WSzSL/FKZ/ /12 Legnica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012"

Transkrypt

1 WSzSL/FKZ/ /12 Legnica NR postępowania: WSzSL/FKZ-96/12 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Pytania z dnia Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Pytanie 1: Prosimy o informacje o zagrożeniu powodziowym w każdej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie określi zagrożenia powodziowego na terenie na którym znajdują się zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje, jednak dotychczas żadna z lokalizacji nie uległa szkodom powodziowym. Pytanie 2: Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód. Prosimy o odpowiedź na powyższe pytanie dla każdej ze zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji = dot. Budynków własnych i wynajmowanych Odpowiedź: Nie. Pytanie 3: W przypadku jeśli w okresie od 1997 roku w mieniu Zamawiającego wystąpiły szkody powodziowe - jedna lub więcej - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko powodzi w wysokości 5% wartości mienia w danej lokalizacji max PLN na jedną i wszystkie lokalizacje, na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia. Pytanie 4: Jaka jest odległość Państwowej Straży Pożarnej od poszczególnych lokalizacji Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia. Prosimy o odpowiedź dla każdej z lokalizacji, zarówno lokalizacji własnych jak i wynajmowanych. Odpowiedź: ok 1 km Pytanie 5: Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu. Odpowiedź: nie ma takich budynków w naszych zasobach

2 Pytanie 6: Proszę o przesłanie wykazu sprzętu medycznego do lat 5. Odpowiedź: Z uwagi na obszerność dokumentu wykaz nie zostaje przesłany za pośrednictwem faksu; zostaje zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce załączniki. Pytanie 7: Proszę o przesłanie wykazu sprzętu medycznego starszego niż 5 lat. Odpowiedź: Z uwagi na obszerność dokumentu wykaz nie zostaje przesłany za pośrednictwem faksu; zostaje zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce załączniki Pytanie 8: Proszę o przesłanie wykazu pozostałego sprzętu. Odpowiedź: Z uwagi na obszerność dokumentu wykaz nie zostaje przesłany za pośrednictwem faksu; zostaje zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce załączniki Pytanie 9: Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000PLN w Pakiecie 3. Pytanie 10: Proszę o zmniejszenie limitu do 120% w Klauzuli rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia Pytanie 11: Proszę o potwierdzenie, że intencją rozszerzenia zakresu o treść Klauzuli prac budowlanych będą jedynie takie prace remontowo-budowlane, które nie naruszają konstrukcji nośnej budynku oraz konstrukcji dachu. Odpowiedź: Intencją rozszerzenia zakresu o treść Klauzuli prac budowlanych jest objęcie ochroną jedynie takich prace remontowo-budowlanych, które nie naruszają konstrukcji nośnej budynku oraz konstrukcji dachu. Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego lub na jego rzecz prac budowlano-montażowych polegających na wznoszeniu budynków, remontach generalnych istniejących budynków, na pracach naruszających konstrukcją nośną lub konstrukcję dachu, Zamawiający nie będzie oczekiwał pokrycia ewentualnych szkód z kl 5 Klauzula prac budowlanych. Odpowiedź: W przypadku prowadzenia przez Zamawiającego lub na jego rzecz prac budowlano-montażowych naruszających konstrukcją nośną lub konstrukcję dachu, Zamawiający nie będzie oczekiwał pokrycia ewentualnych szkód z kl 5 Klauzula prac budowlanych. Pytanie 13: W odniesieniu do Klauzuli przepięć proszę o informacje czy budynki/budowle posiadają jakieś zabezpieczenia przepięciowe, instalacje odgromową. Odpowiedź: budynki posiadają instalacje odgromowe i zabezpieczenia przepięciowe Do ochrony przed przepięciami w instalacjach elektrycznych stosujemy ograniczniki przepięć :

3 - odgromniki klasy "B"(w złączach do budynków i rozdzielnicach głównych) - ochronnik p.przepięciowy klasy "C" (w rozgałęzieniach instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym rozdzielnica oddziałowa, tablica rozdzielcza) - ochronnik p.przepięciowy klasy "D" ( gniazda wtykowe lub puszki instalacji, listwy p.przepięciowe oraz bezpośrednio w samych urządzeniach) Pytanie 14: Proszę o wprowadzenie limitu dla Klauzuli zniszczenia w wysokości PLNna jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 15: Proszę o wprowadzenie poniższej treści Klauzuli terroryzmu: Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w OWU, polisie lub załączonych do nich dodatkach ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o utratę lub uszkodzenie ubezpieczonych pozycji powstałe bezpośrednio w wyniku aktu terroryzmu z zastrzeżeniem jak niżej: 1.Dla celów niniejszej polisy za akt terroryzmu uważa się akt polegający na użyciu siły, przemocy lub groźby, pojedynczej osoby lub grupy osób działających samodzielnie, bądź w imieniu jakiejkolwiek organizacji lub rządu, bądź w porozumieniu z taką organizacją lub rządem, popełniony z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych, w tym z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia społeczeństwa albo jego części. 2. Niniejszą klauzulą nie są objęte: a) utrata lub uszkodzenie ubezpieczonych pozycji lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), b) utrata lub uszkodzenie ubezpieczonych pozycji lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli, przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych,biologicznych nuklearnych lub radioaktywnych. Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapisy klauzuli następująco: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. Niniejszą klauzulą nie są objęte również a) szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), b) szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli, przez

4 zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych nuklearnych lub radioaktywnych. Pytanie 16: Proszę o potwierdzenie iż wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodnie z wymogami ppoż. oraz że są sprawne i podlegają okresowym badaniom sprawności zgodnie z przepisami. Odpowiedź: Okresowym badaniom sprawności parametrów technicznych podlegają hydranty wewnętrzne, zewnętrzne oraz podręczny sprzęt gaśniczy. Terminy przeglądów: jeden raz w roku. Ostatni przegląd dokonano w miesiącu sierpniu 2012 roku. Pytanie 17: Proszę o wprowadzenie limitu dla Klauzuli transportowej w wysokości ,00PLN Pytanie 18: Proszę o zmniejszenie limitu dla Klauzuli katastrofy budowlanej do ,00PLN Pytanie 19: Proszę o wykreślenie z zakresu AC wartości netto wyposażenia pojazdów sanitarnych / karetek. Pytanie 20: Proszę o przeniesienie wartości netto wyposażenia pojazdów sanitarnych / karetek do ubezpieczenia majątkowego. Pytanie 21: Proszę o przesłanie zaświadczeń komunikacyjnych dotyczących przebiegu ubezpieczenia OC, AC, NNW, za lata r, od poprzednich Ubezpieczycieli. Zaświadczenie powinno obejmować ilość samochodów we flocie, ilość szkód, wartość wypłaconych odszkodowań, ryzyko z którego nastąpiła szkoda. Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza przedmiotowy dokument na stronie internetowej w zakładce załączniki Pytania z dnia Pytanie nr 1 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE II. Auto-casco 1. - kradzieży lub próby kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, Czy Zamawiający akceptuje OWU casco wraz z wyłączeniami dotyczącymi kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

5 Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zapisy OWU oferenta który zostanie Wykonawcą zamówienia za wyjątkiem tych zapisów które w SIWZ stanowią odmiennie niż w OWU. 2. Franszyzy, brak Zmiana na ; a) 500 zł w przypadku samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych o ładowności do 2 ton albo b) 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 500 zł, w przypadku pozostałych pojazdów, 3. Brak potrąceń z tytułu amortyzacji części; Zmiana na ; z wyłączeniem ogumienia Pytanie nr 2 IV. Assistance Ubezpieczenie Assistance (ASS) na terenie RP wariant podstawowy Wnosimy o wprowadzenia zapisu kosztów holowania - limit km ; holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku polegającego na kolizji z innym pojazdem, jeżeli naprawa na miejscu, o której mowa w lit. a, nie jest możliwa przez przedstawiciela (..)SA; holowanie odbywa się docelowego miejsca holowania; w przypadku holowania na odległość dalszą niż 150 km, koszty holowania powyżej tej odległości ponoszone są przez ubezpieczonego; w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek zajścia wypadku lub awarii pojazdu poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy), (..) SA organizuje i pokrywa także koszty parkowania pojazdu do dnia, w którym możliwe będzie jego dalsze holowanie do warsztatu, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 3 dni; holowanie na parking i z parkingu traktowane jest jako jednorazowe holowanie, którego koszt pokrywa (..) SA, Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje zapisy OWU w zakresie podstawowym Assistance oferenta który zostanie Wykonawcą zamówienia, za wyjątkiem tych zapisów które w SIWZ stanowią odmiennie niż w OWU. Zakres ubezpieczenia ma obejmować między innymi organizację i pokrycie kosztów holowania pojazdu z powodu uszkodzenia pojazdu (po kolizji lub wypadku). Pytanie nr 3 Składka Ubezpieczenie AC/KR jednolita zryczałtowana stawka określona procentem sumy ubezpieczenia za roczny okres ubezpieczenia, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów,

6 Zmiana na ; Ubezpieczenie AC/KR jednolita zryczałtowana stawka określona procentem sumy ubezpieczenia za roczny okres ubezpieczenia osobno ; - dla samochodów osobowych - dla samochodów sanitarnych - dla pojazdów specjalnych - dla wolnobieżnych Pytanie nr 4 Płatność składek z 6 rat Zmiana na ; Ubezpieczenie OC i casco 4 raty Ubezpieczenie NNW jednorazowo Pytanie nr 5 Ubezpieczenia pojazdów nowo nabytych Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów nabytych jako fabrycznie nowe przez Ubezpieczającego rozpocznie się od dnia ich rejestracji oraz bez wymogu dokonania oględzin, w przypadku gdy pojazd nie jest fabrycznie nowy a posiadał ubezpieczenie AC, zostanie przyjęty do ubezpieczenia bez oględzin Wnosimy o wprowadzenia zapisu ; - pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia w dniu rejestracji pojazdu Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapis następująco: ochrona ubezpieczeniowa pojazdów nabytych jako fabrycznie nowe przez Ubezpieczającego i zgłoszonych do ubezpieczenia w dniu rejestracji, rozpocznie się od dnia ich rejestracji bez wymogu dokonania oględzin, w przypadku gdy pojazd nie jest fabrycznie nowy a posiadał ubezpieczenie AC, zostanie przyjęty do ubezpieczenia bez oględzin pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia o braku uszkodzeń i sprawności zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Pytanie nr 6 Klauzula odstąpienia od regresu Na ubezpieczyciela nie przechodzą przysługujące Ubezpieczonemu roszczenia do osoby trzeciej, do wysokości wypłaconego odszkodowania, jeśli kierującym była osoba: - będąca pracownikiem etatowym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, - upoważniona przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego do korzystania z pojazdu. doprecyzowanie zapisu jakie osoby Zamawiający upoważni do korzystania z pojazdu. Odpowiedź: Osobami upoważnionymi do korzystania z pojazdu są pracownicy ubezpieczającego. Pytanie nr 7

7 w Treści klauzul do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Klauzule obligatoryjne i fakultatywnych wnioskuje o wskazanie, które dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych. Odpowiedź: Klauzule dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych znajdują się w Rozdziale II Ubezpieczenia Komunikacyjne. Pytanie nr 8 WYKAZ POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA 1. wnioskuje o zamianę wartość brutto na sumę ubezpieczenia wraz z sumą wyposażeniem medycznego. propozycja uzupełnienia tabela poniżej. 2. Pojazd wolnobieżny * dotychczas bez ryzyka casco wnioskuje o wykreślenie wartości brutto Suma ubezpiec zenia AC SU wyposażenia dodatkoweg o medycznego Suma ubezpieczeni a szyb l.p. Marka Model Typ, Nr rej. 1. Toyota Hiace Sanitarny DL Polonez Caro Sanitarny DL Specjalny / 3. Mercedes 315 CDI karetka DL Volkswage 4. n Canddy Osobowy DL Pojazd Wolnobież Bez 5. Melex* 745 ny numeru XXXXX XXXXX Volkswage 6. n Caddy Sanitarny DL80014 Volkswage 7. n Caddy Sanitarny WE2642X XXXXX 3. Duże rozbieżności w podanych sumach ubezpieczenia w SIWZ w stosunku do obecnie obowiązujących wartości pojazdów przyjętych do ubezpieczenia casco w roku Proszę o ostateczną weryfikację. Np; poz. 3 pojazd Mercedes DL obowiązująca SU ,00zł podana w SIWZ SU ,00 zł., czy wartość zwiększyła się o wyposażenie medyczne. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje część wykazu pojazdów i doprecyzowuje sumy ubezpieczenia pojazdów oraz wyposażenia dodatkowego: Lp. Marka Model Typ, Nr rej. Poj. silnika Rok. prod lub I rejestrac ji. Nr nadwozia Przebieg 1 Toyota Hiace sanitarny DL JT121LK wyposażen ie dodatkowe medyczne 1 butla z tlenem Rodzaj wyposażenie Liczba dodatkoweg miejsc o SU pojazdu wraz z wyposażenie m dodatkowy m Su wyposażeni a nosze , Zakres OC,AC,N W, Okres ubezpieczenia OC AC,NW Polone z Caro Sanitarny DL SUPB01CEHXW nosze , OC,AC,N W,

8 3 Merce des 315 CDI Specjalny karetka N DL WDB S (nosze samojezdne z zabudową pod inkubator, 2 butle z powietrzem+ reduktory, 3 butle tlenowe +reduktory, nawilżacz do respiratora ubezpieczone w klauzuli transportowe j), Radio Nosze butle nawilżacz do respiratora , ,00 OC,AC,N W Volks wagen Canddy Osob./bagaż DL WV1ZZZ2KZAX ,00 - OC,AC,N W, Pojazd Melex 745 wolnobieżny Bez numeru OC, NW Volks wagen Caddy sanitarny DL WV1ZZZ2KZ9X butle z tlenem nosze , OC,AC,N W, OC AC NNW Volks wagen Caddy sanitarny WE2642x WV1ZZZ2KZAX NW Pojazd o numerach rejestracyjnych WE 2642X jest przedmiotem leasingu 4. Czy dla poz. 1, 2, 3, 4 i 6 Zamawiający wnioskuje o zakres ubezpieczenia szyb jako ryzyko dodatkowe, jeśli tak proszę wskazać sumy ubezpieczenia na dany pojazd. Odpowiedź: Zamawiający nie wnioskuje o zakres ubezpieczenia szyb jako ryzyko dodatkowe, szyby mają być objęte ochroną w ramach AC. Pytanie z dnia : Wnioskujemy o rozdzielność Pakiet Nr 3 Ubezpieczeń mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczeń komunikacyjnych, proponujemy ; Pakiet Nr 3 Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet Nr 4 Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW Pytanie z dnia : 1.Prosimy o wprowadzenie poniższych zmian i uszczegółowień zapisów regulujących zakres ochrony w następujący sposób: 1.1 W pkt. 4 szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez pracowników Zamawiającego niezależnie od formy zatrudnienia, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone wolontariuszom, osobom odbywającym studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów; w tym odpowiedzialność za szkody rzeczowe (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia; z włączeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej, za pojazdy

9 znajdujące się na parkingach dla pracowników na terenie szpitala (oc pracodawcy) z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody spowodowane kradzieżą, próba kradzieży i dewastacją. 2.Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla wszystkich szkód w wysokości 500,- zł 3. Prosimy o wpisanie w formularzu OFERTA DLA PAKIETU 2 odpowiedniej wysokości Franszyzy redukcyjnej zgodnej z SIWZ lub naszym wnioskiem o wprowadzenie zmiany w tym elemencie. W formularzu ofertowym pakietu 2 widnieje informacja przy Franszyzie redukcyjnej brak. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia jest 200,- zł dla szkód rzeczowych, zgodnie z naszym wnioskiem oczekujemy zmiany franszyzy redukcyjnej na 500,- zł. Odpowiedź: Zamawiający poprawia w formularzu ofertowym pakietu 2 zapis dotyczący Franszyzy redukcyjnej na 200,00 zł dla szkód rzeczowych poprawiony formularz w załączeniu oraz na stronie internetowej w zakładce załączniki. 4. Prosimy o przesłanie kompletu ankiet oceny ryzyka medycznego. Odpowiedź: Z uwagi na obszerność dokumentu wykaz nie zostaje przesłany za pośrednictwem faksu; zostaje zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce załączniki. Pytanie z dnia : Pytanie 1: wnosimy o zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia doprecyzować niektórych zapisów SIWZ, budzących nasze wątpliwości: W części Opis przedmiotu zamówienia dotyczący Pakietu 3, część II, IV. Assistance Proponujemy wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności z tytułu usług świadczonych w ramach ubezpieczenia assistance w kwocie równoważnej ,00 zł oraz ograniczenie odległości holowania pojazdu uszkodzonego do 400 km. Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje zapisy OWU w zakresie podstawowym Assistance oferenta który zostanie Wykonawcą zamówienia, za wyjątkiem tych zapisów które w SIWZ stanowią odmiennie niż w OWU. Zakres ubezpieczenia ma obejmować między innymi organizację i pokrycie kosztów holowania pojazdu z powodu uszkodzenia pojazdu (po kolizji lub wypadku). Pytanie 2: 1. Ubezpieczenia pojazdów nowonabywanych Proponujemy zapis ochrona ubezpieczeniowa pojazdów nabytych jako fabrycznie nowe przez Ubezpieczającego rozpocznie się od dnia ich rejestracji oraz bez wymogu dokonania oględzin, w przypadku gdy pojaz nie jest fabrycznie nowy, a posiadła ubezpieczenie AC, zostanie przyjęty do ubezpieczenia bez ogledzin, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia o braku uszkodzeń i sprawności zaabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapis następujący: ochrona ubezpieczeniowa pojazdów nabytych jako fabrycznie nowe przez Ubezpieczającego i zgłoszonych do ubezpieczenia w dniu rejestracji, rozpocznie się od dnia ich rejestracji bez wymogu dokonania oględzin, w

10 przypadku gdy pojazd nie jest fabrycznie nowy a posiadał ubezpieczenie AC, zostanie przyjęty do ubezpieczenia bez oględzin pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia o braku uszkodzeń i sprawności zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.. Pytanie 3: 2. Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC. Proponujemy zapis: 1. Okres ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC wynosi 12 miesięcy od dnia przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym we wniosku o ubezpieczenie składanym przez Ubezpieczającego. 2. Strony ustalają, że wszystkie umowy ubezpieczeń OC zostaną rozwiązane z ostatnim dniem obowiązywania umowy generalnej, pod warunkiem przedłużenia tych ubezpieczeń w ( ) SA na kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia poprzez zawarcie Umowy Generalnej w opcji ze wspólną datą początku i końca okresu ubezpieczenia. 3. Składka za ubezpieczenie pojazdów naliczana będzie z zastosowaniem stawek składek rocznych określonych w załączniku nr... do umowy generalnej. 4. Składka za ubezpieczenie OC będzie płatna w dwóch ratach w następującym trybie: 1) pierwsza rata składki będzie się odnosiła każdorazowo do okresu ubezpieczenia przypadającego od dnia zgłoszenia danego pojazdu do ubezpieczenia do ostatniego dnia obowiązywania umowy generalnej włącznie (z zastrzeżeniem, że składka minimalna za pierwszą ratę wynosić będzie 5,00 zł) i płatna będzie w terminie zgodnym z postanowieniami niniejszej umowy, 2) druga rata składki odnosząca się do okresu ubezpieczenia przypadającego od dnia... do końca okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia OC na dany pojazd, ustalona będzie w wysokości różnicy pomiędzy składką za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia a pierwszą ratą składki, 3) termin płatności drugiej raty składki ustalony zostaje w przypadku każdej polisy/certyfikatu na ostatni dzień obowiązywania umowy generalnej, ( ) SA wyrazi zgodę na nieopłacenie przez Ubezpieczającego II raty składki i tym samym zawężenie okresu ochrony ubezpieczeniowej do ostatniego dnia obowiązywania umowy generalnej pod warunkiem: zwrotu przez Ubezpieczającego oryginałów (lub duplikatów, jeżeli były wystawione) polis OC w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu płatności drugiej raty składki oraz gdy Ubezpieczający zdecyduje się kontynuować ubezpieczenie OC na kolejny roczny okres ubezpieczenia w ( ) SA. Zamawiający modyfikuje sumy ubezpieczenia budynków (zmniejsza) o wartość lokalizacji przy ul. Powstańców Śląskich 10 którego nie będzie ubezpieczał czyli o kwotę ,33 zł. Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian Z poważaniem, Z-ca Dyrektora ds. Techniczno Eksploatacyjnych

11 mgr Piotr Czekajło

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) oraz Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klienta Korporacyjnego SPIS

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY KOD: I-KWSZ-02/13 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2012 ROKU zatwierdzone uchwałą nr 03/07/2012 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 24 kwietnia 2012 roku 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo