Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie Karty Zasady posługiwania się Kartą Rozliczenia Transakcji Kartą Zasady oprocentowania, prowizje i opłaty oraz warunki ich zmiany Ochrona Karty i zakres odpowiedzialności Zmiany i rozwiązanie Umowy Karty Inne postanowienia Postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) w związku z art. 384 Kodeksu cywilnego i ma zastosowanie do zawieranych przez Bank Umów Karty. 2 Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1) Agent rozliczeniowy Bank lub inny podmiot, który świadczy usługi związane z rozliczaniem Transakcji; 2) Akceptant przedsiębiorca, który zawarł z Agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Karty; 3) Autoryzacja zgoda Banku na dokonanie Transakcji przy użyciu Karty; 4) Automatyczna spłata automatyczna splata zadłużenia wskazanego przez Bank na Wyciągu; automatyczna splata następuje z konta osobistego na konto karty na podstawie dyspozycji Użytkownika Karty głównej; kwota automatycznej spłaty jest ustalana przez Użytkownika Karty głównej jako procent salda zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego lub jako stała kwota lub jako równowartość minimalnej kwoty spłaty podanej na Wyciągu; 5) Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.; 6) Elektroniczne kanały dostępu kanały dostępu umożliwiające wykonywanie dyspozycji lub uzyskanie informacji dotyczących Karty przy użyciu urządzeń teleinformatycznych; 7) Formularz dyspozycja wydania Karty dodatkowej; 8) Kanały dystrybucji Oddziały, BK, Przedstawiciele Bankowi i Elektroniczne kanały dostępu; 9) Karta międzynarodowa karta kredytowa ze znakiem VISA lub MasterCard wydawana przez Bank; 10) Karta główna Karta, do której został przyznany Limit kredytowy, wydana Wnioskodawcy; 11) Karta dodatkowa Karta wydana osobie wskazanej przez Wnioskodawcę/Użytkownika Karty głównej, w ramach Limitu kredytowego i Konta Karty głównej; 12) Kod CVV2/CVC2 trzycyfrowy kod służący do weryfikacji Użytkownika Karty w trakcie realizacji transakcji bez fizycznego użycia Karty (transakcje przez Internet, telefon, pocztę); numer ten umieszczany jest na odwrocie Karty; 13) Konto Karty rachunek Użytkownika Karty głównej, prowadzony przez Bank w złotych polskich, służący do rozliczeń Transakcji krajowych i zagranicznych, zrealizowanych w ramach przyznanego przez Bank Limitu kredytowego; 14) Limit dzienny transakcji maksymalna kwota i/lub liczba Transakcji, dokonanych przy użyciu Karty; kwota dziennego limitu transakcji może być ustalona do wysokości Limitu kredytowego oraz do wysokości limitów dziennych określonych przez Bank w Tabeli; Limit dzienny transakcji może być niższy lub równy limitowi dziennemu ustalonemu przez Bank w Tabeli i nie może przekraczać wysokości limitu kredytowego. 15) Limit kredytowy kwota ustalana przez Bank, przyznana na podstawie Umowy Karty, do wysokości której Użytkownik Karty głównej i Użytkownik Karty dodatkowej może realizować Transakcje; 16) Limit Karty kwota ustalona przez Użytkownika Karty głównej w ramach Limitu kredytowego, do wysokości której Użytkownik Karty dodatkowej może realizować Transakcje, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność; 17) MasterCard MasterCard International, międzynarodowa organizacja finansowa zrzeszająca banki wydające karty płatnicze ze znakiem MasterCard; 18) Numer PIN poufny numer służący do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty podczas dokonywania wypłat gotówki w bankomatach i realizowania Transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN; 19) Oddział każda jednostka organizacyjna Banku, prowadząca bezpośrednią obsługę Karty, w tym sprzedaż Kart; 20) BK Biuro Kredytowe, jednostka organizacyjna Banku prowadząca wyłącznie sprzedaż wybranych produktów bankowych będących w ofercie Banku, w tym Kart; 21) Prawo bankowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z późn. zm.) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 22) Prawo dewizowe ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 23) Przedstawiciel Banku pracownik Banku lub inna osoba, która posiada pełnomocnictwo do wykonywania określonych czynności przy sprzedaży klientom produktów będących w ofercie Banku; 24) Tabela Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla kart kredytowych; 25) Termin płatności określona w Tabeli dla każdej Karty maksymalna liczba dni przewidziana na spłatę minimalnej kwoty do zapłaty; 26) Towarzystwo Ubezpieczeniowe - przedsiębiorca świadczący usługi ubezpieczeniowe, z którym Bank zawarł umowę w przedmiocie wyżej wymienionych usług; 27) Transakcja bezgotówkowa płatność za nabywane towary, usługi lub wypłata gotówki, dokonana przy użyciu Karty lub numeru Karty; Strona 1 z 8

2 28) Umowa Karty umowa między Użytkownikiem Karty głównej i Bankiem w sprawie wydania Karty i wykonywania Transakcji przy jej użyciu; 29) Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 30) Ustawa o kredycie konsumenckim ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz z późn. zm.) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 31) Użytkownik Karty osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na Karcie; 32) Użytkownik Karty głównej Wnioskodawca, który podpisał Umowę Karty z Bankiem; 33) Użytkownik Karty dodatkowej osoba powyżej 13 roku życia, której została przyznana Karta dodatkowa; 34) VISA VISA International Service Association, międzynarodowa organizacja finansowa zrzeszająca banki wydające karty płatnicze ze znakiem VISA; 35) Wniosek wniosek o wydanie Karty głównej wraz z Kartami dodatkowymi, dostępny w formie papierowej lub elektronicznej; 36) Wnioskodawca osoba fizyczna ubiegająca się o Kartę i przyznanie Limitu kredytowego; 37) Wyciąg miesięczne zestawienie wszystkich Transakcji zrealizowanych przy użyciu Kart wydanych do Konta Karty wraz z informacją o pobranych opłatach, prowizjach oraz naliczonych odsetkach; 38) zablokowanie Karty czasowe zablokowanie przez Bank możliwości korzystania z Karty; 39) zastrzeżenie Karty nieodwołalne zablokowanie możliwości korzystania z Karty Karta, wydana przez Bank, umożliwia realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi oraz wypłat gotówkowych w bankomatach i oddziałach banków, w kraju i za granicą, oznaczonych znakiem VISA dla Kart oznaczonych symbolem VISA lub MasterCard dla Kart oznaczonych symbolem MasterCard. 2. Karta jest własnością Banku i powinna być zwrócona na każde żądanie Banku. Rozdział 2. Wydawanie Karty 4 Wnioskodawcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz będąca rezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego Podstawą do ubiegania się o Kartę jest złożenie w Oddziale, BK, u Przedstawiciela Banku lub poprzez wybrane Elektroniczne kanały dostępu prawidłowo wypełnionego i podpisanego Wniosku oraz dokumentów wymaganych przez Bank. W przypadku złożenia Wniosku za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu Wniosek jest dostarczany do klienta przez Przedstawiciela Banku w celu jego podpisania oraz uzyskania wymaganych dokumentów. Złożone w Banku dokumenty nie podlegają zwrotowi. Wykaz dokumentów dostępny jest w Oddziałach, BK, u Przedstawicieli Banku oraz w wybranych Elektronicznych kanałach dostępu. 2. Podpis Wnioskodawcy złożony na Wniosku jest wzorem podpisu stosowanym dla celów realizacji Umowy Karty. Podpis na Karcie powinien być zgodny z podpisem złożonym na Wniosku. Podpis na Wniosku jest traktowany jako ostatni wzór podpisu Klienta złożony w Banku. Wnioskodawca zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości poprzez okazanie dowodu osobistego lub paszportu z kartą pobytu. 3. Bank zastrzega sobie prawo uzależnienia rozpatrzenia Wniosku od przedłożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, oprócz dokumentów określonych w ust. 1, oraz prawo do weryfikacji dokumentów złożonych w Banku i weryfikacji danych umieszczonych na Wniosku. 4. Bank podejmuje decyzję o wydaniu Karty oraz o wysokości Limitu kredytowego w oparciu o ocenę zdolności kredytowej Wnioskodawcy, dokonaną zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku. 5. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia lub przedłużenia Umowy Karty bez podania przyczyny Informacje o przyznaniu przez Bank Karty głównej oraz o wysokości udostępnionego Użytkownikowi Karty głównej Limitu kredytowego znajdują się w potwierdzeniu przyznania Karty głównej wysyłanym wraz z Kartą na adres Użytkownika Karty głównej. 2. Umowa Karty zawierana jest na czas oznaczony i obowiązuje przez okres wskazany na Karcie głównej. Za miejsce zawarcia Umowy Karty uznaje się siedzibę Banku. 3. Wniosek, potwierdzenie przyznania Karty głównej, Regulamin i Tabela stanowią integralne części Umowy Karty. 4. Za datę zawarcia Umowy Karty przyjmuje się datę przyznania Karty głównej podaną na potwierdzeniu przyznania Karty. Umowa Karty wchodzi w życie z dniem potwierdzenia przez Użytkownika Karty głównej otrzymania Karty, czego dowodem jest poinformowanie Banku o otrzymaniu Karty, dokonanie nią pierwszej Transakcji lub aktywowanie Karty głównej. 5. W przypadku, gdy Bank uzależni przyznanie Karty i Limitu kredytowego od ustanowienia przez Wnioskodawcę zabezpieczenia, Umowa Karty zostaje zawarta po ustanowieniu przez Wnioskodawcę takiego zabezpieczenia. Tryb ustanowienia zabezpieczenia ustalany jest indywidualnie z każdym Wnioskodawcą Przedłużenie Umowy Karty na kolejny czas oznaczony na Karcie głównej następuje automatycznie poprzez wznowienie Karty głównej. 2. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika Karty głównej z przedłużenia Umowy Karty, Użytkownik Karty głównej zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Banku najpóźniej 31 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy Karty. Postanowienia 14 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 3. W trakcie trwania Umowy Karty Użytkownik Karty głównej jest zobowiązany niezwłocznie informować Bank o wszelkich zmianach danych zawartych we Wniosku, w szczególności adresu korespondencyjnego i numerów telefonów. 4. Informacje o zmianach, o których mowa w ust. 3, Użytkownik Karty głównej przekazuje do Banku za pośrednictwem Oddziałów lub Centrum Telefonicznego Banku Wnioskodawca/Użytkownik Karty głównej może ubiegać się o wydanie Kart dodatkowych dla wskazanych przez siebie osób: 1) poprzez wskazanie Użytkownika Karty dodatkowej na Wniosku, przy zachowaniu postanowień 5 ust. 1; 2) poprzez wypełnienie Formularza i przesłanie go pocztą na adres wskazany przez Bank lub złożenie go w Oddziale, BK lub w wybranych Elektronicznych kanałach dostępu, z zastrzeżeniem, że ubieganie się o wydanie Karty dodatkowej dla osoby małoletniej może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, poprzez złożenie Wniosku lub Formularza w Oddziale, BK lub u Przedstawiciela Banku za zgodą przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej wyrażoną w formie pisemnej. 2. Użytkownikiem Karty dodatkowej może być osoba będąca nierezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego. 3. Maksymalna liczba Kart dodatkowych, jaką Bank może wydać na podstawie dyspozycji Użytkownika Karty głównej, jest określona przez Bank. 4. Bank może odmówić wydania Karty dodatkowej bez podania przyczyny. 5. Podpis Wnioskodawcy/Użytkownika Karty głównej, złożony na Wniosku/Formularzu, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wydanie Karty dodatkowej osobie wskazanej we Wniosku/Formularzu oraz na korzystanie przez tę osobę z Limitu kredytowego i realizowanie Transakcji przy użyciu Karty w ciężar Konta Karty. Strona 2 z 8

3 6. Użytkownik Karty dodatkowej składa na Wniosku/Formularzu, stanowiącym załącznik do Umowy Karty, wzór podpisu. Brak podpisu Użytkownika Karty dodatkowej skutkuje odmową wydania Karty dodatkowej. 7. Użytkownik Karty głównej ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Transakcje dokonane przy użyciu Karty dodatkowej. 8. Użytkownik Karty dodatkowej dokonuje Transakcji w ramach Limitu Karty. 9. Użytkownik Karty głównej może w dowolnym czasie złożyć rezygnację z dalszego użytkowania Karty dodatkowej lub dokonać jej zastrzeżenia. Karta dodatkowa może być aktywowana pod warunkiem potwierdzenia otrzymania Karty głównej przez Użytkownika Karty głównej Karta wysyłana jest na ostatni znany Bankowi adres korespondencyjny Użytkownika Karty. Za ostatni znany Bankowi adres korespondencyjny Użytkownika Karty przyjmuje się ostatni adres wskazany przez Użytkownika Karty. 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia koperty zawierającej Kartę, Użytkownik Karty powinien niezwłocznie skontaktować się z Bankiem w celu wymiany Karty. 3. Karta powinna zostać podpisana przez Użytkownika Karty w sposób trwały i zgodny z wzorem, o którym mowa w 5 ust. 2 i w 8 ust. 6 niezwłocznie po jej otrzymaniu. Podpis powinien w całości mieścić się na pasku do podpisu, znajdującym się na Karcie i umożliwić jednoznaczną identyfikację Użytkownika Karty. 4. Użytkownik Karty ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z braku podpisu na Karcie. 5. Dostarczona Karta jest nieaktywna. Użytkownik Karty powinien niezwłocznie po jej otrzymaniu skontaktować się z Bankiem w celu aktywacji Karty. Karta jest aktywowana najpóźniej drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania dyspozycji aktywacji Karty z zastrzeżeniem 8 ust Użytkownik Karty otrzymuje do Karty Numer PIN po jej aktywacji. 2. Numer PIN jest wysyłany odrębną przesyłką pocztową na ostatni znany Bankowi adres korespondencyjny Użytkownika Karty z zastrzeżeniem zapisu 9 ust. 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia koperty zawierającej Numer PIN Użytkownik Karty powinien niezwłocznie skontaktować się z Bankiem w celu wymiany karty Użytkownik Karty głównej ma prawo odstąpienia od Umowy Karty w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia otrzymania pierwszej Karty. 2. Termin do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Użytkownik Karty głównej dostarczy do Banku pisemne oświadczenie o odstąpieniu wg przekazanego przez Bank wzoru. Odstąpienie od Umowy Karty jest skuteczne, jeżeli łącznie z oświadczeniem Użytkownik Karty głównej dokona spłaty bieżącego zadłużenia z tytułu wszystkich Transakcji, zrealizowanych przy użyciu Kart wydanych do danego Konta Karty, oraz towarzyszących im opłat i prowizji do dnia odstąpienia od Umowy Karty oraz zwróci wszystkie otrzymane Karty. 3. W razie odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 Umowa Karty wygasa. 4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Bank przekazuje Użytkownikowi Karty głównej łącznie z dokumentem potwierdzenia przyznania Karty głównej. 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 opłata, o której mowa w 31 ust. 3 pobrana przez Bank w ciężar Limitu kredytowego, stanowiąca sumę opłaty przygotowawczej i kosztów związanych z wydaniem Karty, nie podlega zwrotowi. Rozdział 3. Zasady posługiwania się Kartą Kartą może posługiwać się jedynie Użytkownik Karty, w okresie ważności uwidocznionym na Karcie. Użytkownik Karty jest zobowiązany do korzystania z Karty zgodnie z przepisami Regulaminu oraz obowiązującego prawa. 2. Transakcje Kartą mogą być realizowane u Akceptantów i w bankomatach, oznaczonych symbolem organizacji, w systemie której wydana jest Karta. 3. Użytkownik Karty nie może używać Karty niezgodnie z przepisami prawa, w szczególności nie powinien dokonywać zakupów towarów lub usług zakazanych przez prawo w miejscu dokonywania Transakcji Okres ważności Karty kończy się ostatniego dnia miesiąca uwidocznionego na Karcie. 2. Karta, której upłynął termin ważności, powinna zostać zniszczona przez Użytkownika Karty w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym Karty. 3. Bank ma prawo odmówić wydania lub wznowienia Karty bez podania przyczyn. Bank informuje pisemnie Użytkownika Karty głównej o odmowie wznowienia Karty, nie później niż 31 dni przed upływem ważności Karty. Odmowa wznowienia Karty głównej oznacza rozwiązanie Umowy Karty z Bankiem z dniem upływu ważności Karty i powoduje zastrzeżenie wszystkich Kart dodatkowych, wydanych do Konta Karty, z dniem upływu terminu ważności Karty głównej Wznowienie Karty na kolejny okres ważności następuje automatycznie. 2. Wznowiona Karta wydawana jest z tym samym numerem PIN, co dotychczas używana Karta. 3. W przypadku rezygnacji Użytkownika Karty ze wznowienia Karty, Użytkownik Karty jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Banku nie później niż 31 dni przed upływem daty ważności Karty. 4. Brak pisemnego zawiadomienia o rezygnacji ze wznowienia Karty jest dla Banku dyspozycją do przygotowania Karty z nowym terminem ważności i pobrania opłaty zgodnej z Tabelą. 5. Rezygnacja ze wznowienia Karty głównej oznacza wypowiedzenie Umowy Karty i skutkuje rozwiązaniem Umowy Karty z dniem upływu terminu ważności Karty głównej oraz powoduje zastrzeżenie wszystkich Kart dodatkowych, wydanych do Konta Karty, z dniem upływu terminu ważności Karty głównej. 6. Rezygnacja ze wznowienia Karty po terminie, o którym mowa w ust. 3, nie powoduje zwrotu opłaty pobranej za jej wznowienie Akceptacja Transakcji dokonanej przy użyciu Karty następuje poprzez: 1) okazanie Karty i złożenie przez Użytkownika Karty podpisu, zgodnego z podpisem na Karcie, na dowodzie dokonania Transakcji wystawionym przez Akceptanta Karty, lub 2) wprowadzenie Numeru PIN w przypadku realizacji wypłaty gotówki w bankomacie oraz w przypadku realizacji Transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN, lub 3) podanie numeru Karty, daty ważności Karty i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 przy Transakcjach realizowanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty, telefonu lub poprzez Internet. 2. Brak podpisu na dowodzie dokonania Transakcji lub złożenie innego podpisu niż wzór podpisu, o którym mowa w 5 ust. 2 i w 8 ust. 6 na Karcie, nie zwalnia Użytkownika Karty z odpowiedzialności za zrealizowaną Transakcję. 3. Użytkownik Karty dokonując płatności przy użyciu Karty, powinien sprawdzić przed akceptacją Transakcji, o której mowa w ust. 1, czy kwota Transakcji jest prawidłowa. Strona 3 z 8

4 4. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego Numeru PIN może powodować zablokowanie Karty. Użytkownik Karty może wystąpić o wydanie nowej Karty z nowym Numerem PIN. 5. Akceptant może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika Karty bądź dodatkowych informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa Transakcji. Brak okazania dokumentu tożsamości bądź nieudzielenie wymaganych informacji może wpłynąć na brak akceptacji Karty przez Akceptanta. 6. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania Transakcji. 7. Użytkownik Karty może realizować przelewy z Konta Karty, o ile Bank udostępnia taką usługę. Realizacja przelewów odbywa się z zastosowaniem przepisów 17 ust. 1 Regulaminu. Informacje na temat realizacji przelewów są dostępne w Oddziałach, wybranych Elektronicznych kanałach dostępu oraz na stronach internetowych Banku. 16 Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta oraz za odmowę autoryzacji Transakcji realizowanej u Akceptanta, w bankomacie lub Oddziale z przyczyn niezależnych od Banku Transakcje przy użyciu Karty mogą być realizowane w ramach Limitu kredytowego lub Limitu Karty oraz do wysokości określonych, przez Bank w Tabeli lub przez Użytkownika Karty głównej, Limitów dziennych transakcji. 2. Użytkownik Karty głównej może ustalić wysokość Limitu Karty oraz wysokość Limitu dziennego transakcji dla karty głównej oraz karty dodatkowej. Ustalenie wysokości powyższych limitów może nastąpić na Wniosku, Formularzu lub, w przypadku gdy Umowa Karty jest zawarta, w Oddziale, BK oraz poprzez Elektroniczne kanały dostępu. 3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Limitów dziennych transakcji. O zmianie Bank informuje Użytkowników Kart poprzez umieszczenie informacji w Tabeli. 4. Każda Transakcja zrealizowana przy użyciu Karty oraz prowizje, opłaty lub odsetki naliczone przez Bank powodują zmniejszenie wysokości dostępnego Limitu kredytowego W przypadku przekroczenia Limitu kredytowego Użytkownik Karty głównej jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty, o którą został przekroczony Limit kredytowy bez otrzymania wezwania ze strony Banku. Za przekroczenie Limitu kredytowego Bank pobiera opłatę podaną w Tabeli. 2. W przypadku braku natychmiastowej spłaty kwoty, o którą został przekroczony Limit kredytowy, Bank zastrzega sobie prawo zwiększenia minimalnej kwoty do zapłaty, wymienionej w 24 ust Przekroczenie Limitu kredytowego przez Użytkownika Karty oraz brak spłaty zadłużenia upoważnia Bank do zablokowania wszystkich Kart wydanych do danego Konta Karty do czasu spłaty zadłużenia lub do zastrzeżenia Kart i rozwiązania Umowy Karty Bank ma prawo do zmiany Limitu kredytowego w trakcie trwania Umowy Karty, o czym niezwłocznie informuje Użytkownika Karty głównej. 2. W przypadku przyznania przez Bank wyższego, niż wnioskowany przez Użytkownika Karty głównej Limitu kredytowego, zmiana wysokości Limitu kredytowego wymaga zgody Użytkownika Karty głównej, w formie pisemnej lub ustnej, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji Użytkownika Karty głównej w Centrum Telefonicznym. 3. Bank wysyła Użytkownikowi karty głównej pisemne potwierdzenie zmiany wysokości Limitu kredytowego. 4. Bank zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty przyznanego Limitu kredytowego, a tym samym Limitu Karty oraz Limitów dziennych transakcji w przypadku: 1) nieterminowej spłaty należności przez Użytkownika Karty głównej, lub 2) stwierdzenia zagrożenia terminowej spłaty należności przez Użytkownika Karty głównej. 20 Użytkownik Karty głównej może wystąpić do Banku (w Oddziale, BK lub u Przedstawiciela Bankowego) o zmianę kwoty Limitu kredytowego z zastrzeżeniem zasad określonych w 5 ust. 1 i 5 ust W przypadku rezygnacji z Karty w okresie jej ważności, Użytkownik Karty powinien zgłosić ten fakt do Banku pisemnie oraz zniszczyć Kartę w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym Karty. Rezygnacja z Karty głównej jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy Karty na zasadach określonych w 41 ust Rezygnacja z Karty nie powoduje zwrotu opłaty pobranej za jej wydanie oraz opłaty rocznej. 3. Transakcje zrealizowane przy użyciu Karty i rozliczone przez Bank po dacie rezygnacji z Karty obciążają Konto Karty. Rozdział 4. Rozliczenia Transakcji Kartą Wszystkie Transakcje zrealizowane przy użyciu Kart wydanych do danego Konta Karty rozliczane są w złotych polskich. 2. Transakcje zagraniczne dokonywane, przy użyciu Kart ze znakiem VISA, zrealizowane w innej walucie niż dolary amerykańskie (USD) przeliczane są na USD według kursu VISA, obowiązującego w dniu przetworzenia Transakcji przez VISA, a następnie przeliczane są przez Bank na złote polskie po kursie sprzedaży dla USD, obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia Transakcji przez Bank. 3. Transakcje zagraniczne dokonywane, przy użyciu Kart ze znakiem MasterCard, zrealizowane w innej walucie niż euro (EUR), przeliczane są na EUR według kursu MasterCard, obowiązującego w dniu przetworzenia Transakcji przez MasterCard, a następnie przeliczane są przez Bank na złote polskie po kursie sprzedaży dla EUR, obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia Transakcji przez Bank Transakcje zrealizowane przy użyciu Kart wydanych do danego Konta Karty rozliczane są w cyklach miesięcznych, indywidualnie ustalanych przez Użytkownika Karty głównej. 2. Zmiana, ustalonego przez Użytkownika Karty głównej, cyklu rozliczeniowego w trakcie trwania Umowy Karty wymaga wypowiedzenia i zawarcia nowej Umowy Karty oraz wydania nowej Karty z nowym Numerem PIN. 3. Bank, po zakończeniu każdego cyklu rozliczeniowego, dostarcza Wyciąg z Konta Karty: 1) w formie papierowej na ostatni znany Bankowi (z zastrzeżeniem zapisu 9 ust. 1) krajowy adres korespondencyjny Użytkownika Karty głównej, 2) w formie elektronicznej poprzez Serwis Bankowości Internetowej, o ile taką usługę Bank udostępnia i o ile Użytkownik Karty głównej zawarł z Bankiem umowę o korzystanie z Serwisu Bankowości Internetowej. 4. Udostępnianie Wyciągu w formie elektronicznej w sposób określony w ust 3 pkt. 2 powoduje wstrzymanie bezpłatnego wysyłania przez Bank Wyciągu w formie papierowej. W takim przypadku, Wyciąg w formie papierowej może być udostępniany wyłącznie na podstawie odrębnej dyspozycji Użytkownika Karty głównej i za opłatą określoną w Tabeli. Strona 4 z 8

5 5. Jeżeli Użytkownik Karty głównej wskazał jako adres korespondencyjny adres zagraniczny, miejscem odbioru Wyciągu z Konta Karty jest siedziba Oddziału prowadzącego rachunek karty. Na zlecenie Użytkownika Karty głównej Bank może wysyłać wyciągi na adres zagraniczny pod warunkiem, że koszt takiej przesyłki obciąży jego Konto Karty. 6. Wyciąg uznaje się za doręczony po 7 dniach od daty jego nadania wskazanej na Wyciągu. 7. Użytkownik Karty jest zobowiązany zgłosić do Banku nieotrzymanie Wyciągu w terminie 14 dni od daty zakończenia cyklu rozliczeniowego. 8. Bank zastrzega sobie prawo wstrzymania dostarczenia Wyciągu z Konta Karty w przypadku, gdy wygenerowany Wyciąg nie zawiera żadnych operacji oraz na Koncie Karty nie występuje zadłużenie Użytkownik Karty głównej jest zobowiązany do wpłacenia na Konto Karty minimalnej kwoty do zapłaty w wysokości i Terminie płatności podanymi przez Bank na Wyciągu. W przypadku, gdy Termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za Termin płatności przyjmuje się ostatni dzień roboczy przypadający przed tym dniem. 2. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na Konto Karty. 3. Wpłaty na Konto Karty pomniejszają saldo wykorzystanego Limitu kredytowego najpóźniej w następnym dniu roboczym po dacie wpłaty. 4. Wplata na konto może być zrealizowana w formie przelewu z rachunku prowadzonego w Banku, w innych bankach, w formie wpłaty gotówkowej w kasie Banku, w innych bankach lub urzędach pocztowych, w formie Automatycznej spłaty o ile Bank udostępnia taką usługę. 5. W przypadku, gdy kwota Automatycznej spłaty będzie niższa niż minimalna kwota do zapłaty, Użytkownik Karty głównej powinien zapewnić realizację płatności w wymaganej wysokości w innej formie. Brak wystarczającej ilości środków na koncie osobistym nie zwalnia Użytkownika Karty głównej z obowiązku zrealizowania wpłaty minimalnej kwoty do zapłaty w innej formie i w wymaganym terminie Brak wpłaty co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty w Terminie płatności upoważnia Bank do pobrania opłaty w wysokości określonej w Tabeli. 2. W przypadku nieterminowej wpłaty, o której mowa w ust. 1, Bank ma prawo do zablokowania wszystkich Kart, wydanych do danego Konta Karty, do czasu wpłaty co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty lub do zastrzeżenia Kart i rozwiązania Umowy Karty. 3. Nieotrzymanie Wyciągu nie zwalnia Użytkownika Karty głównej z obowiązku dokonania wpłaty minimalnej kwoty do zapłaty wymaganej przez Bank O ile Bank udostępnia taką usługę, Klient może zadecydować o spłacie zadłużenia z tytułu pojedynczej Transakcji, w formie miesięcznych stałych rat. Dyspozycja Klienta dotycząca spłaty zadłużenia w formie stałych miesięcznych rat może być złożona w Oddziale Banku lub w Centrum Telefonicznym wyłącznie przez Użytkownika Karty głównej. 2. Splata salda zadłużenia w formie stałych miesięcznych rat jest realizowana pod warunkiem nie przekroczenia przez Klienta dostępnego Limitu kredytowego. 3. Rodzaj Transakcji, jej minimalna wartość, a także minimalna i maksymalna ilość miesięcznych, stałych rat do spłaty określona jest przez Bank. Informacje te dostępne są w Oddziałach Banku, Centrum Telefonicznym oraz na stronach Internetowych Banku. 4. Opłaty, prowizje oraz oprocentowanie naliczane i pobierane przez Bank w przypadku skorzystania przez Klienta z usługi spłaty zadłużenia w formie stałych miesięcznych rat, określone są w Tabeli. 5. Informacja dotycząca aktualnego salda zadłużenia spłacanego w formie stałych miesięcznych rat podawana jest przez Bank na Wyciągu. 27 Każda wpłata na Konto Karty powoduje spłatę zadłużenia w następującej kolejności: naliczone przez Bank odsetki, opłaty i prowizje oraz wykorzystany kapitał. Bank zastrzega sobie prawo ustalenia innej kolejności spłaty zadłużenia Użytkownik Karty jest zobowiązany zgłosić do Banku niezgodności na Wyciągu, dotyczące w szczególności: 1) kwestionowanych Transakcji ujętych na Wyciągu; 2) błędu lub innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia Transakcji; w terminie 14 dni od daty otrzymania Wyciągu, w formie reklamacji. 2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1, powinna być sporządzona na piśmie i w przypadku, gdy reklamacja dotyczy kwoty Transakcji powinien być do niej dołączony dowód dokonania Transakcji. 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać datę Transakcji, kwotę Transakcji, nazwę punktu, w którym została dokonana Transakcja, opis przyczyny zgłoszenia reklamacji oraz podpis Użytkownika Karty, zgodny z podpisem na Karcie, przy użyciu której została dokonana reklamowana Transakcja. 4. W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty, Użytkownik Karty, oprócz zgłoszenia reklamacji, zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w 36 ust Gdy Użytkownikiem Karty jest osoba małoletnia, zobowiązanym do czynności, o których mowa w ust. 4, jest Użytkownik Karty głównej. 6. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, z uwzględnieniem terminów przewidzianych dla takich czynności w procedurach VISA lub MasterCard oraz zawartych w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. 7. Bank udziela odpowiedzi na złożone reklamacje listownie, przesyłając odpowiedź na ostatni podany przez Użytkownika Karty głównej adres do korespondencji lub telefonicznie, w zależności od wyboru Użytkownika Karty głównej. 8. Bank ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji zgłoszonej po terminie określonym w ust W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika Karty Bank może podjąć decyzję o tymczasowym uznaniu Konta Karty kwotą reklamacji niezwłocznie po jej przyjęciu. Jeżeli postępowanie reklamacyjne wykaże, że zgłoszona reklamacja jest niesłuszna, Bank ma prawo obciążyć ponownie Konto Karty reklamowaną kwotą, skorygowaną o wysokość odsetek należnych Bankowi. 2. W przypadku innym niż opisany w ust. 1, Bank uznaje Konto Karty, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, kwotą reklamowanej Transakcji powiększonej o pobrane przez Bank odsetki, w sytuacji gdy reklamacja jest uznana za słuszną. 3. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej wypłaty gotówki Bank zwraca prowizję pobraną od tej wypłaty. 30 Zgłoszenie reklamacji przez Użytkownika Karty, nie zwalnia go z terminowego regulowania zobowiązań wobec Banku. Rozdział 5. Zasady oprocentowania, prowizje i opłaty oraz warunki ich zmiany W związku z wydaniem Karty Bank pobiera opłaty, prowizje oraz należne odsetki w zakresie i wysokości określonych w Tabeli. 2. Tabela dostępna jest w Oddziałach, BK, u Przedstawicieli Banku, w wybranych Elektronicznych kanałach dostępu oraz na stronach internetowych Banku. Opłata za wydanie Karty jest pobierana niezwłocznie po uzyskaniu informacji przez Bank o odbiorze Karty przez Użytkownika Karty. W pierwszym roku użytkowania Karty opłata za wydanie Karty zastępuje opłatę roczną Oprocentowanie Limitu kredytowego ustalane jest według zmiennej stopy procentowej. Strona 5 z 8

6 2. Saldo dodatnie na Koncie Karty kredytowej nie podlega oprocentowaniu. 3. Dla naliczania odsetek od wykorzystanego Limitu kredytowego przyjmuje się 365 dni w roku i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu Odsetki od wykorzystanego Limitu kredytowego oraz opłat pobranych przez Bank w ciężar Limitu kredytowego naliczane są w oparciu o średnie dzienne saldo zadłużenia na Koncie Karty. 2. Odsetki od wykorzystanego Limitu kredytowego nie są naliczane w przypadku spłaty całego zadłużenia przed upływem Terminu płatności. 3. Przepis, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy zadłużenia powstałego w wyniku realizacji przez Użytkownika Karty Transakcji gotówkowych. W przypadku Transakcji gotówkowych odsetki naliczane są od dnia rozliczenia przez Bank danej Transakcji do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę zadłużenia wynikającego z Transakcji gotówkowych. 4. Za Transakcje gotówkowe uważa się wypłatę gotówki oraz inne Transakcje wskazane przez Bank w Tabeli. 5. W przypadku częściowej spłaty zadłużenia w Terminie płatności lub w przypadku spłaty całego zadłużenia po Terminie płatności, odsetki od wykorzystanego Limitu kredytowego naliczane są od następnego dnia po dacie zakończenia cyklu rozliczeniowego, w którym powstało zadłużenie, do dnia poprzedzającego całkowitą jego spłatę. 6. Bank zastrzega sobie prawo do traktowania Transakcji realizowanych w szczególności w bankach, urzędach pocztowych lub innych instytucjach finansowych za pomocą Kart jako Transakcji gotówkowych. Wówczas zastosowanie mają przepisy, o których mowa w ust Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli w zakresie zmiany stóp procentowych w następujących przypadkach: 1) gdy nastąpi zmiana w stawce WIBOR lub WIBID o co najmniej 0,01 punktu procentowego, lub 2) gdy nastąpi zmiana którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,01 punktu procentowego, lub 3) nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat, wynikających z przyznania przez Bank Limitu kredytowego. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli w zakresie zmiany wysokości prowizji i opłat. Zmiany te mogą nastąpić w wyniku: 1) zmiany poziomu inflacji; 2) wzrostu kosztów obsługi Karty w wyniku zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy Karty za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem, w tym VISA, MasterCard lub innego Agenta rozliczeniowego oraz w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawnych; 3) zwiększenia jakości oferowanych usług oraz wprowadzenia nowych usług; 4) rozszerzenia oferty oraz jej dostosowania do ofert konkurencyjnych. 3. W przypadku zmian Tabeli określonych w ust. 1 i 2, informacja o zmianach dostępna jest na Wyciągu z Karty, w Oddziałach, BK, w wybranych Elektronicznych kanałach dostępu oraz na stronach internetowych Banku. Rozdział 6. Ochrona Karty i zakres odpowiedzialności Użytkownik Karty jest obowiązany do: 1) przechowywania Karty i ochrony Numeru PIN z zachowaniem należytej staranności; 2) nieprzechowywania Karty razem z Numerem PIN; 3) niezwłocznego zgłoszenia do Banku utraty lub zniszczenia Karty; 4) nieudostępniania Karty i Numeru PIN osobom nieuprawnionym. 2. Numer Karty może być udostępniany, poza Bankiem, tylko w celu dokonania Transakcji lub zgłoszenia utraty Karty W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty, Użytkownik Karty jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt: 1) osobiście: a) w Oddziale, BK, lub b) w każdym innym banku akceptującym Karty ze znakiem VISA lub MasterCard; 2) telefonicznie: a) w wybranych Elektronicznych kanałach dostępu, lub b) u Agenta rozliczeniowego; w celu zastrzeżenia Karty. Numery telefonów, pod którymi można zgłosić zastrzeżenie Karty dostępne są w Oddziałach, w określonych przez Bank, Elektronicznych kanałach dostępu oraz na stronach internetowych Banku. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik Karty jest zobowiązany w ciągu 14 dni dostarczyć do Banku: 1) pismo wyjaśniające okoliczności zagubienia lub kradzieży Karty; 2) zaświadczenie o zgłoszeniu popełnienia przestępstwa kradzieży Karty wydane przez Policję w przypadku kradzieży Karty. 3. Po zgłoszeniu zastrzeżenia Karty lub zablokowaniu Karty, Bank wydaje automatycznie nową Kartę, o ile dyspozycja Użytkownika Karty głównej nie stanowi inaczej. W przypadku odzyskania Karty zastrzeżonej należy ją niezwłocznie zwrócić do Banku. 4. Bank ponosi odpowiedzialność za Transakcje zrealizowane z użyciem utraconej Karty, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez Akceptanta, Agenta rozliczeniowego lub Bank. 5. Bank nie odpowiada, bez względu na kwotę, za Transakcje: 1) do których doszło przed zgłoszeniem utraty Karty, z winy Użytkownika Karty, w szczególności, gdy Użytkownik Karty nie dopełnił obowiązków, o których mowa w 28 ust. 4 lub w 35 ust. 1, lub 2) zrealizowane na odległość bez fizycznego przedstawienia Karty, w tym w szczególności zrealizowane za pośrednictwem telefonu, Internetu lub poczty, lub 3) potwierdzone prawidłowo wprowadzonym Numerem PIN, przy braku zachowania należytej staranności przez Klienta, przy użyciu Karty, lub 4) do których doszło po zgłoszeniu utraty Karty, z winy umyślnej Użytkownika Karty, lub 5) zrealizowane w sprzeczności z postanowieniami 12 ust Bank może dokonać zastrzeżenia lub zablokowania Karty w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wystąpienia jednej z poniższych sytuacji: 1) złożenia rezygnacji z korzystania z Karty przez Użytkownika Karty; 2) podjęcia przez Użytkownika Karty głównej decyzji o zastrzeżeniu Karty dodatkowej; 3) podejrzenia, że kartą posługuje się osoba nieuprawniona; 4) ze względów bezpieczeństwa; 5) uzyskania informacji o Użytkowniku Karty w oparciu o art. 68 ust. 1 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; 6) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkownika Karty; 7) w przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem Karty w sytuacji określonej w 15 ust.6; Strona 6 z 8

7 8) uzyskania wiarygodnej informacji o zagubieniu karty od osoby trzeciej. 2. Po zastrzeżeniu lub zablokowaniu Karty, w sytuacjach opisanych w ust. 1, Bank niezwłocznie kontaktuje się z Klientem, z zachowaniem postanowień 47 ust. 2. W przypadku zastrzeżenia Karty, o którym mowa w ust. 1, Transakcje zrealizowane lub rozliczone po zastrzeżeniu Karty rozliczane są w ciężar Konta Karty. Zastrzeżona Karta powinna zostać zwrócona do Banku lub zniszczona Bank nie odpowiada za wyrządzone szkody z powodu okoliczności niezależnych od Banku, a w szczególności spowodowane: 1) działaniem siły wyższej obejmującej m.in. strajki, katastrofy naturalne, rozruchy, działania wojenne, lub 2) decyzją organów władzy publicznej, aktem ustawowym lub wykonawczym do ustawy, lub 3) opóźnieniem wynikającym z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych, awarii sieci telefonii komórkowych oraz opóźnień wynikłych z działania telekomunikacji lub poczty, lub 4) przerwami w funkcjonowaniu systemów informatycznych Banku, wynikającymi z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z ich prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją, zasileniem lub zabezpieczeniem. 2. Bank nie odpowiada za wadliwe działanie bankomatów oraz innych urządzeń, obsługujących Karty, nie będących własnością Banku. Rozdział 7. Zmiany i rozwiązanie Umowy Karty Bank ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Bank przesyła Użytkownikowi Karty głównej tekst zmian na ostatni znany Bankowi adres do korespondencji. 2. Brak pisemnego oświadczenia Użytkownika Karty głównej o odmowie przyjęcia zmian do Regulaminu, w terminie 14 dni od daty doręczenia tekstu zmian, przyjmuje się za akceptację wprowadzonych zmian. 3. W przypadku odmowy zaakceptowania zmian, o których mowa w ust.1, Użytkownik Karty głównej ma prawo do rozwiązania Umowy Karty, na zasadach określonych w 40 ust. 1 i 41. Jeżeli Użytkownik Karty głównej nie rozwiąże Umowy Karty w terminie 31 dni od daty doręczenia tekstu zmian, zgodnie z 47 ust. 2,, zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują od dnia ich wejścia w życie. 4. Wprowadzenie do Regulaminu postanowień: 1) rozszerzających zakres oferty Karty, lub 2) nie powodujących ograniczenia zakresu oferty Karty, lub 3) nie nakładających na Użytkownika Karty dodatkowych obowiązków, lub 4) wynikających z wprowadzenia zmian do powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie jest zmianą Regulaminu w rozumieniu ust. 1 i nie wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków Umowy Karty Umowa Karty może zostać rozwiązana, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności przez Użytkownika Karty głównej z zachowaniem 31- dniowego okresu wypowiedzenia i pod warunkiem uregulowania wobec Banku wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Karty. Bank ma prawo odmówić rozwiązania Umowy Karty w powyższym terminie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji, o której mowa w Bank może, z ważnych powodów, rozwiązać Umowę Karty, z zachowaniem 31-dniowego okresu wypowiedzenia lub dokonać zastrzeżenia i zażądać zwrotu Karty w trybie natychmiastowym. Za ważne powody uważa się: 1) podanie nieprawdziwych informacji przy zawarciu Umowy Karty, lub 2) naruszenie postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień określonych w 18 ust. 1 i w 24 ust. 1 i w 35, lub 3) pogorszenie się, w ocenie Banku, sytuacji majątkowej Użytkownika Karty głównej, wpływającej negatywnie na jego zdolność kredytową, lub 4) stwierdzenie zagrożenia terminowej spłaty należności Banku, lub 5) wszczęcie wobec Użytkownika Karty głównej postępowania egzekucyjnego, którego skutek mógłby zagrozić, w ocenie Banku, terminowej spłacie należności Banku, lub 6) spadek realnej wartości zabezpieczenia, o którym mowa w 6 ust. 5, lub 7) niedostarczenie dokumentów, o których mowa w 36 ust. 2, lub 8) brak Transakcji na Koncie Karty przez trzy miesiące od daty Umowy Karty określonej w 6 ust. 4, za wyjątkiem naliczonych przez Bank opłat i odsetek, lub 9) brak aktywacji, o której mowa w 9 ust. 5 przez Użytkownika Karty głównej w ciągu trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy Karty określonej w 6 ust. 4 w sytuacji gdy Bank uzyska informację o otrzymaniu Karty głównej lub zostanie dokonana Transakcja Kartą główną, lub 10) brak zamówienia nowej Karty głównej po zastrzeżeniu lub zablokowaniu posiadanej przez Klienta Karty z zastrzeżeniem 36 ust Rozwiązanie Umowy Karty, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, skutkuje niezwłocznym zastrzeżeniem przez Bank Karty głównej oraz wszystkich Kart dodatkowych wydanych do Konta Karty głównej. 4. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 2, uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia nadania listu poleconego, wysłanego na ostatni adres wskazany Bankowi przez Użytkownika Karty głównej z zastrzeżeniem 47 ust Bank niezwłocznie powiadomi Użytkownika Karty głównej o dokonaniu zastrzeżenia Karty, o którym mowa w ust W przypadku rozwiązania Umowy Karty oraz w przypadku zastrzeżenia Karty, o którym mowa w 40 ust. 3, Użytkownik Karty głównej jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty bieżącego zadłużenia i spłaty wszystkich Transakcji, zrealizowanych przy użyciu Kart wydanych do danego Konta Karty, rozliczonych przez Bank po dacie wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy Karty, lub zastrzeżenia Karty oraz do spłaty należnych Bankowi odsetek, opłat i prowizji. 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy Karty powyższy obowiązek powinien zostać spełniony przez Użytkownika Karty głównej w okresie wypowiedzenia. 3. W przypadku rozwiązania Umowy Karty, jeśli na rachunku Karty występuje nadwyżka, Bank wypłaca środki na podstawie dyspozycji Użytkownika Karty głównej w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika Karty rachunek. W przypadku braku takiej dyspozycji Bank przelewa środki na nieoprocentowany rachunek Banku w dniu następującym po dniu wygaśnięcia Umowy Karty. 42 Rozwiązanie Umowy Karty następuje: 1) po upływie okresu wypowiedzenia; 2) po upływie terminu ważności Karty głównej, w wyniku rezygnacji Użytkownika Karty głównej z jej wznowienia; 3) po upływie terminu ważności Karty głównej, w wyniku decyzji Banku o wstrzymaniu lub odmowie jej wznowienia; 4) na skutek powzięcia wiarygodnej informacji o śmierci Użytkownika Karty głównej z dniem jego śmierci. Strona 7 z 8

8 Rozdział 8. Inne postanowienia Tabela określa rodzaje Kart, w tym również Karty objęte ubezpieczeniem podróżnym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 2. Bank może oferować do Kart usługi dodatkowe w formie pakietów ubezpieczeń lub innych usług przeznaczonych dla Użytkowników Kart. Rodzaj oraz zakres usług dodatkowych określa Bank. 3. Wszelkie roszczenia Użytkownika Karty z tytułu objęcia go ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 rozpatrywane są bezpośrednio przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. 4. Informacje o prowizjach lub opłatach za usługi dodatkowe, o których mowa w ust. 1, podane są w Tabeli. Informacje dotyczące zakresu usług dodatkowych dostępne są w Oddziałach, BK u Przedstawicieli Banku, w wybranych Elektronicznych kanałach dostępu oraz na stronach internetowych Banku. 44 Bank zastrzega sobie prawo do zaoferowania innego lub dodatkowego produktu bankowego Użytkownikowi Karty, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu oferowania produktów i usług bankowych. W przypadku odebrania przez Bank takiej zgody w postaci ustnego oświadczenia Użytkownika Karty przyjmuje się, że zarejestrowana na nośnikach elektronicznych, zgoda Użytkownika Karty jest równoznaczna ze zgodą złożoną na piśmie Korzystanie z Elektronicznych kanałów dostępu oraz zasady ich działania reguluje Regulamin świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest w Oddziałach, BK, u Przedstawicieli Banku oraz na stronach internetowych Banku Jeżeli Użytkownik Karty głównej stanie się niewypłacalny albo jeżeli wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, zabezpieczenie wierzytelności, o którym mowa w 6 ust. 5, uległo znacznemu zmniejszeniu, Bank może dokonać potrącenia: 1) z wszelkich środków lub wkładów (np. bieżących, terminowych, a vista) posiadanych przez Użytkownika Karty głównej w Banku w dowolnym czasie, lub 2) z innych wierzytelności Użytkownika Karty głównej w stosunku do Banku, niezależnie od waluty, w jakiej wkład lub dług są wyrażone. 2. Potrącenie, o którym mowa powyżej, stosuje się do wszelkich obecnych lub przyszłych zobowiązań Użytkownika Karty głównej wobec Banku i może być dokonywane przez Bank przed terminem wymagalności wierzytelności Użytkownika Karty głównej wobec Banku. 3. Użytkownik Karty głównej zawierając Umowę Karty nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Bank do dokonania potrąceń kwot należnych Bankowi z tytułu Umowy Karty, ze wszystkich środków, wkładów lub wierzytelności Użytkownika Karty głównej, o których mowa w ust. 1, do momentu spłaty całości zadłużenia względem Banku z tytułu Umowy Karty. 4. Bank informuje Użytkownika Karty głównej na Wyciągu o wymagalności i wysokości kwot należnych do spłaty. W przypadku powstania zadłużenia na Koncie Karty i rozwiązania Umowy Karty Bank zastrzega sobie prawo do dochodzenia przeterminowanych należności od Użytkownika Karty za pośrednictwem zewnętrznych firm windykacyjnych Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem Karty, w sprawach związanych z funkcjonowaniem Karty, przy użyciu numerów telefonicznych, adresów elektronicznych udostępnionych przez Użytkownika Karty oraz Elektronicznych kanałów dostępu, z których Użytkownik Karty korzysta. 2. Pisma wysyłane przez Bank na ostatni podany przez Użytkownika Karty głównej adres korespondencyjny uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty pisma, z zastrzeżeniem 40 ust Bank zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktowania się z Użytkownikiem Karty bez uprzedniego zawiadomienia. 2. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych z Użytkownikiem Karty oraz przechowywania ich na elektronicznych nośnikach informacji. 3. Nagrania rozmów, o których mowa w ust. 2, mogą być wykorzystane przez Bank w celach dowodowych. 49 Wszelkie spory między Bankiem, a Użytkownikiem Karty głównej rozstrzyga miejscowo właściwy sąd powszechny. 50 W sprawach nieuregulowanych Umową Karty stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego i Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Obowiązuje od dnia 5 grudnia 2005 r. Strona 8 z 8

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA

REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Karty VISA BUSINESS KREDYTOWA, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi karty VISA BUSINESS KREDYTOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub każda inna. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A.

Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub każda inna. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

28. Wniosek - wniosek o wydanie Kart wraz z załącznikami złożony przez Posiadacza na standardowym formularzu Banku, który stanowi część Umowy,

28. Wniosek - wniosek o wydanie Kart wraz z załącznikami złożony przez Posiadacza na standardowym formularzu Banku, który stanowi część Umowy, Regulamin kart VISA BUSINESS typu charge Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart VISA BUSINESS typu charge, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Visa Platinum Kredyt Noble Bank określa warunki w zakresie wydawania przez Getin Noble Bank S.A. kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 23 listopada 2010r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Definicje

I. Definicje. Definicje Regulamin kart VISA BUSINESS typu charge Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart VISA BUSINESS typu charge, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART VISA BUSINESS CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KART VISA BUSINESS CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KART VISA BUSINESS CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart VISA Business Charge, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

wydania i obsługi Karty; Tabela Oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania zawierająca wysokość oprocentowania

wydania i obsługi Karty; Tabela Oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania zawierająca wysokość oprocentowania Załącznik nr 1 do Umowy o Kartę Kredytową Poduszka Kredytowa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ PODUSZKA KREDYTOWA Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej Poduszka Kredytowa określa warunki w zakresie wydawania kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Załącznik nr. 8 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych dla Posiadaczy Kont Inteligo w Powszechnej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady wydawania kart... 3 Zasady korzystania z kart... 5 Rozliczanie transakcji...

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 02.04.2016 r. 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo