Newsletter / 17 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 17 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 17 grudnia 2014 r. Str.2. Odszkodowanie za naruszenia prawa konkurencji nowe regulacje UE Str.3. Przyspieszony zwrot VAT wymaga zapłaty z konta przedsiębiorcy Str.4. Coraz bliżej nowej ustawy o obligacjach Str.5. Zmiany dla przedsiębiorców Nowelizacja ustawy o KRS Str.7. Nie tylko polisa ubezpieczeniowa poświadcza posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia Str.9. Czy porozumienia podatkowe mogą stanowić niedozwoloną pomoc publiczną? Str.11. Sąd Najwyższy ponownie o oskładkowaniu menedżerów Str.12. Powództwo o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie przerywa biegu zasiedzenia służebności

2 Odszkodowanie za naruszenia prawa konkurencji nowe regulacje UE Jeszcze w tym roku wejdzie w życie dyrektywa unijna wyznaczająca Państwom Członkowskim dwa lata (do 27 grudnia 2016 r.) na dostosowanie przepisów krajowych w zakresie ujednolicenia i uproszczenie zasad dotyczących odszkodowania za naruszenie uczciwej konkurencji. Dyrektywa nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek wprowadzenia do krajowych porządków prawnych regulacji, które pozwolą każdej osobie, w tym np. bezpośredniemu nabywcy określonych towarów, dochodzić od podmiotu naruszającego prawo konkurencji odszkodowania z tytułu poniesionej szkody. Istotne z punktu widzenia poszkodowanego będzie to, że w zakres przysługującego mu odszkodowania mogą wchodzić nie tylko poniesione straty, ale również utracone korzyści wraz z odsetkami. Co więcej, w przypadku wątpliwości co do ustalenia wysokości odszkodowania, to sądy krajowe będą uprawnione do jej oszacowania. Sądy będą mogły również w tym celu korzystać z pomocy krajowych organów konkurencji, jeżeli organ uzna to za zasadne. Nowa regulacja wprowadza ważne domniemanie dotyczące udowodnienia szkody domniemywa się, że naruszenie kartelowe wyrządza szkodę (odwrócenie rygorów dowodowych). Zatem udowodnienie braku szkody będzie w tym wypadku spoczywać na sprawcy naruszenia, a poszkodowany będzie zwolniony z dowodzenia, że szkoda faktycznie powstała. Łatwiej będzie także udowodnić wysokość tej szkody. Zgodnie z dyrektywą, naruszający wspólnym działaniem prawo konkurencji będą odpowiedzialni za szkodę solidarnie, tak, że każdy z nich powinien w pełni wyrównać szkodę. Natomiast poszkodowany dopóki nie otrzyma pełnego odszkodowania może go żądać od dowolnego z naruszających prawo przedsiębiorców. Dodatkowo należy dodać, że dyrektywa jest ważna dla samego postępowania w sprawie o odszkodowanie. Wprowadza ona zasady ułatwiające zbieranie dowodów, ich wykorzystanie oraz dostęp do dokumentacji, w tym prowadzonej przez organy ochrony konkurencji. Pozwoli to, przynajmniej w założeniach, usprawnić procedowanie w sprawach o odszkodowania w związku z naruszeniem prawa konkurencji. Więcej informacji: Maja Malasiewicz, tel. (71)

3 Przyspieszony zwrot VAT wymaga zapłaty z konta przedsiębiorcy Neutralność podatku VAT dla przedsiębiorców oznacza między innymi, że w przypadku, w którym podatnik w danym okresie wykazał wyższy podatek VAT naliczony od należnego, może ubiegać się o zwrot tego podatku. Przepisy wyróżniają zasadniczo terminy, w jakich organ podatkowy powinien zwrócić należną danej osobie różnicę - standardowy 60 dniowy i skrócony 25 dniowy. Oczywiście najkorzystniejszy dla podatnika wariant to co do zasady zwrot różnicy w terminie możliwie najkrótszym. W tym kontekście trzeba pamiętać, że warunkiem zwrotu przez urząd skarbowy różnicy w podatku VAT naliczonym i należnym podatnikowi w skróconym 25-dniowym terminie jest zapłata przez podatnika należności z której wynika podatek bezpośrednio z rachunku bankowego podatnika tak wynika z najnowszego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2014 r., sygnatura akt I FSK 1770/13. Spór w ramach ww. sprawy wynikał ze złożenia przez podatnika wniosku o zwrot różnicy podatku VAT naliczonego nad należnym w skróconym, 25-dniowym terminie wynikającym z art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT urząd skarbowy jest zobowiązany do zwrotu podatku w skróconym 25-dniowym terminie liczonym od dnia złożenia deklaracji podatkowej dla kwot podatku naliczonego wynikających z faktur dokumentujących kwoty należności, które w przypadku gdy: - stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz, - jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. EUR, zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy (zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., Dz. U. Nr 173, poz. 1807). W przedmiotowej sprawie kwota podatku naliczonego wynikała z faktury zapłaconej nie z rachunku bankowego spółki (podatnika), a z rachunku depozytowego notariusza, na który kwota ta nie została przelana z rachunku podatnika. Podatnik wskazywał, że nie ma to znaczenia, jednak zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, jak i Naczelny Sąd Administracyjny przyznały racje dyrektorowi izby skarbowej, który uważał, że dokonanie płatności nie z rachunku bankowego podatnika powoduje brak spełnienia warunku dla zwrotu podatku VAT w skróconym terminie. Więcej informacji: Grzegorz Leśniewski, tel. (22) , Marek Jankowski, tel. (71)

4 Coraz bliżej nowej ustawy o obligacjach W dniu 28 listopada 2014 r. Sejm zakończył prace nad nową ustawą o obligacjach i przekazał projekt do Prezydenta i Marszałka Senatu. Ustawa ta ma w całości zastąpić dotychczasową ustawę o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. Intencją ustawodawcy jest dostosowanie regulacji prawnych dotyczących emisji obligacji do potrzeb rynku kapitałowego. Jedną z najciekawszych zaproponowanych zmian jest stworzenie podstaw do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy, co ma umożliwić dokonywanie skutecznych zmian w stosunku zobowiązaniowym wynikającym z emisji obligacji. Planowane jest zatem usankcjonowanie praktyki, stosowanej przez niektórych emitentów, która z uwagi na brak podstawy prawnej budziła dotąd pewne wątpliwości. Rozszerzony zostanie także zakres instrumentów dostępnych dla emitenta o obligacje podporządkowane i wieczyste. Cechą charakterystyczną obligacji podporządkowanych jest zaspokojenie ich po wszystkich innych wierzytelnościach wobec wierzyciela. Natomiast obligacje wieczyste to obligacje, które z założenia nie będą podlegać wykupowi. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 lipca 2015 r. Będziemy na bieżąco informować o trwającym procesie ustawodawczym. Więcej informacji: Bartłomiej Stępień, tel. (+ 48) , Joanna Krzyżykowska, tel. (+ 48)

5 Zmiany dla przedsiębiorców Nowelizacja ustawy o KRS Z dniem 1 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.1161), która ma na celu uprościć i przyśpieszyć procedury związane z rejestracją nowych podmiotów KRS. Wystarczy jeden formularz Do tej pory, razem z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorca był zobowiązany do złożenia (w ramach tzw. procedury jednego okienka ) m.in.: zgłoszenia identyfikacyjnego do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Skarbowego (w tym m.in.: dodatkowego odpisu umowy spółki oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu wskazanego jako siedziba spółki itp.). Ilość wymaganych dokumentów dodatkowych powodowała, że nawet standardowe wnioski o rejestrację spółek o nieskomplikowanej strukturze liczyły po kilkadziesiąt stron. Aktualnie, nowopowstający podmiot będzie zobowiązany wyłącznie do złożenia jednego formularza z kompletem załączników. Dane zawarte we wniosku o rejestrację w KRS będą następnie automatycznie pobierane przez organy skarbowe, ubezpieczeniowe i statystyczne. 21 dni na zgłoszenie danych uzupełniających W terminie 21 dni od wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, przedsiębiorca będzie miał obowiązek zgłoszenia tzw. danych uzupełniających. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, jednak są istotne dla Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, takie jak np.: numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, czy przewidywana liczba pracowników. Dane uzupełniające należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego (na formularzu NIP-8), który następnie przekaże je do urzędu statystycznego i ZUS. Składanie danych uzupełniających w żaden sposób nie wpłynie na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Poza ograniczeniem obowiązków zgłoszeniowych nowelizacja reguluje również limit zgłaszanych przez przedsiębiorców do KRS przedmiotów działalności określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) do maksymalnie 10 pozycji ( więcej na ten temat : Przedsiębiorca będzie mógł zgłosić do KRS maksymalnie 10 kodów PKD - 5

6 Zmiany dla przedsiębiorców Nowelizacja ustawy o KRS Korzyści dla przedsiębiorców Celem nowelizacji było usprawnienie i przyśpieszenie postępowania rejestrowego. Zgodnie z założeniami ustawodawcy, obecnie cała procedura wpisu nowego podmiotu do KRS nie powinna trwać dłużej niż 7 dni. Poza zdecydowanie mniejszą liczbą formularzy, istotnym ułatwieniem będzie również rozdzielenie momentu składania danych podstawowych i uzupełniających (którymi przedsiębiorca często nie dysponuje jeszcze w momencie składania wniosku o wpis). Zgodnie z nowymi regulacjami już w dniu wpisu do KRS podmiot otrzyma identyfikator podatkowy NIP oraz numer identyfikacyjny REGON. Kierunek zmian należy zatem ocenić pozytywnie, chociaż jak to zwykle bywa czas pokaże jak nowe regulacje sprawdzą się w praktyce (w szczególności jak organy poradzą sobie z ich wdrożeniem i stosowaniem). Więcej informacji: Andrzej Łobodziński, tel.: (71) , Katarzyna Sobieszek tel.: (71)

7 Nie tylko polisa ubezpieczeniowa poświadcza posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia Sąd Okręgowy w Kielcach wydał interesujący z praktycznego punktu widzenia wyrok na skutek skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Prezes UZP) na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) z dnia 20 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: KIO 1615/14). Sprawa dotyczyła dokumentów składanych przez wykonawców startujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na potwierdzenie ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. Kwestie te reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Rozporządzenie), choć jak się okazało niejednoznacznie. Prezes UZP nie zgodził się ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej, która wskazywała, że jeśli wykonawca posiada ubezpieczenie powinien obowiązkowo przedłożyć polisę tego ubezpieczenia jako dowód spełniania wymagań zamawiającego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej (wymóg posiadania ubezpieczenia OC wynikał z SIWZ). Krajowa Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, że wyłącznie nieistnienie polisy uprawnia wykonawcę do przedłożenia innych dokumentów poświadczających posiadanie ubezpieczenia wymienionych w 1 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia. Zdaniem KIO, jeżeli wykonawca posiada ubezpieczenie, jednak nie dysponuje dokumentem polisy, nie jest zwolniony z obowiązku jego przedłożenia i nie może również posłużyć się innym dokumentem wymienionym w Rozporządzeniu. Z powyższym stanowiskiem KIO nie zgodził się Prezes UZP, który w skardze do sądu na wyrok KIO wskazał, że przepisy Rozporządzenia nie zawężają możliwości przedstawienia przez wykonawcę innego dokumentu wyłącznie do sytuacji nieistnienia dokumentu o nazwie polisa. Inaczej mówiąc posiadanie ubezpieczenia nie oznacza automatycznie obowiązku przedłożenia polisy, wystarczające jest przedłożenie świadectw ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wskazanie uzasadnionych okoliczności skutkujących brakiem możliwości złożenia zamawiającemu polisy. Przykładowo, w przedmiotowej sprawie wykonawca nie mógł przedłożyć dokumentu polisy, gdyż, jak skutecznie wyjaśniał w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jego ubezpieczenie objęte jest ogólnym ubezpieczeniem (Polisa Programu Światowego) całej grupy kapitałowej i z uwagi na ilość podmiotów w grupie ubezpieczyciel nie wystawia poszczególnych dokumentów poświadczających opłacenie składki ubezpieczeniowej dla każdego z podmiotów. Wobec tego wykonawca przedłożył świadectwo ubezpieczenia OC, określające sumę ubezpieczenia oraz zdarzenia podlegające ochronie ubezpieczeniowej (spełniające wymagania zamawiającego). 7

8 Nie tylko polisa ubezpieczeniowa poświadcza posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia 17 października 2014 r. (sygn. akt: VII Ga 179/14) przyznał rację Prezesowi UZP wskazując, że przepis 1 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia nie ustanawia hierarchii dokumentów w tym przepisie wskazanych i tym samym nie różnicuje ich mocy dowodowej. W praktyce oznacza to, że wykonawca może wykazać posiadanie ubezpieczenia OC działalności gospodarczej nie tylko poprzez przedłożenie polisy, ale także innego dokumentu, który potwierdza tę okoliczność nie tylko, gdy polisa faktycznie nie istnieje, ale również gdy jej pozyskanie jest niemożliwe (np. z uwagi na politykę ubezpieczyciela). Więcej informacji: Natalia Komarzańska, tel. (71)

9 Czy porozumienia podatkowe mogą stanowić niedozwoloną pomoc publiczną? W połowie listopada b.r. Komisja Europejska (KE) opublikowała list do holenderskiego rządu wyjaśniający przyczyny podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie możliwych korzyści podatkowych przyznanych przez władze Holandii koncernowi Starbucks międzynarodowej korporacji zarządzającej siecią kawiarni. Zdaniem KE, holenderskie władze umożliwiły jednej ze spółek należących do grupy Starbucks wykorzystanie skomplikowanego systemu rozliczeń podatkowych w transakcjach ze spółkami powiązanymi, umożliwiającego znaczne obniżenie obciążeń podatkowych. Celem podjętego postępowania jest zbadanie, czy umowa podatkowa pomiędzy władzami Holandii a Starbucks nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej. Co do zasady państwa członkowskie Unii Europejskiej są uprawnione do udzielania pomocy przedsiębiorcom, z zastrzeżeniem, że pomoc ta nie zakłóca lub nie grozi zakłóceniem konkurencji przez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom oraz jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Prowadzone przez Komisję Europejską postępowanie ma między innymi dostarczyć odpowiedź, czy porozumienia przedsiębiorców z organami podatkowymi (takie, jak m.in. funkcjonujące w Polsce uprzednie porozumienia cenowe APA) skutkujące przypisaniem zysku do spółki w sposób niezgodny z zasadą ceny rynkowej (arm's length principle) może być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną. Pomocą byłby w takiej sytuacji zaoszczędzony podatek. Wstępna analiza przeprowadzona przez KE wskazuje, że porozumienie w sprawie cen transferowych między Holandią a Starbucks mogło być niezgodne z międzynarodowymi przepisami o rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi i mogło stanowić niedozwoloną pomoc publiczną, w zakresie, w jakim pozwoliło Starbucks zminimalizować obciążenia podatkowe. Jak wynika z doniesień prasowych, miało to zostać osiągnięte dzięki zastosowanej metodzie ustalenia ceny z podmiotami powiązanymi. Jeżeli postępowanie KE wykaże zakłócenie konkurencji, Starbucks może zostać zmuszony do uiszczenia niezapłaconego podatku nieoficjalnie mów się o kwocie blisko 20 mln euro. Pierwsze wyniki postępowania spodziewane są w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Starbucks to nie jedyne międzynarodowe przedsiębiorstwo, wobec którego KE prowadzi obecnie postępowanie w sprawie potencjalnego naruszenia przepisów wspólnotowych o dozwolonej pomocy publicznej w postaci porozumienia podatkowego. Komisja bada również decyzje w sprawie podatku dochodowego, jakie podjęły władze Luksemburga wobec koncernu Amazon i Fiat Finance and Trade oraz władze Irlandii, które udzieliły preferencji podatkowych koncernowi Apple. 9

10 Czy porozumienia podatkowe mogą stanowić niedozwoloną pomoc publiczną? W świetle tegorocznych doniesień o licznych przypadkach unikania płacenia podatków przez największe światowe koncerny, Komisja Europejska zapowiedziała przygotowanie projektu przepisów zobowiązujących kraje unijne do wymiany informacji na temat wydawanych decyzji w sprawie porozumień podatkowych. Więcej informacji: Michał Staniek, tel , Katarzyna Czekajło-Zajkowska, tel

11 Sąd Najwyższy ponownie o oskładkowaniu menedżerów Ponad sześć lat temu, w 2008 r., Sąd Najwyższy wydał korzystny wyrok w sprawie oskładkowania tzw. kontraktów menedżerskich wykonywanych w ramach działalności gospodarczej (sygn. I UK 138/08). Zgodnie z tym wyrokiem umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem wykonywana przez menedżera w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej stanowi przejaw tej działalności i w rezultacie nie jest uznawana za odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Na bazie powyższego orzeczenia przez ostatnie lata utrwaliła się korzystna dla menedżerów praktyka sądów powszechnych. Natomiast organy ZUS konsekwentnie forsowały pogląd, iż kwalifikacja zarządzania przedsiębiorstwem na gruncie ubezpieczeń społecznych powinna odpowiadać kwalifikacji na gruncie PIT, a ta wyklucza możliwość traktowania przychodów menedżerów jako przychodów z działalności gospodarczej. W dniu 12 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygn. I UK 126/14), w którym doprecyzował zasady polegania ubezpieczeniom społecznym przez menedżerów powołanych do zarządów spółek. W wyroku tym Sąd Najwyższy wskazał, że nie może zostać uznany za przedsiębiorcę działającego na własne ryzyko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej menedżer działający w ramach organu spółki. Zdaniem Sądu, członek zarządu, jako piastun osoby prawnej, działając na rzecz i w interesie spółki, nie może wykonywać tych czynności we własnym imieniu. Także jego odpowiedzialność ma ograniczony charakter. W konsekwencji w ocenie Sądu taki stosunek prawny, nawet jeżeli jest on oparty na kontrakcie menedżerskim zawartym z menedżerem-przedsiębiorcą, należy traktować jak umowę zlecenia stanowiącą odrębny od działalności gospodarczej tytuł do ubezpieczenia. Jednocześnie Sąd podzielił pogląd wyrażony w ww. wyroku z 2008 r., iż osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, pozostająca poza strukturami organizacyjnymi spółki, może podlegać ubezpieczeniom społecznym jako przedsiębiorca. Warto przy tym zwrócić uwagę, że traktowanie kontraktów menedżerskich jak umów zlecenia niekoniecznie będzie skutkować koniecznością zapłaty zaległych składek. Będzie to m.in. zależało od pozostałej aktywności zawodowej menedżera. Więcej informacji: Łukasz Kałużny, tel

12 Powództwo o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie przerywa biegu zasiedzenia służebności Sąd Najwyższy uchwałą w składzie 7 sędziów z dnia 26 listopada 2014 r. rozstrzygnął ciągle istniejące rozbieżności w orzecznictwie dotyczące przerwania biegu zasiedzenia służebności. Orzekł, że w przypadku wytoczenia przez właściciela nieruchomości powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści tej służebności, nie dochodzi do przerywania biegu jej zasiedzenia (sygn. akt III CZP 45/14). Orzeczenie to jest korzystne dla przedsiębiorców sieciowych, ponieważ właściciele nieruchomości w sprawach o zasiedzenie służebności nie będą mogli bronić się zarzutem przerwania biegu przedawnienia. Tym samym wcześniejsze wytoczenie przez właściciela powództwa o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości pozostanie bez wpływu na bieg terminu zasiedzenia służebności. Przykładowo, jeśli na nieruchomości osoby trzeciej postawiono w dobrej wierze słup telekomunikacyjny w dniu 3 grudnia 1993 r., a osoba ta wytoczyła w dniu 5 grudnia 2007 r. powództwo przeciwko przedsiębiorcy o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, nie dojdzie do przerwania biegu zasiedzenia służebności. W takim przypadku zasiedzenie służebności nastąpi z dniem 1 grudnia 2013 r., tj. po upływie 20 lat samoistnego posiadania w dobrej wierze, stosownie do treści art k.c. Więcej informacji: Michał Wach, tel. (71)

13 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

Newsletter / 1 lipca 2016 r.

Newsletter / 1 lipca 2016 r. Newsletter / 1 lipca 2016 r. Str.2 Str.3 Str.4 Likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki Projekt ustawy dot. podatku od sprzedaży detalicznej już w Sejmie Łączenie limitów pomocy publicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 27 stycznia 2014 r.

Newsletter / 27 stycznia 2014 r. Newsletter / 27 stycznia 2014 r. Str.2. Str.4. Nowe zasady dotyczące terminu odliczenia VAT przy WNT Raportowanie transakcji instrumentami pochodnymi Str.6. Czy zmienią się przepisy unijne dotyczące delegowania

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Sprawdzenie przez poborcę podatkowego stanu majątkowego dłużnika na podstawie tytułów wykonawczych i sporządzenie z tej czynności protokołu w obecności dłużnika

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Funkcje ubezpieczenia OC wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia

Funkcje ubezpieczenia OC wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia Funkcje ubezpieczenia OC wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia JACEK ZĘBALA DEPARTAMENT KONTROLI DORAŹNEJ URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt V CSK 407/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 października 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. Sygn. akt KIO/KU 21/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyników kontroli z 25 marca 2015 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Zwrot VAT za materiały budowlane. Wpisany przez Krzysztof Ścipień

Zwrot VAT za materiały budowlane. Wpisany przez Krzysztof Ścipień Skrócenie terminu tego zwrotu nastąpiło wskutek nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Za sprawą nowelizacji ustawy

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Numer rejestru: ZP.2390-40/14/R.IZ Sulechów, dnia 10.09.2014 r.

Numer rejestru: ZP.2390-40/14/R.IZ Sulechów, dnia 10.09.2014 r. Numer rejestru: ZP.2390-40/14/R.IZ Sulechów, dnia 10.09.2014 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. Na podstawie art. 92

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

BAS-WAL-166/14 Pani Poseł Ewa Kołodziej Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

BAS-WAL-166/14 Pani Poseł Ewa Kołodziej Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. BAS-WAL-166/14 Pani Poseł Ewa Kołodziej Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska Opinia prawna na temat interpretacji ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 28 sierpnia 2006 r. Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka-Narożański. Protokolant Magdalena Pazura

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 28 sierpnia 2006 r. Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka-Narożański. Protokolant Magdalena Pazura Sygn. akt UZP/ZO/0-2372/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 28 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Konstanty Rudnicki Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka-Narożański

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny marzec 2016

Biuletyn Informacyjny marzec 2016 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2016 Podatki i rachunkowość Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych obejmuje także wartość paliwa - wyrok WSA W dn. 23 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK

I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia NSA Barbara Wasilewska (spr.), Sędzia WSA (del) Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 09 stycznia 2015 r. ALERT. Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r.

Wrocław, 09 stycznia 2015 r. ALERT. Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r. ALERT Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r. Z dniem 1 styczni Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Druk nr 853 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 106/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 października 2008 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 10 stycznia 2014 r.

Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Str.2. Zwrot pracownikowi wydatków na wyżywienie w podróży służbowej nie podlega PIT Str.4. Dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

NEWSLETTER SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy NEWSLETTER SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy KWIECIEŃ - MAJ 2014 SPIS TREŚCI 1. OKRES WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY SPRZECZNY Z DYREKTYWĄ RADY 99/70/WE Z DNIA 28 CZERWCA 1999 R. 2. ZWRÓT

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba,

Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba, Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba, ew. doświadczenie w zakresie zarządzania (zasobami, personelem,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria radców prawnych Tomasz Ogłódek Marzena Czarnecka Zapraszam

Kancelaria radców prawnych Tomasz Ogłódek Marzena Czarnecka Zapraszam Kancelaria radców prawnych Tomasz Ogłódek Marzena Czarnecka Zapraszam Radca Prawny Dr Jacek Zrałek E-mail: jacek.zralek@ocz.pl tel./ fax. (32) 253 61 83 Praktyczne aspekty służebności przesyłu Przygotowali:

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1957/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Grażyna Arlet Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Danuta Renata

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Ossa, 6 grudnia 2014 r. Marek Kowalski Grzegorz Baczewski Zamówienia publiczne Zmiany po uchwaleniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 1. Podatnik może skorygować nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT w następnym miesiącu. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik tego nie uczynił

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2215/13 WYROK z dnia 1 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska Romek Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00

Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00 Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00 Koszt przeszkolenia pracowników kooperanta może być zaliczony przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wykaże on, że koszt ten został poniesiony

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne marzec 2015

Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne marzec 2015 Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne PROJEKT WYZWANIE ROZWIĄZANIE Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy www.brudkiewicz-suchecka.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Podatnik, chcąc zaliczyć wierzytelność bezpośrednio do kosztów musi posiadać określoną przez prawo podstawę dokumentacyjną.

Podatnik, chcąc zaliczyć wierzytelność bezpośrednio do kosztów musi posiadać określoną przez prawo podstawę dokumentacyjną. Podatnik, chcąc zaliczyć wierzytelność bezpośrednio do kosztów musi posiadać określoną przez prawo podstawę dokumentacyjną. W praktyce obrotu gospodarczego nierzadkim zjawiskiem są zatory płatnicze oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

X Ga 95/13 POSTANOWIENIE 14 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie

X Ga 95/13 POSTANOWIENIE 14 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie Sygn. akt X Ga 95/13 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie Przewodniczący Protokolant Sędzia SO Małgorzata Korfanty Sędzia SO Iwona Wańczura Sędzia

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 7 sierpnia 2006 r. Arbitrzy: Ryszard Maraszek. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 7 sierpnia 2006 r. Arbitrzy: Ryszard Maraszek. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-2220/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Ryszard Maraszek Stanisław Chudecki

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

- o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 162 ( 3 )/09 Warszawa, 28 października 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Druk nr 853 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA:

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: UMOWA KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podczas kontraktacji umowy konieczna

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1 Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego

Bardziej szczegółowo