Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL , EuropeAid/113506/D/SV/PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL"

Transkrypt

1 Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL , EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial Communications (Warszawa) oraz Kancelaria Prawna Hogan & Hartson (Warszawa) Zamówienie Nr 024 Traktowanie preferencyjne w zamówieniach publicznych oraz dopuszczalność pomocy publicznej dla firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, bezrobotnych lub osoby zagrożone wykluczeniem społecznym realizowane na rzecz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) Opinię prawną przygotował Helmut Neudorfer w imieniu ECO 3 kwietnia AUSTRIA 1.1. Ustawa Federalna o zamówieniach publicznych W prawie austriackim zamówienia publiczne reguluje federalna ustawa o zamówieniach publicznych (Bundesvergabegesetz). Ponadto istnieje 9 regionalnych ustaw o zamówieniach publicznych. Ustawy te przewidują również zamówienia publiczne o charakterze socjalnym, które jako dodatkowe kryterium uwzględniają czynniki społeczne. W procedurze przetargowej należy uwzględnić zatrudnienie osób długoterminowo bezrobotnych, osób niepełnosprawnych lub pracowników w starszym wieku, jak również wdrażanie środków o znaczeniu społeczno-politycznym. Aspekty te mogą być uwzględnione w opisie działalności, w specyfikacji technicznej, jako kryterium przetargowe lub w zawartej umowie. Również procedura przetargowa uwzględniać może inne cele społeczne, a przetarg wygrywa firma upoważniona do udziału w przetargu, efektywna i wiarygodna, która zaoferowała rozsądne ceny. W procedurze przetargowej podstawowe zasady prawa wspólnotowego oraz zakaz dyskryminacji muszą być ściśle przestrzegane, jak również zasady swobodnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich biorących udział w przetargu i wszystkich konkurujących przedsiębiorstw. 1

2 Każda firma może zostać wykluczona z procedury przetargowej, jeżeli organ ogłaszający przetarg udowodni, że firma ta złamała prawo, szczególnie przepisy prawa pracy i przepisy regulujące kwestie socjalne. Naruszenie wspomnianych przepisów może spowodować, że firma nie będzie uprawniona do ponownego udziału w przetargu w ramach zamówień publicznych. Przepisy, które mają tutaj zastosowanie to 21 (1) i (7), 51 (4) oraz 71 (1) i (2) federalnej Ustawy o zamówieniach publicznych, jak również art. 1 lit. b oraz art. 2 Umowy w sprawie dyskryminacji zawodowej i zatrudnienia. W Austrii naruszenie przepisów prawa pracy i prawa socjalnego stanowią ustawowe wykroczenia i podlegają sankcjom prawa administracyjnego (np. naruszenie przepisów Ustawy w sprawie akcji afirmatywnej przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Nieprzestrzeganie tych przepisów stanowi naruszenie obowiązku zatrudnienia, a w rezultacie pogwałcenie przepisów Ustawy o ochronie prawnej pracowników i może spowodować dyskwalifikację w przetargu w ramach zamówień publicznych Ustawa w sprawie akcji afirmatywnej przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Na mocy Ustawy w sprawie akcji afirmatywnej przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Behinderteneinstellungsgesetz) wszyscy pracodawcy w Austrii, którzy zatrudniają co najmniej 25 osób zobowiązani są do zatrudnienia jednej osoby niepełnosprawnej. Uprzywilejowane traktowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które są obywatelami Austrii i są niepełnosprawne co najmniej w 50 procentach. Na równi z nimi traktowani są uchodźcy, o ile przyznano im prawo do przebywania na terenie całej Austrii, których niepełnosprawność wynosi co najmniej 50 procent, i którym udzielono azylu. W przypadku wyżej wspomnianej liczby pracowników, podwójną wartość posiadają zatrudnione osoby niewidome, poniżej 19 roku życia, jak również osoby, które przekroczyły 50 rok życia, o ile ich niepełnosprawność wynosi 70 procent, jak również osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Pracodawcy, którzy nie stosują się do wspomnianych przepisów popełniają wykroczenie przeciwko przepisom administracyjnym i w związku z tym podlegają karze grzywny. Pracodawcy, którzy zatrudniają niepełnosprawnych są premiowani za zatrudnienie każdej osoby niepełnosprawnej. Ustawa w sprawie akcji afirmatywnej przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi, że pracodawca otrzymuje premię z funduszu ulg podatkowych w wysokości ustalonego odpisu od podatku za każdą zatrudnioną osobę niepełnosprawną, której przyznano uprzywilejowane traktowanie. Odpis od podatku wynosi 196,22 miesięcznie (od dnia 1 lipca 2001) za każdą zatrudnioną osobę. Instytucją, która określa wysokość ulgi podatkowej jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje Federalne Biuro ds. Socjalnych i Osób Niepełnosprawnych. 2

3 1.3. Ustawa o promowaniu zatrudnienia w sektorze publicznym Ustawa o promowaniu zatrudnienia w sektorze publicznym (Arbeitsmarktförderungsgesetz) nie zawiera przepisów o przyznawaniu jakichkolwiek korzyści lub premii firmom, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, bezrobotne lub w trudnej sytuacji. 2. NIEMCY W Niemczech przyjęte uregulowania prawne pozawalają na uwzględnienie kryteriów innych niż profesjonalizm, efektywność i wiarygodność, a mianowicie kryteriów, które nie są zawiązane z zamówieniami publicznymi. Kryteria te są dopuszczalne w związku z przyjętymi uregulowaniami prawnymi oraz specyficznymi uwarunkowaniami prawnymi (np. dyrektywa niemieckiego Rządu Federalnego w sprawie uprzywilejowanego traktowania osób niewidomych w zamówieniach publicznych zakłady pracy chronionej dla osób niewidomych oraz niepełnosprawnych). Nie zostało jasno określone, czy istnieje możliwość uwzględnienia kwestii socjalnych przy zamówieniach publicznych. W Niemczech istnieje kilka uregulowań administracyjnych oraz ustaw wprowadzających korzystne traktowanie oferentów, którzy spełniają również kryteria drugorzędne, pod warunkiem, że złożona przez nich oferta jest równie korzystna z punktu widzenia ekonomii. Takie kryteria drugorzędne dotyczą na przykład zwalczania bezrobocia oraz promowania i integracji osób niepełnosprawnych. W wielu aktach prawnych stwierdzono, że ofertę, która wykazuje słaby stosunek jakości do ceny, ale jednocześnie spełnia kryteria drugorzędne, należy traktować preferencyjnie. Oznacza to rozszerzenie listy kryteriów przetargowych, dlatego też kryterium drugorzędne traktowane jest jako kryterium dodatkowe. Fakt, że pracodawca zatrudnia osoby w poważnym stopniu niepełnosprawne nie implikuje traktowania preferencyjnego w procedurze przetargowej. Traktowanie preferencyjne przysługuje jedynie tzw. zatwierdzonym zakładom pracy chronionej. W praktyce, istnieje rozróżnienie ze względu na wartość zamówienia. W prawie przewidziano pewne kwoty w celu stosowania tych przepisów, tzn. są one stosowane jeżeli wartość zamówienia osiągnęła lub przekroczyła wartość określoną w Ustawie w sprawie zapobiegania ograniczaniu konkurencji (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWG) w połączeniu z przepisami administracyjnymi. W przypadku gdy zamówienie ma wartość niższą od określonych kwot, w przetargu obowiązują zasady budżetowe. Kwoty te mają następującą wysokość: ,00 w przypadku umów na dostawy i świadczenie usług w zakresie wody pitnej, dostaw energii lub w dziedzinie transportu ,00 w przypadku umów na dostawy i usługi zawartych z władzami federalnymi, władzami porównywalnymi do władz federalnych oraz instytucjami z wyłączeniem instytucji badawczych i rozwojowych określonych w załączniku IB do Dyrektywy 92/ ,00 dla pozostałych usług ,00 w przypadku robót budowlanych. 5. W przetargach budowlanych, w wyniku których zawarta zostanie umowa na świadczenie usług, kwota umowy na świadczenie usług. 3

4 6. W przypadku wszystkich innych przetargów wartość umowy na świadczenie usług ,00 w przypadku dostaw w związku z robotami budowlanymi, zgodnie z punktem 4 oraz dla partii towaru poniżej ,00 20 % całkowitej sumy wszystkich partii towaru oraz ,00 w przypadku partii towaru w związku z umową na świadczenie usług, zgodnie z Nr 2 lub 3 lub w przypadku partii towaru o wartości mniejszej niż ,00 20 % sumy wartości wszystkich partii towaru; zasada ta nie stosuje się w znacznej ilości sektorów. Uwzględnienie kryteriów, które nie dotyczą bezpośrednio zamówień publicznych, w tym zatrudnienie osób w znacznym stopniu niepełnosprawnych, jest możliwe wyłącznie w myśl 97 (4) GWG. Uwzględnienie kryteriów, które nie dotyczą bezpośrednio zamówień publicznych jest dopuszczalne, jeżeli tak stanowi prawo federalne lub regionalne. Prawo administracyjne lub normy prawne o statusie niższym niż ustawa nie stanowią w tym przypadku wystarczającej podstawy prawnej. Jeżeli chodzi o zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne, istnieje przepis prawa federalnego regulujący tą kwestię wyrażony w Kodeksie prawa socjalnego. Odpowiedni artykuł stanowi, że w przetargu na zamówienia publiczne, które mogą być zrealizowane przez zakłady pracy chronionej zatrudniające osoby niepełnosprawne, zakłady te powinny uzyskać zamówienie w wyniku traktowania preferencyjnego. Przepis ten nie stosuje się ogólnie do wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale wyłącznie do zakładów pracy chronionej. Instytucje takie mają na celu włączenie osób niepełnosprawnych do życia zawodowego oraz ich integrację społeczną. Jeżeli taka instytucja pragnie uzyskać pewne przywileje lub traktowanie preferencyjne szczególnie w zakresie przetargów w ramach zamówień publicznych, konieczne jest ich zatwierdzenie na mocy prawa publicznego. Traktowanie preferencyjne przedsiębiorstw, które nie są zakładami pracy chronionej, ale zatrudniają osoby niepełnosprawne jest sprzeczne z prawem, ponieważ uwzględnienie wyżej wspomnianych kryteriów, które nie są bezpośrednio związane z zamówieniami publicznym jest dozwolone jedynie w wyjątkowych przypadkach, określonych w ustawie i opisanych wyżej. Jeżeli opisane wyżej przepisy nie stosują się ponieważ wartość zamówienia jest zbyt niska, w przetargu obowiązuje zasada budżetowa. W tym celu stosuje się Rozporządzenie Rządu Federalnego w sprawie budżetu (Bundeshaushaltsordnung) i odpowiednie regionalne przepisy budżetowe (np. art. 55 Budżetu Rządu Bawarii). Zgodnie z tym przepisem, umowy na dostawy i świadczenie usług zawierane są po przeprowadzeniu procedury przetargowej na zamówienia publiczne. W myśl 55 (2) BHO zastosowanie mają zwyczajne wytyczne. Wytyczne te określają preferencyjne traktowanie niektórych oferentów w przetargach na zamówienia publiczne, istnieją zarówno na poziomie federalnym jak i regionalnym i dotyczą przede wszystkim zakładów pracy chronionej dla osób niepełnosprawnych (np. Dyrektywa Federalna w sprawie preferencyjnego traktowania niektórych oferentów w przetargach na zamówienia publiczne oraz Dyrektywa Rządu Bawarii w sprawie preferencyjnego traktowania niektórych oferentów w przetargach na zamówienia publiczne). Zgodnie z dyrektywą federalną odnośnie procedury przetargowej na zamówienia publiczne przetargów ograniczonych i nieograniczonych przetarg wygrywa oferent uprzywilejowany z mocy prawa (zakłady pracy chronionej dla osób niewidomych lub niepełnosprawnych), o ile złożona przez niego oferta jest równie korzystna, lub akceptowalna jak oferta złożona przez oferenta, któremu nie przysługuje traktowanie preferencyjne. 4

5 Jeżeli oferta złożona przez oferenta, któremu przysługuje traktowanie preferencyjne jest jedynie nieznacznie korzystniejsza finansowo lub jest bardziej akceptowalna, przetarg wygrywa oferent traktowany preferencyjnie. Dyrektywa Rządu Bawarii zawiera podobne przepisy. Obowiązuje również wymóg, aby przedsiębiorstwo miało status zakładu pracy chronionej. 3. Prawo UE 3.1. Uregulowania prawne Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych zasadniczo nie określają kryteriów stosowanych w przetargach na zamówienia publiczne, ale pozostawiają tą kwestię w gestii władz krajowych. Trudno stwierdzić, zgodnie z uregulowaniami prawa wspólnotowego, w jakim stopniu kryteria niezwiązane bezpośrednio z zamówieniami publicznymi mogą zostać uwzględnione w procedurze przetargowej. Wspólnota Europejska nie określiła kryteriów, które nie są związane z zamówieniami publicznymi, ale przyjęła stanowisko, że kryteria te mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie przetargu jedynie o ile wchodzą w zakres dyrektyw. Prawo europejskie pozostawia jedynie niewielki margines swobody, jeżeli chodzi o stosowanie kryteriów niezwiązanych z zamówieniami publicznymi. Takie kryteria są często sprzeczne z zakazem dyskryminacji i jako takie nie są dozwolone przez prawo wspólnotowe. W każdym razie, należy rozważyć, czy zostaną spełnione wszystkie wymogi związane z zamówieniem publicznym, a które nie są ogólnie wiążące. Jeżeli chodzi o zgodność z uregulowaniami powszechnymi, w sprawie zamówień publicznych nie podlegają one dyskusji i nie pozostawiają pola manewru na przyjęcie odrębnych uregulowań prawnych. W dziedzinie zamówień publicznych prawo wspólnotowe nie obejmuje przepisów, których celem byłoby osiągnięcie celów społecznych lub politycznych. Uwzględnienie kwestii społecznych w zakresie zamówień publicznych ma różne wymiary Uwzględnić można uregulowania społeczno-prawne przyjęte przez państwa członkowskie, jak również odpowiednie dyrektywy wspólnotowe, których przepisy zostały wdrożone do prawa krajowego (np. ponowna integracja osób w trudnej sytuacji, akcja afirmatywna, szczególnie jeżeli chodzi o zwalczanie bezrobocia oraz wykluczenie społeczne). Określenie kryteriów stosowanych w procedurach przetargowych leży w gestii państw członkowskich, z tym, że muszą być one zgodne z zasadami prawa wspólnotowego. Preferencyjne traktowanie pewnej kategorii osób (np. niepełnosprawnych lub bezrobotnych) jak również kwoty zarezerwowane dla pewnych kategorii oferentów może być zgodne z dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Niespełnienie szczególnych obowiązków społecznych może spowodować wykluczenie oferenta z procedury przetargowej, np. w przypadku naruszenia przepisów regulujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Szczegółowe określenie takich przypadków zależy od państw 5

6 członkowskich. Dyrektywy zawierają listę przypadków, w których osobista sytuacja oferenta może spowodować wykluczenie z procedury przetargowej Uwagi Komisji Europejskiej oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że sprawdzenie jakości możliwości technicznych przedsiębiorstwa przez władze może się opierać wyłączenie na kryteriach ekonomicznych, finansowych oraz technicznych konkurujących firm. W konsekwencji, prowadzi to wniosku, że wymogi określone w dyrektywach uzasadniają wykluczenie z procedury zamówień publicznych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że na przykład nałożenie warunku zatrudnienia osób pozostających długi czas bez pracy nie ma nic wspólnego ze zdolnościami technicznymi firmy, to znaczy z jej możliwościami ekonomicznymi, finansowymi oraz technicznymi. Niemniej jednak warunek taki zgodny jest z dyrektywami w sprawie zamówień publicznych, o ile nie narusza przepisów prawa wspólnotowego i ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy dwie oferty są równe pod względem ekonomicznym. Komisja Europejska stwierdziła, że władze mają możliwość uzależnienia realizacji zlecenia od pewnych warunków,. szczególnie jeżeli przyjęcie danej oferty na realizację zamówienia publicznego służy osiągnięciu celu społecznego. Władze mają możliwość zobowiązania jednostki kontraktującej do zastosowania klauzuli umownej, która ma zastosowanie do realizacji zamówienia i jest zgodna z prawem wspólnotowym (np. środki korzystne dla szczególnych grup osób lub preferencyjne zatrudnienie osób w trudnej sytuacji). Komisja Europejska stwierdziła w zmienionej propozycji dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, że warunki, które mają na celu promowanie zatrudnienia osób w trudnej sytuacji, osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz zwalczanie bezrobocia należy uwzględniać w procedurach przetargowych na zamówienia publiczne. Najważniejszym elementem obowiązującego prawa Wspólnot Europejskich jest Komunikat Komisji w sprawie tworzenia prawa zamówień publicznych we Wspólnotach Europejskich oraz możliwości uwzględnienia kwestii socjalnych przy zlecaniu zamówień publicznych. Na poziomie Wspólnot, planowane jest przyjęcie w przyszłym roku dyrektyw konsolidujących dziedzinę zamówień publicznych. Planowane jest zastąpienie obecnych czterech dyrektyw dwoma. Do końca tego roku opracowana prawdopodobnie zostanie dyrektywa ogólna oraz dyrektywa stanowiąca podstawę uregulowań sektorowych. Państwa członkowskie mają 18 miesięcy na wdrożenie dyrektyw. Jednakże nie jest jeszcze pewne w jakiej formie i w jaki sposób kwestie społeczne zostaną uwzględnione w dyrektywie w sprawie zamówień publicznych. Należy się spodziewać, że propozycja zostanie opracowana w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W dyskusji na temat akceptacji prawnej kryteriów, które nie są bezpośrednio związane z zamówieniami publicznymi, poruszano kwestię czy preferencyjne traktowanie firm w przetargach na zamówienia publiczne podlega kontroli WE w myśl art. 87 i następnych Traktatu WE. Art. 87, ust. 1 Traktatu zakazuje udzielania przedsiębiorstwom pomocy publicznej, która 6

7 zakłóciłaby konkurencję na wspólnym rynku i która wpływałaby na wyminę handlową między państwami członkowskimi Pomoc publiczna Termin pomoc publiczna odnosi się do wszelkiej dobrowolnej działalności państwa na rzecz przedsiębiorstwa przy jednoczesnym braku świadczeń przez przedsiębiorstwo na rzecz państwa, która przynosi bezpośrednio lub pośrednio korzyść temu przedsiębiorstwu. Typowymi kryteriami oceny pomocy państwa w tym kontekście jest korzystny efekt oraz brak świadczenia zwrotnego, przy jednoczesnej swobodzie pobierania opłat. Kryterium pomocy stosuje się nie tylko do konwencjonalnych świadczeń finansowych, ale również do wszelkiego zmniejszenia obciążenia finansowego, którym obarczone jest każde przedsiębiorstwo. Kryterium, jakie stanowi brak świadczenia zwrotnego stosuje się, jeżeli środek zgodny jest z oczekiwaniami zysku przedsiębiorstwa prowadzącego racjonalnie swą działalność. Konieczne jest zatwierdzenie skutku preferencyjnego traktowania charakterystycznego dla pomocy państwa, w przypadku gdy przetarg wygrywa nie oferta najlepsza, ale oferta traktowana w sposób preferencyjny. W takiej sytuacji trudno jest określić charakter pomocy państwa, gdy oferta przedsiębiorstwa uprzywilejowanego uznana zostaje za najlepszą. W takim przypadku pomoc nie ma zastosowania. Jeżeli określono już charakter pomocy państwa, należy stwierdzić, czy zakłóca ona konkurencję, w ten sposób wpływając na wymianę handlową między państwami członkowskimi. W odniesieniu do warunku zakłócenia / możliwości zakłócenia konkurencji a w rezultacie jej wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi, możliwość zaistnienia zakłóceń jest kryterium wystarczającym. Jeżeli chodzi o przyznawanie pomocy publicznej art. 87, ust. 2 i 3 Traktatu WE wprowadza komplementarny system wyłączeń. Wyłączenia zawarte w ust. 2 są obowiązkowe, natomiast w odniesieniu do wyłączeń zawartych w ust. 3, Komisja podejmuje decyzję czy są one zgodne ze wspólnym rynkiem. Jeżeli chodzi o przepisy w sprawie traktowania preferencyjnego, które mają na celu realizację celów Wspólnoty, ust. 3, lit. b stanowi, że pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem. 7

Parlamentarne procedury legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne procedury legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne procedury legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Zamówienie Nr 006 Obowiązująca w Unii Europejskiej stawka podatku VAT na artykuły dziecięce. realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu

Zamówienie Nr 006 Obowiązująca w Unii Europejskiej stawka podatku VAT na artykuły dziecięce. realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej

Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej Katowice, 23 maja 2017 r. SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Dyrektywa 2014/24/UE z dnia

Bardziej szczegółowo

zamówienia publiczne Podmioty ekonomii społecznej Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych

zamówienia publiczne Podmioty ekonomii społecznej Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych Podmioty ekonomii społecznej a zamówienia publiczne Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych 1. Czym są zamówienia 2. Kto je stosuje? 3. Co daje podmiotom ekonomii społecznej realizowanie zamówień publicznych?

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0194/2013, którą złożył D. G. (Niemcy), w sprawie niejednorodności szkoleń dla koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 26.09.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0391/2005, którą złożyła Penelope Mountzourea-Panagiotou (Grecja), z 8 podpisami, w sprawie domniemanej dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.6.2013 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1385/2012, którą złożył Dieter Werthenbach (Holandia) w sprawie opodatkowania jego niemieckiej renty inwalidzkiej

Bardziej szczegółowo

Preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Warszawa, r.

Preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Warszawa, r. Preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Warszawa, 21.04.2016 r. 1. Zamówienia zastrzeżone Cel: ułatwienie dostępu do zamówień wykonawcom, którzy

Bardziej szczegółowo

Klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych

Klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych Klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych Konferencja 19 czerwca 2012 r. Katarzyna Ołdak Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej 1 Klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych

Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych Tomasz Schimanek Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych Zamówienia publiczne (ang. public procurment) są terminem określającym wszelkie umowy odpłatne, zawierane między zamawiającym a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PODSTAWA PRAWNA: 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69,poz.415 z późn.zm.),

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA. Katowice, 6 XII 2006 r.

POMOC PUBLICZNA. Katowice, 6 XII 2006 r. Katowice, 6 XII 2006 r. POMOC PUBLICZNA Jarosław Butkiewicz Specjalista w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tel. (0-22) 55-60-271 Prawo regulujące warunki

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Klauzule społeczne - wprowadzenie do tematu Tomasz Schimanek 2 1. Klauzule społeczne 2. Podstawy prawne 3. Możliwe zastosowania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA - ZA czy PRZECIW? 28 listopada 2012 r.

EKONOMIA SPOŁECZNA - ZA czy PRZECIW? 28 listopada 2012 r. EKONOMIA SPOŁECZNA - ZA czy PRZECIW? 28 listopada 2012 r. Tomasz Schimanek Klauzule społeczne jak je upowszechniać w województwie lubelskim? Lublin, 28 listopada 2012 r. Plan prezentacji 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP. 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska

Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP. 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska Zmiana ustawy Pzp Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

RZETELNY I ODPOWIEDZIALNY BIZNES W KONTEKŚCIE ZMIAN W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KRYTERIA SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE. Dr inż.

RZETELNY I ODPOWIEDZIALNY BIZNES W KONTEKŚCIE ZMIAN W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KRYTERIA SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE. Dr inż. RZETELNY I ODPOWIEDZIALNY BIZNES W KONTEKŚCIE ZMIAN W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KRYTERIA SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE Dr inż. Olgierd Sielewicz Społeczna odpowiedzialność biznesu identyfikowana w

Bardziej szczegółowo

Klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych

Klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych Klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych Ewa Zglińska Departament Prawny Urzędu Zamówień Publicznych Klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych Plan prezentacji 1. Uregulowania prawne społecznych

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.5.2017 r. COM(2017) 218 final Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych

Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych dr Jakub Pawelec, LL.M. radca prawny, partner Anna Dąbrowska radca prawny Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

Barbara Kunysz-Syrytczyk

Barbara Kunysz-Syrytczyk Barbara Kunysz-Syrytczyk Zasady udzielania zamówień publicznych zostały określone w: 1) art. 7 ust. 1 (zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ); 2) art. 7 ust. 2 (zasada

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 26.10.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 1087/2002, którą złożył Panagiotis Hatzis (Grecja), w imieniu greckiego Stowarzyszenia Gier Elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych na przykładach:

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych na przykładach: Zbigniew Skowroński Temat Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych na przykładach: - udzielonego zamówienia ochrona (marzec-czerwiec 2014 r.) przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PODSTAWA PRAWNA: 1 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69,poz.415 z późn.zm.),

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XII.2005 r. K (2005) 5479 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Szanowny

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.8.2017 r. COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/797/UE upoważniającą Republikę Estońską do stosowania

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA dotyczące realizacji projektów w ramach Osi VII Regionalny Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 PYTANIE 1 Czy można sfinansować

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0600/2013, którą złożył Horst Izykowski (Niemcy), w sprawie niemieckich emerytów mieszkających za granicą

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.VI.005 K(005) 09 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 49/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 25.11.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0653/2005, którą złożyła Marion Locker (Niemcy) w imieniu Austriackiego Stowarzyszenia Obrony Praw Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Niezbędne było opracowanie nowego aktu prawnego, regulującego udzielanie pomocy publicznej dla tych pracowników.

Niezbędne było opracowanie nowego aktu prawnego, regulującego udzielanie pomocy publicznej dla tych pracowników. Niezbędne było opracowanie nowego aktu prawnego, regulującego udzielanie pomocy publicznej dla tych pracowników. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Proponowane rozwiązania ustawowe Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Poniżej przedstawiamy wersję roboczą propozycji uregulowania opracowaną przez grupę prawną Zespołu. Projekt ten opiera się na projekcie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie zapisów dotyczących aspektów społecznych w dokumentacji zamówień MAC:

Przygotowanie zapisów dotyczących aspektów społecznych w dokumentacji zamówień MAC: 18 06 2015 Warszawa Przygotowanie zapisów dotyczących aspektów społecznych w dokumentacji zamówień MAC: Omówienie sposobu uwzględniania kwestii społecznych w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w umowie

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 6655/1/08 REV 1 61 TYTUŁ VII WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW ROZDZIAŁ 1 REGUŁY KONKURENCJI SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zakres informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

Zakres informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania Zakres informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

USTAWA O UKŁADACH ZBIOROWYCH PRACY

USTAWA O UKŁADACH ZBIOROWYCH PRACY USTAWA O UKŁADACH ZBIOROWYCH PRACY w brzmieniu z dnia 25 sierpnia 1969 r. (BGBl. I str. 1323) ostatnio zmieniona przez Rozporządzenie z dnia 25 listopada 2003 r. (BGBl. I str. 2304) 1. [Forma i treść]

Bardziej szczegółowo

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Prace Interwencyjne Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 316 WZÓR. Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. (poz.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 316 WZÓR. Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. (poz. Dziennik Ustaw Nr 62 3963 Poz. 316 WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. (poz. 316) Dziennik Ustaw Nr 62 3964 Poz. 316 Objaśnienia do części I formularza

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Z informacji uzyskanych od Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że z kwoty przeznaczonej na pożyczki i zwiększenie pożyczek z budżetu państwa przewidzianych w ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 16.6.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW (53/2011) Przedmiot: Uzasadniona opinia włoskiej Izby Deputowanych, dotycząca wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW

ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW Instytut Nafty i Gazu Instytucja Wdrażająca Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków Kraków, dn. 15 maja 2009 r. ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW W związku z wątpliwościami

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania prac interwencyjnych w 2014 r.

Zasady organizowania prac interwencyjnych w 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65-529-94-33, 65-529-50-67 e-mail: pole@praca.gov.pl, sekretariat@pupleszno.pl www.pupleszno.pl Zasady organizowania prac interwencyjnych w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 22.1.2010 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0402/2008, którą złożyła Pavlina Radkova (Bułgaria) w sprawie godnego życia dla jej niepełnosprawnego dziecka

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne wybrane aspekty wykluczania wykonawców Kacper Sampławski, radca prawny

Zamówienia publiczne wybrane aspekty wykluczania wykonawców Kacper Sampławski, radca prawny Zamówienia publiczne wybrane aspekty wykluczania wykonawców Kacper Sampławski, radca prawny Katowice, 23. sierpnia 2012 Plan prezentacji Wykluczenie wykonawcy w upadłości Wykluczenie wykonawcy, z którym

Bardziej szczegółowo

Korzyści stosowania klauzul społecznych

Korzyści stosowania klauzul społecznych Korzyści stosowania klauzul społecznych Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych Katowice, 8 września 2015 r. Iwona Piątkowska-Lipka Idea klauzul społecznych Wyjątek od ogólnych zasad

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej www.rpo.gov.pl Spis treści Informacje ogólne... 3 Cele ustawy... 3 Definicja... 3 Założyciele... 4 Uprawnienia przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza?

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Wolność Gospodarcza Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««Komisja Petycji 2009 14 lutego 2005 r. KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Petycja nr 527/2003, którą złożyli państwo Hervé i Carine D Hussy, obywatele Belgii, w sprawie dyskryminacji,

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 23 lipca 2008 r. (18.08) (OR. en) 10599/08 ADD 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2002/0072 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 23 lipca 2008 r. (18.08) (OR. en) 10599/08 ADD 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2002/0072 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 23 lipca 2008 r. (18.08) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2002/0072 (COD) 10599/08 ADD 1 SOC 360 CODEC 764 PROJEKT UZASADNIENIA RADY Dotyczy: Wspólne

Bardziej szczegółowo

1. DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH?

1. DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH? PRACE INTERWENCYJNE oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (lub przedsiębiorcę niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców), które nastąpiło w wyniku umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.1.2012 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1085/2007, którą złożył Axel Bandow (Niemcy) w sprawie rzekomego naruszenia dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację POMOC PUBLICZNA Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna. Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej. Przesłanki pomocy publicznej

Pomoc publiczna. Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej. Przesłanki pomocy publicznej Pomoc publiczna Dr Igor Postuła Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej Art. 107 ust. 1 TFUE (dawniej 87 ust. 1 TWE): Z zastrzeŝeniem

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej,

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW Postanowienia wspólne Life+ W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Zmiany w prawie zamówień publicznych Zmiany w prawie zamówień publicznych Grzegorz Lang VIII Konferencja dla Budownictwa, 4-5.04.2016 r., Westin Warsaw 4 kwietnia 2016 r. Główne kwestie Wdrożenie dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE Reżim dokumentacyjny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Urzędu Zamówień Publicznych. nt. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

ANKIETA. Urzędu Zamówień Publicznych. nt. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych ANKIETA Urzędu Zamówień Publicznych nt. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych Szanowni Państwo, w bieŝącym roku upływa termin realizacji Krajowego Planu Działań w zakresie zrównowaŝonych

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI C 164/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2010 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI Zaproszenie do składania ofert IX-2011/01 Dotacje dla partii politycznych na poziomie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Klauzule społeczne w zamówieniach na przykładzie Gminy Miasta Gdańsk. Marek Komorowski

Klauzule społeczne w zamówieniach na przykładzie Gminy Miasta Gdańsk. Marek Komorowski Klauzule społeczne w zamówieniach na przykładzie Gminy Miasta Gdańsk Marek Komorowski Podstawa prawna art. 26 Dyrektywy 2004/18/WF Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji

Bardziej szczegółowo

Rola ETS w ochronie praw i wolności jednostki

Rola ETS w ochronie praw i wolności jednostki Rola ETS w ochronie praw i wolności jednostki Metody integracji poprzez prawo: 1/ substytucja (inaczej unifikacja): wprowadzenie jednolitych materialnych norm wspólnotowych; całkowite ujednolicenie prawa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przygotowane na potrzeby projektu W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej,

Opracowanie przygotowane na potrzeby projektu W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej, Opracowanie przygotowane na potrzeby projektu W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG Elżbieta Skóra

Bardziej szczegółowo

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE Emerytury i renty 1 Artykuł 48 (dawny artykuł 42 TWE) Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą,

Bardziej szczegółowo

Założenia do zmian w systemie wspierania osób niepełnosprawnych

Założenia do zmian w systemie wspierania osób niepełnosprawnych Założenia do zmian w systemie wspierania osób niepełnosprawnych Dobieszków, 4-5 września 2014 Pytania kluczowe Jaka ustawa? Wariant I Na podbudowie obecnej m. inn. lifting języka, modernizacja chronionego

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym

Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym 1 z 5 2017-01-19 01:29 Temat: Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym Nadawca: EDUCATION-FIRST Data: 2017-01-19 01:28 Adresat: educa(on-first@educa(on-first.pl

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2016 zmiana umów

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2016 zmiana umów Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2016 zmiana umów Agata Hryc - Ląd 18 maja 2016 r. Wprowadzenie. Geneza. Elastyczność w realizacji zamówień publicznych Istotny element reformy ZP Zwiększenie pewności

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe - zasady zawierania i rozwiązywania. Imię i nazwisko prelegenta Firma VI EDYCJA. Konwent Prawa Pracy

Umowy terminowe - zasady zawierania i rozwiązywania. Imię i nazwisko prelegenta Firma VI EDYCJA. Konwent Prawa Pracy Umowy terminowe - zasady zawierania i rozwiązywania Imię i nazwisko prelegenta Firma VI EDYCJA Konwent Prawa Pracy 1 Umowy terminowe w kodeksie pracy Rodzaje umów terminowych: 1. Umowa o pracę na okres

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIE PRAWNE. A. Ogólne warunki stosowania

ZASTRZEŻENIE PRAWNE. A. Ogólne warunki stosowania Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozp. 651/2014) - dokument roboczy Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych Najpierw należy sprawdzić

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.11 FORMY WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo