają złożenia podpisu są realizowane przez Bank wyłącznie po stwierdzeniu zgodności podpisu ze wzorem złożonym na Karcie Wzoru Podpisu; 5. W przypadku, gdy Posiadacz, Współposiadacz, Pełnomocnik rachunku bankowego, Lokaty Terminowej oraz Osoba, która zawarła z Bankiem Umowę współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (wcześniej Umowa współpracy z Klientem w ramach Raiffeisen Club) nie wypełnił/a dokumentu Karty Wzoru Podpisu, wówczas jego wzorem podpisu jest zaewidencjonowany wzór podpisu złożony na innym dokumencie zgodnie z obowiązującym w danym czasie Regulaminem lub Umową współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (wcześniej Umowa współpracy z Klientem w ramach Raiffeisen Club). 17 Dyspozycja polecenia przelewu może zostać złożona w Banku w formie jednorazowego polecenia przelewu z rachunku bankowego lub w formie stałego zlecenia płatniczego z Konta Osobistego. Klienci, którzy zawarli z Bankiem Umowę współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (wcześniej Umowa współpracy z Klientem w ramach Raiffeisen Club) mogą składać dyspozycje polecenia przelewu w formie stałego zlecenia płatniczego również z Konta Lokacyjnego Dyspozycję przelewu w obrocie krajowym określającą datę jej wykonania Bank realizuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wskazanym w dyspozycji z zastrzeżeniem, że każda dyspozycja przelewu złożona w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy realizowana jest z datą przypadającą w najbliższym dniu roboczym; 2. Dyspozycje przelewu w obrocie transgranicznym określającą datę jej wykonania Bank realizuje najpóźniej trzeciego dnia roboczego po dniu wskazanym w dyspozycji z zastrzeżeniem, że każda dyspozycja przelewu złożona w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy przyjmowana jest do realizacji z datą przypadającą w najbliższym dniu roboczym; 3. Dyspozycje przelewu w obrocie transgranicznym uznające rachunek bankowy Klienta, Bank dopisuje do salda rachunku w dacie księgowania środków oraz uznaje rachunek bankowy najpóźniej drugiego dnia roboczego po dniu zaksięgowania środków; 4. Warunkiem wykonania dyspozycji stałego zlecenia płatniczego jest posiadanie na koniec dnia roboczego poprzedzającego datę określoną na tej dyspozycji, środków finansowych na rachunku bankowym; 5. W przypadku braku na rachunku bankowym środków finansowych wystarczających do wykonania dyspozycji określonej w ust. 1 i 2 łącznie z należnymi opłatami i prowizjami, Bank nie wykonuje takiej dyspozycji; Strona 5 z 13

6 6. Opłaty i prowizje za przelewy zagraniczne pobierane są przez Bank niezależnie od wysokości środków znajdujących się na rachunku bankowym. W przypadku braku wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym Bank pokrywa należne swoje prowizje, opłaty i koszty z innych rachunków bankowych Klienta prowadzonych w Banku, bez odrębnej dyspozycji Klienta. Bank zastrzega sobie możliwość potrącenia swoich wymagalnych wierzytelności pieniężnych w stosunku do Klienta ze środków znajdujących się na rachunku bankowym przy zaistnieniu przesłanek określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także na potrącenie należności z tytułu - przewalutowania środków według obowiązujących w Banku kursów walut; 7. Dyspozycje Posiadaczy rachunku bankowego wspólnego realizowane są według kolejności wpływu. W razie zgłoszenia dwu lub więcej dyspozycji jednocześnie Bankowi przysługuje prawo wyboru kolejności realizacji dyspozycji; 8. W przypadku, gdy wykonanie dyspozycji wyklucza całkowicie lub częściowo wykonanie pozostałych, Bank może odmówić wykonania wszystkich dyspozycji do czasu otrzymania wspólnej jednoznacznej dyspozycji Posiadaczy rachunku bankowego wspólnego bądź przedstawienia przez jednego z Posiadaczy rachunku bankowego wspólnego prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie dysponowania saldem rachunku bankowego; 9. W przypadku przelewów w obrocie krajowym, podstawą identyfikacji zleceniodawcy oraz beneficjenta zlecenia (odbiorcy środków pieniężnych) jest wyłącznie podany w zleceniu numer rachunku bankowego. Bank nie dokonuje weryfikacji nazwy zleceniodawcy oraz beneficjenta zlecenia (odbiorcy środków pieniężnych) z podanym w zleceniu numerem rachunku bankowego; 10. W przypadku braku środków na pokrycie należnych Bankowi opłat, prowizji, odsetek określonych w Tabeli, Bank ewidencjonuje kwoty opłat, prowizji oraz odsetek na rachunku bankowym Klienta, przy czym każdy następny wpływ środków na rachunek bankowy w pierwszej kolejności przeznacza na spłatę zaległych opłat, prowizji oraz odsetek. Bank informuje Posiadacza o pobranych opłatach, prowizjach i odsetkach na wyciągach, o których mowa w 58 ust. 1; 11. Dyspozycje przelewu w obrocie krajowym i zagranicznym realizowane są zgodnie z zasadami realizacji dyspozycji dla Klientów Indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A., umieszczonymi w odrębnej części Tabeli, która udostępniona jest w Oddziałach oraz na stronach internetowych Banku; 12. Zasady realizacji płatności transgranicznych reguluje dokument pod nazwą: Informacja o zasadach wykonywania płatności transgranicznych dla Klientów indywidualnych, Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen oraz podmiotów gospodarczych w Raiffeisen Bank Polska S.A., który jest udostępniony w Oddziałach oraz na stronach internetowych Banku. 19 W przypadku wpłaty lub wypłaty gotówkowej albo zlecenia płatniczego bezgotówkowego Bank dokonuje, odpowiednio, uznania albo obciążenia rachunku bankowego, którego numer został wskazany w dyspozycji, niezależnie od tego, czy waluta podana w dyspozycji i waluta rachunku bankowego są tożsame. Jeżeli waluta podana w dyspozycji i waluta rachunku bankowego nie są tożsame, przeliczenie waluty następuje według kursu obowiązującego w Banku w chwili dokonania księgowania. W przypadku przeliczenia z waluty obcej na złote, stosuje się kurs kupna tej waluty, a w przypadku przeliczenia ze złotych na walutę obcą kurs sprzedaży tej waluty. Jeżeli przeliczenie następuje z waluty obcej na inną walutę obcą, najpierw dokonuje się przeliczenia pierwszej waluty na złote według kursu kupna tej waluty, a następnie ze złotych na wskazaną walutę według kursu sprzedaży tej waluty; 20 Bank zastrzega sobie prawo do korekty (storna) mylnie zaksięgowanej przez Bank kwoty na rachunku bankowym Klienta bez uprzedniej zgody Klienta, oraz bez względu na czas jaki upłynął od daty błędnego lub niezgodnego z dyspozycją zapisu księgowego na rachunku Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji w każdej sytuacji, gdy w ocenie Banku zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do jej autentyczności lub zgodności z przepisami prawa; 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie dyspozycji zrealizowanej na podstawie błędnych lub niepełnych informacji podanych w dyspozycji; 3. W przypadku wątpliwości, za datę przyjęcia dyspozycji przyjmuje się datę wygenerowaną przez system obsługujący Konto Osobiste/Lokacyjne. 22 W przypadku transakcji realizowanych w walutach obcych, stosuje się kursy walutowe Banku obowiązujące w chwili realizacji transakcji, za wyjątkiem transakcji wymienionych w 43 ust. 2 i 3. Rozdział 5. Dyspozycja na wypadek śmierci. Wypłata środków po śmierci Posiadacza Posiadacz Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Lokaty Terminowej może złożyć pisemną dyspozycję na wypadek śmierci, uprawniającą Bank do dokonania po śmierci Posiadacza wypłaty z rachunku bankowego określonej kwoty pieniężnej wskazanym przez Posiadacza osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu; 2. Dyspozycja na wypadek śmierci nie może być ustanowiona do wspólnego rachunku bankowego; 3. Dyspozycja na wypadek śmierci może zostać w każdym czasie zmieniona lub odwołana pisemnie tylko przez Posiadacza rachunku bankowego; 4. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci następuje po przedstawieniu skróconego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku bankowego; 5. Kwota wypłat z tytułu rozporządzenia dyspozycją na wypadek śmierci bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. 24 Po śmierci Posiadacza rachunku Bank wypłaca z rachunku: 1) Tytułem zwrotu wydatkowanych kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku - osobie, która przedstawiła rachunki potwierdzające kwotę poniesionych przez nią wydatków, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku 2) tytułem zwrotu nadpłaconych świadczeń z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego - organowi wypłacającemu to świadczenie lub uposażenie - kwotę równą wpłatom na rachunek bankowy dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku. Organ wypłacający winien wskazać we wniosku o zwrot, skierowanym do Banku wysokość kwoty nadpłaconych świadczeń i podać numer rachunku na które dokonano wpłat. Strona 6 z 13

7 25 1. Bank wykonuje Umowę rachunku bankowego, i Umowę Karty, w tym między innymi nalicza odsetki, pobiera należne opłaty i prowizje, wysyła wyciągi, realizuje zlecenia stałe, księguje przelewy na rachunku bankowym do dnia: 1) dostarczenia do Banku skróconego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku bankowego, lub 2) uzyskania od organu wpłacającego świadczenie z tytułu ubezpieczenia społecznego pisemnej informacji o śmierci Posiadacza rachunku bankowego, lub 3) otrzymania innej wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza; 2. Po otrzymaniu wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza Konta Osobistego lub Konta Lokacyjnego, umowa rachunku wygasa. Bank wstrzymuje wykonywanie dyspozycji oraz zaprzestaje wysyłania wyciągów do rachunku bankowego W przypadku wygaśnięcia Umowy rachunku bankowego, i Umowy Karty z powodu śmierci Posiadacza rachunku bankowego, Bank wypłaca osobom uprawnionym środki zgromadzone na rachunku bankowym po przedstawieniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnego poświadczenia dziedziczenia. W przypadku zgłoszenia się do Banku wielu spadkobierców, wypłata środków nastąpi po przedstawieniu pisemnego zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców wskazującego uprawnionego lub uprawnionych do przejęcia spadku albo po przedstawieniu notarialnego lub sądowego dokumentu o podziale spadku; 2. W przypadku śmierci jednego z Posiadaczy wspólnego rachunku bankowego, połowę środków pieniężnych wraz z odsetkami według stanu na dzień otrzymania przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza, Bank wypłaci drugiemu Posiadaczowi, a połowę osobom uprawnionym do spadku po otrzymaniu dokumentów określonych w ust.1; 3. W przypadku jednoczesnej śmierci obydwu Posiadaczy wspólnego rachunku bankowego, Bank stawia do dyspozycji uprawnionych spadkobierców, po połowie kwoty salda środków na rachunku bankowym według stanu na dzień wypłaty. Rozdział 6. Lokaty terminowe Bank otwiera i prowadzi Lokaty Terminowe dla Klientów indywidualnych posiadających Konto Osobiste lub Konto Lokacyjne oraz dla Pełnomocników do Kont Osobistych lub Kont Lokacyjnych oraz dla Klientów którzy zawarli Umowę współpracy w ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (wcześniej Umowa współpracy z Klientem w ramach Raiffeisen Club) z zastrzeżeniem 4, ust. 6; 2. Lokata terminowa może być prowadzona na rzecz Posiadacza, Współposiadacza lub Pełnomocnika rachunku bankowego; 3. Bank otwiera i prowadzi lokaty terminowe: 1) standardowe na warunkach oferowanych przez Bank, 2) negocjowane na warunkach uzgodnionych uprzednio z Klientem; 4. Informacja o aktualnie oferowanych przez Bank Lokatach Terminowych znajduje się w Tabeli Otwarcie lokaty terminowej następuje na podstawie dyspozycji Klienta złożonej w Oddziale Banku, lub poprzez EKD bądź za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, a także za pośrednictwem Przedstawiciela Banku, o ile Klient posiada na wskazanym przez niego rachunku, środki równe co najmniej kwocie i walucie lokaty; 2. Lokata Terminowej zawierana jest na czas określony, z możliwością samoistnego przedłużenia na kolejny okres po naliczeniu narosłych odsetek oraz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia lokaty; 3. Okres lokaty rozpoczyna się od dnia otwarcia Lokaty Terminowej, a kończy w dniu, który nazwą (dla lokat otwieranych na okresy tygodniowe) lub datą (dla lokat otwieranych na okresy miesięczne) odpowiada dniu otwarcia lokaty, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu okresu lokaty nie było w najbliższym dniu następnego miesiąca. W przypadku, gdy dyspozycja otwarcia Lokaty Terminowej przez Klienta zostanie złożona w dniu wolnym od pracy, lokata otwierana jest w najbliższym Dniu roboczym; 4. Klient zakładający Lokatę Terminową w Oddziale Banku otrzymuje i podpisuje potwierdzenie otwarcia lokaty terminowej; 5. Klient zakładający Lokatę Terminową poprzez Centrum Obsługi Klienta oraz za pośrednictwem dedykowanego pracownika Banku zgodnie ze złożoną dyspozycją może otrzymać na swój wniosek pisemne potwierdzenie otwarcia Lokaty Terminowej; 6. Gdy ustalony według powyższych zasad ostatni dzień okresu Lokaty Terminowej wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w soboty, wówczas rozwiązanie Lokaty Terminowej następuje w następnym dniu roboczym; 7. Zwrot środków z lokaty jest dokonywany na Konto Osobiste lub Lokacyjne w Banku; 8. Klient w czasie obowiązywania umowy lokaty terminowej może zmienić dyspozycję w zakresie formy zwrotu środków z tej lokaty. W przypadku lokaty automatycznie odnawiającej się Bank po upływie okresu, na który Lokata Terminowa została zawarta, może samodzielnie odnowić Lokatę Terminową po doliczeniu odsetek do kapitału, na kolejny taki sam okres na jaki była zawarta dotychczasowa Lokata Terminowa i na warunkach obowiązujących w chwili odnowienia Lokaty Terminowej; 9. Śmierć Klienta, nie powoduje wygaśnięcia Lokaty Terminowej, chyba, że którykolwiek ze spadkobierców złoży wniosek o wcześniejsze rozwiązanie lokaty. W innym przypadku lokata rozwiązuje się po upływie ostatniego dnia okresu na jaki została zawarta. Rozdział 7. Umowa Karty Karta jest wydawana na podstawie Umowy Karty, po uprzednim otwarciu Konta Osobistego. Bank może uzależnić wydanie Karty od zasilenia Konta Osobistego określoną kwotą, podaną w Tabeli; 2. Umowa Karty zawierana jest na czas oznaczony i obowiązuje przez okres wskazany na Karcie. Za miejsce zawarcia Umowy Karty uznaje się siedzibę Banku; 3. Na wniosek Posiadacza odrębna Karta może być wydana Użytkownikowi; 4. Zawarcie Umowy Karty przez osobę małoletnią, między 13 a 18 rokiem życia oraz osobą ubezwłasnowolnią częściowo następuje za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego w formie pisemnej na druku bankowym; 5. Osoba małoletnia, poniżej 13 roku życia nie może być stroną Umowy Karty; 6. Osoba małoletnia, między 13 a 18 rokiem życia, nie może zawrzeć Umowy Karty w trybie określonym w 4 ust Dowodem zawarcia Umowy Karty jest Potwierdzenie zawarcia Umowy Karty przesyłane przez Bank na ostatni znany krajowy adres korespondencyjny Posiadacza lub przekazywane Posiadaczowi bezpośrednio w Oddziale; 8. Klient potwierdza fakt otrzymania Karty odsyłając do Banku Potwierdzenie zawarcia Umowy Karty. O otrzymaniu Potwierdzenia zawarcia umowy świadczy aktywacja Karty lub telefoniczne potwierdzenie jej otrzymania; Strona 7 z 13

8 9. Przedłużenie Umowy Karty na kolejny czas oznaczony na Karcie następuje pod warunkiem wznowienie Karty lub wydanie nowej Karty z nowym numerem i nową datą ważności; 10. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy Karty z zachowaniem 31-dniowego okresu wypowiedzenia; 11. Karta jest własnością Banku i powinna być zwrócona na każde żądanie Banku Odrębną Kartą posługuje się Posiadacz oraz Użytkownik Karty, w okresie ich ważności, uwidocznionym na Karcie. Posiadacz i Użytkownik Karty jest zobowiązany do korzystania z wydanej dla niego Karty zgodnie z przepisami Regulaminu oraz obowiązującego prawa; 2. Posiadacz i Użytkownik Karty może dokonywać transakcji: 1) w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem danego Rodzaju Karty, 2) w bankomatach oznaczonych znakiem danego Rodzaju Karty, 3) w oddziałach banków oznaczonych znakiem danego Rodzaju Karty, 4) za pośrednictwem telefonu, Internetu, poczty - o ile Bank udostępni taką usługę dla danego Rodzaju Karty; 3. Posiadacz i Użytkownik Karty nie może Używać Karty niezgodnie z przepisami prawa, w szczególności nie może dokonywać zakupów towarów lub usług zakazanych przez prawo w miejscu dokonywania transakcji; 4. Kwota wypłat gotówkowych w bankomatach może być ograniczona Limitem dziennym transakcji zdefiniowanym na poziomie Karty lub limitem wypłat w danym bankomacie; 5. Bank nie odpowiada za odmowę realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej z bankomatu z przyczyn niezależnych od Banku Posiadacz ma prawo odstąpienia od Umowy Karty w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty, o ile nie została dokonana żadna transakcja przy Użyciu tej Karty; 2. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Posiadacz złoży Bankowi oświadczenie według przekazanego przez Bank wzoru oraz zniszczy Kartę uniemożliwiając odczytanie jej numeru oraz danych na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze we własnym zakresie lub zwróci ją do Banku. 32 Za wydanie i korzystanie z Karty Bank pobiera opłaty, prowizje oraz odsetki w zakresie i wysokości określonych w Tabeli Posiadacz oraz Użytkownik Karty ma prawo w każdej chwili dokonać zastrzeżenia Karty. W przypadku Konta Osobistego Wspólnego zastrzeżenie Karty może być dokonane przez każdego Posiadacza, bez względu na to, który Posiadacz zawarł Umowę Karty; 2. Posiadacz ma prawo w każdej chwili dokonać zastrzeżenia Karty wydanej dla Użytkownika Karty; 3. Odpowiedzialność za transakcje przy Użyciu Karty dokonane przez Użytkownika Karty ponosi Posiadacz, a w przypadku Konta Osobistego Wspólnego dwóch Posiadaczy solidarnie. Posiadacze ponoszą odpowiedzialność za transakcje również po dokonaniu zastrzeżenia Karty, o którym mowa w ust. 1, na zasadach określonych w 47 ust Bank może wydać Współposiadaczom, Użytkownikom Karty po jednej Karcie danego rodzaju wydanej do jednego rachunku bankowego Karta wysyłana jest na ostatni znany Bankowi krajowy adres korespondencyjny Posiadacza lub Użytkownika Karty; 2. Karta powinna zostać podpisana przez Posiadacza lub Użytkownika Karty w sposób trwały i zgodny ze wzorem, o którym mowa w 16 ust. 4, niezwłocznie po jej otrzymaniu. Posiadacz Karty ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z braku podpisu na Karcie; 3. Przesłana Karta nie jest aktywna co oznacza, że nie można przy jej użyciu realizować transakcji. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty i Numeru PIN Posiadacz bądź Użytkownik Karty powinien skontaktować się z Bankiem w celu aktywacji Karty. Karta zostanie uaktywniona najpóźniej drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania dyspozycji aktywacji Karty Posiadacz oraz Użytkownik Karty otrzymują do każdej Karty Numer PIN; 2. Numer PIN jest wysyłany odrębną przesyłką niż Karta, na ostatni znany Bankowi krajowy adres korespondencyjny Posiadacza bądź Użytkownika Karty; 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia koperty zawierającej Numer PIN Posiadacz bądź Użytkownik Karty powinien skontaktować się niezwłocznie z Bankiem Posiadacz bądź Użytkownik Karty jest obowiązany do: 1) przechowywania Karty i ochrony Numeru PIN, z zachowaniem należytej staranności, 2) nieprzechowywania Karty razem z Numerem PIN, 3) niezwłocznego zgłoszenia do Banku utraty lub zniszczenia Karty, 4) nieudostępniania Karty i Numeru PIN osobom nieuprawnionym; 4. Numer Karty może być udostępniany, poza Bankiem, tylko w celu dokonania transakcji lub zgłoszenia utraty Karty Okres ważności Karty kończy się ostatniego dnia miesiąca uwidocznionego na Karcie; 2. Karta, której okres ważności zakończył się, powinna zostać zniszczona przez Posiadacza bądź Użytkownika Karty w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym oraz mikroprocesorze Karty; 3. Bank ma prawo odmówić wydania nowej Karty lub przedłużenia Umowy Karty na kolejny okres ważności o ile Klient nie spełnił warunków przewidzianych do przedłużenia umowy. Bank informuje Posiadacza o odmowie wznowienia Karty, nie później niż 31 dni przed upływem terminu ważności Karty. Odmowa wznowienia Karty jest wypowiedzeniem umowy i oznacza rozwiązanie Umowy Karty z dniem upływu ważności Karty Wznowienie Karty na kolejny okres ważności następuje automatycznie pod warunkiem, że poprzednia Karta została aktywowana oraz nie została przez Posiadacza bądź Użytkownika Karty zgłoszona rezygnacja ze wznowienia Karty zgodnie z zapisami ust. 5 poniżej; Strona 8 z 13

9 2. Wznowiona Karta wydawana jest z przypisanym do poprzedniej Karty Numerem PIN; 3. Bank zastrzega możliwość zmiany Numeru PIN do karty wznawianej o czym poinformuje Posiadacza bądź Użytkownika Karty; 4. Na wniosek Posiadacza bądź Użytkownika Karty Bank dopuszcza jednorazową ponowną wysyłkę Numeru PIN. Ponowna wysyłka Numeru PIN realizowana jest zgodnie z zapisami 36; 5. Drugi wniosek Posiadacza bądź Użytkownika o ponowną wysyłkę Numeru PIN dla danej Karty zostanie potraktowany przez Bank jako dyspozycja Zastrzeżenia Karty; 6. W przypadku rezygnacji Posiadacz bądź Użytkownika Karty ze wznowienia Karty, Posiadacz bądź Użytkownik Karty jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Banku nie później niż 31 dni przed upływem daty ważności Karty. 7. Brak otrzymania zawiadomienia o rezygnacji ze wznowienia Karty we wskazanym terminie zobowiązuje Bank do przygotowania nowej Karty z nowym terminem ważności; 8. Rezygnacja ze wznowienia Karty oznacza wypowiedzenie Umowy Karty i skutkuje rozwiązaniem Umowy Karty z dniem upływu terminu ważności Karty; 9. O ile Bank udostępnia taką funkcjonalność, Numer PIN może zostać przez Posiadacza bądź Użytkownika zmieniony na dowolny czterocyfrowy nowy Numer PIN w bankomatach Banku, bankomatach sieci Euronet w kraju oraz wybranych EKD. Zmiana Numeru PIN następuje niezwłocznie po jej potwierdzeniu przez Bank W przypadku rezygnacji z używania Karty w okresie jej ważności, Użytkownik Karty powinien zgłosić ten fakt do Banku oraz zniszczyć Kartę w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym i mikroprocesorze Karty. Rezygnacja z Karty jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy Karty na zasadach określonych w 53; 2. Rezygnacja z używania Karty nie powoduje zwrotu opłaty pobranej za wydanie, wznowienie lub korzystanie z Karty; 3. Transakcje zrealizowane przy użyciu Karty i rozliczone przez Bank po dacie rezygnacji z Karty obciążają Konto Osobiste Posiadacza Akceptacja transakcji dokonanej przy użyciu Karty następuje poprzez: 1) wprowadzenie Numeru PIN w przypadku realizacji wypłaty gotówki w bankomacie oraz w przypadku realizacji transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN, lub 2) okazanie Karty i złożenie przez Posiadacza lub Użytkownika Karty podpisu na dowodzie dokonania transakcji wystawionym przez punkt akceptujący Karty, lub 3) podanie numeru Karty, daty ważności Karty i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 przy Transakcjach realizowanych za pośrednictwem poczty, telefonu oraz w przypadku transakcji internetowych o ile bank oferuje dla Danego Typu Karty taką funkcjonalność, lub 4) zbliżenie Karty MasterCard Debit Class&Club do czytnika zbliżeniowego w przypadku transakcji do kwoty 50 PLN zrealizowanej u Akceptantów wspierających technologię zbliżeniową. W przypadku dokonania transakcji zbliżeniowej na kwotę wyższą niż 50 PLN konieczne będzie wprowadzenie Numeru PIN lub złożenie przez Użytkownika Karty podpisu na dowodzie dokonania transakcji; 2. Brak podpisu na dowodzie dokonania transakcji lub złożenie innego podpisu niż wzór podpisu na Karcie, nie zwalnia Posiadacza Karty z odpowiedzialności za zrealizowaną przez niego transakcję; 3. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego Numeru PIN może spowodować zablokowanie Karty lub jej zatrzymanie przez Akceptanta. Posiadacz może wystąpić o wydanie nowej Karty z nowym Numerem PIN; 4. Akceptant może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika Karty bądź dodatkowych informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. Nieokazanie dokumentu tożsamości bądź nieudzielenie wymaganych informacji może wpłynąć na brak akceptacji Karty przez Akceptanta Transakcje przy użyciu Karty są realizowane do wysokości dostępnych na Koncie Osobistym środków finansowych, z uwzględnieniem Limitu dziennego transakcji, Limitu zadłużenia jeśli została w tym zakresie zawarta umowa, oraz transakcji już autoryzowanych przez Bank, a jeszcze nie zaksięgowanych na Koncie Osobistym; 2. Maksymalne Limity dzienne transakcji określone zostały przez Bank w Tabeli. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości maksymalnych Limitów dziennych transakcji. O ich zmianie Bank informuje Użytkownika Karty poprzez umieszczenie informacji w Tabeli; 3. Posiadacz może dokonać zmiany Limitu dziennych transakcji w Oddziale lub w wybranych EKD - do wysokości nie przekraczającej maksymalnego Limitu dziennych transakcji ustanowionego przez Bank Transakcje zrealizowane przy użyciu Kart wydanych do Konta Osobistego rozliczane są w złotych polskich; 2. Transakcje zagraniczne dokonywane przy użyciu Kart ze znakiem VISA, zrealizowane w innej walucie niż dolary amerykańskie (USD), przeliczane są na USD według kursu VISA, obowiązującego w dniu rozliczenia transakcji, a następnie przeliczane są przez Bank na złote polskie po kursie sprzedaży USD, obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia transakcji; 3. Transakcje zagraniczne dokonywane przy użyciu Kart ze znakiem MasterCard, zrealizowane w innej walucie niż euro (EUR), przeliczane są na EUR według kursu MasterCard, obowiązującego w dniu rozliczenia transakcji, a następnie przeliczane są przez Bank na złote polskie po kursie sprzedaży EUR, obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia transakcji. 44 Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta oraz za odmowę Autoryzacji transakcji realizowanej w punkcie handlowo-usługowym, w bankomacie lub Oddziale z przyczyn niezależnych od Banku Zestawienie transakcji zrealizowanych przy użyciu Karty, Bank przesyła lub udostępnia na zasadach przewidzianych dla obsługi wszelkiej korespondencji bankowej, o której mowa w 58; 2. W terminie 14 dni od daty otrzymania wyciągu Posiadacz bądź Użytkownik Karty jest zobowiązany zgłosić do Banku reklamację co do niezgodności na wyciągu, dotyczące w szczególności: 1) kwestionowanych transakcji ujętych na wyciągu, 2) błędu lub innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia transakcji; 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2, o ile dotyczy transakcji zrealizowanej przy użyciu Karty, powinna być sporządzona na piśmie i powinien być do niej dołączony dowód dokonania transakcji, w przypadku, gdy reklamacja dotyczy kwoty transakcji; Strona 9 z 13

10 4. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w ust. 2 powinno zawierać, datę transakcji, kwotę transakcji, nazwę Akceptanta, w którym została dokonana transakcja, opis przyczyny zgłoszenia reklamacji oraz podpis Użytkownika Karty zgodny z podpisem na Karcie, przy użyciu której została dokonana reklamowana transakcja; 5. Bank rozpatruje reklamacje dotyczące transakcji zrealizowanych przy użyciu Kart niezwłocznie, z uwzględnieniem terminów przewidzianych dla takich czynności w procedurach VISA lub MasterCard oraz zawartych w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych; 6. Bank udziela odpowiedzi na złożone reklamacje listownie, przesyłając odpowiedź na ostatni podany przez Użytkownika Karty krajowy adres do korespondencji lub telefonicznie, w zależności od wyboru Użytkownika Karty Bank może podjąć decyzję o tymczasowym uznaniu Konta Osobistego kwotą wskazana w reklamacji niezwłocznie po przyjęciu reklamacji. Jeżeli postępowanie reklamacyjne wykaże, że zgłoszona reklamacja jest niesłuszna, Bank ma prawo obciążyć ponownie Konto Osobiste reklamowaną kwotą, skorygowaną o wysokość odsetek określonych w Tabeli; 2. W pozostałych przypadkach Bank uznaje Konto Osobiste Posiadacza, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, kwotą reklamowanej transakcji powiększoną o pobrane przez Bank odsetki, w sytuacji gdy reklamacja jest uznana za zasadną W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty, bądź niezamierzonego ujawnienia Numeru PIN lub danych z Karty Posiadacz bądź Użytkownik Karty jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić do Banku ten fakt: 1) osobiście: 1) w Oddziale, lub 2) w każdym innym banku akceptującym Karty danego Typu Karty, 2) telefonicznie, pod numerami telefonów dostępnymi w Oddziałach, na Karcie, w wybranych EKD oraz na stronach internetowych Banku; 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Posiadacz bądź Użytkownik Karty jest zobowiązany dostarczyć do Banku: 1) pismo wyjaśniające okoliczności zagubienia lub kradzieży Karty, 2) zaświadczenie o zgłoszeniu popełnienia przestępstwa kradzieży Karty wydane przez Policję w przypadku kradzieży Karty, 3) Kartę w przypadku podejrzenia skopiowania danych z Karty; 3. Zastrzeżenie Karty zgłoszone w Oddziale, Bank potwierdza w formie pisemnej, natomiast w przypadku zgłoszenia zastrzeżenia telefonicznego, Użytkownik Karty otrzymuje potwierdzenie telefonicznie; 4. Po zgłoszeniu zastrzeżenia Karty, o ile dyspozycja Posiadacz bądź Użytkownika Karty nie stanowi inaczej, Bank wydaje nową Kartę z nowym numerem Karty i nowym Numerem PIN. W przypadku odzyskania Karty zastrzeżonej należy ją niezwłocznie zwrócić do Banku lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający jej dalsze użycie, odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze Karty, chyba że Użytkownik zostanie inaczej poinstruowany przez Bank; 5. Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje zrealizowane z użyciem utraconej Karty, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez Akceptanta, Agenta rozliczeniowego lub Bank; 6. Bank nie odpowiada, bez względu na kwotę, za transakcje: 1) do których doszło przed zgłoszeniem utraty Karty, z winy Posiadacza bądź Użytkownika Karty, w szczególności, gdy Posiadacz bądź Użytkownik Karty nie dopełnił obowiązków przechowywania, o których mowa w 37 ust. 1lub obowiązku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w 45 ust. 2, lub 2) zrealizowane na odległość bez fizycznego przedstawienia Karty, w tym w szczególności zrealizowane za pośrednictwem telefonu, Internetu lub poczty, lub 3) potwierdzone prawidłowo wprowadzonym Numerem PIN jeśli Posiadacz bądź Użytkownik Karty nie dochował należytej staranności przy przechowywaniu Numeru PIN, lub 4) do których doszło po zgłoszeniu utraty Karty, z winy umyślnej Posiadacza lub Użytkownika Karty, lub 5) zrealizowane w sprzeczności z postanowieniami 30 ust. 3, lub 6) zrealizowane przez osoby, którym Posiadacz bądź Użytkownik udostępnił Kartę i/lub numer PIN Bank może dokonać zastrzeżenia lub zablokowania Karty w przypadkach wystąpienia następujących sytuacji: 1) złożenia rezygnacji z korzystania z Karty przez Posiadacz bądź Użytkownika Karty, lub 2) powzięcia wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacz bądź Użytkownika Karty, lub 3) uzasadnionego podejrzenia, że Kartą posługuje się osoba nieuprawniona, lub 4) w celu ochrony środków Klienta, lub 5) braku aktywacji, o której mowa w 35 ust. 3 przez Posiadacza bądź Użytkownika Karty w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy Karty, lub 6) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu przez Posiadacza bądź Użytkownika Karty; 2. Zastrzeżona Karta powinna zostać zwrócona do Banku lub zniszczona w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym Karty; 3. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w sytuacjach wymagających potwierdzenia dokonania lub próby dokonania Transakcji. W przypadku braku możliwości kontaktu z Użytkownikiem Bank zastrzega sobie prawo do Zablokowania Karty; 4. Bank ma prawo do Zablokowania Karty, gdy istnieje podejrzenie, iż Transakcji dokonuje osoba nieuprawniona lub istnieje podejrzenie, że doszło do przechwycenia (skopiowania) danych z Karty. Po Zablokowaniu karty Bank informuje o tym fakcie Użytkownika. 49 Bank obciąży Konto Osobiste Klienta wartością transakcji dokonanych przed, a rozliczonych po: 1) Zastrzeżeniu Karty, 2) złożeniu rezygnacji z Karty lub jej zwrocie do Banku, 3) upływie okresu ważności Karty, 4) rozwiązaniu Umowy Konta Osobistego. Rozdział 8. Zakres odpowiedzialności Banku przy wykonywaniu Umowy rachunku bankowego Bank odpowiada za zgodne z treścią i terminowe wykonanie dyspozycji Posiadacza; Strona 10 z 13

11 2. Za nieterminowe wykonanie dyspozycji Bank zapłaci odszkodowanie w wysokości równej obowiązującym odsetkom ustawowym liczonym od kwoty nieterminowo wykonanej dyspozycji. Odszkodowanie będzie wypłacone za każdy dzień zwłoki w realizacji dyspozycji po przedstawieniu takiego żądania przez Posiadacza; 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dyspozycji płatniczej, jeżeli osoba trzecia odmówi jej akceptacji; 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie dyspozycji płatniczej zrealizowanej na podstawie błędnych lub niepełnych informacji podanych w dyspozycji. 51 Bank nie odpowiada za wyrządzoną szkodę z powodu okoliczności niezależnych od Banku, a w szczególności za szkodę spowodowaną: 1) działaniem siły wyższej obejmującej m.in. strajki, katastrofy naturalne, rozruchy, działania wojenne, 2) decyzją organów władzy publicznej, aktem ustawowym lub wykonawczym do ustawy; Rozdział 9. Tryb i warunki zmiany oraz rozwiązywania Umowy rachunku bankowego, Umowy Lokat Terminowych, Umowy Karty W przypadku zmiany Umowy rachunku bankowego wspólnego na Umowę rachunku bankowego indywidualnego lub Umowy rachunku bankowego indywidualnego na Umowę rachunku bankowego wspólnego niezbędne jest jednoczesne i zgodne złożenie oświadczeń woli przez wszystkich Współposiadaczy; 2. Każdy ze Współposiadaczy wspólnego rachunku bankowego może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę rachunku bankowego wspólnego i wskazać sposób rozdysponowania środków Umowa rachunku bankowego lub Umowa Karty może zostać rozwiązana przez Posiadacza, w formie pisemnej bezpośrednio w oddziale lub za pośrednictwem EKD lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność), z zachowaniem 31 dniowego okresu wypowiedzenia. Złożenie wypowiedzenia nie zwalnia Posiadacza od spłaty wszelkich zobowiązań wobec Banku, w tym zobowiązania do zwrotu zaliczonej kwoty reklamacyjnej, o której mowa w 46, jeśli reklamacja zostanie uznana za niezasadną; 2. Umowa Konta Lokacyjnego oraz Umowa Konta Osobistego o rodzaju określonym w tabeli jako A vista może zostać rozwiązana przez Posiadacza bez wypowiedzenia w każdym czasie pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z tych umów. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Oddziale Banku; 3. Bank może z ważnych powodów rozwiązać Umowę rachunku bankowego, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne powody uważa się: 1) podanie nieprawdziwych informacji przy zawarciu Umowy rachunku bankowego, lub 2) umieszczenie danych Posiadacza w Systemie Międzybankowej Informacji Gospodarczej lub w Bankowym Rejestrze prowadzonym przez Związek Banków Polskich, lub 3) wykorzystywanie rachunku bankowego do prowadzenia rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej, lub 4) występowanie na rachunku bankowym przez okres dłuższy niż 1 miesiąc salda zerowego przy równoczesnym braku jakichkolwiek obrotów na tym rachunku bankowym, poza okresowym dopisywaniem odsetek, potrącaniem prowizji i opłat, lub 5) rezygnacji przez Bank z prowadzenia danego rodzaju rachunku bankowego, lub 6) naruszenie postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień określonych w 37, lub 7) niedostarczenie dokumentów, o których mowa w 47 ust. 2, lub 8) brak wpływu środków na rachunek bankowy w terminie do 45 dni od daty zawarcia Umowy rachunku bankowego, lub 9) nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu, lub 10) naruszenie, w ocenie Banku, przepisów prawa, lub 11) niezgodne z przyjętymi zasadami współżycia społecznego zachowanie się Posiadacza w stosunku do pracowników Banku, pomimo otrzymania wcześniejszego pisemnego upomnienia o skutkach swego zachowania; 4. Rozwiązanie Umowy Konta Osobistego oznacza równoczesne rozwiązanie Umowy Karty oraz Umowy Konta Lokacyjnego, jeśli jego posiadanie uzależnione jest od posiadania Konta Osobistego. W przypadku wypowiedzenia Umowy Karty Bank dokonuje natychmiastowego zastrzeżenia Karty, bez oczekiwania na zakończenie okresu wypowiedzenia; 5. Rozwiązanie Umowy rachunku bankowego oznacza równoczesne rozwiązanie Umowy lokaty terminowej, chyba że Posiadacz lokaty ma możliwość zmiany numeru rachunku rozliczeniowego lokaty na inny rachunek bankowy w Banku; 6. Bank może uzależnić zmianę lub rozwiązanie Umowy Konta Lokacyjnego od dokonania zmiany lub rozwiązania Umowy Konta Osobistego. Informacja ta jest zamieszczana w Tabeli; 7. Po dacie rozwiązania Umowy rachunku bankowego Posiadacz jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty wszystkich transakcji rozlicznych przez Bank. 54 Bank wysyła Posiadaczowi zawiadomienie o wypowiedzeniu Umowy rachunku bankowego lub Umowy Karty listem zwykłym a w przypadku wspólnego rachunku bankowego zawiadomienie wysyła jednemu z Posiadaczy rachunku wspólnego Bank ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu dostarczana jest w formie pisemnej listem zwykłym, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem wybranych EKD; 2. Brak pisemnego oświadczenia Posiadacza o odmowie przyjęcia zmian do Regulaminu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma zawierającego informację o przedmiotowych zmianach, przyjmuje się za akceptację wprowadzonych zmian; 3. Pisemna odmowa zaakceptowania zmian Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy rachunku bankowego i Umowy Karty oraz Umowy Lokaty Terminowej po upływie okresu wypowiedzenia liczonego od dnia otrzymania przez Bank informacji o odmowie zaakceptowania zmian; 4. Wprowadzenie do Regulaminu postanowień: 1) rozszerzających zakres oferty rachunków bankowych/lokat Terminowych lub Umowy Karty, lub 2) nie powodujących ograniczenia zakresu oferty rachunków bankowych, Lokaty Terminowej lub Umowy Karty, lub 3) nie nakładających na Posiadacza dodatkowych obowiązków, lub 4) wynikających z wprowadzenia zmian do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub 5) zmieniających nazwy handlowe produktów i usług oferowanych przez Bank, Strona 11 z 13

12 nie jest zmianą Regulaminu w rozumieniu ust. 1 i nie wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków Umowy rachunku bankowego, Lokat Terminowych i Umowy Karty; 5. W przypadku wprowadzenia do Regulaminu postanowień, o których mowa w ust. 4, Bank informuje Posiadacza w formie pisemnej listem zwykłym, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem EKD. 56 Jeżeli do końca okresu wypowiedzenia, Posiadacz nie wypłaci znajdujących się na rachunku bankowym środków finansowych lub nie wskaże rachunku, na który powinny te środki zostać przekazane, Bank następnego dnia po rozwiązaniu Umowy rachunku bankowego przeksięguje środki na nie oprocentowany rachunek własny Banku. 57 Na wniosek Posiadacza Bank dokonuje przelewu środków, o których mowa w 56 na wskazany przez Posiadacza rachunek bankowy. Rozdział 10. Inne postanowienia Wszelką korespondencją dotyczącą rachunków bankowych i Kart (w tym wyciągi z rachunku bankowego, zawierające zestawienie wszystkich transakcji zrealizowanych na rachunku bankowym wraz z informacją o pobranych opłatach, prowizjach oraz naliczonych odsetkach), Bank: 1) przesyła w formie papierowej na ostatni krajowy adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza rachunku bankowego w Umowie rachunku bankowego na pierwszym miejscu, 2) udostępnia Współposiadaczom rachunku bankowego w postaci historii transakcji poprzez System bankowości internetowej Raiffeisen on-line, 3) przesyła w formie elektronicznej Współposiadaczom rachunku bankowego na ostatni wskazany przez nich adres poczty ; 2. Dyspozycja w zakresie formy przekazywania wyciągów z rachunku bankowego, wskazanych w ust. 1, składana jest na piśmie lub telefonicznie albo poprzez wybrane EKD; 3. Jeżeli Współposiadacz wskazany w umowie rachunku bankowego na pierwszym miejscu zawarł z Bankiem umowę o EKD w zakresie Systemu bankowości internetowej Raiffeisen on-line, Bank przesyła mu odpłatnie w formie papierowej wyciąg z rachunku bankowego. Wysokość opłaty za papierowa formę wyciągu określa Tabela; 4. Współposiadacz wspólnego rachunku bankowego, wskazany w Umowie rachunku bankowego na pierwszym miejscu, może samodzielnie zmienić sposób dostarczania korespondencji otrzymywanej w formie papierowej; 5. Współposiadacz wspólnego rachunku bankowego, wskazany w Umowie rachunku bankowego na drugim miejscu, nie może samodzielnie zmienić sposób dostarczania korespondencji otrzymywanej w formie papierowej, chyba że dostarczy upoważnienie Współposiadacza wskazanego w Umowie na pierwszym miejscu; 6. Bank zastrzega sobie prawo wstrzymania wysyłki wyciągu z rachunku bankowego w przypadku występowania przez okres objęty wyciągiem salda zerowego na rachunku bankowym; 7. Posiadacz jest obowiązany w terminie do końca następnego miesiąca rozliczeniowego. zgłosić do Banku fakt nieotrzymania wyciągu, za poprzedni miesiąc rozliczeniowy Wszelką korespondencję wysyłaną przez Bank na ostatni podany przez Posiadacza adres korespondencyjny, adres poczty lub za pośrednictwem EKD uważa się za skutecznie doręczone z chwilą dostarczenia; 2. W przypadku nieodebrania przez Posiadacza korespondencji, dla której jako adres korespondencyjny wskazany został adres Banku, Bank zastrzega sobie prawo do niszczenia jej w terminie 3 miesięcy, a w przypadku Kart w terminie 45 dni od dnia dostarczenia ; 3. Powtórny zwrot korespondencji od Posiadacza z adnotacją wskazującą na zmianę adresu przez Posiadacza, powoduje wstrzymanie wysyłki kolejnych wyciągów. Niniejsze postanowienie nie pozbawia Posiadacza prawa do otrzymania wyciągu z rachunku na żądanie w terminie późniejszym; 4. W przypadku gdy osoba trzecia poinformuje Bank że adres korespondencyjny lub adres Posiadacza lub jego pełnomocnika jest nieaktualny, Bank ma prawo wstrzymać wysyłkę wyciągów. Niniejsze postanowienie nie pozbawia Posiadacza prawa do otrzymania wyciągu z rachunku bankowego w terminie późniejszym Reklamacje Klientów dotyczące wykonywania umów i innych oferowanych przez Bank produktów i usług, oraz na sposób działania Centrum Obsługi Klienta, Oddziałów Banku, EKD przyjmowane są listownie, telefonicznie, w Oddziałach Banku oraz za pośrednictwem wybranych EKD i innych środków komunikowania się na odległość o ile Bank udostępnia taką usługę; 2. Bank rozpatruje reklamacje - niezwłocznie po jej otrzymaniu; 3. Na złożoną reklamację Bank udziela odpowiedzi telefonicznie lub w formie pisemnej, przesyłając odpowiedź na ostatni znany Bankowi adres do korespondencji Klienta, lub poprzez wybrane EKD, lub w formie wiadomości SMS przesyłając odpowiedź, na wskazany przez Klienta numer telefonu komórkowego lub na adres poczty elektronicznej; 4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy wykonanego Przelewu zagranicznego, rozpatrzenie takiej reklamacji może skutkować naliczeniem przez Banki pośredniczące dodatkowych opłat. 61 Posiadacz i Użytkownik Karty, zobowiązują się informować Bank o każdej zmianie danych, które uprzednio podane zostały ustnie lub pisemnie we Wniosku, o Kartę lub w Formularzu. Informacje te może przekazywać do Banku za pośrednictwem poczty, osobiście w Oddziale, lub za pośrednictwem wybranych EKD Jeżeli Posiadacz, w ocenie Banku, stanie się niewypłacalny albo jeżeli wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność nie wywiązuje się z jakichkolwiek zobowiązań określonych w Umowie, Bank może dokonać potrącenia: 1) z wszelkich środków lub wkładów (np. bieżących, terminowych,) posiadanych przez Posiadacza w Banku w dowolnym czasie; lub 2) z innych wierzytelności Posiadacza w stosunku do Banku, niezależnie od waluty, w jakiej wkład lub dług są wyrażone; 2. Potrącenie, o którym mowa powyżej, stosuje się do wszelkich wymagalnych zobowiązań Posiadacza wobec Banku; Strona 12 z 13

13 3. Posiadacz zawierając Umowę nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Bank do dokonania potrąceń kwot należnych Bankowi z tytułu Umowy, bez uprzedniego zawiadomienia, ze wszystkich środków, wkładów lub wierzytelności Posiadacza, o których mowa w ust. 1, do momentu spłaty całości zadłużenia względem Banku z tytułu Umowy. 63 Zawiadomienia Banku nie stanowiące oświadczeń woli, w szczególności Potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego, oraz pisma zawiadamiające o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy rachunku bankowego lub Umowy Karty, uznaje się za skutecznie podpisane przez Bank jeśli nastąpiło złożenie własnoręcznego podpisu przez osobę upoważnioną przez Bank lub przez umieszczenie na nich skanowanego podpisu osoby upoważnionej przez Bank Bank zastrzega sobie prawo do komunikowania się z Posiadaczem i Pełnomocnikiem przy użyciu: numerów telefonicznych, adresów poczty elektronicznej udostępnionych przez Posiadacza/ Pełnomocnika, a ponadto EKD, z których Posiadacz/Pełnomocnik korzysta; 2. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych przeprowadzanych z Posiadaczem i Pełnomocnikiem oraz przechowywania ich na elektronicznych nośnikach informacji; 3. Nagrania rozmów, o których mowa w ust. 2 mogą być wykorzystane przez Bank w celach dowodowych. 65 Wszelkie spory pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rozstrzyga miejscowo właściwy sąd powszechny. 66 W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 67 Istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy przed Arbitrem Bankowym działającym przy Związku Banków Polskich w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta jeśli wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota (osiem tysięcy) zł na warunkach określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 15 XVII Walnego Zgromadzenia ZBP z dnia 26 kwietnia 2006 r Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz Lokat Terminowych prowadzonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. są objęte systemem gwarantowania depozytów w wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 ze zm.). System gwarantowania dotyczy osób będących stroną umowy imiennego rachunku bankowego, posiadających wierzytelność do Banku, wynikającą z czynności bankowej, potwierdzoną wystawionym przez Bank dokumentem imiennym, o ile wierzytelność do Banku stała się wymagalna przez dniem niedostępności środków (niedostępność środków to sytuacja, w której środki gwarantowane są należne, lecz nie mogą być wypłacone od dnia zawieszenia działalności banku (dzień niedostępności środków; 2. System gwarantowania obejmuje środki od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem zawieszenia działalności banku do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową do dnia spełnienia warunku gwarancji) równowartości w złotych euro w 100 %. Kwota, o której mowa wyżej określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku; 3. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski; 4. Sytuacja finansowa Raiffeisen Bank Polska S.A. jest dobra. Raporty roczne udostępniane są w Oddziałach Banku. Obowiązuje od r. Strona 13 z 13

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim I. RACHUNKI W PLN: Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie 100,00 PLN dotyczy Szkolnych Kas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 stycznia 2016 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne... 1 1. Definicje... 2 2. Zawarcie Umowy... 5 3. Pełnomocnictwo

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub każda inna. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A.

Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub każda inna. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo