SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU

2 Spis treści Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Morizon S.A Opis struktury Grupy Kapitałowej Morizon S.A Podstawowe informacje o Morizon Spółka Akcyjna jednostka dominująca... 3 Podstawowe informacje o Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jednostka zależna... 5 Informacja o posiadanych oddziałach... 5 Informacja o udzielonych pożyczkach... 5 Informacja o nabyciu akcji własnych... 5 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 roku... 6 Morizon Spółka Akcyjna... 6 Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością... 8 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej Morizon S.A. jakie wystąpiły po zakończeniu roku obrotowego... 9 Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Morizon S.A Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Morizon Spółka Akcyjna Ryzyko koniunktury na rynku nieruchomości Ryzyko związane z działalnością operacyjną Ryzyko związane z konkurencją Ryzyko związane z niewywiązywaniem się klientów z terminów płatności Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ryzyko koniunktury na rynku Ryzyko związane z konkurencją Ryzyko związane z wprowadzeniem na rynek nowego narzędzia Wyniki działalności Grupy Morizon S.A. w 2013 roku Sprzedaż Klienci Marketing i PR Wyniki finansowe Stan zadłużenia Zatrudnienie Wynagrodzenie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Morizon S.A Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy Charakterystyka struktury aktywów i pasywów z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej Morizon S.A. w danym roku obrotowym Opis pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym... 16

3 S t r o n a 3 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Morizon S.A. Opis struktury Grupy Kapitałowej Morizon S.A. Morizon S.A. jest podmiotem dominującym i sprawuje kontrolę nad jednostką zależną Virtal Sp. z o.o. posiadając (na dzień r.) 80% udział w jej kapitale. Kapitały mniejszości wynoszą 20% oraz są w posiadaniu Zarządu Spółki Virtal Sp. z o.o. i jej kluczowych pracowników. Dnia 13 marca 2013 roku została podpisana przedwstępna umowa inwestycyjna dotycząca przejęcia przez Emitenta spółki Media Nieruchomości S.A., która była właścicielem serwisu nportal.pl. 3 kwietnia 2013 roku Spółka podpisała strategiczną umowę inwestycyjną dotyczącą przejęcia przez Morizon S.A. spółki Media Nieruchomości S.A. W wyniku zawarcia umowy przyrzeczonej Emitent stał się właścicielem 100% akcji przejmowanej Spółki. Połączenie spółek Morizon S.A. oraz Media Nieruchomości S.A. nastąpiło z dniem roku. Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, tj. po uwzględnieniu połączenia z Media Nieruchomości S.A. przedstawia się następująco: 80 % kapitału Podstawowe informacje o Morizon Spółka Akcyjna jednostka dominująca Morizon Spółka Akcyjna (dalej Spółka) należy do spółek kapitałowych i powstała w wyniku przekształcenia Morizon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. Poprzednik prawny Spółki został powołany dnia roku na mocy aktu notarialnego Repertorium A nr 116/2008. Przekształcenie Morizon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Morizon Spółka Akcyjna zostało zarejestrowane na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia roku. Dnia roku nastąpiła zmiana Statutu Spółki (Repertorium 423/2011), w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja. W rezultacie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia roku kapitał zakładowy spółki podwyższono z kwoty (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych do kwoty (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa) złote w drodze emisji (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4 S t r o n a 4 Na początku kwietnia 2011 roku miał miejsce debiut Morizon S.A. na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Uchwałą nr 2/03/2013 z dnia r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa) złote do kwoty (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) złote w drodze emisji: a) (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięciu groszy) każda; b) (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda. W rezultacie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia roku kapitał zakładowy spółki podwyższono z kwoty (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa) złote do kwoty (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) złotych. Akcje serii C są akcjami zwykłymi imiennymi, z kolei akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. Udział w kapitale zakładowym Spółki na dzień roku przedstawiono w poniższej tabeli: Tabela 1. Struktura akcjonariatu Morizon Spółka Akcyjna na dzień roku Lp. Nazwisko i imię, firma (nazwa) akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 1 Sui Generis Investments Limited ,76 % 29,76 % 2 Calvin Management Limited ,76 % 29,76 % 3 MCDC Limited ,28 % 15,28 % 4 Pozostali akcjonariusze ,19 % 25,19 % % 100 % Na dzień roku skład Rady Nadzorczej prezentuje się następująco: Dariusz Piszczatowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Agnieszka Mincewicz Członek Rady Nadzorczej Wojciech Czernecki Członek Rady Nadzorczej Michał Jaskólski Członek Rady Nadzorczej Marek Choim Członek Rady Nadzorczej

5 S t r o n a 5 Podstawowe informacje o Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jednostka zależna Na mocy aktu notarialnego Repertorium A nr 3301/2011 została powołana spółka Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy ustanowiono na poziomie (dwieście tysięcy) złotych. Został on podzielony na (cztery tysiące) równych i niepodzielnych udziałów pomiędzy Morizon Spółka Akcyjna (3 200 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy udział), Pawła Kuźmę (720 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych) oraz Bartosza Borkowskiego (80 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych). Dnia roku pod numerem KRS dokonano rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Tabela 2. Struktura udziałów Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień roku Lp. Nazwisko i imię, firma (nazwa) akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 1 Morizon Spółka Akcyjna % 80 % 2 Paweł Kuźma % 18 % 3 Bartosz Borkowski % 2 % % 100 % Informacja o posiadanych oddziałach Zarówno Morizon S.A., jak i Virtal Sp. z o.o., nie posiadają oddziałów ani filii poza miejscem siedziby. Informacja o udzielonych pożyczkach W 2013 roku Grupa nie udzielała pożyczek podmiotom spoza Grupy Kapitałowej. Informacja o nabyciu akcji własnych W 2013 roku podmioty należące do Grupy nie nabywały akcji własnych.

6 S t r o n a 6 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 roku Morizon Spółka Akcyjna Spółka Morizon S.A. jest właścicielem i twórcą wyszukiwarki nieruchomości, gdzie zarówno biura nieruchomości, deweloperzy jak i osoby prywatne z całej Polski mogą prezentować swoje oferty sprzedaży/wynajmu nieruchomości na stronie internetowej Użytkownicy serwisu mogą wyszukać interesującą ich nieruchomość i za pośrednictwem strony wysłać zapytanie z prośbą o kontakt do danego ogłoszeniodawcy będącego właścicielem oferty. Klientami Spółki są wybrane pomioty prezentujące swoje oferty nieruchomości w serwisie tj. biura nieruchomości, firmy deweloperskie, osoby prywatne oraz pozostali reklamodawcy, w tym instytucje finansowe, w szczególności posiadające w swej ofercie kredyty hipoteczne. Działania podejmowane przez Morizon S.A. w 2013 roku skupione były przede wszystkim na wzmacnianiu pozycji i obecności na rynku nieruchomościowych portali internetowych, rozwoju serwisów morizon.pl oraz nportal.pl, zwiększaniu zasięgu wśród internautów oraz budowie świadomości marki wśród uczestników branży nieruchomości. W I kwartale 2013 roku Morizon S.A. nawiązał współpracę z serwisem najdom.pl należącym do Grupy o2 S.A, jednej z największych grup internetowych w Polsce. Na mocy zawartej umowy, oferty zamieszczane przez biura nieruchomości, deweloperów i osoby prywatne w serwisie morizon.pl, są publikowane również w portalu najdom.pl. Serwis ten jest kolejnym partnerem wyszukiwarki Morizon.pl, dzięki któremu portal skutecznie zwiększa zasięg dotarcia do użytkowników Internetu aktywnie poszukujących nieruchomości. Zawartą współpracę wyróżnia fakt, że serwis najdom.pl prezentuje wyłącznie oferty własne oraz pochodzące z Morizon.pl, a oferty pozycjonowane w Morizon.pl są wyświetlane najwyżej na listach wyników w najdom.pl, co znacząco zwiększyło korzyści klientów premium serwisu Morizon. Fakt dynamicznego rozwoju serwisu Morizon.pl został doceniony przez deweloperów, działających zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach lokalnych. W I kwartale minionego roku Emitent nawiązał kompleksową całoroczną współpracę z wieloma deweloperami, w tym z jednym z największych na polskim rynku J.W. Construction Holding S.A., a także z giełdową spółką deweloperską Robyg S.A. W ramach podpisanych umów deweloperzy publikowali i promowali w wyszukiwarce nieruchomości morizon.pl oraz nportal.pl oferty swoich inwestycji.

7 S t r o n a 7 3 kwietnia 2013 roku Emitent podpisał strategiczną umowę inwestycyjną dotyczącą przejęcia przez Morizon S.A. konkurencyjnej spółki Media Nieruchomości S.A., która była właścicielem serwisu nportal.pl. Wartość transakcji związanej z przejęciem Media Nieruchomości S.A. to 2,8mln zł, a akwizycja została sfinansowana akcjami nowej emisji, po cenie emisyjnej 2zł, które w całości zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki Media Nieruchomości. Dzięki akwizycji Spółka zwiększyła bazę klientów, co znacząco przełożyło się na przychody Spółki. Poprzez nabycie Media Nieruchomości S.A., w wyniku synergii przychodowej wynikającej z zastosowania wspólnej oferty Morizon S.A. i Media Nieruchomości S.A. (co nastąpiło w II kwartale 2013 roku) Spółka pozyskała wielu nowych klientów, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost przychodów. Zastosowana oferta łączona pozwoliła klientom portali morizon.pl oraz nportal.pl na eksport i pozycjonowanie ofert jednocześnie w obu portalach. Dzięki tej współpracy znacznie powiększyła się zarówno baza klientów portalu, jak i ilość samych ogłoszeń, co przełożyło się bezpośrednio na wzrost konkurencyjności i popularności portalu morizon.pl. W roku 2013 Spółka otrzymała dofinansowanie projektu Standard pracy pośredników nieruchomości w oparciu o kompetencje zarządcze ZZL realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , działanie 2.1 rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, konkurs HeRosi organizacji. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ,92 zł, w tym kwota dofinansowana w ramach POKL wyniesie ,73 zł. Projekt potrwa 18 miesięcy i jest realizowany w kilku lokalizacjach Polski, bazując na formach warsztatowych oraz pracy na studium przypadku. Projekt w głównej mierze oparty jest na realizacji szkoleń dla kadry zarządzającej biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz pośredników. W ramach niniejszego projektu, w minionym roku odbyły się dwadzieścia dwa dwudniowe szkolenia wyjazdowe zorganizowane w czterech lokalizacjach w Polsce: Gniewino (województwo pomorskie, wrzesień oraz grudzień), Zegrze (województwo mazowieckie, październik), Wronki (województwo wielkopolskie, listopad) oraz Bochnia (województwo małopolskie, listopad). Wśród zrealizowanych zagadnień znalazły się następujące tematy: 1. Chcę tu zostać. Jak budować motywację pracowników i dobrze zarządzać zespołem 2. Zarządzanie strategiczne procesami promocji przedsiębiorstwa jak nie wyrzucać co drugiej złotówki. Jak efektywnie wydawać pieniądze na promocję biura i ofert i mierzyć ich efekty. 3. Zarządcze narzędzia negocjacyjne warsztat z zakresu wywierania wpływu i obrony przed manipulacjami. 4. Zarządzanie procesem sprzedaży Sprzedawca naszych czasów.

8 S t r o n a 8 W minionym roku Spółka dbała także o swój wizerunek na arenie regionalnej i krajowej biorąc udział w licznych konferencjach i spotkaniach pośredników w obrocie nieruchomości, a także w 100. Krakowskiej Giełdzie Domów i Mieszkań oraz w Dniach Dewelopera we Wrocławiu. Każde z wydarzeń opatrzone było kampanią promocyjną w serwisach Grupy Morizon wspierającą dane wydarzenie (m.in. mailing, kampanie banerowe, promocja wydarzeń w serwisach społecznościowych). Pod koniec IV kwartału 2013 roku Emitent podpisał warunkową umowę nabycia 100% spółki Melog.com Spółka z o.o. Finalizacja procesu przejęcia spółki Melog.com nastąpiła w I kwartale 2014 roku. Również w tym okresie spółka Morizon S.A. została wyróżniona w kategorii Wschodzące Gwiazdy XIV edycji Rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe. Morizon S.A. to jedyna spółka reprezentująca rynek nieruchomości z Polski, która została zaliczona do najszybciej rozwijających się firm Europy Środkowej. Kategoria Rising Stars przeznaczona jest dla młodych, dynamicznie rozwijających się firm. Morizon S.A. została wyróżniona w rankingu i jest tym samym jedną z pięciu polskich spółek docenionych w dotychczasowych zestawieniach Wschodzących Gwiazd firm Europy Centralnej o największym potencjale rozwoju. Z końcem IV kwartału 2013 został również zaniechany projekt finansowy, w ramach którego rozważano stworzenie oddzielnego serwisu Internetowego wspierającego sprzedaż kredytów hipotecznych. Na obecnym etapie rozwoju Spółki projekt ten nie przynosił i nie przynosi dodatkowych przychodów, co było podstawa do dokonania odpisu w pełnej jego wartości, co miało negatywny wpływ na wynik finansowy w 2013 roku. Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Virtal Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu marketingu internetowego, w szczególności optymalizacji stron internetowych pod kątem wyszukiwarek, pozycjonowania fraz oraz prowadzenia kampanii linków sponsorowanych. W zakresie działalności spółki leży rozwijanie i wytwarzanie narzędzi online wspierających procesy promocji stron internetowych. Na zlecenie spółki dominującej realizuje usługi informatyczne oraz marketingowe, w tym pozycjonowanie stron www serwisów należących do Emitenta w wyszukiwarce Google, Bing oraz Yahoo w celu podwyższenia jej organicznych pozycji w rankingu wyszukiwania ww. wyszukiwarek. Ponadto Virtal Sp. z o.o., w ramach umowy Morizon S.A. z kontrahentami prowadzącymi działalność deweloperską, w 2013 roku przeprowadzał audyty informatyczne serwisów kontrahentów pod kątem SEO, polegające na

9 S t r o n a 9 kompleksowej analizie wybranej strony www i czynników mających wpływ na jej widoczność i pozycje stron w wynikach wyszukiwarek internetowych. Wyżej wymienione działania, realizowane dla serwisów Emitenta, miały przede wszystkim na celu optymalizację jakości oraz układu treści, co w konsekwencji skutkowało podwyższeniem pozycji wyszukiwarki w rankingu wyszukiwania oraz wspierało promowanie marki Emitenta w Internecie, co w dłuższym okresie zwiększyło jej rozpoznawalność, przełożyło się na zwiększenie zasięgu oraz popularności serwisu jak i wpłynęło na wzrost ruchu na wyszukiwarce Emitenta, a to z kolei bezpośrednio przełożyło się na poprawę jej wyników finansowych. W 2013 roku Spółka Virtal Sp. z o.o. zakończyła prace nad innowacyjnym narzędziem umożliwiającym prowadzenie i zarządzanie kampaniami artykułów sponsorowanych, które jest dostępne pod adresem Stworzone narzędzie umożliwiło obsługiwanym markom dotarcie do docelowej grupy użytkowników poprzez reklamę w formie artykułu na serwisach branżowych. Dodatkowo przekaz ten promowany był również przez różne kanały społecznościowe, gdzie odbiorcami są potencjalni klienci firmy. Ponadto w minionym roku spółka skupiła się przede wszystkim na działaniach sprzedażowych i promocyjnych swoich usług z zakresu pozycjonowania stron www oraz działań szeroko rozumianego SEO. Spółka nawiązała także współpracę z pięcioma agencjami reklamowymi oraz firmami tworzącymi oprogramowanie na podwykonawstwo w zakresie pozycjonowania stron Internetowych oraz prowadzenia kampanii linków sponsorowanych. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej Morizon S.A. jakie wystąpiły po zakończeniu roku obrotowego W I kwartale 2014 roku Morizon S.A. sfinalizował zakup 100% udziałów w spółce Melog.com sp. z o.o. i tym samym utworzył grupę kapitałową Morizon-Melog, której współwłaścicielami zostali dotychczasowi właściciele spółki Morizon S.A. oraz spółki Melog.com sp. z o.o. Nowy podmiot będzie wspólnie wydawać zarówno dotychczasowe serwisy nieruchomościowe Morizon jak i serwisy nieruchomościowe Melog.com. Zaowocuje to zdecydowanym zwiększeniem zasięgu całej grupy. Ogłoszenia wszystkich klientów grupy uzyskają szansę na szerszą niż dotychczas publikację, co zaowocuje dalszym mocnym wzrostem liczby kontaktów od osób szukających nieruchomości. W związku ze sfinalizowaniem transakcji oraz, z uwagi na wysoce komplementarne technologie oraz potencjał rozwojowy plafrom programistycznych w obu firmach należących do Grupy, Zarząd Spółki podjął decyzję o zaniechaniu dalszego rozwoju platformy technologicznej Emitenta na rzecz platformy technologicznej przejmowanej

10 S t r o n a 10 Spółki Melog.com Sp. o.o. W związku z powyższym, projekty morizon etap 2 oraz projekt mobilny realizowane w ramach Morizon S.A. nie będą przynosiły odrębnych dochodów, więc ich wartość dla spółki wynosi zero złotych, czego konsekwencją jest dokonanie odpisu pełnej wartości tych projektów. Decyzja o dokonaniu odpisów została powzięta podczas badania sprawozdania finansowego i zaakceptowana przez biegłego rewidenta. Powyższe odpisy mają negatywny wpływ na wynik netto Emitenta w roku W związku z połączeniem spółek Morizon S.A. oraz Melog.com na podstawie 10 ust. 4 pkt 1 oraz 11 ust. 3 Statutu Emitenta zmianie uległa struktura zarządu - zarząd spółki stał się dwuosobowy. Prezesem Zarządu został Jarosław Święcicki (dotychczasowy Prezes spółki Melog.com), z kolei Wiceprezesem spółki został Bolesław Drapella (dotychczasowy Prezes spółki Morizon S.A.). Na mocy aktu notarialnego Repetytorium A nr 140/2014 w dniu r. uchwałą nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty (dwóch jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) złotych do kwoty ,10 zł (dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 10/100) w drodze emisji (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych za jedną akcję. Na mocy aktu notarialnego Repetytorium A 622/2014 w dniu r. uchwałą nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,10 zł (dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 10/100) złotych do kwoty ,70 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden 70/100) złotych w drodze emisji (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) sztuk akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych za jedną akcję. W rezultacie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia roku, dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę ,70 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewiętnaście 70/100) złotych, w drodze emisji (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł oraz (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł.

11 S t r o n a 11 W wyniku dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, na dzień opublikowania niniejszego sprawozdania, kapitał zakładowy Spółki wynosi ,70 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden 70/100) złotych i dzieli się na (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Morizon S.A. Zarówno Morizon S.A. jak i Virtal Sp. z o.o. zamierzają w 2014 roku kontynuować przyjęte strategie uzyskania pozycji wiodących graczy w swoich branżach przede wszystkim poprzez ciągły rozwój i poszerzanie skali działalności, wprowadzane nowych, innowacyjnych produktów, pozyskiwanie nowych odbiorców, a także dywersyfikację bazy przychodowej. Ważną rolę w realizacji planu rozwoju Morizon S.A. pełni akwizycja spółki Melog.com. Spółka nie wyklucza również kolejnych akwizycji branżowych, których celem będzie dalsze powiększanie bazy klientów oraz zwiększanie zasięgu. Spółka Morizon S.A. zamierza w 2014 roku kontynuować przyjętą strategię uzyskania pozycji czołowego portalu nieruchomościowego w Polsce. Planowane jest istotne zwiększenie przychodów oraz poprawa rentowności Spółki. Zakładany jest ciągły rozwój portali w ramach Grupy, dalsze pozyskiwanie agencji nieruchomości chętnych do współpracy i szczególna koncentracja na płatnościach od biur nieruchomości oraz firm deweloperskich, a także rozbudowa podstawowych oraz zaawansowanych funkcjonalności portalu. Planowane są także działania marketingowe i promocyjne mające na celu rozpowszechnienie informacji o serwisie i aplikacjach mobilnych w Polsce i Europie. Zarząd Spółki Virtal Sp. z o.o. w kolejnym roku obrotowym działalności Spółki planuje skupić swoje działania przede wszystkich na: zwiększaniu sprzedaży usług SEO (Search Engine Optimization) oraz PPC (Pay Per Click), rozwoju platformy Virtal.com pod kątem kluczowych klientów oraz wymagań rynku, zwiększaniu bazy wydawców. W planach jest także stworzenie szeregu dodatkowych funkcjonalności. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Morizon Spółka Akcyjna Ryzyko koniunktury na rynku nieruchomości Koniunktura na rynku nieruchomości powiązana jest zarówno z sytuacją gospodarczą panująca w kraju jak i trendami panującą na rynku finansowym. Kryzys na rynku finansowym wiąże się z utrzymaniem przez banki zaostrzonych procedur kredytowych, co

12 S t r o n a 12 skutkuje trudnościami w pozyskiwaniu kredytów hipotecznych przez potencjalnych nabywców nieruchomości. Zmniejszona sprzedaż nieruchomości zarówno przez deweloperów jak i biura nieruchomości skutkuje zmniejszaniem budżetów przeznaczanych na promocję i reklamę w Internecie, a to z kolei warunkuje w dużej mierze wynik finansowy Spółki. Trudniejsze warunki na rynku podmiotów zaangażowanych w sprzedaż nieruchomości wymagają jednak od tychże podmiotów zwiększonego wysiłku optymalizacyjnego w zakresie ponoszonych kosztów oraz realizowanych innowacyjnych inicjatyw sprzedażowych. Na tym tle, działalność Morizon S.A. doskonale plasuje się jako bardzo efektywna, co powoduje iż coraz większa liczba klientów traktuje Morizon S.A. nie jako koszt marketingowy, ale jako kanał dystrybucji. Ryzyko związane z działalnością operacyjną Spółka Morizon S.A. funkcjonuje w branży internetowej. Rynek Internetu cechuje się dużą zmiennością i nieprzewidywalnością przy jednoczesnym bardzo dynamicznym rozwoju i ogromnych możliwościach. Taka sytuacja wymaga bieżącego śledzenia i monitorowania obecnie panujących trendów zarówno na rynku e-commerce jak i na polskim oraz światowym rynku nieruchomości. Połączenie Internetu oraz branży nieruchomości powodować może ryzyko przyjęcia nietrafnej strategii rozwoju bądź modelu biznesowego. Aby zminimalizować to ryzyko, Spółka dywersyfikuje swoją działalność zarówno poprzez działania komplementarne (usługi finansowe, kredyty hipoteczne) jak również działania strategiczne, choć dalsze od bezpośredniego core businessu (pozycjonowanie w wyszukiwarkach i spółka Virtal). Ryzyko związane z konkurencją Na polskim rynku aktualnie funkcjonuje kilkanaście większych serwisów ogłoszeniowych z branży nieruchomości i nadal powstają nowe, które stanowią potencjalną konkurencję dla serwisu morizon.pl. Istnieje więc ryzyko, iż aktualna bądź nowa konkurencja umocni swoją pozycję, co może mieć negatywny wpływ na dochody i cele Spółki. Niemniej jednak Morizon S.A. sukcesywnie zdobywa coraz lepszą pozycję wśród konkurencji w 2010 roku nie mieścił się on w Top 20 serwisach branżowych, podczas gdy rok później był już 6 graczem na rynku serwisów ogłoszeniowych z branży nieruchomości, a obecnie, dzięki połączeniu ze spółką Melog.com, znalazł się na 3 miejscu w Polsce, jednocześnie realizując plan założony na rok 2013.

13 S t r o n a 13 Ryzyko związane z niewywiązywaniem się klientów z terminów płatności Morizon S.A. współpracuje z ponad dwoma tysiącami biur nieruchomości oraz z osobami prywatnymi umieszczającymi swoje oferty w serwisie, z których część w 2013 roku korzystała z płatnych możliwości portalu. Znaczna większość współpracuje na zasadzie przedpłat, co eliminuje ryzyko niewywiązywania się z terminów płatności. Część z klientów korzysta jednak z formy abonamentowej post-paid, co powoduje opóźnienia w realizacji płatności. Taki scenariusz może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. Jednak dzięki podjętym działaniom windykacyjnym Spółka stara się to ryzyko maksymalnie zminimalizować. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ryzyko koniunktury na rynku Pomimo ryzyka związanego z ogólną koniunkturą na rynku i sytuacją gospodarczą, obecnie marketing internetowy zyskuje coraz większe znaczenie jako najmniej kosztowna forma reklamy. Dodatkowym atutem jest ciągły wzrost znaczenia Internetu w różnych dziedzinach życia zarówno ekonomicznego, społecznego, edukacyjnego, publicznego, a także prywatnego, co z kolei przekłada się na popularność marketingu internetowego. Ryzyko związane z konkurencją Obecnie na rynku działa wiele firm oferujących usługi związane z pozycjonowaniem stron oraz obsługą kampanii linków sponsorowanych. W wyniku dużej konkurencyjności oraz idącego za tym wzrostu wymagań klientów przy jednoczesnym zaniżeniu cen usług istnieje ryzyko negatywnego wpływu na dochody i cele Spółki. Aby zminimalizować to ryzyko, Spółka dywersyfikuje swoją działalność pozyskując klientów z różnych grup docelowych, co bezpośrednio przekłada się na intensywny rozwój spółki. Ryzyko związane z wprowadzeniem na rynek nowego narzędzia Wprowadzenie na rynek innowacyjnego narzędzia umożliwiającego prowadzenie i zarządzanie kampaniami artykułów sponsorowanych, które kojarzy w sposób całkowicie zautomatyzowany dwie strony (przedstawiciela marki oraz podmioty publikujące dany post sponsorowany na zdefiniowanym przez siebie serwisie www) charakteryzuje się dużą konkurencyjnością na polskim rynku. Innowacyjność narzędzia stwarza potrzebę edukacji rynku w zakresie content marketingu.

14 S t r o n a 14 Wyniki działalności Grupy Morizon S.A. w 2013 roku Sprzedaż W 2013 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie ,4 (trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście szesnaście 40/100) złotych. W porównaniu do roku 2012 Spółka zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o ,03 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwa 03/100) złotych. W roku 2014 planowany jest dalszy, istotny, wzrost przychodów ze sprzedaży. Klienci W roku 2013 Grupa prowadziła dalszą ekspansję na polu rozwoju bazy klientów. Wśród klientów Morion S.A. znajdują się zarówno małe i średnie biura nieruchomości, jak i ogólnopolskie sieci (na dzień sporządzenia sprawozdania oferty publikuje ponad biur nieruchomości), a także deweloperzy. Liczba tych ostatnich znacząco wzrosła w 2013 roku. Obecnie z usług serwisu korzystają jedni z największych trójmiejskich deweloperów: Grupa Inwestycyjna Hossa, Inpro, oraz Euro Styl. Ponadto swoje oferty w serwisach Emitenta publikują także deweloperzy o zasięgu ogólnopolskim tacy jak: Murapol S.A., Wawel Service, J.W. Construction Holding S.A., Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., Robyg S.A. a także Przedsiębiorstwo Budowlane Atom Spółka z o.o. Każda z umów deweloperskich, umożliwiających efektywną publikację ofert w serwisie, podpisywana jest na okres jednego roku i ma znaczący wpływ na skalę przychodów dla Spółki oraz ich dywersyfikację. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Virtal Sp. z o.o. pozyskał w roku 2013 około dwudziestu klientów związanych umowami na pozycjonowanie stron, prowadzenie kampanii linków sponsorowanych, przygotowanie dokumentów optymalizacyjnych. Marketing i PR Działania marketingowe spółki spowodowały, iż jej obecność stała się zauważalna na dużych imprezach branżowych, w tym m.in. na Dniach Dewelopera we Wrocławiu czy też w 100. Krakowskiej Giełdzie Domów i Mieszkań. Ponadto w związku z bardzo dynamicznym rozwojem spółki, w minionym roku pojawiło się wiele publikacji w mediach w tym regularne wystąpienia Prezesa Zarządu Emitenta na antenie Radia Gdańsk. Z kolei uruchomiony w 2011 roku serwis zapytaj.morizon.pl z poradami eksperckimi dotyczącymi branży nieruchomości cieszy się wciąż rosnącą popularnością i jest obecnie odwiedzony przez kilkadziesiąt tysięcy użytkowników, a jego treści służą często jako

15 S t r o n a 15 materiał edukacyjno-poradniczy dla takich tytułów jak Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Finansowa czy Gazeta Anonse. Wyniki finansowe Na koniec 2013 roku strata na działalności operacyjnej wzrosła z poziomu ,52 zł w 2012 roku do ,78 zł w roku obrotowym Strata na działalności gospodarczej wyniosła ,88 zł i była większa w stosunku do roku poprzedniego o 650 tys. złotych. Zwiększenie straty jest efektem odpisów związanych z zaniechaniem rozwoju dublującej się technologii w ramach Grupy, co było naturalnym następstwem przejęcia Melog.com Sp. z o.o. Stan zadłużenia W 2013 roku stan skonsolidowanych zobowiązań krótkoterminowych kształtował się na poziomie ,00 zł. Wierzycielami są jednostki powiązane ze spółkami akcjonariusze oraz udziałowcy Spółek Morizon S.A. oraz Virtal Sp. z o.o., którzy udzieli Spółce pożyczek przeznaczonych na bieżącą działalność Spółki. Zatrudnienie W związku z rozwojem firmy poziom zatrudnienia na koniec 2013 roku zwiększył się trzykrotnie w stosunku do 2012 roku i wyniósł 18 osób w przypadku Morizon S.A., w tym 6 osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych. W przypadku Virtal Sp. z o.o. zatrudnienie kształtowało się na poziomie 5 osób na koniec 2012 roku, natomiast w 2013 roku zmalało i na dzień roku wyniosło 3 osoby. Virtal Sp. z o.o. planuje niewielkie zwiększenie zatrudnienia w roku Wynagrodzenie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Morizon S.A. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Morizon S.A. w 2013 roku kształtowało się na poziomie ,91 złotych brutto. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy z tytułu świadczonych usług wobec Emitenta wyniosło w 2013 roku 9 600,00 złotych netto. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej W 2013 roku Grupa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co było wynikiem dużych nakładów na prace rozwojowe Grupy. Struktura

16 S t r o n a 16 aktywów, w tym poziom najbardziej płynnych składników majątku tj. posiadanych środków pieniężnych, zabezpiecza zdolność Grupy do terminowego regulowania zobowiązań. Grupa utrzymuje bezpieczny poziom płynności. Tabela 3. Wybrane dane skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 oraz Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów dynamika , , % 0, ,09 0 % , , ,5 % , ,15 23,9 % Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej Morizon S.A. w danym roku obrotowym Grupa nie podejmowała istotnych lokat kapitałowych. Główną inwestycja zrealizowaną w 2013 roku był zakup 100% akcji konkurencyjnego podmiotu, Media Nieruchomości S.A., wydawcy serwisu Opis pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym Na dzień Grupa Kapitałowa nie posiada istotnych pozycji pozabilansowych. ZARZĄD MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA Jarosław Święcicki Prezes Zarządu Morizon S.A. Bolesław Drapella Wiceprezes Zarządu Morizon S.A.

S t r o n a 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU

S t r o n a 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU S t r o n a 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU S t r o n a 2 Spis treści Powstanie i podstawowe informacje o Spółce Morizon S.A.... 3 Zdarzenia istotnie wpływające

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2011 za okres od 01.07.2011 do 30.09.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości z późniejszymi zmianami i

Bardziej szczegółowo

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3 Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje: 1. Zatwierdza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset Uchwała nr z dnia 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.)

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego ( Spółka ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Oborskiego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 28 września 2009 roku

Aneks nr 3 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 28 września 2009 roku Aneks nr 3 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 28 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - rejestracją przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 S t r o n a 1 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości z późniejszymi zmianami i

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 26-03-07 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wiadomość:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 29 listopada 2006r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki GTC S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki GTC S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GTC S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 12 grudnia 2006r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013 R.) ORAZ DANE NARASTAJĄCE ZA OKRES OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Katowice, Kwiecień 2014r.

Katowice, Kwiecień 2014r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Ja. (imię, nazwisko i adres) legitymujący się (dokument

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Ja. (imię, nazwisko i adres) legitymujący się (dokument Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ( Spółka ) zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA (Osoba Prawna i jednostka

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2014-06-30 19:44 CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez WZ 30 czerwca 2014 Raport bieżący 10/2014 Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. uzasadniające podział spółki. Dom Maklerski mbanku S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. uzasadniające podział spółki. Dom Maklerski mbanku S.A. 15 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi uzasadniające podział spółki Dom Maklerski mbanku S.A. W związku z uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 15 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. PROJEKTY UCHWAŁ Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z dnia 16 marca 2012 roku po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. postanawia na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BROWAR CZARNKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BROWAR CZARNKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BROWAR CZARNKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE w dniu 15 czerwca 2016 r. w Warszawie, przy ul. Towarowej 2, w Golden Tulip Warsaw Centre, w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

Zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA

Zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA 2015-06-29 14:35 Zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 Wrocławiu z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. uzasadniające podział spółki. mwealth Management S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. uzasadniające podział spółki. mwealth Management S.A. 15 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadniające podział spółki mwealth Management S.A. W związku z uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego. strona 1 z 20

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki. RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. z dnia 7 lipca 2016 roku

UCHWAŁA NUMER 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki. RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. z dnia 7 lipca 2016 roku Treść Uchwał podjętych na NWZ RESBUD S.A. w dniu 07.07.2016r. UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Good Idea S.A.

Raport Roczny Good Idea S.A. Raport Roczny Good Idea S.A. Rok obrachunkowy 2013/2014 r. (dane za okres 1.07.2013 r. 30.06.2014 r.) Warszawa 30 grudnia 2014r RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.... 3 2. DANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 września 2013 roku

Warszawa, 30 września 2013 roku SPRAWOZDANIE Zarządu IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) sporządzone w dniu 30 września 2013 roku w związku z podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęciem akcji nowej emisji w zamian

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 16 GRUDNIA 2015 R. Uchwała Nr 01/12/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 16 GRUDNIA 2015 R. Uchwała Nr 01/12/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 16 GRUDNIA 2015 R. Uchwała Nr 01/12/2015 Wrocławiu z dnia 16.12.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony i uzgodniony w dniu 20 marca 2015 r. w Szczecinie, przez Spółki:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka )

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Grzegorz Czapla zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -------

PROTOKÓŁ. Grzegorz Czapla zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: ------- Repertorium A numer 5744 / 2014 AKT NOTARIALNY Dnia jedenastego marca dwa tysiące czternastego roku (11.03.2014) w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka

Bardziej szczegółowo