KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym"

Transkrypt

1 KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Uzyskać ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym osób fizycznych osób prawnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Z uwagi na to,iż udzielenie ułatwienia płatniczego nie ma charakteru obligatoryjnego, organ badając przesłanki do zastosowania konkretnej ulgi bierze pod uwagę przedstawione przez Ciebie dowody. Na Tobie, jako wnioskodawcy, spoczywa obowiązek udokumentowania oraz określenia uzasadnionych względów społecznych lub gospodarczych, w szczególności możliwości Twoich możliwości płatniczych oraz uzasadnionego interesu Skarbu Państwa uniemożliwiających uiszczenie należności. Odpowiednimi dokumentami mogą być w szczególności, w przypadku : Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? 1) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: a) wyciągi bankowe o obrotach z rachunku przedsiębiorcy z ostatnich 3 miesięcy (każdy miesiąc odrębnie), b) deklaracje zaliczek na podatek dochodowy z ostatnich 3 miesięcy, c) potwierdzenie obecnego stanu posiadania uwzględniające ruchomości i nieruchomości d) dokumenty poświadczające stan materialny i rodzinny zobowiązanego (np. ilość i wiek osób pozostających na utrzymaniu, wynagrodzenie, itp.), e) inne dane potwierdzające sytuację finansową dłużnika ( raty kredytów, inne zobowiązania o charakterze finansowym, koszty utrzymania), f) aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, g) aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług (jeżeli przedsiębiorca jest jego płatnikiem), h) aktualne zaświadczenia z ZUS o braku zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. 2) osób fizycznych : a) Zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu osiąganego z tytułu: - uzyskanych świadczeń rentowych lub emerytalnych, a także świadczeń z pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego, - pobieranych zasiłków: rodzinnego, pielęgnacyjnego, wychowawczego, dla bezrobotnych. b) Dokument potwierdzający przysługujące prawa majątkowe w stosunku do majątku ruchomego i nieruchomego. c) Dokumenty potwierdzające stałe obciążenia z tytułu: - opłat za lokal mieszkalny - opłat za użytkowanie wieczyste - opłat za dostarczane media - spłat rat zaciągniętych kredytów - kosztów leczenia i rehabilitacji wnioskodawcy i osób będących we wspólnym gospodarstwie - obowiązku alimentacyjnego - innych zobowiązań d) Dokument wyjaśniający, czy współmałżonek i inni członkowie rodziny będący we wspólnym gospodarstwie pozostają bez pracy (zaświadczenie z urzędu pracy), czy też wspólnie przyczyniają się finansowo do utrzymania gospodarstwa domowego (zaświadczenie o osiąganym dochodzie). Wypełnij: Wniosek do Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku o udzielenie ułatwienia w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym. Wniosek sporządź samodzielnie lub skorzystaj z proponowanego przez nas wzoru załącznik nr 1 lub 2 do karty

2 Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? Gdzie załatwię sprawę? Co zrobi urząd? Jaki jest czas realizacji? Jak się odwołać? Informacje dodatkowe Podstawa prawna Wypełnij formularz zgodnie ze wzorem. Jeżeli podanie piszesz samodzielnie pamiętaj o zawarciu w nim żądania o które wnosisz, własnoręcznym podpisie. Usługa świadczona jest bezpłatnie. Jeżeli korzystasz z pełnomocnika, pamiętaj o wniesieniu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00zł na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku numer rachunku: tytułem opłata za pełnomocnictwo W przypadku wniosku o udzielenie ułatwienia płatniczego w postaci: rozłożenia należności na raty umorzenia należności dokumenty złóż w dowolnym, wybranym przez siebie terminie. Natomiast w przypadku odroczenia zapłaty wniosek złóż przed upływem terminu płatności należności Wniosek wraz z załącznikami możesz: wysłać pocztą na adres: Izba Celna w Białymstoku złożyć osobiście w kancelarii Izby Celnej w Białymstoku, Budynek A, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach Jesteśmy również dostępni pod adresem mailowym lub pod numerem telefonu Rozpatrzymy twój wniosek i w przypadku: 1) nieprawidłowo sporządzonego wniosku lub braku załączników, wezwiemy Cię do ich uzupełnienia w formie pisemnej, 2) gdy spełnisz warunki Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku w odniesieniu do: niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym - wyda decyzję należności cywilno prawnych zawrze z Tobą umowę cywilną Rozstrzygnięcie otrzymasz bez zbędnej zwłoki, jednakże załatwienie sprawy: wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu 2 miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania. Od decyzji służy Ci prawo wniesienia odwołania do Ministra Finansów, za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji. W sprawach cywilno-prawnych właściwym do rozstrzygania wynikłych sporów jest sąd cywilny właściwy dla siedziby Wierzyciela Więcej informacji uzyskasz w Centrum Informacji Służby Celnej pod numerem telefonu: lub Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964r., Nr 43,poz.296 ze zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

3 Załącznik Nr 1: 1. Nr sprawy: WNIOSEK O UDZIELENIE UŁATWIENIA PŁATNICZEGO W ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNO- PRAWNYCH lub NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM 2. NAZWA I ADRES ORGANU PODATKOWEGO: 2.1. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku 3. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY: 3.1. NIP : 3.2. REGON: 3.3. PESEL: 3.2. Imię i nazwisko (osoba fizyczna) / nazwa firmy (podmiot nie będący os. fizyczną) 3.4. Adres zamieszkania (osoba fizyczna) / siedziba firmy (podmiot nie będący os. fizyczną) 3.5. Telefon kontaktowy, fax, adres 4. ZWRACAM SIĘ Z WNIOSKIEM O : ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI: a) w całości b) w części do kwoty.. c) ilość rat d) wysokość raty 4.2. ODROCZENIE TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI: a) całości b) w części do kwoty.. c) w terminie do 4.3. UMORZENIE NALEŻNOŚCI : a) w całości b) w części do kwoty 5. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU: 2. KWOTA NALEŻNOŚCI :.. 6. UZASADNIENIE: 1 właściwe wypełnić w części od 4.1 do należy wskazać rodzaj należności oraz sygnaturę dokumentu/decyzji/mandatu wymierzającego/nakładającego zobowiązanie

4 7. Załączniki do wniosku: 1) 2) 3)... 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Załącznik nr 2 8. Nr sprawy WNIOSEK Wniosek o udzielenie ułatwienia płatniczego 9. NAZWA I ADRES ORGANU PODATKOWEGO: 9.1. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

5 10. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY NIP : REGON: PESEL: 3.2. Imię i nazwisko (osoba fizyczna) / nazwa firmy (podmiot nie będący os. fizyczną) Adres zamieszkania (osoba fizyczna) / siedziba firmy (podmiot nie będący os. fizyczną) Telefon kontaktowy: 11. Zwracam się z wnioskiem o: Rozłożenie na raty Rozł Proszę o podanie w zaświadczeniu informacji, czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest: a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości : TAK NIE b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych zobowiązań niż podatkowe: TAK NIE c) postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe: TAK NIE dotyczące: a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów: TAK NIE b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty: TAK NIE Zaświadczenie potrzebne jest do przedłożenia w...w celu 12. Ilość egzemplarzy zaświadczenia: 13. Załączniki do wniosku:. (miejscowość, data).. (podpis, pieczątka)

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK Nr Poltax:. (wypełnia organ podatkowy) Nr BA... (wypełnia organ podatkowy) WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. (imię

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu 1/2 Nr 0004/2011/EP Data zatwierdzenia:

Bardziej szczegółowo

Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS

Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS Publikacja bezpłatna Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników dla płatników składek 1 9 3 4 2 0 1 4 spis treści 1 Co znajdziesz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS

JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS Publikacja bezpłatna Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników dla płatników składek 1 9 3 4 2 0 1 4 spis treści 1 Co znajdziesz

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie prawa pomocy

Wniosek o przyznanie prawa pomocy WZÓR NR 117 WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY PRAWNEJ W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM ADMINISTRACYJNYM UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI PPF Wniosek o przyznanie prawa pomocy

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj:

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj: PORADNIK DLA PRZYSZŁEGO PRZEDSIĘBIORCY KROK PIERWSZY: Urząd Gminy Jeżeli masz już plan na otworzenie własnej działalności gospodarczej, pierwsze kroki powinieneś skierować do urzędu gminy na terenie, której

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1257 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1257 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1257 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku UMORZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK

Krok po kroku UMORZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK Publikacja bezpłatna Krok po kroku UMORZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK dla przedsiębiorców opłacających składki tylko na własne ubezpieczenia dla płatników składek 1 9 3 4 2 0 1 4 krok po kroku 1 Co

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/272 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! spis treści 1 Wstęp 3 Twoje prawa i obowiązki 5 Jakie masz prawa jako płatnik składek? 5 Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj

Bardziej szczegółowo