Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Praca Dyplomowa Wykorzystanie GIS do zaprojektowania tras rowerowych na przykładzie gminy Michałowice Using GIS for bicycle planning in Michałowice community Nazwisko i imię: Kubińska Kamila i Misiura Anna Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja Ocena: Recenzent Dr inŝ. Wojciech Drzewiecki Opiekun Pracy Prof. AGH dr inŝ. Krystian Pyka Oświadczamy, świadome odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, Ŝe niniejszą pracę dyplomową wykonałyśmy osobiście i samodzielnie i Ŝe nie korzystałyśmy ze źródeł innych niŝ wymienione w pracy.... czytelny podpis autorów pracy Kraków 2009

2 Podziękowania dla prof. AGH dr inŝ. Krystiana Pyki za cenne uwagi i poświęcony czas - 2 -

3 Streszczenie pracy : Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie tras rowerowych z wykorzystaniem GIS. Praca zakładała przebieg ścieŝek rowerowych istniejącymi drogami. Obszar opracowania obejmował gminę Michałowice połoŝoną w powiecie krakowskim, województwie małopolskim. Przedmiotem pracy było zagęszczenie istniejącego systemu tras rowerowych gminy. Metodami badawczymi wykorzystanymi w pracy były analizy przestrzenne GIS oraz waloryzacja krajobrazu. Do zastosowanych analiz GIS zaliczyć moŝna: obliczanie spadków, analizy widoczności, generowanie map kosztów i wybór optymalnej drogi. Z kolei waloryzację krajobrazu przeprowadzono dwoma metodami, metodą siatkową Dubel oraz w obszarach widoczności z określonych punktów przestrzeni. Praca miała charakter badawczy polegający na przeprowadzaniu analiz przestrzennych. Zastosowana metoda projektowania miała charakter wyłącznie kameralny, stąd wyniki mogą nie odpowiadać w zupełności warunkom w terenie. Projekt wykonywano zasadniczo w dwóch programach: GeoMedia Professional, które słuŝyło przygotowaniu danych i prezentacji wyników oraz Idrisi 32, w którym przeprowadzano analizy. Na postawie analiz otrzymano przebieg optymalnych tras rowerowych. Po przeprowadzeniu weryfikacji i analizie wyników uzyskano 11 szlaków rowerowych o łącznej długości 172 km. Zaprojektowane trasy zagęściły istniejące w gminie drogi rowerowe, co tym samym świadczy o spełnieniu celu pracy

4 Summary : Target of this master s thesis was bicycle planning using GIS. This writing assumed that course of bicycle paths went along existing roads. Study area included Michałowice community, which is located in Kraków district, Małopolska province. The subject of this writing was concentration existing bicycle paths system of Michałowice community. Research methods used in this work was space analysis GIS and landscape valorization. To GIS analysis numbered among: slope calculation, visibility analysis, generation cost maps and selection optimal road. In turn landscape valorization leaded with two methods, Dubel grid method and in visibility areas from define point of space. Work had research character, which depends on pursuing space analysis. Used planning method had only cameral character, therefore results could not be conformity to terrain conditions. Project was realized basically in two programs: GeoMedia Professional, which was used to preparation data and presentation results and Idrisi 32 in which main analysis were made. Based on these analysis course of optimal paths was received. After results verification and analysis received 11 bicycle paths, which connective length was 172 km. Designed paths thicken existing ones in Michałowice community, what gave evidence about accomplished target

5 Spis treści 1. Wstęp... str Turystyka rowerowa 2.1. Rozwój turystyki rowerowej str Szlaki międzynarodowe... str Szlaki lokalne w województwie małopolskim. str Warunki jakie powinny spełniać turystyczne trasy rowerowe..... str Charakterystyka geograficzna gminy Michałowice 3.1. PołoŜenie i struktura. str Historia. str Zabytki i ciekawe miejsca... str Gastronomia i noclegi.. str Istniejące trasy rowerowe w gminie... str GIS jako narzędzie waloryzacji krajobrazu 4.1. Funkcjonalność GIS..... str Metody określania atrakcyjności krajobrazu - waloryzacja... str Metody wykorzystane w pracy.... str Koncepcja tras rowerowych dla Michałowic 5.1. Zasady stosowane w projekcie... str Włączenie do tras istniejących lub zaprojektowanych. str Wykorzystanie propozycji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. str Opracowanie projektu GIS 6.1. Dane źródłowe str ZałoŜenie i załadowanie projektu GIS. str Analizy przestrzenne 7.1. Obliczenie spadków na drogach... str Waloryzacja krajobrazu.... str Metoda siatkowa Dubel... str Waloryzacja w obszarach widoczności... str Wyznaczenie tras rowerowych na podstawie map kosztów (tarcie)... str Zakończenie i wnioski... str Bibliografia i netografia str Wykaz załączników.. str

6 1. Wstęp Trasą rowerową nazywany jest ciąg komunikacyjny przeznaczony dla ruchu rowerowego. WyróŜnia się trasy rowerowe miejskie i turystyczne, które zazwyczaj przybierają formę szlaku rowerowego. Szlak rowerowy to z kolei trasa wycieczkowa dla rowerzystów oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Ze względu na stopień trudności wyróŝnić moŝna łatwe szlaki rekreacyjne, trudniejsze szlaki górskie oraz wyczynowe trasy zjazdowe. Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie tras rowerowych z wykorzystaniem GIS. Praca zakłada przebieg ścieŝek rowerowych istniejącymi drogami. Obszar opracowania obejmuje gminę Michałowice połoŝoną w powiecie krakowskim, województwie małopolskim. Przedmiotem pracy jest zagęszczenie istniejącego systemu tras rowerowych gminy. Metodami badawczymi wykorzystanymi w pracy są analizy przestrzenne GIS oraz waloryzacja krajobrazu. Do zastosowanych analiz GIS zaliczyć moŝna: obliczanie spadków, analizy widoczności, generowanie map kosztów i wybór optymalnej drogi. Z kolei waloryzację krajobrazu przeprowadzono dwoma metodami, metodą siatkową Dubel oraz w obszarach widoczności z określonych punktów przestrzeni. Praca ma charakter badawczy polegający na przeprowadzaniu analiz przestrzennych. Zastosowana metoda projektowania ma charakter wyłącznie kameralny. Zarys pracy przedstawia się następująco. W rozdziale 2 przeanalizowano turystykę rowerową. Szlaki międzynarodowe to przede wszystkim system EuroVelo. Jest to sieć 12 turystycznych tras rowerowych o łącznej planowanej długości km, z czego 5 tras przebiega przez Polskę. Głównymi węzłami sieci w Polsce są Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin/Świnoujście, Gdańsk i Kraków. Województwo małopolskie to doskonały rejon dla rozwoju tras rowerowych ze względu na malownicze tereny Beskidów, Gorców, Podhala i WyŜyny Krakowsko-Częstochowskiej. Przy projektowaniu turystycznych tras rowerowych uwzględnia się przede wszystkim nachylenie podłuŝne i poprzeczne dróg, ich klasę oraz nawierzchnię, odległości między obiektami handlowymi, usługowymi, noclegowymi, a takŝe dostęp do transportu publicznego. W rozdziale 3 wykonano charakterystykę geograficzną gminy Michałowice. Rozpatrzono jej połoŝenie, strukturę, historię, gastronomię i noclegi. Najwięcej jednak uwagi przywiązano do ciekawych miejsc i zabytków ze względu na ich atrakcyjność kulturową. Starano się by projektowane trasy obejmowały jak największą ich liczbę - 6 -

7 i przebiegały w ich najbliŝszym sąsiedztwie. Istniejąca sieć ścieŝek rowerowych gminy zawiera obecnie cztery szlaki: Droga Świętego Jakuba, szlak rowerowy Dolina Dłubni, Widokowy i Kościuszkowski. Rozdział 4 poświęcono przybliŝeniu wykorzystanych metod badawczych. Po pierwsze skupiono się na funkcjonalności GIS. Spełnia on róŝnego rodzaju funkcje od wprowadzenia i weryfikacji danych, przez zarządzanie, przetwarzanie i analizy, po prezentację i komunikację z uŝytkownikiem. W rozdziale 5 przedstawiono koncepcję tras rowerowych dla Michałowic. Szczególnie waŝnym dla docelowego projektu było wskazanie takich rozwiązań, które uwzględniałyby warunki techniczne projektowania z jednoczesną moŝliwością ich realizacji w wybranych narzędziach GIS. Rozdział 6 zawiera opis opracowania projektu GIS. Projekt wykonywano zasadniczo w dwóch programach: GeoMedia Professional, który słuŝył przygotowaniu danych i prezentacji wyników oraz Idrisi 32, w którym przeprowadzano analizy główne. W pracy wykorzystano następujące dane: baza danych ogólnogeograficznych Atlas, ortofotomapy barwne i panchromatyczne, dane z Bazy Danych Topograficznych, szczegółowa mapa uŝytkowania terenu Corine oraz Numeryczne Modele Terenu. Dodatkowe dane pozyskano poprzez wektoryzację bazując głównie na mapach dostępnych na stronie internetowej gminy. W GeoMedia Professional załoŝono projekt i załadowano do niego dane. W rozdziale 7 opisano przeprowadzone analizy. Po odpowiednim przetworzeniu danych wyeksportowano je do programu Idrisi, gdzie wykonano analizę spadków, która wykluczała drogi o nachyleniu powyŝej 15%. W drugiej kolejności przeprowadzono waloryzację metodą siatkową Dubel. Podzieliła ona obszar gminy kilometrową siatką kwadratów i nadała kaŝdemu z nich atrybut atrakcyjności. W kolejnym etapie wykonano analizę widoczności z punktów widokowych. Na jej podstawie przeprowadzono waloryzację krajobrazu drugą metodą. Uzyskano tereny najbardziej atrakcyjne. Na podstawie wyników wcześniejszych analiz wygenerowano mapy kosztów, a następnie stosując odpowiednie załoŝenia (tarcie) otrzymano przebieg optymalnych tras rowerowych. Po przeprowadzeniu weryfikacji i analizie wyników przedstawiono propozycję nowych tras rowerowych o łącznej długości blisko 200 km

8 2. Turystyka rowerowa 2.1. Rozwój turystyki rowerowej Rower jest ekologicznym, oszczędnym środkiem transportu, co sprawia Ŝe turystyka rowerowa staje się coraz bardziej popularną i atrakcyjną formą wypoczynku. Rozwój turystyki rowerowej z kolei ma pozytywny wpływ na społeczeństwo, sieć drogową, promowanie danego regionu i jego walorów przyrodniczych oraz inne formy turystyki (na przykład agroturystykę). Rozwijając turystykę rowerową na poziomie lokalnym i regionalnym naleŝy dąŝyć do: - racjonalności kosztów inwestycyjnych, - poprawy lub utrzymania obecnych warunków podróŝowania, - oszczędności energii, - poprawy bezpieczeństwa ruchu, - ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych, - powstrzymania procesów dekoncentracji osadnictwa, - zwiększenia dostępności systemów transportu dla osób niepełnosprawnych, w róŝnym wieku i o zróŝnicowanych dochodach, - kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Wszystkie powyŝsze zalecenia są spełniane przez środek lokomocji jakim jest rower. Nie zuŝywa on paliwa, oddziałuje w niewielkim stopniu na środowisko, wymaga niskich nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w zakresie infrastruktury, a prowadzenie dróg rowerowych jest elastyczne. Rozwój turystyki rowerowej spełnia równieŝ podstawowe zasady ekorozwoju przez promocję alternatywnych środków transportu, moŝliwość wyboru aktywnego lub biernego wypoczynku oraz niezmotoryzowanej formy przemieszczania się w całym łańcuchu transportowym lub w jego części (samochód + rower, pociąg + rower). Na rozwój turystyki rowerowej wpływa polityka państwa, regionu, miasta, gminy oraz istniejące regulacje prawne w zakresie wykorzystywania roweru w ruchu kołowym, a takŝe planowane zagospodarowanie turystyczne. Turystyka rowerowa oddziałuje na rozwój lokalny i regionalny w kilku podstawowych aspektach [5]: aspekt przestrzenny: - poprzez wzrost dostępności terenu, - poprawę stanu technicznego infrastruktury transportowej, - 8 -

9 - poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, - poprawę krajobrazu kulturowego oraz estetyki miast i wsi, - rozwój agroturystyki, - rozwój bazy turystycznej i paraturystycznej, - rozwój systemów informacji miejskiej i turystycznej, - ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych, - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. aspekt ekonomiczny: - wzrost majątku gmin, powiatów, - wzrost obrotów handlu i usług, - wzrost miejsc pracy, - wzrost dochodów właścicieli bazy turystycznej i paraturystycznej, - poprawa jakości i standaryzacja bazy turystycznej i gastronomicznej, - wzrost dochodów mieszkańców. aspekt społeczny: - zwiększenie dostępności obszarów, - wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, - wzrost zdrowotności społeczeństwa, - wzrost świadomości ekologicznej, - wzrost wykorzystania roweru jako codziennego środka lokomocji, - wzrost poziomu intelektualnego mieszkańców, znajomości języków obcych, - wzrost kontaktów międzyludzkich. aspekt multiplikatywny: - wzrost dochodów samorządowych/lokalnych, regionalnych, - rozwój innych form turystyki, - zwiększenie atrakcyjności oferty dla turystów: występy artystów, wystawy, - promocja miast, gmin, regionów, - rozwój zagospodarowania turystycznego i infrastruktury transportowej, - wzrost patriotyzmu lokalnego, - poprawa warunków środowiska zamieszkania, - wzrost współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

10 2.2. Szlaki międzynarodowe Do najbardziej znanych tras rowerowych w Europie naleŝą [20]: w Niemczech Romantische Strasse - Romantyczna ulica : Wellness-Radroute, Saale- Radwanderweg, Unstrut-Radwanderweg, Ahr-Radtour oraz Trasa Fryzyjskich Wiatraków : Rad up Pad, Tour de Murg. w Austrii Śladami Rzymian : Tauernradweg, Winklmoosalm-Runde, Salz-Tour, Tamsweg, Panoramatour. we Francji Router Verte. w Norwegii Rallarvegen wzdłuŝ kanału Telemark. w Szwajcarii Alpenpanorama : Route, Rhein - Radweg, Mittelland Route, Rhone Route. Szlaki międzynarodowe w Europie to przede wszystkim EuroVelo. Jest to system 12 europejskich turystycznych tras rowerowych o łącznej długości około km, z czego powstało juŝ około km, głównie w Europie Zachodniej [20]. Rys.1. Mapa tras EuroVelo [20]

11 Trasy te obsługują daleko dystansową, międzynarodową turystykę rowerową, ale słuŝą takŝe lokalnym społecznościom i regionom. Muszą one spełniać określone parametry techniczne, zestawione poniŝej. Na odcinkach prowadzonych wzdłuŝ dróg samochodowych natęŝenie ruchu samochodowego nie powinno przekraczać 1000 pojazdów na dobę, a w wyjątkowych przypadkach 3000 pojazdów na dobę (średnio samochodów na godzinę poza godzinami nocnymi). Trasy rowerowe wzdłuŝ dróg samochodowych naleŝy projektować na drogach, na których ruch nie przekracza pojazdów na dobę. Odcinki te nie mogą być dłuŝsze niŝ 2 km i mogą być prowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach. Odcinki tras określane jako wolne od samochodów mogą notować ruch najwyŝej 50 pojazdów na dobę. Szerokość odcinków tras bez samochodów powinna umoŝliwiać jazdę dwojga rowerzystów obok siebie przez większość trasy, z wskazaniem aby dwie pary rowerzystów mogły mijać się bezpiecznie. Dopuszczalne jest zróŝnicowanie szerokości na trasie. Nachylenie podłuŝne trasy nie powinno przekraczać 6%, na trasach górskich dopuszczalne jest nachylenie 10% i większe. Trasy powinny być przejezdne przez cały rok i w kaŝdej pogodzie, choć na dalekiej północy i w wyŝszych partiach gór nie zawsze jest to moŝliwe. W celu minimalizacji konfliktów naleŝy projektować alternatywny przebieg tras na odcinkach intensywnie uŝywanych przez inne rodzaje transportu niezmotoryzowanego (piesi, jeźdźcy konni itp.). Nawierzchnia trasy powinna być utwardzona (na przykład asfalt) albo podobna dobrej jakości, na co najmniej 80% długości kaŝdego odcinka, co jest szczególnie istotne na wzgórzach. Nawierzchnia powinna być odpowiednia dla kaŝdego rodzaju roweru. Mała gastronomia powinna być dostępna co 30 km, noclegi co 50 km, a skomunikowanie z dalekobieŝnym transportem zbiorowym co 150 km. Trasa powinna być estetyczna pod względem lokalizacji i projektu. Przez Polskę przechodzi pięć tras systemu EuroVelo [16]: EV2: Galway (Irlandia) - Londyn - Haga - Mőnster - Berlin - Poznań - Warszawa - Mińsk - Moskwa, EV4: Roscoff, Bretania (Francja) - Akwizgran - Frankfurt - Praga - Brno - Kraków

12 Lwów - Kijów, EV9: Gdańsk - Poznań - Wrocław - Brno - Triest, EV10: Kopenhaga - Szczecin - Gdańsk - Kłajpeda - Ryga - Tallin - Petersburg - Helsinki - Haparanda - Sztokholm - Kopenhaga, EV11: Nordkapp (Norwegia) - Helsinki - Tallin - Wilno - Warszawa - Kraków - Koszyce - Belgrad - Skopje - Ateny. Podstawowe węzły sieci EuroVelo w Polsce to [16]: Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin/Świnoujście, Gdańsk i Kraków. Te i pomniejsze węzły umoŝliwiają łączenie turystyki rowerowej z dalekobieŝnym transportem zbiorowym: pociągami, promami morskimi, samolotami i autokarami. WaŜne aby trasy EuroVelo w czytelny, bezpieczny i wygodny sposób prowadziły turystę rowerowego do najwaŝniejszych punktów miasta, takich jak dworce kolejowe, porty promowe, dworce autobusowe i inne kluczowe obszary (hotele, gastronomia, sklepy itp.). Zapewniony powinien być takŝe czytelny dojazd do waŝniejszych portów lotniczych. Polskie Parki Narodowe leŝące przy planowanych szlakach EuroVelo lub w ich bezpośredniej bliskości, do których dojazd powinien odbywać się po szlaku pomocniczym, to [15]: Woliński Park Narodowy (EV10), Słowiński Park Narodowy (EV10), Park Narodowy Bory Tucholskie (EV9), Wielkopolski Park Narodowy (EV2, EV9), Park Narodowy Ujścia Warty (EV2), Narwiański Park Narodowy (EV2, EV11), Białowieski Park Narodowy (EV2), Kampinoski Park Narodowy (EV2, EV11), Biebrzański Park Narodowy (EV11), Wigierski Park Narodowy (EV11), Świętokrzyski Park Narodowy (EV11), Ojcowski Park Narodowy (EV11), Gorczański Park Narodowy (EV11), Pieniński Park Narodowy (EV11), Magurski Park Narodowy (EV4) Szlaki lokalne w województwie małopolskim Na terenie Małopolski znajduje się wiele rozwijających się i doskonale oznakowanych szlaków rowerowych [24]. Najciekawsze z nich przebiegają w okolicy Krakowa, Ojcowa, Myślenic, Szczawnicy, Suchej Beskidzkiej, Zawoi i Zakopanego. Trasy te dzielą się na łatwe szlaki rekreacyjne, trudniejsze szlaki górskie oraz wyczynowe trasy zjazdowe. Ze względu na wzrastającą popularność aktywnej turystyki rowerowej najbardziej atrakcyjne stały się tereny z pięknymi panoramami i malowniczymi widokami, jakimi moŝe poszczycić się Małopolska: Beskidy, Gorce, Podhale, WyŜyna Krakowsko Częstochowska

13 Do najciekawszych tras rowerowych w województwie małopolskim naleŝą [25]: w okolicach Krakowa: - Trzy warownie : zamek w Korzkwi, ruiny warowni w Ojcowie, zamek w Pieskowej Skale (około 25 km), - Szlak generała Bema : Borek Fałęcki - Radziszów (około 25 km), - Przez Panieńskie Skały : Salwator - Las Wolski - Kryspinów (10 km), - Dolinki Eliaszówki i Racławski : Krzeszowice - Eliaszówka - Racławka - Rudawa (20 km), - Szlak zielony do Doliny Szklarskiej : Zabierzów - Bolechowice - Dolina Będkowska - Jerzmanowice - Dolina Szklarki - Rudawa (15 km), - Pasmo DraboŜa : Brzeźnica - Przytkowice - Kalwaria Lanckorona - Kalwaria Zebrzydowska (około 20 km), - Dolina Bolechowicka - Dolina Kobylańska - Dolina Będkowska (20 km), - Jurajski szlak rowerowy : Bronowice Nowe Częstochowa (200 km). w okolicy Wieliczki: - Szlak gminy Wieliczka (25 km). w okolicy Zakopanego: - trasa górska Małe Ciche - Tarasówka (16 km, róŝnica wzniesień 230 m), - trasa górska Biały Dunajec - Stołowe (25 km, róŝnica wzniesień 300 m), - trasa górska Ząb - Gubałówka - Bachledówka (35 km, róŝnica wzniesień 300 m), - trasa górska Zakopane - Witów - Dzianisz (30 km, róŝnica wzniesień 300 m), - trasa górska Kościelisko - Dolina Chochołowska (25 km, róŝnica wzniesień 250 m). w okolicy Białki Tatrzańskiej: - trasa górska Białka - Droga Królewska - Czarna Góra (30 km, róŝnica wzniesień 280 m). w okolicy Chrzanowa: - Dulowa - Młoszowa - Trzebinia - Myślachowice - Galman - Biała Góra - Psary - Dulowa (21 km). w okolicy Bukowiny Tatrzańskiej: - trasa górska Bukowina Tatrzańska - Czarna Góra - Leśnica (40 km, róŝnica wzniesień 300 m), - trasa rowerowa Biały Dunajec - Bukowina Tatrzańska (20 km, róŝnica wzniesień 300 m)

14 Plan EuroVelo zakłada [16] wytyczenie i oznakowanie ponad 1300 km szlaków rowerowych znajdujących się na terenie Małopolski oraz połączenie ich z trasami słowackimi, a następnie z siecią transeuropejską. W projekcie uczestniczy 35 małopolskich gmin oraz słowackie miasto Lipany. Cała sieć ma być gotowa do uŝytku w 2010 r. Trasy łącznikowe oraz kulturowe (szlak Transgraniczny, Winny, Wielokulturowy i Królewski) mają uosabiać nie tylko polskie czy słowackie, ale teŝ ponadregionalne tradycje oraz historię, dlatego będą przedłuŝone na tereny Słowacji i Węgier. Od 2006 roku projekt jest dofinansowywany przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a od 2007 roku takŝe przez Ministerstwo Gospodarki. W projekcie aktywnie uczestniczą miasta oraz gminy, przez których tereny przebiegają szlaki. W kilku gminach rozpoczęto budowę infrastruktury wokół szlaku, między innymi Przystań na Karpackim Szlaku Rowerowym w Starym Sączu Warunki jakie powinny spełniać turystyczne trasy rowerowe Warunki zostały zaczerpnięte z czterech głównych źródeł: Koncepcja międzynarodowych tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim [4], Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r.)[7], Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa [8], podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury Postaw na rower wydany przez Polski Klub Ekologiczny [5]. Zasady planowania turystycznych dróg rowerowych według Koncepcji międzynarodowych tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim [4]: przebieg tras naleŝy rozpatrywać w skali powiatu, gminy, regionu lub województwa, powinny łączyć istniejące drogi dalekiego i lokalnego zasięgu, powinny być prowadzone przez miejsca szczególnie atrakcyjne (na przykład. wzdłuŝ dolin rzecznych, szlaków pielgrzymkowych, wybrzeŝy morskich), powinny przebiegać przez dawne i obecnie nie uŝytkowane nasypy i trasy kolejowe, a takŝe wały przeciwpowodziowe kanałów i rzek, powinny łączyć ze sobą miasta oraz przechodzić przez ich centra, obiekty handlowe, usługowe i noclegowe powinny znajdować się co 25 km, a dostęp do transportu publicznego (kolejowego) maksymalnie co 100 km,

15 dla turystów z zagranicy powinna być zapewniona informacja na temat prawa lokalnego (ewentualnie krajowego) i celnego, konieczne jest stosowanie oznakowania dla obiektów noclegowych i innych istotnych turystycznie, informacje o drogach powinny być aktualne i czytelne. ŚcieŜki rowerowe powinny spełniać określone parametry, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [7]: szerokość ścieŝki rowerowej powinna wynosić nie mniej niŝ: - 1,5 m gdy jest jednokierunkowa, - 2,0 m gdy jest dwukierunkowa, - 2,5 m gdy jest jednokierunkowa i mogą korzystać z niej piesi. pochylenie podłuŝne ścieŝki rowerowej: - nie powinno przekraczać 5%, - w wyjątkowych przypadkach do 15%, pochylenie poprzeczne powinno być jednostronne i wynosić od 1% do 3%. usytuowanie ścieŝki względem jezdni powinno zapewniać bezpieczeństwo ruchu, w tym celu odległość od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niŝ: - 10,0 m - w przypadku drogi klasy S (ekspresowa), - 5,0 m - w przypadku drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), - 3,5 m - w przypadku drogi klasy G (główna), - na drodze klasy Z (zbiorcza), L (lokalna) lub D (dojazdowa) ścieŝka rowerowa moŝe być usytuowana bezpośrednio przy jezdni lub przy pasie postojowym, - droga klasy L lub D w strefie zamieszkania moŝe nie mieć wyodrębnionej jezdni i chodników (ścieŝek rowerowych), - w wyjątkowych przypadkach (uzasadnionych warunkami miejscowymi oraz przy przebudowie albo remoncie ulic) dopuszcza się usytuowanie chodnika bezpośrednio przy jezdni. Dla dróg klasy S i GP pod warunkiem zastosowania ogrodzenia oddzielającego chodnik od jezdni lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu

16 Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa [8] dostarczają po pierwsze informacji na temat: parametrów dotyczących progów zwalniających, wysp dzielących, skrzyŝowań i przejazdów rowerowych, zjazdów, kontrapasów, zwęŝeń jezdni, rond oraz minirond, rodzaju i koloru nawierzchni, grubości i typu podbudowy oraz warstwy ścieralnej, promienia łuku drogi rowerowej, prędkości projektowej. Wymogi techniczne dla tras głównych [8]: prędkość projektowa 30 km/godz. i więcej, promienie łuków co najmniej 20 m do wewnętrznej krawędzi, przekrój poprzeczny 2,5 m dla wydzielonych dróg dwukierunkowych, 1,5 m dla jednokierunkowych i 3,0 m dla dwukierunkowych pieszo-rowerowych, odległość widoczności minimum 70 m, zalecana 100 m, współczynnik opóźnienia niŝszy niŝ 15 sekund na kaŝdy kilometr trasy, współczynnik wydłuŝenia mniejszy niŝ 300 m na kaŝdy kilometr trasy w linii prostej, zalecane 200 m, pochylenie niwelety do 5 % i jednorazowe pokonywanie róŝnic poziomów nie większych niŝ 10 metrów. Wymogi dla tras zbiorczych i łącznikowych [8]: prędkość projektowa 20 km/godz. (zalecane 25 km/godz.), promienie łuków minimum 10 m (zalecane 15 m) do wewnętrznej krawędzi, współczynnik opóźnienia 20 sekund na kaŝdy kilometr trasy, współczynnik wydłuŝenia maksymalnie 300 m na kaŝdy kilometr trasy, odległość widoczności co najmniej 50 m (zalecana 70 m). Wymogi dla tras lokalnych (dojazdowych) [8]: prędkość projektowa 20 km/godz., promienie łuków minimum 10 m, współczynnik wydłuŝenia maksymalnie 400 m na kaŝdy kilometr trasy, odległość widoczności co najmniej 40 m

17 Wymogi dla tras rekreacyjnych [8] stwierdzają, Ŝe na odcinkach głównych tras rekreacyjnych prowadzonych jako wydzielona droga rowerowa o wielkim okresowym natęŝeniu ruchu rowerowego (wyloty z miast, dojazd do ośrodków rekreacyjnych itp.), stosuje się wszystkie parametry jak dla tras głównych z dopuszczalną nawierzchnią nieutwardzoną tam, gdzie trasa nie pełni Ŝadnych funkcji poza rekreacyjnymi. Przebieg i forma głównych tras rekreacyjnych musi umoŝliwiać swobodne uŝytkowanie przyczepek o szerokości do 1,0 m, w tym mijanie się. ZróŜnicowanie wysokości i pochylenie niwelety nie powinno przekraczać 5%. SkrzyŜowania głównych tras rekreacyjnych z drogami krajowymi i innymi drogami o duŝym natęŝeniu ruchu poza terenem zabudowanym, powinny być bezkolizyjne i wyposaŝone w sygnalizację świetlną oraz w azyle o szerokości co najmniej 3,0 m. Na głównych rekreacyjnych trasach rowerowych ruch konny jest niedopuszczalny, w przeciwieństwie do tras rekreacyjnych zbiorczych. Podręcznik projektowania infrastruktury rowerowej Postaw na rower [5] dostarcza zasady projektowania tras rowerowych. Dzielą się one na dwie grupy: warunki ograniczające, wymagania. Istnieje 5 warunków ograniczających, które powinny być stosowane bezwzględnie i zawsze, niezaleŝnie od sposobu uŝytkowania oraz od funkcji projektowanego elementu. Dotyczą one przekroju skrajni, dla której szerokość zalecana to: 2,5 m dla drogi rowerowej jednokierunkowej o szerokości 1,5 m, 3,5 m dla drogi rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,5 m. Kolejne warunki dotyczą jazdy parami obok siebie, oporu doświadczanego podczas jazdy przez rowerzystę (uwzględnienie ograniczenia strat energii), granic stresu fizycznego i umysłowego rowerzysty oraz ruchu rowerowego jako części ruchu drogowego. Wymagania są to warunki określone w zaleŝności od uŝytkowania i funkcji projektu, które dzielą się na kryteria złoŝone z parametrów i ograniczeń: minimalizacja oporu - dotyczy wygody i bezpośredniości, optymalizacja stresu mentalnego - dotyczy wygody i bezpieczeństwa, uwzględnienie stopnia naraŝenia rowerzystów bezpieczeństwo, uwzględnienie potrzeb rowerzystów dotyczących otoczenia i planowania atrakcyjność, zapewnienie pełnej i czytelnej infrastruktury - spójność

18 PowyŜsze wymagania bazują na metodzie pięciu wymogów stworzonej przez holenderską organizację standaryzacyjną CROW. Te wymogi to: spójność - wszystkie źródła i cele podróŝy powinny tworzyć spójny system rowerowy, bezpośredniość - najbardziej bezpośrednie połączenia, minimalizacja objazdów, atrakcyjność - projektowanie infrastruktury rowerowej powinno dąŝyć do zapewnienia atrakcyjności, bezpieczeństwo - minimalizacja punktów kolizji z ruchem samochodowym, ujednolicenie prędkości, eliminacja przeplatania torów ruchu, wygoda - umoŝliwienie szybkiego i wygodnego przepływu ruchu rowerowego przez minimalizację współczynnika opóźnienia, wysoką prędkość projektową i ograniczanie stresu rowerzysty, minimalizację pochyleń niwelety oraz róŝnicy poziomów. Przedstawione powyŝej wymogi powinny być spełnione na poziomie całej sieci rowerowej miasta (główne, zbiorcze i lokalne trasy rowerowe) oraz poszczególnych tras i ich odcinków, a takŝe konkretnych rozwiązań technicznych (skrzyŝowań, przejazdów, kontrapasów itp.). Jeśli przynajmniej jeden z wymogów nie jest spełniony, infrastruktura rowerowa wymaga skorygowania. Polityka rowerowa powinna być częścią polityki transportowej i zarządzania ruchem drogowym władz lokalnych. Dlatego plan infrastruktury rowerowej powinien być częścią integralnego planu transportu i ruchu drogowego

19 3. Charakterystyka geograficzna gminy Michałowice 3.1. PołoŜenie i struktura [18] Gmina Michałowice jest połoŝna w powiecie krakowskim, województwie małopolskim. Znajduje się na pograniczu południowo-zachodniej części WyŜyny Miechowskiej i południowo-wschodniej części WyŜyny Krakowsko-Częstochowskiej, 10 km na północ od centrum Krakowa, w dolinie rzeki Dłubni, która jest lewym dopływem Wisły. Gmina zajmuje obszar 51 km² i posiada ponad 8000 mieszkańców. Rys.2. PołoŜenia gminy Michałowice [17] Gmina graniczy: od zachodu i południowego-zachodu z gminą Zielonki, od północy z gminą Iwanowice, od północnego-wschodu z gminą Słomniki, od wschodu z gminą Kocmyrzów-Luborzyca, od południa z Krakowem

20 DuŜa część obszaru gminy Michałowice leŝy na terenie Dłubniańskirgo Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Gmina Michałowice dzieli się na 19 sołectw: Rys.3. Sołectwa gminy Michałowice [18] Górna Wieś znajduje się w zachodniej części gminy Michałowice, na granicy z gminą Zielonki. Jest najwyŝej połoŝoną wsią gminy. Usytuowanych jest tu wiele punktów widokowych, z których moŝna obserwować Dolinę Dłubni i WyŜynę Krakowsko-Częstochowską. Cała miejscowość połoŝona jest w granicach Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Kozierów znajduje się w północno-zachodniej części gminy i graniczy z gminą Iwanowice. Wilczkowie połoŝone są w północnej części gminy Michałowice, na granicy z gminą Iwanowice, częściowo na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. We wsi istnieje remiza Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, stadnina koni i gospodarstwo agroturystyczne Stary Młyn

21 Zerwana jest najmniejszą miejscowością gminy. LeŜy w północnej jej części, przy drodze krajowej nr 7, w całości na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. We wsi znajduje się historyczna, zabytkowa apteka i XVIII-wieczna kaplica z figurą św. Jana Nepomucena. Wola Więcławska jest najbardziej wysuniętą na północ wsią gminy, graniczy z Iwanowicami i Słomnikami. Częściowo znajduje się na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. W Woli Więcławskiej znajdują się: przysiółek Firlejów, największe w gminie kompleksy leśne, groby Ŝołnierzy austriackich z czasów I Wojny Światowej w pobliŝu granicy z Zerwaną oraz remiza Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Michałowice to stolica gminy i jej największa miejscowość stanowiąca centrum administracyjno-usługowe. Składa się z trzech sołectw: Michałowice I, Michałowice II i Michałowice III. Jest połoŝona w zachodnio-centralnej część gminy i graniczy z Zielonkami. Część Michałowic znajduje się na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. We wsi usytuowany jest Urząd Gminy, poczta, bank, biblioteka gminna, ośrodek zdrowia, kościół, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole oraz remiza Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Do grona zabytków naleŝą murowany dwór rodziny Dąbrowskich, pamiątkowy obelisk w Michałowicach-Komorze oraz kopiec przy drodze krajowej nr 7. Michałowice są takŝe siedzibą Ludowego Klubu Sportowego Michałowianka i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Michałowickiej Nad Dłubnią. Masłomiąca to z kolei jedna z największych wsi w gminie. PołoŜona jest w centrum gminy Michałowice, przy drodze powiatowej, częściowo na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. W miejscowości znajduje się 5 stawów rybnych, pizzeria oraz obelisk upamiętniający mieszkańców wsi zamordowanych przez hitlerowców. Zagórzyce składają się z dwóch wsi: Zagórzyce Stare i Zagórzyce Dworskie, połoŝonych na północnym-wschodzie gminy i graniczących z gminą Kocmyrzów- Luborzyca. W sołectwie znajdują się pozostałości dworu z parkiem, remiza Ochotniczej StraŜy PoŜarnej oraz kompleksy sadów jabłkowych, gdzie w maju odbywa się Święto Kwitnącej Jabłoni. Więcławice dzielą się na Więcławice Stare i Więcławice Dworskie. Miejscowości znajdują się w środkowej części gminy i stanowią jedno z trzech centrów gminy. Sołectwo posiada szkołę podstawową, gimnazjum, parafię katolicką, remizę Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, siedzibę Ludowego Klubu Sportowego Polonia i Stowarzyszenia Parafialnego Klub Sportowy Jakub oraz Informatyczne Centrum Edukacyjne

22 Sieborowice leŝą we wschodniej części gminy Michałowice i graniczą z gminą Kocmyrzów-Luborzyca. Znajduje się tu odremontowany dwór Zakrzeńskich z parkiem i zabudowaniami dworskimi, gdzie obecnie mieści się Dom Dziecka. Młodziejowice połoŝone są w dolinie rzeki Dłubni, przy drodze powiatowej i graniczą z gminą Zielonki. W miejscowości znajdują się ruiny dworu, drewniany młyn wodny oraz jeden z największych w gminie lasów liściastych. Większa część wsi to teren Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. KsiąŜniczki to miejscowość w dolinie Dłubni, na południu gminy, granicząca z gminą Zielonki. Istnieje tu remiza Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, pozostałości XIXwiecznego dworu z zabudowaniami dworskimi i parkiem. DuŜy obszar sołectwa leŝy w granicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Zdzięsławice połoŝone w centrum gminy. To jedna z najmniej zaludnionych wsi Michałowic. Pielgrzymowice leŝą we wschodniej części gminy Michałowice, na granicy z gminą Kocmyrzów-Luborzyca. Prawda usytuowana we wschodniej części Michałowic, graniczy z gminą Kocmyrzów-Luborzyca. W miejscowości znajduje się wiele punktów widokowych, z których widać Kraków, Michałowice, Beskidy, a nawet Tatry. Kończyce połoŝone nad Dłubnią, na południu gminy, graniczą z Zielonkami. Znajduje się tu drewniany działający młyn wodny. Część miejscowości leŝy w granicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Raciborowice są najbardziej wysuniętą na południe miejscowością gminy, graniczącą z Krakowem, gminą Kocmyrzów-Luborzyca oraz gminą Zielonki. LeŜą częściowo w granicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Wieś jest jednym z trzech centrów gminy. W Raciborowicach znajduje się gotycki kościół, drewniana kaplica cmentarna, drewniany młyn oraz szkoła podstawowa, gimnazjum, apteka, poczta, remiza Ochotniczej StraŜy PoŜarnej oraz boisko sportowe Historia [18] W gminie Michałowice znajdują się ślady obecności człowieka zasiedlającego ten obszar juŝ od czasów prehistorycznych. Teren ten połoŝony w szerokiej, łagodnej dolinie rzecznej obfitował w Ŝyzne gleby lessowe, lasy, zwierzynę łowną i ryby oraz krzemień ze względu na sąsiedztwo terenów jurajskich

23 W górnym biegu rzeki znajdują się najstarsze stanowiska, które potwierdzają obecność człowieka na tym terenie pochodzące z mezolitu (środkowa epoka kamienia r. p.n.e.).w późniejszych okresach obszar, a zwłaszcza dolny bieg Dłubni, znajdował się w zasięgu stałego osadnictwa rolniczego. W wyniku tych przekształceń został pozbawiony duŝej części lasów. W wieku XIII/XII p.n.e. w dolinie Dłubni pojawiają się osady kultury łuŝyckiej. Na przełomie er zapoczątkowano zwarte osadnictwo. W pierwszej połowie III wieku pojawili się tu Celtowie, którzy ulepszyli uprawę ziemi, produkcję Ŝelaza i garncarstwo. W średniowieczu (XII wiek) na terenie znajdowało się co najmniej 8 osad, określanym jednym terminem Dłubnia. Dały one początek wsiom Michałowice, Imbramowice, Iwanowice, Sieciechowice, Raciborowice, Ściborzyce, Kantorowice, Małoszyce. ZałoŜycielami tych osad była prawdopodobnie rodzina Awdańców, pochodzenia nordyckiego. Od połowy XIII do końca XIV wieku w dolinie Dłubni nastąpił największy przyrost osad. W kolejnych wiekach obszary dzisiejszej gminy Michałowice pozostawały w rękach kościelnych i szlacheckich. W Raciborowicach proboszczem był historyk Jan Długosz, który ufundował istniejącą do dziś świątynię. Bliskość Krakowa sprzyjała wówczas intensywnemu rozwojowi przemysłu i rolnictwa, czego dowodem są udokumentowane obiekty przemysłowe: młyny zboŝowe w Raciborowicach, Młodziejowicach, Michałowicach i Wilczkowicach, papiernie w Młodziejowicach i Wilczkowicach. Rzeka była podstawowym źródłem energii, dlatego w dolinie istniało wiele obiektów przemysłowych. Dodatkowo na dzisiejszym obszarze gminy znajdowały się równieŝ olejarnie, ślusarnie, kuźnie, karczmy i browary. W XVIII wieku Michałowice dwukrotnie zmieniały właściciela. W 1756 roku Michałowice przeszły spod władania Zakonu BoŜogrobców z Miechowa na rzecz beneficjum królewskiego. Natomiast w 1788 roku na wieczyste posiadanie otrzymał je Hugo Kołłątaj. W 1793 roku po wygranej pod Racławicami przez Michałowice przechodził z Kosynierami Tadeusz Kościuszko, by załoŝyć obóz w Bosutowie, sąsiadującym z Młodziejowicami. Po upadku Powstania Kościuszkowskiego Michałowice włączono do Austrii. W latach posiadaczką Michałowic była hrabina Maria z Kołłątajów Krasicka

24 Za czasów Napoleona Michałowice naleŝały do Księstwa Warszawskiego (1809 r.), a po jego upadku zostały włączone do zaboru rosyjskiego. Raciborowice natomiast wchodziły w skład Rzeczpospolitej Krakowskiej, a po jej likwidacji, zostały wcielone do zaboru austriackiego. W 1815 roku na terenie gminy utworzono komorę celną, która początkowo znajdowała się w Wilczkowicach, a w 1838 r. została przeniesiona do Michałowic. W roku 1866 utworzono gminę Michałowice, składającą się ze wsi: Michałowice, Garlica, Kończyce, Kozierów, KsiąŜniczki, Masłomiąca, Młodziejowice, Sieborowice, Więcławice, Wilczkowice, Wola Więcławska, Wola Zachariaszewska, Zagórzyce, Zdzięsławice, Zerwana. 6 sierpnia 1914 roku przez Michałowice przechodziła I Brygada Kadrowa Józefa Piłsudskiego, która wyruszyła z ulicy Oleandry w Krakowie. Na Komorze w Michałowicach obalono słupy graniczne. W celu uczczenia tego wydarzenia w przysiółku Komora umieszczono pamiątkowy obelisk Zabytki i ciekawe miejsca W gminie Michałowice znajduje się wiele ciekawych miejsc i zabytków [17,18]. Kościół pod wezwaniem św. Jakuba w Więcławicach Starych zbudowany został w 1340 roku. Wykonano go z drzewa modrzewiowego, w stylu barokowym. W 1757 roku dokonano konsekracji kościoła, a takŝe przebudowy i konserwacji. W 1868 roku dobudowana została zakrystia. Kościół posiada trzy rokokowe ołtarze, w których znajdują się obrazy i figurki z połowy XVIII wieku. Z kościołem sąsiaduje drewniana dzwonnica i nagrobki dziedziców dóbr Wilczkowice i Masłomiąca. Gotycki kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty w Raciborowicach ufundowany został w latach przez Jana Długosza. Jest on bogaty w płaskorzeźby i herby. Przy kościele znajduje się dzwonnica, której murowane przyziemie pochodzi z XV wieku, a część drewniana z drugiej połowy XIX wieku. Na pobliskim cmentarzu parafialnym ulokowana jest kaplica z 1847 r. Kościół w Michałowicach 8 września 1963 r. poświęcił ówczesny biskup Karol Wojtyła. Kościół w stylu bazylikowym wybudowano z białego piaskowca w latach 50-tych XX wieku. Obok ołtarza głównego wmurowano relikwie św. Stanisława i błogosławionego Wincentego Kadłubka. Zespół dworsko-parkowy w Michałowicach powstał w latach według projektu Teodora Talowskiego. Dwór ma kształt litery L, posiada dwupiętrową basztę

25 i kaplicę. Po poŝarze w 1979 r. został prawie całkowicie zniszczony, odbudowano go w latach Dwór jest otoczony parkiem z pomnikami przyrody. Zespół dworsko-parkowy w Sieborowicach pochodzi z 1882 r. W jego otoczeniu znajduje się zabudowa dworska wpisana do ewidencji zabytków, do której naleŝą dwa spichlerze murowane z 1880 r. oraz stajnie dworskie. Obecnie w dworze prowadzony jest Państwowy Dom Dziecka. Zespół dworsko-parkowy w Młodziejowicach jest złoŝony z dwóch części, z których starsza pochodzi z drugiej połowy XVI wieku. Dwór uległ zniszczeniu i obecnie jest w bardzo złym stanie. Dwór posiada imponujące piwnice, otoczony jest parkiem krajobrazowym, w którym znajdują się pomnikowe okazy przyrody. W skład kompleksu dworskiego wchodził takŝe drewniany młyn wodny z początku XX wieku, który nadal spełnia swoje pierwotne funkcje. Przy drodze krajowej numer 7, w sołectwie Zerwana znajduje się dom mieszkalny z mieszczącą się w nim historyczną apteką. Dom wybudowano w 1917 r. i przebudowano w roku W sąsiadującym ogrodzie istnieje Kaplica pochodząca z XVIII wieku oraz figura na postumencie z 1744 r. Zespół dworsko-parkowy w KsiąŜniczkach powstał w 1896 r. W zespole zachował się budynek rządcówki oraz spichlerz z XIX wieku. Całość otacza park krajobrazowy załoŝony na przełomie XIX/XX wieku, w którym niektóre okazy drzewostanu mogą liczyć ponad 100 lat. Cały zespół dworsko-parkowy liczy ponad 1 ha powierzchni. Obelisk w Michałowicach-Komora leŝy w miejscu dawnej granicy zaborów austriackiego i rosyjskiego. Powstał 11 listopada 1936 r. w celu upamiętnienia przemarszu I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego w roku Stadnina koni Nowakówka w Więcławicach Dworskich połoŝona jest niedaleko drogi krajowej numer 7 i stawów w Masłomiącej. Gospodarstwo załoŝono w 1904 r., posiada 11 ziemi i składa się z lasów, pastwisk i ziem ornych. Stadnina koni i gospodarstwo agroturystyczne Stary Młyn w Wilczkowicach zlokalizowana jest w Dłubniańskim Parku Krajobrazowym, w pobliŝu Ojcowskiego Parku Narodowego. Stadnina załoŝona została w 1987 r. W jej skład wchodzi takŝe drewniany młyn wodny. Specjalistyczne Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne EKOMED w Pielgrzymowicach znajdujące się 14 km od Krakowa. Ośrodek oferuje zabiegi lecznicze oraz rehabilitację. Kompleks 5 stawów rybnych w Masłomiącej połoŝony jest przy drodze powiatowej. Na środku największego z nich znajduje się wyspa, a pomiędzy nimi pamiątkowy obelisk

26 ku czci mieszkańców zamordowanych przez hitlerowców. W pobliŝu stawów mieści się pizzeria i kawiarnia Gawęda oraz droga dojazdowa do stadniny koni Nowakówka. Drewniany młyn w Kończycach wybudowano na początku XX wieku. Kilkakrotnie był on remontowany. MoŜna w nim znaleźć maszyny pochodzące jeszcze sprzed wojny. Przy drodze krajowej numer 7 w Michałowicach znajduje się równieŝ kopiec drogowy z 1830 r. usypany na pamiątkę zakończenia 10-letniej budowy tej trasy. Kopiec ma formę ostrosłupa i wysokość około 6 m. Rys.4. Mapa ciekawych miejsc i zabytków [18] 3.4. Gastronomia i noclegi Na terenie gminy istnieje kilka punktów gastronomicznych i noclegowych [17,18]. W centrum Michałowic, przy drodze numer 7 znajduje się restauracja Michałowicza. W Wilczkowicach na terenie Jurajskiej Osady znajduje się łowisko pstrąga oraz smaŝalnia ryb. W sąsiedztwie mieści się zabytkowy młyn wodny z początków

27 XX wieku, który moŝna zwiedzać. W pobliŝu stawów w Masłomiącej połoŝona jest pizzeria Gawęda, która posiada bardzo malowniczą i dogodną lokalizację. Nieopodal znajduje się takŝe stadnina koni. Noclegi oferuje Gospodarstwo Agroturystyczne Stary Młyn w Wilczkowicach. W jego skład wchodzi stadnina koni i drewniany młyn wodny Istniejące trasy rowerowe w gminie Gmina Michałowice posiada obecnie 4 trasy rowerowe o łącznej długości około 45 km [18]: Droga Świętego Jakuba - szlak Ŝółty, Szlak rowerowy Dolina Dłubni - szlak niebieski, Szlak rowerowy Widokowy - szlak zielony, Szlak rowerowy Kościuszkowski - szlak czerwony. Rys.5. Mapa istniejących szlaków rowerowych w gminie Michałowice [18] Droga Świętego Jakuba oznakowana symbolem Ŝółtej muszli św. Jakuba na niebieskim tle. Trasa ta jest częścią systemu szlaków, które prowadzą do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Z tego powodu jest ona jednokierunkowa. Michałowicki odcinek

28 liczący 9,5 km jest częścią małopolskiej Drogi św. Jakuba, o długości 169 km wiodącej z Sandomierza do Krakowa. Jest to szlak szosowo-terenowy. Szlak rowerowy Dolina Dłubni ma długość ponad 40 km, w tym na terenie gminy Michałowice 11,2 km. Jest to równieŝ szlak szosowo-terenowy. Biegnie on doliną rzeki Dłubni, od miejscowości Raciborowice aŝ do Wilczkowic. Trasa jest łatwa i znajduje się na niej wiele zabytków oraz ciekawych miejsc. Szlak rowerowy Widokowy to szlak szosowo-terenowy o łącznej długości 24,2 km, z czego 13,2 km znajduje się na terenie gminy Michałowice. Szlak rozpoczyna się w miejscowości Dziekanowice, prowadzi przez Raciborowice, Więcławice, Zdzięsławice, Młodziejowice, Michałowice, następnie na teren Gminy Zielonki. Szlak rowerowy Kościuszkowski ma łączną długość 97 km, w tym w gminie Michałowice 11 km. Jest to równieŝ szlak szosowo-terenowy. Trasa przebiega przez miejsca związane z Tadeuszem Kościuszką. W gminie Michałowice zaczyna się w Raciborowicach, przechodzi przez Kończyce, KsiąŜniczki i dalej przez Goszczę, Słomniki do Racławic, na pola bitewne, przez Radziemice, Koniuszę i Luboszyce, a następnie wraca do Raciborowic

29 4. GIS jako narzędzie waloryzacji krajobrazu 4.1. Funkcjonalność GIS System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) jest to system informacyjny, który słuŝy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych [19]. Jedną z jego funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. JeŜeli System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej, nazywany jest Systemem Informacji o Terenie (LIS ang. Land Information System). System Informacji Geograficznej składa się z kilku części realizujących odrębne funkcje: wprowadzenie i weryfikacja danych, zarządzanie i przetwarzanie w obrębie bazy danych, przetwarzanie i analizy danych geograficznych, prezentacje graficzne, kartograficzne i tekstowe danych, komunikacja z uŝytkownikiem. Wprowadzanie danych. Źródłem danych wejściowych dla GIS są mapy, ortofotomapy, obrazy satelitarne, ankiety statystyczne, dokumenty z pomiarów geodezyjnych i obserwacji terenowych oraz inne informacje zapisane w postaci cyfrowej. Do analiz GIS potrzebne są dane w formie cyfrowej, dlatego teŝ dane analogowe wymagają skanowania lub/i wektoryzacji. Dane posiadają atrybuty przestrzenne i nie przestrzenne (nazwy, liczby, cechy jakościowe i ilościowe). W GIS powszechna jest wymiana danych między róŝnymi systemami. Zarządzanie bazą danych. Dostęp do zbiorów danych zapisanych w postaci cyfrowej zapewnia system zarządzania bazą danych. UmoŜliwia on edycję, wyszukiwanie, aktualizację i porządkowanie danych. Baza moŝe mieć róŝną strukturę: hierarchiczną, sieciową, relacyjną lub obiektową. Jednostkami bazy danych są rekordy, którym odpowiadają obiekty geograficzne lub kartograficzne. Rekordy dzielą się na pola, które z kolei odpowiadają atrybutom. Główne zadanie systemu zarządzania geograficzną bazą danych to szybki dostęp do danych. Dane przetwarzane są do postaci warstw (klas obiektów). Wyprowadzanie i obrazowanie danych. Wyprowadzenie danych polega na ich przedstawianiu w formie zrozumiałej dla uŝytkownika lub w formie umoŝliwiającej ich transfer do innego systemu przetwarzania. Dane mogą być prezentowane w formie

30 dwuwymiarowej lub bardziej zaawansowanej trójwymiarowej. Procedury prezentacji mają na celu uzyskanie trwałej kopi obrazowej w postaci mapy. Zastosowania GIS są bardzo szerokie - jest wykorzystywany m.in. w ewidencji gruntów i budynków, w regionalnych systemach informacji przestrzennej (najczęściej ogólno geograficznych), w systemach planowania i zarządzania komunikacją miejską, w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego. GIS wykorzystuje się równieŝ do przetwarzania informacji o lokalizacji róŝnych zjawisk, zwłaszcza zmiennych w czasie, a takŝe do obrazowania danych o charakterze statystycznym. Informacje te słuŝą przede wszystkim urbanistom, geodetom, konstruktorom, decydentom a takŝe zwykłym obywatelom. W ostatnim czasie obserwuje się tendencję tworzenia prostych systemów dedykowanych społeczeństwu a obsługiwanych w przeglądarkach internetowych WEB GIS. Widoczny jest ciągły rozwój GIS. Zarówno w strefie funkcjonalności i analiz, jak równieŝ w wykorzystywaniu nowych danych. Odpowiednie oprogramowanie ma między innymi moŝliwość wyboru optymalnej trasy bazując na analizach GIS. UŜytkownik podaje potrzebne dane oraz punkt początkowy i końcowy takiej drogi. Analizy te dotyczą nie tylko wyselekcjonowania dróg dla ruchu pojazdów mechanicznych, ale takŝe dla wygenerowania turystycznych tras rowerowych [1] Metody określania atrakcyjności krajobrazu waloryzacja W zaleŝności od sposobu określania wartości i przyjętych zasad oceny, stosowane są dwie zasadnicze grupy metod oceny [2]: 1) bezwzględne (absolutne) - pozwalające na określenie wartości przez ustalenie cech jakościowych, charakterystycznych dla danej rzeczy lub zjawiska. Cechy te najczęściej określane są za pomocą powszechnie stosowanych jednostek miar, takich jak: pieniądze, metry, gramy, itp., 2) względne (porównawcze) - pozwalające na określenie danej wartości przez porównanie z analogiczną wartością przyjętą za jednostkę odniesienia (wzorzec). W badaniach waloryzacyjnych waŝnym elementem jest dobranie skali (ilościowe, jakościowe cyfrowe-bonitacyjne, ciągłe wartościujące oraz rangowanie). Skale ilościowe stosuje się do porównywania dwóch lub kilku obiektów, gdy przynajmniej jedno z kryteriów oceny jest wyraŝane w liczbach. Skale bonitacyjne mają charakter dyskretny, co przejawia się brakiem przejść między poszczególnymi cyframi lub słowami

31 określającymi wartość. Ciągłe skale wartościujące są stosowane w badaniach porównawczych sumujących oceny tego samego obiektu w róŝnych porach roku lub dnia, ale prowadzonych przez róŝne osoby. Waloryzacja to wartościowanie, określanie znaczenia i przypisywanie zalet przedmiotom, osobom lub działaniom. Waloryzację moŝna takŝe rozumieć jako klasyfikację przestrzeni, czyli określanie przydatności danej jednostki przestrzennej do spełniania róŝnych celów. Proces ten pozwala oszacować moŝliwości zagospodarowania i spełniania konkretnej funkcji przez obszar (rolnej, mieszkaniowej, leśnej, rekreacyjnej, przemysłowej, handlowej, itp.). Cel opracowania determinuje szczegółowość klasyfikacji oraz liczbę wyodrębnionych kategorii. W ten sposób pojmowana waloryzacja jest: - podstawowym narzędziem podejmowania decyzji planistycznych, - elementem szeroko pojmowanego zarządzania przestrzenią planistyczną, - źródłem wyboru najwłaściwszego wykorzystania elementów środowiska, - podstawą optymalizacji funkcji w przestrzeni, - instrumentem kontroli zgodności prowadzonej gospodarki przestrzennej z załoŝeniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz potrzebami społecznymi i gospodarczymi, - narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska. [2] Waloryzacja krajobrazu polega na wyznaczaniu jednorodnych obszarów pod względem walorów krajobrazowych. WyróŜnić moŝna trzy podstawowe grupy metod oceny krajobrazu [2]: metody oparte na ocenie wartości przyrodniczej elementów środowiska, metody oparte na ocenie estetyczno-widokowych wartości krajobrazu metody wartościujące krajobraz do określonego celu

32 Podział metod oceny krajobrazu przedstawiono w tabeli 1: cel waloryzacji metody oceny i waloryzacji krajobrazu sposób pozyskiwania informacji zakres wykorzystania informacji nadrzędna interpretacja wartości sposób kreowania wartości konkretne przedsięwzięcia potrzeby uniwersalne terenowy kameralny mieszany cząstkowy kompleksowy względy estetyczne inne względy np. ekologiczne ankietowy naukowy Tab.1. Klasyfikacja metod oceny i waloryzacji krajobrazu [2] Metody kartograficzne, zaliczane do metod kameralnych, charakteryzują się obiektywnością, szybkością i powtarzalnością badań. Zaletą jest takŝe obiektywność ale dotyczy to przypadku gdy dane dobrze obrazują krajobraz. Metody te opierają się na trójwymiarowym modelu (mapa), co daje im przewagę nad metodami terenowymi. Taki sposób waloryzacji moŝe być stosowany do badań o charakterze wstępnym lub do duŝych obszarów, gdzie bezpośrednie obserwacje terenowe są niemoŝliwe ze względu na skalę opracowania. Przewaga metod terenowych nad kartograficznymi polega na fakcie, Ŝe najbardziej obiektywna ocena powinna być dokonywana w czasie bezpośredniej obserwacji krajobrazu w terenie Metody wykorzystane w pracy W pracy wykonano waloryzację krajobrazu dwoma metodami - waloryzacja metodą siatkową Dubel oraz waloryzacja w obszarach widoczności z określonych punktów przestrzeni. Obie analizy przeprowadzono pod kątem waloryzacji przyrodniczokrajobrazowej gminy dla potrzeb planowania i organizacji turystyki na wsi. Metoda siatkowa Dubel uwzględnia komponenty środowiska takie jak wody, lasy, zabudowę, łąki i pola orne. Była ona przeprowadzona jedynie w celach orientacyjnych. Z kolei waloryzacja w obszarach widoczności z określonych punktów przestrzeni miała na celu wyselekcjonowanie najbardziej atrakcyjnych obszarów, przez które prowadzone będą trasy rowerowe

33 Waloryzacja metodą siatkową Dubel W ramach powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej gmin sporządzanej od 1987 r. pod kierunkiem Krystyny Dubel wykonywana była ocena środowiska dla potrzeb rekreacji. Waloryzacja była wykonywana przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody bonitacji punktowej. W metodzie tej załoŝono wyodrębnienie z przestrzeni obszarów, na których występują elementy lub ich kompozycje, będące nośnikami walorów turystycznych. Podstawowymi elementami krajobrazu atrakcyjnymi z turystycznego punktu widzenia są głównie wody powierzchniowe, szata roślinna, klimat i rzeźba terenu. W ocenie uwzględniono równieŝ łąki i pastwiska, pola orne oraz obszary zurbanizowane. Wyniki analizy przestrzennego rozkładu ruchu turystycznego wykazały, Ŝe nad wodami wypoczywa około 50% ludzi, w górach około 30%, a na pozostałym obszarze 20-30% ludzi. Dlatego teŝ najwyŝszą wartość jednostkową przypisano wodom powierzchniowym. Na drugim miejscu uplasowała się szata roślinna, a na trzecim zróŝnicowanie wysokości terenu. Następnie łąki, pastwiska i grunty orne [2]. Analiza opisywaną metodą została przeprowadzona w następujących etapach: utworzenie siatki kilometrowej obejmującej gminę Michałowice, obliczenie w kaŝdym kwadracie pól powierzchni poszczególnych kategorii uŝytkowania terenu, obliczenie minimalnej i maksymalnej wysokości terenu w kaŝdym kwadracie, przypisanie na podstawie przedstawionej poniŝej tabeli kaŝdemu kwadratowi siatki wartości punktowej

34 Odsetek pokrycia powierzchni Walory (w punktach) pola podstawowego [%] woda las łąki pola orne Obszar zurbanizowany 10 <5;15> (15;25> (25;35> (35;45> (45;55> (55;65> (65; 75> (75;85> (85; 100> punkt za kaŝde 10 m wysokości względnej Tab.2. System bonitacji środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystycznowypoczynkowych [2] Waloryzacja w obszarach widoczności z określonych punktów przestrzeni Metoda powstała jako modyfikacja podejścia zaproponowanego przez Dubel [14]. Zastosowano dwie zmiany. Pierwsza to większe zróŝnicowanie analizowanych komponentów środowiska przyrodniczego. Uwzględnione zostały dodatkowo zabytki, istniejące ścieŝki rowerowe oraz połoŝenie na terenach parków krajobrazowych. Druga róŝnica polega na ograniczeniu waloryzacji do obszarów widocznych ze wskazanych miejsc przestrzeni. Analizę przeprowadzono w następujących etapach: wektoryzacja 21 punktów widokowych pozyskanych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zagęszczenie sieci dodatkowymi 25 punktami zwektoryzowanymi na podstawie ortofotomapy, Numerycznego Modelu Terenu i mapy uŝytkowania, wykonanie analizy widoczności dla wszystkich punktów, obliczenie pola powierzchni poszczególnych kategorii uŝytkowania terenu w obszarze widoczności dla kaŝdego punktu, obliczenie minimalnej i maksymalnej wysokości terenu we wszystkich obszarach widoczności, nadanie wszystkim punktom odpowiedniej wartości zgodnie z poniŝszą tabelą

35 Odsetek pokrycia powierzchni pola podstawowego Wody Lasy Zieleń wiejska Walory (w punktach) Łąki Tereny zakrzaczone Tereny rekreacyjne Tereny rolne Parki krajobrazowe Zabudowa miejska i wiejska Tereny zurbanizowane punkt za 10m wysokości względnej + 1 punkt za kaŝdy zabytek w zasięgu widoczności + 1 punkt za kaŝde 300m ścieŝek rowerowych w obszarze widoczności. Tab.3. Zmodyfikowany system bonitacji środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyczno-wypoczynkowych

36 5. Koncepcja tras rowerowych dla Michałowic 5.1. Zasady stosowane w projekcie Pierwszym kryterium zastosowanym w projekcie było podłuŝne nachylenie dróg. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [7], określa spadki dopuszczalne dla tras rowerowych. Nachylenia podłuŝne powinny wynosić do 5%, a w wyjątkowych przypadkach do 15%. Na podstawie tego rozporządzenia w pracy wyodrębniono 3 przedziały nachyleń: do 5%, od 5% do 15%, powyŝej 15%. Kolejne kryterium dotyczyło wykluczenia dróg, przy których wyŝej wymienione rozporządzenie nie zezwala na bezpośrednie prowadzenie tras rowerowych. Na terenie gminy Michałowice znajduję się tylko jedna tego typu droga. Jest to droga główna ruchu przyspieszonego (GP), od której ścieŝki rowerowe muszą być oddalone co najmniej o 5 m. Dodatkowo w gminie znajdują się drogi lokalne, zbiorcze oraz dojazdowe, przy których trasy rowerowe mogą przebiegać bezpośrednio. Następnie uwzględniono atrakcyjność terenu. W tym celu stworzono nieregularną siatkę punktów widokowych. W obszarach widoczności tych punktów przeprowadzona została waloryzacja krajobrazu, która była pomocna do określenia obszarów atrakcyjnych przyrodniczo (z zastrzeŝeniem, Ŝe wybrana kwantyfikacja walorów nie jest obarczona czynnikiem subiektywnym). Dopełnieniem zasad stosowanych w projekcie było uwzględnienie terenów ciekawych kulturowo. Skupiono się przede wszystkim na występowaniu zabytków i ciekawych miejsc. Polegało to na takim zaprojektowaniu tras rowerowych, aby przebiegały one przez jak największą ilość tych miejsc. Ostatecznie wzięto pod uwagę istniejące ścieŝki rowerowe, tak aby projektowane trasy były zagęszczeniem sieci. Nowe drogi rowerowe mogą być połączeniem juŝ istniejących

37 5.2. Włączenie do tras istniejących lub zaprojektowanych Jak opisano w rozdziale 3.5 w gminie Michałowice istnieją obecnie cztery szlaki rowerowe: Droga św. Jakuba, Dolina Dłubni, Widokowy i Kościuszkowski [18] o łącznej długości 44,9 km. Przebiegają one jednak w okolicach tylko połowy ciekawych miejsc i zabytków w gminie. Dodatkowo ujmują 8 punktów widokowych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W projekcie starano się nie powielać tych tras. Celem było zagęszczenie sieci rowerowej i połączenie istniejących ścieŝek. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice znajdują się informacje dotyczące przebiegów projektowanych ciągów pieszych. Nie ma natomiast Ŝadnych danych o projektowanych ścieŝkach rowerowych Wykorzystanie propozycji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W celu ustalenia właściwej koncepcji tras rowerowych przeanalizowano następujące dokumenty: Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice (wrzesień 2004) [9], Uchwała nr XLVI/383/2006 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru I [10], Uchwała nr XLVI/384/2006 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru II [11], Uchwała nr XLVI/384/2006 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru III [12], Uchwała nr V/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie opracowania miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice: dla obszaru IV-Dolina Dłubni (uchwała nr V/32/2007) [13], Uchwała nr V/33/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie opracowania miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice: dla obszaru V (uchwala nr V/33/2007) [14], Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego mapy

38 Z analizy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Michałowice [9] uzyskano informacje dotyczące problemów z jakimi boryka się omawiana gmina. Są to: problemy z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego (zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i wgłębnych, hałas, spaliny, powodzie oraz obszary chronione) problemy przestrzenne (kierunki rozwoju gminy z uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych) problemy infrastrukturalne (wpływ trasy szybkiego ruchu S7 Warszawa - Kraków - ChyŜne, rozbudowa i modernizacja dróg oraz kanalizacji i sieci gazowej) problemy gospodarcze (gospodarstwa rolne, rynek pracy) problemy społeczne i socjalne (infrastruktura techniczna, problemy mieszkaniowe, bezpieczeństwo publiczne). W celu rozwoju gminy oraz poprawy warunków Ŝycia jej mieszkańców w studium określono kilka celów strategicznych [9]. Zobowiązano się do poprawy walorów ochrony środowiska, ochrony istniejących wartości kulturowych, zabezpieczenia realizacji zadań publicznych związanych z wysoką jakością obsługi ponad lokalnej, zwiększenia efektywności wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego w sektorze pozarolniczym, efektywności wykorzystania mienia gminnego, zapewnienie powszechnej dostępności do dóbr, usług i informacji związane z poprawą i osiągnięciem wysokiego standardu warunków Ŝycia mieszkańców. Dodatkowo w celu właściwej dbałości o dobra kultury między innymi powstać mają parki kulturowe, obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz znajdujące się w ewidencji zabytków, a takŝe stanowiska archeologiczne mające zostać objęte odpowiednią ochroną. Zasygnalizowano takŝe powstanie szlaku kulturowego zabytków gminnych. W celu usprawnienia rozwoju przestrzennego gminę Michałowice podzielono na następujące obszary [9]: A - zachodnia część gminy - obszar porządkowania i rozwoju zainwestowania kubaturowego złoŝony z:

39 A1 - Michałowice zachodnie i południowe - centrum administracyjno-usługowe gminy i główny ośrodek ruchu turystycznego oraz teren porządkowania i dalszego rozwoju zainwestowania mieszkaniowo-usługowego. A2 - Koziełów, Górna Wieś, Michałowice i Wilczkowice zachodnie przeznaczono na mieszkalnictwo jednorodzinne i zagrodowe. B - część Michałowic w dolinie rzeki Dłubni, część Wilczkowic, Młodziejowice zachodnie, KsięŜniczki, Kończyce i Raciborowice - obszar koncentracji zieleni i urządzeń rekreacyjno-turystycznych. C - obszar kontrolowanej urbanizacji: C1 - Raciborowice (bez Doliny Dłubni), część Kończyc, KsiąŜniczki i Młodziejowice na lewym brzegu Dłubni, Michałowcie wschodnie, Wilczkowice, Zerwana zachodnia, Masłomiąca - budownictwo mieszkaniowo-usługowe wzbogacone w funkcje turystyczno-rekreacyjne. C2 - Zerwana wschodnia, północny-zachód Woli Więcławskiej - tereny wyznaczone dla rozwoju jako funkcji głównych nieuciąŝliwej produkcji i usług komercyjnych oraz mieszkalnictwa jednorodzinnego. D - obszar osadniczo-rolniczy - pozostałe tereny na wschodzie gminy. Gmina Michałowice podzielona jest na pięć obszarów, z których trzy (I, II, III) posiadają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla dwóch kolejnych (IV, V) podjęto działania w celu ich utworzenia. Obszar I obejmuje Górną Wieś, Kończyce, Kozierów, Michałowice, Wilczkowice, Zerwaną; część wsi KsiąŜniczki, Masłomiąca, Młodziejowice, Pielgrzymowice, Raciborowice, Sieborowice, Więcławice Dworskie i Stare, Wolę Więcławską, Zagórzyce Dworskie i Stare oraz Zdzięsławice [10]. Obszar II objęty planem to część wsi Masłomiąca [11]. Obszar III obejmuje część wsi KsiąŜniczki, Masłomiąca, Młodziejowice [12]. Obszar IV to teren Doliny Dłubni, a dokładniej Wilczkowice, Zerwana, Michałowice, Młodziejowice, KsiąŜniczki, Kończyce, Raciborowice [13]. Obszar V obejmuje część Górnej Wsi, Michałowic, Masłomiący, Młodziejowic, Raciborowic, Sieborowic, Więcławic Dworskich, Wilczkowic i Woli Więcławskiej [14]

40 Wytyczne zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego istotne dla niniejszej pracy dyplomowej [10, 11, 12, 13, 14]: wysokość budynków i budowli: - do 9 m na terenach Jurajskich Parków Krajobrazowych, - poza granicami Jurajskich Parków Krajobrazowych: do 12 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami usługowymi lub do 9 m dla obiektów gospodarczych w zabudowie zagrodowej i mieszkalnej, - do 12 m dla zabudowy usługowej z wyjątkiem obiektów szczególnych (na przykład wieŝe kościoła, obiekty technologiczne, maszty, wieŝe widokowe), - do 12 m dla obiektów produkcyjnych, składowych i magazynów z wyjątkiem obiektów, których wysokość i gabaryty są wymuszone technologią lub uwarunkowaniami technicznymi produkcji, - do 16 m dla zabudowy terenów sportu i rekreacji, turystyki i rekreacji z wyjątkiem elementów konstrukcyjnych (na przykład maszty, wsporniki). intensywność zabudowy: - do 0,85 dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności, - do 0,70 dla terenów produkcyjnych, składów i magazynów, - do 0,55 dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, - do 0,40 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - do 0,40 dla terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz do 0,70 dla zabudowy niemieszkalnej słuŝącej do produkcji rolnej, - do 0,40 dla terenów turystyki wodnej, - do 0,85 dla rozbudowywanych budynków istniejących przed planem. Wydzielone zostały między innymi następujące obszary turystyki i rekreacji, turystyki wodnej oraz sportu i rekreacji [10, 11, 12, 13, 14]. Obejmują one obiekty i urządzenia wypoczynku urlopowego i weekendowego (campingi, hotele, domy wypoczynkowe, pensjonaty, pola namiotowe), urządzenia sportowe (stadiony, boiska, bieŝnie, hale sportowe, pływalnie, szatnie), usługi z zakresu handlu i gastronomii z towarzyszącą zielenią, trasy i szlaki turystyczne

41 Przewidziana i ściśle określona została takŝe moŝliwość prowadzenia ciągów pieszych i rowerowych. Mogą być one prowadzone jako: wydzielone drogi rowerowe, pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodników lub jezdni, ciągi pieszo-rowerowe, oznakowane trasy rowerowe prowadzone ulicami w obszarach o małym natęŝeniu ruchu, realizacja małej architektury przy projektowanych trasach

42 6. Opracowanie projektu GIS 6.1. Dane źródłowe Większość danych przestrzennych uŝytych do badań jest archiwizowana w modułach kartograficznych, zwanych arkuszami. Obszar opracowania jest w pełni pokryty przez 8 arkuszy w skali 1: w układzie 1992, zgodnie z poniŝszym wykazem: M B-d-3 M B-d-4 M A-c-3 M D-b-1 M D-b-2 M C-a-1 M C-a-2 M C-a-3 Dane źródłowe to: baza danych ATLAS.mdb zawierająca dane ogólnogeograficzne z województwa Małopolskiego, barwne ortofotomapy w skali 1: w arkuszach 1: w układzie 1992 (orto-phare), ortofotomapy panchromatyczne w skali 1: w arkuszach 1:5 000 w układzie 1992, wykonane w ramach projektu LPIS (orto-lpis), drogi, koleje, mosty z Bazy Danych Topograficznych w formacie SHAPE (SKJZ_L, SKKL_L, BBMO_L), szczegółowa mapa uŝytkowania terenu (Corine), Numeryczny Model Terenu o rozdzielczości 1m, przekonwertowany z formatu *.ADF na ASCII, podzielony na arkusze w skali 1: w układzie 1992, wykonany w ramach projektu LPIS. Ponadto w ramach niniejszej pracy pozyskano dodatkowe dane, opisane poniŝej. Wszystkie wymienione grupy danych zobrazowano w Załączniku 1. Baza ATLAS miała w badaniach głównie znaczenie inicjalne oraz słuŝyła jako źródło tych danych, które nie były zawarte w innych materiałach. Większość obiektów w bazie ATLAS powstała na podstawie materiałów kartograficznych w skali 1:50 000, co powoduje, ze dokładność geometryczna tych danych jest za niska w stosunku do potrzeb wykonanych w ramach pracy dyplomowej badań. Z bazy danych ATLAS zaczerpnięto dane powierzchniowe, liniowe i punktowe. PoniewaŜ pozyskane dane wymagały manualnej weryfikacji połoŝenia, ich liczbę ograniczono do minimum. Do danych powierzchniowych zaliczyć moŝna granice gminy Michałowice oraz siatkę arkuszy topograficznych. Dodane elementy liniowe to rzeki, a punktowe - kościoły

43 Ortofotomapy orto-phare składają się z 8 arkuszy według podziału 1: w układzie 1992, natomiast ortofotomapy orto-lpis z 32. Z Bazy Danych Topograficznych [26] pobrano dane wektorowe (drogi, koleje, mosty), które z powodu wysokiej dokładności nie wymagały weryfikacji. W skład mapy Corine [3, mapa wykorzystana w pracy to klasyfikacja zmodyfikowana przez dr W. Drzewieckiego] wchodzą między innymi: następujące formy uŝytkowania: tereny zurbanizowane: zabudowa luźna wielorodzinna miejska typu blokowego, zabudowa luźna jedno i wielorodzinna typu miejskiego, zabudowa jednorodzinna typu wiejskiego, tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne, urządzeń produkcyjnych oraz usługowych rolnictwa, specjalistycznej infrastruktury technicznej, uŝyteczności publicznej, kopalnie, wyrobiska surowców okruchowych i ilastych, rekultywowane i zarastające roślinnością oraz place budów, zantropogenizowane tereny zielone nie uŝytkowane rolniczo: parki miejskie i wiejskie, zieleńce, skwery, trawniki, ogrody działkowe na obszarach miast i poza nimi, cmentarze, tereny nie uŝytkowane gospodarczo, tereny sportowe grunty orne bez rozproszonej roślinności lub z rozproszoną roślinnością drzewiastą i krzewiastą, uprawy szklarniowe i pod folią, uprawy trwałe: sady i plantacje krzewów owocowych, łąki zadarnione lub z udziałem drzew i krzewów, obszary upraw mieszanych: złoŝone systemy bez rozproszonej zabudowy i z rozproszoną zabudową, tereny rolnicze ze znacznym udziałem łąk, zadrzewień i zakrzaczeń, tereny rolnicze z przewagą łąk i pastwisk, tereny rolnicze z przewagą zadrzewień i zakrzaczeń, lasy liściaste o zawartym lub rozluźnionym drzewostanie, zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej: murawy i pastwiska naturalne bez drzew i zakrzaczeń lub z udziałem drzew i zakrzaczeń, wrzosowiska, zakrzaczenia, zalesienia i samosiewy, wylesienia i zręby, tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym, śródlądowe obszary podmokłe: bagna śródlądowe, wody kontynentalne: naturalne zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne, stawy rybne. Szczegółowy wykaz wszystkich kategorii uŝytkowania znajduje się w Załączniku

44 Numeryczny Model Terenu w postaci regularnej siatki składa się z 8 arkuszy z nachodzącymi na siebie zakładkami. Jego rozdzielczość terenowa wynosi 1 m. Dodatkowo część danych pozyskano za pomocą wektoryzacji na podstawie stron internetowych i znajdujących się na nich map. Wprowadzone dane to zabytki i ciekawe miejsca (kościoły, dwory, młyny i inne), punkty widokowe, parki krajobrazowe oraz istniejące ścieŝki rowerowe. Na podstawie ortofotomap zwektoryzowano takŝe zabudowę jednorodzinną, gospodarczą i przemysłową. Dodatkowo w ten sam sposób zweryfikowano przebieg rzek ZałoŜenie i załadowanie projektu GIS Przygotowanie danych do późniejszych analiz odbyło się w programie GeoMedia Professional. Polegało ono na wczytanie istniejących danych, zwektoryzowaniu dodatkowych obiektów oraz przetworzeniu danych. Pierwszym etapem pracy było utworzenie nowej geoprzestrzeni, w której przedstawiono dane, geohutrowni, w której umieszczono dane potrzebne do dalszej pracy oraz systemu odniesienia do poprawnego ulokowania wczytywanych danych. Utworzono geoprzestrzeń o nazwie KKAMGeoworkspace.gws Create a new GeoWorkspace using -> Blank GeoWorkspace Rys. 6. Tworzenie nowej geoprzestrzeni Następnie stworzono geohurtownię o nazwie KKAMWarehouse.mdb Warehouse -> New Warehouse -> normal.mdt (wykorzystano istniejący szablon)

45 Rys.7. Tworzenie nowej geohurtowni oraz wybrano parametry do utworzenia systemu odniesienia, który otrzymał nazwę 1992.csf View -> GeoWorkspace Coordinate System -> wybrano następujące parametry: Projection - układ współrzędnych prostokątnych płaskich, odwzorowanie Transverse Mercator o parametrach: - południk centralny: 19, - przesunięcie współrzędnej poziomej: m, - przesunięcie współrzędnej pionowej: m, - skala na południku centralnym: 0,9993, elipsoida WGS84. Rys.8. Tworzenie nowego systemu odniesienia

46 Kolejnym etapem pracy było załadowanie danych do projektu. Dane zostały zaczerpnięte z bazy danych ATLAS, które dodano za pomocą połączenia do tej bazy, połączenie nazwano ACCESS. Warehouse -> New Connection -> Access Rys.9. Tworzenie nowego połączenia do bazy danych Następnie wyświetlono obiekty: powierzchniowe: - granice gmin - G_GMIN_182, - siatka arkuszy topograficznych w skali 1: TOPO10, liniowe - RZEKI, punktowe - kościoły. Legend -> Add Legend Entries (Zał.3a). (Zobrazowanie funkcji wykorzystanych podczas załoŝenia i załadowania projektu przedstawiono w Załączniku 3)

47 W drugiej kolejności wyświetlono i dodano do bazy KKAMwarhouse ortofotomapy orto_lpis i orto_phare Insert -> Georeferenced Image -> GeoTiff (Zał.3b). granice gmin topo 10 rzeka 2 rzędu rzeka 3 rzędu rzeka 4 rzędu rzeka 5 rzędu kościoły Rys. 10. Obiekty z bazy danych ATLAS i ortofotomapa orto-phare

48 Następnie stworzono połączenie ArcView i wskazano folder, w którym znajdowały się drogi, koleje i mosty województwa Małopolskiego (Baza Danych Topograficznych) w formacie SHAPE. Połączenie nazwano ArcView i za jego pomocą moŝliwe było wyświetlenie wyŝej wymienionych obiektów. Warehouse -> New Connection -> ArcView mosty drogi kolej Rys.11. Dane z Bazy Danych Topograficznych

49 Mapa uŝytkowania terenu Corine miała postać bazy danych (podobnie jak baza ATLAS), dlatego znajdujące się w niej informacje pozyskano za pomocą połączenia Access, które nazwano Corine. Warehouse -> New Connection -> Access Rys.12. Mapa uŝytkowania Corine Dane z mapy uŝytkowania Corine zostały pogrupowane w następujące klasy: Klasy do waloryzacji Wody Lasy Zieleń wiejska Łąki Tereny Klasy z CORINE Rzeki Naturalne zbiorniki wodne jeziora Zbiorniki retencyjne (zaporowe) Stawy rybne Lasy liściaste o zwartym drzewostanie Lasy liściaste o rozluźnionym drzewostanie Parki miejskie i wiejskie Zieleńce, skwery, trawniki Sady Plantacje krzewów owocowych Łąki bez udziału drzew i krzewów Łąki z udziałem drzew i krzewów Odłogi Murawy i pastwiska naturalne w przewadze bez drzew i zakrzaczeń Murawy i pastwiska naturalne z udziałem drzew i zakrzaczeń Wrzosowiska i zakrzaczenia

50 zakrzaczone Tereny rekreacyjne Tereny rolne Inne Zabudowa miejska i wiejska Tereny zurbanizowane Zalesienia i samosiewy Wylesienia i zręby Roślinność rozproszona na podłoŝu skalistym Ogrody działkowe Tereny sportowe Grunty orne bez rozproszonej roślinności Grunty orne z rozproszoną roślinnością drzewiastą i krzewiastą Uprawy szklarniowe i pod folią ZłoŜone systemy upraw i działek z działkami średnimi i duŝymi bez rozproszonej roślinności ZłoŜone systemy upraw i działek z działkami małymi bez rozproszonej roślinności ZłoŜone systemy upraw i działek z działkami małymi z rozproszoną roślinnością Tereny rolnicze ze znacznym udziałem łąk, zadrzewień i zakrzaczeń Tereny rolnicze z przewagą łąk i pastwisk Tereny rolnicze z przewagą zadrzewień i zakrzaczeń Tereny rolnicze ze znacznym udziałem odłogów Tereny rolnicze z przewagą odłogów Tereny niesklasyfikowane Tereny nie uŝywane gospodarczo Bagna śródlądowe Zabudowa luźna wielorodzinna typu miejskiego Zabudowa luźna jednorodzinna typu miejskiego Zabudowa jednorodzinna typu wiejskiego Zabudowa luźna wielorodzinna miejska typu blokowego Tereny przemysłowe Tereny urządzeń produkcyjnych i usługowych rolnictwa Tereny specjalistycznej infrastruktury technicznej Tereny handlowe Tereny uŝyteczności publicznej Koleje i tereny kolejowe Wyrobiska surowców okruchowych i ilastych (piaskowce, Ŝwirowce, glinianki) Wyrobiska rekultywowane i zarastające roślinnością Place budów Cmentarze Tab.4. Wykaz kategorii uŝytkowania terenu mapy Corine pogrupowanych w klasy

51 Ostatecznie wczytano dane wysokościowe z Numerycznego Modelu Terenu w formacie ASCII. W tym celu uŝyto modułu GRID. Zdefiniowano nowy obszar analiz Grid -> Study Area -> Defie New i za pomocą importu pobrano odpowiednie dane. Grid -> Study Area -> Import File (s) (Zał.3c). Kolejnym etapem w przygotowaniu danych było ich ograniczenie do obszaru gminy Michałowice, a dokładniej do 1000 metrowej strefy buforowej wokół niej. W tym celu wyselekcjonowano gminę Michałowice przez utworzenie zapytania zawierającego jej nazwę. Powstały obiekt nazwano Michalowice_Query. Analysis -> Attribute Query (Zał.3d). Aby klasa była edytowalna konieczne było dodanie jej z katalogu zapytań do bazy KKAMwarehouse. Obiekt zachował swoją nazwę, a podczas przenoszenia go nadano mu układ odniesienia (układ 1992). Warehouse -> Output to Feature Class (Zał.3e). W celu ograniczenia zasięgu danych wygenerowano 1000 metrową strefę buforową wokół gminy Michałowice, a następnie dodano ją do bazy KKAMwarehouse. Obiekt nazwano Bufor_1000m_wokol_Michalowic. Analysis -> Buffer Zone (Zał.3f). Warehouse -> Output to Feature Class Następnie docięto obiekty z połączeń Access (baza ATLAS), Corine i ArcView (pliki shape) do 1000 metrowej strefy buforowej wokół gminy Michałowice i dodano je do bazy KKAMwarehouse. Analysis -> Spatial Intersection -> overlap (Zał.3g). Warehouse -> Output to Feature Class Nazwa wejściowej klasy obiektów G_GMIN_182 RZEKI Kościoły SKJZ_L SKKL_L BBMO_L CORINE Tab.5. Nazwy nowopowstałych klas obiektów Nazwy wynikowej klasy obiektów G_GMIN_182_bufor_1000 RZEKI_bufor_1000 Koscioly_bufor_1000 Drogi_TBD_bufor_1000 KOLEJE_TBD_bufor_1000 MOSTY_TBD_bufor_1000 CORINE_bufor_

52 mosty w bufor kościoły w bufor rzeki w bufor drogi w bufor koleje w bufor Corine w bufor Rys. 13. Obiekty docięte do strefy buforowej wokół Michałowic Kolejnym krokiem była weryfikacja połoŝenia danych i dodatkowo wektoryzacja potrzebnych elementów. Konieczne było sprawdzenie i poprawa połoŝenia obiektów z bazy ATLAS. Na podstawie ortofotomap i strony internetowej gminy Michałowice zmieniono połoŝenie rzek i kościołów

53 kościół z ATLAS kościół zweryfikowany Rys.15. PołoŜenie kościoła przed i po rzeki z ATLAS weryfikacji rzeki zweryfikowane Rys.14. PołoŜenie rzeki przed i po weryfikacji Granice gminy nie były weryfikowane, poniewaŝ obszar analiz powiększony został o 1000 metrową strefę buforową, przez co błąd ich połoŝenia nie był istotny. Dane pochodzące z Bazy Danych Topograficznych charakteryzowały się wysoką dokładnością, dlatego ich połoŝenie nie wymagało weryfikacji. Podobnie obiekty z bazy Corine. W kilkunastu przypadkach stwierdzono jednak pewne usterki, w postaci pustych obszarów między niektórymi kategoriami uŝytkowania oraz nakładanie się klas. Podczas weryfikacji błędy te zostały usunięte ręcznie. Rys.16. Luki w Corine Rys.17. Dublowanie się klas (sady z sadami, tereny rolne z sadami) w Corine

54 Dodatkowo utworzono nowe klasy obiektów w bazie KKAMwarehouse (przedstawione w Zał.1): elementy_powierzchniowe zostały zwektoryzowane na podstawie ortofotomap, strony internetowej gminy Michałowice [18] i bazy ATLAS. Klasa ta obejmuje elementy zróŝnicowane według atrybutu TYP: domy jednorodzinne, dwór, hale, kościół, stadnina _koni, szkoła, zabytek, elementy_liniowe to ciągi piesze, które zostały naniesione z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [18], ścieŝki rowerowe pozyskane z mapy zamieszczonej na stronie internetowej gminy [18]. Trasy rowerowe zostały rozróŝnione atrybutami określającymi kolor i nazwę, ciekawe_miejsca zwektoryzowane zostały na podstawie strony internetowej gminy Michałowice [18] oraz ortofotomap. Zaliczono do nich dwór, kopiec, kościół, miejsce pamięci, młyn, obelisk, stadninę koni i inne. Obiekty te otrzymały odpowiednie atrybuty, do których naleŝą: nazwa, typ, punkty_widokowe_mpzp naniesiono bazując na Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego [18] i ortofotomapach. Warehouse -> Feature Class Definition (Zał.3h).

55 7. Analizy przestrzenne 7.1. Obliczenie spadków na drogach Rys.18. Schemat obliczenia spadków na drogach

56 Etap przygotowawczy przeprowadzono w programie GeoMedia Professional, natomiast analizy główne wykonano w IDRISI 32. Wizualizacja otrzymanych wyników odbyła się ponownie przy uŝyciu GeoMedia Professional. Pierwszym etapem pracy był podział danych na arkusze w skali 1: Konieczność tej operacji wymuszał Numeryczny Model Terenu w postaci arkuszy z zakładkami. W GeoMedia Professional moŝliwe było połączenie Numerycznych Modeli Terenu w jeden obejmujący cały obszar opracowania i jego eksport. Niestety niezbędne było otwarcie pliku jako tekstowy i ręczne dopisanie nagłówka, co okazało się niewykonalne dla Ŝadnego programu z powodu zbyt duŝego rozmiaru pliku. Dlatego teŝ drogi dla których policzone miały zostać spadki podzielono na 8 części odpowiadających arkuszom w skali 1: w układzie W tym celu wyodrębniono 8 arkuszy z obiektu TOPO10 za pomocą zapytania o atrybut jakim jest godło (GODLO = M B-d-3 itd.) oraz dodano je jako odrębne klasy obiektów do bazy KKAMwarehouse. Obiektom nadano nazwy M B-d-3, M B-d-4, M D-b-1, M D-b-2, M A-c-3, M C-a-1, M C-a-2, M C-a-3. Analysis -> Attribute Query Warehouse -> Output to Feature Class Kolejny etap to docięcie sieci dróg do poszczególnych arkuszy (klas obiektów) i dodanie ich do bazy KKAMwarehouse. Drogi uzyskały następujące nazwy drogi_tbd_w_bd3, drogi_tbd_w_bd4, drogi_tbd_w_db1, drogi_tbd_w_db2, drogi_tbd_w_ac3, drogi_tbd_w_ca1, drogi_tbd_w_ca2, drogi_tbd_w_ca3. Analysis -> Spatial Intersection -> overlap Warehouse -> Output to Feature Class Następnie drogi podzielono na klasy za pomocą zapytania o atrybut KLASA (GP główna ruchu przyśpieszonego, Z zbiorcza, L lokalna, I inna). Analysis -> Attribute Query

57 Nazwy i klasy dróg w kaŝdym arkuszu przedstawiono w tabeli poniŝej. Arkusz Klasa drogi Nazwa nowej klasy Z klasa_drogi_z_w_64bd3 M B-d-3 L klasa_drogi_l_w_64bd3 I klasa_drogi_i_w_64bd3 GP klasa_drogi_gp_w_64bd4 Z klasa_drogi_z_w_64bd4 M B-d-4 L klasa_drogi_l_w_64bd4 I klasa_drogi_i_w_64bd4 Z klasa_drogi_z_w_64db1 M D-b-1 L klasa_drogi_l_w_64db1 I klasa_drogi_i_w_64db1 GP klasa_drogi_gp_w_64db2 Z klasa_drogi_z_w_64db2 M D-b-2 L klasa_drogi_l_w_64db2 I klasa_drogi_i_w_64db2 GP klasa_drogi_gp_w_64ac3 Z klasa_drogi_z_w_64ac3 M A-c-3 L klasa_drogi_l_w_64ac3 I klasa_drogi_i_w_64ac3 Z klasa_drogi_z_w_65ca1 M C-a-1 L klasa_drogi_l_w_65ca1 I klasa_drogi_i_w_65ca1 Z klasa_drogi_z_w_65ca2 M C-a-2 L klasa_drogi_l_w_65ca2 I klasa_drogi_i_w_65ca2 Z klasa_drogi_z_w_65ca3 M C-a-3 L klasa_drogi_l_w_65ca3 I klasa_drogi_i_w_65ca3 Tab.6. Drogi TBD w poszczególnych arkuszach

58 drogi TBD w buforze: GP Z L I Rys.19. Drogi TBD w poszczególnych arkuszach Kolejnym krokiem było przejście z danymi z programu GeoMedia Professional do IDRISI 32. W tym celu wykonano eksport poszczególnych klas dróg z kaŝdego arkusza do formatu SHAPE. Nowym plikom pozostawiono nazwy podane w tabeli powyŝej. Warhouse ->Export to -> Export to Shapefile (Zał.4a). Zobrazowanie funkcji wykorzystanych w analizie spadków zawarto w Załączniku 4. Analizy przeprowadzane zostały w programie IDRISI 32, a ich celem było wygenerowanie spadków na drogach. Początkowy etap to wczytanie danych do IDRISI 32. Jako pierwsze zaimportowano poszczególne drogi w formacie SHAPE. W ten sposób otrzymano pliki wektorowe, nadal noszące te same nazwy. File -> Import -> Software-Specific Formats -> SHAPEIDR (Zał.4b)

59 Nastąpiły problemy z importem niektórych dróg, co było spowodowane istnieniem dwóch fragmentów dróg o jednakowych atrybutach (łącznie z kluczem głównym). Sytuacja ta pojawiała się na łukach, gdzie końce drogi znajdowały się w arkuszu, do którego drogi były docinane, a łuk w arkuszu sąsiednim. Wtedy końcom drogi pozostawały te same atrybuty, co skutkowało dwoma drogami o jednakowych atrybutach, a w rezultacie błędem podczas importu dróg w formacie SHAPE. Sytuacja została rozwiązana przez ręczną wektoryzację tych dróg z podziałem na trzy lub więcej osobnych części o innych kluczach głównych. Drogi przed podziałem na arkusze Drogi po podziale na arkusze Drogi po ręcznym poprawieniu błędów Rys.20. Przedstawienie problemu z importem dróg Następnie wykonano import arkuszy Numerycznych Modeli Terenu (ASCII) w programie IDRISI ANDES. Powstałe obrazy rastrowe otrzymały nazwy 64bd3, 64bd4, 64db1, 64db2, 65ac3, 65ca1, 65ca2, 65ca3. File -> Import -> Software-Specific Formats -> ESRI Formats -> ARCSTER (Zał.4c). Do rasteryzacji plików wektorowych niezbędny jest wzorcowy obraz rastrowy, z którego pobierane są dane o ilości kolumn, wierszy, współrzędne lewego dolnego i prawego górnego naroŝnika oraz rozdzielczość. W tym celu dla kaŝdego arkusza utworzono puste rastry o rozmiarach zgodnych z NMT, a następnie wykonano rasteryzację dróg (nazwy plików podano w Tab.6). Analysis -> Database Query -> RECLASS -> pusty (Zał.4d). Reformat -> Raster/Vector Conversion -> LINERAS (Zał.4e). Zsumowano wszystkie klasy dróg w poszczególnych arkuszach i nadano im wartość 1. Pliki nazwano: dr_bd3, dr_bd4 itd. Analysis -> Mathematical Operators -> Image Calculator (+) (Zał.4f). Analysis -> Database Query -> RECLASS Utworzono 10 metrową strefę buforową wokół dróg o nazwach dr_bd3_10m, dr_bd4_10m itd. Analysis -> Distance Operators -> BUFFER (Zał.4g)

60 Rys.21. Suma wszystkich dróg Rys.22. Strefa buforowa wokół dróg Wykonano iloczyn 10 metrowego bufora wokół dróg i Numerycznego Modelu Terenu dla kaŝdego arkusza - dr_bd3_10m_grid, dr_bd4_10m_grid itd. Operację wykonano w celu ograniczenia obszaru. Analysis -> Mathematical Operators -> OVERLAY (*) (Zał.4h). Rys.23. Iloczyn strefy buforowej i NMT Obliczenie spadków w procentach wykonano za pomocą funkcji SLOPE - dr_bd3_10m_grid_slope, dr_bd4_10m_grid_slope itd. Analysis -> Context Operators -> SURFACE -> slope (Zał.4i). Przyporządkowanie spadków drogom wykonano dwoma metodami: z uŝyciem filtracji i bez niej. Pierwsza metoda miała na celu uśrednienie spadków z najbliŝszego otoczenia. Zastosowano ją ze względu na moŝliwość niedokładnego przebiegu dróg

61 (na przykład po nasypie, a nie po osi drogi). Druga metoda została przeprowadzona w celach porównawczych i uwzględniała jedynie spadki wzdłuŝ zrasteryzowanych dróg. Uśredniono mapę spadków filtrem Gaussa o wymiarach 11 na 11 - dr_bd3_10m_grid_slope_filtr itd. Analysis -> Context Operators -> FILTER (Zał.4j). Filtr wyglądał w następujący sposób: Rys.24. Zastosowany filtr Gaussa Rys.25. Nie przefiltrowana mapa spadków Rys.26. Mapa spadków po filtracji

62 Dla spadków zarówno z filtracją jak i bez nadano nowe wartości, przedstawione w tabeli: Nowa wartość: Przedział wartości [%] Tab.7. Przedziały spadków Nazwy plików z filtracją: dr_bd3_10m_grid_slope_filtr_re, a bez filtacji: dr_bd3_10m_grid_slope_re itd. Analysis -> Database Query -> RECLASS Rys.27. Nie przefiltrowane spadki podzielone na 3 klasy Rys.28. Przefiltrowane spadki podzielone na 3 klasy Nadano wszystkim drogom w poszczególnych arkuszach wartości 50 - dr_bd3_50 itd. w celu uproszczenia dalszych operacji. Analysis -> Database Query -> RECLASS Dodano drogi (na przykład dr_bd3_50) do przefiltrowanych i nieprzefiltrowanych map spadków (na przykład dr_bd3_10m_grid_slope_filtr_re, dr_bd3_10m_grid_slope re). Wyniki otrzymały nazwy dr_bd3_slope_filtr lub dr_bd3_slope itd. Analysis -> Mathematical Operators -> OVERLAY (+) Nadano spadkom nowe wartości, tak aby kaŝdej z nich odpowiadał konkretny przedział nachylenia - dr_bd3_slope_filtr_re, dr_bd3_slope_re itd

63 Wartości zawarto w tabeli: Nowa wartość Przedział wartości Nachylenie [%] < 5 % % > 15 % Tab.8. Ostateczne przedziały spadków Rys.29. Drogi podzielone na 3 przedziały spadków bez uŝycia filtra Rys.30. Drogi podzielone na 3 przedziały spadków z uŝyciem filtracji Podział obrazów przedstawiających przedziały spadków na drogach na trzy obrazy, z których kaŝdy prezentuje jeden przedział nachyleń w jednym arkuszu - dr_bd3_1f, dr_bd3_2f, dr_bd3_3f lub dr_bd3_1, dr_bd3_2, dr_bd3_3 itd. Operację wykonano dla zachowania rozróŝnialności trzech przedziałów podczas powrotu z danymi do programu GeoMedia Professional. Analysis -> Database Query -> RECLASS Wektoryzacja kaŝdego przedziału nachyleń w poszczególnych arkuszach. Plikom wektorowym nadano takie same nazwy jak obrazom rastrowym. Reformat -> Raster/Vector Conversion -> POLYVEC (Zał.4k). Eksport plików do formatu SHAPE. Nazwy plików pozostawiono bez zmian. File -> Export -> Software-Specific Formats -> SHAPEIDR (Zał.4l)

64 Jedyna róŝnica między metodą z uŝyciem i bez uŝycia filtracji polegała na nie wykonaniu operacji uśredniania spadków. Nazewnictwo plików wynikowych podobne do wyŝej wymienianych nazw, z pominięciem końcówki f. Dzięki temu, Ŝe arkusze Numerycznych Modeli Terenu posiadały zakładki wynik na końcach dróg nie został zafałszowany. Z uzyskanymi wynikami powrócono do programu GeoMedia Professional. Dane zaimportowano z formatu SHAPE za pomocą nowego połączenia ArcView o nazwie idrisi. Warehouse -> New Connection -> ArcView drogi w postaci poligonów zaimportowane z IDRISI: drogi z TBD o nachyleniu poniŝej 5% o nachyleniu 5-15% o nachyleniu powyŝej 15% Rys.31. Drogi w postaci poligonowej i liniowej Następnie utworzono 1 metrową strefę buforową wokół wczytanych dróg - dr_bd3_1_1m itd. Analysis -> Buffer Zone

65 Od bufora wokół dróg o nachyleniu poniŝej 5% (dr_bd3_1_1m itd.) odjęto drogi o nachyleniu od 5 do 15% (dr_bd3_2 itd.), a następnie drogi powyŝej 15% (dr_bd3_3 itd.). Wynikowe klasy otrzymały nazwy dr_bd3_1_1m-dr_bd3_2-dr_bd3_3 itd. Analysis -> Spatial Difference (Zał.4m). Drogi z Bazy Danych Topograficznych docięto do bufora reprezentującego drogi o nachyleniu poniŝej 5% - dr_tbd_bd3_1 itd. Analysis -> Spatial Intersection -> Overlap Utworzono 1 metrową strefę buforową wokół dróg o nachyleniu od 5 do 15 % (dr_bd3_2_1m itd.) i odjęto od niej drogi o spadkach powyŝej 15% (dr_bd3_3 itd.). Otrzymane wyniki nazwano dr_bd3_2_1m-dr_bd3_3 itd. Analysis -> Buffer Zone, Analysis -> Spatial Difference Drogi z Bazy Danych Topograficznych docięto w kaŝdym arkuszu do bufora reprezentującego drogi o nachyleniu poniŝej od 5% do 15% - dr_tbd_bd3_2r itd. i odjęto od dróg o spadkach poniŝej 5% - dr_tbd_bd3_2 itd. Analysis -> Spatial Intersection -> Overlap, Analysis -> Spatial Difference Wygenerowanie dróg o nachyleniu powyŝej 15% za pomocą róŝnicy dróg w danym arkuszu i dróg o nachyleniu poniŝej 5% (dr_bd3_1 itd.), a następnie odjęcie dróg o nachyleniu od 5 do 15% (dr_bd3_2 itd.) - dr_bd3_3 itd. Analysis -> Spatial Difference Operacje przeprowadzono na wszystkich 8 arkuszach, zarówno na drogach na których obliczono spadki z zastosowaniem filtracji, jak i bez niej. spadek poniŝej 5% 5%-15% powyŝej 15% Rys.32. Spadki na drogach obliczone bez filtracji

66 spadek poniŝej 5% 5%-15% powyŝej 15% Rys.33. Spadki na drogach obliczone z uŝyciem filtracji Następnie wykonano analizę porównawczą polegającą na zestawieniu długości dróg o spadkach poniŝej 5%, od 5 do15% i powyŝej 15%. Analysis -> Analyze Geometry -> length (Zał.4n). Obliczono łączną długość dróg dla danego przedziału nachylenia w kaŝdym arkuszu bez i z uŝyciem filtracji. Szczegółowe zestawienia z analizy porównawczej przedstawiono w Załączniku 5. Natomiast ogólne wyniki są zobrazowane w poniŝszej tabeli: Drogi o Bez filtracji Z filtracją Bez filtracji Z filtracją nachyleniu [m] [m] [%] [%] poniŝej 5 % , , % , , powyŝej 15% 69625, , Tab.9. Analiza porównawcza długości dróg o spadkach obliczonych dwiema metodami Poprzez uŝycie filtracji uzyskano mniej odcinków dróg o najmniejszych spadkach, natomiast powiększyła się ilość dróg o spadkach w dwóch pozostałych przedziałach. Na tej podstawie wnioskować moŝna o osiowym przebiegu dróg, na których wykonano analizę spadków. Zastosowana funkcja generowania spadków obliczała nachylenia we wszystkich

67 kierunkach, co uniemoŝliwia pozyskanie wyłącznie spadków podłuŝnych lub poprzecznych, które uwzględniały warunki techniczne Waloryzacja krajobrazu Waloryzację krajobrazu dla gminy Michałowice przeprowadzono dwoma metodami: siatkową Dubel i w obszarach widoczności. Do waloryzacji wykorzystano mapę uŝytkowania terenu Corine. PoniewaŜ jest ona bardzo drobiazgowa, wyodrębniono kilka klas, które grupowały bardziej szczegółowe kategorie. Są to: wody, lasy, łąki, pola orne i zabudowa. Analiza w obszarach widoczności uwzględniała dodatkowo: zieleń wiejską, tereny zakrzaczone, tereny rekreacyjne, tereny rolne, zabudowę wiejską i miejską, tereny zurbanizowane. Oprócz tego wzięto pod uwagę takŝe elementy wektoryzowane na podstawie strony internetowej gminy, takie jak: parki krajobrazowe, ciekawe miejsca i zabytki oraz ścieŝki rowerowe Metoda Dubel Analizę rozpoczęto od utworzenia siatki kilometrowej złoŝonej ze 114 kwadratów i obejmującej całą gminę. Siatka powstała w Microstation SE, następnie została zaimportowana do GeoMedia Professional. Tools -> Display CAD Files (Zał.6a). Dla kaŝdego kwadratu wykonano przecięcie z wszystkimi uwzględnianymi kategoriami uŝytkowania terenu, dla których obliczono następnie pola powierzchni: Analysis -> Analyze Geometry.. (Zał.6b). W obszarach, gdzie klasy uŝytkowania nie pokrywały całej powierzchni kwadratu, procent ich udziału był obliczany dla obszaru opracowania w tym kwadracie. W celach kontrolnych sumowano powierzchnie poszczególnych klas i porównywano z powierzchnią kwadratu (ewentualnie jego części w kwadratach brzegowych). Siatkę kilometrową importowano z formatu DXF w IDRISI 32, gdzie pozyskano minimalną i maksymalną wysokość terenu w kaŝdym kwadracie. Przebiegało to w następujący sposób: na podstawie odpowiedniego arkusza Numerycznego Modelu Terenu utworzono pusty obraz rastrowy, rasteryzowano poszczególne kwadraty siatki kilometrowej i nadawano im wartość 1, podczas gdy tło przyjmowało wartość 0, 67

68 utworzono iloczyn kwadratu z Numerycznym Modelem Terenu, maksymalną wysokość w kwadracie odczytywano z metadanych, natomiast minimalna wyszukiwano ręcznie co spowodowane było wartością tła równą 0. Na podstawie Tabeli nr 2 przypisano kaŝdemu kwadratowi siatki wartość punktową obliczoną według wzoru. Przykładowe obliczenie: 10% wody = 10 30% lasy = 16 30% łąki = 3 30% zabudowa = -30 ( ) * (100 30)/100 = 20,3 + dodatkowe punkty za róŝnice wysokości. Wykaz wyników metody Dubel znajduje się w Załączniku 7. - wynik najgorszy (kwadrat nr 2) - wynik najlepszy (kwadrat nr 109) Rys.34. Siatka kwadratów na tle kategorii uŝytkowania terenu z mapy uŝytkowania Corine 68

69 Na podstawie wyników zauwaŝyć moŝna, jak duŝy wpływ na analizę ma duŝa powierzchnia wód. Obszar w kwadracie nr 2 uzyskał najniŝszy wynik z powodu wysokiego procentu udziału zabudowy, czego nie były w stanie zrekompensować pozostałe klasy Waloryzacja w obszarach widoczności z określonych punktów przestrzeni Przy zakładaniu projektu pozyskano 21 punktów widokowych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rys.35. Punkty widokowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego W celu pokrycia całego obszaru nieregularną siatką punktów, zwektoryzowano 25 punktów widokowych. Wyboru tych punktów dokonano na podstawie ortofotomap, Numerycznych Modeli Terenu oraz mapy uŝytkowani Corine. punkty widokowe z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (21) dodane punkty widokowe (25) Rys. 36. Rozmieszczenie punktów widokowych w gminie Michałowice 69

70 W Geomedia Professional przygotowano dane do dalszych analiz. Wokół wszystkich punktów widokowych wygenerowano 3 kilometrową strefę buforową, którą następnie zrasteryzowano za pomocą modułu GRID. Powstałym rastrom nadawano wartość 1. Grid-> Layer -> Rasterize Legend Entry(s) (Zał.8a). Numeryczne Modele Terenu łączono następnie za pomocą mozaikowania po kilka arkuszy. Grid -> Layer -> Mosaic (Zał.8b). Mozaiki Numerycznych Modeli Terenu docięto do odpowiednich zrasteryzowanych stref buforowych. Dzięki temu, Ŝe strefom buforowym nadano wartość 1, w wyniku tej operacji wysokości Numerycznego Modelu Terenu nie uległy zmianie. Grid -> Calculator (Zał.8c). Rys.37. Mozaika Numerycznych Modeli Terenu docięta do zrasteryzowanych stref buforowych Wykonano eksport dociętych Numerycznych Modeli Terenu. Konieczne było wykonanie eksportu w dwóch formatach: Tab Delimited Grid (Text) oraz Geomedia Terrain ASCII. Pierwszy format dostarczał tylko wysokości w postaci macierzowej. Drugi format zawierał nagłówki z informacjami potrzebnymi przy imporcie Numerycznych Modeli Terenu w IDRISI oraz wysokości przedstawione jako jeden wiersz. Plik ASCII, ze względu na objętość okazał się niemoŝliwy do importu w IDRISI, a takŝe do edycji w programach obsługujących pliki tekstowe. Program IDRISI wymagał innego nagłówka pliku oraz wysokości w postaci macierzy. Przy eksporcie do pliku w formacie Tab Delimited Grid 70

71 moŝliwy był wybór jednej z opcji: Floating i Fixed Point, gdzie pierwsza oznaczała wartości rzeczywiste, a druga całkowite. Eksportowany plik ASCII zawierał informacje odnośnie liczby wierszy i kolumn, rozdzielczości oraz współrzędne lewego górnego naroŝnika rastra. PoniewaŜ program IDRISI wymagał współrzędnych lewego dolnego naroŝnika rastra, konieczne było ich przeliczenie. Dane znajdują się w Załączniku 9. Ostatecznym etapem przygotowania danych w GeoMedia Professional było docięcie obiektów powierzchniowych do 3 kilometrowych stref buforowych wokół punktów widokowych. Docięto te elementy powierzchniowe, które mogły zakłócić widoczność z danego punktu. Obiekty te to: zabudowa, parki, ogrody działkowe, lasy, tereny zadrzewione i zakrzaczone. Wyeksportowano je do formatu SHAPE. Analizy widoczności wykonywane były w IDRISI 32. Pierwszym etapem był import danych z formatu ASCII. File -> Import -> Software-Specific Formats -> ESRI Formats ->ARCRASTER (Zał.8d). Kolejne operacje: import danych z formatu SHAPE, utworzenie pustych rastrów, zrasteryzowanie obiektów wektorowych, nadanie odpowiednich wysokości poszczególnym klasom, sumowanie, analizę widoczności, wektoryzację obszarów widoczności, wykonywano automatycznie za pomocą modułu MACRO. Wszystkie macra zostały przedstawione w Załączniku 10. Po zaimportowaniu danych (Zał.10a) przystąpiono do tworzenie pustych obrazów rastrowych z Numerycznych Modeli Terenu (Zał.10b). Rastry te miały format Byte, co nie było przeszkodą przy automatycznej rasteryzacji danych wektorowych (Zał.10c). Domy jednorodzinne rastreryzowano oddzielnie ze względu na ich ilość przekraczającą 256 obiektów. Dlatego powstały z nich raster musiał mieć format Integer. Następnie wszystkim klasom przypisano wartości reprezentujące ich średnie wysokości (Zał.10d). 71

72 Wartości te przedstawiono w poniŝszej tabeli: Obiekty powierzchniowe Wysokości [m] domy jednorodzinne 9 dwory 15 hale 10 kościoły 25 szkoły 20 stadniny koni 10 zabytki 12 parki 10 ogrody działkowe 4 szklarnie 2 sady 6 lasy liściaste 20 tereny zadrzewione 15 tereny zakrzaczone 1 Tab.10. Wysokości poszczególnych klas obiektów Dla kaŝdej strefy buforowej wykonano sumowanie poszczególnych klas obiektów wymienionych w tabeli powyŝej, z Numerycznymi Modelami Terenu (Zał.10e, 10f, 10g). Przystąpiono do analizy widoczności, które realizowano za pomocą funkcji VIEWSHED. Analysis -> Context Operators -> Viewshed (Zał.10g). W wyniku powyŝszej operacji punkty, z których przeprowadzana była analiza otrzymały wartość 2, a obszary widoczności 1. Następnie obu nadano wartość 1 i powstałe rastry przecięto z Numerycznymi Modelami Terenu (Zał.10g). Operację wykonano w celu uzyskania minimalnej i maksymalnej wysokości w danym obszarze. Następnie zwektoryzowano (Zał.10g) uzyskane obszary widoczności i wyeksportowano do formatu SHAPE. 72

73 Rys.38. Zwektoryzowany obszar widoczności na tle Numerycznego Modelu Terenu W GeoMedia Professional obliczono pola powierzchni poszczególnych kategorii uŝytkowania terenu (Corine) w kaŝdym z zaimportowanych obszarów widoczności. Dodatkowo obliczono takŝe długości istniejących ścieŝek rowerowych, ilość zabytków i ciekawych miejsc, a takŝe procent pokrycia terenem parku krajobrazowego. Uwzględniono takŝe róŝnice wysokości w danym obszarze. Po zsumowaniu poszczególnych czynników, kaŝdemu punktowi widokowemu nadano odpowiednią wartość punktową na podstawie Tabeli nr 3. Przykładowe obliczenie: 10% wody = 10 30% lasy = 16 30% łąki = 3 20% zabudowa miejska i wiejska = -5 10% tereny zurbanizowane = -10 ( ) * ( )/100 = 24,65 + dodatkowe punkty za róŝnice wysokości + dodatkowe punkty za obecność zabytków w zasięgu widoczności + dodatkowe punkty za obecność parku krajobrazowego oraz ścieŝek rowerowych. Wyniki waloryzacji w obszarach widoczności zawarto w Załączniku

74 Rys.39. Obszar widoczności na tle mapy uŝytkowania Corine Najlepiej w wyniku waloryzacji w obszarach widoczności wypadły punkty widokowe: spośród punktów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 6 i 7 (wartość uzyskana to 63 pkt), a spośród punktów dodanych - nr 17 (68 pkt). Najgorzej natomiast: spośród miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 15 (14 pkt), a spośród punktów dodanych nr 4 (7 pkt). Na wynik bardzo duŝy pozytywny wpływ miało występowanie parków krajobrazowych, dzięki którym obszar otrzymywał duŝo punktów. Gmina Michałowice jest terenem z przewagą zabudowy miejskiej i wiejskiej, dlatego teŝ to ta klasa wpływała głównie na mniejszą ilość punktów danego obszaru, mimo Ŝe tereny zurbanizowane były oceniane bardziej rygorystycznie. Wysoka ocena wód powierzchniowych nie miała natomiast duŝego wpływu na wyniki. Wody są połoŝone niŝej niŝ sąsiadujący z nimi teren, co skutkowało tym, Ŝe często nie wchodziły w skład obszaru widoczności lub stanowiły poniŝej jego 5%, za co nie przyznawano punktów. 74

75 punkty 6, 7 i 15 obszar widoczności z punktu 6 obszar widoczności z punktu 7 obszar widoczności z punktu 15 Rys.40. Obszary widoczności dla punktów z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego: 6, 7 i 15 punkty 17 i 4 obszar widoczności z punktu 4 obszar widoczności z punktu 17 Rys.41. Obszary widoczności dla dodanych punktów widokowych: 17 i 4 75

76 7.3. Wyznaczenie tras rowerowych na podstawie map kosztów (tarcie) Do wygenerowania mapy kosztów potrzebne były następujące dane: nachylenia dróg, punkty widokowe z punktacją uzyskaną w procesie waloryzacji oraz ciekawe miejsca. Wstępny etap analizy wykonano w programie GeoMedia Professional. Jego pierwszym krokiem było wygenerowanie 1000 metrowych stref buforowych wokół kaŝdego punktu widokowego. Następnie dokonano ręcznego docięcia obszarów dookoła kaŝdego z punktów, w taki sposób by pokrywały cały obszar gminy nie nakładając się na siebie oraz nie tworząc luk. Celem utworzenia tych obszarów było nadanie zawartym w nich drogom, atrybutu odpowiadającego wartościom punktów widokowych, uzyskanych w wyniku waloryzacji. punkty widokowe z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dodane punkty widokowe strefy buforowe Rys.42. Zmodyfikowane strefy buforowe wokół punktów widokowych Dodatkowo wokół ciekawych miejsc i zabytków wygenerowano 150 metrową strefę buforową. Wykonano to w celu podkreślenia atrakcyjności dróg zawartych w tych strefach. 76

77 ciekawe miejsca i zabytki 150 metrowe strefy buforowe Rys metrowa strefy buforowe wokół ciekawych miejsc i zabytków Z programu wyeksportowano do formatu SHAPE powierzchnie przedstawiające 1000 metrową strefę buforową wokół gminy Michałowice, obszary dookoła kaŝdego punktu widoczności oraz bufory wokół ciekawych miejsc i zabytków. Aby przystąpić do analiz naleŝało przygotować dane w programie IDRISI. Drogi naleŝało podzielić na trzy klasy reprezentujące przedziały nachyleń. Następnie drogi podzielono na obszary wokół punktów widokowych i nadano im wartości obrazujące atrakcyjność obszaru w jakim się znalazły. Dodatkowo spośród wszystkich dróg wygenerowano drogę główną ruchu przyspieszonego i wyodrębniono drogi znajdujące się w odległości 150 m od ciekawych miejsc i zabytków. Przygotowanie danych i analizy odbywały się w programie IDRISI, w celu zautomatyzowania pracy uŝyto macr (Załącznik 12, 13, 14, 15). Zaimportowano obszar opracowania z formatu SHAPE. Zresteryzowano go podając mu informacje o ilości kolumn, wierszy, współrzędne i rozdzielczość. Dane te pozyskano na podstawie przeanalizowania metadanych poszczególnych arkuszy w formie rastrowej. 77

78 Lewy dolny naroŝnik Ilość kolumn Ilość wierszy x [m] y [m] , ,00 Tab.11. Dane obrazu rastrowego bufora wokół Michałowic Danymi potrzebnymi do wygenerowania mapy kosztów były rastry przedstawiające nachylenia dróg (macra znajdują się w Załączniku 12). W tym celu zrasteryzowano drogi o konkretnych spadkach uzyskane z wcześniejszych analiz (Zał.12a, 12b), jako obraz wzorcowy wykorzystano zrasteryzowany bufor wokół gminy. Dla kaŝdego arkusza uzyskano trzy obrazy przedstawiające po jednym z przedziałów spadków: do 5%, od 5 do 15% i powyŝej 15%. Rastry te przeklasyfikowano nadając wartości 1, 2, 3 poszczególnym przedziałom nachyleń (Zał.12c). Następnie wykonano ich sumę w kaŝdym z arkuszy (Zał.12d). Podczas sumowania arkuszy w jeden obszar na ich łączeniach pojedyncze piksele dróg były dublowane. Dlatego teŝ przed wykonaniem tej operacji zmieniono wartości przedziałów nachyleń: 1 -> 1, 2 -> 4, 3 -> 6 (Zał.12e). Po dodaniu wszystkich arkuszy (Zał.12f) dzięki nowym wartościom moŝliwe było powrócenie do pierwotnych wartości bez zafałszowania wyników (Zał.12g). Powstały dwie mapy nachyleń dróg, jedna dla spadków z uŝyciem filtracji, druga bez. Podział dróg na obszary wokół punktów widoczności i nadanie im wartości informujących o ich atrakcyjności (Załącznik 13). Zaimportowano potrzebne dane (Zał.13a). Zrasteryzowano obszary bazując na pustym obrazie powstałym z bufora wokół gminy Michałowice (Zał.13b, 13c). W celu sprawdzenia czy obszary wokół punktów widoczności pokrywają w całości powierzchnię opracowania, nie nakładając się na siebie, ani nie tworząc luk, kaŝdemu obszarowi przypisano wartość 1 (Zał.13d). Następnie wykonano sumę wszystkich obszarów (Zał.13e). Miejsca o wartości 0 wewnątrz obszaru opracowania oznaczały wystąpienie luk. Natomiast wartość 2 nachodzenie się obszarów. Rys.44. Nachodzenie na siebie obszarów Rys.45. Luki między obszarami 78

79 Jedynym sposobem usunięcia błędów była ich manualna poprawa. Polegała ona na pogrupowaniu obrazu rastrowego z zsumowanymi obszarami (funkcja GROUP), a następnie na sczytywaniu wartości konkretnych pikseli. Przeklasyfikowano dany obraz (Zał.13f), tak aby moŝliwe było uzupełnienie luk i wyeliminowanie nachodzących na siebie pikseli. Piksele te dodano lub odjęto od sąsiadujących z nimi obszarów (Zał.13g). Kontrolę wykonano powtórnie, aby upewnić się, Ŝe dalsze analizy pozostaną wolne od błędów (Zał.13h). Rys.46. Obszary wokół punktów widokowych o wartościach odpowiadających atrakcyjności (punkty z planu miejscowego mpzp, punkty wytypowane w ramach pracy- nasze) Obraz przedstawiający spadki na drogach przeklasyfikowano nadając drogom w całym obszarze wartość 1. Następnie drogi przecinano z kolejnymi obszarami wokół punktów widokowych (Zał.13i) i nadano atrybuty odpowiadające wartościom punktów uzyskanych podczas waloryzacji (Zał.13j). Połączono drogi w obszar opracowania (Zał.13k). 79

80 Ze względu na wytyczne zawarte w rozporządzeniach osobno rozpatrywano drogę główną ruchu przyspieszonego (macra zawarte w Załączniku 14). Pomocnym okazał się fakt, Ŝe przy wcześniejszych analizach drogi eksportowane z programu GeoMedia Professional były podzielone na klasy. Po zrasteryzowaniu drogi GP w arkuszach (Zał.14a, 14b), dodano je aby przechodziły przez cały obszar opracowania, a następnie nadano wartość 1 (Zał.14c). Drogi podzielono na obszary wokół punktów widokowych (Zał.14d). Okazało się, Ŝe przebieg tej drogi po operacjach LINERAS i POLYRAS róŝni się. Zdecydowano się zachować układ sieci dróg pozyskanych w analizie spadków. droga zrasteryzowana z funkcji POLYRAS (z mapy spadków) liniowa postać drogi GP droga powstała po rasteryzacji funkcją LINERAS z liniowej postaci drogi Rys.47. RóŜnice między rasteryzacją obszarów i linii funkcjami POLYRAS i LINERAS W celu poprawy błędu wygenerowano 1 metrowy bufor wokół drogi GP powstałej w wyniku LINERAS. Następnie docięto do niego drogę GP uzyskaną z mapy spadków. Pojawiły się błędy w postaci pojedynczych pikseli. Były to piksele, które powinny zostać zaliczone do drogi GP, ale znajdowały się poza strefą buforową lub piksele na skrzyŝowaniach dróg, które nie powinny wchodzić w skład tej drogi. By wyeliminować błąd pogrupowano obszar i ręcznie sprawdzano wartości poszczególnych pikseli. Następnie przeklasyfikowano dane piksele, by wyznaczyć prawidłowy przebieg drogi głównej ruchu przyspieszonego (Zał.14e). Po ostatecznych poprawkach drogę GP dodano do wszystkich dróg podzielonych na obszary (Zał.14f, 14g, 14h). 80

81 Następne dane do analizy kosztów to drogi znajdujące się w odległości 150 metrów od ciekawych miejsc i zabytków (macro w Załączniku 15). Bufory wokół tych miejsc zostały zrasteryzowane do postaci obrazu przedstawiającego cały obszar opracowania. Następnie danym przypisano wartość 1 i przecięto z drogami. W ten sposób uzyskano obraz najbardziej atrakcyjnych dróg, ze względu na bliskość ciekawych miejsc i zabytków. Do przeprowadzenia analiz potrzebne były dane o początku i końcu wybieranej trasy. Jako początek wybrano dwie drogi połoŝone na północnym-wschodzie i północnymzachodzie powierzchni opracowania (macra przeprowadzanych analiz znajdują się w Załączniku 16). Jako koniec wybrano 5 punktów rozmieszczonych w pobliŝu ciekawych miejsc i zabytków. Drogi wybrano z pogrupowanych juŝ istniejących elementów. Punkty natomiast zostały zwektoryzowane, a następnie zrasteryzowane (Zał.16c, 16d). strefa buforowa wokół gminy Michałowice zwektoryzowane drogi zwektoryzowane punkty Rys.48. Zobrazowanie połoŝenia dróg i punktów na tle strefy buforowej wokół gminy Michałowice 81

82 Następnie nadano poszczególnym elementom wartości odpowiadającego im tarcia w zaleŝności od ich atrybutów (Zał.16a). Kształtowało się to w następujący sposób: Tarcie 1 Tarcie 2 Tarcie 3 Tarcie 4 SPADKI do 5% % powyŝej 15% OBSZARY WOKÓŁ PUNKTÓW WIDOCZNOŚCI 7-18 [pkt] [pkt] [pkt] [pkt] [pkt] [pkt] DROGA GP CIEKAWE MIEJSCA I ZABYTKI TŁO 0 (tło) (drogi) 0 Tab.12. Wartości tarcia dla poszczególnych klas obiektów Po reklasyfikacji obiektów zsumowano je w jeden obraz rastrowy (Zał.16b). Wygenerowano następnie mapy kosztów dla drogi 1 i drogi 2, przy uwzględnieniu róŝnych wartości tarcia (Zał.16e). (Tabela nr 12). Analysis -> Distance Operators -> COST (Zał.17a). 82

83 Rys.49. Mapa kosztów z drogi 1 i przy wyborze 1 wartości tarcia Rys.50. Mapa kosztów z drogi 2 i przy wyborze 1 wartości tarcia Za pomocą funkcji PATHWAY program wyznaczył przebieg optymalnych tras rowerowych. Operację tą wykonano przy wszystkich moŝliwych kombinacjach danych: droga 1 i droga 2, punkty 1-5 (Zał.16f). Analysis -> Distance Operators -> PATHWAY (Zał.17b). istniejące ścieŝki rowerowe projektowane ścieŝki rowerowe ciekawe miejsca i zabytki Rys.51. Zaprojektowane trasy rowerowe na tle tras istniejących oraz ciekawych miejsc i zabytków 83

84 Długości projektowanych tras oraz ich łączna długość przedstawione zostały w poniŝszej tabeli: Oznaczenie trasy Długość [km] Trasa_ Trasa_ Trasa_ Trasa_ Trasa_ Trasa_ Trasa_ Trasa_ Trasa_ Trasa_ Trasa_ Suma Tab.13. Długości zaprojektowanych tras Rozkład projektowanych tras rowerowych przedstawia się następująco: Trasa 1 Trasa 2 Trasa 3 Trasa 4 Trasa 5 Trasa 6 Trasa 7 Trasa 8 Trasa 9 Trasa 10 Trasa 11 Rys.52. Przebieg zaprojektowanych tras na tle ciekawych miejsc i zabytków 84

85 Opis funkcji wykorzystanych w programie IDRISI znajduje się w Załączniku 18, opis macr w Załączniku 19. Przebieg kaŝdej trasy rowerowej oddzielnie zawarto w Załączniku 20, a nazwy nowopowstałych szlaków rowerowych w Załączniku 21. Zestawienie ciekawych miejsc i zabytków przy zaprojektowanych trasach rowerowych przedstawiono poniŝej: Oznaczenie trasy Trasa_1 Trasa_2 Trasa_3 Trasa_4 Trasa_5 Trasa_6 Trasa_7 Trasa_8 Trasa_9 Trasa_10 Trasa_11 Ciekawe miejsca i zabytki Stadnina koni i gospodarstwo agroturystyczne Stary Młyn (łowisko pstrąga i stary młyn wodny), 2 miejsca pamięci, kapliczka, Stara Apteka w Zerwanej, restauracja Gawęda, zabytkowy kościół w Więcławicach, dwór w Sieborowicach, stawy w Masłomiącej. Stadnina koni i gospodarstwo agroturystyczne Stary Młyn (łowisko pstrąga i stary młyn wodny), 2 miejsca pamięci, kapliczka, Stara Apteka w Zerwanej, restauracja Gawęda, zabytkowy kościół w Więcławicach, dwór w Sieborowicach, stawy w Masłomiącej. 2 miejsca pamięci, kapliczka, Stara Apteka w Zerwanej, restauracja Gawęda, zabytkowy kościół w Więcławicach,, stawy w Masłomiącej, Specjalistyczne Centrum Rehabilitacyjne, dwór w Sieborowicach. Obelisk Michałowice-Komora, nieopodal kopiec drogowy. Obelisk Michałowice-Komora, kopiec drogowy, szkoła, kościół w Michałowicach, restauracja Michałowicza, Stara Apteka w Zerwanej, miejsce pamięci, kapliczka. Kościół Kocmyrzów-Luborzyca, zabytkowy kościół w Więcławicach,. Kościół w Iwanowicach, miejsce pamięci, Stara Apteka w Zerwanej, kapliczka. Specjalistyczne Centrum Rehabilitacyjne, zabytkowy kościół w Więcławicach. Stara Apteka w Zerwanej, 2 miejsca pamięci, kapliczka, restauracja Gawęda, stawy w Masłomiącej, zabytkowy kościół w Więcławicach, kościół Kocmyrzów-Luborzyca. Obelisk Michałowice-Komora, kopiec drogowy, zespół dworskoparkowy w Młodziejowicach wraz z młynem wodnym, zespół dworsko-parkowy w KsiąŜniczkach, zabytkowy kościół w Więcławicach Kościół w Michałowicach, restauracja Michałowicza, szkoła, zespół dworsko-parkowy w Młodziejowicach wraz z młynem wodnym, zespół dworsko-parkowy w KsiąŜniczkach, drewniany młyn w Kończycach, kościół Kocmyrzów-Luborzyca. Tab.14. Wykaz ciekawych miejsc i zabytków przy projektowanych trasach 85

86 8. Zakończenie i wnioski Celem pracy było zaprojektowanie z wykorzystaniem GIS przebiegu tras rowerowych w gminie Michałowice. Obecnie analizy GIS są coraz szerzej stosowane, takŝe jako narzędzie pomocnicze przy projektowaniu tras rowerowych. Spośród róŝnego rodzaju warunków technicznych wybrano kilka najistotniejszych ze względu na cel pracy oraz moŝliwych do zrealizowania. Spadki podłuŝne podzielono na trzy przedziały: optymalne do 5%, w wyjątkowych przypadkach do 15% oraz powyŝej 15%. Podział dróg na klasy miał z kolei na celu wyodrębnienie drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP), wzdłuŝ której starano się nie projektować ścieŝek ze względu na obowiązujące przepisy. Podział na spadki i na klasy określał drogi najodpowiedniejsze pod względem przeprowadzanych analiz. Projektowane trasy miały zagęścić istniejącą sieć rowerową w gminie Michałowice. Waloryzacja krajobrazu polegała natomiast na wyznaczaniu jednorodnych obszarów pod względem walorów krajobrazowych. Zastosowano metodę siatkową Dubel, która uwzględniała komponenty środowiska takie jak wody, lasy, zabudowę, łąki i pola orne. Metodę Dubel przeprowadzono jedynie w celach orientacyjnych. W pracy przeprowadzono równieŝ waloryzację w obszarach widoczności z określonych punktów przestrzeni. Miała ona na celu wyselekcjonowanie najbardziej atrakcyjnych obszarów, przez które prowadzone były następnie trasy rowerowe. Cel pracy został zrealizowany. Zaprojektowane trasy zagęszczają istniejące w gminie drogi rowerowe. Wytypowano 11 tras rowerowych o łącznej długości 172 km. Wyniki dostarczone przez analizy w Idrisi wymagały jednak weryfikacji. Według programu optymalne trasy nie zawsze przebiegały po drogach, dodatkowo nie wykluczona została całkowicie droga główna ruchu przyspieszonego. Z tego powodu naleŝy wykluczyć trasę numer 11 i 5. Trasa 11 ma podobny przebieg z trasą 9 i moŝe zostać nią zastąpiona. Natomiast zamiast trasy 5 rowerzyści mogliby skorzystać z jednej z tras prowadzących ze wschodu na zachód (1, 2, 3, 7 ), a następnie z zachodu na południe (4). Zaprojektowane trasy zagęszczają istniejące w gminie drogi rowerowe. NaleŜy przypuszczać, Ŝe uruchomienie tych tras zwiększy zainteresowanie turystów, gdyŝ będą mieli więcej moŝliwości przejazdów o róŝnej długości i stopniu trudności. Przy tak duŝej ilości dróg rowerowych moŝliwe byłoby uruchomienie sezonowej wypoŝyczalni rowerów dla turystów dojeŝdŝających do Michałowic samochodem. Zastosowana metoda projektowania miała charakter wyłącznie kameralny, stąd wyniki mogą nie odpowiadać w zupełności warunkom w terenie. 86

87 W procesie analiz napotkano kilka istotnych trudności. Wynikały one przede wszystkim z przepływu danych pomiędzy programami GeoMedia i Idrisi, gdzie dane wymagały drobnych modyfikacji (na przykład dopisania nagłówka). Kolejne problemy wynikały z konwersji między postaciami wektorowymi i rastrowymi. ZauwaŜony został takŝe w Idrisi mankament polegający na róŝnicy przebiegu pomiędzy strukturą rastrową i wektorową tego samego elementu (drogi). RóŜnica ta nie przekraczała jednak 1 m, czyli rozdzielczości prowadzonych analiz. Był to jednak uciąŝliwy problem, który wymagał bardzo czasochłonnej manualnej poprawy. Przy tworzeniu mozaiki Numerycznych Modeli Terenu dla całego obszaru opracowania pojawiał się problem ze zbyt duŝą objętością pliku. Przeprowadzone badania ukazują duŝe moŝliwości analiz przestrzennych GIS, o czym świadczą funkcje generowania spadków, map kosztów, analiz widoczności czy wybór optymalnej drogi. GIS jednak nie jest narzędziem doskonałym. Nie moŝliwe było na przykład wygenerowanie spadków wyłącznie poprzecznych lub podłuŝnych. Niewykonalne przy wyborze optymalnej trasy okazało się równieŝ całkowite wyeliminowanie obszarów nie będących drogami. Przeprowadzone analizy podkreślają takŝe, Ŝe dane muszą mieć odpowiednią postać, czego przykładem moŝe być konieczność dopisywania nagłówka. Projekt wykonywano zasadniczo w dwóch programach: GeoMedia Professional, który słuŝył przygotowaniu danych i prezentacji wyników oraz Idrisi 32, w którym przeprowadzano analizy główne. 87

88 9. Bibliografia i netografia 1. M. Ehlers, S. Jung, K. Stroemer Design and implementation of a GIS based bicycle routing system for the World Wide Web (WWW) Symposium on Geospatial Theory, Processing and Applications, Ottawa A. Senetra, I. Cieślak Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni, Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, T. Baranowska, R. Gronet, Z.F. Poławski, Koncepcja mapy uŝytkowania ziemi w skali 1: dla obszaru Polski. Instytut Geodezji i Kartografii, Seria Monograficzna Nr Koncepcja międzynarodowych tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim, Szczecin 2002, zamieszczona na stronie 5. Praca zbiorowa Postaw na rower wydana przez Polski Klub Ekologiczny 6. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U ) 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) 8. Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, Pracownia Edukacji Marcin Hyła dla Urzędu Miasta Krakowa, Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice (wrzesień 2004) 10. Uchwała nr XLVI/383/2006 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru I 11. Uchwała nr XLVI/384/2006 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru II 12. Uchwała nr XLVI/384/2006 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru III 13. Uchwała nr V/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2007 roku 88

89 w sprawie opracowania miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice: dla obszaru IV-Dolina Dłubni (uchwała nr V/32/2007) 14. Uchwała nr V/33/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie opracowania miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice: dla obszaru V (uchwala nr V/33/2007) 15. K. Dubel Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa gmin dla potrzeb planowania i organizacji turystyki na wsi, Instytut Podstaw InŜynierii Środowiska Zabrze Miasto dla rowerów: 17. Portal lokalny Korona Krakowa: 18. Strona internetowa gminy Michałowice: 19. Wikipedia: 20. Mapa tras EuroVelo dostępna pod adresem internetowym: 21. Informacje o trasach rowerowych dostępne na stronie: 22. Informacje o trasach rowerowych w województwie małopolskim: 23. Serwis Informacyjny BranŜy Turystycznej: 24. Portal internetowy Wrota Małopolski: 25. Informator miejski: 26. Wytyczne techniczne TBD dostępne pod adresem internetowym: 89

90 10. Wykaz załączników Załączniki Zał. 1. Dane źródłowe Zał. 1a. Baza danych ATLAS.mdb Zał. 1b. Ortofotomapy orto-phare Zał. 1c. Ortofotomapy orto-lpis Zał. 1d. Obiekty z Bazy Danych Topograficznych Zał. 1e. Mapa uŝytkowania Corine Zał. 1f. Numeryczny Model Terenu Zał. 1g. Dane wektoryzowane Zał. 2. Szczegółowy wykaz kategorii uŝytkowania mapy Corine Zał. 3. Zobrazowanie funkcji wykorzystywanych podczas załoŝenia i załadowania projektu Zał. 3a. Wyświetlenie obiektu z bazy ATLAS Zał. 3b. Dodanie do bazy ortofotomap Zał. 3c. Definiowanie nowego obszaru analiz i zaimportowanie do niego Numerycznych Modeli Terenu Zał. 3d. Utworzenie zapytania poprzez atrybut Zał. 3e. Dodanie zapytania do bazy poprzez utworzenie z niego nowej klasy obiektów Zał. 3f. Utworzenie strefy buforowej Zał. 3g. Docięcie danych do obszaru opracowania Zał. 3h. Tworzenie nowych klas obiektów Zał. 4. Zobrazowanie funkcji wykorzystanych w analizie spadków Zał. 4a. Eksport do formatu SHAPE Zał. 4b. Import danych z formatu SHAPE Zał. 4c. Import Numerycznych Modeli Terenu Zał. 4d. Przeklasyfikowanie obrazu rastrowego Zał. 4e. Rasteryzacja dróg Zał. 4f. Sumowanie dróg Zał. 4g. Utworzenie strefy buforowej Zał. 4h. Iloczyn obrazów rastrowych Zał. 4i. Wygenerowanie spadków 90

91 Zał. 4j. Filtracja Zał. 4k. Wektoryzacja dróg Zał. 4l. Eksport do formatu SHAPE Zał. 4m. RóŜnica przestrzenna Zał. 4n. Obliczenie długości dróg zróŝnicowanych na spadki Zał. 5. Zestawienie porównawcze długości dróg o spadkach obliczonych dwoma metodami. Zał. 6. Zobrazowanie funkcji wykorzystanych podczas waloryzacji metodą siatkową Dubel Zał. 6a. Wczytanie danych w formacie *.DGN Zał. 6b. Obliczenie powierzchni kategorii uŝytkowania w poszczególnych kwadratach Zał. 7. Wyniki waloryzacji metodą siatkową Dubel Zał. 8. Zobrazowanie funkcji wykorzystywanych podczas waloryzacji krajobrazu w obszarach widoczności Zał. 8a. Rasteryzacja stref buforowych Zał. 8b. Mozaika Zał. 8c. Docięcie Numerycznych Modeli Terenu do stref buforowych Zał. 8d. Import Numerycznych Modeli Terenu Zał. 8e. Analiza widoczności Zał. 9. Dane do utworzenia nagłówków obrazów rastrowych Zał. 10.Macra automatyzujące analizę widoczności (na przykładzie punktu 1 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) Zał. 10a. Import danych z formatu SHAPE Zał. 10b. Przeklasyfikowanie obrazów na puste rastry Zał. 10c. Pasteryzowanie klas obiektów Zał. 10d. Nadanie wartości odpowiadającym wysokościom Zał. 10e. Suma pierwszej części obiektów Zał. 10f. Suma drugiej części obiektów Zał. 10g. Operacje kończące analizę widoczności Zał. 11.Wyniki waloryzacji w obszarach widoczności Zał. 12.Macra automatyzujące stworzenie obrazu nachyleń dróg dla całego obszaru opracowania Zał. 12a. Stworzenie pustych obrazów rastrowych 91

92 Zał. 12b. Rasteryzacja dróg Zał. 12c. Nadanie drogom wartości odpowiadającym przedziałom nachyleń Zał. 12d. Połączenie dróg w arkuszach Zał. 12e. Nadanie nachyleniom dróg nowych wartości Zał. 12f. Połączenie dróg w całym obszarze opracowania Zał. 12g. Nadanie spadkom odpowiednich wartości Zał. 13.Macra automatyzujące stworzenie obrazu dróg w obszarach wokół punktów widoczności Zał. 13a. Import zmodyfikowanych stref buforowych wokół punktów widokowych Zał. 13b. Przeklasyfikowanie rastra na puste obrazy Zał. 13c. Rasteryzacja obszarów Zał. 13d. Nadanie obszarom wartości 1 Zał. 13e. Suma wszystkich obszarów wokół punktów widokowych Zał. 13f. Przeklasyfikowanie i połączenie w klasy pojedynczych pikseli Zał. 13g. Dodanie lub odjęcie pojedynczych pikseli od obszarów wokół punktów widokowych Zał. 13h. Powtórna kontrola obszarów wokół punktów widokowych Zał. 13i. Docięcie dróg do obszarów wokół punktów widokowych Zał. 13j. Nadanie drogom wartości odpowiadającym atrakcyjności obszarów wokół punktów widokowych Zał. 14.Macra automatyzujące stworzenie obrazu drogi GP dla całego obszaru opracowania Zał. 14a. Przeklasyfikowanie obrazu przedstawiającego strefę buforową wokół gminy do pustego rastra Zał. 14b. Rasteryzacja dróg Zał. 14c. Suma dróg GP pochodzących z trzech arkuszy i nadanie im wartości 1 Zał. 14d. Docięcie drogi GP do obszarów wokół punktów widokowych Zał. 14e. Przeklasyfikowanie pojedynczych pikseli i dodanie lub odjęcie ich od drogi GP w odpowiednich obszarach Zał. 14f. Suma dróg w obszarach łącznie z drogą GP Zał. 14g. Wprowadzenie ostatecznych poprawek Zał. 14h. Suma dróg w obszarach wokół punktów widokowych z wyodrębnionymi drogami GP 92

93 Zał. 15.Macro automatyzujące stworzenie obrazu dróg oddalanych o 150 m od ciekawych miejsc i zabytków Zał. 16.Macra automatyzujące wygenerowanie szlaków rowerowych Zał. 16a. Nadanie drogom wartości odpowiadających tarciu Zał. 16b. Suma dróg o róŝnych atrybutach Zał. 16c. Stworzenie pustych obrazów rastrowych Zał. 16d. Rasteryzacja punktów i dróg Zał. 16e. Wygenerowanie map kosztów Zał. 16f. Wygenerowanie szlaków rowerowych Zał. 16g. Wektoryzacja szlaków rowerowych Zał. 17.Zobrazowanie funkcji wykorzystanych podczas generowania szlaków rowerowych Zał. 17a. Generowanie map kosztów Zał. 17b. Generowanie szlaków rowerowych Zał. 18.Opis funkcji wykorzystanych w programie IDRISI Zał. 19.Opis macr wykorzystanych w programie IDRISI Zał. 20.Przebieg poszczególnych zaprojektowanych tras Zał. 21.Wykaz nazw plików zawierających szlaki rowerowe 93

94 Załącznik 1. Dane źródłowe Zał. 1a. Baza danych ATLAS.mdb granice administracyjne gminy Michałowice siatka arkuszy topograficznych (1: ) rzeka 2 rzędu rzeka 3 rzędu rzeka 4 rzędu rzeka 5 rzędu kościoły Zał. 1b. Ortofotomapy orto-phare 94

95 Zał. 1c. Ortofotomapy orto-lpis Zał. 1d. Obiekty z Bazy Danych Topograficznych drogi klasy GP drogi klasy Z, L, I koleje mosty 95

96 Zał. 1e. Mapa uŝytkowania Corine cmentarze inne kolej lasy łąki i pastwiska ogrody działkowe parki i trawniki sady teren zadrzewiony teren zakrzaczony tereny budowlane tereny przemysłowohandlowe tereny rolne tereny sportowe wody powierzchniowe zabudowa Zał. 1f. Numeryczny Model Terenu 96

97 Zał. 1g. Dane wektoryzowane zabytki i ciekawe miejsca punkty widokowe z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parki krajobrazowe czerwony szlak rowerowy niebieski szlak rowerowy zielony szlak rowerowy Ŝółty szlak rowerowy zabudowa 97

98 Załącznik 2. Szczegółowy wykaz kategorii uŝytkowania mapy Corine DEFINICJE FORM UśYTKOWANIA I POKRYCIA TERENU CZWARTEGO POZIOMU SZCZEGÓŁOWOŚCI WYDZIELEŃ 1. TERENY ZANTROPOGENIZOWANE: 1.1. TERENY ZURBANIZOWANE: Zabudowa zwarta: Zabudowa zwarta wielkomiejska, Zabudowa zwarta miejska Zabudowa luźna: Zabudowa luźna wielorodzinna miejska typu blokowego, w przewadze średnia i wysoka, z budynkami najczęściej przedzielonymi placami, parkingami oraz roślinnością niską, trawnikami i krzewami, Zabudowa luźna wielorodzinna typu miejskiego, w przewadze niska i średnia, przedzielona roślinnością z dominacją trawników i skwerów, Zabudowa luźna jednorodzinna typu miejskiego jedno- lub dwukondygnacyjna w otoczeniu zieleni, drzew, krzewów, trawników, ogrodów, bez zabudowań gospodarczych, Zabudowa jednorodzinna typu wiejskiego, w większości to niska zabudowa mieszkaniowa z przydomowymi ogrodami warzywnymi, sadami owocowymi, uprawami rolnymi i zabudową gospodarczą, Zabudowa letniskowa, 1.2. TERENY PRZEMYSŁOWE, HANDLOWE I KOMUNIKACYJNE: Tereny przemysłowe lub handlowe: Tereny przemysłowe to tereny zakładów przemysłowych, magazynów i składów, obejmujące róŝnorodną zabudowę, z towarzyszącą infrastrukturą drogową, Tereny urządzeń produkcyjnych i usługowych rolnictwa (gospodarstwa i fermy hodowlane, magazyny, silosy) oraz infrastruktura związana z przeładunkiem i transportem, Tereny specjalistycznej infrastruktury technicznej to oczyszczalnie ścieków, odstojniki, rozdzielnie energetyczne, Tereny handlowe obejmujące duŝe obiekty handlowe (wielkie sklepy, hale targowe, magazyny) oraz parkingi i sieć dróg dojazdowych, Tereny uŝyteczności publicznej, w skład których wchodzą miejsca kultu religijnego, obiekty społeczno-kulturalne, szpitale, szkoły, skanseny, amfiteatry Tereny komunikacyjne i związane z komunikacją drogową i kolejową: Drogi i tereny związane z komunikacją drogową, Koleje i tereny kolejowe, ZłoŜona sieć komunikacyjna i tereny towarzyszące Porty: 98

99 Porty morskie (handlowe, rybackie), Porty rzeczne i jeziorne, Stocznie morskie i rzeczne, Porty i przystanie o przeznaczeniu sportowym i rekreacyjnym Lotniska: Porty lotnicze - terminalne i hangary, Lotniska o sztucznej nawierzchni dróg startowych, Lotniska o nawierzchni trawiastej KOPALNIE, WYROBISKA I BUDOWY: Miejsca eksploatacji odkrywkowej: Wyrobiska surowców okruchowych i ilastych (piaskowce, Ŝwirownie, glinianki) to tereny odkrywkowego wydobycia skał, głównie jako materiałów budowlanych, Kamieniołomy, Kopalnie odkrywkowe, Wyrobiska rekultywowane i zarastające roślinnością objęte planowymi działaniami rekultywacyjnymi oraz zarastające roślinnością, Zwałowiska i hałdy: Zwałowiska przemysłowe odpadów stałych, Zwałowiska odpadów płynnych osadniki, Wysypiska komunalne, Zwałowiska i wysypiska rekultywowane i zarastające Budowy: Place budów, Tereny budów i robót ziemnych ZANTROPOGENIZOWANE TERENY ZELONE (NIE UśYTKOWANE ROLNICZO): Miejskie tereny zielone: Parki miejskie i wiejskie towarzyszce terenom zabudowanym, tworzone przez zespoły drzew i krzewów, a takŝe powierzchnie trawiaste z siecią alejek i ścieŝek, Zieleńce, skwery, trawniki pokryte roślinnością w formie drobnych powierzchni, towarzyszące terenom zabudowanym, Ogrody działkowe, Ogrody dydaktyczne, Cmentarze, Tereny nie uŝytkowane gospodarczo ze skąpą, sporadycznie rozwiniętą roślinnością na terenach porolnych, poprzemysłowych oraz miejskich Tereny sportowe i wypoczynkowe: Tereny sportowe obejmujące stadiony, boiska, tory wyścigowe, pola golfowe, Zespoły basenów, Tereny wypoczynkowo-kempingowe. 2. TERENY ROLNE: 99

100 2.1. GRUNTY ORNE: Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających: Grunty orne bez rozproszonej roślinności to działki rolnicze, uprawy kwiatów i ugory, ze sporadycznymi rozproszonymi drzewami i krzewami, Grunty orne z rozproszoną roślinnością drzewiastą i krzewiastą to działki rolnicze, uprawy kwiatów i ugory, poprzedzielane drzewami i krzewami, Uprawy szklarniowe i pod folią UPRAWY TRWAŁE: Sady i plantacje: Sady, Tereny obsadzone drzewami owocowymi, Plantacje krzewów owocowych, Plantacje chmielu, Plantacje wikliny ŁĄKI: Łąki: Łąki zwarcie zadarnione zespołami roślinności (traw), spasane lub koszone z przeznaczeniem na paszę to łąki trwałe i czasowe zazwyczaj pozbawione drzew i zakrzaczeń, Łąki z udziałem drzew i krzewów zwarcie zadarnione zespołami roślinności (traw), spasane lub koszone z przeznaczeniem na paszę to łąki trwałe i czasowe z udziałem drzew i zakrzaczeń, Szuwary OBSZARY UPRAW MIESZANYCH: ZłoŜone systemy upraw i działek: ZłoŜone systemy upraw i działek bez rozproszonej zabudowy wykorzystywanych pod róŝne uprawy jednoroczne, trwałe i jako łąki ZłoŜone systemy upraw i działek z rozproszoną zabudową wykorzystywanych pod uprawy jednoroczne, trwałe i jako łąki Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z duŝym udziałem roślinności naturalnej: Tereny rolnicze ze znacznym udziałem łąk, zadrzewień i zakrzaczeń z przewagą gruntów ornych (ponad 50%) z pojedynczymi zabudowaniami, Tereny rolnicze z przewagą łąk i pastwisk (ponad 50%), z udziałem gruntów ornych, fragmentów lasów i zbiorników wodnych, Tereny rolnicze z przewagą zadrzewień i zakrzaczeń (ponad 50%), z udziałem gruntów ornych, łąk i zbiorników wodnych, Tereny rolnicze z przewagą drobnych zbiorników wodnych. 3. LASY I EKOSYSTEMY SEMINATURALNE: 100

101 3.1. LASY: Lasy liściaste: Lasy liściaste o zawartym drzewostanie, które tworzą formacje roślinne złoŝone z drzew, krzewów i krzewinek, gdzie dominują leśne gatunki liściaste, stanowiące powyŝej 75% pokrycia, Lasy liściaste o rozluźnionym drzewostanie, tworzące formacje roślinne złoŝone z drzew, krzewów i krzewinek, gdzie dominują leśne gatunki liściaste, stanowiące powyŝej 75% pokrycia Lasy iglaste: Lasy iglaste o zwartym drzewostanie, Lasy iglaste o rozluźnionym drzewostanie Lasy mieszane: Lasy mieszane o zwartym drzewostanie, Lasy mieszane o rozluźnionym drzewostanie ZESPOŁY ROŚLINNOŚCI DRZEWIASTEJ I KRZEWIASTEJ: Murawy i pastwiska Murawy i pastwiska naturalne w przewadze bez drzew i zakrzaczeń to tereny chronione, piętro alpejskie i poligony wojskowe, usytuowane są często w strefach o urozmaiconej rzeźbie i terenach skalistych, Murawy i pastwiska naturalne z udziałem drzew i zakrzaczeń obejmują tereny chronione, piętro alpejskie i poligony wojskowe. PołoŜone w strefach o urozmaiconej rzeźbie i na terenach skalistych Wrzosowiska i zakrzaczenia: Wrzosowiska i zakrzaczenia i torfowiska przejściowe składające się głównie z krzewów, krzewinek i roślin zielonych, Kosodrzewina Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian: Szkółki leśne, Zalesienia i samosiewy o młodych nasadzeniach na obszarach porolnych, porębach i zrębach, Wylesienia i zręby to tereny pozbawione drzewostanu w wyniku szkód górniczych lub emisji pyłów i gazów przemysłowych oraz zrębów, Las zdegradowany i ginący TERENY OTWARTE, POZBAWIONE ROŚLINNOŚCI LUB Z RZADKIM POKRYCIEM ROŚLINNYM: PlaŜe, wydmy nadmorskie i piaski: PlaŜe, Wydmy nadmorskie nie porośnięte roślinnością, Wydmy nadmorskie umocnione roślinnością, 101

102 Ławice rzeczne, Piaski poza strefą brzegową morza Odsłonięte skały Roślinność rozproszona: Roślinność rozproszona na podłoŝu piaszczystym, Roślinność rozproszona na podłoŝy skalistym to tereny zajęte przez trawiastą lub krzaczastą roślinność krasu oraz łąki alpejskie z kępami kosówki Pogorzeliska. 4. OBSZARY PODMOKŁE: 4.1. ŚRÓDLĄDOWE OBSZARY PODMOKŁE: Bagna śródlądowe: Bagna śródlądowe na nisko połoŝonych terenach, stale lub okresowo nasycone wodą stojącą lub płynącą Torfowiska: Torfowiska eksploatowane, Torfowiska nieeksploatowane. 5. OBSZARY WODNE: 5.1. WODY KONTYNENTALNE: Cieki: Rzeki, Kanały, Rzeki skanalizowane Zbiorniki wodne: Naturalne zbiorniki wodne jeziora, Powierzchnie naturalnych zbiorników wodnych, Zbiorniki retencyjne powstałe w wyniku zamknięcia doliny zaporą, Stawy rybne to sztuczne zbiorniki wodne, powstałe przez odbudowanie terenów groblami i wypełnienie ich wodą, Wyrobiska i zapadliska wypełnione wodą WODY MORSKIE Laguny przybrzeŝne Morza i oceany Tereny niesklasyfikowane 102

103 Załącznik 3. Zobrazowanie funkcji wykorzystanych podczas załoŝenia i załadowania projektu Zał. 3a. Wyświetlenie obiektu z bazy ATLAS Zał. 3b. Dodanie do bazy ortofotomap 103

104 Zał. 3c. Definiowanie nowego obszaru analiz i zaimportowanie do niego Numerycznych Modeli Terenu Zał. 3d. Utworzenie zapytania poprzez atrybut 104

105 Zał. 3e. Dodanie zapytania do bazy poprzez utworzenie z niego nowej klasy obiektów Zał. 3f. Utworzenie strefy buforowej 105

106 Zał. 3g. Docięcie danych do obszaru opracowania Zał. 3h. Tworzenie nowych klas obiektów 106

107 Załącznik 4. Zobrazowanie funkcji wykorzystanych w analizie spadków Zał. 4a. Eksport do formatu SHAPE Zał. 4b. Import danych z formatu SHAPE 107

108 Zał. 4c. Import Numerycznych Modeli Terenu Zał. 4d. Przeklasyfikowanie obrazu rastrowego 108

109 Zał. 4e. Rasteryzacja dróg Zał. 4f. Sumowanie dróg 109

110 Zał. 4g. Utworzenie strefy buforowej Zał. 4h. Iloczyn obrazów rastrowych Zał. 4i. Wygenerowanie spadków 110

111 Zał. 4j. Filtracja Zał. 4k. Wektoryzacja dróg Zał. 4l. Eksport do formatu SHAPE 111

112 Zał. 4m. RóŜnica przestrzenna Zał. 4n. Obliczenie długości dróg zróŝnicowanych na spadki 112

113 Załącznik 5. Zestawienie porównawcze długości dróg o spadkach obliczonych dwoma metodami Bez filtracji Po filtracji Arkusz drogi o nachyleniu drogi o nachyleniu Suma dróg poniŝej 5 % 5-15 % powyŝej 15% poniŝej 5 % 5-15 % powyŝej 15% Suma dróg [m] [m] [m] [m] M A-c , , , , , , , ,44 M B-d , , , , , , , ,79 M B-d , , , , , , , ,20 M C-a , , , , , , , ,66 M C-a , , , , , , , ,41 M C-a , , , , , , , ,30 M D-b , , , , , , , ,51 M D-b , , , , , , , ,78 Bez filtracji Po filtracji Arkusz drogi o nachyleniu drogi o nachyleniu Suma dróg poniŝej 5 % 5-15 % powyŝej 15% poniŝej 5 % 5-15 % powyŝej 15% Suma dróg [%] [%] [%] [%] M A-c M B-d M B-d M C-a M C-a M C-a M D-b M D-b

114 Załącznik 6. Zobrazowanie funkcji wykorzystanych podczas waloryzacji metodą siatkową Dubel Zał. 6a. Wczytanie danych w formacie *.DGN Zał. 6b. Obliczenie powierzchni kategorii uŝytkowania w poszczególnych kwadratach 114

115 Załącznik 7. Wyniki waloryzacji metodą siatkową Dubel Nr kwadratu woda las łąki pola orne zabudowa suma 1 0,0 0,0 0, , , ,8 2 0,0 0,0 0, , , ,4 4 0,0 0,0 4271, ,0 148, ,3 5 0,0 0,0 0, , , , , ,3 81, , , ,2 7 0,0 0, , , , ,6 8 0,0 6218, , , , ,0 9 0, , , , , ,1 10 0, , , , , ,8 11 0, , ,8 0,0 0, ,4 12 0, , , , , ,1 13 0,0 9989, , , , ,0 14 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 17 0,0 109, , , , ,0 18 0,0 0, , , , ,0 19 0, , , , , , , , , , , , ,3 4198,2 3094, , , ,1 22 0,0 2137,6 3161, , , ,2 23 0,0 131, , , , ,4 24 0,0 906, , , , ,0 25 0, , , , , , , , , , , , ,7 7854, , , , ,0 28 0, , , , , ,0 29 0, , , , , ,0 30 0,0 0, , , , , ,1 0, , , , , ,2 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,0 36 0, , , , , ,0 37 0, , , , , , ,0 1044, , , , , , , , , , ,0 40 0, , , , , ,0 41 0, , , , , ,0 42 0,0 7456, , , , ,0 [m] 115

116 43 0,0 0, , , , , , , , , , ,0 45 0, ,0 4373, , , ,8 46 0,0 0, , ,2 7658, , , , , , , ,8 48 0, , , , , ,0 49 0, , , , , ,0 50 0, , , , , , ,2 1778, , , , , , , , , , , ,4 182, , , , ,0 54 0, , , , , ,0 55 0,0 0, , , , , ,9 0, , , , , , , , , , ,0 58 0,0 0, , , , ,0 59 0,0 0, , , , , , , , , , , ,8 2079, , , , ,0 62 0, , , , , ,0 63 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 66 0,0 0, , , , ,0 67 0,0 0, , , , ,0 68 0,0 8231, , , , ,0 69 0,0 0, , , , ,0 70 0,0 0, , , , ,0 71 0,0 0, , , , ,0 72 0,0 0,0 0, ,8 0, , ,7 9618, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 77 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 81 0, , , , , ,0 82 0,0 0,0 0, , , ,0 83 0, , , , , ,0 84 0,0 0,0 6777, , , , , , , , , ,2 116

117 86 0, , , , , ,0 87 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 90 0, ,6 65, ,3 233, ,0 91 0, ,4 0, , , ,0 92 0,0 0,0 5032, , , ,1 93 0,0 0, , , , ,6 94 0,0 0, , ,6 0, ,9 95 0, , , , , ,8 96 0,0 731, , , , ,6 97 0,0 6296, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 0, , , , ,0 0, , , , , ,0 0,0 0, ,1 5717, , ,0 2053, , , , , ,8 0, , , , , ,0 0,0 0, , , , ,3 0,0 0, , , , ,0 0, , , , , ,7 0, , , , , ,8 0, , , , , ,4 0, , , , , ,0 0,0 1302, ,6 5344, , ,3 0, , , , , ,1 0, , , , ,0 117

118 Nr woda las łąki pola orne zabudowa suma róŝnica wysokości kwadratu [%] [m]

119

120

121 Nr woda las łąki pola orne zabudowa róŝnica wysokości wynik kwadratu [pkt] [pkt] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 121

122 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 122

123 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 123

124 Załącznik 8. Zobrazowanie funkcji wykorzystanych podczas waloryzacji krajobrazu w obszarach widoczności Zał. 8a. Rasteryzacja stref buforowych Zał. 8b. Mozaika Zał. 8c. Docięcie Numerycznych Modeli Terenu do stref buforowych 124

125 Zał. 8d. Import Numerycznych Modeli Terenu Zał. 8e. Analiza widoczności 125

126 Załącznik 9. Dane do utworzenia nagłówków obrazów rastrowych Punkty widokowe z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr punktu M M ncols nrows xllcorner yllcorner 1 Bd4 Db2 Ac3 Ca Bd4 Db2 Ac3 Ca Bd4 Db2 Ac3 Ca Bd4 Db2 Ac3 Ca Bd4 Db2 Ac3 Ca Db2 Ca1 Ca Db2 Ca1 Ca Db2 Ca1 Ca Db2 Ca1 Ca Db2 Ca1 Ca2 Ca Db2 Ca1 Ca2 Ca Bd3 Bd4 Db1 Db Bd3 Bd4 Db1 Db Bd3 Bd4 Db1 Db Bd3 Bd4 Db1 Db Bd3 Bd4 Db1 Db2 Ac3 Ca Bd4 Db2 Ac3 Ca1 Ca Bd3 Bd4 Db1 Db2 Ac3 Ca Bd4 Db2 Ac3 Ca Bd4 Db2 Ac3 Ca Bd4 Db2 Ac3 Ca1 Ca

127 Punkty widokowe uzupełniające obszar opracowania Nr punktu M M ncols nrows xllcorner yllcorner 1 Bd3 Bd4 Db1 Db Bd3 Bd4 Db1 Db Bd3 Bd4 Db1 Db Db1 Db2 Ca1 Ca Bd4 Db2 Ac3 Ca Bd4 Db2 Ac3 Ca Ac3 Ca1 Ca Db2 Ac3 Ca1 Ca2 Ca Ac3 Ca1 Ca2 Ca Ca1 Ca2 Ca Ca1 Ca2 Ca Ac3 Ca1 Ca2 Ca Ac3 Ca1 Ca Ac3 Ca1 Ca Bd4 Db2 Ac3 Ca Bd3 Bd4 Db1 Db Bd3 Bd4 Db1 Db Bd3 Bd4 Db1 Db Db2 Ca1 Ca Db2 Ca1 Ca2 Ca Ac3 Ca1 Ca Bd4 Db2 Ac3 Ca1 Ca Bd4 Db2 Ac3 Ca Bd3 Bd4 Db1 Db Bd4 Db2 Ac3 Ca1 Ca

128 Załącznik 10. Macra automatyzujące analizę widoczności (na przykładzie punktu 1 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) Zał. 10a. Import danych z formatu SHAPE (01_import_shapeidr.IML) shapeidr x 1*domy_jednorodzinne_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor*domy_pkt_widok_mpzp_1* 1992*m*1 shapeidr x 1*dwór_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor*dwor_pkt_widok_mpzp_1*1992*m*1 shapeidr x 1*hale_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor*hale_pkt_widok_mpzp_1*1992*m*1 shapeidr x 1*kościół_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor*kosciol_pkt_widok_mpzp_1*1992*m*1 shapeidr x 1*szkoła_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor*szkola_pkt_widok_mpzp_1*1992*m*1 shapeidr x 1*stadnina_koni_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor*stadnina_pkt_widok_mpzp_1* 1992*m*1 shapeidr x 1*zabytek_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor*zabytek_pkt_widok_mpzp_1*1992*m*1 shapeidr x 1*Ogrody_dzialkowe_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor*ogrody_pkt_widok_mpzp_1* 1992*m*1 shapeidr x 1*Parki_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor*parki_pkt_widok_mpzp_1*1992*m*1 shapeidr x 1*Szklarnie_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor*szklarnie_pkt_widok_mpzp_1*1992*m*1 shapeidr x 1*Sady_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor*sady_pkt_widok_mpzp_1*1992*m*1 shapeidr x 1*Las_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor*las_pkt_widok_mpzp_1*1992*m*1 shapeidr x 1*Teren_zadrzewiony_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor* zadrzewiony_pkt_widok_mpzp_1*1992*m*1 shapeidr x 1*Teren_zakrzaczony_punkty_widokowe_mpzp_1_bufor* zakrzaczony_pkt_widok_mpzp_1*1992*m*1 Zał. 10b. Przeklasyfikowanie obrazów na puste rastry (02_reclass_pusty.IML) reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*dwor_pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*hale_pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*kosciol_pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*las_pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*ogrody_pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*parki_pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*sady_pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*stadnina_pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*szklarnie_pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*szkola_pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*zabytek_pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*zakrzaczony_pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999* reclass x I*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*zadrzewiony_pkt_widok_mpzp_1*2*0*0*999999*

129 Zał. 10c. Rasteryzowanie klas obiektów (03_polyras.IML) polyras x dwor_pkt_widok_mpzp_1*dwor_pkt_widok_mpzp_1 polyras x hale_pkt_widok_mpzp_1*hale_pkt_widok_mpzp_1 polyras x kosciol_pkt_widok_mpzp_1*kosciol_pkt_widok_mpzp_1 polyras x szkola_pkt_widok_mpzp_1*szkola_pkt_widok_mpzp_1 polyras x stadnina_pkt_widok_mpzp_1*stadnina_pkt_widok_mpzp_1 polyras x zabytek_pkt_widok_mpzp_1*zabytek_pkt_widok_mpzp_1 polyras x ogrody_pkt_widok_mpzp_1*ogrody_pkt_widok_mpzp_1 polyras x parki_pkt_widok_mpzp_1*parki_pkt_widok_mpzp_1 polyras x szklarnie_pkt_widok_mpzp_1*szklarnie_pkt_widok_mpzp_1 polyras x sady_pkt_widok_mpzp_1*sady_pkt_widok_mpzp_1 polyras x las_pkt_widok_mpzp_1*las_pkt_widok_mpzp_1 polyras x zadrzewiony_pkt_widok_mpzp_1*zadrzewiony_pkt_widok_mpzp_1 polyras x zakrzaczony_pkt_widok_mpzp_1*zakrzaczony_pkt_widok_mpzp_1 Zał. 10d. Nadanie wartości odpowiadającym wysokościom (04_reclass_wysokosci.iml) reclass x I*domy_pkt_widok_mpzp_1*domy_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*9*1*999999*-9999 reclass x I*dwor_pkt_widok_mpzp_1*dwor_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*15*1*999999*-9999 reclass x I*hale_pkt_widok_mpzp_1*hale_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*10*1*999999*-9999 reclass x I*kosciol_pkt_widok_mpzp_1*kosciol_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*25*1*999999*-9999 reclass x I*szkola_pkt_widok_mpzp_1*szkola_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*20*1*999999*-9999 reclass x I*stadnina_pkt_widok_mpzp_1*stadnina_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*10*1*999999* reclass x I*zabytek_pkt_widok_mpzp_1*zabytek_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*12*1*999999*-9999 reclass x I*ogrody_pkt_widok_mpzp_1*ogrody_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*4*1*999999*-9999 reclass x I*parki_pkt_widok_mpzp_1*parki_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*10*1*999999*-9999 reclass x I*szklarnie_pkt_widok_mpzp_1*szklarnie_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*2*1*999999* reclass x I*sady_pkt_widok_mpzp_1*sady_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*6*1*999999*-9999 reclass x I*las_pkt_widok_mpzp_1*las_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*20*1*999999*-9999 reclass x I*zadrzewiony_pkt_widok_mpzp_1*zadrzewiony_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*15*1*999999*-9999 reclass x I*zakrzaczony_pkt_widok_mpzp_1*zakrzaczony_pkt_widok_mpzp_1_*2*0*0*1*1*1*999999*-9999 Zał. 10e. Suma pierwszej części obiektów (05_suma1_image_calc.exp) [domy_pkt_widok_mpzp_1_]+[dwor_pkt_widok_mpzp_1_]+[hale_pkt_widok_mpzp_1_]+ [kosciol_pkt_widok_mpzp_1_]+[szkola_pkt_widok_mpzp_1_]+[stadnina_pkt_widok_mpzp_1_]+ [zabytek_pkt_widok_mpzp_1_]+[ogrody_pkt_widok_mpzp_1_]+[parki_pkt_widok_mpzp_1_] 129

130 Zał. 10f. Suma drugiej części obiektów (06_suma2_image_calc.exp) [szklarnie_pkt_widok_mpzp_1_]+[sady_pkt_widok_mpzp_1_]+[las_pkt_widok_mpzp_1_]+ [zadrzewiony_pkt_widok_mpzp_1_]+[zakrzaczony_pkt_widok_mpzp_1_]+ [punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika] Zał. 10g. Operacje kończące analizę widoczności (07_overlay_suma_itd.IML) overlay x 1*suma1_mpzp_1*suma2_mpzp_1*nmt_plus_mpzp_1 pointras x pkt_widok_mpzp_1*pkt_widok_mpzp_1*1 viewshed x nmt_plus_mpzp_1*pkt_widok_mpzp_1*3000*1.7*viewshed_mpzp_1 polyvec x viewshed_mpzp_1*1*viewshed_mpzp_1*y*0 reclass x I*viewshed_mpzp_1*viewshed_mpzp_1_*2*0*0*1*1*1* *-9999 overlay x 3*viewshed_mpzp_1_*punkty_widokowe_mpzp_1_mozaika*viewshed_mozaika_mpzp_1 130

131 Załącznik 11. Wyniki waloryzacji w obszarach widoczności Wyniki dla punktów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedstawione w procentach i metrach numer punktu wody lasy zieleń wiejska łąki tereny zakrzaczone tereny rekreacyjne tereny rolne parki krajobrazowe zabudowa miejska i wiejska tereny zurbanizowane róŝnica wysokości ścieŝki rowerowe [%] [m] mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp

132 Ostateczne wyniki dla punktów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedstawione w punktach numer punktu wody lasy zieleń wiejska łąki tereny zakrzaczone tereny rekreacyjne tereny rolne parki krajobrazowe zabudowa miejska i wiejska tereny zurbanizowane róŝnica wysokości ciekawe miejsca ścieŝki rowerowe suma mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp mpzp

133 Wyniki dla punktów uzupełnionych przedstawione w procentach i metrach numer punktu wody lasy zieleń wiejska łąki tereny zakrzaczone tereny rekreacyjne tereny rolne parki krajobrazowe zabudowa miejska i wiejska tereny zurbanizowane róŝnica wysokości ścieŝki rowerowe [%] [m] nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze

134 Ostateczne wyniki dla punktów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedstawione w punktach numer punktu wody lasy zieleń wiejska łąki tereny zakrzaczone tereny rekreacyjne tereny rolne parki krajobrazowe zabudowa miejska i wiejska tereny zurbanizowane róŝnica wysokości ciekawe miejsca ścieŝki rowerowe suma nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze nasze

135 Załącznik 12. Macra automatyzujące stworzenie obrazu nachyleń dróg dla całego obszaru opracowania Zał. 12a. Stworzenie pustych obrazów rastrowych (01_reclass_drogi_puste.IML) reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*dr_ac3_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*dr_ac3_2*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*dr_ac3_3*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*dr_db2_1f*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*dr_db2_2f*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*dr_db2_3f*2*0*0*999999*-9999 Zał. 12b. Rasteryzacja dróg (02_polyras_drogi.IML) polyras x dr_ac3_1*dr_ac3_1 polyras x dr_ac3_2*dr_ac3_2 polyras x dr_ac3_3*dr_ac3_3 polyras x dr_db2_1*dr_db2_1 polyras x dr_db2_2*dr_db2_2 polyras x dr_db2_3*dr_db2_3 polyras x dr_ac3_1f*dr_ac3_1f polyras x dr_ac3_2f*dr_ac3_2f polyras x dr_ac3_3f*dr_ac3_3f polyras x dr_db2_1f*dr_db2_1f polyras x dr_db2_2f*dr_db2_2f polyras x dr_db2_3f*dr_db2_3f Zał. 12c. Nadanie drogom wartości odpowiadającym przedziałom nachyleń (03_reclass_1i2i3.IML) reclass x I*dr_ac3_1*dr_ac3_1_*2*0*0*1*1*1* *-9999 reclass x I*dr_ac3_2*dr_ac3_2_*2*0*0*1*2*1* *-9999 reclass x I*dr_ac3_3*dr_ac3_3_*2*0*0*1*3*1* *-9999 reclass x I*dr_db2_1f*dr_db2_1f_*2*0*0*1*1*1* *-9999 reclass x I*dr_db2_2f*dr_db2_2f_*2*0*0*1*2*1* *-9999 reclass x I*dr_db2_3f*dr_db2_3f_*2*0*0*1*3*1* *-9999 Zał. 12d. Połączenie dróg w arkuszach (04_overlay_arkusze.IML) overlay x 1*dr_ac3_1_*dr_ac3_2_*dr_ac3_1i2 overlay x 1*dr_ac3_3_*dr_ac3_1i2*dr_ac3_1i2i3 overlay x 1*dr_db2_3_*dr_db2_1i2*dr_db2_1i2i3 overlay x 1*dr_ac3_1f_*dr_ac3_2f_*dr_ac3_1fi2f overlay x 1*dr_ac3_3f_*dr_ac3_1fi2f*dr_ac3_1fi2fi3f overlay x 1*dr_db2_3f_*dr_db2_1fi2f*dr_db2_1fi2fi3f 135

136 Zał. 12e. Nadanie nachyleniom dróg nowych wartości (05_reclass_1i4i6.IML) reclass x I*dr_ac3_1i2i3*dr_ac3_1i2i3_*2*0*0*1*1*1*2*4*2*3*6*3*4*-9999 reclass x I*dr_db2_1i2i3*dr_db2_1i2i3_*2*0*0*1*1*1*2*4*2*3*6*3*4*-9999 reclass x I*dr_ac3_1fi2fi3f*dr_ac3_1fi2fi3f_*2*0*0*1*1*1*2*4*2*3*6*3*4*-9999 reclass x I*dr_db2_1fi2fi3f*dr_db2_1fi2fi3f_*2*0*0*1*1*1*2*4*2*3*6*3*4*-9999 Zał. 12f. Połączenie dróg w całym obszarze opracowania (06_overlay_calosc.IML) overlay x 1*dr_ac3_1i2i3_*dr_bd3_1i2i3_*dr_ac3_bd3 overlay x 1*dr_ac3_bd3*dr_bd4_1i2i3_*dr_ac3_bd3_bd4 overlay x 1*dr_ac3_bd3_bd4*dr_ca1_1i2i3_*dr_ac3_bd3_bd4_ca1 overlay x 1*dr_ac3_bd3_bd4_ca1*dr_ca2_1i2i3_*dr_ac3_bd3_bd4_ca1_ca2 overlay x 1*dr_ac3_bd3_bd4_ca1_ca2*dr_ca3_1i2i3_*dr_ac3_bd3_bd4_ca1_ca2_ca3 overlay x 1*dr_ac3_bd3_bd4_ca1_ca2_ca3*dr_db1_1i2i3_*dr_ac3_bd3_bd4_ca1_ca2_ca3_db1 overlay x 1*dr_ac3_bd3_bd4_ca1_ca2_ca3_db1*dr_db2_1i2i3_*dr_spadki_calosc overlay x 1*dr_ac3_1fi2fi3f_*dr_bd3_1fi2fi3f_*dr_ac3_bd3 overlay x 1*dr_ac3_bd3*dr_bd4_1fi2fi3f_*dr_ac3_bd3_bd4 overlay x 1*dr_ac3_bd3_bd4*dr_ca1_1fi2fi3f_*dr_ac3_bd3_bd4_ca1 overlay x 1*dr_ac3_bd3_bd4_ca1*dr_ca2_1fi2fi3f_*dr_ac3_bd3_bd4_ca1_ca2 overlay x 1*dr_ac3_bd3_bd4_ca1_ca2*dr_ca3_1fi2fi3f_*dr_ac3_bd3_bd4_ca1_ca2_ca3 overlay x 1*dr_ac3_bd3_bd4_ca1_ca2_ca3*dr_db1_1fi2fi3f_*dr_ac3_bd3_bd4_ca1_ca2_ca3_db1 overlay x 1*dr_ac3_bd3_bd4_ca1_ca2_ca3_db1*dr_db2_1fi2fi3f_*dr_spadki_filtracja_calosc Zał. 12g. Nadanie spadkom odpowiednich wartości (07_reclass_calosc.IML) reclass x I*dr_spadki_calosc*dr_spadki_calosc_*2*0*0*1*1*1*3*0*3*4*2*4*5*1*5*6*3*6*7*1*7*8* 2*8*9*0*9*10*2*10*11*0*11*12*3*12*9999*-9999 reclass x I*dr_spadki_filtracja_calosc*dr_spadki_filtracja_calosc_*2*0*0*1*1*1*3*0*3*4*2*4*5* 1*5*6*3*6*7*1*7*8*2*8*9*0*9*10*2*10*11*0*11*12*3*12*9999*

137 Załącznik 13. Macra automatyzujące stworzenie obrazu dróg w obszarach wokół punktów widoczności Zał. 13a. Import zmodyfikowanych stref buforowych wokół punktów widokowych (01_import_shapeidr.IML) shapeidr x 1*mpzp_1*mpzp_1*1992*m*1 shapeidr x 1*nasze_1*nasze_1*1992*m*1 shapeidr x 1*mpzp_2*mpzp_2*1992*m*1 shapeidr x 1*nasze_2*nasze_2*1992*m*1 shapeidr x 1*mpzp_20*mpzp_20*1992*m*1 shapeidr x 1*nasze_24*nasze_24*1992*m*1 shapeidr x 1*mpzp_21*mpzp_21*1992*m*1 shapeidr x 1*nasze_25*nasze_25*1992*m*1 Zał. 13b. Przeklasyfikowanie rastra na puste obrazy (02_reclass_puste.IML) reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*mpzp_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*mpzp_2*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*mpzp_21*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*nasze_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*nasze_2*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*nasze_24*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*nasze_25*2*0*0*999999*-9999 Zał. 13c. Rasyeryzacja obszarów (03_polyras.IML) polyras x mpzp_1*mpzp_1 polyras x nasze_1*nasze_1 polyras x mpzp_2*mpzp_2 polyras x nasze_2*nasze_2 polyras x mpzp_20*mpzp_20 polyras x nasze_24*nasze_24 polyras x mpzp_21*mpzp_21 polyras x nasze_25*nasze_25 Zał. 13d. Nadanie obszarom wartości 1 (04_reclass_1.IML) reclass x I*mpzp_1*mpzp_1_*2*0*0*1*1*1*999999*-9999 reclass x I*mpzp_2*mpzp_2_*2*0*0*1*1*1*999999*-9999 reclass x I*mpzp_20*mpzp_20_*2*0*0*1*1*1*999999*-9999 reclass x I*mpzp_21*mpzp_21_*2*0*0*1*1*1*999999*-9999 reclass x I*nasze_1*nasze_1_*2*0*0*1*1*1*999999*-9999 reclass x I*nasze_2*nasze_2_*2*0*0*1*1*1*999999*-9999 reclass x I*nasze_24*nasze_24_*2*0*0*1*1*1*999999*-9999 reclass x I*nasze_25*nasze_25_*2*0*0*1*1*1*999999*

138 Zał. 13e. Suma wszystkich obszarów wokół punktów widokowych (05a_suma_mpzp_control1.exp) [mpzp_1_]+[mpzp_2_]+ +[mpzp_20_]+[mpzp_21_] (05b_suma_nasze_control1.exp) [nasze_1_]+[nasze_2_]+ +[nasze_24_]+[nasze_25_] (05c_overlay_control.IML) overlay x 1*mpzp_suma*nasze_suma*obszary_wszystkie Zał. 13f. Przeklasyfikowanie i połączenie w klasy pojedynczych pikseli (05d_reclass_pojedyncze_piksele.IML) reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_1_poj_pix*2*0*0*70*1*70*79*0*79*84*1*84*95* 0*95*99999*-9999 reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_3_poj_pix*2*0*0*95*1*95*122*0*122*99999*-9999 reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_4_poj_pix*2*0*0*129*1*129*221*0*221*99999*-9999 reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_5_poj_pix*2*0*0*122*1*122*129*0*129*99999*-9999 reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_6_poj_pix1*2*0*0*318*1*318*319*0*319*321*1*321*323* 0*323*325*1*325*326*0*326*327*1*327*328*0*328*329*1*329*439*0*439*440*1*440*543* 0*543*547*1*547*548*0*548*553*1*553*554*0*554*561*1*561*562*0*562*99999*-9999 reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_6_poj_pix2*2*0*0*567*1*567*568*0*568*575* 1*575*576*0*576*580*1*580*581*0*581*583*1*583*584*0*584*585*1*585*654*0*654*655* 1*655*656*0*656*657*1*657*658*0*658*659*1*659*660*0*660*661*1*661*662*0*662*664* 1*664*665*0*665*99999*-9999 reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_6_poj_pix3*2*0*0*666*1*666*667*0*667*669*1*669*670* 0*670*671*1*671*672*0*672*674*1*674*675*0*675*677*1*677*678*0*678*679*1*679*680* 0*680*683*1*683*684*0*684*686*1*686*687*0*687*689*1*689*690*0*690*693*1*693*694* 0*694*99999*-9999 reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_6_poj_pix4*2*0*0*696*1*696*697*0*697*700*1*700*701* 0*701*703*1*703*704*0*704*706*1*706*707*0*707*710*1*710*711*0*711*713*1*713*714* 0*714*716*1*716*717*0*717*720*1*720*721*0*721*723*1*723*724*0*724*728*1*728*729* 0*729*99999*-9999 reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_6_poj_pix5*2*0*0*730*1*730*731*0*731*733*1*733*734* 0*734*736*1*736*737*0*737*738*1*738*739*0*739*742*1*742*743*0*743*744*1*744*745* 0*745*746*1*746*747*0*747*748*1*748*795*0*795*99999*-9999 overlay x 1*mpzp_6_poj_pix1*mpzp_6_poj_pix2*mpzp_6_poj_pix1_2 overlay x 1*mpzp_6_poj_pix1_2*mpzp_6_poj_pix3*mpzp_6_poj_pix1_2_3 overlay x 1*mpzp_6_poj_pix1_2_3*mpzp_6_poj_pix4*mpzp_6_poj_pix1_2_3_4 overlay x 1*mpzp_6_poj_pix1_2_3_4*mpzp_6_poj_pix5*mpzp_6_poj_pix reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_7_poj_pix*2*0*0*724*1*724*725*0*725*99999*

139 reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_9_poj_pix1*2*0*0*543*1*543*547*0*547*548*1*548*553* 0*553*554*1*554*561*0*561*562*1*562*567*0*567*568*1*568*575*0*575*576*1*576*580* 0*580*581*1*581*583*0*583*584*1*584*585*0*585*654*1*654*655*0*655*656*1*656*657* 0*657*99999*-9999 reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_9_poj_pix2*2*0*0*658*1*658*659*0*659*660*1*660*661* 0*661*662*1*662*664*0*664*665*1*665*666*0*666*667*1*667*669*0*669*670*1*670*671* 0*671*672*1*672*674*0*674*675*1*675*677*0*677*678*1*678*679*0*679*680*1*680*683* 0*683*99999*-9999 reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_9_poj_pix3*2*0*0*684*1*684*686*0*686*687*1*687*689* 0*689*690*1*690*693*0*693*694*1*694*696*0*696*697*1*697*700*0*700*701*1*701*703* 0*703*704*1*704*706*0*706*707*1*707*710*0*710*711*1*711*713*0*713*714*1*714*716* 0*716*99999*-9999 reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_9_poj_pix4*2*0*0*717*1*717*720*0*720*721*1*721*723* 0*723*725*1*725*728*0*728*729*1*729*730*0*730*731*1*731*733*0*733*734*1*734*736* 0*736*737*1*737*738*0*738*739*1*739*742*0*742*743*1*743*744*0*744*745*1*745*746* 0*746*746*1*747*748*0*748*99999*-9999 overlay x 1*mpzp_9_poj_pix1*mpzp_9_poj_pix2*mpzp_9_poj_pix1_2 overlay x 1*mpzp_9_poj_pix1_2*mpzp_9_poj_pix3*mpzp_9_poj_pix1_2_3 overlay x 1*mpzp_9_poj_pix1_2_3*mpzp_9_poj_pix4*mpzp_9_poj_pix reclass x I*obszary_wszystkie_gr*mpzp_18_poj_pix*2*0*0*4*1*4*70*0*70*79*1*79*84* 0*84*99999*-9999 reclass x I*obszary_wszystkie_gr*nasze_2_poj_pix*2*0*0*221*1*221*235*0*235*236*1*236*318* 0*318*319*1*319*321*0*321*323*1*323*325*0*325*326*1*326*327*0*327*328*1*328*329* 0*329*99999*-9999 Zał. 13g. Dodanie lub odjęcie pojedynczych pikseli od obszarów wokół punktów widoczności (05e_overlay_plus_poj_pix.IML) overlay x 1*mpzp_1_*mpzp_1_poj_pix*mpzp_1_ok overlay x 1*mpzp_3_*mpzp_3_poj_pix*mpzp_3_ok overlay x 1*mpzp_4_*mpzp_4_poj_pix*mpzp_4_ok overlay x 1*mpzp_5_*mpzp_5_poj_pix*mpzp_5_ok overlay x 1*mpzp_6_*mpzp_6_poj_pix*mpzp_6_ok overlay x 1*mpzp_7_*mpzp_7_poj_pix*mpzp_7_ok overlay x 1*mpzp_9_*mpzp_9_poj_pix*mpzp_9_ok overlay x 1*mpzp_18_*mpzp_18_poj_pix*mpzp_18_ok overlay x 2*nasze_2_*nasze_2_poj_pix*nasze_2_ok 139

140 Zał. 13h. Powtórna kontrola obszarów wokół punktów widokowych (05f_reclass_7.IML) reclass x I*mpzp_7_ok*mpzp_7_ok_*2*0*0*1*1*1*3*-9999 (06a_suma_mpzp_control2.exp) [mpzp_1_ok]+[mpzp_10_]+[mpzp_11_]+[mpzp_12_]+[mpzp_13_]+[mpzp_14_]+[mpzp_15_]+ [mpzp_16_]+[mpzp_17_]+[mpzp_18_ok]+[mpzp_19_]+[mpzp_2_]+[mpzp_20_]+[mpzp_21_]+ [mpzp_3_ok]+[mpzp_4_ok]+[mpzp_5_ok]+[mpzp_6_ok]+[mpzp_7_ok_]+[mpzp_8_]+[mpzp_9_ok] (06b_suma_nasze_control2.exp) [nasze_1_]+[nasze_10_]+[nasze_11_]+[nasze_12_]+[nasze_13_]+[nasze_14_]+[nasze_15_]+ [nasze_16_]+[nasze_17_]+[nasze_18_]+[nasze_19_]+[nasze_2_ok]+[nasze_20_]+[nasze_21_]+ [nasze_22_]+[nasze_23_]+[nasze_24_]+[nasze_25_]+[nasze_3_]+[nasze_4_]+[nasze_5_]+ [nasze_6_]+[nasze_7_]+[nasze_8_]+[nasze_9_] (06c_overlay_control.IML) overlay x 1*mpzp_suma1*nasze_suma1*obszary_wszystkie1 (06d_reclass_pojedyncze_piksele.IML) reclass x I*obszary_wszystkie1_gr*mpzp_18_poj_pix1*2*0*0*3*1*3*4*0*4*9*-9999 reclass x I*obszary_wszystkie1_gr*mpzp_7_poj_pix1*2*0*0*6*1*6*7*-9999 (06e_overlay_plus_poj_pix.IML) overlay x 1*mpzp_7_ok_*mpzp_7_poj_pix1*mpzp_7_ok1 overlay x 1*mpzp_18_ok*mpzp_18_poj_pix1*mpzp_18_ok1 (06f_reclass_7.IML) reclass x I*mpzp_7_ok1*mpzp_7_ok1_*2*0*0*1*1*1*3*-9999 Zał. 13i. Docięcie dróg do obszarów wokół punktów widokowych (07_overlay_drogi.IML) overlay x 1*dr_spadki_calosc*mpzp_1_ok*dr_mpzp_1 overlay x 1*dr_spadki_calosc*mpzp_2_*dr_mpzp_2 overlay x 1*dr_spadki_calosc*mpzp_20_*dr_mpzp_20 overlay x 1*dr_spadki_calosc*mpzp_21_*dr_mpzp_21 overlay x 1*dr_spadki_calosc*nasze_1_*dr_nasze_1 overlay x 1*dr_spadki_calosc*nasze_2_ok*dr_nasze_2 overlay x 1*dr_spadki_calosc*nasze_24_*dr_nasze_24 overlay x 1*dr_spadki_calosc*nasze_25_*dr_nasze_25 140

141 Zał. 13j. Nadanie drogom wartości odpowiadającym atrakcyjności obszarów wokół punktów widokowych (08_reclass_drogi.IML) reclass x I*dr_mpzp_1*dr_mpzp_1_*2*0*0*2*21*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_2*dr_mpzp_2_*2*0*0*2*55*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_3*dr_mpzp_3_*2*0*0*2*26*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_4*dr_mpzp_4_*2*0*0*2*41*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_5*dr_mpzp_5_*2*0*0*2*35*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_6*dr_mpzp_6_*2*0*0*2*63*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_7*dr_mpzp_7_*2*0*0*2*63*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_8*dr_mpzp_8_*2*0*0*2*53*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_9*dr_mpzp_9_*2*0*0*2*55*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_10*dr_mpzp_10_*2*0*0*2*32*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_11*dr_mpzp_11_*2*0*0*2*45*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_12*dr_mpzp_12_*2*0*0*2*42*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_13*dr_mpzp_13_*2*0*0*2*28*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_14*dr_mpzp_14_*2*0*0*2*50*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_15*dr_mpzp_15_*2*0*0*2*14*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_16*dr_mpzp_16_*2*0*0*2*59*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_17*dr_mpzp_17_*2*0*0*2*52*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_18*dr_mpzp_18_*2*0*0*2*62*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_19*dr_mpzp_19_*2*0*0*2*42*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_20*dr_mpzp_20_*2*0*0*2*51*2*4*-9999 reclass x I*dr_mpzp_21*dr_mpzp_21_*2*0*0*2*53*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_1*dr_nasze_1_*2*0*0*2*24*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_2*dr_nasze_2_*2*0*0*2*37*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_3*dr_nasze_3_*2*0*0*2*26*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_4*dr_nasze_4_*2*0*0*2*7*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_5*dr_nasze_5_*2*0*0*2*49*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_6*dr_nasze_6_*2*0*0*2*14*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_7*dr_nasze_7_*2*0*0*2*39*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_8*dr_nasze_8_*2*0*0*2*14*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_9*dr_nasze_9_*2*0*0*2*15*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_10*dr_nasze_10_*2*0*0*2*31*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_11*dr_nasze_11_*2*0*0*2*12*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_12*dr_nasze_12_*2*0*0*2*25*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_13*dr_nasze_13_*2*0*0*2*17*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_14*dr_nasze_14_*2*0*0*2*33*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_15*dr_nasze_15_*2*0*0*2*14*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_16*dr_nasze_16_*2*0*0*2*21*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_17*dr_nasze_17_*2*0*0*2*68*2*4*

142 reclass x I*dr_nasze_18*dr_nasze_18_*2*0*0*2*19*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_19*dr_nasze_19_*2*0*0*2*50*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_20*dr_nasze_20_*2*0*0*2*13*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_21*dr_nasze_21_*2*0*0*2*29*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_22*dr_nasze_22_*2*0*0*2*18*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_23*dr_nasze_23_*2*0*0*2*55*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_24*dr_nasze_24_*2*0*0*2*37*2*4*-9999 reclass x I*dr_nasze_25*dr_nasze_25_*2*0*0*2*62*2*4*

143 Załącznik 14. Macra automatyzujące stworzenie obrazu drogi GP dla całego obszaru opracowania Zał. 14a. Przeklasyfikowanie obrazu przedstawiającego strefę buforową wokół gminy do pustego rastra (09a_reclass_drogi_gp_puste.IML) reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*klasa_drogi_gp_64bd4*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*klasa_drogi_gp_w_64bd2*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*klasa_drogi_gp_w_65ac3*2*0*0*999999*-9999 Zał. 14b.Rasteryzacja dróg (09b_lineras_drogi_gp.IML) lineras x klasa_drogi_gp_64bd4*klasa_drogi_gp_64bd4 lineras x klasa_drogi_gp_w_64bd2*klasa_drogi_gp_w_64bd2 lineras x klasa_drogi_gp_w_65ac3*klasa_drogi_gp_w_65ac3 Zał. 14c. Suma dróg GP pochodzących z trzech arkuszy i nadanie im wartości 1 (09c_overlay_reclass_drogi_gp_calosc.IML) overlay x 1*klasa_drogi_gp_64bd4*klasa_drogi_gp_w_64bd2*klasa_drogi_gp_64bd4_64bd2 overlay x 1*klasa_drogi_gp_64bd4_64bd2*klasa_drogi_gp_w_65ac3*dr_gp reclass x I*dr_gp*dr_gp_*2*0*0*1*1*1*999999*-9999 Zał. 14d. Docięcie drogi GP do obszarów wokół punktów widokowych (09d_overlay_drogi_gp_obszary.IML) overlay x 1*dr_gp_*dr_mpzp_2_*dr_mpzp_2_gp_1wersja overlay x 1*dr_gp_*dr_mpzp_4_*dr_mpzp_4_gp_1wersja overlay x 1*dr_gp_*dr_mpzp_16_*dr_mpzp_16_gp_1wersja overlay x 1*dr_gp_*dr_mpzp_17_*dr_mpzp_17_gp_1wersja overlay x 1*dr_gp_*dr_mpzp_19_*dr_mpzp_19_gp_1wersja overlay x 1*dr_gp_*dr_mpzp_20_*dr_mpzp_20_gp_1wersja overlay x 1*dr_gp_*dr_mpzp_21_*dr_mpzp_21_gp_1wersja overlay x 1*dr_gp_*dr_nasze_4_*dr_nasze_4_gp_1wersja overlay x 1*dr_gp_*dr_nasze_5_*dr_nasze_5_gp_1wersja Zał. 14e. Przeklasyfikowanie pojedynczych pikseli i dodanie lub odjęcie ich od drogi GP w odpowiednich obszarach (09e_reclass_drogi_gp_mpzp2.IML) reclass x I*dr_mpzp_2_gp_gr*dr_mpzp_2_gp1*2*0*0*4*1*4*5*0*5*11*1*11*13*0*13*14*1*14*16* 0*16*17*1*17*19*0*19*21*1*21*23*0*23*24*1*24*26*0*26*27*1*27*30*0*30*31*1*31*33*0*33*34* 1*34*36*0*36*37*1*37*38*0*38*39*1*39*41*0*41*99999*

144 reclass x I*dr_mpzp_2_gp_gr*dr_mpzp_2_gp2*2*0*0*42*1*42*44*0*44*45*1*45*47*0*47*48* 1*48*50* 0*50*51*1*51*53*0*53*54*1*54*56*0*56*57*1*57*59*0*59*61*1*61*63*0*63*64*1*64*66* 0*66*67*1*67*69*0*69*70*1*70*72*0*72*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_2_gp_gr*dr_mpzp_2_gp3*2*0*0*73*1*73*75*0*75*76*1*76*78*0*78*79* 1*79*81* 0*81*82*1*82*84*0*84*85*1*85*87*0*87*88*1*88*90*0*90*91*1*91*93*0*93*95*1*95*97* 0*97*98*1*98*100*0*100*102*1*102*104*0*104*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_2_gp_gr*dr_mpzp_2_gp4*2*0*0*105*1*105*107*0*107*108*1*108*111* 0*111*112*1*112*113*0*113*114*1*114*115*0*115*118*1*118*120*0*120*121*1*121*123* 0*123*124*1*124*126*0*126*127*1*127*129*0*129*130*1*130*132*0*132*133*1*133*135* 0*135*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_2_gp_gr*dr_mpzp_2_gp5*2*0*0*136*1*136*138*0*138*139*1*139*141* 0*141*142*1*142*143*0*143*144*1*144*146*0*146*148*1*148*150*0*150*151*1*151*153* 0*153*154*1*154*156*0*156*157*1*157*159*0*159*160*1*160*162*0*162*163*1*163*165* 0*165*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_2_gp_gr*dr_mpzp_2_gp6*2*0*0*166*1*166*168*0*168*169*1*169*171* 0*171*172*1*172*174*0*174*175*1*175*177*0*177*179*1*179*181*0*181*182*1*182*184* 0*184*185*1*185*187*0*187*188*1*188*190*0*190*191*1*191*193*0*193*194*1*194*196* 0*196*197*1*197*199*0*199*200*1*200*202*0*202*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_2_gp1*dr_mpzp_2_gp2*dr_mpzp_2_gp1i2 overlay x 1*dr_mpzp_2_gp1i2*dr_mpzp_2_gp3*dr_mpzp_2_gp1i2i3 overlay x 1*dr_mpzp_2_gp1i2i3*dr_mpzp_2_gp4*dr_mpzp_2_gp1i2i3i4 overlay x 1*dr_mpzp_2_gp1i2i3i4*dr_mpzp_2_gp5*dr_mpzp_2_gp1i2i3i4i5 overlay x 1*dr_mpzp_2_gp1i2i3i4i5*dr_mpzp_2_gp6*dr_mpzp_2_gp reclass x I*dr_mpzp_2_gp*dr_mpzp_2_gp_*2*0*0*1*47*1*9999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_2*dr_mpzp_2_gp_*dr_mpzp_2_all (09f_reclass_drogi_gp_mpzp4.IML) reclass x I*dr_mpzp_4_gp_gr*dr_mpzp_4_gp1*2*0*0*6*1*6*8*0*8*9*1*9*11*0*11*12*1*12*13* 0*13*15*1*15*17*0*17*18*1*18*20*0*20*21*1*21*23*0*23*24*1*24*26*0*26*27*1*27*29*0*29*30* 1*30*32*0*32*33*1*33*34*0*34*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_4_gp_gr*dr_mpzp_4_gp2*2*0*0*35*1*35*36*0*36*37*1*37*40*0*40*41* 1*41*43*0*43*44*1*44*45*0*45*47*1*47*49*0*49*50*1*50*52*0*52*53*1*53*55*0*55*56*1*56*58* 0*58*59*1*59*61*0*61*62*1*62*65*0*65*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_4_gp_gr*dr_mpzp_4_gp3*2*0*0*66*1*66*68*0*68*70*1*70*71*0*71*72* 1*72*74*0*74*75*1*75*77*0*77*78*1*78*80*0*80*81*1*81*83*0*83*84*1*84*86*0*86*87*1*87*89* 0*89*93*1*93*95*0*95*96*1*96*98*0*98*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_4_gp_gr*dr_mpzp_4_gp4*2*0*0*99*1*99*100*0*100*101*1*101*103* 0*103*104*1*104*106*0*106*107*1*107*109*0*109*110*1*110*112*0*112*113*1*113*115* 0*115*116*1*116*118*0*118*119*1*119*121*0*121*122*1*122*124*0*124*125*1*125*127* 0*127*99999*

145 reclass x I*dr_mpzp_4_gp_gr*dr_mpzp_4_gp5*2*0*0*128*1*128*130*0*130*131*1*131*133* 0*133*134*1*134*136*0*136*137*1*137*139*0*139*140*1*140*142*0*142*143*1*143*145* 0*145*146*1*146*148*0*148*149*1*149*151*0*151*152*1*152*154*0*154*155*1*155*157* 0*157*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_4_gp_gr*dr_mpzp_4_gp6*2*0*0*158*1*158*160*0*160*163*1*163*164* 0*164*165*1*165*167*0*167*168*1*168*170*0*170*171*1*171*173*0*173*174*1*174*175* 0*175*178*1*178*179*0*179*180*1*180*181*0*181*183*1*183*185*0*185*186*1*186*188* 0*188*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_4_gp_gr*dr_mpzp_4_gp7*2*0*0*189*1*189*191*0*191*194*1*194*196* 0*196*197*1*197*199*0*199*200*1*200*201*0*201*202*1*202*203*0*203*204*1*204*206* 0*206*207*1*207*209*0*209*210*1*210*211*0*211*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_4_gp1*dr_mpzp_4_gp2*dr_mpzp_4_gp1i2 overlay x 1*dr_mpzp_4_gp1i2*dr_mpzp_4_gp3*dr_mpzp_4_gp1i2i3 overlay x 1*dr_mpzp_4_gp1i2i3*dr_mpzp_4_gp4*dr_mpzp_4_gp1i2i3i4 overlay x 1*dr_mpzp_4_gp1i2i3i4*dr_mpzp_4_gp5*dr_mpzp_4_gp1i2i3i4i5 overlay x 1*dr_mpzp_4_gp1i2i3i4i5*dr_mpzp_4_gp6*dr_mpzp_4_gp1i2i3i4i5i6 overlay x 1*dr_mpzp_4_gp1i2i3i4i5i6*dr_mpzp_4_gp7*dr_mpzp_4_gp reclass x I*dr_gp_*mpzp_4_gp_do_dodania*2*0*99999*-9999 pointras x mpzp_4_gp_do_dodania*mpzp_4_gp_do_dodania*1 reclass x I*mpzp_4_gp_do_dodania*mpzp_4_gp_do_dodania_*2*0*0*1*1*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_4_gp*mpzp_4_gp_do_dodania_*dr_mpzp_4_gp_all reclass x I*dr_mpzp_4_gp_all*dr_mpzp_4_gp_all_*2*0*0*1*63*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_4_*dr_mpzp_4_gp_all_*dr_mpzp_4_all (09g_reclass_drogi_gp_mpzp16.IML) reclass x I*dr_mpzp_16_gp_gr*dr_mpzp_16_gp1*2*0*0*7*1*7*8*0*8*9*1*9*11*0*11*12*1*12*14* 0*14*15*1*15*17*0*17*19*1*19*20*0*20*21*1*21*23*0*23*24*1*24*26*0*26*27*1*27*29*0*29*30* 1*30*32*0*32*33*1*33*35*0*35*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_16_gp_gr*dr_mpzp_16_gp2*2*0*0*36*1*36*38*0*38*39*1*39*40*0*40*42* 1*42*44*0*44*45*1*45*47*0*47*48*1*48*50*0*50*51*1*51*53*0*53*54*1*54*56*0*56*57*1*57*59* 0*59*60*1*60*62*0*62*63*1*63*65*0*65*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_16_gp_gr*dr_mpzp_16_gp3*2*0*0*66*1*66*68*0*68*69*1*69*71*0*71*72* 1*72*74*0*74*75*1*75*77*0*77*78*1*78*80*0*80*81*1*81*83*0*83*84*1*84*85*0*85*86*1*86*89* 0*89*90*1*90*92*0*92*93*1*93*95*0*95*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_16_gp_gr*dr_mpzp_16_gp4*2*0*0*96*1*96*98*0*98*99*1*99*101*0*101*102* 1*102*106*0*106*108*1*108*110*0*110*111*1*111*112*0*112*114*1*114*116*0*116*117* 1*117*119*0*119*120*1*120*122*0*122*123*1*123*125*0*125*126*1*126*128*0*128*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_16_gp_gr*dr_mpzp_16_gp5*2*0*0*129*1*129*131*0*131*132*1*132*134* 0*134*135*1*135*137*0*137*139*1*139*141*0*141*142*1*142*144*0*144*146*1*146*147* 145

146 0*147*148*1*148*150*0*150*151*1*151*153*0*153*154*1*154*156*0*156*158*1*158*160*0*160*9 9999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_16_gp_gr*dr_mpzp_16_gp6*2*0*0*161*1*161*163*0*163*165*1*165*166* 0*166*167*1*167*169*0*169*170*1*170*172*0*172*173*1*173*175*0*175*176*1*176*178* 0*178*179*1*179*181*0*181*182*1*182*184*0*184*185*1*185*187*0*187*189*1*189*191* 0*191*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_16_gp_gr*dr_mpzp_16_gp7*2*0*0*192*1*192*194*0*194*195*1*195*197* 0*197*198*1*198*200*0*200*201*1*201*203*0*203*204*1*204*206*0*206*207*1*207*209* 0*209*210*1*210*212*0*212*213*1*213*215*0*215*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_16_gp_gr*dr_mpzp_16_gp8*2*0*0*216*1*216*218*0*218*219*1*219*221* 0*221*222*1*222*224*0*224*225*1*225*227*0*227*229*1*229*231*0*231*232*1*232*233* 0*233*234*1*234*235*0*235*236*1*236*238*0*238*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_16_gp_gr*dr_mpzp_16_gp9*2*0*0*239*1*239*241*0*241*242*1*242*244* 0*244*245*1*245*247*0*247*249*1*249*251*0*251*252*1*252*254*0*254*255*1*255*257* 0*257*258*1*258*260*0*260*261*1*261*263*0*263*264*1*264*266*0*266*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_16_gp1*dr_mpzp_16_gp2*dr_mpzp_16_gp1i2 overlay x 1*dr_mpzp_16_gp1i2*dr_mpzp_16_gp3*dr_mpzp_16_gp1i2i3 overlay x 1*dr_mpzp_16_gp1i2i3*dr_mpzp_16_gp4*dr_mpzp_16_gp1i2i3i4 overlay x 1*dr_mpzp_16_gp1i2i3i4*dr_mpzp_16_gp5*dr_mpzp_16_gp1i2i3i4i5 overlay x 1*dr_mpzp_16_gp1i2i3i4i5*dr_mpzp_16_gp6*dr_mpzp_16_gp1i2i3i4i5i6 overlay x 1*dr_mpzp_16_gp1i2i3i4i5i6*dr_mpzp_16_gp7*dr_mpzp_16_gp1i2i3i4i5i6i7 overlay x 1*dr_mpzp_16_gp1i2i3i4i5i6i7*dr_mpzp_16_gp8*dr_mpzp_16_gp1i2i3i4i5i6i7i8 overlay x 1*dr_mpzp_16_gp1i2i3i4i5i6i7i8*dr_mpzp_16_gp9*dr_mpzp_16_gp reclass x I*dr_gp_*mpzp_16_gp_do_dodania*2*0*0*99999*-9999 reclass x I*dr_gp_*mpzp_16_gp_do_odjecia*2*0*0*99999*-9999 pointras x mpzp_16_gp_do_dodania*mpzp_16_gp_do_dodania*1 pointras x mpzp_16_gp_do_odjecia*mpzp_16_gp_do_odjecia*1 reclass x I*mpzp_16_gp_do_dodania*mpzp_16_gp_do_dodania_*2*0*0*1*1*1*99999*-9999 reclass x I*mpzp_16_gp_do_odjecia*mpzp_16_gp_do_odjecia_*2*0*0*1*1*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_16_gp*mpzp_16_gp_do_dodania_*dr_mpzp_16_gp_dodane overlay x 2*dr_mpzp_16_gp_dodane*mpzp_16_gp_do_odjecia_*dr_mpzp_16_gp_all reclass x I*dr_mpzp_16_gp_all*dr_mpzp_16_gp_all_*2*0*0*1*57*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_16_*dr_mpzp_16_gp_all_*dr_mpzp_16_all (09h_reclass_drogi_gp_mpzp17.IML) reclass x I*dr_mpzp_17_gp_gr*dr_mpzp_17_gp1*2*0*0*4*1*4*7*0*7*9*1*9*11*0*11*12*1*12*14* 0*14*15*1*15*17*0*17*18*1*18*20*0*20*21*1*21*23*0*23*24*1*24*25*0*25*26*1*26*28*0*28*29* 1*29*30*0*30*31*1*31*32*0*32*99999*

147 reclass x I*dr_mpzp_17_gp_gr*dr_mpzp_17_gp2*2*0*0*33*1*33*35*0*35*36*1*36*38*0*38*39* 1*39*41*0*41*42*1*42*44*0*44*45*1*45*47*0*47*48*1*48*50*0*50*51*1*51*53*0*53*54*1*54*55* 0*55*56*1*56*58*0*58*60*1*60*64*0*64*65*1*65*66*0*66*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_17_gp_gr*dr_mpzp_17_gp3*2*0*0*67*1*67*70*0*70*71*1*71*72*0*72*73* 1*73*74*0*74*75*1*75*78*0*78*79*1*79*82*0*82*84*1*84*88*0*88*90*1*90*91*0*91*92*1*92*94* 0*94*95*1*95*97*0*97*98*1*98*100*0*100*101*1*101*103*0*103*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_17_gp_gr*dr_mpzp_17_gp4*2*0*0*104*1*104*105*0*105*107*1*107*110* 0*110*111*1*111*113*0*113*115*1*115*116*0*116*117*1*117*119*0*119*123*1*123*129* 0*129*132*1*132*134*0*134*135*1*135*136*0*136*137*1*137*140*0*140*143*1*143*146* 0*146*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_17_gp_gr*dr_mpzp_17_gp5*2*0*0*147*1*147*148*0*148*151*1*151*152* 0*152*153*1*153*155*0*155*157*1*157*160*0*160*161*1*161*162*0*162*163*1*163*165* 0*165*167*1*167*168*0*168*170*1*170*172*0*172*173*1*173*175*0*175*176*1*176*178* 0*178*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_17_gp_gr*dr_mpzp_17_gp6*2*0*0*179*1*179*181*0*181*182*1*182*184* 0*184*185*1*185*187*0*187*188*1*188*190*0*190*191*1*191*193*0*193*194*1*194*195* 0*195*197*1*197*198*0*198*199*1*199*200*0*200*201*1*201*202*0*202*203*1*203*206* 0*206*207*1*207*209*0*209*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_17_gp_gr*dr_mpzp_17_gp7*2*0*0*210*1*210*212*0*212*213*1*213*215* 0*215*216*1*216*217*0*217*219*1*219*221*0*221*222*1*222*224*0*224*225*1*225*227* 0*227*228*1*228*230*0*230*231*1*231*233*0*233*234*1*234*236*0*236*237*1*237*239* 0*239*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_17_gp_gr*dr_mpzp_17_gp8*2*0*0*240*1*240*242*0*242*243*1*243*245* 0*245*246*1*246*247*0*247*248*1*248*250*0*250*251*1*251*253*0*253*254*1*254*256* 0*256*257*1*257*259*0*259*260*1*260*262*0*262*263*1*263*265*0*265*266*1*266*268* 0*268*269*1*269*271*0*271*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_17_gp_gr*dr_mpzp_17_gp9*2*0*0*272*1*272*275*0*275*276*1*276*278* 0*278*279*1*279*281*0*281*282*1*282*284*0*284*285*1*285*286*0*286*287*1*287*290* 0*290*291*1*291*293*0*293*294*1*294*296*0*296*297*1*297*299*0*299*300*1*300*302* 0*302*303*1*303*305*0*305*306*1*306*308*0*308*310*1*310*311*0*311*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_17_gp_gr*dr_mpzp_17_gp10*2*0*0*313*1*313*315*0*315*316*1*316*319* 0*319*320*1*320*321*0*321*322*1*322*323*0*323*328*1*328*330*0*330*331*1*331*333* 0*333*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_17_gp1*dr_mpzp_17_gp2*dr_mpzp_17_gp1i2 overlay x 1*dr_mpzp_17_gp1i2*dr_mpzp_17_gp3*dr_mpzp_17_gp1i2i3 overlay x 1*dr_mpzp_17_gp1i2i3*dr_mpzp_17_gp4*dr_mpzp_17_gp1i2i3i4 overlay x 1*dr_mpzp_17_gp1i2i3i4*dr_mpzp_17_gp5*dr_mpzp_17_gp1i2i3i4i5 overlay x 1*dr_mpzp_17_gp1i2i3i4i5*dr_mpzp_17_gp6*dr_mpzp_17_gp1i2i3i4i5i6 overlay x 1*dr_mpzp_17_gp1i2i3i4i5i6*dr_mpzp_17_gp7*dr_mpzp_17_gp1i2i3i4i5i6i7 overlay x 1*dr_mpzp_17_gp1i2i3i4i5i6i7*dr_mpzp_17_gp8*dr_mpzp_17_gp1i2i3i4i5i6i7i8 147

148 overlay x 1*dr_mpzp_17_gp1i2i3i4i5i6i7i8*dr_mpzp_17_gp9*dr_mpzp_17_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9 overlay x 1*dr_mpzp_17_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9*dr_mpzp_17_gp10*dr_mpzp_17_gp reclass x I*dr_gp_*mpzp_17_gp_do_dodania*2*0*0*99999*-9999 reclass x I*dr_gp_*mpzp_17_gp_do_odjecia*2*0*0*99999*-9999 pointras x mpzp_17_gp_do_dodania*mpzp_17_gp_do_dodania*1 pointras x mpzp_17_gp_do_odjecia*mpzp_17_gp_do_odjecia*1 reclass x I*mpzp_17_gp_do_dodania*mpzp_17_gp_do_dodania_*2*0*0*1*1*1*99999*-9999 reclass x I*mpzp_17_gp_do_odjecia*mpzp_17_gp_do_odjecia_*2*0*0*1*1*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_17_gp*mpzp_17_gp_do_dodania_*dr_mpzp_17_gp_dodane overlay x 2*dr_mpzp_17_gp_dodane*mpzp_17_gp_do_odjecia_*dr_mpzp_17_gp_all reclass x I*dr_mpzp_17_gp_all*dr_mpzp_17_gp_all_*2*0*0*1*65*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_17_*dr_mpzp_17_gp_all_*dr_mpzp_17_all (09i_reclass_drogi_gp_mpzp19.IML) reclass x I*dr_mpzp_19_gp_gr*dr_mpzp_19_gp*2*0*0*5*1*5*6*0*6*19*1*19*21*0*21*22*1*22*24* 0*24*26*1*26*28*0*28*29*1*29*32*0*32*33*1*33*35*0*35*36*1*36*38*0*38*39*1*39*41*0*41*42* 1*42*43*0*43*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_19_gp*dr_mpzp_19_gp_*2*0*0*1*77*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_19_*dr_mpzp_19_gp_*dr_mpzp_19_all (09j_reclass_drogi_gp_mpzp20.IML) reclass x I*dr_mpzp_20_gp_gr*dr_mpzp_20_gp*2*0*0*5*1*5*6*0*6*12*1*12*14*0*14*15*1*15*16* 0*16*18*1*18*19*0*19*99999*-9999 reclass x I*dr_gp_*mpzp_20_gp_do_dodania*2*0*0*99999*-9999 pointras x mpzp_20_gp_do_dodania*mpzp_20_gp_do_dodania*1 reclass x I*mpzp_20_gp_do_dodania*mpzp_20_gp_do_dodania_*2*0*0*1*1*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_20_gp*mpzp_20_gp_do_dodania_*dr_mpzp_20_gp_all reclass x I*dr_mpzp_20_gp_all*dr_mpzp_20_gp_all_*2*0*0*1*69*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_20_*dr_mpzp_20_gp_all_*dr_mpzp_20_all (09l_reclass_drogi_gp_mpzp21.IML) reclass x I*dr_mpzp_21_gp_gr*dr_mpzp_21_gp1*2*0*0*4*1*4*5*0*5*7*1*7*8*0*8*9*1*9*10* 0*10*13*1*13*14*0*14*15*1*15*16*0*16*17*1*17*18*0*18*19*1*19*21*0*21*27*1*27*28*0*28*29* 1*29*31*0*31*32*1*32*34*0*34*99999*-9999 reclass x I*dr_mpzp_21_gp_gr*dr_mpzp_21_gp2*2*0*0*35*1*35*37*0*37*38*1*38*40*0*40*41* 1*41*43*0*43*44*1*44*45*0*45*46*1*46*47*0*47*48*1*48*50*0*50*51*1*51*53*0*53*54*1*54*56* 0*56*57*1*57*59*0*57*60*1*60*61*0*61*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_21_gp1*dr_mpzp_21_gp2*dr_mpzp_21_gp 148

149 reclass x I*dr_gp_*mpzp_21_gp_do_dodania*2*0*0*99999*-9999 pointras x mpzp_21_gp_do_dodania*mpzp_21_gp_do_dodania*1 reclass x I*mpzp_21_gp_do_dodania*mpzp_21_gp_do_dodania_*2*0*0*1*1*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_21_gp*mpzp_21_gp_do_dodania_*dr_mpzp_21_gp_all reclass x I*dr_mpzp_21_gp_all*dr_mpzp_21_gp_all_*2*0*0*1*68*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_mpzp_21_*dr_mpzp_21_gp_all_*dr_mpzp_21_all (09m_reclass_drogi_gp_nasze4.IML) reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp1*2*0*0*7*1*7*9*0*9*10*1*10*11*0*11*14*1*14*15* 0*15*16*1*16*17*0*17*18*1*18*21*0*21*22*1*22*23*0*23*25*1*25*28*0*28*29*1*29*30*0*30*31* 1*31*32*0*32*34*1*34*36*0*36*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp2*2*0*0*37*1*37*39*0*39*40*1*40*42*0*42*44* 1*44*45*0*45*48*1*48*50*0*50*52*1*52*53*0*53*54*1*54*56*0*56*57*1*57*58*0*58*59*1*59*61* 0*61*62*1*62*66*0*66*67*1*67*68*0*68*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp3*2*0*0*69*1*69*71*0*71*72*1*72*74*0*74*75* 1*75*78*0*78*79*1*79*84*0*84*86*1*86*88*0*88*89*1*89*91*0*91*92*1*92*93*0*93*94*1*94*96* 0*96*97*1*97*99*0*99*100*1*100*102*0*102*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp4*2*0*0*103*1*103*105*0*105*106*1*106*107* 0*107*109*1*109*110*0*110*111*1*111*113*0*113*114*1*114*116*0*116*117*1*117*118* 0*118*120*1*120*121*0*121*123*1*123*124*0*124*125*1*125*126*0*126*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp5*2*0*0*127*1*127*129*0*129*130*1*130*132* 0*132*133*1*133*135*0*135*136*1*136*138*0*138*139*1*139*140*0*140*141*1*141*142* 0*142*143*1*143*144*0*144*146*1*146*147*0*147*149*1*149*151*0*151*152*1*152*154* 0*154*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1*dr_nasze_4_gp2*dr_nasze_4_gp1i2 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2*dr_nasze_4_gp3*dr_nasze_4_gp1i2i3 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3*dr_nasze_4_gp4*dr_nasze_4_gp1i2i3i4 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4*dr_nasze_4_gp5*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp6*2*0*0*155*1*155*157*0*157*158*1*158*160* 0*160*161*1*161*163*0*163*164*1*164*166*0*166*167*1*167*169*0*169*170*1*170*172* 0*172*173*1*173*175*0*175*176*1*176*178*0*178*179*1*179*181*0*181*182*1*182*184* 0*184*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp7*2*0*0*185*1*185*187*0*187*188*1*188*190* 0*190*191*1*191*193*0*193*194*1*194*196*0*196*197*1*197*199*0*199*201*1*201*202* 0*202*204*1*204*205*0*205*206*1*206*208*0*208*210*1*210*211*0*211*213*1*213*214* 0*214*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp8*2*0*0*216*1*216*217*0*217*218*1*218*219* 0*219*221*1*221*223*0*223*224*1*224*225*0*225*227*1*227*229*0*229*230*1*230*232* 0*232*233*1*233*235*0*235*236*1*236*238*0*238*239*1*239*241*0*241*250*1*250*252*0*252*9 9999*

150 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp9*2*0*0*253*1*253*255*0*255*256*1*256*258* 0*258*259*1*259*261*0*261*262*1*262*264*0*264*265*1*265*267*0*267*268*1*268*270* 0*270*271*1*271*273*0*273*274*1*274*276*0*276*277*1*277*278*0*278*279*1*279*280* 0*280*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp10*2*0*0*281*1*281*283*0*283*284*1*284*286* 0*286*287*1*287*289*0*289*290*1*290*292*0*292*293*1*293*295*0*295*296*1*296*298* 0*298*299*1*299*301*0*301*302*1*302*304*0*304*305*1*305*307*0*307*308*1*308*310* 0*310*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5*dr_nasze_4_gp6*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6*dr_nasze_4_gp7*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7*dr_nasze_4_gp8*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8*dr_nasze_4_gp9*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9*dr_nasze_4_gp10*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp11*2*0*0*311*1*311*313*0*313*314*1*314*316* 0*316*317*1*317*319*0*319*320*1*320*322*0*322*323*1*323*325*0*325*326*1*326*328* 0*328*329*1*329*331*0*331*332*1*332*334*0*334*335*1*335*337*0*337*338*1*338*340* 0*340*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp12*2*0*0*341*1*341*343*0*343*344*1*344*346* 0*346*347*1*347*349*0*349*350*1*350*352*0*352*353*1*353*355*0*355*356*1*356*358* 0*358*359*1*359*361*0*361*362*1*362*364*0*364*365*1*365*367*0*367*368*1*368*370* 0*370*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp13*2*0*0*371*1*371*373*0*373*374*1*374*376* 0*376*377*1*377*379*0*379*380*1*380*382*0*382*383*1*383*385*0*385*386*1*386*388* 0*388*389*1*389*391*0*391*392*1*392*394*0*394*395*1*395*397*0*397*398*1*398*399* 0*399*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp14*2*0*0*400*1*400*401*0*401*402*1*402*404* 0*404*415*1*405*406*0*406*417*1*407*409*0*409*410*1*410*412*0*412*413*1*413*415* 0*415*416*1*416*418*0*418*419*1*419*420*0*420*421*1*421*422*0*422*423*1*423*425* 0*425*426*1*426*428*0*428*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp15*2*0*0*429*1*429*431*0*431*432*1*432*434* 0*434*435*1*435*437*0*437*438*1*438*439*0*439*441*1*441*443*0*443*444*1*444*446* 0*446*447*1*447*449*0*449*450*1*450*452*0*452*453*1*453*455*0*445*456*1*456*458* 0*458*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10*dr_nasze_4_gp11*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11*dr_nasze_4_gp12*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12*dr_nasze_4_gp13* dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13 150

151 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13*dr_nasze_4_gp14* dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14*dr_nasze_4_gp15* dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp16*2*0*0*459*1*459*461*0*461*462*1*462*464* 0*464*465*1*465*466*0*466*468*1*468*469*0*469*470*1*470*471*0*471*472*1*472*474* 0*474*475*1*475*477*0*477*478*1*478*480*0*480*481*1*481*482*0*482*483*1*483*484* 0*484*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp17*2*0*0*485*1*485*487*0*487*488*1*488*490* 0*490*491*1*491*493*0*493*494*1*494*496*0*496*497*1*497*499*0*499*500*1*500*502* 0*502*503*1*503*505*0*505*506*1*506*508*0*508*509*1*509*511*0*511*512*1*512*514* 0*514*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp18*2*0*0*515*1*515*517*0*517*518*1*518*520* 0*520*521*1*521*523*0*523*524*1*524*526*0*526*527*1*527*529*0*529*530*1*530*532* 0*532*533*1*533*535*0*535*536*1*536*538*0*538*539*1*539*541*0*541*542*1*542*543* 0*543*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp19*2*0*0*544*1*544*545*0*545*546*1*546*548*0*548*549*1* 549*550*0*550*552*1*552*553*0*553*554*1*554*556*0*556*557*1*557*559*0*559*560* 1*560*562*0*562*564*1*564*565*0*565*566*1*566*568*0*568*569*1*569*571*0*571*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp20*2*0*0*572*1*572*574*0*574*575*1*575*577* 0*577*578*1*578*580*0*580*581*1*581*583*0*583*584*1*584*586*0*586*587*1*587*589* 0*589*590*1*590*591*0*591*592*1*592*594*0*594*595*1*595*597*0*597*598*1*598*600* 0*600*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15*dr_nasze_4_gp16* dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16*dr_nasze_4_gp17* dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17*dr_nasze_4_gp18* dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18*dr_nasze_4_gp19* dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19*dr_nasze_4_gp20* dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp21*2*0*0*601*1*601*603*0*603*604*1*604*605* 0*605*606*1*606*608*0*608*609*1*609*612*0*612*613*1*613*615*0*615*616*1*616*618* 0*618*619*1*619*621*0*621*622*1*622*624*0*624*625*1*625*627*0*627*628*1*628*630* 0*630*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp22*2*0*0*631*1*631*633*0*633*634*1*634*636* 0*636*637*1*637*639*0*639*640*1*640*642*0*642*643*1*643*645*0*645*646*1*646*648* 151

152 0*648*649*1*649*651*0*651*652*1*652*654*0*654*655*1*655*657*0*657*659*1*659*660* 0*660*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp23*2*0*0*662*1*662*663*0*663*666*1*666*667* 0*667*668*1*668*670*0*670*672*1*672*673*0*673*674*1*674*676*0*676*677*1*677*678* 0*678*680*1*680*681*0*681*682*1*682*684*0*684*685*1*685*687*0*687*688*1*688*690* 0*690*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp24*2*0*0*691*1*691*693*0*693*694*1*694*696* 0*696*697*1*697*699*0*699*701*1*701*702*0*702*703*1*703*705*0*705*706*1*706*708* 0*708*709*1*709*711*0*711*712*1*712*714*0*714*715*1*715*717*0*717*718*1*718*720* 0*720*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_4_gp_gr*dr_nasze_4_gp25*2*0*0*721*1*721*723*0*723*724*1*724*726* 0*726*727*1*727*729*0*729*730*1*730*732*0*732*733*1*733*734*0*734*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20*dr_nasze_4_gp21* dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21* dr_nasze_4_gp22*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22* dr_nasze_4_gp23*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22i23 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22i23* dr_nasze_4_gp24*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22i23i24 overlay x 1*dr_nasze_4_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22i23i24* dr_nasze_4_gp25*dr_nasze_4_gp reclass x I*dr_gp_*nasze_4_gp_do_dodania*2*0*0*99999*-9999 reclass x I*dr_gp_*nasze_4_gp_do_odjecia*2*0*0*99999*-9999 pointras x nasze_4_gp_do_dodania*nasze_4_gp_do_dodania*1 pointras x nasze_4_gp_do_odjecia*nasze_4_gp_do_odjecia*1 reclass x I*nasze_4_gp_do_dodania*nasze_4_gp_do_dodania_*2*0*0*1*1*1*99999*-9999 reclass x I*nasze_4_gp_do_odjecia*nasze_4_gp_do_odjecia_*2*0*0*1*1*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_4_gp*nasze_4_gp_do_dodania_*dr_nasze_4_gp_dodane overlay x 2*dr_nasze_4_gp_dodane*nasze_4_gp_do_odjecia_*dr_nasze_4_gp_all reclass x I*dr_nasze_4_gp_all*dr_nasze_4_gp_all_*2*0*0*1*197*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_4_*dr_nasze_4_gp_all_*dr_nasze_4_all reclass x I*dr_nasze_4_all*dr_nasze_4_all_*2*0*0*7*7*7*8*0*8*197*7*197*198*0*198*204* 204*204*205*-9999 (09n_reclass_drogi_gp_nasze5.IML) reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp1*2*0*0*4*1*4*6*0*6*7*1*7*9*0*9*10*1*10*12* 0*12*13*1*13*15*0*15*16*1*16*18*0*18*19*1*19*21*0*21*22*1*22*24*0*24*25*1*25*27*0*27*28* 1*28*30*0*30*31*1*31*33*0*33*34*1*34*36*0*36*37*1*37*39*0*39*40*1*40*42*0*42*99999*

153 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp2*2*0*0*43*1*43*45*0*45*46*1*46*47*0*47*48* 1*48*49*0*49*50*1*50*52*0*52*53*1*53*55*0*55*56*1*56*58*0*58*59*1*59*61*0*61*62*1*62*64* 0*64*65*1*65*67*0*67*68*1*68*70*0*70*71*1*71*73*0*73*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp3*2*0*0*74*1*74*78*0*78*79*1*79*81*0*81*82* 1*82*84*0*84*85*1*85*87*0*87*89*1*89*91*0*91*93*1*93*94*0*94*97*1*97*99*0*99*100* 1*100*102*0*102*103*1*103*105*0*105*106*1*106*108*0*108*109*1*109*111*0*111*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp4*2*0*0*112*1*112*114*0*114*115*1*115*117* 0*117*118*1*118*120*0*120*121*1*121*123*0*123*124*1*124*126*0*126*127*1*127*129* 0*129*130*1*130*132*0*132*133*1*133*135*0*135*136*1*136*138*0*138*139*1*139*141*0*141*1 42*1*142*144*0*144*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp5*2*0*0*145*1*145*147*0*147*148*1*148*150* 0*150*152*1*152*153*0*153*154*1*154*156*0*156*157*1*157*159*0*159*160*1*160*162* 0*162*163*1*163*165*0*165*166*1*166*168*0*168*169*1*169*171*0*171*172*1*172*173* 0*173*174*1*174*175*0*175*176*1*176*178*0*178*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1*dr_nasze_5_gp2*dr_nasze_5_gp1i2 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2*dr_nasze_5_gp3*dr_nasze_5_gp1i2i3 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3*dr_nasze_5_gp4*dr_nasze_5_gp1i2i3i4 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4*dr_nasze_5_gp5*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp6*2*0*0*179*1*179*181*0*181*182*1*182*184* 0*184*185*1*185*187*0*187*188*1*188*190*0*190*191*1*191*193*0*193*194*1*194*196* 0*196*197*1*197*199*0*199*200*1*200*202*0*202*203*1*203*205*0*205*206*1*206*208* 0*208*210*1*210*211*0*211*212*1*212*214*0*214*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp7*2*0*0*215*1*215*217*0*217*218*1*218*220* 0*220*221*1*221*223*0*223*224*1*224*226*0*226*227*1*227*229*0*229*230*1*230*231* 0*231*233*1*233*235*0*235*236*1*236*238*0*238*239*1*239*241*0*241*242*1*242*243* 0*243*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp8*2*0*0*244*1*244*245*0*245*246*1*246*248* 0*248*249*1*249*251*0*251*252*1*252*254*0*254*255*1*255*257*0*257*258*1*258*260* 0*260*261*1*261*263*0*263*264*1*264*266*0*266*267*1*267*269*0*269*271*1*271*273* 0*273*274*1*274*276*0*276*277*1*277*279*0*279*280*1*280*282*0*282*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp9*2*0*0*283*1*283*285*0*285*286*1*286*288* 0*288*289*1*289*291*0*291*292*1*292*294*0*294*295*1*295*297*0*297*298*1*298*300* 0*300*301*1*301*303*0*303*304*1*304*306*0*306*307*1*307*309*0*309*310*1*310*312* 0*312*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp10*2*0*0*313*1*313*315*0*315*316*1*316*318* 0*318*319*1*319*321*0*321*322*1*322*323*0*323*324*1*324*325*0*325*326*1*326*328* 0*328*329*1*329*331*0*331*332*1*332*334*0*334*335*1*335*337*0*337*338*1*338*340* 0*340*341*1*341*343*0*343*344*1*344*346*0*346*347*1*347*349*0*349*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5*dr_nasze_5_gp6*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6*dr_nasze_5_gp7*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7 153

154 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7*dr_nasze_5_gp8*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8*dr_nasze_5_gp9*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9*dr_nasze_5_gp10*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp11*2*0*0*350*1*350*352*0*352*353*1*353*355* 0*355*356*1*356*358*0*358*360*1*360*362*0*362*363*1*363*365*0*365*366*1*366*368* 0*368*369*1*369*371*0*371*372*1*372*374*0*374*375*1*375*377*0*377*378*1*378*380* 0*380*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp12*2*0*0*381*1*381*383*0*383*384*1*384*385* 0*385*386*1*386*387*0*387*388*1*388*389*0*389*390*1*390*392*0*292*393*1*393*395* 0*395*396*1*396*397*0*397*399*1*399*401*0*401*402*1*402*404*0*404*405*1*405*407* 0*407*408*1*408*410*0*410*411*1*411*413*0*413*414*1*414*416*0*416*417*1*417*419* 0*419*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp13*2*0*0*420*1*420*422*0*422*423*1*423*425* 0*425*426*1*426*428*0*428*429*1*429*431*0*431*432*1*432*434*0*434*435*1*435*437* 0*437*438*1*438*440*0*440*441*1*441*443*0*443*444*1*444*446*0*446*447*1*447*449* 0*449*450*1*450*452*0*452*453*1*453*454*0*454*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp14*2*0*0*456*1*456*458*0*458*459*1*459*461* 0*461*462*1*462*463*0*463*465*1*465*467*0*467*468*1*468*470*0*470*471*1*471*473* 0*473*474*1*474*476*0*476*477*1*477*479*0*479*480*1*480*482*0*482*483*1*483*485* 0*485*486*1*486*488*0*488*489*1*489*491*0*491*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp15*2*0*0*492*1*492*494*0*494*495*1*495*497* 0*497*498*1*498*499*0*499*500*1*500*501*0*501*502*1*502*504*0*504*505*1*505*507* 0*507*508*1*508*510*0*510*511*1*511*513*0*513*514*1*514*516*0*516*517*1*517*519* 0*519*520*1*520*521*0*521*524*1*524*525*0*525*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10*dr_nasze_5_gp11* dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11*dr_nasze_5_gp12* dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12*dr_nasze_5_gp13* dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13*dr_nasze_5_gp14* dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14*dr_nasze_5_gp15* dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp16*2*0*0*526*1*526*528*0*528*529*1*529*531* 0*531*532*1*532*534*0*534*535*1*535*537*0*537*538*1*538*540*0*540*541*1*541*543* 0*543*544*1*544*546*0*546*547*1*547*549*0*549*550*1*550*551*0*551*553*1*553*555* 0*555*556*1*556*558*0*558*559*1*559*560*0*560*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp17*2*0*0*562*1*562*564*0*564*565*1*565*567* 0*567*571*1*571*573*0*573*574*1*574*576*0*576*577*1*577*579*0*579*580*1*580*582* 154

155 0*582*583*1*583*585*0*585*586*1*586*588*0*588*589*1*589*591*0*591*592*1*592*594* 0*594*595*1*595*597*0*597*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp18*2*0*0*598*1*598*600*0*600*601*1*601*602* 0*602*604*1*604*606*0*606*607*1*607*609*0*609*610*1*610*612*0*612*613*1*613*614* 0*614*616*1*616*617*0*617*618*1*618*619*0*619*620*1*620*621*0*621*622*1*622*624* 0*624*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp19*2*0*0*625*1*625*627*0*627*628*1*628*630* 0*630*631*1*631*633*0*633*634*1*634*636*0*636*637*1*637*639*0*639*640*1*640*642* 0*642*643*1*643*645*0*645*646*1*646*648*0*648*649*1*649*651*0*651*652*1*652*654* 0*654*655*1*655*657*0*657*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp20*2*0*0*658*1*658*660*0*660*661*1*661*663* 0*663*664*1*664*666*0*666*667*1*667*669*0*669*670*1*670*672*0*672*673*1*673*675* 0*675*676*1*676*678*0*678*679*1*679*681*0*681*682*1*682*684*0*684*685*1*685*686* 0*686*688*1*688*690*0*690*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15*dr_nasze_5_gp16* dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16*dr_nasze_5_gp17* dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17*dr_nasze_5_gp18* dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18*dr_nasze_5_gp19* dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19*dr_nasze_5_gp20* dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp21*2*0*0*691*1*691*693*0*693*694*1*694*696* 0*696*697*1*697*699*0*699*700*1*700*702*0*702*703*1*703*705*0*705*706*1*706*708* 0*708*709*1*709*711*0*711*712*1*712*714*0*714*715*1*715*717*0*717*718*1*718*720* 0*720*722*1*722*723*0*723*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp22*2*0*0*724*1*724*726*0*726*727*1*727*729* 0*729*730*1*730*732*0*732*733*1*733*735*0*735*736*1*736*738*0*738*739*1*739*741* 0*741*742*1*742*744*0*744*745*1*745*747*0*747*748*1*748*750*0*750*751*1*751*753* 0*753*99999*-9999 reclass x I*dr_nasze_5_gp_gr*dr_nasze_5_gp23*2*0*0*755*1*755*756*0*756*758*1*758*760* 0*760*761*1*761*763*0*763*764*1*764*766*0*766*767*1*767*769*0*769*770*1*770*772* 0*772*773*1*773*775*0*775*776*1*776*778*0*778*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20*dr_nasze_5_gp21* dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21*dr_nasze_5_gp22* dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22 155

156 overlay x 1*dr_nasze_5_gp1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17i18i19i20i21i22* dr_nasze_5_gp23* dr_nasze_5_gp reclass x I*dr_gp_*nasze_5_gp_do_dodania*2*0*0*99999*-9999 reclass x I*dr_gp_*nasze_5_gp_do_odjecia*2*0*0*99999*-9999 pointras x nasze_5_gp_do_dodania*nasze_5_gp_do_dodania*1 pointras x nasze_5_gp_do_odjecia*nasze_5_gp_do_odjecia*1 reclass x I*nasze_5_gp_do_dodania*nasze_5_gp_do_dodania_*2*0*0*1*1*1*99999*-9999 reclass x I*nasze_5_gp_do_odjecia*nasze_5_gp_do_odjecia_*2*0*0*1*1*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_5_gp*nasze_5_gp_do_dodania_*dr_nasze_5_gp_dodane overlay x 2*dr_nasze_5_gp_dodane*nasze_5_gp_do_odjecia_*dr_nasze_5_gp_all reclass x I*dr_nasze_5_gp_all*dr_nasze_5_gp_all_*2*0*0*1*156*1*99999*-9999 overlay x 1*dr_nasze_5_*dr_nasze_5_gp_all_*dr_nasze_5_all Zał. 14f. Suma dróg w obszarach łącznie z drogą GP (10a_suma_mpzp1-10.exp) [dr_mpzp_1_]+[dr_mpzp_2_all]+[dr_mpzp_3_]+[dr_mpzp_4_all]+[dr_mpzp_5_]+ [dr_mpzp_6_]+[dr_mpzp_7_]+[dr_mpzp_8_]+[dr_mpzp_9_]+[dr_mpzp_10_] (10b_suma_mpzp11-21.exp) [dr_mpzp_11_]+[dr_mpzp_12_]+[dr_mpzp_13_]+[dr_mpzp_14_]+[dr_mpzp_15_]+ [dr_mpzp_16_all]+[dr_mpzp_17_all]+[dr_mpzp_18_]+[dr_mpzp_19_all]+ [dr_mpzp_20_all]+[dr_mpzp_21_all] (10c_suma_nasze1-10.exp) [dr_nasze_1_]+[dr_nasze_2_]+[dr_nasze_3_]+[dr_nasze_4_all_]+[dr_nasze_5_all]+ [dr_nasze_6_]+[dr_nasze_7_]+[dr_nasze_8_]+[dr_nasze_9_]+[dr_nasze_10_] (10d_suma_nasze11-25.exp) [dr_nasze_11_]+[dr_nasze_12_]+[dr_nasze_13_]+[dr_nasze_14_]+[dr_nasze_15_]+ [dr_nasze_16_]+[dr_nasze_17_]+[dr_nasze_18_]+[dr_nasze_19_]+[dr_nasze_20_]+ [dr_nasze_21_]+[dr_nasze_22_]+[dr_nasze_23_]+[dr_nasze_24_]+[dr_nasze_25_] Zał. 14g. Wprowadzenie ostatecznych poprawek (10e_ostateczne_poprawki.IML) reclass x I*suma_obszary*do_dodania_mpzp_17*2*0*0*99999*-9999 reclass x I*suma_obszary*do_dodania_nasze_4*2*0*0*99999*-9999 reclass x I*suma_obszary*do_dodania_nasze_5*2*0*0*99999*-9999 pointras x do_dodania_mpzp_17*do_dodania_mpzp_17*1 pointras x do_dodania_nasze_4*do_dodania_nasze_4*1 pointras x do_dodania_nasze_5*do_dodania_nasze_5*1 reclass x I*do_dodania_mpzp_17*do_dodania_mpzp_17_*2*0*0*1*65*1*99999*

157 reclass x I*do_dodania_nasze_4*do_dodania_nasze_4_*2*0*0*1*197*1*99999*-9999 reclass x I*do_dodania_nasze_5*do_dodania_nasze_5_*2*0*0*1*156*1*99999*-9999 overlay x 1*suma_obszary*do_dodania_mpzp_17_*suma_obszary_plus_mpzp17 overlay x 1*suma_obszary_plus_mpzp17*do_dodania_nasze_4_* suma_obszary_plus_mpzp17_i_nasze4 overlay x 1*suma_obszary_plus_mpzp17_i_nasze4*do_dodania_nasze_5_*suma_obszary_ok Zał. 14h. Suma dróg w obszarach wokół punktów widokowych z wyodrębnionymi drogami GP (10e_suma_obszarow.IML) overlay x 1*suma_mpzp1-10*suma_mpzp11-21*suma_mpzp overlay x 1*suma_nasze1-10*suma_nasze11-25*suma_nasze overlay x 1*suma_mpzp*suma_nasze*suma_obszary 157

158 Załącznik 15. Macro automatyzujące stworzenie obrazu dróg oddalonych o 150 m od ciekawych miejsc i zabytków (01_ciekawe_miejsca.IML) reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*ciekawe_miejsca_150_merge*2*0*0*999999*-9999 polyras x ciekawe_miejsca_150_merge*ciekawe_miejsca_150_merge reclass x I*ciekawe_miejsca_150_merge*ciekawe_miejsca_150_merge_*2*0*0*1*1*1*9999*-9999 reclass x I*dr_spadki_calosc_*dr_spadki_calosc*2*0*0*1*1*1*9999*-9999 overlay x 3*dr_spadki_calosc*ciekawe_miejsca_150_merge_*dr_ciekawe_miejsca reclass x I*dr_ciekawe_miejsca*dr_ciekawe_miejsca_*2*0*0*1*1*1*9999*

159 Załącznik 16. Macra automatyzujące wygenerowanie szlaków rowerowych Zał. 16a. Nadanie drogom wartości odpowiadających tarciu (01_reclass_wartosci.iml) reclass x I*dr_spadki_calosc*spadki_1*2*0*0*1*1*1*2*10*2*3*30*3*4*-9999 reclass x I*dr_spadki_calosc*spadki_2*2*0*0*1*1*1*2*10*2*3*50*3*4*-9999 reclass x I*dr_spadki_calosc*spadki_3*2*0*0*1*1*1*2*15*2*3*70*3*4*-9999 reclass x I*dr_spadki_calosc*spadki_4*2*0*0*1*1*1*2*25*2*3*90*3*4*-9999 reclass x I*dr_spadki_filtracja_calosc*spadki_1f*2*0*0*1*1*1*2*10*2*3*30*3*4*-9999 reclass x I*dr_spadki_filtracja_calosc*spadki_2f*2*0*0*1*1*1*2*10*2*3*50*3*4*-9999 reclass x I*dr_spadki_filtracja_calosc*spadki_3f*2*0*0*1*1*1*2*15*2*3*70*3*4*-9999 reclass x I*dr_spadki_filtracja_calosc*spadki_4f*2*0*0*1*1*1*2*25*2*3*90*3*4*-9999 reclass x I*suma_obszary_ok*obszary_1*2*0*0*7*30*7*19*25*19*29*20*29*39*15*39*49*10*49*59* 5*59*69*0*69* *-9999 reclass x I*suma_obszary_ok*obszary_2*2*0*0*7*40*7*19*35*19*29*30*29*39*25*39*49*20*49*59* 15*59*69*0*69* *-9999 reclass x I*suma_obszary_ok*obszary_3*2*0*0*7*60*7*19*55*19*29*50*29*39*45*39*49*40*49*59* 35*59*69*0*69* *-9999 reclass x I*suma_obszary_ok*gp_1*2*0*0*100*50*100*999999*-9999 reclass x I*suma_obszary_ok*gp_2*2*0*0*100*100*100*999999*-9999 reclass x I*suma_obszary_ok*gp_3*2*0*0*100*500*100*999999*-9999 reclass x I*dr_ciekawe_miejsca_*ciekawe_miejsca_1*2*0*0*1*-5*1*999999*-9999 reclass x I*dr_ciekawe_miejsca_*ciekawe_miejsca_2*2*0*0*1*-15*1*999999*-9999 reclass x I*dr_ciekawe_miejsca_*ciekawe_miejsca_2*2*0*0*1*-30*1*999999*-9999 reclass x I*dr_spadki_calosc*zero_1000*2*0*1*999999*1000*0*1*-9999 Zał. 16b. Suma dróg o róŝnych atrybutach (02a_suma_1.exp) [ciekawe_miejsca_1]+[spadki_1]+[obszary_1]+[gp_1]+[zero_1000] (02b_suma_2.exp) [ciekawe_miejsca_1]+[spadki_2]+[obszary_1]+[gp_1]+[zero_1000] (02c_suma_3.exp) [ciekawe_miejsca_2]+[spadki_3]+[obszary_2]+[gp_2]+[zero_1000] (02d_suma_4.exp) [ciekawe_miejsca_3]+[spadki_4]+[obszary_3]+[gp_3]+[zero_1000] (02e_suma_1f.exp) [ciekawe_miejsca_1]+[spadki_1f]+[obszary_1]+[gp_1]+[zero_1000] (02f_suma_2f.exp) [ciekawe_miejsca_1]+[spadki_2f]+[obszary_1]+[gp_1]+[zero_1000] 159

160 (02g_suma_3f.exp) [ciekawe_miejsca_2]+[spadki_3f]+[obszary_2]+[gp_2]+[zero_1000] (02h_suma_4f.exp) [ciekawe_miejsca_3]+[spadki_4f]+[obszary_3]+[gp_3]+[zero_1000] Zał. 16c. Stworzenie pustych obrazów rastrowych (03_reclass_pusty.iml) reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*droga_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*droga_2*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*pkt_1*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*pkt_2*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*pkt_3*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*pkt_4*2*0*0*999999*-9999 reclass x I*bufor_1000_wokol_michalowic*pkt_5*2*0*0*999999*-9999 Zał. 16d. Rasteryzacja punktów i dróg (04_pointras_lineras.iml) lineras x droga_1*droga_1 pointras x pkt_3*pkt_3*1 lineras x droga_2*droga_2 pointras x pkt_4*pkt_4*1 pointras x pkt_1*pkt_1*1 pointras x pkt_5*pkt_5*1 pointras x pkt_2*pkt_2*1 Zał. 16e. Wygenerowanie map kosztów (05_cost.iml) costpush x droga_1*do_tarcia_1*tarcie_1_dr1 costpush x droga_1*do_tarcia_2*tarcie_2_dr1 costpush x droga_1*do_tarcia_3*tarcie_3_dr1 costpush x droga_1*do_tarcia_4*tarcie_4_dr1 costpush x droga_1*do_tarcia_1f*tarcie_1f_dr1 costpush x droga_1*do_tarcia_2f*tarcie_2f_dr1 costpush x droga_1*do_tarcia_3f*tarcie_3f_dr1 costpush x droga_1*do_tarcia_4f*tarcie_4f_dr1 costpush x droga_2*do_tarcia_1*tarcie_1_dr2 costpush x droga_2*do_tarcia_2*tarcie_2_dr2 costpush x droga_2*do_tarcia_3*tarcie_3_dr2 costpush x droga_2*do_tarcia_4*tarcie_4_dr2 costpush x droga_2*do_tarcia_1f*tarcie_1f_dr2 costpush x droga_2*do_tarcia_2f*tarcie_2f_dr2 costpush x droga_2*do_tarcia_3f*tarcie_3f_dr2 costpush x droga_2*do_tarcia_4f*tarcie_4f_dr2 160

161 Zał. 16f. Wygenerowanie szlaków rowerowych (06_pathway.iml) pathway x tarcie_1_dr1*pkt_1*sciezka_1_dr1_pkt1 pathway x tarcie_2_dr1*pkt_1*sciezka_2_dr1_pkt1 pathway x tarcie_3_dr1*pkt_1*sciezka_3_dr1_pkt1 pathway x tarcie_4_dr1*pkt_1*sciezka_4_dr1_pkt1 pathway x tarcie_1f_dr1*pkt_1*sciezka_1_dr1_pkt1 pathway x tarcie_2f_dr1*pkt_1*sciezka_2_dr1_pkt1 pathway x tarcie_3f_dr1*pkt_1*sciezka_3_dr1_pkt1 pathway x tarcie_4f_dr1*pkt_1*sciezka_4_dr1_pkt1 pathway x tarcie_1_dr1*pkt_2*sciezka_1_dr1_pkt2 pathway x tarcie_2_dr1*pkt_2*sciezka_2_dr1_pkt2 pathway x tarcie_3_dr1*pkt_2*sciezka_3_dr1_pkt2 pathway x tarcie_4_dr1*pkt_2*sciezka_4_dr1_pkt2 pathway x tarcie_1f_dr1*pkt_2*sciezka_1f_dr1_pkt2 pathway x tarcie_2f_dr1*pkt_2*sciezka_2f_dr1_pkt2 pathway x tarcie_3f_dr1*pkt_2*sciezka_3f_dr1_pkt2 pathway x tarcie_4f_dr1*pkt_2*sciezka_4f_dr1_pkt2 pathway x tarcie_1_dr1*pkt_3*sciezka_1_dr1_pkt3 pathway x tarcie_2_dr1*pkt_3*sciezka_2_dr1_pkt3 pathway x tarcie_3_dr1*pkt_3*sciezka_3_dr1_pkt3 pathway x tarcie_4_dr1*pkt_3*sciezka_4_dr1_pkt3 pathway x tarcie_1f_dr1*pkt_3*sciezka_1f_dr1_pkt3 pathway x tarcie_2f_dr1*pkt_3*sciezka_2f_dr1_pkt3 pathway x tarcie_3f_dr1*pkt_3*sciezka_3f_dr1_pkt3 pathway x tarcie_4f_dr1*pkt_3*sciezka_4f_dr1_pkt3 pathway x tarcie_1_dr2*pkt_2*sciezka_1_dr2_pkt2 pathway x tarcie_2_dr2*pkt_2*sciezka_2_dr2_pkt2 pathway x tarcie_3_dr2*pkt_2*sciezka_3_dr2_pkt2 pathway x tarcie_4_dr2*pkt_2*sciezka_4_dr2_pkt2 pathway x tarcie_1f_dr2*pkt_2*sciezka_1f_dr2_pkt2 pathway x tarcie_2f_dr2*pkt_2*sciezka_2f_dr2_pkt2 pathway x tarcie_3f_dr2*pkt_2*sciezka_3f_dr2_pkt2 pathway x tarcie_4f_dr2*pkt_2*sciezka_4f_dr2_pkt2 pathway x tarcie_1_dr2*pkt_3*sciezka_1_dr2_pkt3 pathway x tarcie_2_dr2*pkt_3*sciezka_2_dr2_pkt3 pathway x tarcie_3_dr2*pkt_3*sciezka_3_dr2_pkt3 pathway x tarcie_4_dr2*pkt_3*sciezka_4_dr2_pkt3 pathway x tarcie_1f_dr2*pkt_3*sciezka_1f_dr2_pkt3 pathway x tarcie_2f_dr2*pkt_3*sciezka_2f_dr2_pkt3 161

162 pathway x tarcie_3f_dr2*pkt_3*sciezka_3f_dr2_pkt3 pathway x tarcie_4f_dr2*pkt_3*sciezka_4f_dr2_pkt3 pathway x tarcie_1_dr2*pkt_4*sciezka_1_dr2_pkt4 pathway x tarcie_2_dr2*pkt_4*sciezka_2_dr2_pkt4 pathway x tarcie_3_dr2*pkt_4*sciezka_3_dr2_pkt4 pathway x tarcie_4_dr2*pkt_4*sciezka_4_dr2_pkt4 pathway x tarcie_1f_dr2*pkt_4*sciezka_1f_dr2_pkt4 pathway x tarcie_2f_dr2*pkt_4*sciezka_2f_dr2_pkt4 pathway x tarcie_3f_dr2*pkt_4*sciezka_3f_dr2_pkt4 pathway x tarcie_4f_dr2*pkt_4*sciezka_4f_dr2_pkt4 pathway x tarcie_1_dr2*pkt_5*sciezka_1_dr2_pkt5 pathway x tarcie_2_dr2*pkt_5*sciezka_2_dr2_pkt5 pathway x tarcie_3_dr2*pkt_5*sciezka_3_dr2_pkt5 pathway x tarcie_4_dr2*pkt_5*sciezka_4_dr2_pkt5 pathway x tarcie_1f_dr2*pkt_5*sciezka_1f_dr2_pkt5 pathway x tarcie_2f_dr2*pkt_5*sciezka_2f_dr2_pkt5 pathway x tarcie_3f_dr2*pkt_5*sciezka_3f_dr2_pkt5 pathway x tarcie_4f_dr2*pkt_5*sciezka_4f_dr2_pkt5 Zał. 16g. Wektoryzacja szlaków rowerowych (07_polyvec.iml) polyvec x sciezka_1_dr1_pkt1*1*sciezka_1_dr1_pkt1*y*0 polyvec x sciezka_2_dr1_pkt1*1*sciezka_2_dr1_pkt1*y*0 polyvec x sciezka_3_dr1_pkt1*1*sciezka_3_dr1_pkt1*y*0 polyvec x sciezka_4_dr1_pkt1*1*sciezka_4_dr1_pkt1*y*0 polyvec x sciezka_1f_dr1_pkt1*1*sciezka_1f_dr1_pkt1*y*0 polyvec x sciezka_2f_dr1_pkt1*1*sciezka_2f_dr1_pkt1*y*0 polyvec x sciezka_3f_dr1_pkt1*1*sciezka_3f_dr1_pkt1*y*0 polyvec x sciezka_4f_dr1_pkt1*1*sciezka_4f_dr1_pkt1*y*0 polyvec x sciezka_1_dr1_pkt2*1*sciezka_1_dr1_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_2_dr1_pkt2*1*sciezka_2_dr1_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_3_dr1_pkt2*1*sciezka_3_dr1_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_4_dr1_pkt2*1*sciezka_4_dr1_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_1f_dr1_pkt2*1*sciezka_1f_dr1_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_2f_dr1_pkt2*1*sciezka_2f_dr1_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_3f_dr1_pkt2*1*sciezka_3f_dr1_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_4f_dr1_pkt2*1*sciezka_4f_dr1_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_1_dr1_pkt3*1*sciezka_1_dr1_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_2_dr1_pkt3*1*sciezka_2_dr1_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_3_dr1_pkt3*1*sciezka_3_dr1_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_4_dr1_pkt3*1*sciezka_4_dr1_pkt3*y*0 162

163 polyvec x sciezka_1f_dr1_pkt3*1*sciezka_1f_dr1_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_2f_dr1_pkt3*1*sciezka_2f_dr1_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_3f_dr1_pkt3*1*sciezka_3f_dr1_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_4f_dr1_pkt3*1*sciezka_4f_dr1_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_1_dr2_pkt2*1*sciezka_1_dr2_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_2_dr2_pkt2*1*sciezka_2_dr2_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_3_dr2_pkt2*1*sciezka_3_dr2_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_4_dr2_pkt2*1*sciezka_4_dr2_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_1f_dr2_pkt2*1*sciezka_1f_dr2_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_2f_dr2_pkt2*1*sciezka_2f_dr2_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_3f_dr2_pkt2*1*sciezka_3f_dr2_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_4f_dr2_pkt2*1*sciezka_4f_dr2_pkt2*y*0 polyvec x sciezka_1_dr2_pkt3*1*sciezka_1_dr2_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_2_dr2_pkt3*1*sciezka_2_dr2_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_3_dr2_pkt3*1*sciezka_3_dr2_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_4_dr2_pkt3*1*sciezka_4_dr2_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_1f_dr2_pkt3*1*sciezka_1f_dr2_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_2f_dr2_pkt3*1*sciezka_2f_dr2_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_3f_dr2_pkt3*1*sciezka_3f_dr2_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_4f_dr2_pkt3*1*sciezka_4f_dr2_pkt3*y*0 polyvec x sciezka_1_dr2_pkt4*1*sciezka_1_dr2_pkt4*y*0 polyvec x sciezka_2_dr2_pkt4*1*sciezka_2_dr2_pkt4*y*0 polyvec x sciezka_3_dr2_pkt4*1*sciezka_3_dr2_pkt4*y*0 polyvec x sciezka_4_dr2_pkt4*1*sciezka_4_dr2_pkt4*y*0 polyvec x sciezka_1f_dr2_pkt4*1*sciezka_1f_dr2_pkt4*y*0 polyvec x sciezka_2f_dr2_pkt4*1*sciezka_2f_dr2_pkt4*y*0 polyvec x sciezka_3f_dr2_pkt4*1*sciezka_3f_dr2_pkt4*y*0 polyvec x sciezka_4f_dr2_pkt4*1*sciezka_4f_dr2_pkt4*y*0 polyvec x sciezka_1_dr2_pkt5*1*sciezka_1_dr2_pkt5*y*0 polyvec x sciezka_2_dr2_pkt5*1*sciezka_2_dr2_pkt5*y*0 polyvec x sciezka_3_dr2_pkt5*1*sciezka_3_dr2_pkt5*y*0 polyvec x sciezka_4_dr2_pkt5*1*sciezka_4_dr2_pkt5*y*0 polyvec x sciezka_1f_dr2_pkt5*1*sciezka_1f_dr2_pkt5*y*0 polyvec x sciezka_2f_dr2_pkt5*1*sciezka_2f_dr2_pkt5*y*0 polyvec x sciezka_3f_dr2_pkt5*1*sciezka_3f_dr2_pkt5*y*0 polyvec x sciezka_4f_dr2_pkt5*1*sciezka_4f_dr2_pkt5*y*0 163

164 Załącznik 17. Zobrazowanie funkcji wykorzystanych podczas generowania szlaków rowerowych Zał. 17a. Generowanie map kosztów Zał. 17b. Generowanie szlaków rowerowych 164

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2006 2010

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2006 2010 Załącznik do uchwały nr L/426/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2006 2010 I. SPIS POJĘĆ Ilekroć w niniejszym programie

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i plany. Wanda Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i plany. Wanda Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i plany Wanda Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i

Bardziej szczegółowo

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ

BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków UL. TATRZAŃSKA, UL. PRAWDA, UL. WAWELSKA, UL. KRAJOBRAZOWA W MIEJSCOWOŚCIACH WIĘCŁAWICE STARE, PIELGRZYMOWICE, RACIBOROWICE BUDOWA TRASY ROWEROWEJ WIĘCŁAWICE - RACIBOROWICE

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, Łódź

INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, Łódź Weryfikacja koncepcji wariantowych przebiegów ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r.

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r. Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Szczecin, 23 lipca 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu.

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 3 3.1.3

Bardziej szczegółowo

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa 1. Cel opracowania 2. Podstawa prawna 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU

PREZENTACJA PROJEKTU PREZENTACJA PROJEKTU Wstęp Cel projektu Stworzenie międzydzielnicowego połączenia rowerowego o wysokim standardzie zwanego Velostradą (połączenia Mokotowa w ciągu ulic Rolna Bukowińska z al. KEN przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna zapewnienia połączenia rowerowego północnych dzielnic Gdyni i Gminy Kosakowo z ul. Morską w Gdyni.

Analiza techniczna zapewnienia połączenia rowerowego północnych dzielnic Gdyni i Gminy Kosakowo z ul. Morską w Gdyni. Analiza techniczna zapewnienia połączenia rowerowego północnych dzielnic Gdyni i Gminy Kosakowo z ul. Morską w Gdyni. Spis treści: 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawowe załoŝenia... 3 3. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

STUDIUM KOMUNIKACYJNE REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK

STUDIUM KOMUNIKACYJNE REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK Raport końcowy Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Drogownictwa i Komunikacji 00-382 Warszawa, ul. Solec 48

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Piechowice

Gmina Miejska Piechowice 1.1.1. Gmina Miejska Piechowice Tabela 1. Inwestycje na terenie Miasta Piechowice wspierające rozwój turystyki w regionie. Obiekty o charakterze turystycznym 1. Neoromański Kościół parafialny z lat 1909-1911,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Warszawa, 30.11.2005 r. http://www.malopolska.pl to adres serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Drogi w Gminie Niebylec. PROJEKT WYKONAWCZY BranŜa drogowa

Drogi w Gminie Niebylec. PROJEKT WYKONAWCZY BranŜa drogowa OBIEKT: Drogi w Gminie Niebylec INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 10.07.2009r TYTUŁ PROJEKTU: STADIUM PROJEKTU: Remonty nawierzchni mineralno bitumicznych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 7 VeloPrądnik (VP) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 7 VeloPrądnik (VP) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 4 3.1.3

Bardziej szczegółowo

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA S-01.01 ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 23 1.1. PRZEDMIOT ST... 23 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 23 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 23 1.4.

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany organizacji ruchu fragment ul. Daszyńskiego w Ustroniu w rejonie pawilonów handlowych

Projekt zmiany organizacji ruchu fragment ul. Daszyńskiego w Ustroniu w rejonie pawilonów handlowych FIRMA PROJEKTOWA mgr inŝ. Janusz KsiąŜek 43-316 Bielsko Biała ul. Doliny Miętusiej 27/46 tel/fax /033/ 818 66 92 tel. kom. 605 083 171 Tytuł projektu: Projekt zmiany organizacji ruchu fragment ul. Daszyńskiego

Bardziej szczegółowo

2.1 Pozyskiwanie danych przestrzennych dotyczących działki. Pozyskiwanie danych o granicach działki ewidencyjnej

2.1 Pozyskiwanie danych przestrzennych dotyczących działki. Pozyskiwanie danych o granicach działki ewidencyjnej Wykład 5 Zasady i metody pozyskiwania danych ewidencji gruntów i budynków 1. Wprowadzenie Aby moŝna było sporządzić dokumentację EGiB, naleŝy dokonać w pierwszej kolejności określonych czynności organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel.-fax (029) 760-69-38, kom. 692-755-975 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Inwestor: Obiekt: Działki: Gmina ŁomŜa ul.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD OSIEDLE

ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD OSIEDLE OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD Śródmiejskie osiedle mieszkaniowo - usługowe z przewagą zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności, z programem usług typowym dla obszarów centralnych duŝych miast. Osiedle

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEREN LOKALIZACJI... - 3-2. BUDYNKI ISTNIEJĄCE... - 4-3. ZIELEŃ... - 4-4. INFRASTRUKTURA... - 4-5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY... - 4-5.1.1. STAN TYMCZASOWY... - 4-5.1.2. STAN DOCELOWY...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ Przytuły Kolonia Odcinek długości 1+455,79 m. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : - obręb wsi Przytuły Kolonia pas drogowy 196, Obiekt: Adres: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM OPTYMALIZACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NADLEŚNICTWA (na przykładzie projektu realizowanego w Nadleśnictwie Bolesławiec)

STUDIUM OPTYMALIZACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NADLEŚNICTWA (na przykładzie projektu realizowanego w Nadleśnictwie Bolesławiec) Łukasz Bloch STUDIUM OPTYMALIZACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NADLEŚNICTWA (na przykładzie projektu realizowanego w Nadleśnictwie Bolesławiec) Cel opracowania Zasadniczym zadaniem sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane techniczne projektowanej drogi 4. Opis stanu istniejącego 5. Opis przyjętych rozwiązań. 6. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH w m. Sieburczyn, gm. Wizna odcinek I w km 0+000 0+319,28, odcinek II w km 0+000 0+343,71, odcinek III w km 0+000 0+488,30 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : obręb wsi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UZGODNIENIA II. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Przedmiot opracowania 2.2. Podstawa opracowania III. CHARAKTERYSTYKA DROGI 3.1. Opis stanu istniejącego 3.2. Dokumentacja fotograficzna IV.

Bardziej szczegółowo

246, 458, 149, 253, 526, 471, 463, 503, 457, 502, 470/1 i 495 (obręb Drogoszewo) MIASTKOWO, UL. ŁOMśYŃSKA 32

246, 458, 149, 253, 526, 471, 463, 503, 457, 502, 470/1 i 495 (obręb Drogoszewo) MIASTKOWO, UL. ŁOMśYŃSKA 32 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZADANIE: PRZEBUDOWA dróg gminnych nr 105 875 B ulica LIPOWA we wsi DROGOSZEWO nr 105 891 B ulica SZKOLNA we wsi DROGOSZEWO nr 105 892 B ulica NOWA we wsi DROGOSZEWO DZIAŁKI NR:

Bardziej szczegółowo

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Planowany węzeł z ul. Solidarności/Radzymińską Planowany węzeł z Trasą Świętokrzyską Usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie na terenie dzielnic:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Zarząd Drogi 2. STAN ISTNIEJĄCY 2.1. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu 3. PROJEKTOWANA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Oświadczenia 2. Zawartość opracowania z opisem technicznym 3. Bioz 4. Charakterystyka ekologiczna 5. Uprawnienia projektanta - kserokopia 6. Uprawnienia sprawdzającego- kserokopia

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania natęŝenia ruchu na drogach gminnych i powiatowych na terenie Gminy Michałowice

Raport końcowy z badania natęŝenia ruchu na drogach gminnych i powiatowych na terenie Gminy Michałowice Raport końcowy z badania natęŝenia ruchu na drogach gminnych i powiatowych na terenie Gminy Michałowice Poznań, kwiecień 2013 r. Wykonawca: Eutra Krzysztof Rosiek ul. Kasjopei 71, 01-934 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej Opolskie w Internecie Podstawa prawna Realizacja projektu Opolskie w Internecie- system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Warszawa, 13 luty 2013 r. PRG rys historyczny Warszawa, 13 luty 2013 r. Art. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 ADRES INWESTYCJI. Zblewo

PROJEKT BUDOWLANY. PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 ADRES INWESTYCJI. Zblewo PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek 83-200 Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 Projektowanie wszelkich konstrukcji budowlanych, (stalowych, Ŝelbetowych, drewnianych) Projektowanie dróg, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w zakresie uspokajania ruchu na przykładzie Puław. Witold Sladkowski

Szczegółowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w zakresie uspokajania ruchu na przykładzie Puław. Witold Sladkowski Szczegółowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w zakresie uspokajania ruchu na przykładzie Puław Witold Sladkowski ELEMENTY USPOKOJENIA RUCHU STOSOWANE PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ (TEREN ZABUDOWANY)

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu czasowej organizacji ruchu:

Zawartość projektu czasowej organizacji ruchu: Zawartość projektu czasowej organizacji ruchu: 1. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 2. Opinia do projektu 3. Opis techniczny 4. Lokalizacja miejsca robót 5. Rysunek nr 1 inwentaryzacja istniejącego

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH WROCŁAWSKIE FORUM ODRY -ROZMIESZCZENIE TERENÓW: MIESZKANIOWYCH, USŁUGOWYCH, REKREACYJNYCH UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Wrocław 1930 r. Wrocław 1938 r. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.

Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov. Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl Podstawowe definicje Droga rowerowa (pieszo-rowerowa)[1]: droga przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ OBRYTKI Odcinek I długości 0+802,09 m. Odcinek II długości 0+276,90 m. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : - obręb wsi Obrytki pas drogowy 249/1, 200/1, 241/2,

Bardziej szczegółowo

Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych

Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych TERMINARZ REALIZACJI ZADANIA Zadanie Kwota Termin Przekazanie placu budowy pod inwestycję Odbudowa kanału

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAMIEŃSK STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KAMIEŃSK KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO AKTUALIZACJA OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385" 1. Wstęp: 1.1. Dane ogólne: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo w Płocku Na

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M.

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M. BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM 0+046 NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M. DĄBROWA TARNOWSKA Inwestor: Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

Bardziej szczegółowo

1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI) OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY...8

1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI) OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY...8 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW CMENTARZE Gmina Nowe Miasteczko 2011 rok Zatwierdził: Spis treści: KARTA 1 CMENTARZ W NOWYM MIASTECZKU...3 1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI)...3 KARTA 2 CMENTARZ we wsi

Bardziej szczegółowo

2.3. Analiza charakteru zabudowy

2.3. Analiza charakteru zabudowy 2.3. Analiza charakteru zabudowy Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi, pozostałe

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 0 502 591 757 0 505 023 305 email: arbud@wp.pl lub arbud@op.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szlaków rowerowych Gminy Wielka Wieś. Szlak Niebieski

Inwentaryzacja szlaków rowerowych Gminy Wielka Wieś. Szlak Niebieski Inwentaryzacja szlaków rowerowych Gminy Wielka Wieś Szlak Niebieski Wykonano na zlecenie Gminy Wielka Wieś. Kraków 2008r. Wstęp Trasa niebieska (szlak niebieski) Korzkiew Grębynice Dolina Prądnika Prądnik

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH ADRES SIEDZIBY: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ TEL./FAX.(0-56) 4653194 NIP: 876-15-14-389 INZDRÓG s.c. ADRES SIEDZIBY: UL. DYWIZJONU 303 1/21

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą:

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2804 L Modliborzyce BłaŜek w lokalizacji od km 3+410 do km 5+728 od km 3+400,00 do km 5+575,00

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i waloryzacja zasobów kultury materialnej

Inwentaryzacja i waloryzacja zasobów kultury materialnej Inwentaryzacja i waloryzacja zasobów kultury materialnej na terenie Dłubniańskiego i Rudniańskiego Parku Krajobrazowego Podsumowanie i wnioski oprac. mgr Piotr Rochowski Ilustracja: Napoleon Orda, Wysocice,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dodatkowej analizy wariantów Koncepcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY G) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY G) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1; 35 064 Rzeszów OBIEKT: Droga NR UMOWY: NAZWA INWESTYCJI: 194/ID.3329 18/10 ROZBUDOWA UL. BEDNARSKIEJ EGZ. 1 STADIUM PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRAWA BEZPIECZEŃSTAWA RUCHU W MIEJSCOWOŚCI GMINNEJ Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : obręb Wizna :1093,

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje. mgr inŝ.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje. mgr inŝ. Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 314112 mgr inŝ. Paweł Jodaniewski NIP 775 231 81 74 REGON 100111185 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105667B Ul. Forteczna w Piątnicy Poduchownej na odcinku od skrzyŝowania z droga powiatową Nr 1900B (ul. Czarnocka) do skrzyŝowania z drogą gminną nr 109671B (ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. ŚW. WINCENTEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

PRZEBUDOWA UL. ŚW. WINCENTEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Wizualizacja skrzyŝowania ul. Św. Wincentego z ul. Kołową i Obwodową Wizualizacja ul. Św. Wincentego w rejonie Cmentarza Bródnowskiego Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA ZADANIA: Remont drogi gminnej Nr 111170E w m. Zaborów ADRES OBIEKTU: Zaborów, dz. nr 26/5,26/7, 26/9, 24, 80, 137, Gmina Uniejów KOD CPV: 45233142-6 - roboty w zakresie naprawy

Bardziej szczegółowo

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane techniczne projektowanej drogi 4. Opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

Docelowa organizacji ruchu

Docelowa organizacji ruchu 2015 w Kłodzku Docelowa organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce Sokolec Docelowa organizacja ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Spis treści 1. Inwestor...

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA TRASY ROWEROWEJ

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA TRASY ROWEROWEJ INWESTOR: Gmina Zabierzów Rynek 1 32-080 Zabierzów JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ViaProjekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Wiejska 13, 31-464 Kraków NIP: 945 21 94 585; REGON: 36

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część opisowa. Część rysunkowa. Opis techniczny. Orientacja. Plan sytuacyjny skala 1:500. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50

Spis treści. Część opisowa. Część rysunkowa. Opis techniczny. Orientacja. Plan sytuacyjny skala 1:500. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 Spis treści Część opisowa. Opis techniczny Część rysunkowa. Orientacja Plan sytuacyjny skala 1:500 Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Mapa zasadnicza w skali 1:500 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej stanowiącej ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny a Gminą Godziesze Wielkie

OPIS TECHNICZNY projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej stanowiącej ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny a Gminą Godziesze Wielkie OPIS TECHNICZNY projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej stanowiącej ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny a Gminą Godziesze Wielkie 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ. Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki

KARTA UZGODNIEŃ. Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki KARTA UZGODNIEŃ Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki 1. Komenda Powiatowa Policji w Ełku 2. Gmina Kalinowo Przebudowa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

egzemplarz do zatwierdzenia nr... INWESTOR: OPRACOWAŁ: Usługi Projektowe PRO-ZAT mgr inŝ. Andrzej Zaniat Bystra ul. Ogrodowa 35 Strona: 1

egzemplarz do zatwierdzenia nr... INWESTOR: OPRACOWAŁ: Usługi Projektowe PRO-ZAT mgr inŝ. Andrzej Zaniat Bystra ul. Ogrodowa 35 Strona: 1 egzemplarz do zatwierdzenia nr... PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWEJ I NA CZAS ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY KOMONIECKIEGO, UL. WIŚNIOWEJ I UL. WIERZBOWEJ W śywcu

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015

Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015 Załącznik do uchwały nr XX / 141 / 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 października 2008 r. Gmina Michałowice Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015 PIELGRZYMOWICE, WRZESIEŃ 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA Nazwa zadania Odbudowa odcinka drogi gminnej Na Polankę Do Ogorzałych w km 0+000 0+300. Lokalizacja Przysietnica dz. ew. nr 666, 564 Inwestor Gmina Stary Sącz Wspólny

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lubicz Ulica, nr budynku Mostowa 1 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ Joanna Bryndza Wprowadzenie Jednym z kluczowych problemów w szacowaniu poziomu ryzyka przedsięwzięcia informatycznego

Bardziej szczegółowo