folder przygotowany do druku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "folder przygotowany do druku"

Transkrypt

1 folder przygotowany do druku Internetowe

2 Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób d¹ ¹ do zwiêkszenia sprzeda y i dokonuj¹ tego poprzez: rozszerzanie swojej oferty, pozyskiwanie nowych rynków zbytu, dotarcie do nowych grup klientów, otwieranie kolejnych oraz optymalizacja istniej¹cych kana³ów sprzeda y. Wszystkie te dzia³ania maj¹ na celu zwiêkszenie zysków przedsiêbiorstwa i s¹ niezbêdne, by konkurowaæ na otwartym rynku. Szczególnie atrakcyjny aspekt zwi¹zany jest z optymalizacj¹ istniej¹cych i otwarciem nowych kana³ów sprzeda y. Nie musi to oznaczaæ koniecznoœci ponoszenia przez przedsiêbiorstwo istotnych kosztów, w perspektywie czasu przynosi jednak znacz¹ce korzyœci. Warto zastanowiæ siê nad wykorzystaniem w pe³ni narzêdzi oferowanych przez nowoczesne technologie i Internet. To dobry czas by podnieœæ swoj¹ sprzeda i przedstawiæ swoj¹ ofertê szerokiemu gronu potencjalnych nabywców Pañstwa produktów. System firmy OMS jest doskona³ym rozwi¹zaniem, które mo e stanowiæ podstawê struktury sprzeda y w Pañstwa przedsiêbiorstwie. Doskonale zdajemy sobie sprawê, e przedsiêbiorstwa maj¹ ró norodnych klientów: od detalistów po sklepy, dystrybutorów, sieci handlowe, fabryki. System wychodzi naprzeciw tym potrzebom, dziêki swojej modu³owej strukturze jest w stanie sprostaæ nawet najbardziej wyszukanym wymaganiom naszego klienta. - dla kogo? System firmy OMS zosta³ zaprojektowany tak, aby spe³niæ oczekiwania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw posiadaj¹cych zwart¹ lub te przeciwnie, rozproszon¹ strukturê organizacyjn¹. S¹ to organizacje takie jak: Przedsiêbiorstwa produkcyjne. Przedsiêbiorstwa produkcyjne, które chc¹ rozpocz¹æ sprzeda swoich produktów przez Internet i/lub wspomóc istniej¹ce formy sprzeda y wdro eniem jednolitej platformy Internetowej. Przedsiêbiorstwa handlowe. Organizacje, dla których core biznesem jest sprzeda, prowadzona ró nymi technikami z szerok¹ ofert¹ produktow¹. Ma³e i œrednie e-przedsiêbiorstwa. Dla ma³ych i œrednich e-przedsiêbiorstw, których jedynym kana³em sprzeda y jest Internet. Korzyœci z wdro enia systemu Wdro enie systemu firmy OMS wi¹ e siê z osi¹gniêciem przez organizacjê nastêpuj¹cych korzyœci: Wprowadzenie nowego kana³u sprzeda y. Organizacja wraz ze swoj¹ ofert¹ istnieje w Internecie. Sprzeda mo e odbywaæ siê bez ograniczeñ, ca³¹ dobê niezale nie od lokalizacji geograficznej i narodowoœci kupuj¹cego. Optymalizacja pracy BOK poprzez automatyzacjê procesów sprzeda owych. Wdro enie systemu korzystnie wp³ywa na wzrost wydajnoœci pracy BOK. Rosn¹ca popularnoœæ e-sprzeda y wi¹ e siê z mo liwoœci¹ pozyskania przez firmê nowych klientów, którzy do tej pory byli poza jej zasiêgiem. Dziêki prostej obs³udze klient mo e w kilku krokach sfinalizowaæ transakcjê, nie wstaj¹c od biurka. Dodatkowa promocja firmy w Internecie poprzez udostêpnienie zintegrowanego ze stron¹ www klienta systemu. Obni enie nak³adów ponoszonych na materia³y eksploatacyjne do urz¹dzeñ drukuj¹cych oraz ich serwis. Zwiêkszenie liczby obs³ugiwanych klientów dziêki zastosowaniu automatycznych procedur.

3 Kluczowe cechy systemu Dostêpnoœæ - Dziêki architekturze webowej system firmy OMS jest dostêpny w trybie 24/7/365, oznacza to, e niezale nie od czasu i miejsca na kuli ziemskiej mo emy prezentowaæ swoim odbiorcom nasz¹ ofertê i dokonywaæ sprzeda y. Elastycznoœæ - System posiada wbudowane mechanizmy konfiguracyjne, które pozwalaj¹ na jego wdro enie zarówno w du ych, rozproszonych organizacjach, jak i w mniejszych przedsiêbiorstwach. Ukierunkowanie na klienta - Internet i technologie multimedialne udostêpniaj¹ przedsiêbiorstwom nastawionym na klienta innowacyjne narzêdzia marketingowe pozwalaj¹ce na skuteczne pozyskanie nowych i zachowanie istniej¹cych klientów. System firmy OMS wspiera marketing organizacji w promowaniu oferty produktowej w Internecie. Prostota obs³ugi - Mimo swej ogromnej funkcjonalnoœci i elastycznoœci System zachowa³ prostotê sklepu internetowego, niespotykan¹ na rynku. Osi¹gnêliœmy to dziêki zastosowaniu najnowoczeœniejszych technologii i ludziom, dla których ergonomia prac jest najistotniejszym aspektem funkcjonowania systemu. Bezpieczeñstwo - Dziêki zastosowanym mechanizmom szyfrowania danych, które stosuje siê tak e w systemach bankowych, mo esz mieæ pewnoœæ, e Twoje dane s¹ bezpieczne i nikt niepowo³any ich nie przechwyci. Prostota zarz¹dzania - Rozbudowany Panel Administracyjny sprawia, e wszystkie czynnoœci zwi¹zane z wdro eniem i codzienn¹ obs³ug¹ systemu (administracja zamówieniami, klientami, itp..) realizowane s¹ za poœrednictwem predefiniowanych formularzy. Dziêki temu obs³uga sprzeda y i samego systemu jest bardzo prosta i nie stanowi trudnoœci. atwoœæ integracji - Zastosowanie architektury SOA i technologii us³ug sieciowych powoduje, e system Internetowe firmy OMS niezwykle ³atwo i szybko integruje siê z innymi aplikacjami dzia³aj¹cymi w organizacji. atwo wtapia siê w architekturê IT przedsiêbiorstwa, maksymalizuj¹c skutecznoœæ oferowanych funkcjonalnoœci. Kluczowe funkcje systemu Globalizacja sprzeda y - Poprzez platformê firmy OMS, twoja organizacja bêdzie mog³a pozyskiwaæ nowych klientów i sprzedawaæ nowe produkty, niezale nie od czasu i miejsca na kuli ziemskiej. Oferta produktowa - Twoje produkty zyskaj¹ atrakcyjn¹ szatê graficzn¹ i zostan¹ zaprezentowane w systemie w taki sposób, aby uwydatniæ ich zalety i mocne strony. Dziêki systemowi bêdziesz w stanie w pe³ni pokazaæ swój produkt, jego specyfikacjê i cechy oraz inne produkty z nim powi¹zane. Prostym ruchem mo esz zdecydowaæ, czy chcesz przedstawiæ swoj¹ ofertê wszystkim Internautom czy tylko Twoim klientom. Zaawansowane mechanizmy sprzeda owe - System posiada wbudowane zaawansowane mechanizmy obs³ugi sprzeda y, takie jak: cenniki (ogólne, dla grup towarowych, dla indywidualnych klientów z uwzglêdnieniem wielu walut, jêzyków), algorytmy dynamicznego przeliczania cen, promocje iloœciowe i czasowe (ogólne i indywidualne), czêœciow¹ realizacjê zamówieñ, dostawê kuriersk¹, limity zakupowe czy wreszcie kredyty kupieckie. Szablony zamówieñ - Funkcjonalnoœæ pozwalaj¹ca u ytkownikom systemu (klienci, handlowcy, BOK) na zdefiniowanie powtarzaj¹cych siê szablonów zamówieñ i automatyczne ich generowanie, zgodnie z ustalonym przez u ytkownika harmonogramem. Katalogi producenckie - Funkcjonalnoœæ, dziêki której za poœrednictwem systemu mo esz sprzedawaæ produkty ró nych producentów. Modu³ offline - System posiada unikalny na rynku modu³ umo liwiaj¹cy sk³adanie zamówieñ warunkach s³abego lub zupe³nego braku dostêpu do sieci Internet. Jest to funkcjonalnoœæ dedykowana dla handlowców pracuj¹cych w terenie oraz klientów chc¹cych zautomatyzowaæ proces przesy³ania zamówieñ. Produkty customizowane - Mo esz daæ swoim klientom narzêdzie do customizowania i wyceny oferowanych przez Ciebie produktów, tak aby by³y w wy szym stopniu dostosowane do ich potrzeb.

4 Ogólna budowa systemu Poni szy rysunek przedstawia ogóln¹ architekturê systemu firmy OMS. Producenci I Fabryki Biuro Obs³ugi Klienta BOK Realizacja zamówieñ Dostawa do Klienta Dystrybutorzy i hutrownie Automatyczny przep³yw zamówieñ ( , XML, EDI) Samodzielne sk³¹danie zamówienia Handlowiec Klienci detaliczni Handlowiec mog¹ skutecznie wesprzeæ sprzeda produktów: Dla klientów detalicznych, zakupy najczêœciej drobne i jednorazowe, Dla odbiorców sta³ych, takich jak: dystrybutorzy, sklepy, punkty us³ugowe, fabryki, sieci handlowe. Co nas wyró nia? Wsparcie handlowców, dzia³aj¹cych w warunkach s³abego lub zupe³nego braku dostêpu do Internetu, Mo liwoœæ pracy poprzez przegl¹darkê Internetow¹ lub specjalnego klienta offline, dedykowanego na komputery PC, Mo liwoœæ sprzeda y w ka dych warunkach, w trybie 24/7/365. Serwis i pomoc techniczna Firma OMS posiada wieloletnie doœwiadczenie w zakresie tworzenia i wdra ania rozwi¹zañ informatycznych dla biznesu. Dysponujemy zró nicowanym know-how w zakresie prowadzenia tego typu projektów. Ka demu z naszych klientów oferujemy szeroki wachlarz profesjonalnych us³ug w zakresie opieki wdro eniowej i powdro eniowej. Nasz system helpdesk to zespó³ wspó³pracuj¹cych ze sob¹ narzêdzi, umo liwiaj¹cy ³atw¹ komunikacjê klienta z dzia³em serwisowym, dziêki czemu mo emy szybciej reagowaæ na pojawiaj¹ce siê pytania i w¹tpliwoœci. Skontaktuj siê z nami lub wyœlij zapytanie. Platforma OMS Helpdesk: tel.: +48 /33/ platforma internetowa:

5 nie zapomnij wejœæ na O nas, poznaj OMS WDM - Elektroniczny system obiegu dokumentów - przy jego u yciu zamienisz papierowe wersje dokumentów na ich elektroniczne odpowiedniki. Dziêki temu mo esz przyœpieszyæ procesy w Twojej organizacji, zwiêkszyæ bezpieczeñstwo informacji i zredukowaæ koszty funkcjonowania firmy. Nasze programy K A L K U L A T O R M A R - Zaawansowany system zrealizowany w technologii webowej. Dziêki niemu uzyskasz odpowiedzi na pytania: Na którym produkcie zarabiam a na którym tracê? Jaka jest rentownoœæ projektu? Co siê stanie gdy wzrosn¹ ceny surowców? Ile kosztuje proces produkcyjny? Z A M Ó W I E N I A W E W N Ê T R Z N E - Zaawansowany system oparty o silnik workflow, który umo liwia automatyzacjê i pe³n¹ kontrolê procesów zakupowych w Twojej organizacji. Posiada zaawansowane funkcjonalnoœci zwi¹zane z zarz¹dzaniem i monitoringiem realizacji zakupów. ZAMÓWIENIA INTERNETOWE - Internetowy system wspieraj¹cy sprzeda produktów w sieci. Posiada wbudowane mechanizmy obs³ugi: otrzymujesz mo liwoœæ zdefiniowania wielu cenników, walut i jêzyków, oraz promocji, kredytów kupieckich, limitów zakupowych OMS Sp. z o. o. jest m³od¹ i dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê firm¹ z bran y IT. Dla naszych kontrahentów tworzymy rozwi¹zania biznesowe oparte na najnowoczeœniejszych technologiach informatycznych. Wspieramy klientów œwiadcz¹c wyspecjalizowane us³ugi IT z zakresu doradztwa i wdro eñ systemów. Naszym celem jest dostarczanie przedsiêbiorcom doskona³ej jakoœci produktów i us³ug, bêd¹cych skutecznym wsparciem dla biznesu. Specjalizujemy siê w takich dziedzinach, jak: Implementacja i wdro enia systemów klasy Business Intelligence, CRM, MRP Realizacja i wdro enia systemów informatycznych na zamówienie klienta Wdro enia autorskiego systemu elektronicznego obiegu dokumentów Kompleksowe wdro enia systemów klasy ERP Hosting aplikacji biznesowych dla naszych klientów Us³ugi konsultingowe w zakresie IT Copyright OMS Sp. z o. o Wszystkie prawa zastrze one. adna czêœæ tego dokumentu nie mo e byæ powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taœmy lub przy u yciu innych systemów, a tak e t³umaczona na jakikolwiek jêzyk bez pisemnej zgody OMS. (Wydawca). Wydawca do³o y³ wszelkich starañ, aby informacje zawarte w tym dokumencie by³y zgodne ze stanem faktycznym oraz wolne od b³êdów i braków. OMS Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mog¹ nie byæ zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Logotyp OMS Sp. z o. o. oraz inne znaki handlowe nale ¹ce do OMS Sp. z o. o. nie mog¹ byæ wykorzystywane bez pisemnej zgody w³aœciciela. Inne znaki handlowe wystêpuj¹ce w niniejszym dokumencie s¹ w³asnoœci¹ poszczególnych firm. OMS Sp. z o.o. - Oddzia³ Bielsko-Bia³a ul. Stra acka 81, Bielsko-Bia³a KRS nr Sàd Rejonowy w Katowicach, Wysokoœæ kapita³u zak³adowego / wp³aconego: ,00 z³ NIP: , REGON: tel./fax.: ,

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów 2010 Portfolio marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES www.duonet.eu Tarnów Nasze portfolio Identyfikacja wizualna 1 Identyfikacja wizualna realizacje 2 Identyfikacja wizualna realizacje cd. 3 Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

zarz¹dzanie procesami biznesowymi

zarz¹dzanie procesami biznesowymi Proces to uporz¹dkowany w czasie ci¹g zmian i stanów zachodz¹cych po sobie. Choæ procesy s¹ nieod³¹czn¹ cech¹ ka dej organizacji, nie ka da organizacja potrafi nimi odpowiednio zarz¹dzaæ. Zarz¹dzaæ mo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo