WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 28 sierpnia 2006 r. Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka-Narożański. Protokolant Magdalena Pazura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 28 sierpnia 2006 r. Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka-Narożański. Protokolant Magdalena Pazura"

Transkrypt

1 Sygn. akt UZP/ZO/0-2372/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 28 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Konstanty Rudnicki Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka-Narożański Tomasz Fimowicz Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w Poznaniu, Poznań, ul. Rybaki 18a od oddalenia przez zamawiającego Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Poznań, ul. Matejki 57 protestu z dnia 10 sierpnia 2006 r. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie powtórnej oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego.

2 2. Kosztami postępowania obciąża Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Poznań, ul. Matejki 57 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości zł 79 gr (słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w Poznaniu, Poznań, ul. Rybaki 18a 2) dokonać wpłaty kwoty zł 79 gr (słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Poznań, ul. Matejki 57 na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w Poznaniu, Poznań, ul. Rybaki 18a 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych UZP 4) dokonać zwrotu kwoty zł 21 gr (słownie: jeden tysiąc sto złotych dwadzieścia jeden groszy) z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w Poznaniu, Poznań, ul. Rybaki 18a. 3. Uzasadnienie Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Zespół Arbitrów ustalił następujący stan faktyczny sprawy: Strona 2 z 8

3 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, zwany w dalszej treści uzasadnienia Zamawiającym prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji prac termomodernizacyjnych w czterech budynkach położonych w Poznaniu. W toku oceny złożonych ofert Zamawiający pismem z dnia 4 sierpnia 2006 roku, doręczonym faksem w dniu 7 sierpnia 2006 roku wykluczył z przedmiotowego postępowania Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu, zwaną w dalszej treści uzasadnienia Odwołującym, z uwagi na niespełnienie warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu, określonym w SIWZ oraz unieważnił całe postępowanie z uwagi na brak ważnych ofert. Odwołujący z zachowaniem ustawowego terminu, pismem z dnia 10 sierpnia 2006 roku, wniósł protest na powyższe czynności Zamawiającego, w którym zarzucił naruszenie art. 7 ust.1, art. 24 ust.1 pkt 10, art. 91 ust. 1 i art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez bezprawne wykluczenie Odwołującego z niniejszego postępowania oraz bezpodstawne unieważnienie całego postępowania, w sytuacji gdy Odwołujący złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. W uzasadnieniu swojego protestu Odwołujący wskazał, że spełnił, wbrew stanowisku Zamawiającego, określony w pkt 8.8. SIWZ warunek posiadania przez niego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż ,00 PLN, ponieważ uzupełnił na wezwanie Zamawiającego swoją ofertę o kopię polisy PZU S.A. nr APM N, na podstawie której posiada ubezpieczenie OC prowadzonej przez siebie działalności na kwotę ,00 PLN. Nie są zasadne zarzuty Zamawiającego, iż powyższa polisa nie obejmuje ryzyk związanych z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, ponieważ obejmuje ona swoim zakresem cały przedmiot działalności Odwołującego, a ten zawiera także prowadzenie działalności w tym zakresie. Nadto, zgodnie z warunkami SIWZ, Zamawiający nie wymagał wcale posiadania ubezpieczenia OC w zakresie Strona 3 z 8

4 zgodnym z przedmiotem zamówienia, a tylko w zakresie prowadzonej działalności. Jeśli więc przedmiot działalności Odwołującego, jaki wynika z odpisu z KRS, zawiera także, możliwość prowadzenia działalności w charakterze inwestora zastępczego i czego nie kwestionował przecież Zamawiający, to także posiadane ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności obejmuje ryzyka z tej działalności wynikające. Nadto Odwołujący wskazał w swoim proteście, iż Polska Klasyfikacja Działalności nie przewiduje odrębnego przedmiotu działalności zdefiniowanego jako pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Nie istnieją także podstawy do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ wpłynęła co najmniej jedna oferta, tj. oferta Odwołującego, która nie podlega odrzuceniu. Zamawiający oddalił wniesiony protest, rozstrzygając go w trybie art. 183 ust. 1 zd. drugie ustawy Pzp. Następnie Odwołujący z zachowaniem ustawowego terminu, pismem z dnia 18 sierpnia 2006 roku, wniósł odwołanie od powyższego rozstrzygnięcia protestu, w którym podtrzymał wszystkie swoje zarzuty oraz ich uzasadnienie zawarte w proteście. W konsekwencji Odwołujący wnosił o: - powtórzenie czynności oceny oferty złożonej przez Odwołującego, - dokonanie wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty przez niego złożonej, - unieważnienie decyzji o unieważnieniu postępowania. Zespół Arbitrów po przeprowadzeniu rozprawy zważył, co następuje: Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Zespołu Arbitrów nie znalazły potwierdzenia zarzuty Zamawiającego, iż polisa OC Odwołującego nr APM N nie obejmuje wymaganego ubezpieczenia w zakresie Strona 4 z 8

5 odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Przedmiotowa polisa, jak wynika to z jej treści, obejmuje zarówno ubezpieczenie od odpowiedzialności deliktowej jak i kontraktowej, jaka wynika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Przedstawiona przez Zamawiającego interpretacja tych zapisów w przedmiotowej polisie nie znajduje uzasadnienia i byłaby sprzeczna z językową wykładnią zapisów tej polisy oraz logiczną interpretacją tych zapisów. Jeżeli chodzi o treść klauzuli nr 4 zdanie 2, to po sprawdzeniu przez Zespół Arbitrów na stronie internetowej PZU S.A. treści OWU OC KK klauzula 4 ust. 2 pkt 9 stanowi wyłącznie, iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w związku z wykonywaniem kontraktów przez ubezpieczonego przed datą początkową. Skoro więc strony wyłączyły treść tej klauzuli, oznacza to, iż ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na tle realizacji kontraktów jakie Odwołujący zawarł do dnia zawarcia tejże polisy. Zatem klauzula ta także rozszerza zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, a go nie zawęża. Reasumując, w ocenie Zespołu Arbitrów, Odwołujący posiada typowe ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Nadto należy dodać, iż sam Zamawiający w toku rozprawy przyznał, iż pełnienie funkcji inwestora zastępczego nie jest zdefiniowane ani w PKD, ani nawet jako typowa umowa w przepisach Kc. Wykonywanie funkcji inwestora zastępczego ma miejsce na podstawie zawarcia tzw. umowy nie nazwanej, która łączy w sobie elementy różnych umów. Nie jest także, zdaniem Zespołu Arbitrów, zasadny zarzut Zamawiającego, iż przedmiot działalności Odwołującego nie obejmuje możliwości wykonywania funkcji inwestora zastępczego. W ocenie Zespołu Arbitrów wskazanie w przedmiocie działalności Spółki wykonywania robót ogólnobudowlanych oraz budowa obiektów inżynierii lądowej oraz montaż obiektów budowlanych z elementów prefabrykowanych, wobec nieścisłości i niezdefiniowania pojęcia inwestora zastępczego, w pełni uzasadnia stanowisko Odwołującego, iż wykonywanie Strona 5 z 8

6 funkcji inwestora zastępczego mieści się w tych zapisach, a tym samym uprawnia go do ubiegania się o to zamówienie. Najistotniejsze jest jednakże, iż zgodnie z treścią pkt 8.8 i 9.11 SIWZ, która odpowiada w swej istocie odpowiednim przepisom rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 645) Zamawiający żądał przedłożenia polisy lub innego tego typu dokumentu wyłącznie w celu potwierdzenia, że dany wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Tym samym powinien oceniać przedmiotową polisę wyłącznie w tym kontekście, a nie dokonywać tak rozszerzającej interpretacji jaką prezentował w toku niniejszego postępowania. Jeśli więc Odwołujący spełnił wymóg określony w treści SIWZ przez Zamawiającego i przedłożył do oferty wymaganą polisę ubezpieczenia OC, to nie sposób uznać, iż tego warunku nie spełnił. Nie zaistniały więc przesłanki z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w tym zakresie Odwołujący spełnił stawiane warunki i Zamawiający bezpodstawnie wykluczył Odwołującego z tego postępowania. Należy nadto podkreślić, iż Zamawiający nie mógł żądać od wykonawców innego rodzaju dokumentów niż określone w pkt 8.8 i 9.11 SIWZ, ponieważ naruszyłby przepisy o udzielaniu zamówień publicznych, w szczególności art. 26 ust. 1 Pzp, a także przepisy ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Jeśli zaś Zamawiający oczekiwał aby dany wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia OC na okres wykonywania umowy, to powinien taki warunek przewidzieć w projekcie umowy, jaką strony mają zawrzeć po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej i ewentualnie tam sprecyzować bardziej szczegółowo, jakie to ubezpieczenie w tym zakresie powinien posiadać dany wykonawca. Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak na wstępie. Strona 6 z 8

7 O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strona 7 z 8

8 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w... 1 Przewodniczący Zespołu Arbitrów:... Arbitrzy: Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r. Strona 8 z 8

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik. Protokolant Filip Orczykowski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik. Protokolant Filip Orczykowski Sygn. akt UZP/ZO/0-1068/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Paprota Arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik Leszek Kucharzyk

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Jan Gaj. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Jan Gaj. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-554/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogdan Muzyczuk Arbitrzy: Jan Gaj Beata Sylwia Kaczmarek Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Arbitrzy: Witold Olender. Protokolant Filip Orczykowski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Arbitrzy: Witold Olender. Protokolant Filip Orczykowski Sygn. akt UZP/ZO/0-1886/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Maria Ciesielska Arbitrzy: Witold Olender Monika Hirszfeld

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 stycznia 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 23 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 99/12 WYROK z dnia 23 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska Romek Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 1 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 1 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-548/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 1 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jan Antoni Tadrzak Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka Justyna Urszula

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1521/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka Krzysztof Szydłowski

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2786/11 WYROK z dnia 12 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-2420/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Lubaczewski Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Sebastian Piotr

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1109/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bartosz Marek Frączyk Arbitrzy: Antoni Janusz Parda Małgorzata Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-2065/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Piotr Andrzej Pieczonka Arbitrzy: Marek Jerzy Głód Elżbieta Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Małgorzata Brzezińska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Małgorzata Brzezińska Sygn. akt UZP/ZO/0-590/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Artur Władysław Słowik Arbitrzy: Robert Bartold Dorota Jankowska-Matus

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1256/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia Ireneusz Kołakowski

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 21 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 21 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1156/12 WYROK z dnia 21 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2931/13 WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Emil Kuriata Honorata Łopianowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 763/09 WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Ryszard Tetzlaff Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 9 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 9 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-4036/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 stycznia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Leszek Pietrzak Arbitrzy: Marek Jerzy Głód Barbara Maria

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-3058/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krzysztof Szydłowski arbitrzy: Tadeusz Andrzej Ignatowicz Grzegorz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 30 grudnia 2004 r. Arbitrzy: Sławomir Piotr Szepietowski. Protokolant Paweł Kaczkan

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 30 grudnia 2004 r. Arbitrzy: Sławomir Piotr Szepietowski. Protokolant Paweł Kaczkan Sygn. akt UZP/ZO/0-2266/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 30 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Grażyna Wróblewska Arbitrzy: Sławomir Piotr Szepietowski

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2540/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Jolanta Orlik arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 1953/14 WYROK. z dnia 3 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams

Sygn. akt: KIO 1953/14 WYROK. z dnia 3 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Sygn. akt: KIO 1953/14 WYROK z dnia 3 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 marca 2013 r.

WYROK z dnia 26 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 575/13 WYROK z dnia 26 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący : Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 857/09 WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Izabela Kuciak Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 9 września 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 9 września 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 889/08 WYROK z dnia 9 września 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Luiza Łamejko Emil Kuriata Małgorzata Rakowska Protokolant: Magdalena Pazura

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 13 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

WYROK. z dnia 13 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Sygn. akt: KIO 2808/11 WYROK z dnia 13 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Katarzyna Ronikier-Dolańska Anna Packo Małgorzata Rakowska Protokolant: Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 stycznia 2011 r.

WYROK z dnia 11 stycznia 2011 r. WYROK z dnia 11 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2011 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 grudnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 grudnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2886/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 grudnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Franciszek Nawrot arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz Jarosław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 marca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 marca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 136/10 WYROK z dnia 8 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Członkowie: Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1278/12 WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 r. odwołania

Bardziej szczegółowo