Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach. Spotkanie 2 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach. Spotkanie 2 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting)"

Transkrypt

1 Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 2 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting)

2 Czym się będziemy zajmować? Podsumowanie spotkania 1 PrzeŜyjmy to jeszcze raz czyli jak tradycyjnie podchodzi się do ryzyk w projekcie Agile nowe sposoby radzenia sobie z wymagającymi projektami Czynnik ludzki Jak ustalić czego potrzebuje Klient

3 Podsumowanie spotkania 1 Wishlist: -więcej na temat ryzyka w PRINCE2 oraz PMBOK -ryzyko, a testowanie -więcej na temat oprogramowania -praktyczne przykłady zarządzania ryzykami -najczęstsze ryzyka i sposoby postępowania z nimi -definiowanie ryzyk -ITIL -PRINCE2 -lekkie metodyki i narzędzia wspomagające -jaśniejsze omówienie róŝnic w metodykach, przykłady -jak rozmawiać z klientem po analizie ryzyka -a gdzie ludzie -ryzyko a intuicja, przeczucie i nos -pamiętnik Tompkinsa

4 Czemu projekty się nie udają? Główne ryzyka dla projektów IT: 1) Problemy z harmonogramem 2) Inflacja wymagań 3) Utrata pracowników 4) Niepełne i niespójne specyfikacje 5) Niska produktywność Źródło: Tom DeMarco, Timothy Lister Waltzing with Bears: Managing Risk on Software Projects

5 PRINCE2 Krótkie podsumowanie: Uniwersalna Ramy do realizacji projektu oparte na dobrych praktykach Nacisk na uzasadnienie biznesowe projektu Planowanie produktowe, a nie działaniowe Wspiera zarządzanie ryzykiem Skupia w komitecie sterującym 3 strony: inwestora, uŝytkownika oraz wykonawcę, którzy odpowiadają za decycje strategiczne (zarządzanie przez wyjątki). BieŜącym zarządzaniem zajmuje się Kierownik Projektu. Zapewnia definicję ról i ich obowiązków

6 PRINCE2 Korzyści: Sprawdzona metodologia Brak opłat licencyjnych Łatwy dostęp do wiedzy Znaczna uniwersalność Zapewnia wspólny język dla wszystkich stron MoŜna łączyć np. z PMBOK Ale: Niewłaściwie stosowana prowadzi do znacznej biurokracji Jest nastawiona na raczej spokojne środowiska

7 PRINCE2 jak to działa? Co jest potrzebne: Uzasadnienie biznesowe Ustalony zestaw oczekiwanych produktów Ustalony zestaw działań, które pozwolą wytworzyć produkty Zasoby do realizacji działań (w określonym czasie trwania) Dopasowanie organizacyjne

8 PRINCE2 techniki Planowanie produktowe: Struktura produktowa czego potrzebuje Klient Następstwa produktów Plan działań Harmonogram Sterowanie zmianami: Decyzje odnośnie zmian są podejmowane przez właściwe osoby i naleŝycie dokumentowane, a ich wpływ na projekt jest analizowany Przeglądy jakości: Czy produkt spełnia załoŝenia z opisu produktu?

9 PRINCE2 komponenty Uzasadnienie biznesowe (po co jest projekt -> podstawa do decyzji o kontynuacji) Struktura organizacyjne Plany Elementy sterowania Zarządzanie ryzykiem Jakość w środowisku projektowym Zarządzanie konfiguracją Sterowanie zmianami

10 PRINCE2 struktura Role: Komitet Sterujący (biznes, uŝytkownik, wykonawca) Kierownik Projektu (PM) Kierownicy Zespołów (wykonawczych) Wsparcie Projektu Nadzór Projektu

11 PRINCE2 procesy Strategiczne zarządzanie projektem Przygotowanie załoŝeń projektu Inicjowanie Projektu Sterowanie Etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktów Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu Planowanie Fazy Ŝycia projektu:

12 PRINCE2 dokumentacja PRINCE2 zaleca stosowanie systemu dokumentacji projektu. Dokumentacja jest porządkowana w teczki: projektu (np. uzasadnienie biznesowe, rejestr ryzyk), etapu, jakości oraz teczkę merytoryczną (np. konfiguracja) Analogicznie dokumentowane są wszystkie wymienione wcześniej elementy sterowania: Inicjowanie projektu Raporty o waŝnych wydarzeniach Raporty o istotnych odchyleniach Ocena odchyleń Ocena końcowa etapu Zamknięcie projektu Tolerancja

13 PRINCE2 dokumentacja PRINCE2 zakłada, Ŝe członkowie Komitetu Sterującego nie muszą się angaŝować w codzienne Ŝycie projektu. Podejmują decyzję wyłączenie w wypadku znaczących odstępstw od planu. Obawa o status projektu jest minimalizowana dzięki zapewnieniu im informacji o zdarzeniach wymagających ich uwagi oraz regularnym informacjom (w ramach sterowania etapem)

14 PRINCE2 ryzyko Źródło: Managing successful projects with Prince2 (2005)

15 PRINCE2 ryzyko Ocena zdrowia projektu ryzyka: Czy istnieje rejestr ryzyk? Czy jest aktualizowany? Czy dla kaŝdego planu identyfikuje się i analizuje ryzyka oraz odpowiednio działa? Czy jest uŝywana formalna procedura zarządzania ryzykiem? Czy ocena ryzyka jest częścią kaŝdego zakończenia etapu? Czy główne ryzyka były ujęte w uzasadnieniu biznesowym? Czy zostali zidentyfikowani właściciele ryzyk? Czy ryzyka są monitorowane wystarczająco regularnie? Czy ocena ryzyka następuje przy okazji analizowania kaŝdego wniosku o znaczącą zmianę? Czy oceniono prawdopodobieństwo i skutki ryzyk? Czy podjęto odpowiednie działania w celu przeciwstawienia się ryzykom tam, gdzie to konieczne? Czy przygotowano plany awaryjne? Czy objęto wszystkie oczywiste ryzyka? Czy ryzyka i przeciwdziałanie im zostały omówione z Komitetem Sterującym? Czy podjęto odpowiednie działania, gdy było to konieczne? Czy przy zmianie planów dokonano ponownej analizy ryzyk? Źródło: Managing successful projects with Prince2 (2005)

16 Czemu projekty się nie udają?

17 RóŜnica podejście do zmian Źródło: PMBOK (2004)

18 RóŜnice w podejściach do PM Tradycyjne PM Wiemy co i jak chcemy zrobić oraz jaki będzie czas i budŝet. Działamy w oparciu o plan przygotowany na początku. Adaptacyjne Wiemy mniej więcej co mamy zrobić, ale metody nie muszą być jasne. Czas i budŝet są znane. W miarę jak odkrywamy nowe elementy trzeba modyfikować plany Ekstremalne Brak pewności co do celu, metod oraz czasu i budŝetu. Odkrywamy na bieŝąco. Źródło: Tradycyjne zarządzanie projektami a podejście adaptacyjne i extremalne, Chomicz, Spica

19 RóŜnice w podejściach do PM Tradycyjne PM Zdefiniowane wymagania Planowanie zadań Planowanie i kontrola pracy Postęp projektu mierzony w zadaniach wykonanych Produkt zgodny z planem Agile Definiowanie wymagań w miarę jak się pojawiają Planowanie funkcjonalności Samokontrola Postęp projektu określa funkcjonalność Produkt zaspokajający potrzeby Klienta Źródło: Tradycyjne zarządzanie projektami a podejście adaptacyjne i extremalne, Chomicz, Spica

20 RóŜnice w podejściach do PM Tradycyjne metodyki skupiają się na zapewnieniu zgodności z pierwotnie stworzonym planem Armia zawsze przygotowuje się do poprzedniej wojny Metodyki z nurtu Agile zakładają, Ŝe wymagania się zmienią i dlatego teŝ zapewniają środowisko w którym łatwo jest wprowadzać zmiany w odpowiedzi na zmieniające się priorytety Klienta

21 Agile We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value: Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the item on the right, we value the items on the left more. Źródło:

22 Agile Warto zauwaŝyć, Ŝe nie oznacza to całkowitego odrzucenia narzędzi i technik tradycyjnego zarządzania projektami. Narzędzia te (np. metody zarządzania ryzykiem, system dokumentacji decyzji) mogą być wykorzystywane nadal, ale w innym środowisku projektowym i w oparciu o analizę potrzeb. Kluczowe staje się budowanie zespołu projektowego. Proces zarządzania projektem nie ma być powtarzalny, ale rzetelny. Uwaga poboczna de facto Klienta interesują rezultaty, a nie metodyka. Chce dostać rezultaty i czuć się bezpiecznie w procesie.

23 Zasady na przykładzie APM Wytwarzanie produktu: Wytwarzanie iteracyjne oparte na elementach funkcjonalności Doskonałość techniczna Dostarczenie Klientowi wartości Styl zarządzania przywódczo-współpracujący: Budowa adaptacyjnych zespołów Upraszczanie Zachęcanie do eksploracji Źródło: APM: Agile Project Management, Highsmith

24 Zasady na przykładzie APM Struktura procesu APM: Źródło: APM: Agile Project Management, Highsmith

25 Scrum Scrum: 1986 Nonaka i Takeuchi The New New Product Development Game (HBR) Początek lat 90-tych Ken Schwaber, Jeff Sutherland

26 Scrum - role Role: Właściciel produktu (zapewnia priorytety dla funkcjonalności zebranych w listę zaległości produktu) Scrum Master (coaching oraz zapewnianie, Ŝe zespół ma najlepsze moŝliwe warunki do pracy) Zespół (5-9 osób; ustalenie podziału pracy) Grafiki:

27 Scrum Jak to działa?

28 Scrum - proces Lista zaległości baza funkcjonalności uporządkowana wg. wagi dla Klienta Zaległości sprintu najwaŝniejsze elementy z listy zaległości produktu wybrane do implementacji w sprincie Codzienne spotkanie Scrum usuwanie problemów zespołu: co zrobiłem wczoraj, co zrobię dziś, co mi przeszkadza Demonstracja funkcjonalności wytworzonych w ramach sprintu

29 Czemu ludzie są istotni? Dobierz sobie odpowiednich ludzi, a wtedy niezaleŝnie od tego jaki popełnisz błąd, ci ludzie cię uratują Wymienność ludzi? Tom DeMarco: 1) Najlepszy programista 10 razy lepszy od najgorszego 2) Najlepszy programista 2,5 raza lepszy niŝ mediana 3) Górna połowa 2 razy lepsza od dolnej połowy

30 Czynnik ludzki Najlepsi przywódcy to tacy, których istnienia ludzie nie dostrzegają. Stopień niŝej to tacy, których ludzie cenią i szanują. Potem tacy, których się boją; wreszcie tacy, których nienawidzą. Kiedy najlepszy z przywódców skończy swą pracę ludzie mówią: 'zrobiliśmy to sami'. Lao-tse Zadaniem menedŝera nie jest zmuszanie ludzi do pracy, a stwarzanie im warunków do pracy Tom DeMarco

31 Czynnik ludzki Jak zrujnować zespół (Tom DeMarco): 1. defensywne zarządzanie 2. biurokracja 3. fizyczne oddalenie 4. rozdrabnianie obowiązków pracowników 5. praca nad produktem z którego nie moŝna być dumnym z powodu kiepskiej jakości 6. "lipny" - nierealny termin projektu ( 9 kobiet ) 7. przeciwdziałanie powstawaniu klik 8. nachalne motywowanie 9. praca w nadgodzinach

32 Czynnik ludzki Jak stworzyć warunki do ukształtowania się zespołu (Tom DeMarco): 1. kult jakości 2. zapewnić ludziom świadomość swoich dokonań 3. atmosfera elitarności 4. dopuszczać i promować róŝnorodność 5. utrzymywać i chronić sprawdzone zespoły 6. wyznaczać kierunki strategiczne, a nie taktyczne

33 Specyfikacja Klasyczne podejście: Przypadki uŝycia + use case diagrams Ale moŝna teŝ inaczej: user stories + prototypy + testy Przykład praktyczny

34 Podsumowanie Ewaluacja Materiały do wykładu:

35 Podsumowanie Dziękuję

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach. Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT ( Consulting

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach. Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT ( Consulting Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT ( Consulting Czym się będziemy zajmować? Wsparcie narzędziowe: Ryzyko jak z nim postępować Ryzyko w projektach

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska - 1 - Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Katedra Inżynierii Systemów i Baz Danych Imię i nazwisko dyplomanta: Maciej Pardo Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np.

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 234, 2010 Angelika Wodecka-Hyjek Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów 1. Wprowadzenie Współczesne organizacje borykając się z turbulentnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Filozofia Agile. Michał Leśniak, trener wiodący Agile Project Management. Michal.Lesniak@altkom.pl. Potwierdzenie znaków handlowych

Filozofia Agile. Michał Leśniak, trener wiodący Agile Project Management. Michal.Lesniak@altkom.pl. Potwierdzenie znaków handlowych Filozofia Agile Michał Leśniak, trener wiodący Agile Project Management Michal.Lesniak@altkom.pl 0 Potwierdzenie znaków handlowych The APMG-International Agile Project Management i logo Swirl Device jest

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami 1. Metodyka zarządzania projektami podstawy definicyjne Punktem wyjścia dla zdefiniowania i wyjaśnienia pojęcia metodyki zarządzania projektami powinno

Bardziej szczegółowo

System Kanban w administracji publicznej. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

System Kanban w administracji publicznej. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 421 Tomasz Ordysiński Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu System Kanban w administracji publicznej 1. Ws t ę p Współcześnie ekonomia oraz sprawy związane z szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI JAKO ELASTYCZNE NARZĘDZIE STRATEGII KONKUROWANIA POPRZEZ INNOWACJĘ

ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI JAKO ELASTYCZNE NARZĘDZIE STRATEGII KONKUROWANIA POPRZEZ INNOWACJĘ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 11 (272) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego t.kopczynski@ue.poznan.pl ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Architectura 12 (3) 2013, 149 160. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architectura 12 (3) 2013, 149 160. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Architectura 12 (3) 2013, 149 160 ZASTOSOWANIE METODYKI PRINCE2 DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘWZIĘCIEM BUDOWLANYM Wojciech Czaczkowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo