Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Ul{lA EURPEJsKA lnnowacyjna GOSPODARKA EURPEJ5Kl FUNDu5z HZWJU RE6l0NALNE6 Prjekt wspfinanswany ze rdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Wrcaw, 2OtZ,t,I3 LAW PARTNER Sp. z.. Ul. Trawwa 35^l7,54-64 Wrcaw, NIP: , REGON: W związku z realizacjąprjektu,,wdrzenie strategii eksprtwej w Law Paftner Sp. z.." wspfinanswaneg z Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka na lata , Dziaanie 6,,,Paszprt d ekspftu" zaprasza d skadania fert na usugi dradcze związane z wdreniem strategii ekspftwej Law Partner Sp. z.. na rynki niemiecki, francuski, hlenderski, czeski i brytyjski I. OPIS SPOSOBU PRaiGOTOWANIA OFERTY: r pwinna zstać zzna w frmie: pisemnej. Qeny w niej pdane pwinny zstać wyrane ryfrw, pwinna być napisana w jzyku plskim, czytelnie i trwaą techniką pwinna bejmwać caćzamwienia (wzr pwinna zstać sprządzna na zaącznym d niniejszeg zapytania fertweg wzrze fe stanwi zaącznik nr ) fe lawaftćfe. fefta pwinna zawierać c najmniej: cen przedmitu zamwienia, pis pzedmitu zamwienia, Termin realizacji zamwienia, Termin wanciferty. Wszystkie dkumen ptwierdzające spenienie kryteriw krelnych w punkcie V ryginaw lub kpii ptwierdznych za zgdnć z ryginaem. il. PIs pwinny zstać zamieszczne w frmie PRZEDMITU ZAMWIENIA: Pzedmitem zamwienia są usugi dradcze związane z wdreniem strategii eksprtwej raz ekspansją firmy Law Partner Sp. z.. na nastpujące rynki zagraniczne: Niemry, Francja, Hlandia, Czechy, Wielka Brytania, Na usugi dradcze skadają si:.. pracwanie kncepcji wizerunku firmy na rynkach niemieckim, francuskim, hlenderskim, czeskim, angielskim, (w tym prje graficzne dkumentw i znaku firmweg); tumaczenie strny internetwej firmy i dkumentw na jzyk niemiecki, francuski, hlenderski, czeski, angielski; zakup bazy danych ptencjalnych panerw bizneswych na rynkach niemieckim, francuskim, hlenderskim, czeskim, bryjskim; zakup usug prawnych związanych z wyszukiwaniem francuskim, hlenderskim, czeskim, bffiskim; i dbrem paftnerw na rynkach niemieckim, usugi dradcze z zakresu selekcjnwania ptencjalnych klientw na rynkach niemieckim, francuskim, hlenderskim, czeskim, br jskim; usugi w zakresie rganizacji sptka z wyselekcjnwanymi ptencjalnymi kntrahentami niemieckimi, i, hlenderski m i, czeski mi, bryjskim i; dziaania prmryjne w Internecie, rynki dcelwe: Niemry, Francja, Hlandia, Czechy, Wielka Brytania; fra ncuskim zlganizwanie misji gspdarczej Brytanii; w Niemczech, we Francji, w Hlandii, w czechach, w wielkiej I-aulp"AB.TTIIER J Wrctet bw raraer 59 u. NlP PL E REGON XRS 00fi) w V.}rwFarinerF,l r Tnwąn 35a/ Prazes'/ar

2 l N -.;lfrffiffie NWAcY., NA GsPDARKA NARDOWA9lMTia A rpd\c PĄekt wspfinanswany ze rdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Br,gg"l"9,lllu..O..pe_r_a_c_y_j_n_e,g,_lnnvracyjna G spdarka na lata ZOg7-20'3 rganizacja sptka z ptencjalnymi paftnerami handlwymi na misjach gspdarczych w Niemczech, we Francji, w Hlandii, w Czechach, w Wielkiej Bfianii; kreślenie ptencjalnych panerw handlwych, przygtwania fert wspprary raz negcjacji handlwych na misji gspdarczej w Niemczech, Francji, Hlandii, Czechach, Wielkiej Brytanii. IIL TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamwienia d 3LI2,203 rku. Realizacja pszczeglnych usug dradczych musi przebiegać zgdnie z pzedstawinym pniej harmngramem: Termin realizacji Usuga dradcza Nr Opracwanie kncepcji wizerunku firmy na rynkach dcelwych (w tym d 3Ll2.20I2r, pr;ekty graficzne dkumentw i znaku firmweg) Rvnek dcelwv : Niemcv. Francia. Hlandia. Czechv. Wie ka BMania. Tumaczenie strny internetwej firmy i dkumentw na jzyk niemiecki, francuski, hlenderski, czeski, angielski. d 3Lt2,20I2r. Rynek dcelwy: Niemcv. Francia, Hlandia, Czechv. Wielka BMania. 3 Zakup bazy danych ptencjalnych partnerw bizneswych na rynku niemieckim, francuskim, hlenderskim, czeskim, brfijskim. Rynek dcelwv: Niemcv, Francja. Hlandia, Czechv, Wielka BMania. d 3I.I2,20t2r. Niemczech, FranQi, Hlandii, Czechach, Wielkiej Brytanii. Rvnek dcelwv: Niemcv Franria Hnlanrlia Czerhv Wielk: Rnć:nia r. Usugi wyszukiwania 4 Usugi dradcze z i dbru partnerw na rynku dcelwym w zakresu selekcjnwania ptencjalnych klientw w Niemczech, FranQi, Hlandii, Czechach, Wielkiej Brytanii. Rynek dcelwv: Niemcv, Francia. Hlandia. Czechv, Wielka BMania. Organizacja sptka z ptencjalnymi kntrahentami z Niemiec, Francji, Hlandii, Czech, Wielkiej Brytanii. Rynek dcelwv: Niemcv, Francja. Hlandia, Czechv. Wielka BMania. Pzeprwadzenie kampanii prmryjnej w Internecie. Rynek dcelwy: Niemry, Francja, Hlandia, Czechy, Wielka Bfiania. Zrganizwanie misji gspdarczej w Niemczech, we Francji, w Hlandii, w Czechach, w Wielkiej Brytanii. Rynek dcelwv: Niemcv, Francja, Hlandia. Czechv, Wielka BMania. Organizacja sptka z ptencjalnymi partnerami handlwymi na misji gspdarczej W Niemczech, We Francji, W Hlandii, w Czechach, w Wielkiej Brytanii. Rvnek dcelwv: Niemcv. Francia. Hlandia. Czechv. Wielka BMania. Okrelenie ptencjalnych partnerw handlwych, przygtwania fert wsppracy raz negcjacji handlwych na misji ,06,203r. 0.0, r, 0.0, r. raz O \2.203r. gspdarczej w Niemczech, Francji, Hlandii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Rynek dcelvw: Niemry, Francia. Hlandia, Czechy, Wielka BMania. Miejsce realizacji zamwienia: IV.TERMIN 07, t,i2,20i3r, LtZ.20t3r. 0, L72.20l3r, 0. Ul. Trawwa 35Alt,54-6L4 Wrcaw wncrferty Ofefta musi być wana c najmniej 30 dni, i,awdpartn'er l,jl Pćrarerstr I ą. NlP PL ;ljt;',i[#/, ltrffi*ti rvwjawpartrrr.pl - -

3 ą ą ć ć ą ą ć Ś ą Ś ą Ą ą ą ć ą ą ą ą ą ą Ł ą ą Ą

4 ln NOWACYJNA GOSPODARKA NARDWA 9lMiaa A,"ffit{;fiiiffi,t3 5]\cia E Prjekt wspffinanswany ze rdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach O Oferent dyspnuje ekspeem psiadającym dwiadczenie w dziedzinie ICT (c jest pwiadczne dyplmem lub cerffi katem) - Oferent dyspnuje c najmniej jednym ekspeftem psiadającym dwiadczenie w zakresie ICT - Oferent nie dyspnuje ekpeftem psiadająrym dwiadczenie w zakresie ICI pkt. 0 pkt, Warunkiem przyznania dpwiedniej liczby punktw w ramach daneg kryterium jest zamieszczenie w fercie d pwied nich infrmacj i ptwierdzająrych spenien ie krelneg kryteri um. Ilcipunlcw za pszczeglne kryteria zstaną zsumwane i bdą stanwić kcwą cen fe. Za najkrzystniejszą zstanie uznana fefta, ktra uzyskaa najwyszą kcwą cen. VI. SPOSÓB OBLICZANIA CENYW SKŁADANEJ OFERCIE: Oferta cenwa pwinna zstać znana frmularzu, ktreg wzr stanwi zaącznik nr d niniejszeg zapytania feweg, Oferwana cena pwinna zawierać wszystkie ksz związane z realizacją zamwienia, w tym kszty djazdw. Ceny nalezy pdawać w rzbiciu na cen brutt, nett raz pdatek VAT (stawka raz kwta pdatku VAT) w frmie ryfrwej w PLN, z vlyszczeglnieniem cen nett, brutt i pdatku VAT dla kadeg dziaania, VII. MlEJscE l TERMIN złenia FERTY; Termin skadania feft: Ofert nalezy zyćw terminie d dnia rku, d gdziny 6.00 w frmie zgdnej ze wskazaniem zamawiająceg w pk. I, w siedzibie Zamawiająceg: Ul. Trawwa 35AlL,54-6t4 Wrcaw lub na adres VIII. ROZSTRZYG NICI E/ WYBOR OFERTY Rzstrzygnicie prcesu wybru fe dbdzie si w terminie d 5 dni rbczych d daty zakczenia terminu skadania fert. Wyniki rzstrzygnicia wybru ferty zstaną publikwane na strnie internetwej Zamawiająceg: www. lawpaner. pl Ix. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACII I WYJAŚNIEŃ Szczegwych infrmacji na temat przedmitu zamwienia udziela Wjciech Szydwski, tel: (7) , X. ZAŁĄCZNIKI.Wzr J{,ic.l:::Ą fe (pdpis) ffi;ffi; *ryrartąer 4

5 ą ą ą ą ą Żą ć Ó

6 ą ą Ó Ó

7 Ó ą ą

8 ą

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, 00-631 Warszawa pland@iaeste.rg www.iaeste.pl INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach prgramu IAESTE w 2015 rku Internatinal Assciatin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PłaceRachunki Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 11 40-129 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Kamerados Sp. z o.o. ul. Leopolda 31 40-189 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Mawey Sp. z o.o. ul. Zwycięska 56/2 53-033 Wrocław Wrocław, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo