SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 za okres od do Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust oraz 5.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

2 Spis treści List Zarządu do Inwestorów Podstawowe informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Emitenta DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2012R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI Wybrane dane finansowe jednostkowe Wybrane dane finansowe skonsolidowane Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowanego Opis czynników i zdarzeń, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Strategia działania Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością... 10

3 List Zarządu do Inwestorów Szanowni Państwo, Zarząd Morizon S.A. ma przyjemność przekazać do publicznej wiadomości raport kwartalny za okres od 1 października 2012r. do 31 grudnia 2012r. W raporcie zamieściliśmy wybrane dane finansowe wraz z informacjami dotyczącymi aktywności Spółki. Pragnę także poinformować, iż raport okresowy za IV kwartał 2012 roku jest pierwszym skonsolidowanym raportem, gdzie poza wynikami finansowymi Emitenta przedstawione zostały także wyniki spółki zależnej Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej w obszarze usług marketingu internetowego. W minionym kwartale Spółki Virtal Sp. z o.o. oraz Morizon S.A. odnotowały zysk na sprzedaży, zysk na działalności operacyjnej, zysk brutto oraz zysk netto istotnie poprawiając tym samym wynik finansowy. W IV kwartale 2012 roku Emitent konsekwentnie realizował przyjętą strategię rozwoju wzmacniając swoja pozycje na rynku m.in. poprzez optymalizację istniejących funkcjonalności w ramach wyszukiwarki oraz wdrażanie nowych innowacyjnych narzędzi. Jeżeli będą Państwo zainteresowani bieżącymi informacjami na temat Spółki, zapraszam na stronę internetową natomiast w dniu 14 lutego (czwartek) o godzinie 12:00 serdecznie zapraszam do bezpośredniego kontaktu z Zarządem pod adresem gdzie będzie można na żywo zadawać pytania członkom zespołu, w tym mi osobiście. Z poważaniem Bolesław Drapella Prezes Zarządu Morizon S.A.

4 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj: Siedziba: MORIZON S.A. SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA GDYNIA ADRES: Gdynia, ul. Sportowa 8 Telefon: (58) Faks: (58) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: REGON NIP KRS Skład Zarządu Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, Nr Bolesław Drapella Prezes Zarządu

5 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta Lp. Nazwisko i imię, firma (nazwa) akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 1 Sui Generis Investments Limited ,98 % 33,98 % 2 Calvin Management Limited ,98 % 33,98 % 3 MCDC Limited ,44 % 17,44 % 4 Pozostali akcjonariusze ,60 % 14,60 % Suma % 100 % Struktura Akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia Raportu za IV kwartał 2012 MCDC Limited 17,44% Pozostali akcjonariusze 14,60% Sui Generis Investments Limited 33,98% Calvin Management Limited 33,98%

6 2. DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2012R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI 2.1. Wybrane dane finansowe jednostkowe Wybrane wartości z Rachunku Zysków i Strat Morizon S.A. Wybrane dane rachunku zysków i strat (w PLN) IV Q 2011 I - IV Q 2011 IV Q 2012 I - IV Q 2012 Amortyzacja , , , ,45 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,22 Zysk/strata na sprzedaży , , , ,17 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,19 Zysk/starta brutto , , , ,03 Zysk/strata netto , , , ,03 Wybrane dane bilansowe Morizon S.A. Wybrane dane bilansowe (w PLN) zmiana w IV Q 2011 stan na zmiana w IV Q 2012 stan na Kapitały własne , , , ,54 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , , , ,41 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,66 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0, , ,56 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,94

7 2.2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane Wybrane skonsolidowane wartości z Rachunku Zysków i Strat Morizon S.A. oraz Virtal Sp. z o.o. Wybrane dane rachunku zysków i strat (w PLN) IV Q 2011 I - IV Q 2011 IV Q 2012 I - IV Q 2012 Amortyzacja , , , ,29 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,37 Zysk/strata na sprzedaży , , , ,25 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,36 Zysk/starta brutto , , , ,84 Zysk/strata netto , , , , 84 Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Morizon S.A. oraz Virtal Sp. z o.o. Wybrane dane bilansowe (w PLN) zmiana w IV Q 2011 stan na zmiana w IV Q 2012 stan na Kapitały własne , , , ,73 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , , , ,06 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,49 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0, ,56 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,52

8 Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy tj. od dnia 1 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Powyższe tabele obejmują zestawienie wybranych jednostkowych danych z Rachunku Zysków i Strat oraz danych bilansowych Morizon S.A. oraz skonsolidowanych danych finansowych z Rachunku Zysków i Strat oraz danych bilansowych Morizon S.A. oraz spółki zależnej Virtal Sp. z o.o. Morizon S.A. sprawuje kontrolę nad jednostką zależną Viral Sp. z o.o. posiadając 80% udział w jej kapitale. Kapitały mniejszości wynoszą 20% oraz są w posiadaniu Zarządu Spółki Virtal Sp. z o.o. i jej kluczowych pracowników. Spółka zależna została powołana na mocy aktu notarialnego w dniu r., w związku z czym rok obrotowy w 2011 rozpoczęła w lipcu Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowanego Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. Dz.U. nr. 152, poz ze zmianami) Emitent prezentuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone metodą pełną, przedstawione w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Sprawozdania jednostkowe obu podmiotów objętych konsolidacją zostały sporządzone według jednolitej polityki rachunkowości, którą charakteryzuje: jednolity sposób prezentacji operacji gospodarczych, spójna polityka w zakresie wyceny aktywów i pasywów, zasada jednolitej waluty, zasada jednolitego dnia bilansowego. Konsolidacją objęto odpowiednio IV kwartał 2011, IV kwartał 2012 oraz cały rok obrotowy 2011 i W procesie konsolidacji wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania dotyczące usług, pożyczek oraz obroty z operacji dokonanych między jednostkami. Dla potrzeb raportów konsolidacyjnych wyznaczono wartość firmy, na koniec 2012 roku jest to wartość dodatnia.

9 2.4. Opis czynników i zdarzeń, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W czwartym kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły , 63 zł w przypadku Morizon S.A. i kształtują się na zbliżonym poziomie w stosunku do porównywalnego kwartału 2011 roku. Warto również zauważyć, iż pomimo zbliżonego poziomu straty na sprzedaży wykazanej w IV kwartale 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, strata na działalności operacyjnej spadła prawie dziesięciokrotnie, zaś strata brutto oraz strata netto zmniejszyły się ponad dwudziestokrotnie, co świadczy o prawidłowym kierunku Spółki w zakresie optymalizacji kosztów prowadzonej działalności oraz zakończeniu realizacji niektórych kosztownych projektów rozwojowych. Ponadto, blisko aż trzykrotnie zmniejszył się poziom należności krótkoterminowych wg stanu na w stosunku do roku 2011, co świadczy o znacznej poprawie ich ściągalności i wypłacalności kontrahentów. Emitent pragnie także poinformować, że począwszy od IV kwartału 2012 roku będzie sporządzał skonsolidowane raporty okresowe wykazując także wyniki spółki zależnej Virtal Sp. z o.o. Spółka Virtal działa w obszarze usług marketingu internetowego, w tym profesjonalnych audytów stron, prowadzenia kampanii w modelu pay-per-click oraz konsultingu SEO/SEM i wsparcia w pozycjonowaniu serwisów zgodnego z wytycznymi Google. Klienci firmy Virtal pochodzą z różnych branż, co stanowi dla Emitenta dodatkową dywersyfikację bazy przychodowej. Dzięki temu, iż Spółka Virtal systematycznie pozyskuje nowych klientów i odnotowuje wzrost przychodów, konsolidacja w znaczący sposób wpływa na poprawę wyników finansowych Spółki, szczególnie w zakresie przychodów ze sprzedaży, które skonsolidowane kształtują się na poziomie ,07 zł w okresie IV kwartału 2012 roku. Grupa odnotowała także w tym okresie zysk na sprzedaży, zysk na działalności operacyjnej, zysk brutto oraz zysk netto, co tylko potwierdza prawidłowy kierunek rozwoju obydwóch spółek i poprawę rentowności ich działalności, w szczególności, iż ww. wielkości w analogicznym okresie roku 2011 wykazywały wartość ujemną. Wynik finansowy w IV kwartale 2012 roku uległ zwiększeniu o ,38 zł ze straty wynoszącej ,85 zł na zysk na poziomie ,53 zł.

10 W okresie objętym raportem skonsolidowanym Spółki ponosiły wydatki marketingowe i reklamowe, w tym, także w mediach zagranicznych oraz nakłady na budowę zaplecza informatycznego w zakresie dostosowania witryn internetowych do nowych urządzeń mobilnych. Okres IV kwartału 2012 roku dla obu spółek był korzystny pod względem wyniku finansowego, natomiast rok 2012 został zamknięty wstępną stratą na poziomie ,84 zł, której wysokość jest niższa w stosunku do roku 2011 o 21%. Ze względu na duże wahania w otoczeniu rynkowym w obszarze działalności Morizon S.A. (rynek kredytowy, rynek nieruchomości oraz budowlany, rynek konsumpcyjny) oraz dynamiczny rozwój Grupy, Spółka nie będzie publikowała prognoz wyników finansowych. Informacje w nich zawarte obarczone byłyby znacznym ryzykiem ich niedoszacowania lub przeszacowania Strategia działania Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Virtal Sp. z o.o. została powołana w zakresie działalności portali internetowych, w szczególności usług szeroko rozumianego marketingu internetowego. Na zlecenie Emitenta realizuje ona usługi informatyczne oraz marketingowe, w tym w szczególności pozycjonowanie stron www serwisu należącego do Emitenta w wyszukiwarce Google, Bing oraz Yahoo w celu podwyższenia jej organicznych pozycji w rankingu wyszukiwania ww. wyszukiwarek. Ponadto Virtal Sp. z o.o., w ramach umowy Morizon S.A. z kontrahentami prowadzącymi działalność deweloperską, przeprowadza audyt informatyczny serwisu kontrahenta pod kątem SEO, polegający na kompleksowej analizie wybranej strony www i czynników mających wypływ na jej widoczność i pozycje stron w wynikach wyszukiwarek internetowych. Audyt zawiera raport z wyników badania audytu wraz z wytycznymi i wskazówkami co do sugerowanych ulepszeń strony internetowej kontrahenta, których zaimplementowanie pozwoli na wzrost pozycji w wyszukiwarkach, lepszą indeksację obecnych i nowych treści. Wyżej wymienione działania o charakterze informatyczno - marketingowym mają przede wszystkim na celu optymalizację jakości oraz układu treści, co w konsekwencji skutkuje podwyższeniem pozycji wyszukiwarki w rankingu wyszukiwania oraz wspiera promowanie marki Emitenta w Internecie, co w dłuższym

11 okresie zwiększy jej rozpoznawalność, przełoży się na zwiększenie zasięgu oraz popularności serwisu oraz wpłynie na wzrost ruchu na wyszukiwarce Emitenta, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jej wyników finansowych. Dzięki powołaniu spółki zależnej Virtal Sp. z o.o. pozycjonowanie odbywa się w ramach Grupy Morizon, co w znacznym stopniu ogranicza koszty jakie musiałyby być ponoszone przy zleceniu ww. usługi firmie zewnętrznej, tym samym pozytywnie wpływa na rentowność Spółki. Ponadto Virtal Sp. z o.o. pracuje nad innowacyjnym narzędziem o zasięgu globalnym przeznaczonym do prowadzenia i zarządzania kampaniami artykułów sponsorowanych, którego wersja beta jest już dostępna pod adresem Platforma reklamowa będzie kojarzyła w sposób całkowicie zautomatyzowany dwie strony tj. przedstawiciela marki, którego celem jest jej wypromowanie oraz podmioty publikujące dany post sponsorowany na zdefiniowanym przez siebie serwisie www. Zleceniodawca będzie miał możliwość sprawdzenia w czasie rzeczywistym statystyk danego postu oraz całej kampanii. Wdrażana platforma jest swego rodzaju systemem reklamowym, gdzie nośnikiem treści marketingowych nie jest reklama display, ale wysokojakościowe artykuły. Taka forma jest często znacznie bardziej skuteczna niż reklamy tradycyjne, również z punktu widzenia pozycjonowania stron w Internecie oraz budowania realnej wartości w postaci wysokiej jakości treści (SEO/SEM). 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI EMITENTA W IV KWARTALE 2012 R. W IV kwartale 2012 roku Spółka Morizon S.A. koncentrowała swoją działalność przede wszystkim na wzmacnianiu pozycji i obecności na rynku nieruchomościowych portali internetowych oraz rozwoju w kierunku mobilnym. W tym okresie Emitent prowadził prace nie tylko nad rozszerzeniem zakresu oferowanych funkcjonalności, ale także nad optymalizacją już istniejących rozwiązań. W IV kwartale została opracowana nowa oferta publikacji oraz promocji ofert dla biur nieruchomości dostępna w nowej formule pod adresem

12 Ponadto zoptymalizowano listę wyników wyszukiwania w celu osiągnięcia wzrostu ilości odwiedzanych stron oraz dalszą poprawę jakości ruchu. W tym okresie zostały także opracowane i wdrożone strony agencji oraz indywidualne strony pośredników nieruchomości (http://www.morizon.pl/profile). Druga z przedstawionych funkcjonalności pozwala przede wszystkim na personalizację kontaktu osoby poszukującej nieruchomości z pośrednikiem oraz, w związku z publikacją indywidualnych statystyk, takich jak średni czas odpowiedzi na zapytanie czy średnia kompletność ofert, mobilizuje ich do jak najlepszej pracy na rzecz swoich klientów. Z punktu widzenia osób zainteresowanych zakupem nieruchomości, wyniki mierzonych wskaźników ułatwiają szukającym znalezienie jak najlepszej dla nich oferty oraz pomagają w dokonaniu wyboru współpracującego z nimi profesjonalisty. Oferta deweloperska, umożliwiająca publikację i promocję inwestycji deweloperów w serwisie Emitenta, zachęciła kolejnych deweloperów do współpracy, zarówno tych działających na terenie całej Polski, jak i na lokalnych rynkach nieruchomości. J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna, lider na warszawskim rynku nieruchomości prowadzący działalność od 1994 roku, realizujący inwestycje zarówno w Łodzi, Gdyni, Katowicach czy Poznaniu, jak również za granicą, nawiązał całoroczną współpracę z morizon.pl. Swoje oferty w serwisie promować będą także Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. posiadające 50 lat doświadczeń rynku budowlanym, Przedsiębiorstwo Budowlane Atom Sp. z o.o., realizujących projekty deweloperskie na Dolnym Śląsku, a także firma Volumetric Polska Sp. z o.o., będąca częścią Grup Volumetric rodzinnego holdingu z siedzibą w Mataro nieopodal Barcelony. Każda z umów deweloperskich podpisywana jest na okres jednego roku i ma znaczący pozytywny wpływ na skalę przychodów dla Emitenta oraz ich dywersyfikację. W IV kwartale 2012 roku dokonano aktualizacji aplikacji mobilnej morizon.pl dla użytkowników urządzeń z systemem ios tj. urządzeń iphone i ipad poszukujących nieruchomości. Aplikacja ta dostępna jest obecnie aż w 6 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej oraz włoskiej, co umożliwi jej pobranie oraz przeglądanie ofert nieruchomości z Polski także osobom z zagranicy. Zaktualizowana wersja aplikacji mobilnej działa prawidłowo na wszystkich modelach

13 iphone a, w tym na najnowszym iphone 5 i jest do pobrania w AppStore lub na stronie: Wydarzenia jakie miały miejsce w IV kwartale 2012 roku, zarówno te marketingowe, jak i związane z wprowadzeniem nowych funkcjonalności oraz optymalizacja już istniejących, gruntują pozycję Emitenta na rynku, również jako lidera innowacji, oraz pozwalają w przyszłości na dalszy dynamiczny rozwój i realizację celów emisyjnych w roku 2013.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU Spis treści Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Morizon S.A.... 3 Opis struktury Grupy Kapitałowej Morizon

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach...3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym...10 3. Kapitał zakładowy...11 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

III kw. 2010. Raport kwartalny. Magnifico2 2010-11-08

III kw. 2010. Raport kwartalny. Magnifico2 2010-11-08 Raport kwartalny III kw. 2010 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 str. 1 1. Charakterystyka Grupy Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fly.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo