LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12"

Transkrypt

1 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12

2 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l:::::: Wladze rektrskie Kadencj a I Kadencj a I I 2.DzialalnS6 Senatu i Rektra Sklad Senatu - kadencja Sktad Senatu - kadencja Kmisje UwB Uchwaty Senatu Zarzqdzenia Rektra Decyzje Jednstki rganizacyjne Studia i studenci...i7 3.1 Rekrutacjana studia vty2sze Ksztalcenie w liczbach JakSi ksztalcenia DzialalnSi studencka Sprawy studenckie MbilnSd student6w Studia dktranckie Studia pdyplmwe Zawdwa prmcja student6w i abslwent6w Pracwnicy Uniwersltetu auczyciele akademiccy Pracwnicy niebed4cy nauczycielami akademickimi DzialalnS6 naukwa Finanswanie badari Rzw6j naukwy Publikacje i knferencje

3 Uniwersytetvt Bialymstku Sprawzdanie z dzialalnicitu rku akademickim 201 1/ Wsp6lpraca z zagranicq Migdzynardwa wsp6lpraca naukwa Wymiana miqdzynardwa w ramach Prgramu LlP-Erasmus..., Inne prgramy miqdzynardwe Bibliteka, wydawnictwa System bibliteczn-infrmacyjny Wydawnictwa Orgarizacjai zarzqdzanie Uniwersytetem Dzial Infrmacji i Prmcji Zarzqdzanie prjektami Systemy i sieci infrmatyczne Zam6wienia publiczne Finanse Sprawzdanie z wyknania planu rzeczw-frnansweg Uniwersytetu w Bialymstku zark2}ll r Wyknanie planu rzeczw-frnansweg Uniwersytetu w Bialymstku za kres I-lV 2012 r. wg stanu ksipgweg na dzieri r Inwestycje i remnty Realizacjazadaninwestycyjnych Rbty budwlan-mntazwe w rku akademickim 20ll/ Zak\adwy Fundusz Swiadczeri Scjalnych......,., Inne bszary dzialalnsci Fundacja Uniwersytetu w Bialymstku I2.2Uniwersytet III Wieku Ch6r Akademicki Wschdni Osrdek Transferu Technlsii

4 Uniwercytet v) Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnsci w rku akademickim 20 I I /20 I 2 Wstpp W krewaniu tzsamsci naszeg Uniwersytetu isttne jest ustawiczne stawianie pytah pdstawwe funkcje i frmy ichrealizacji. Winni5my w tym rku kalendarzwym wystqpid z wniskiem uprawnienia dktrskie z matematyki, gdyz nie wiem czy bgdziemy mieli lepsz4 sytuacjp kadrw4. Isttnym miernikiem pstgpu pracy naukwej jest bwiem liczba nadanych stpni i tytul6w naukwych. Z zadwleniem zatem bserwujemy systematyczny rzw6j naukwy kadry akademickiej Uniwersltetu. W mininym rku I pracwnik uzyskal tytui prfesra, 11 pracwnik6w stpieri naukwy dktra habilitwaneg, a stpieri naukwy dktra zdbyl 2l mldych pracwnik6w naukwych. W jednstkach rganizacyjnych Uniwersltetu przeprwadzn 28 przewd6w dktrskich. Obecnie wuczelni zatrudninych jest 213 samdzielnych pracwnik6w naukwych (24,2Y g6lu kadry akademickiej), w tym 60 s6b z tytulem prfesra. W zwiqzku z si4gnipciem wieku emery'talneg nast4pil zmniejszenie, w stsunku d lat ubieglych, liczby prfesr6w ty.tularnych. Systematycznie natmiast wzrasta liczba pracwnik6w zatrudninych na stanwisku prfesra Uniwersltetu w Bialymstku, w chwili becnej stanwiq ni 15,4/ pracwnik6w naukw-dydaktycznych. Adiunkci stanwi4 36,504 zatrudninych, asystenci 25,0A, zas v,rykladwcy i starsi wykladwcy I l,ia. Chcialbym pdkreslii, 2e w statnich siedmiu latach w naszym Uniwersytecie tytul naukwy trzymal 27 prfesr6w, 84 sby zrealizwaly habilitacjg i a2 190 s6b dktrat. Pr6wnuj4c sig z innymi uniwersytetami, a czynilem t wielkrtnie w statniej kadencji bed4c wiceprzewdnicz4cym Knferencji Rektr6w Uniwersytet6w Plskich (KRUP), jestesmy rzeczywricie dynamiczm i z wielkimi perspektywami rzwjwymi. Martwily mnie i jest t gl6wny prblem funkcjnwania Uniwersytetu, wynagrdzenia pracwnik6w, niemilsiernie niskie, wrqcz upkarzaj4ce w niekt6rych grupach. St4d chyba jui zawsze bedzie t naszym prblemem - jak i sk4d pzyskiwad Srdki pzabudletwe? Inny isttny prblem t wielsi akt6w prawnych i prcedury prawn-administracyjne. DszliSmy d wielu absurd6w i ztym nie mzna sie gdzii. S4dzg takhe, ze becnie prze?ywamy kryzys humanistyczneg kapitalu wsp6lczesneg Uniwersytetu. Obawiam sie, 2e nakazy administracyjne i zagubina hierarchia wartsci m2e zaprwadzii nas na manwce. ie wszystk bwiem w uniwersyteckiej edukacji da sig spienigzy(, i ukierunkwac na zaw6d i zatrudnienie p studiach. Studia t prces, rzpczecre budwania kapitalu ludzkieg, a becnie, jak zauwazam, jest t czqst Zle ukierunkwane i wypa czarte. Gubimy sbq-czlwieka wielwarstwwe g. W najblizszych latach bgdziemy funkcjnwali pd wielkq presj4 refrmwania plskiej edukacji, aby uczyni6 student6w bafiziej kreatywnymi, tw6rczymi, mniej dprnymi na wiedzg. Od 2005 rku na inauguracjach staralem sip zwracat uwagq na isttg studiwania, na nrmy, kt6rymi winnismy siq kierwad w danym rku akademickim:,,uczymy sig nie dla szkly, ale dla 2ycia",,,Miej dwagp pslugiwa6 sie wlasn4 m4drsci4",,,rads6 jest w nauce (wiedzy)",,,mgdrzec ma zawsze bgactw w samym sbie",,,miej dwagg pslugiwa6 sig wlasn4 m4drsci4",,,czlwiekbez nauki nie ma Zadnej wiedzy". Uwazam, 2e tym winnismy ci4gle pamipta6, gdy? bgdziemy ustawicznie pdejmwa6 prblem: czy rzbudwa szklnictwa wylszeg, jak zasada wlneg rynku, nie dprwadzila nas na manwce? Czy wsp6lczesny maturzysta testwy ptrafi studiwa6 czy tylk przyswaja6 i dtwarzac przekazywane infrmacje?

5 Universytet w Bialymstku Sprattzdanie z dzialalnici tu rku akademickim 201 l/2012 Musimy i nieustannie pdejmujemy prblem zr^)mienia i eliminwania pasywneg knsumpcjnizmu. Ale czy studenci teg chc4 sa d teg przygtwani i czy me r6wnaj4 w d6l? Sadzg, 2e wr6ci takhe prblem federacji uczelni v'rylszych, c tak sig staralem w ci4gu swich kadencji. Jaki jest sens rywalizwat studenta, nauke sytuwa6 na drugim planie w takim reginie i miescie jak Bialystk, kiedy m2emy we wsp6lncie uczelnianej przedstawid bgaty wachlarz fert edukacyjnych i stwrzyi silne rady naukwe, kt6re mg4 zaistnie6 pprzez zesplwe badania na mapie Plski, Eurpy i Swiata. Uniwersytetu w, Prf. dr hab.

6 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 I/201 2 DzialalnS6 dydaktyczna W mrjaj4cym rku akademickim uczelnia kntynuwala prces pszerzania i uatrakcyjniania ferty prgramwej. Pwlan nwy kierunek studi6w (bilgia z gegrafrq), uruchmin dwa nwe pzimy ksztalcenia kierunk6w istniej4cych (filzfia II stpnia, bezpieczeristw nardwe II stpnia) raz 6 nwych specjalnsci w ramach kierunk6w juz funkcjnuj4cych (fizyka, pedag gika raz scj lgia). Uniwersytet wykrzystywal w dydaktyce innwacyjne frmy nauczania (e-learning, blended learning, wsp6lpraca z przedsigbircami) i rzwijal idee edukacji ustawicznej, czym Swiadczy dalszy rzwj studi6w pdyplmlvych. W rku akademickim 2010/201I pwlan 7 nwych studi6w pdyplm!\ych na Wydziale Prawa, a spsr6d realizwanych 26 studi6w pdyplmrvych trzy byly finanswane ze Srdk6w zevtnptrznych. W rku akademickim uczelnia musiala dstswa6 wewngtrzne uregulwania prawne d wymg6w znwelizwanej ustawy. Senat UwB przyj4l kilka wahnych dla calej splecznsci akademickiej uchwal dtyczqcych ksztalcenia. Byly t uchwaly w sprawie: zmianw Uczelnianym Systemie Zapewniania i Dsknalenia JakSci Ksztalcenia, wytycznych dla rad pdstawwych jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu kreslaj4cych zasady twrzenia prgram6w ksztalcenia dla kreslnych kierunk6w prfili i pzim6w ksztalcenia, plan6w i prgram6w studi6w dktranckich raz plan6w i prgram6w studi6w pdyplmwych, Regulaminu studi6w, Regulaminu studi6w dktranckich rcz Regulaminu studi6w pdyplmwych, zasad pbierania pat za Swiadczne uslugi edukacyjne raz trybu i warunk6w zw alniania z ty ch plat. Ze wzglgdu na kniecznsd kreslenia przez Senat UwB efekt6w ksztalcenia dla wszystkich prwadznych kierunk6w studi6w trwaly intensywne prace nad dstswaniem istniej4cych prgram6w ksztalcenia d Krajwych Ram Kwalifikacji. Studenci i dktranci O naszych studentach Swiadczy ich grmna aktywns6 na wielu plach: naukwym (58 k6l naukwych), splecznym (8 rganizaqi i stwarzyszeri studenckich), eklgicznym, kulturalnym (Ch6r Akademicki UwB) i sprtwym (AZS), c znacza, 2e uniwersytet stwarza studentm warunki d rzwju na wielu plaszczyznach raz realizacji zaintereswari, pasji, talent6w.25 student6w UwB trzymal stypendia ministrazasi4gniecia w nauce. asi studenci rganizwali bqd? wsp6lrganizwali stale cykliczne imprezy (m.in. Juwenalia, Adapciak, Studencki bel, Festiwal PrzedsiEbirczrici BOSS, Otwarte Mistrzstwa Akademik6w w Pilce Halwej, Szlachetna Paczka, Wisna Francuska). Z pwdzeniem wdra2an klejne etapy prgramu dzialah UwB na rzecz student6w niepelnsprawnych. Od rku 2012 wszyscy studenci studi6w stacjnarnych rzpczynaj4cy ksztalcenie pdpisujq umwq ramwe warunkach dplatnsci za uslugi edukacyjne. welizacja ustawy spwdwala znaczny spadek ilsci student6w trzymuj4cych stypendium za wyniki w nauce lub sprcie (becnie zastqpine stypendium rektra dla najlepszych student6w), wzrsla natmiast liczba stypendi6w scj alnych. Liczba dktrant6w na uczelni stale rsnie, c wi42e sig przede wszystkim z uruchamianiem klejnych studi6w dktranckich. Dktranci wykazujqcy sig du24 aktywnsci4 (przede wszystkim w dzialalnsci naukwej) trzymali stypendia ze Srdk6w pzstaj4cych w dyspzycji Uczelni raz ze Srdk6w zewngtrznych. Zawdwa prmcja student6w i abslwent6w Biur Karier Uniwersl'tetu w Bialymstku prwadzil pradnictw zawdwe, kt6reg celem jest przygtwanie student6w i abslwent6w d funkcjnwania na rynku pracy raz

7 Uniwersytet w Bialymstku - Spravzdanie z dzialalnici v, rku akademickim 20 I I /20 I 2 psrednictw pracy, pierajqce sie na wsp6lpracy z pracdawcami. We wsp6lpracy z Centrum Ksztalcenia Ustawiczneg w Bialymstku kntynuwane s4badania ls6w i karier abslwent6w Uniwersvtetu w Bialvmstku. DzialalnSd naukw-badawcza W mininym rku p raz pierwszy d 4 lat uzyskalismy v,ryzszq dtacjq z MiSW na pdtrzymanie ptencjalu naukweg pdstawwych jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu. Liczba prjekt6w badawczych realizwanych przez pracwnik6w Uniwersytetu nieznacznie wzrsla w stsunku d rku ubiegleg, w Uniwersytecie realizwane byly 82 prjekty finanswane przez Ministerstw auki i Szklnictwa Wylszeg (ardwy Prgram Rzwju Humanistyki) i ardwe Centrum auki raz rczpczpt realizacjp 2 prjekt6w fi nanswanych przez ardwe Centrum Badari i Rzwju (Wydzial Prawa). Znaczqcym sukcesem naszych naukwc6w byl uzyskanie w rk:u 2012 finanswania badari MAESTRO (Wydzial naukwych w knkursie C dla dswiadcznych naukwc6w - Bilgiczn-Chemiczny) raz w knkursie Fundacji na rzecz auki Plskiej pt.,,wsparcie prjekt6w z udzialem student6w, dktrant6w i uczestnik6w sta2y pdktrskich realizwanych w najlepszych zesplach badawczych w Plsce" - Prgram TEAM (Wydzial Fizyki). Ze Srdk6w eurpejskich prwadzne se badania naukwe na Wydziale Fizyki w ramach prjektu FATOMAS, frnanswaneg ze Srdk6w 7 Prgramu Ramweg ( ), a na Wydziale Pedaggiki i Psychlgii w ramach prjektu,,mind the Gap" z prgramu DAPHE III. Zrganizwan 40 knferencji naukwych, w tym 23 knferencje miedzynardwe. W rku 20ll znacznie unwczesnina zstala aparatura naukwa Uniwersytetu. Wydzial Bilgiczn-Chemiczny trzymal z Funduszu auki i Technlgii Plskiej dtacjg celwq na zakup zestawu aparatury d badan bakterii wadb6jczych ptencjalnym zastswaniu w prdukcji bilgicznych insektycyd6w, za{ z funduszy Prgramu Operacyjneg Rzw6j Plski Wschdniej , I Osi prirytetwej wczesna Gspdarka, Dzialanie 1.3 Wspieranie Innwacji realizwan prjekt "Utwrzenie Centrum Syntezy i Analizy BianTechn Uniwersytetu w Bialymstku". a Wydziale Fizyki realizwan prjekt SPILAB Krajweg Centrum anstruktur Magnetycznych d Zastswafi w Elektrnice Spinwej finanswany z Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet II. Infrastruktura strefy B+R. -qczna wartsi aparatury naukw-badawczej zakupinej w mininym rku wynisla zt. W rku 2012 dtacje celw4 (w kwcie zl) na realizacjg inwestycji w zakresie zakupu aparatury naukwej stanwi4cej dulq infrastrukturg badawczq pt.,,system kntrli dawek pchlanianych w materii migkkiej" uzyskal Wydziale Fizyki. DzialalnSd mipdrynardwa Uczelniapdpisala 2 umwy wsp6lpracy naukwej zpartnerami z Federacji Rsyjskiej raz Szwajcarii. W mininym rku zrealizwanych zstal 645 zagranicznych wyjazd6w sluzbwych m. in. w zwi4zkuzudzialem w knferencjach naukwych (ll2 vtyjazd6w, w tym 16 student6w) raz prwadzeniem prac naukw-badawczych i kwerend naukwych (218 wyjazd6w, w tym 6l student6w). W ramach prgramu LlP-Erasmus Uczelnia wsp6lpracuje ze 115 uczelniami partnerskimi zljnii Eurpejskiej, w tym z 3 uczelniami szwajcarskimi. W rku akademickim 201 lll2 za granic4 studiwal 121 student6w UwR, a 9 student6w wyjechal na praktyki. W naszej uczelni studiwal 32 student6w zagranicznych. Systematycznie zwipksza sig liczba

8 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 I/2012 pracwnik6w UwB v,ryjeldlajqcych z wykladami rm w celach szkleniwych na uczelnie zagraniczne. Z wykladami d uczelni partnerskich wyjechal 37 nauczycieli akademickich, aw celach szkleniwych 19 nauczycieli. Wyklady na UwB prwadzil 9 nauczycieli z zagranicy. Bibliteka Uniwersytecka W rku 20II rzszerzn Oddzial Wlneg Dstqpu pzwalajecy czytelnikm na samdzielne krzystanie z ksiegzbiru, w kt6rym wydrqbnin ksipgzbi6r fillgiczny. Kntynuwan r6wnie? prace nad utwrzeniem katalgu centralneg zbir6w biblitek sieci uniwersyteckiej. Systematycznie zwigksza siq wykrzystanie przez pracwnik6w Uniwersytetu prenumerwanych elektrnicznych baz danych. Liczba wejsi d baz danych za psrednictwem sieci uniwersyteckiej i z kmputer6w prywatnych wynisla pnad 681 tys., c znacza wzrst w stsunku d rku ubiegleg 43/, twart pnad 305 tysipcy strn i pbran pnad 56 tysiqcy pelnych tekst6w w plikach pdf. W ramach dzialalnsci naukwej zrganizwan dwa g6lnplskie seminaria:,,plskie Bibliteki Cyfrwe - dk4d zmierza:my?" raz,, Ksi4zka artystyczna". Odbyl sig r6wniez siedem sptkari z cyklu Pdlasie w badaniach naukwych raz trzy sptkania w ramach Pdlaskieg Frum Biblitekarzy. W listpadzie 20lT r. nast4pil urczyste twarcie Gabinetu Ryszarda Kaczrwskieg Ostatnieg Prezydenta RP na Uchdzstwie z udzialem malznki Prezydenta, Pani Karliny Kaczrwskiej. Wydawnictwa Wydawnictw Uniwersytetu w Bialymstku wydal w kresie sprawzdawczym klejnych 25 ksiqzek i kntynuwal aktywny udzial w krajwych targach ksi4zki naukwej, dbaj4c renmq uczelni najwy?szqjaksci4 edytrsk4 prezentwanych tam tytul6w. Wydawnictwa funkcjnuj4ce przy Uniwersytecie (Temida 2 i Trans Humana) wspmagaly aspiracje wydawnicze jeg pracwnik6w naukw-dydaktycznych wydaj4c 30 tm6w, uczestniczqc zarazem w ppularyzwaniu i dystrybucji wydawanych ksi4zek. Infrmacja i prmcja DzialalnS6 infrmacyjna i prmcja Uniwersltetu pierala sie na tradycyjnie stswanych frmach (prwadzenie strny internetwej UwB, udzial w targach edukacyjnych, sptkania zmldziez4 licealn4 w 25 miastach, czaspism,,asz Uniwersytet", bilbrdy w miastach pwiatwych wjew6dztwa, infrmacje przekazywane przez prasg, radi, tv i lkalne prtale internetwe ciekawych przedsiqwzieciach pdejmwanych przez Uniwersytet raz sukcesach pracwnik6w i student6w uczelni, udzial w rankingach uczelni itp.), jak tez nwych (np. prezentacja uczelni pprzez filmwy spt reklamwy wyswietlany w multipleksach, infrmatr naukwy UwB w jgzyku angielskim). Infrmatyka i infrm aty zacja W zakresie zapewniartia bslugi dzialalnsci system6w i sieci infrmatycznych uplywaj4cy rk akademicki byl kresem pwaznych pr6b weryfikuj4cych sprawnsd naszych sluzb. OdntwaliSmy tu i pwdzenia (uruchmienie kmunikacji cyfrwej w ramach systemu POLO) i pra2ki (dwie awarie system6w: kadrw-placweg i pczty elektrnicznej), z kt6rymi nasz persnel sbie pradzrl, ale s4 t sygnaly kniecznsci pwaznej mdernizacji wykrzystywanych instalacji. O sprawnsci uczelnianeg systemu zam6wieri publicznych Swiadczyi mae fakt przeprwadzenia w rku akademickim 37 pstqpwafl, w tym 28 przetarg6w niegranicznych w zam6wieniach na kwte prawie 7 mlnzl.

9 Universytet v) Bialymstku Spravtzdanie z dzialalnici v, rku akademickin 20 I I /20 I 2 Bilans Uniwersytetu w Biatymstku sprz4dzny na dzien 31 grudnia 2011 rku p strnie aktyw6w i pasyw6w zamknil siq sumq ,93 zl. Aktywa trwale wynisly ,84 zl (w 2005 r zl), a aktywa brtwe ,09 zl ( zl). alezy pdkreslid grmny wzrst maj4tku Uniwersytetu w latach Rachunekrysk6w i strat zark brtwy d r. d r. wykazal stratq nett I ,55 zl. a wynik finanswy mialy wplyw niezalehne zdarzenia gspdarcze. W rku 20ll zantwan mniejsze wplylvy ztytts\u czesneg w wysksci zl, nast4pil wzrst kszt6w z tytulu: wzrstu stawki pdatku VAT zl, zmiany kursu lita - wzrst zl, wyplaty wy?szych dpraw emerytalnych z tytulu zmiany przepis6w zl, rzliczenia wszystkich gdzin pnadwymiarwych z rku wzrst (zgdnie z Uchwalq nr 954 Senatu UwB). Wniesin wklad wlasny w finanswanie inwestycji uniwersy'teckich, w tym kampusu. Gspdarka finanswa Uniwersytetu byla prwadzna zgdnie z bwi4zujqcymi przepisami w sps6b prawidlwy i racjnalny, a jak wynika z pinii w zakresie badania sprawzdania finansweg przez niezalehneg biegleg rewidenta, sytuacja finanswa Uniwersl'tetu nie upwa2nia d ekspnwania zagrhenia jeg dzialalnsci w rku nastppnym. W tym kntekscie nale?y pdkre5li6, 2e na r. stan Srdk6w Uniwersytetu w Bialymstku na kntach i lkatach wynsil ,95 zl. Rk akademicki 20lll20l2 byl kresem prac nad nwym Statutem Uniwersytetu, przyjgtym przez Senat uchwal4 z dnia 4 kwietnia 2012 rku. Akt ten kreslil zasady rganizacji i funkcjnwania UwB zgdne z nwymi regulami zarzqdzania uczelniami wynikajqcymi z nwelizacjr Prawa szklnictwie wyzszym dknanej przez Parlament w 2011 r. Prirytetwq inwestycj4 Uniwersytetu w Bialymstku byla kntynuacja budwy kampusu przy ul. Cilkwskieg ( wartsci kl 250 mln zl) wsp6lfinanswana z funduszy unijnych w ramach prjektu:,,budwa Instytutu Bilgii raz Wydzialu Matematyki i Infrmatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniwym" realizwaneg w ramach Prgramu Operacyjneg Rzw6j Plski Wschdniej Prirytet I wczesna Gspdarka, Dzialanie: I.1 Infrastruktura Uczelni raz prjektu:,,budwa Wydzialu Fizyki raz Instytutu Chemii" realizwaneg w ramach Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Srdwisk Prirytet XIII Infrastruktura Szklnictwa Wylszeg, Dzialanie: 13.1 Infrastruktura Szklnictwa Wy2szeg. Waznq inwestycjq realizwan4 w ubieglym rku akademickim byla kntynuacja budwy auli Wydzialu Pedaggiki i Psychl gii przy ul. Swierkwej. W rku akademickim20lll20l2 realizwan 34 zadania inwestycyjne. Og6lem na inwestycje wydatkwan kwtg ,30 zl, z teg fundusze unijne ,40 zl (w tym: PORPW ,82 zl; POIiS l ,58 zl) raz Srdki Ministerstwa ,51 zl i Srdki wlasne Uniwersytetu ,19 zl. W ramach wspierania rzwju uczelni Dzial Zaruqdzania Prjektami UwB w 2011 rku bral udzial w realizacji zadah majqcych na celu skuteczne wydatkwanie i rzliczenie Srdk6w finanswych trzymanych przez uniwersytet na prjekty charakterze inwestycyjnym i edukacyjnym. Rk akademicki t - p reaktywacji - drugi rk dzial,alnsci Wschdnieg Osrdka Transferu Technlgii (WOTT), finanswaneg ze Srdk6w prjektwych. W kresie sprawzdawczym 20lll20l2 WOTT realizwil. dwa kluczwe prjekty, tj.:

10 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 20 I 1/201 2 Prjekt,,Reginalna Strategia Innwacji - budwa systemu wdralania" realizwany w ramach Prgramu Operacyjneg Kapital Ludzki, Dzialanie 8.2. Transfer wiedzy, Pddzialanie Reginalne Strategie Innwacji raz Prjekt,,Pdlaski Fundusz Stypendialny (PFS)" realizwany w ramach Prgramu Operacyjneg Kapital Ludzki, Dzialanie 8.2. Transfer wiedzy, PddziaLarrie Wsparcie dla wsp6lpracy sfery nauki i przedsigbirstw. Szczeg6lnie isttne jest tu wsparcie finanswe 32 dktrant6w UwB ksztalc4cych sip na kierunkach uznanych za szczeglnie isttne z punktu widzenia rzwju wjew6dztwa (kreslnych w Reginalnej Strategii Innwacji) przez udzielenie im stypendi6w dktranckich wyplacanych przez kres 12 miesiecy (w wysksci zl miesipcznie). l0

11 Uni\)ersvtet w Bialvmstku - Srawzdanie z dzialalnici w rku akafumickim 201 1/ Wla dze rektrskie 1.1 Kadencja Wladze rektrskie Uniwersytetu w Bialymstku w kadencji pracwaly w nastgpuj4cym skladzie: Rektr Prf. dr hab. Ierzy ikitrwicz Prrektrry Dr hab. Elzbieta Awramiuk, prf. UwB - ds. dydaktycznych i studenckich Dr hab. Beata Gdlewska-Zylkiewicz, prf. UwB - ds. nauki i wsp6lpracy z zagranicq Dr hab. Dariusz Kijwski, prf. UwB - ds. rganizacjr i rzwju uniwersytetu Dr hab. Marek Prniewski, prf. UwB - ds. eknmicznych i kntakt6w z reginem 1.2 Kadencja Klegium Elektr6w Uniwersl'tetu w Bialymstku w kwietniu i maju 2012 rku dknal wybru wladz rektrskich na czterletni4 kadenilq w nastgpuj4cym skladzie: Rektr Prf. dr hab. Lenard Etel Prrektrry Dr hab. Rbert Cibrwski, prf. UwB - ds. eknmicznych Dr hab. Beata Gdlewska-Zylkiewicz, prf. UwB - ds. nauki i wsp6lpracy z zagranicq Dr hab. Jerzy Halicki - ds. dydaktycznych i studenckich Dr hab. Dariusz Kijwski, prf. UwB - ds. rganizacji i rzwju uniwersytetu 2. DzialalnSd Senatu i Rektra 2.1 Sklad Senatu - kadencja Rektr Prf. dr hab. Jerzy ikitrwicz Prrektrry Dr hab. EllbietaAwramiuk, prf. UwB - ds. dydaktycznych i studenckich Dr hab. Beata Gdlewska-Zylkiewicz, prf. UwB - ds. nauki i wsp6lpracy zzagranicq Dr hab. Dariusz Kijwski, prf. UwB - ds. rganizailii rzwju uniwersy'tetu Dr hab. Marek Prniewski, prf. UwB - ds. eknmicznych i kntakt6w z reginem Dziekani Dr hab. Stanislaw B2yk, prf. UwB -Wydzial Administracji w Siedlcach Dr hab. Rbert Cibrwski, prf. UwB -Wydzial Eknmii izarzqdzania Prf. dr hab. Lenard Etel -Wydzial Prawa Prf. dr hab. Anatl Kjl -Wydzial Bilgiczn-Chemiczny Dr hab. Elwira Kryriska, prf. UwB -Wydzial Pedaggiki i Psychlgii Dr hab. Bguslaw wwiejski, prf. UwB - Wydzial Fillgiczny Prf. dr hab. Anatl Odzijewicz -Wydzial Matematyki i Infrmatyki Prf. dr hab. Andrzej Sadwski - Wydzial Histryczn-Scjlgrczny Dr hab. Jarslaw Wlknwski, prf. UwB -Wydziat Eknmiczn-Infrmatyczny w Wilnie Dr hab. Eugeniusz Zukwski, prf. UwB -Wydzial Fizyki Samdzielni naucrycieli akademiccy Prf. dr hab. Lenarda Dacewicz -Wydzial Fillgiczny Dr hab. Adam Dbrt'rski, prf. UwB -Wydzial Histryczn-Scjlgiczny ll

12 Uniwersvtet v) Bialvmstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 Prf. dr hab. Andrzej G6rniak Dr hab. Mal.grzata Halicka, prf. UwB Dr hab. Pitr Jaranwski, prf. UwB Dr hab. Tadeusz tr-zwski, prf. UwB Prf. dr hab. Stanislaw Prutis Dr hab. Janusz Stankiewicz, prf. UwB Dr hab. Marian Uba, prf. UwB Prf. dr hab. Henryk Wnrwski iesamdzielni nauczyciele akademiccy Dr Maciej Hrwski Dr Beata Kalska-Szstk Dr Wjciech Siwak Dr Ewa Tkajuk Pracwnicy niebpdqcy nauczycielami akademickimi Mgr MalgruataLudera Mgr Jadwiga Maj Mgr Elzbieta Pietruczanis - W y dzial Bilgiczn-Chemiczny - Wydzial Pedaggiki i Psychlgii -Wydzial Fizyki - W y dzial Eknmiczn -Infrmat y czny w Wilnie - Wydzial Prawa - W y dzial Administracj i w Siedlcach -Wydzia\ Matematyki i Infrmatyki - Wydzial Eknmii izarzqdzania -Wydzial Matematyki i Infrmatyki - W y dzial Bil gi czn-chemi czny - Wydzial Pedaggiki i Psychlgii - W y dzia\ Eknmii i Zarzqdzania -Dzial Dydaktyki i Spraw Studenckich - W y dzial Bilgiczn-Chemiczny - Gl6wny Specjalista ds. Szklnictwa Wyzszeg Przedstawiciel dktrant6w Mgr Pawel Knpka Przedstawiciele student6w Urszula Bndaruk Tmasz Filipwicz Rafal Jurwiec Justyna Marta Knpka Kamil tr apifski Slawmir tr ukjaniuk Karlina Zaplska Z glsem dradczym Mgr Halina Brzeziriska-Stec Dr Malgrzata Furmariska Mgr Anna Jarzgmbska Dr Ewa Matuszczyk Mgr Tmasz Zalewski Zaprszeni gscie Dr Anna Harbig Mgr Jerzy Knieck Mgr Elzbieta Kzlwska-Swi4tkwska M gr Elzbieta awrck a-tr -azuk Mgr Michal Prutis Mgr Malgrzata Sadlwska- Suprun Mgr Adam Wyszczelski - W y dzial Eknmii i Zarzqdzania -Wydzia Matematyki i Infrmatyki - W y dzial Hi stryczn - S cj l g iczny - Wydzial Prawa - Wydzial. Matematyki i Infrmatyki - Wydzial Fizyki - W y dzial Eknmii i Zarzqdzania - Wydzial Prawa - Bibliteka Uniwersytecka - SZZ,,SlidarnS6" - kwestr UwB - ZP - kanclerz UwB - SPJO - Alliance Frangaise - Wydawnictw UwB - radca prawny - radca prawny -Dzia Infrmacji i Prmcji - SWFiS 2.2 Sklad Senatu - kadencj ^ Rektr Prf. dr hab. Lenard Etel Prrektrry Dr hab. Rbert Cibrwski, prf. UwB - ds. eknmicznych Dr hab. Beata Gdlewska-Zylkiewicz. prf. UwB - ds. nauki i wsp6lpracy z zagranicq 12

13 Uniwersylel tt Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici l, rku akademickim 201 I /201 2 Dr hab. Jerzy Halicki Dr hab. Dariusz Kijwski, prf. UwB Dziekani Dr hab. Iwna Ciereszk, prf. UwB Dr hab. Bguslaw wwiejski, prf. UwB Prf. dr hab. Anatl Odzijewicz Prf. dr hab. Emil Plywaczewski Dr hab. Mirslaw Sbecki, prf. UwB Dr hab. Wjciech Sleszyt'rski, prf. UwB Prf. dr hab. Henryk Wnrwski Dr hab. Jarslaw Wlknwski, prf. UwB Dr hab. Eugeniusz Zukwski, prf. UwB Samdzielni naucryciele akademiccy Dr hab. Jan CieSlit'rski, prf. UwB Prf. dr hab. Lenarda Dacewicz Dr hab. R1.ta Dziemianwicz, prf. UwB Prf. dr hab. Anatl Kjl Dr hab. Tadeusz tr-zwski, prf. UwB Prf. dr hab. Jerzy ikitrwicz Prf. dr hab. Stanislaw Prutis Prf. dr hab. Andrzej Sadwski Dr hab. Marian Uba, prf. UwB iesamdzielni naucryciele akademiccy Dr Beata Kalska-Szstk Dr Krzysztf Krtkich Dr Jarslaw Matwieiuk Dr Wjciech Siwak Dr Ewa Tkajuk Pracwnicy niebgdqcy nauczycielami Mgr Danuta Albwicz Mgr Czeslaw Bylifiski Mgr MalgrzataLudera Przedstawiciel dktrant6w Mgr Pawel Knpka Przedstawiciele student6w Janna Juszczuk Marek Kchariski Michal Krsak Magdalena Okulwicz Knrad Wnrwski Z glsem dradcrym Mgr Halina Brzeziriska-Stec Dr Malgrzata Furmariska Dr Ewa Matuszczyk Mgr Tmasz Zalewski - ds. dydaktycznych i studenckich - ds. rganizacji i rzwju uniwersytetu - W y dzial Bilgiczn-Chemiczny -Wydzial Fillgiczny -Wydzial Matematyki i Infrmatyki - Wydzial Prawa -Wydzial Pedaggiki i Psychlgii - W y dzial Histryczn-Scj lg rczny - Wydzial Eknmii i Zarzqdzania - W y dzial Eknmi czn -Infrmat y czny w Wilnie - Wydzial Fizyki - Wydzial Fizyki - Wydzial Fillgiczny - W y dzial Eknmii r Zarzqdzanra - Wydzial Bilgiczn-Chemiczny - Wydzial Eknmiczn-Infrmat y czny w Wilnie -Wydzial Pedaggiki i Psychlgii - Wydziat Prawa - W y dzial Histryczn-Scj lgiczny - Wydzial Matematyki i Infrmatyki - W y dzial B ilgiczn-chemiczny - Wydziat Fillgiczny - Wydzial Prawa -Wydzial Pedaggiki i Psychlgii - W y dzial Eknmii i Zarzqdzania -Wydzial Pedaggiki i Psychlgii - Dzial System6w Kmputerlvych i Sieci Teleinfrmatycznych -Dzial Dydaktyki i Spraw Studenckich - W y dzial Eknmii i Zarzqdzania - W y dzial Eknmii r Zarzqdzanra - Wydzial Prawa - Wydzial Matematyki i Infrmatyki -Wydzial Fillgiczny -Wydzia Prawa - Bibliteka Uniwersytecka - SZZ..SlidamSi". ZP - kanclerz UwB l3

14 Uniwersytet w Biatymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 I/201 2 zaprszenr gscre Dr Anna Harbig Mgr El2bieta Kzlwska-Swi4tkwska Mgr ElZbieta awrcka-tr azuk Mgr Elzbieta Pietruczanis Mgr Michal Prutis M gr Mal g r zata S adlwska- S uprun Mgr Adam Wyszczelski - SPJO - Wydawnictw UwB - radca prawny - Gl6wny Specjalista ds. Szklnictwa Wy?szeg - radcaprawny -Dzial Infrmacji i Prmcji - SWFiS 2.3 Kmisje UwB W rku w Uniwersytecie w Bialymstku dzialay Kmisje Senackie Senacka Kmisja ds. auki Przewdniczqca dr hab. Beata Gdlewska-Zylkiewicz, prf. UwB Senacka Kmisja ds. Ksztalcenia Przewdniczqcadr hab. Elzbieta Awramiuk, prf. UwB Senacka Kmisja Finansw-Bud2etwa Przewdniczqcy dr hab. Marek Prniewski, prf. UwB Senacka Kmisja ds. Kadry aukwej i Zatrudnienia Przewdnic zqca pr f. dr hab. Lenarda Dacewicz Senacka Kmisja Prawn-Statutwa Przewdniczqcy dr hab. Dariusz Kijwski, prf. UwB Senacka Kmisja Oceniajqca auczycieli Zatrudninych pza Wydzialami Przewdniczqcy dr hab. Jarslaw Wlknwski, prf. UwB Kmisje ceniajqce i dyscyplinarne Kmisja ds. Ocen aucrycieli Akademickich z Tytulem aukwym raz Dziekanriw Przewdniczqcy prf. dr hab. Emil Plywaczewski Uczelniana Kmisja Odwlawcza ds. Ocen aucrycieli Akademickich Przewdniczqcy prf. dr hab. Jerzy ikitrwicz Og6lnuczelniana Kmisja ds. Stypendi6w aukwych Przewdniczqcy prf. dr hab. Tadeusz Wlstwski Kmisja Dyscyplinarna dla aucrycieli Akademickich Przewdnicz4cy prf. dr hab. Cezary Kulesza Kmisja Dyscyplinarna dla Studentr6w i Dktrant6w Przewdnic zqcy mgr Dariusz KuZelewski Odwlawcza Kmisja Dyscyplinarna dla Student6w i Dktrantr6w Przewdniczqcy dr Rafal Dwgier Inne kmisje Uczelniana Kmisja Wybrcza Przewdnic zqcy dr Andrzej Jackiewicz Uczelniana Kmisja Rekrutacyjna Przewdniczqcadr hab. Elzbieta Awramiuk, prf. UwB 2.4lJchwaly Senatu W rku akademickim Senat Uniwersytetu w Bialymstku pdj4l 82 uchwaly w sprawach: Statutu Uniwersytetu w Bialymstku, interpretacji przepisu $ 49 ust. I pkt 2 Statutu Uniwersytetu w Bialymstku (2), l4

15 Univ,ersytet v, Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici v, rku akademickim 201 I /20I 2. zwiqzanych z nadaniem t1'tulu dctr hnris causa Uniwersl'tetu w Bialymstku (2), wnisk6w nadanie rder6w i dznaczef (1), Regulaminu studi6w Uniwersl'tetu w Bialymstku, Regulaminu studi6w dktranckich Uniwersytetu w Bialymstku (2),. zmran w Uczelnianym Systemie Zapev,niania i Dsknalenia JakSci Ksztalcenia (1),. wytycznych dla rad pdstawwych jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu kreslai4cych zasady twrzenia prgram6w ksztalcenia dla kreslnych kierunk6w, prfili i pzim6w ksztalcenia studi6w v,rylszych; plan6w i prgram6w studi6w dktranckich; plan6w i prgram6w studi6w pdyplm!\tch raz kurs6w dksztalcaj4cych (3), planwanych limit6w przyjg(, kandydat6w na jednlite studia magisterskie, studia pierwszeg stpnia i studia drugieg stpnia w rku akademickim (2), planwanej liczby student6w studi6w stacjnarnych na pszczeg6lnych kierunkach studi6w w rku akademickim2}l2l2}l3 (1), warunk6w i trybu rekrutacji prwadznej w drdze elektrnicznel na jednlite studia magisterskie, studia pierwszeg stpnia i studia drugieg stpnia w rku akademickim ; zasad przyjmwania na studia w latach laureat6w raz finalist6w limpiad stpnia centralneg, laureat6w knkurs6w migdzynardwych raz g6lnplskich, w tym rganizwanych przez uczelniq (3),. wzru Umwy ramwej warunkach dplatnsci za uslugi edukacyjne Swiadczne na rzecz student6w studi6w stacjnarnych (l),. zasad pbierania plat za Swiadczne uslugi edukacyjne raz trybu i warunk6w zwalniania z ty ch plat ( I ),. pinii dtycz4cej likwidacji zamiejscweg Wydzialu Administracji w Siedlcach (1), twrzenia i prwadzenia kierunk6w studi6w raz kreslenia efekt6w ksztalcenia dla kierunku, pzimu i prfilu ksztalcenia; prwadzenia specjalnsci; likwidacji studi6w pdyplmwych (11),. zwiqkszenia wynagrdzenia Rektra Uniwersltetu w Bialymstku (1), wzru arkusza ceny kreswej nauczyciela akademickieg (1), mianwania na stanwisk prfesra zwyczajneg; zatrudnienia na stanwisk prfesra zv,ry czajneg i pr fe s r a nadzv,ry czajne g (2 4), zatwierdzenia sprawzdania Rektra (1), zmian w strukturze rganizacyjnej jednstek Uniwersytetu (7), planu rzeczw-ftnansweg, nwelizacji planu rzeczw-frnansweg, wybru pdmitu d zbadania sprawzdania finansweg Uniwersltetu w Bialymstku (6), um6w wsp6lpracy z pdmitami zagranrcznymi (2), ustalenia liczby mandat6w d Senatu Uniwersytetu w Bialymstku w grupach pracwnik6w, student6w i dktrant6w; utwrzenia krgg6w t rzdzialu mandat6w na pszczeglne krqgi dla wybru czlnk6w Klegium Elektr6w Uniwersytetu i przedstawicieli d Senatu z grna pracwnik6w, student6w i dktrant6w Uniwersytetu, na kadencj p (2),. uzupelnienia skladu Kmisji Senackich, Uczelnianej Kmisji Odwlawczej ds. Ocen auczycieli Akademickich, Kmisji Dyscyplinarnych raz pwlania i uzupelnienia skladu Uczelnianej Kmisji Wybrczej (4),. innych isttnych dla Uniwersytetu (3). 2.5 Zarzqdz,enia Rektra W rku akademickim Rektr Uniwersytetu w Bialymstku wydal I zarzqdzen, ustalaj4cych lub zmieniaj4cych dla Uniwersytetu w Bialymstku zasady w zakresie: l5

16 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnsci w rku akademickim 2011/2012. wprwadzenia plityki bezpieczefstwa danych sbwych Uniwersytetu w Bialymstku (1),. likwidacji zamiejscweg Wydzialu Administracji w Siedlcach (1),. mnitrwania przez Uniwersl.tet w Bialymstku karier zawdwych abslwent6w studi6w wyzszych (1),. szczeg6lweg harmngramu prwadzeniarekrutacji w systemie Internetwej Rejestracji Kandydat6w na rk akademicki20i2l2}l3 (l), uchylenia Regulaminu przyznawania stypendi6w dktranckich w Uniwersytecie w Bialymstku (1), zmian w Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Bialymstku raz Instrukcji w sprawie r ganizacji i dzialania Archiwum Uniwersltetu w Biatymstku ( 1 ). 2.6 Decyzie W rku akademickim 2011/2012 wydan 55 decyzji, w tym 5 decyzji Rektra i 50 decyzji Kanclerza. Byly t decyzje w sprawie przeprwadzenia prcedury udzielenia zam6wienia publiczneg (50). Decyzje te dtyczyly: szerk pietych prac budwlanych, remntwych i inwestycyjnych, prjektwych (4), zakupu i mntazu aparatury badawcz-naukwei (11), zakupu sprzqtu multimedialneg, urzqdzen biurwych, sprzptu kmputerweg, material6w eksplatacyjnych d kserkpiarek, drukarek i faks6w (6), zakupu innych twar6w i uslug (29) m.in. krajwych gazet i czaspism naukwych, licencji na prgramwanie Blackbard, druk6w akcydenswych, Srdk6w czystsci, mebli wrz z mntazem, druku i prawy ksi4zek (publikacji), artykul6w papierniczych, artykul6w biurwych, stanwiska ds. badania zawartici elektrnicznych nsnik6w danych raz telefn6w km6rkwych, uslug wynikaj4cych z ptrzeb realizacji prjekt6w wsp6lfi nanswanych z Eurpej ski e g Funduszu Splec zne g, innych spraw (5). Pisma k6lne W rku akademickim2}lll2}l2 wydan 3 pisma k6lne. W tym: I pism k6lne Rektra w sprawie wprwadzenia wzru Infrmacji kandydacie na stanwisk prfesra zvqczajneg Uniwersytetu w Bialymstku (1), 2 pisma k6lne Kanclerza w sprawie kntrli stanu sprawnsci technicznej biekt6w bed4cych w dyspzycji Uniwersytetu w Bialymstku (2). Kmunikaty W rku akademickim wydan 2 kmunikaty Rektra w sprawach: ustalenia stawek za gdziny pnadwymiarwe realizwane na stacjnarnych studiach v'rylszych i dktranckich w rku akademickim (l), ustalenia stawek za gdziny pnadwymiarwe na Wydziale Eknmiczn- Infrmatycznym w Wilnie w rku akademickim (I). 2.7 Jednstki rg nizacyjne Wydziaty W y dzial B i l giczn- Chemiczny W y dzial Eknmii i Zar zqdzania Wydzial Fillgiczny Wydzial Fizyki t6

17 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici tu rku akademickim 20 I I /20 I 2 W y dzial H i stryczn - S cj l g iczny Wydzial Matematyki i Infrmatyki Wydzial Pedaggiki i Psychlgii Wydzial Prawa W y dzial Eknmiczn - Infrmat y czny w Wilnie Wydzial Administracji w Siedlcach Jednstki mipdz;rwydzialwe Studium Praktycznej auki JEzyk6w Obcych Studium Wychwania F izy czneg i Sprtu Katedra Telgii Katlickiej Katedra Telgii Prawslawnej Centrum Edukacji auczycieli Jednstki g6lnuczelniane Bibliteka Uniwersytecka im. Jerzeg Giedrycia Wydawnictw Uniwersytetu w Bialymstku Uniwersyteckie Muzeum Przyrdnicze im. Prfesra Andrzeja Myrchy Jednstki pzawydzialwe Archiwum Wschdni OSrdek Transferu Technlsii Inne jednstki OSrdek Alliance Frangaise Instytut Studi6w Wschdnich - w rganizacji 3. Studia i studenci 3.l Rekrutacja na studiawyilsze O przyjgcie na studia w Uniwersytecie w Bialymstku w rku akademickim 20lll20l2 ubiegal sip kandydat6w. W wyniku rekrutacji przyjgt na pierwszy rk studi6w lqcznie s6b, w tym: na studia stacjnarne s6b (2 828 na studia pierwszeg stpnia, 2I7 na studia drugieg stpnia) razna studia niestacjnarne2 482 sby (l 103 na studia pierwszeg stpnia, 379 na studia drugieg stpnia). W pr6wnaniu d wynik6w rekrutacji z rku ubiegleg l4cznaliczba przyjgtych na studia wzrsla 111 s6b. a studiach stacjnarnych najppulamiejszymi kierunkami ze wzglgdu na liczbp zapis6w kazaly siq: praw (936 kandydat6w na 200 miejsc), pedaggika (856/340), eknmia (802 I 120), fi llgia angiel ska (67 5 I 120), administracj a (405/5 0). Ze wzglgdu na liczbg s6b przypadaj4cych na jedn miejsce najwiekszym zaintereswaniem cieszyly sip: administracja (8,1), frllgia angielska (7,5), eknmia (6,6), jgzyk angielski stswany z hiszpariskim (5,6), eurpeistyka (5,2). W rku akademickim 20lll20l2 przeprwadzn pierwsz4 rekrutacjp na kierunek eknmiczn-prawny, kulturznawstw i filzfig. W ramach studi6w stacjnarnych i niestacjnarnych przyjet 281 s6b. Du2e zaintereswanie kandydat6w tymi kierunkami studi6w pzytywnie wplynel na g6lny wynik rekrutacji. Szczeglwe infrmacje dtyczqce wynik6w rekrutacji na kierunki studi6w w pszczeg6lnych jednstkach rganizacyjnych w rku sprawzdawczym ilustruje tabela l. t7

18 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 20I I /201 2 Tabela 1. Wyniki rekrutacji na rk akademicki20lll20l2 Wydzial Bilgiczn- Chemiczny Kierunek studi6w Liczba pr,,2-yj qtych na: pbszcze g6lne fqny studidw w rku akademickim 20 11, /20 12 Stacjnarne Bilgia 120 Chemia 136 iestacjnarne Ochrna Srdwiska 93 2 Eknmii I Zarzqdzania Eknmia Eknmiczn-prawny Mipdzynardwe stsunki gspdarcze Zarz4dzanie 193 l0t Fillgia plska t93 t2 Fillgia, fi llgia angielska Jgzyk angielski stswany, z hiszpaiskim 56 Fillgiczny Fillgia, fi llgia bialruska 27 Fillgia, fi llgia francuska 68 Jpzyk francuski stswany, z hiszpariskim 35 Fillgia, fi llgia rsy.jska 233 l9 Infrmacia naukwa i biblitekznawstw 35 7 Kulturznawstw Fizyki Fizyka 29 I Iistryczn- Scjlgiczny Histria t32 Sc.jlgia t70 Stsunki mipdzynardwe Filzfia 52 Edukacj a techniczn-inf rmaty czna Matematyki i Infrmatyki Infrmatyka 127 t4 Infbrmatyka i eknmetria )z Matematyka Pedaggiki i Psychlgii Pedaggika Plityka spleczna lll 80 Praca scjalna 56 t9 Administracja r Prawa Bezieczeristw nardwe Eurpeistyka 90 t92 Praw 22s t62 Administracji w Siedlcach Eknmiczn- Intbrmatyczny rv Wilnie Administracja 84 Eknmia r03 lnfrmatyka 44 Razem Pr6wnanie wynik6w rekrutacji z kilku lat wskazuje na wyraznq tendencje wzrstw4 zar6wn jesli idzie liczbe kandydat6w na studia stacjnarne (pr. wykres 1), jak i liczbe przyjqtych. l8

19 Univ)ersytetw Bialymstku- Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/2012 Wykres 1. Rekrutacja w latach (studia stacjnarne) t"r000 r a v, f! 4000 lt hl.:i :{rrr r () # ffi ffi r ffiw flx ffi m Studia sta inarne - kandydaci m Studia stacjcnarne - prryjeci ",*'"sr"" r*""f600"*.""""r".""*".'s*p Rk akad macki Rekrutacja na rk akademicki Rekrutacja na studia stacjnafne i niestacjnarne na rk akademicki20l2l2013 rzpczela sig 8 maja i jest w tku. we uwarunkwania prawne zmusily uczelnie d graniczania liczby student6w stacjnarnych na pszczegflnych kierunkach studi6w pcz4wszy d rku akademickieg Ksztalcenie w liczbach Uniwersytet w Bialymstku w rku akademickim20lll20l2 ksztalcil na wszystkich frmach prwadznych studi6w lqcznie student6w, w tym student6w studi6w vtyzszych, 321 dktrant6w (zb. p.3.7) rcz 570 sluchaczy studi6w pdyplmrvych (zb. p. 3.8). Liczba student6w na pszczegtilnych kierunkach studitiw i frmach ksztalcenia Z Lqcznej liczby student6w studi6w wyhszych (wg stanu na dzieh 30.II.2011 r.) na studiach stacjnarnych studiwal student6w, a na studiach niestacjnarnych student6w. Szczeg6lwe dane dtycz4ce liczby ksztalcnych student6w z pdzialem na kierunki i lata studi6w w rku sprawzdawczymprzedstawin w tabelach 2 i 3. 19

20 U niwersytet w B ialymstku Spratt'zdan ie z dzialaln:it'i w rku akade mickim 20 I I /20 I 2 Tabela a 2. Studencit srulw di6 rn w rku akademlcklm kim Rk studidw Wydzial/K ierunek/specj al nsi I II III IV It stpieri P statnim rku studi6w Liczba student6w r86 r Bilgiczn- Bilgia 6l L nemrczny Chemia ' h.knmll i 7 qrzcaz Ochrna Srdwiska fj Z l49l Eknmia Zarz1dzanie I 456 Mipdzynardwe stsunki gspdarcze I) Eknmiczn-prawny J I,,J I t542 Fillgia sp. fillgia angielska r i{ Fillgia sp. j. ang. stswany, zhiszp F rllgrczny Fizyki Fillgia sp. fillgia bialruska 2l 38 Fillgia sp. fillgia ftancuska 67 4A 3l 138 Fillgia sp. j. fran. stswany. z hiszp 27 Fillgia sp. fillgia rsyjska 178 8B 8l I Fillgia plska t42 I 451 Kulturznawstw 81 8l Infrmacja nauk, i biblitekzrawstw JI 3l t9 Fizyka 22 )^ t I 073 Hlstryczn (nn inln ic'zr Histria t Scjlgia il Q. Stsunki migdrynardwe Filzfia 5l 5l z) / t22 3 6r3 Matematyki Matematyka l L r lnfbrmatyki Infrmatyka 89 )J JJ 1A 249 Infrmatvka i eknmetna 29 2l l l6 669 l-) t726 Pedaggiki Pedaggika I6 490 l5 l4t2 ipsychlgii Praca scjalna tjz Prawa Plityka splecma 179 t t412 Praw Z 986 Eurpeistyka 39 +z Administracja 52 )z Eknmiczn s08

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo