Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie Karty Zasady posługiwania się Kartą Rozliczenia Transakcji Kartą Zasady oprocentowania, prowizje i opłaty oraz warunki ich zmiany Ochrona Karty i zakres odpowiedzialności Zmiany i rozwiązanie Umowy Karty Inne postanowienia Postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) w związku z art. 384 Kodeksu cywilnego i ma zastosowanie do zawieranych przez Bank Umów Karty. 2 Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1) Agent rozliczeniowy Bank lub inny podmiot, który świadczy usługi związane z rozliczaniem Transakcji; 2) Akceptant przedsiębiorca, który zawarł z Agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Karty; 3) Autoryzacja zgoda Banku na dokonanie Transakcji przy użyciu Karty; 4) Automatyczna spłata automatyczna splata zadłużenia wskazanego przez Bank na Wyciągu; automatyczna splata następuje z konta osobistego na konto karty na podstawie dyspozycji Użytkownika Karty głównej; kwota automatycznej spłaty jest ustalana przez Użytkownika Karty głównej jako procent salda zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego lub jako stała kwota lub jako równowartość minimalnej kwoty spłaty podanej na Wyciągu; 5) Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.; 6) Elektroniczne kanały dostępu kanały dostępu umożliwiające wykonywanie dyspozycji lub uzyskanie informacji dotyczących Karty przy użyciu urządzeń teleinformatycznych; 7) Formularz dyspozycja wydania Karty dodatkowej; 8) Kanały dystrybucji Oddziały, BK, Przedstawiciele Bankowi i Elektroniczne kanały dostępu; 9) Karta międzynarodowa karta kredytowa ze znakiem VISA lub MasterCard wydawana przez Bank; 10) Karta główna Karta, do której został przyznany Limit kredytowy, wydana Wnioskodawcy; 11) Karta dodatkowa Karta wydana osobie wskazanej przez Wnioskodawcę/Użytkownika Karty głównej, w ramach Limitu kredytowego i Konta Karty głównej; 12) Kod CVV2/CVC2 trzycyfrowy kod służący do weryfikacji Użytkownika Karty w trakcie realizacji transakcji bez fizycznego użycia Karty (transakcje przez Internet, telefon, pocztę); numer ten umieszczany jest na odwrocie Karty; 13) Konto Karty rachunek Użytkownika Karty głównej, prowadzony przez Bank w złotych polskich, służący do rozliczeń Transakcji krajowych i zagranicznych, zrealizowanych w ramach przyznanego przez Bank Limitu kredytowego; 14) Limit dzienny transakcji maksymalna kwota i/lub liczba Transakcji, dokonanych przy użyciu Karty; kwota dziennego limitu transakcji może być ustalona do wysokości Limitu kredytowego oraz do wysokości limitów dziennych określonych przez Bank w Tabeli; Limit dzienny transakcji może być niższy lub równy limitowi dziennemu ustalonemu przez Bank w Tabeli i nie może przekraczać wysokości limitu kredytowego. 15) Limit kredytowy kwota ustalana przez Bank, przyznana na podstawie Umowy Karty, do wysokości której Użytkownik Karty głównej i Użytkownik Karty dodatkowej może realizować Transakcje; 16) Limit Karty kwota ustalona przez Użytkownika Karty głównej w ramach Limitu kredytowego, do wysokości której Użytkownik Karty dodatkowej może realizować Transakcje, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność; 17) MasterCard MasterCard International, międzynarodowa organizacja finansowa zrzeszająca banki wydające karty płatnicze ze znakiem MasterCard; 18) Numer PIN poufny numer służący do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty podczas dokonywania wypłat gotówki w bankomatach i realizowania Transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN; 19) Oddział każda jednostka organizacyjna Banku, prowadząca bezpośrednią obsługę Karty, w tym sprzedaż Kart; 20) BK Biuro Kredytowe, jednostka organizacyjna Banku prowadząca wyłącznie sprzedaż wybranych produktów bankowych będących w ofercie Banku, w tym Kart; 21) Prawo bankowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z późn. zm.) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 22) Prawo dewizowe ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 23) Przedstawiciel Banku pracownik Banku lub inna osoba, która posiada pełnomocnictwo do wykonywania określonych czynności przy sprzedaży klientom produktów będących w ofercie Banku; 24) Tabela Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla kart kredytowych; 25) Termin płatności określona w Tabeli dla każdej Karty maksymalna liczba dni przewidziana na spłatę minimalnej kwoty do zapłaty; 26) Towarzystwo Ubezpieczeniowe - przedsiębiorca świadczący usługi ubezpieczeniowe, z którym Bank zawarł umowę w przedmiocie wyżej wymienionych usług; 27) Transakcja bezgotówkowa płatność za nabywane towary, usługi lub wypłata gotówki, dokonana przy użyciu Karty lub numeru Karty; Strona 1 z 8

2 28) Umowa Karty umowa między Użytkownikiem Karty głównej i Bankiem w sprawie wydania Karty i wykonywania Transakcji przy jej użyciu; 29) Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 30) Ustawa o kredycie konsumenckim ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz z późn. zm.) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 31) Użytkownik Karty osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na Karcie; 32) Użytkownik Karty głównej Wnioskodawca, który podpisał Umowę Karty z Bankiem; 33) Użytkownik Karty dodatkowej osoba powyżej 13 roku życia, której została przyznana Karta dodatkowa; 34) VISA VISA International Service Association, międzynarodowa organizacja finansowa zrzeszająca banki wydające karty płatnicze ze znakiem VISA; 35) Wniosek wniosek o wydanie Karty głównej wraz z Kartami dodatkowymi, dostępny w formie papierowej lub elektronicznej; 36) Wnioskodawca osoba fizyczna ubiegająca się o Kartę i przyznanie Limitu kredytowego; 37) Wyciąg miesięczne zestawienie wszystkich Transakcji zrealizowanych przy użyciu Kart wydanych do Konta Karty wraz z informacją o pobranych opłatach, prowizjach oraz naliczonych odsetkach; 38) zablokowanie Karty czasowe zablokowanie przez Bank możliwości korzystania z Karty; 39) zastrzeżenie Karty nieodwołalne zablokowanie możliwości korzystania z Karty Karta, wydana przez Bank, umożliwia realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi oraz wypłat gotówkowych w bankomatach i oddziałach banków, w kraju i za granicą, oznaczonych znakiem VISA dla Kart oznaczonych symbolem VISA lub MasterCard dla Kart oznaczonych symbolem MasterCard. 2. Karta jest własnością Banku i powinna być zwrócona na każde żądanie Banku. Rozdział 2. Wydawanie Karty 4 Wnioskodawcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz będąca rezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego Podstawą do ubiegania się o Kartę jest złożenie w Oddziale, BK, u Przedstawiciela Banku lub poprzez wybrane Elektroniczne kanały dostępu prawidłowo wypełnionego i podpisanego Wniosku oraz dokumentów wymaganych przez Bank. W przypadku złożenia Wniosku za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu Wniosek jest dostarczany do klienta przez Przedstawiciela Banku w celu jego podpisania oraz uzyskania wymaganych dokumentów. Złożone w Banku dokumenty nie podlegają zwrotowi. Wykaz dokumentów dostępny jest w Oddziałach, BK, u Przedstawicieli Banku oraz w wybranych Elektronicznych kanałach dostępu. 2. Podpis Wnioskodawcy złożony na Wniosku jest wzorem podpisu stosowanym dla celów realizacji Umowy Karty. Podpis na Karcie powinien być zgodny z podpisem złożonym na Wniosku. Podpis na Wniosku jest traktowany jako ostatni wzór podpisu Klienta złożony w Banku. Wnioskodawca zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości poprzez okazanie dowodu osobistego lub paszportu z kartą pobytu. 3. Bank zastrzega sobie prawo uzależnienia rozpatrzenia Wniosku od przedłożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, oprócz dokumentów określonych w ust. 1, oraz prawo do weryfikacji dokumentów złożonych w Banku i weryfikacji danych umieszczonych na Wniosku. 4. Bank podejmuje decyzję o wydaniu Karty oraz o wysokości Limitu kredytowego w oparciu o ocenę zdolności kredytowej Wnioskodawcy, dokonaną zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku. 5. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia lub przedłużenia Umowy Karty bez podania przyczyny Informacje o przyznaniu przez Bank Karty głównej oraz o wysokości udostępnionego Użytkownikowi Karty głównej Limitu kredytowego znajdują się w potwierdzeniu przyznania Karty głównej wysyłanym wraz z Kartą na adres Użytkownika Karty głównej. 2. Umowa Karty zawierana jest na czas oznaczony i obowiązuje przez okres wskazany na Karcie głównej. Za miejsce zawarcia Umowy Karty uznaje się siedzibę Banku. 3. Wniosek, potwierdzenie przyznania Karty głównej, Regulamin i Tabela stanowią integralne części Umowy Karty. 4. Za datę zawarcia Umowy Karty przyjmuje się datę przyznania Karty głównej podaną na potwierdzeniu przyznania Karty. Umowa Karty wchodzi w życie z dniem potwierdzenia przez Użytkownika Karty głównej otrzymania Karty, czego dowodem jest poinformowanie Banku o otrzymaniu Karty, dokonanie nią pierwszej Transakcji lub aktywowanie Karty głównej. 5. W przypadku, gdy Bank uzależni przyznanie Karty i Limitu kredytowego od ustanowienia przez Wnioskodawcę zabezpieczenia, Umowa Karty zostaje zawarta po ustanowieniu przez Wnioskodawcę takiego zabezpieczenia. Tryb ustanowienia zabezpieczenia ustalany jest indywidualnie z każdym Wnioskodawcą Przedłużenie Umowy Karty na kolejny czas oznaczony na Karcie głównej następuje automatycznie poprzez wznowienie Karty głównej. 2. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika Karty głównej z przedłużenia Umowy Karty, Użytkownik Karty głównej zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Banku najpóźniej 31 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy Karty. Postanowienia 14 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 3. W trakcie trwania Umowy Karty Użytkownik Karty głównej jest zobowiązany niezwłocznie informować Bank o wszelkich zmianach danych zawartych we Wniosku, w szczególności adresu korespondencyjnego i numerów telefonów. 4. Informacje o zmianach, o których mowa w ust. 3, Użytkownik Karty głównej przekazuje do Banku za pośrednictwem Oddziałów lub Centrum Telefonicznego Banku Wnioskodawca/Użytkownik Karty głównej może ubiegać się o wydanie Kart dodatkowych dla wskazanych przez siebie osób: 1) poprzez wskazanie Użytkownika Karty dodatkowej na Wniosku, przy zachowaniu postanowień 5 ust. 1; 2) poprzez wypełnienie Formularza i przesłanie go pocztą na adres wskazany przez Bank lub złożenie go w Oddziale, BK lub w wybranych Elektronicznych kanałach dostępu, z zastrzeżeniem, że ubieganie się o wydanie Karty dodatkowej dla osoby małoletniej może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, poprzez złożenie Wniosku lub Formularza w Oddziale, BK lub u Przedstawiciela Banku za zgodą przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej wyrażoną w formie pisemnej. 2. Użytkownikiem Karty dodatkowej może być osoba będąca nierezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego. 3. Maksymalna liczba Kart dodatkowych, jaką Bank może wydać na podstawie dyspozycji Użytkownika Karty głównej, jest określona przez Bank. 4. Bank może odmówić wydania Karty dodatkowej bez podania przyczyny. 5. Podpis Wnioskodawcy/Użytkownika Karty głównej, złożony na Wniosku/Formularzu, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wydanie Karty dodatkowej osobie wskazanej we Wniosku/Formularzu oraz na korzystanie przez tę osobę z Limitu kredytowego i realizowanie Transakcji przy użyciu Karty w ciężar Konta Karty. Strona 2 z 8

3 6. Użytkownik Karty dodatkowej składa na Wniosku/Formularzu, stanowiącym załącznik do Umowy Karty, wzór podpisu. Brak podpisu Użytkownika Karty dodatkowej skutkuje odmową wydania Karty dodatkowej. 7. Użytkownik Karty głównej ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Transakcje dokonane przy użyciu Karty dodatkowej. 8. Użytkownik Karty dodatkowej dokonuje Transakcji w ramach Limitu Karty. 9. Użytkownik Karty głównej może w dowolnym czasie złożyć rezygnację z dalszego użytkowania Karty dodatkowej lub dokonać jej zastrzeżenia. Karta dodatkowa może być aktywowana pod warunkiem potwierdzenia otrzymania Karty głównej przez Użytkownika Karty głównej Karta wysyłana jest na ostatni znany Bankowi adres korespondencyjny Użytkownika Karty. Za ostatni znany Bankowi adres korespondencyjny Użytkownika Karty przyjmuje się ostatni adres wskazany przez Użytkownika Karty. 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia koperty zawierającej Kartę, Użytkownik Karty powinien niezwłocznie skontaktować się z Bankiem w celu wymiany Karty. 3. Karta powinna zostać podpisana przez Użytkownika Karty w sposób trwały i zgodny z wzorem, o którym mowa w 5 ust. 2 i w 8 ust. 6 niezwłocznie po jej otrzymaniu. Podpis powinien w całości mieścić się na pasku do podpisu, znajdującym się na Karcie i umożliwić jednoznaczną identyfikację Użytkownika Karty. 4. Użytkownik Karty ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z braku podpisu na Karcie. 5. Dostarczona Karta jest nieaktywna. Użytkownik Karty powinien niezwłocznie po jej otrzymaniu skontaktować się z Bankiem w celu aktywacji Karty. Karta jest aktywowana najpóźniej drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania dyspozycji aktywacji Karty z zastrzeżeniem 8 ust Użytkownik Karty otrzymuje do Karty Numer PIN po jej aktywacji. 2. Numer PIN jest wysyłany odrębną przesyłką pocztową na ostatni znany Bankowi adres korespondencyjny Użytkownika Karty z zastrzeżeniem zapisu 9 ust. 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia koperty zawierającej Numer PIN Użytkownik Karty powinien niezwłocznie skontaktować się z Bankiem w celu wymiany karty Użytkownik Karty głównej ma prawo odstąpienia od Umowy Karty w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia otrzymania pierwszej Karty. 2. Termin do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Użytkownik Karty głównej dostarczy do Banku pisemne oświadczenie o odstąpieniu wg przekazanego przez Bank wzoru. Odstąpienie od Umowy Karty jest skuteczne, jeżeli łącznie z oświadczeniem Użytkownik Karty głównej dokona spłaty bieżącego zadłużenia z tytułu wszystkich Transakcji, zrealizowanych przy użyciu Kart wydanych do danego Konta Karty, oraz towarzyszących im opłat i prowizji do dnia odstąpienia od Umowy Karty oraz zwróci wszystkie otrzymane Karty. 3. W razie odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 Umowa Karty wygasa. 4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Bank przekazuje Użytkownikowi Karty głównej łącznie z dokumentem potwierdzenia przyznania Karty głównej. 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 opłata, o której mowa w 31 ust. 3 pobrana przez Bank w ciężar Limitu kredytowego, stanowiąca sumę opłaty przygotowawczej i kosztów związanych z wydaniem Karty, nie podlega zwrotowi. Rozdział 3. Zasady posługiwania się Kartą Kartą może posługiwać się jedynie Użytkownik Karty, w okresie ważności uwidocznionym na Karcie. Użytkownik Karty jest zobowiązany do korzystania z Karty zgodnie z przepisami Regulaminu oraz obowiązującego prawa. 2. Transakcje Kartą mogą być realizowane u Akceptantów i w bankomatach, oznaczonych symbolem organizacji, w systemie której wydana jest Karta. 3. Użytkownik Karty nie może używać Karty niezgodnie z przepisami prawa, w szczególności nie powinien dokonywać zakupów towarów lub usług zakazanych przez prawo w miejscu dokonywania Transakcji Okres ważności Karty kończy się ostatniego dnia miesiąca uwidocznionego na Karcie. 2. Karta, której upłynął termin ważności, powinna zostać zniszczona przez Użytkownika Karty w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym Karty. 3. Bank ma prawo odmówić wydania lub wznowienia Karty bez podania przyczyn. Bank informuje pisemnie Użytkownika Karty głównej o odmowie wznowienia Karty, nie później niż 31 dni przed upływem ważności Karty. Odmowa wznowienia Karty głównej oznacza rozwiązanie Umowy Karty z Bankiem z dniem upływu ważności Karty i powoduje zastrzeżenie wszystkich Kart dodatkowych, wydanych do Konta Karty, z dniem upływu terminu ważności Karty głównej Wznowienie Karty na kolejny okres ważności następuje automatycznie. 2. Wznowiona Karta wydawana jest z tym samym numerem PIN, co dotychczas używana Karta. 3. W przypadku rezygnacji Użytkownika Karty ze wznowienia Karty, Użytkownik Karty jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Banku nie później niż 31 dni przed upływem daty ważności Karty. 4. Brak pisemnego zawiadomienia o rezygnacji ze wznowienia Karty jest dla Banku dyspozycją do przygotowania Karty z nowym terminem ważności i pobrania opłaty zgodnej z Tabelą. 5. Rezygnacja ze wznowienia Karty głównej oznacza wypowiedzenie Umowy Karty i skutkuje rozwiązaniem Umowy Karty z dniem upływu terminu ważności Karty głównej oraz powoduje zastrzeżenie wszystkich Kart dodatkowych, wydanych do Konta Karty, z dniem upływu terminu ważności Karty głównej. 6. Rezygnacja ze wznowienia Karty po terminie, o którym mowa w ust. 3, nie powoduje zwrotu opłaty pobranej za jej wznowienie Akceptacja Transakcji dokonanej przy użyciu Karty następuje poprzez: 1) okazanie Karty i złożenie przez Użytkownika Karty podpisu, zgodnego z podpisem na Karcie, na dowodzie dokonania Transakcji wystawionym przez Akceptanta Karty, lub 2) wprowadzenie Numeru PIN w przypadku realizacji wypłaty gotówki w bankomacie oraz w przypadku realizacji Transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN, lub 3) podanie numeru Karty, daty ważności Karty i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 przy Transakcjach realizowanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty, telefonu lub poprzez Internet. 2. Brak podpisu na dowodzie dokonania Transakcji lub złożenie innego podpisu niż wzór podpisu, o którym mowa w 5 ust. 2 i w 8 ust. 6 na Karcie, nie zwalnia Użytkownika Karty z odpowiedzialności za zrealizowaną Transakcję. 3. Użytkownik Karty dokonując płatności przy użyciu Karty, powinien sprawdzić przed akceptacją Transakcji, o której mowa w ust. 1, czy kwota Transakcji jest prawidłowa. Strona 3 z 8

4 4. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego Numeru PIN może powodować zablokowanie Karty. Użytkownik Karty może wystąpić o wydanie nowej Karty z nowym Numerem PIN. 5. Akceptant może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika Karty bądź dodatkowych informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa Transakcji. Brak okazania dokumentu tożsamości bądź nieudzielenie wymaganych informacji może wpłynąć na brak akceptacji Karty przez Akceptanta. 6. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania Transakcji. 7. Użytkownik Karty może realizować przelewy z Konta Karty, o ile Bank udostępnia taką usługę. Realizacja przelewów odbywa się z zastosowaniem przepisów 17 ust. 1 Regulaminu. Informacje na temat realizacji przelewów są dostępne w Oddziałach, wybranych Elektronicznych kanałach dostępu oraz na stronach internetowych Banku. 16 Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta oraz za odmowę autoryzacji Transakcji realizowanej u Akceptanta, w bankomacie lub Oddziale z przyczyn niezależnych od Banku Transakcje przy użyciu Karty mogą być realizowane w ramach Limitu kredytowego lub Limitu Karty oraz do wysokości określonych, przez Bank w Tabeli lub przez Użytkownika Karty głównej, Limitów dziennych transakcji. 2. Użytkownik Karty głównej może ustalić wysokość Limitu Karty oraz wysokość Limitu dziennego transakcji dla karty głównej oraz karty dodatkowej. Ustalenie wysokości powyższych limitów może nastąpić na Wniosku, Formularzu lub, w przypadku gdy Umowa Karty jest zawarta, w Oddziale, BK oraz poprzez Elektroniczne kanały dostępu. 3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Limitów dziennych transakcji. O zmianie Bank informuje Użytkowników Kart poprzez umieszczenie informacji w Tabeli. 4. Każda Transakcja zrealizowana przy użyciu Karty oraz prowizje, opłaty lub odsetki naliczone przez Bank powodują zmniejszenie wysokości dostępnego Limitu kredytowego W przypadku przekroczenia Limitu kredytowego Użytkownik Karty głównej jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty, o którą został przekroczony Limit kredytowy bez otrzymania wezwania ze strony Banku. Za przekroczenie Limitu kredytowego Bank pobiera opłatę podaną w Tabeli. 2. W przypadku braku natychmiastowej spłaty kwoty, o którą został przekroczony Limit kredytowy, Bank zastrzega sobie prawo zwiększenia minimalnej kwoty do zapłaty, wymienionej w 24 ust Przekroczenie Limitu kredytowego przez Użytkownika Karty oraz brak spłaty zadłużenia upoważnia Bank do zablokowania wszystkich Kart wydanych do danego Konta Karty do czasu spłaty zadłużenia lub do zastrzeżenia Kart i rozwiązania Umowy Karty Bank ma prawo do zmiany Limitu kredytowego w trakcie trwania Umowy Karty, o czym niezwłocznie informuje Użytkownika Karty głównej. 2. W przypadku przyznania przez Bank wyższego, niż wnioskowany przez Użytkownika Karty głównej Limitu kredytowego, zmiana wysokości Limitu kredytowego wymaga zgody Użytkownika Karty głównej, w formie pisemnej lub ustnej, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji Użytkownika Karty głównej w Centrum Telefonicznym. 3. Bank wysyła Użytkownikowi karty głównej pisemne potwierdzenie zmiany wysokości Limitu kredytowego. 4. Bank zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty przyznanego Limitu kredytowego, a tym samym Limitu Karty oraz Limitów dziennych transakcji w przypadku: 1) nieterminowej spłaty należności przez Użytkownika Karty głównej, lub 2) stwierdzenia zagrożenia terminowej spłaty należności przez Użytkownika Karty głównej. 20 Użytkownik Karty głównej może wystąpić do Banku (w Oddziale, BK lub u Przedstawiciela Bankowego) o zmianę kwoty Limitu kredytowego z zastrzeżeniem zasad określonych w 5 ust. 1 i 5 ust W przypadku rezygnacji z Karty w okresie jej ważności, Użytkownik Karty powinien zgłosić ten fakt do Banku pisemnie oraz zniszczyć Kartę w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym Karty. Rezygnacja z Karty głównej jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy Karty na zasadach określonych w 41 ust Rezygnacja z Karty nie powoduje zwrotu opłaty pobranej za jej wydanie oraz opłaty rocznej. 3. Transakcje zrealizowane przy użyciu Karty i rozliczone przez Bank po dacie rezygnacji z Karty obciążają Konto Karty. Rozdział 4. Rozliczenia Transakcji Kartą Wszystkie Transakcje zrealizowane przy użyciu Kart wydanych do danego Konta Karty rozliczane są w złotych polskich. 2. Transakcje zagraniczne dokonywane, przy użyciu Kart ze znakiem VISA, zrealizowane w innej walucie niż dolary amerykańskie (USD) przeliczane są na USD według kursu VISA, obowiązującego w dniu przetworzenia Transakcji przez VISA, a następnie przeliczane są przez Bank na złote polskie po kursie sprzedaży dla USD, obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia Transakcji przez Bank. 3. Transakcje zagraniczne dokonywane, przy użyciu Kart ze znakiem MasterCard, zrealizowane w innej walucie niż euro (EUR), przeliczane są na EUR według kursu MasterCard, obowiązującego w dniu przetworzenia Transakcji przez MasterCard, a następnie przeliczane są przez Bank na złote polskie po kursie sprzedaży dla EUR, obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia Transakcji przez Bank Transakcje zrealizowane przy użyciu Kart wydanych do danego Konta Karty rozliczane są w cyklach miesięcznych, indywidualnie ustalanych przez Użytkownika Karty głównej. 2. Zmiana, ustalonego przez Użytkownika Karty głównej, cyklu rozliczeniowego w trakcie trwania Umowy Karty wymaga wypowiedzenia i zawarcia nowej Umowy Karty oraz wydania nowej Karty z nowym Numerem PIN. 3. Bank, po zakończeniu każdego cyklu rozliczeniowego, dostarcza Wyciąg z Konta Karty: 1) w formie papierowej na ostatni znany Bankowi (z zastrzeżeniem zapisu 9 ust. 1) krajowy adres korespondencyjny Użytkownika Karty głównej, 2) w formie elektronicznej poprzez Serwis Bankowości Internetowej, o ile taką usługę Bank udostępnia i o ile Użytkownik Karty głównej zawarł z Bankiem umowę o korzystanie z Serwisu Bankowości Internetowej. 4. Udostępnianie Wyciągu w formie elektronicznej w sposób określony w ust 3 pkt. 2 powoduje wstrzymanie bezpłatnego wysyłania przez Bank Wyciągu w formie papierowej. W takim przypadku, Wyciąg w formie papierowej może być udostępniany wyłącznie na podstawie odrębnej dyspozycji Użytkownika Karty głównej i za opłatą określoną w Tabeli. Strona 4 z 8

5 5. Jeżeli Użytkownik Karty głównej wskazał jako adres korespondencyjny adres zagraniczny, miejscem odbioru Wyciągu z Konta Karty jest siedziba Oddziału prowadzącego rachunek karty. Na zlecenie Użytkownika Karty głównej Bank może wysyłać wyciągi na adres zagraniczny pod warunkiem, że koszt takiej przesyłki obciąży jego Konto Karty. 6. Wyciąg uznaje się za doręczony po 7 dniach od daty jego nadania wskazanej na Wyciągu. 7. Użytkownik Karty jest zobowiązany zgłosić do Banku nieotrzymanie Wyciągu w terminie 14 dni od daty zakończenia cyklu rozliczeniowego. 8. Bank zastrzega sobie prawo wstrzymania dostarczenia Wyciągu z Konta Karty w przypadku, gdy wygenerowany Wyciąg nie zawiera żadnych operacji oraz na Koncie Karty nie występuje zadłużenie Użytkownik Karty głównej jest zobowiązany do wpłacenia na Konto Karty minimalnej kwoty do zapłaty w wysokości i Terminie płatności podanymi przez Bank na Wyciągu. W przypadku, gdy Termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za Termin płatności przyjmuje się ostatni dzień roboczy przypadający przed tym dniem. 2. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na Konto Karty. 3. Wpłaty na Konto Karty pomniejszają saldo wykorzystanego Limitu kredytowego najpóźniej w następnym dniu roboczym po dacie wpłaty. 4. Wplata na konto może być zrealizowana w formie przelewu z rachunku prowadzonego w Banku, w innych bankach, w formie wpłaty gotówkowej w kasie Banku, w innych bankach lub urzędach pocztowych, w formie Automatycznej spłaty o ile Bank udostępnia taką usługę. 5. W przypadku, gdy kwota Automatycznej spłaty będzie niższa niż minimalna kwota do zapłaty, Użytkownik Karty głównej powinien zapewnić realizację płatności w wymaganej wysokości w innej formie. Brak wystarczającej ilości środków na koncie osobistym nie zwalnia Użytkownika Karty głównej z obowiązku zrealizowania wpłaty minimalnej kwoty do zapłaty w innej formie i w wymaganym terminie Brak wpłaty co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty w Terminie płatności upoważnia Bank do pobrania opłaty w wysokości określonej w Tabeli. 2. W przypadku nieterminowej wpłaty, o której mowa w ust. 1, Bank ma prawo do zablokowania wszystkich Kart, wydanych do danego Konta Karty, do czasu wpłaty co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty lub do zastrzeżenia Kart i rozwiązania Umowy Karty. 3. Nieotrzymanie Wyciągu nie zwalnia Użytkownika Karty głównej z obowiązku dokonania wpłaty minimalnej kwoty do zapłaty wymaganej przez Bank O ile Bank udostępnia taką usługę, Klient może zadecydować o spłacie zadłużenia z tytułu pojedynczej Transakcji, w formie miesięcznych stałych rat. Dyspozycja Klienta dotycząca spłaty zadłużenia w formie stałych miesięcznych rat może być złożona w Oddziale Banku lub w Centrum Telefonicznym wyłącznie przez Użytkownika Karty głównej. 2. Splata salda zadłużenia w formie stałych miesięcznych rat jest realizowana pod warunkiem nie przekroczenia przez Klienta dostępnego Limitu kredytowego. 3. Rodzaj Transakcji, jej minimalna wartość, a także minimalna i maksymalna ilość miesięcznych, stałych rat do spłaty określona jest przez Bank. Informacje te dostępne są w Oddziałach Banku, Centrum Telefonicznym oraz na stronach Internetowych Banku. 4. Opłaty, prowizje oraz oprocentowanie naliczane i pobierane przez Bank w przypadku skorzystania przez Klienta z usługi spłaty zadłużenia w formie stałych miesięcznych rat, określone są w Tabeli. 5. Informacja dotycząca aktualnego salda zadłużenia spłacanego w formie stałych miesięcznych rat podawana jest przez Bank na Wyciągu. 27 Każda wpłata na Konto Karty powoduje spłatę zadłużenia w następującej kolejności: naliczone przez Bank odsetki, opłaty i prowizje oraz wykorzystany kapitał. Bank zastrzega sobie prawo ustalenia innej kolejności spłaty zadłużenia Użytkownik Karty jest zobowiązany zgłosić do Banku niezgodności na Wyciągu, dotyczące w szczególności: 1) kwestionowanych Transakcji ujętych na Wyciągu; 2) błędu lub innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia Transakcji; w terminie 14 dni od daty otrzymania Wyciągu, w formie reklamacji. 2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1, powinna być sporządzona na piśmie i w przypadku, gdy reklamacja dotyczy kwoty Transakcji powinien być do niej dołączony dowód dokonania Transakcji. 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać datę Transakcji, kwotę Transakcji, nazwę punktu, w którym została dokonana Transakcja, opis przyczyny zgłoszenia reklamacji oraz podpis Użytkownika Karty, zgodny z podpisem na Karcie, przy użyciu której została dokonana reklamowana Transakcja. 4. W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty, Użytkownik Karty, oprócz zgłoszenia reklamacji, zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w 36 ust Gdy Użytkownikiem Karty jest osoba małoletnia, zobowiązanym do czynności, o których mowa w ust. 4, jest Użytkownik Karty głównej. 6. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, z uwzględnieniem terminów przewidzianych dla takich czynności w procedurach VISA lub MasterCard oraz zawartych w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. 7. Bank udziela odpowiedzi na złożone reklamacje listownie, przesyłając odpowiedź na ostatni podany przez Użytkownika Karty głównej adres do korespondencji lub telefonicznie, w zależności od wyboru Użytkownika Karty głównej. 8. Bank ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji zgłoszonej po terminie określonym w ust W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika Karty Bank może podjąć decyzję o tymczasowym uznaniu Konta Karty kwotą reklamacji niezwłocznie po jej przyjęciu. Jeżeli postępowanie reklamacyjne wykaże, że zgłoszona reklamacja jest niesłuszna, Bank ma prawo obciążyć ponownie Konto Karty reklamowaną kwotą, skorygowaną o wysokość odsetek należnych Bankowi. 2. W przypadku innym niż opisany w ust. 1, Bank uznaje Konto Karty, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, kwotą reklamowanej Transakcji powiększonej o pobrane przez Bank odsetki, w sytuacji gdy reklamacja jest uznana za słuszną. 3. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej wypłaty gotówki Bank zwraca prowizję pobraną od tej wypłaty. 30 Zgłoszenie reklamacji przez Użytkownika Karty, nie zwalnia go z terminowego regulowania zobowiązań wobec Banku. Rozdział 5. Zasady oprocentowania, prowizje i opłaty oraz warunki ich zmiany W związku z wydaniem Karty Bank pobiera opłaty, prowizje oraz należne odsetki w zakresie i wysokości określonych w Tabeli. 2. Tabela dostępna jest w Oddziałach, BK, u Przedstawicieli Banku, w wybranych Elektronicznych kanałach dostępu oraz na stronach internetowych Banku. Opłata za wydanie Karty jest pobierana niezwłocznie po uzyskaniu informacji przez Bank o odbiorze Karty przez Użytkownika Karty. W pierwszym roku użytkowania Karty opłata za wydanie Karty zastępuje opłatę roczną Oprocentowanie Limitu kredytowego ustalane jest według zmiennej stopy procentowej. Strona 5 z 8

6 2. Saldo dodatnie na Koncie Karty kredytowej nie podlega oprocentowaniu. 3. Dla naliczania odsetek od wykorzystanego Limitu kredytowego przyjmuje się 365 dni w roku i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu Odsetki od wykorzystanego Limitu kredytowego oraz opłat pobranych przez Bank w ciężar Limitu kredytowego naliczane są w oparciu o średnie dzienne saldo zadłużenia na Koncie Karty. 2. Odsetki od wykorzystanego Limitu kredytowego nie są naliczane w przypadku spłaty całego zadłużenia przed upływem Terminu płatności. 3. Przepis, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy zadłużenia powstałego w wyniku realizacji przez Użytkownika Karty Transakcji gotówkowych. W przypadku Transakcji gotówkowych odsetki naliczane są od dnia rozliczenia przez Bank danej Transakcji do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę zadłużenia wynikającego z Transakcji gotówkowych. 4. Za Transakcje gotówkowe uważa się wypłatę gotówki oraz inne Transakcje wskazane przez Bank w Tabeli. 5. W przypadku częściowej spłaty zadłużenia w Terminie płatności lub w przypadku spłaty całego zadłużenia po Terminie płatności, odsetki od wykorzystanego Limitu kredytowego naliczane są od następnego dnia po dacie zakończenia cyklu rozliczeniowego, w którym powstało zadłużenie, do dnia poprzedzającego całkowitą jego spłatę. 6. Bank zastrzega sobie prawo do traktowania Transakcji realizowanych w szczególności w bankach, urzędach pocztowych lub innych instytucjach finansowych za pomocą Kart jako Transakcji gotówkowych. Wówczas zastosowanie mają przepisy, o których mowa w ust Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli w zakresie zmiany stóp procentowych w następujących przypadkach: 1) gdy nastąpi zmiana w stawce WIBOR lub WIBID o co najmniej 0,01 punktu procentowego, lub 2) gdy nastąpi zmiana którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,01 punktu procentowego, lub 3) nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat, wynikających z przyznania przez Bank Limitu kredytowego. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli w zakresie zmiany wysokości prowizji i opłat. Zmiany te mogą nastąpić w wyniku: 1) zmiany poziomu inflacji; 2) wzrostu kosztów obsługi Karty w wyniku zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy Karty za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem, w tym VISA, MasterCard lub innego Agenta rozliczeniowego oraz w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawnych; 3) zwiększenia jakości oferowanych usług oraz wprowadzenia nowych usług; 4) rozszerzenia oferty oraz jej dostosowania do ofert konkurencyjnych. 3. W przypadku zmian Tabeli określonych w ust. 1 i 2, informacja o zmianach dostępna jest na Wyciągu z Karty, w Oddziałach, BK, w wybranych Elektronicznych kanałach dostępu oraz na stronach internetowych Banku. Rozdział 6. Ochrona Karty i zakres odpowiedzialności Użytkownik Karty jest obowiązany do: 1) przechowywania Karty i ochrony Numeru PIN z zachowaniem należytej staranności; 2) nieprzechowywania Karty razem z Numerem PIN; 3) niezwłocznego zgłoszenia do Banku utraty lub zniszczenia Karty; 4) nieudostępniania Karty i Numeru PIN osobom nieuprawnionym. 2. Numer Karty może być udostępniany, poza Bankiem, tylko w celu dokonania Transakcji lub zgłoszenia utraty Karty W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty, Użytkownik Karty jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt: 1) osobiście: a) w Oddziale, BK, lub b) w każdym innym banku akceptującym Karty ze znakiem VISA lub MasterCard; 2) telefonicznie: a) w wybranych Elektronicznych kanałach dostępu, lub b) u Agenta rozliczeniowego; w celu zastrzeżenia Karty. Numery telefonów, pod którymi można zgłosić zastrzeżenie Karty dostępne są w Oddziałach, w określonych przez Bank, Elektronicznych kanałach dostępu oraz na stronach internetowych Banku. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik Karty jest zobowiązany w ciągu 14 dni dostarczyć do Banku: 1) pismo wyjaśniające okoliczności zagubienia lub kradzieży Karty; 2) zaświadczenie o zgłoszeniu popełnienia przestępstwa kradzieży Karty wydane przez Policję w przypadku kradzieży Karty. 3. Po zgłoszeniu zastrzeżenia Karty lub zablokowaniu Karty, Bank wydaje automatycznie nową Kartę, o ile dyspozycja Użytkownika Karty głównej nie stanowi inaczej. W przypadku odzyskania Karty zastrzeżonej należy ją niezwłocznie zwrócić do Banku. 4. Bank ponosi odpowiedzialność za Transakcje zrealizowane z użyciem utraconej Karty, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez Akceptanta, Agenta rozliczeniowego lub Bank. 5. Bank nie odpowiada, bez względu na kwotę, za Transakcje: 1) do których doszło przed zgłoszeniem utraty Karty, z winy Użytkownika Karty, w szczególności, gdy Użytkownik Karty nie dopełnił obowiązków, o których mowa w 28 ust. 4 lub w 35 ust. 1, lub 2) zrealizowane na odległość bez fizycznego przedstawienia Karty, w tym w szczególności zrealizowane za pośrednictwem telefonu, Internetu lub poczty, lub 3) potwierdzone prawidłowo wprowadzonym Numerem PIN, przy braku zachowania należytej staranności przez Klienta, przy użyciu Karty, lub 4) do których doszło po zgłoszeniu utraty Karty, z winy umyślnej Użytkownika Karty, lub 5) zrealizowane w sprzeczności z postanowieniami 12 ust Bank może dokonać zastrzeżenia lub zablokowania Karty w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wystąpienia jednej z poniższych sytuacji: 1) złożenia rezygnacji z korzystania z Karty przez Użytkownika Karty; 2) podjęcia przez Użytkownika Karty głównej decyzji o zastrzeżeniu Karty dodatkowej; 3) podejrzenia, że kartą posługuje się osoba nieuprawniona; 4) ze względów bezpieczeństwa; 5) uzyskania informacji o Użytkowniku Karty w oparciu o art. 68 ust. 1 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; 6) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkownika Karty; 7) w przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem Karty w sytuacji określonej w 15 ust.6; Strona 6 z 8

7 8) uzyskania wiarygodnej informacji o zagubieniu karty od osoby trzeciej. 2. Po zastrzeżeniu lub zablokowaniu Karty, w sytuacjach opisanych w ust. 1, Bank niezwłocznie kontaktuje się z Klientem, z zachowaniem postanowień 47 ust. 2. W przypadku zastrzeżenia Karty, o którym mowa w ust. 1, Transakcje zrealizowane lub rozliczone po zastrzeżeniu Karty rozliczane są w ciężar Konta Karty. Zastrzeżona Karta powinna zostać zwrócona do Banku lub zniszczona Bank nie odpowiada za wyrządzone szkody z powodu okoliczności niezależnych od Banku, a w szczególności spowodowane: 1) działaniem siły wyższej obejmującej m.in. strajki, katastrofy naturalne, rozruchy, działania wojenne, lub 2) decyzją organów władzy publicznej, aktem ustawowym lub wykonawczym do ustawy, lub 3) opóźnieniem wynikającym z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych, awarii sieci telefonii komórkowych oraz opóźnień wynikłych z działania telekomunikacji lub poczty, lub 4) przerwami w funkcjonowaniu systemów informatycznych Banku, wynikającymi z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z ich prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją, zasileniem lub zabezpieczeniem. 2. Bank nie odpowiada za wadliwe działanie bankomatów oraz innych urządzeń, obsługujących Karty, nie będących własnością Banku. Rozdział 7. Zmiany i rozwiązanie Umowy Karty Bank ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Bank przesyła Użytkownikowi Karty głównej tekst zmian na ostatni znany Bankowi adres do korespondencji. 2. Brak pisemnego oświadczenia Użytkownika Karty głównej o odmowie przyjęcia zmian do Regulaminu, w terminie 14 dni od daty doręczenia tekstu zmian, przyjmuje się za akceptację wprowadzonych zmian. 3. W przypadku odmowy zaakceptowania zmian, o których mowa w ust.1, Użytkownik Karty głównej ma prawo do rozwiązania Umowy Karty, na zasadach określonych w 40 ust. 1 i 41. Jeżeli Użytkownik Karty głównej nie rozwiąże Umowy Karty w terminie 31 dni od daty doręczenia tekstu zmian, zgodnie z 47 ust. 2,, zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują od dnia ich wejścia w życie. 4. Wprowadzenie do Regulaminu postanowień: 1) rozszerzających zakres oferty Karty, lub 2) nie powodujących ograniczenia zakresu oferty Karty, lub 3) nie nakładających na Użytkownika Karty dodatkowych obowiązków, lub 4) wynikających z wprowadzenia zmian do powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie jest zmianą Regulaminu w rozumieniu ust. 1 i nie wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków Umowy Karty Umowa Karty może zostać rozwiązana, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności przez Użytkownika Karty głównej z zachowaniem 31- dniowego okresu wypowiedzenia i pod warunkiem uregulowania wobec Banku wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Karty. Bank ma prawo odmówić rozwiązania Umowy Karty w powyższym terminie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji, o której mowa w Bank może, z ważnych powodów, rozwiązać Umowę Karty, z zachowaniem 31-dniowego okresu wypowiedzenia lub dokonać zastrzeżenia i zażądać zwrotu Karty w trybie natychmiastowym. Za ważne powody uważa się: 1) podanie nieprawdziwych informacji przy zawarciu Umowy Karty, lub 2) naruszenie postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień określonych w 18 ust. 1 i w 24 ust. 1 i w 35, lub 3) pogorszenie się, w ocenie Banku, sytuacji majątkowej Użytkownika Karty głównej, wpływającej negatywnie na jego zdolność kredytową, lub 4) stwierdzenie zagrożenia terminowej spłaty należności Banku, lub 5) wszczęcie wobec Użytkownika Karty głównej postępowania egzekucyjnego, którego skutek mógłby zagrozić, w ocenie Banku, terminowej spłacie należności Banku, lub 6) spadek realnej wartości zabezpieczenia, o którym mowa w 6 ust. 5, lub 7) niedostarczenie dokumentów, o których mowa w 36 ust. 2, lub 8) brak Transakcji na Koncie Karty przez trzy miesiące od daty Umowy Karty określonej w 6 ust. 4, za wyjątkiem naliczonych przez Bank opłat i odsetek, lub 9) brak aktywacji, o której mowa w 9 ust. 5 przez Użytkownika Karty głównej w ciągu trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy Karty określonej w 6 ust. 4 w sytuacji gdy Bank uzyska informację o otrzymaniu Karty głównej lub zostanie dokonana Transakcja Kartą główną, lub 10) brak zamówienia nowej Karty głównej po zastrzeżeniu lub zablokowaniu posiadanej przez Klienta Karty z zastrzeżeniem 36 ust Rozwiązanie Umowy Karty, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, skutkuje niezwłocznym zastrzeżeniem przez Bank Karty głównej oraz wszystkich Kart dodatkowych wydanych do Konta Karty głównej. 4. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 2, uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia nadania listu poleconego, wysłanego na ostatni adres wskazany Bankowi przez Użytkownika Karty głównej z zastrzeżeniem 47 ust Bank niezwłocznie powiadomi Użytkownika Karty głównej o dokonaniu zastrzeżenia Karty, o którym mowa w ust W przypadku rozwiązania Umowy Karty oraz w przypadku zastrzeżenia Karty, o którym mowa w 40 ust. 3, Użytkownik Karty głównej jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty bieżącego zadłużenia i spłaty wszystkich Transakcji, zrealizowanych przy użyciu Kart wydanych do danego Konta Karty, rozliczonych przez Bank po dacie wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy Karty, lub zastrzeżenia Karty oraz do spłaty należnych Bankowi odsetek, opłat i prowizji. 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy Karty powyższy obowiązek powinien zostać spełniony przez Użytkownika Karty głównej w okresie wypowiedzenia. 3. W przypadku rozwiązania Umowy Karty, jeśli na rachunku Karty występuje nadwyżka, Bank wypłaca środki na podstawie dyspozycji Użytkownika Karty głównej w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika Karty rachunek. W przypadku braku takiej dyspozycji Bank przelewa środki na nieoprocentowany rachunek Banku w dniu następującym po dniu wygaśnięcia Umowy Karty. 42 Rozwiązanie Umowy Karty następuje: 1) po upływie okresu wypowiedzenia; 2) po upływie terminu ważności Karty głównej, w wyniku rezygnacji Użytkownika Karty głównej z jej wznowienia; 3) po upływie terminu ważności Karty głównej, w wyniku decyzji Banku o wstrzymaniu lub odmowie jej wznowienia; 4) na skutek powzięcia wiarygodnej informacji o śmierci Użytkownika Karty głównej z dniem jego śmierci. Strona 7 z 8

8 Rozdział 8. Inne postanowienia Tabela określa rodzaje Kart, w tym również Karty objęte ubezpieczeniem podróżnym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 2. Bank może oferować do Kart usługi dodatkowe w formie pakietów ubezpieczeń lub innych usług przeznaczonych dla Użytkowników Kart. Rodzaj oraz zakres usług dodatkowych określa Bank. 3. Wszelkie roszczenia Użytkownika Karty z tytułu objęcia go ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 rozpatrywane są bezpośrednio przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. 4. Informacje o prowizjach lub opłatach za usługi dodatkowe, o których mowa w ust. 1, podane są w Tabeli. Informacje dotyczące zakresu usług dodatkowych dostępne są w Oddziałach, BK u Przedstawicieli Banku, w wybranych Elektronicznych kanałach dostępu oraz na stronach internetowych Banku. 44 Bank zastrzega sobie prawo do zaoferowania innego lub dodatkowego produktu bankowego Użytkownikowi Karty, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu oferowania produktów i usług bankowych. W przypadku odebrania przez Bank takiej zgody w postaci ustnego oświadczenia Użytkownika Karty przyjmuje się, że zarejestrowana na nośnikach elektronicznych, zgoda Użytkownika Karty jest równoznaczna ze zgodą złożoną na piśmie Korzystanie z Elektronicznych kanałów dostępu oraz zasady ich działania reguluje Regulamin świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest w Oddziałach, BK, u Przedstawicieli Banku oraz na stronach internetowych Banku Jeżeli Użytkownik Karty głównej stanie się niewypłacalny albo jeżeli wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, zabezpieczenie wierzytelności, o którym mowa w 6 ust. 5, uległo znacznemu zmniejszeniu, Bank może dokonać potrącenia: 1) z wszelkich środków lub wkładów (np. bieżących, terminowych, a vista) posiadanych przez Użytkownika Karty głównej w Banku w dowolnym czasie, lub 2) z innych wierzytelności Użytkownika Karty głównej w stosunku do Banku, niezależnie od waluty, w jakiej wkład lub dług są wyrażone. 2. Potrącenie, o którym mowa powyżej, stosuje się do wszelkich obecnych lub przyszłych zobowiązań Użytkownika Karty głównej wobec Banku i może być dokonywane przez Bank przed terminem wymagalności wierzytelności Użytkownika Karty głównej wobec Banku. 3. Użytkownik Karty głównej zawierając Umowę Karty nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Bank do dokonania potrąceń kwot należnych Bankowi z tytułu Umowy Karty, ze wszystkich środków, wkładów lub wierzytelności Użytkownika Karty głównej, o których mowa w ust. 1, do momentu spłaty całości zadłużenia względem Banku z tytułu Umowy Karty. 4. Bank informuje Użytkownika Karty głównej na Wyciągu o wymagalności i wysokości kwot należnych do spłaty. W przypadku powstania zadłużenia na Koncie Karty i rozwiązania Umowy Karty Bank zastrzega sobie prawo do dochodzenia przeterminowanych należności od Użytkownika Karty za pośrednictwem zewnętrznych firm windykacyjnych Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem Karty, w sprawach związanych z funkcjonowaniem Karty, przy użyciu numerów telefonicznych, adresów elektronicznych udostępnionych przez Użytkownika Karty oraz Elektronicznych kanałów dostępu, z których Użytkownik Karty korzysta. 2. Pisma wysyłane przez Bank na ostatni podany przez Użytkownika Karty głównej adres korespondencyjny uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty pisma, z zastrzeżeniem 40 ust Bank zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktowania się z Użytkownikiem Karty bez uprzedniego zawiadomienia. 2. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych z Użytkownikiem Karty oraz przechowywania ich na elektronicznych nośnikach informacji. 3. Nagrania rozmów, o których mowa w ust. 2, mogą być wykorzystane przez Bank w celach dowodowych. 49 Wszelkie spory między Bankiem, a Użytkownikiem Karty głównej rozstrzyga miejscowo właściwy sąd powszechny. 50 W sprawach nieuregulowanych Umową Karty stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego i Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Obowiązuje od dnia 5 grudnia 2005 r. Strona 8 z 8

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Nr 24/Z/2014 z dnia 27.02. 2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa warunki świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Wydawanie kart dodatkowych...3 IV Doręczenie karty i aktywacja karty...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Wydawanie kart dodatkowych...3 IV Doręczenie karty i aktywacja karty... BRE BANK S.A. - Departament Bankowości Elektronicznej mbank Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, grudzień 2004 r. I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo