(ZNAK SPRAWY 8/2014/OKOM/NO/K/BU)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(ZNAK SPRAWY 8/2014/OKOM/NO/K/BU)"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA POJAZDÓW ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH - PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO W OTWOCKU (ZNAK SPRAWY 8/2014/OKOM/NO/K/BU) Wszyscy Wykonawcy Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący pełnomocnikiem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku, w związku pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku (znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU) podaje niniejszym odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz informuje o modyfikacjach (zmianach) zapisów SIWZ: Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego: PYTANIE NR 1: Wnioskuję o zmianę w Projekcie umowy generalnej 2) z 3 okresów - 36 miesięcy na 12 miesięcy, tj.: od r. do r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1: PYTANIE NR 2: Wnioskuję o zmianę w Projekcie umowy generalnej 4) terminu płatności składki z 21 na 14 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Projekcie umowy generalnej 4) terminu płatności składki z 21 na 14 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. Strona 1 z 5

2 PYTANIE NR 3: Wnioskuję o rozszerzenie zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia WARUNKI UBEZPIECZENIA, AC, Dodatkowe warunki ubezpieczenia pkt.5 Odszkodowanie za kradzież lub rabunek będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń przed zamknięciem dochodzenia, jednak w przypadku wyjaśnienia okoliczności wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela, klient zobowiązany będzie do zwrotu nienależnie wypłaconego odszkodowania na konto ubezpieczyciela w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zwrotu odszkodowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia WARUNKI UBEZPIECZENIA, AC, Dodatkowe warunki ubezpieczenia pkt. 5 Odszkodowanie za kradzież lub rabunek będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń przed zamknięciem dochodzenia, jednak w przypadku wyjaśnienia okoliczności wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela, klient zobowiązany będzie do zwrotu nienależnie wypłaconego odszkodowania na konto ubezpieczyciela w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zwrotu odszkodowania. PYTANIE NR 4: Wnioskuję o rozszerzenie zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia WARUNKI UBEZPIECZENIA, AC, Dodatkowe warunki ubezpieczenia pkt. 6) Umowy ubezpieczenia zawierane będą bez dokonywania oględzin pojazdów przeniesionych z innego zakładu ubezpieczeń bez jednego dnia przerwy w AC warunkiem będzie dosłanie kopii aktualnej umowy AC. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia WARUNKI UBEZPIECZENIA, AC, Dodatkowe warunki ubezpieczenia pkt. 6) Umowy ubezpieczenia zawierane będą bez dokonywania oględzin pojazdów przeniesionych z innego zakładu ubezpieczeń bez jednego dnia przerwy w AC warunkiem będzie dosłanie kopii aktualnej umowy AC. PYTANIE NR 5: Wnioskuję o usunięcie zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia WARUNKI UBEZPIECZENIA, AC, Dodatkowe warunki ubezpieczenia pkt. 7) Umowy ubezpieczenia zawierane będą bez dokonywania oględzin pojazdów. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5: Zamawiający wykreśla zapis w Opisie przedmiotu zamówienia WARUNKI UBEZPIECZENIA, AC, Dodatkowe warunki ubezpieczenia pkt. 7) Umowy ubezpieczenia zawierane będą bez dokonywania oględzin pojazdów. PYTANIE NR 6: Wnioskuję o zmianę zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia AC, Franszyzy i udziały własne, Franszyza integralna: zniesiona na Franszyza integralna: 500zł ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6: Strona 2 z 5

3 PYTANIE NR 7: Wnioskuję o rozszerzenie zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia Treść klauzul obligatoryjnych, Lp. 2 Klauzula samolikwidacji: Do kwoty zł, szkody zaistniałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, naprawa nastąpi w warsztacie należącym do autoryzowanej sieci naprawczej. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7: PYTANIE NR 8: Wnioskuję o usunięcie w Opisie przedmiotu zamówienia Treść klauzul obligatoryjnych klauzuli 7: Klauzula umów krótkookresowych ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8: PYTANIE NR 9: Wnioskuję o zmianę zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia Treść klauzul obligatoryjnych klauzuli 9. Automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS zgłoszenie nastąpi w dniu nabycia pojazdu/rejestracji ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia Treść klauzul obligatoryjnych klauzuli 9. Automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS zgłoszenie nastąpi w dniu nabycia pojazdu/rejestracji. PYTANIE NR 10: Proszę o uzupełnienie wykazu pojazdów o zabezpieczenia przeciw kradzieżowe. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10: W poniższej tabeli podajemy informacje na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych poszczególnych pojazdów. Lp. Nr rej. Marka Nr nadwozia (VIN) Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe 1. WOT 70NY Renault VW644AEA alarm, immobilizer, lokalizator GPS 2. WOT 97GS FSC STAR A samochód bez zabezpieczeń ale nie opuszcza terenu zakładu 3. WOT 55WV Mercedes WDB S alarm, immobilizer, lokalizator GPS 4. WOT XR53 VW WVWZZZ3CZCP alarm, immobilizer, lokalizator GPS Strona 3 z 5

4 Lp. Nr rej. Marka Nr nadwozia (VIN) Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe 5. WOT XR54 VW WV1ZZZ7HZCH alarm, immobilizer, lokalizator GPS 6. WOT WA26 VW WV1ZZZ2KZBX alarm, immobilizer, lokalizator GPS 7. WOT PL96 REMORK ZS9R20001C1RE3010 przyczepa bez zabezpieczeń ale nie opuszcza terenu zakładu PYTANIE NR 11: Prosimy o dopisanie w klauzuli niezmienności wartości pojazdów zapisu, że Gwarantowana Suma Ubezpieczenia dotyczy jedynie pojazdów osobowych. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11: PYTANIE NR 12: Prosimy o wyłączenie klauzuli umów krótkookresowych. W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie oczekuje wprowadzenia klauzuli wyrównywania okresów ubezpieczenia ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12: Jednocześnie zwracamy uwagę na zapisy pkt. 4 SIWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamawiający zastrzega możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń dla pojazdów wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ Wykaz pojazdów oraz pojazdów, w posiadanie których Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy, tj. do r. PYTANIE NR 13: Prosimy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia ma być aktualizowana przy każdym z 3 okresów obowiązywania umowy. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13: Zamawiający potwierdza, że suma ubezpieczenia ma być aktualizowana przez Wykonawcę przy każdym z 3 okresów obowiązywania umowy. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ: 1. Sumy ubezpieczenia zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do SIWZ Wykaz pojazdów i są wartościami brutto (z VAT) z aktualnych polis ubezpieczeniowych. W związku z powyższym przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń dokona aktualizacji wartości pojazdów na dzień zawarcia ubezpieczenia a składka naliczona będzie proporcjonalnie według stawek z przedstawionej oferty przetargowej. 2. Cena oferty za ubezpieczenie komunikacyjne Auto Casco pojazdów mechanicznych musi być naliczona od podanej w Załączniku nr 2 do SIWZ Wykaz pojazdów sumy ubezpieczenia. Strona 4 z 5

5 PYTANIE NR 14: Prosimy o przedłużenie terminu składania oferta do 1 października. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert z 29 września na 1 października. W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 11) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SKŁADANIE OFERT 1. Miejsce składania ofert: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock, woj. mazowieckie 2. Termin składania ofert: r. godzina 13:00 3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę po wyznaczonym terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci przedmiotową ofertę na adres Wykonawcy. OTWARCIE OFERT 1. Miejsce otwarcia ofert: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock, woj. mazowieckie 2. Termin otwarcia ofert: r. o godzinie 13:05 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. Wrocław, r. Kinga Stankiewicz Broker ubezpieczeniowy Strona 5 z 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. 17 5820570 NIP: 817-13-96-575 Fax: 17 5820576 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Numer sprawy: BPSP-322-2/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011 Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo