Alfabetyczny spis poleceń Pascala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alfabetyczny spis poleceń Pascala"

Transkrypt

1 Alfabetyczny spis poleceń Pascala Nazwa funkcji i Opis polecenia Abs(x); Zwraca wartość bezwzględną przekazanego jej argumentu. Można ją wywoływać tylko z argumentem będącym liczbą całkowitą lub zmiennoprzecinkową. Addr(x) Zwraca wskaźnik zawierający adres zmiennej, funkcji lub procedury. Append(plik : Text); Otwiera plik określony przez zmienną plikową do dopisywania. Zmiennej musi być wcześniej przypisana nazwa pliku przy pomocy polecenia Assign. Plik musi być tekstowy i musi istnieć, w przeciwnym razie powstanie błąd. Arc (x,y : Integer; kąt_pocz, kąt_kon, promień: Word); Moduł Graph Rysuje odcinek okręgu o środku w punkcie (x, y) i danym promieniu. Rysuje od kąt_pocz do kąt_końcowy, oba podane w stopniach. ArcTan(x : Real); Zwraca arcustangens podanej wartości (w radianach). W języku Pascal nie ma funkcji arcus sinus i arcus cosinus. Wartości tych funkcji można obliczyć korzystając z wzorów: ArcSin(x) = ArcTan (x/sqrt (1-Sqr (x))) ArcCos(x) = ArcTan (sqrt (1-sqr (x)) /x) Assign(plik : String); Procedura przypisuje zmiennej plikowej plik plik o nazwie nazwa. Plik może być zmienną typu Text. Aby móc odwoływać się do jakiegoś pliku, zawsze należy najpierw użyć procedury Assign. Przy dalszych operacjach pliki są identyfikowane przy pomocy zmiennej plikowej, a nie nazwy. Jeśli nazwą będzie '' (łańcuch pusty) to wszystkie operacje będą się odnosiły do standardowego wejścia i standardowego wyjścia. i inne podobne Writeln (Abs(-1)); { = 1 } Writeln (Abs(-1.1)); {= 1.1} var wskaźnik: Pointer; liczba : Integer; wskaźnik := Addr(liczba); Zobacz: Assign, Close, Reset, Rewrite Patrz także: InitGraph, CloseGraph, Circle, Ellipse, SetColor Arc(100, 100, 0, 90, 60); Arc(100, 100, 330,30,80); Patrz także: Sin, Cos Patrz także: file, text, Append, Reset, Rewrite, Close, Seek, FilePos, Truncate, Rename, Eof var plik_1 : file; plik_2 : text; Assign(plik_1,'plik.bin'); Assign(plik_2,'plik.txt');... 1

2 BlockRead(var plik : file ; var bufor ;ile_czytać : word; var ile_przeczytał : word ); BlockWrite(var plik : file ; var bufor ;ile_zapisać : word; var ile_zapisał : word ); Procedura BlockRead wczytuje z pliku plik do zmiennej bufor nie więcej niż ile_czytać bajtów i umieszcza w zmiennej ile_przeczytał ilość rzeczywiście przeczytanych bajtów (która może być mniejsza od oczekiwanej np. ze względu na rzeczywistą długość pliku) Procedura BlockWrite działa tak samo, tylko zapisuje do pliku. ChDir(nowy_katalog : string ); Procedura zmienia bieżący katalog na podany. Jeśli podany katalog nie istnieje, generuje błąd i nadaje zmiennej IOResult wartość niezerową. Chr (kod : byte):char; Funkcja zwraca znak (wartość typu char) o podanym kodzie ASCII. Przy wielu zastosowaniach równoważny jest zapis: chr(10) = #10 Close(var plik : file); Procedura służąca do zamykania otwartego pliku dowolnego typu. Każdy plik otwarty przy pomocy Append, Reset lub Rewrite powinno się zamknąć przy pomocy close, aby zapewnić poprawne zapisanie buforów i zwolnienie DOSowego uchwytu pliku. Concat(łańcuch1 [,łańcuch2,...]): string; Funkcja łączy otrzymane łańcuchy w jeden, który następnie zwraca. Łączna długość danych łańcuchów nie może przekroczyć 255, czyli maksymalnej długości łańcucha. Jeśli przekroczy, to zwracane jest tylko pierwsze 255 znaków. Podobny efekt można uzyskać stosując operator '+'. Patrz także: file, Assign, Write var skąd,dokąd:file; num_czyt,num_pis:word; bufor:array[ ] of Char; Assign(skąd,ParamStr(1)); Reset(skąd); Assign(dokąd,ParamStr(2)); Rewrite(dokąd); Repeat BlockRead(skąd, bufor, 1024, num_czyt); BlockWrite(dokąd, bufor, num_czyt, num_pis); Until (num_czyt=0) Or (num_pisnum_czyt); close(skąd); close(dokąd); Patrz także: MkDir, GetDir, RmDir Patrz także: Ord Write(Chr(7)); Write(#7); Patrz także: file, Append, Reset, Rewrite Patrz także: Copy, Delete, Insert, Length, Pos Writeln (Concat ('abc', 'def', 'ghi') ); Writeln ('abc' + 'def' + 'ghi'); 2

3 Copy(łańcuch : string; skąd, ile : integer): string; Funkcja zwraca podciąg łańcucha zaczynający się od indeksu skąd i mający ile znaków. Jeśli skąd jest większe niż długość łańcucha, to zwracany jest łańcuch pusty. Jeśli ile podaje więcej znaków, niż ich jest w łańcuchu od indeksu skąd, to zwraca tyle znaków, ile jest. Cos(x : real):real; Sin(x : real):real; Funkcje zwracają wartość sinusa i cosinusa kąta wyrażonego w radianach. Funkcja tangens nie jest zaimplementowana i trzeba ją obliczać ze wzoru: Tan(x)=Sin(x)/Cos(x) Dec(var x ;ile: LongInt ); Procedura zmniejsza parametr x o wartość ile. Jeśli ile nie jest podane, domyślnie przyjmuje się 1. X musi być zmienną typu porządkowego - całkowitą lub wyliczeniową. Delete(var s : string; początek, ile : integer); Procedura usuwa z określonego parametrem s łańcucha ile znaków zaczynając od indeksu początek. Dispose(var p:pointer [,destruktor]); Procedura zwalniająca pamięć zmiennej dynamicznej wskazywanej przez p, zaalokowanej wcześniej przy pomocy procedury New. Jeśli p wskazuje na obiekt, to tuż przed zwolnieniem pamięci wykonany zostanie destruktor tego obiektu. Patrz także: Concat, Delete, Insert, Length, Pos Writeln(Copy('abcde',1,3)); {'abc'} Writeln(Copy('abcde',6,3)); {''} Writeln(Copy('abcde',4,3)); {'de'} Patrz także: Inc, Pred, Succ var x : integer; x:=10; Dec(x,5); { x=5 } Dec(x); { x=4 } Patrz także: Concat, Copy, Insert, Length, Pos var s:string; s:='jakiś długi tekst'; Delete(s,7,6); Writeln(s); {'jakiś tekst'} Patrz także: New, FreeMem, GetMem type str20 string[20]; var p:^str20; New(p); p^ := 'Jakiś tekst'; Dispose(p); 3

4 Eof(var plik: file ):Boolean Funkcja zwraca wartość logiczną True jeśli osiągnięty został koniec pliku. Eoln(var plik: file): Boolean Zwraca wartość logiczną True jeśli wskaźnik pozycji pliku wskazuje na koniec wiersza. Erase(var plik:file); Procedura kasuje plik na dysku. Nie wolno używać jej na otwartym pliku. Exit; Wywołanie procedury Exit powoduje natychmiastowe opuszczenie bloku programu, w którym to wywołanie nastąpiło. Można jej użyć do opuszczenia pętli, wyjścia z procedury/funkcji lub programu głównego. Exp(x : real) : real; Funkcja zwraca wartość e do potęgi x. FilePos(var plik : file) : LongInt; Funkcja zwraca aktualną pozycję pliku. Plik nie może być tekstowy i musi być otwarty (np. poleceniem Reset). Wartość zwracana jest w jednostkach, z których składa się plik. Patrz także: Assign, Eoln, Read, SeekEof var F: text; Ch:char; Assign(F,'c:\autoexec.bat'); Reset(F); while not Eof(F) do Begin Read(F, Ch); Write(Ch); {pokaż zawartość pliku} End; Patrz także: Assign, Eof, Read, SeekEof Patrz także: Assign, Rename var plik: file; Assign(plik,'prog1.bak'); Erase(plik); Patrz także: Halt Patrz także: Sqr, Sqrt, Ln Patrz także: FileSize, Seek var plik: file of real; r:real; Assign(plik,'liczby.tmp'); Rewrite(plik); r:=1; Write(plik, r, r); {zapisanie dwóch liczb do pliku} Writeln(FilePos(plik)); {2} Close(plik); 4

5 FileSize(var plik : file) : LongInt; Funkcja zwraca wielkość pliku. Plik nie może być tekstowy i musi być otwarty (np. poleceniem Reset). Wartość zwracana jest w jednostkach, z których składa się plik. FillChar(var zm; ile : word; znak : char); Procedura zapełnia pierwsze ile bajtów zmiennej zm wartością znak. Nie przeprowadza żadnego sprawdzenia zakresu - jeśli ile wykroczy poza wielkość zmiennej, to mogą zostać nadpisane jakieś inne zmienne. Znak może być typu char lub Byte Flush(var plik : text); Procedura opróżnia bufor pliku tekstowego (zapisuje na dysk). Procedury tej używa się, by upewnić się, że wszystkie dane zapisane do pliku przez Write zostały fizycznie umieszczone w pliku. Frac( x : real) : Real; Funkcja zwraca część ułamkową danej liczby. Zwraca wartość typu Real. FreeMem(var wsk : pointer; ile : word); Procedura zwalnia pamięć zaalokowaną przy pomocy GetMem. Parametr ile określający długość zwalnianego bloku musi być równy wielkości podanej w wywołaniu GetMem. Patrz także FilePos Seek var plik: file of real; r: real; Assign(plik,'liczby.tmp'); Rewrite(plik); r:=1; Write(plik, r, r); {zapisanie dwóch liczb do pliku} Writeln(FileSize(plik));{2} Close(plik); Patrz także: Move Var S: string[80]; { zapisz cały łańcuch spacjami } FillChar(S, SizeOf(S),' '); S[0] := #80; { przywróć zmienioną długość łańcucha } Patrz także: text, Append, Reset, Rewrite, Write Patrz także: Int, Round, Trunc Patrz także:, GetMem, Dispose, Release, New, Mark 5

6 GetDir(napęd : integer; var katalog : string); Wypisuje katalog bieżący podanego napędu do łańcucha katalog. Napęd Wartość par. napęd odpowiadający dysk 0 bieżący 1 A: 2 B: 3 C: 4 D: GetMem(var wsk : pointer; ile : word); Procedura przydziela ze sterty blok pamięci o wielkości określonej parametrem ile i ustawia wskaźnik wsk na ten blok. Przydzieloną w ten sposób pamięć należy później zwolnić przy pomocy procedury FreeMem. Maksymalny blok, który można przydzielić ma długość 65,528 bajtów (64k-8). Jeśli nie można przydzielić żądanego bloku (brak pamięci) to generowany jest błąd. Halt[(kod_błędu : word)]; Wywołanie powoduje natychmiastowe wyjście z programu. Można (opcjonalnie) podać kod błędu, jaki zostanie zwrócony programowi nadrzędnemu (najczęściej jest to shell systemu operacyjnego - command.com). Kod ten można odczytać np. przez polecenie DOSu errorlevel. Hi( x ) : byte ; Funkcja zwracająca starszy bajt parametru. Parametr może być typu integer albo word. Inc(var x ;ile: LongInt ); Procedura zwiększa parametr x o wartość ile. Jeśli ile nie jest podane, domyślnie przyjmuje się 1. X musi być zmienną typu porządkowego - całkowitą lub wyliczeniową. Patrz także: ChDir, MkDir, RmDir Patrz także: FreeMem, MaxAvail, New, Mark, Dispose, Release, GetImage var bufor: pointer; wielkość: integer; wielkość:=1024; if wielkość > MaxAvail then Begin Writeln('Brak pamięci'); Halt; End; GetMem(bufor, wielkość);.. { odwołania do bufora przez bufor^ }. FreeMem(bufor, wielkość); Patrz także: Exit Writeln('To będzie wykonane'); Halt; Writeln('A to nigdy'); Patrz także : Lo, Swap Writeln(Hi($1234)); {18 = $12} Patrz także: Dec, Pred,Succ var x : integer; x:=0; Inc(x,5); { x=5 } Inc(x); { x=6 } 6

7 Insert(co : string; var dokąd : String; indeks : integer); Procedura wstawiająca łańcuch co do łańcucha dokąd zaczynając od miejsca w dokąd o numerze indeks. Jeśli wynikowy łańcuch miałby ponad 255 znaków, to jest on obcinany (do 255 znaków). Int(x : real) : Real; Funkcja zwraca wartość argumentu x po obcięciu części ułamkowej. Zwracana jest wartość typu Real. Length(łańcuch : string ) : integer; Funkcja zwracająca długość danego łańcucha. Nie jest to ilość pamięci zaalokowanej dla zmiennej, ale rzeczywista długość przechowywanego tekstu. Wywołanie tej funkcji jest równoznaczne z pobraniem liczby łańcuch[0]. Ln(x : real) : Real; Funkcja zwraca wartość logarytmu naturalnego z x. Lo( x ) : byte ; Funkcja zwracająca młodszy bajt parametru. Parametr może być typu integer albo word. MaxAvail : LongInt; Funkcja zwracająca wielkość najdłuższego ciągłego bloku wolnej pamięci, którą można przydzielić przez GetMem MemAvail : LongInt; Funkcja zwracająca ilość wolnej pamięci w bajtach. Jest to suma długości wszystkich wolnych bloków pamięci. Z reguły ze względu na fragmentację pamięci nie można całej tej pamięci przydzielić jednej zmiennej dynamicznej. Move(var skąd, dokąd; ile : word); Procedura kopiuje ile bajtów ze zmiennej skąd do zmiennej dokąd. Nie jest sprawdzane, czy parametr ile nie wykracza poza zakres zmiennych. Patrz także:, Concat, Copy, Delete, Length, Pos var s : string; s:='to jest łańcuch'; Insert(' drugi',s,8); Writeln(s); {'To jest drugi łańcuch'} Patrz także: Frac, Round, Trunc Patrz także: Concat, Copy, Delete, Insert, Pos var s : string[20]; s:='tekst'; Writeln(Length(s)); { 5 } Writeln(Integer( s[0] ));{5} Patrz także: Exp, Sqr, Sqrt Patrz także: Hi, Swap Writeln(Lo($1234)); {52 = $34} Patrz także: GetMem, MemAvail Patrz także: GetMem, MaxAvail Patrz także: FillChar var s:string; r:real; r:= ; move(r,s,6); {pierwsze 6 bajtów łańcucha zawiera liczbę} 7

8 New(var wskaźnik : pointer [; konstruktor]); Procedura alokuje dla zmiennej dynamicznej pamięć na stercie i ustawia wskaźnik na odpowiedni adres. Jeśli jest to wskaźnik do obiektu, to można podać nazwę konstruktora który ma być wykonany przy powstaniu obiektu. Odd( x : longint ) : boolean; Zwraca wartość true jeśli dana liczba jest nieparzysta. Ofs(x): word; Zwraca przesunięcie (offset) danej w segmencie. Ord(x) : longint; Zwraca numer elementu x. X musi być wyrażeniem typu porządkowego- całkowitym lub wyliczeniowym. ParamCount: word ; Zwraca ilość parametrów podanych programowi w linii poleceń. 0 oznacza brak parametrów. ParamStr(nr : word ) : string ; Patrz także: Dispose, FreeMem, GetMem type str20 string[20]; var p:^str20; New(p); p^ := 'Jakiś tekst'; Dispose(p); Patrz także: Addr, Seg Patrz także: Chr Writeln(Ord('A')); { 65 } Patrz także: ParamStr Patrz także: ParamCount Zwraca parametr o danym numerze podany w linii kom Parametrem o numerze 0 jest nazwa pliku wykonywanego. Pi : real ; Zwraca wartość liczby pi. Pos(podciąg, łancuch : string) : byte; Podaje pozycje wyszukanego podciągu w danym łańcuchu znaków. Pred(x) Podaje poprzednika liczby podanej jako parametr var i:integer; for i:=1 to ParamCount do writeln(paramstr(i)); stopnie := radiany * 180 / pi; radiany := stopnie * pi / 180; Patrz także: Delete, Copy, Insert, Length var S:string; S:=' 125.5'; while Pos(' ', S)>0 do S[pos(' ',s)]:=0; Patrz także: Inc, Dec, Succ 8

9 Ptr(segment, przesuniecie : word) : pointer; Funkcja przypisująca zmiennej wartość podanego miejsca w pamięci. Random[(zakres : word )]; Patrz także: Addr Patrz także: Randomize Funkcja służy do losowania wartości z przedziału <0;zakres -1> Randomize; Inicjuje wbudowany generator liczb losowych (sprawia aby liczby były za każdym razem inne). Read(parametr) Odczytuje z aktualnego źródła to co jest podane jako parametr. ReadKey Funkcja odczytuje wciśnięty klawisz. Readln(parametr) To samo co Read, ale przeskakuje do następnej linii. Release(var wskaźnik : pointer); Zwalnia stos do miejsca zaznaczonego wcześniej poleceniem Mark. RemoveDir(S:string); Za pomocą tej instrukcji usuwa się puste podkatalogi. Rename( F;NowaNazwa) Zmienia nazwę pliku. Repeat Until (warunek); Miedzy tymi instrukcjami znajdują się instrukcje, które będą powtarzane dopóki nie zostanie spełniony warunek. Reset(F) Otwiera istniejący plik z nazwą przekazaną do F poleceniem Assign. Rewrite(F) Tworzy i otwiera nowy plik. F jest nazwą przekazaną za pomocą polecenia Assign. RmDir(S:string); Usuwa pusty katalog o ścieżce podanej w S. Round(liczba) Zaokrągla liczbę rzeczywistą podaną w parametrze do liczby całkowitej. Patrz także: Random Patrz także: Readkey, Readln, Write, Writeln : A:=ReadKey; Patrz także: Read, Write, Writeln Zobacz także: Dispose, FreeMem, GetMem, Mark, New Patrz także: RmDir Patrz także: Erase Patrz także: Append, Assign, Close, Rewrite Patrz także: Append, Assign, Reset Patrz także: ChDir, GetDir, MkDir, RemoveDir Patrz także: Int, Trunc 9

10 RunError [(kod:byte)] Instrukcja zatrzymuje wykonywanie się programu generując błąd podany w parametrze. Seek (F;N:Longint); Ustawia pozycję w pliku na N. SeekEof : boolean; Funkcja zwraca wartość TRUE jeśli jest koniec pliku. SeekEoln : boolean; Funkcja przyjmuje wartość TRUE jeśli jest koniec linii w pliku. Seg(x):word; Zwraca segment obiektu zawartego w X, gdzie X jest funkcją lub procedurą. SetColor(parametr); Instrukcja ustawia kolor pisania i rysowania w trybie graficznym. Parametrem jest nazwa lub liczba danego koloru. Kolory i licz wartości: Kolor Wartość Czarny 0 Niebieski 1 Zielony 2 Cyjan 3 Czerwony 4 Magenta 5 Brązowy 6 Jasnoszary 7 Ciemnoszary 8 Jasnoniebieski 9 Jasnozielony 10 Jasny cyjan 11 Jasnoczerwony 12 Jasna magenta 13 Żółty 14 SetTextBuf(F:Text;Bufor) Ustawia bufor wejścia/wyjścia dla pliku tekstowego SizeOf(parametr) Funkcja zwraca ilość bajtów jaką zajmuje obiekt podany jako parametr. Patrz także: Exit, Halt Patrz także: FilePos Patrz także: Eof, SeekEoln Patrz także: Eof, SeekEof Patrz także: Addr, Ofs Patrz także: Reset, Rewrite, Append Patrz także: virtual 10

11 Str(X;S:string); Instrukcja zamienia liczbę X na łańcuch znaków. Sqr(liczba) Funkcja podnosi liczbę do kwadratu. Sqrt(liczba : real) : real Funkcja pierwiastkuje liczbę. Succ(parametr) Funkcja podaje następnika parametru Swap(liczba) Funkcja zamienia "wysokie" i "niskie" bity w liczbie. Liczba jest typu Integer lub Word Trunc( liczba:real) : longint; Funkcja skraca liczbę rzeczywistą do liczby całkowitej. Truncate(F) Skraca plik począwszy od aktualnej pozycji. UpCase(Ch : char) : char; Konwertuje znak do wielkiej litery. Val(S:string;V:integer;error:integer); Funkcja przekształca ciąg znaków na liczbę. Var Po tym słowie kluczowym następuje deklaracja zmiennych użytych w programie. Write( [F;] X); Instrukcja zapisuje wartość parametru X na aktualne urządzenie wyjścia. Jeżeli podana jest specyfikacja pliku to zapisz tą wartość do pliku. Writeln Instrukcja działa analogicznie do Write lecz na końcu przechodzi do następnej linii. Patrz także: Sqrt Patrz także: Sqr Patrz także: Pred, Inc, Dec Patrz także: Lo, Hi : Swap($abcd)=$cdab Patrz także: Int, Round Patrz także: Reset, Rewrite, Seek : UpCase('a')='A'; UpCase('B')='B'; Patrz także: Str : val('123',i,error); val('abc',i,error); Patrz także: Read, Readln, Writeln Patrz także: Read, Readln, Write {i=123} {error<>0} 11

PASCAL Kompendium. Środowisko TURBO PASCAL Skróty klawiaturowe. Edycja kodu Pomoc spis treści. Skopiowanie zaznaczonego bloku do schowka

PASCAL Kompendium. Środowisko TURBO PASCAL Skróty klawiaturowe. Edycja kodu Pomoc spis treści. Skopiowanie zaznaczonego bloku do schowka PASCAL Kompendium Środowisko TURBO PASCAL Skróty klawiaturowe Edycja kodu F1 Pomoc spis treści CTRL + F1 Pomoc kontekstowa SHIFT + strzałki Zaznaczanie bloku CTRL + INSERT Skopiowanie zaznaczonego bloku

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z Pascala

Kompendium wiedzy z Pascala Kompendium wiedzy z Pascala Niektóre rzeczy (np. skróty klawiszowe) odnoszą się do wersji Turbo Pascala 5.5 lub 7.0 (w których my nie pracujemy). Jednak zostawiam te informację poniewaŝ dobrze jest wiedzieć

Bardziej szczegółowo

PLIKI TEKSTOWE F C E 30 0D 0A 42 6F 72 6C 61 6E 64 1A T U R B O _ P A S C A L _ 7. 0

PLIKI TEKSTOWE F C E 30 0D 0A 42 6F 72 6C 61 6E 64 1A T U R B O _ P A S C A L _ 7. 0 PLIKI TEKSTOWE plik_liczb : file of integer; plik_znakow : file of char; plik_linii : text; deklaracja zmiennej plikowej Przykład sekwencji bajtów: 54 55 52 42 4F 20 50 41 53 43 41 4C 20 37 2E 30 0D 0A

Bardziej szczegółowo

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Informatyka II MPZI2 ćw.2 Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Zastosowania obliczeń numerycznych Wyrażenia arytmetyczne służą do zapisu wykonywania operacji obliczeniowych w trakcie przebiegu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych

Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych 1. Wczytywanie z plików tekstowych. Wczytywanie z pliku tekstowego wymaga: a) skojarzenia zmiennej plikowej z plikiem procedura assignfile b)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Różne różności

Wstęp do programowania. Różne różności Wstęp do programowania Różne różności Typy danych Typ danych określa dwie rzeczy: Jak wartości danego typu są określane w pamięci Jakie operacje są dozwolone na obiektach danego typu 2 Rodzaje typów Proste

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH. Podstawowe pojęcia:

OPERACJE NA PLIKACH. Podstawowe pojęcia: OPERACJE NA PLIKACH Podstawowe pojęcia: plik fizyczny, zbiór informacji w pamięci zewnętrznej wykorzystywany do trwałego przechowywania danych lub jako przedłużenie pamięci operacyjnej w przypadku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie zmienne typu plikowego, z wyjątkiem Output i Input muszą być zadeklarowane w sekcji deklaracji programu, który z nich korzysta.

Wszystkie zmienne typu plikowego, z wyjątkiem Output i Input muszą być zadeklarowane w sekcji deklaracji programu, który z nich korzysta. Programowanie strukturalne - pliki 1 LEKCJA 29. TYPY STRUKTURALNE - PLIKI Wprowadzenie Zmienne proste, tablice i rekordy są wykorzystywane w programie do przechowywania danych podczas wykonywania programu;

Bardziej szczegółowo

typ zakres sposob zapamietania shortint integer bajty (z bitem znaku) longint byte word

typ zakres sposob zapamietania shortint integer bajty (z bitem znaku) longint byte word Pascal - powtórka Alfabet, Nazwy W odróŝnieniu do C w Pascal nie odróŝnia małych i duŝych liter. Zapisy ALA i ala oznaczają tę samą nazwę. Podobnie np. słowo kluczowe for moŝe być zapisane: FOR. W Pascalu

Bardziej szczegółowo

Pliki. Ze względu na typ zawartych w nich danych rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje plików:

Pliki. Ze względu na typ zawartych w nich danych rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje plików: Pliki Dotychczas operowaliśmy danymi, które zapamiętywane były w pamięci operacyjnej komputera (RAM). Program Turbo Pascal umożliwia zapisywanie i odczyt danych, co zapewnia możliwość wielokrotnego ich

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Wyrażenia i instrukcje cd., ręczna symulacja, operacje wejścia/wyjścia

Informatyka 1. Wyrażenia i instrukcje cd., ręczna symulacja, operacje wejścia/wyjścia Informatyka 1 Wykład IV Wyrażenia i instrukcje cd., ręczna symulacja, operacje wejścia/wyjścia Robert Muszyński ZPCiR IIAiR PWr Zagadnienia: instrukcja warunkowa CASE-OF-END, instrukcja pętli REPEAT-UNTIL,

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

PLIKI. Składnia deklaracji zmiennej plikowej: file of <typ>

PLIKI. Składnia deklaracji zmiennej plikowej: file of <typ> PLIKI Plik jest struktura składającą się z elementów tego samego typu. Liczba elementów składowych pliku jest zmienna. Nie ma zadanych ograniczeń na liczbę elementów pliku, poza rozmiarami pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Pascal - grafika. Uruchomienie trybu graficznego. Moduł graph. Domyślny tryb graficzny

Pascal - grafika. Uruchomienie trybu graficznego. Moduł graph. Domyślny tryb graficzny Moduł graph Pascal - grafika Pascal zawiera standardowy moduł do tworzenia obiektów graficznych linii, punktów, figur geometrycznych itp. Chcąc go użyć należy w programie (w nagłówku) wstawić deklarację:

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

PASCAL FUNKCJE PREDEFINIOWANE

PASCAL FUNKCJE PREDEFINIOWANE Informatyka I Laboratoria/Projekty Krzysztof Regulski AGH, WIMiIP PASCAL FUNKCJE PREDEFINIOWANE Zadanie 1: Przypominając sobie wiadomości z poprzedniej sekcji, napisz program, który pobiera od uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Pliki. Piotr Chrząstowski-Wachtel

Wstęp do programowania. Pliki. Piotr Chrząstowski-Wachtel Wstęp do programowania Pliki Piotr Chrząstowski-Wachtel Pamięci zewnętrzne Pamięć wewnętrzna (RAM) jest jednorodna. Dostęp do każdej komórki jest szybki i kosztuje tyle samo W przypadku pamięci zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

P R OGRA M OW A N I E KOMPUTERÓW Ćwiczenia laboratoryjne. TEMAT 8: Moduły standardowe

P R OGRA M OW A N I E KOMPUTERÓW Ćwiczenia laboratoryjne. TEMAT 8: Moduły standardowe Pakiet crt zawiera procedury i funkcje, które pozwalają na sterowanie trybem ekranu, kolorami, oknami i dźwiękiem. Opisy procedur są zawarte w pliku pomocy, można je wyświetlić z menu Help Standard units

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka Pascal

Wprowadzenie do języka Pascal Wprowadzenie do języka Pascal zmienne i typy standardowe operatory arytmetyczne, funkcje standardowe odczyt danych i wyświetlanie wyników obsługa wyjątków Techniki programowania I s.2-1 Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Wykład PASCAL. Zmienne wskaźnikowe i dynamiczne. dr Artur Bartoszewski - Podstawy prograowania, sem.

Podstawy programowania. Wykład PASCAL. Zmienne wskaźnikowe i dynamiczne. dr Artur Bartoszewski - Podstawy prograowania, sem. Podstawy programowania Wykład PASCAL Zmienne wskaźnikowe i dynamiczne 1 dr Artur Bartoszewski - Podstawy prograowania, sem. 1- WYKŁAD Rodzaje zmiennych Zmienne dzielą się na statyczne i dynamiczne. Zmienna

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Turbo Pascal

Programowanie w Turbo Pascal Skróty: ALT + F9 Kompilacja CTRL + F9 Uruchomienie Struktura programu: Programowanie w Turbo Pascal Program nazwa; - nagłówek programu - blok deklaracji (tu znajduje się VAR lub CONST) - blok instrukcji

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami

Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami Konwersja typów Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami (aczkolwiek nie jest to wymagane). Jeśli

Bardziej szczegółowo

2.Sprawdzanie czy podana liczba naturalna jest pierwsza Liczba pierwsza to liczba podzielna tylko przez 1 i przez siebie.

2.Sprawdzanie czy podana liczba naturalna jest pierwsza Liczba pierwsza to liczba podzielna tylko przez 1 i przez siebie. CZEŚĆ A. Przykłady, cd. 1.Obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego - algorytm Newtona-Raphsona http://pl.wikipedia.org/wiki/metoda_newtona (pierwszy przykład na stronach Wiki) Dane: Liczba a (a>0)

Bardziej szczegółowo

Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Opis działania i parametrów. Nazwa funkcji. Składnia zwracanej wartości

Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Opis działania i parametrów. Nazwa funkcji. Składnia zwracanej wartości Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Nazwa funkcji Składnia Typ zwracanej wartości Opis działania i parametrów Funkcje konwersji CBool CBool(arg) Boolean arg powinno być wartością numeryczną

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część piąta Proste typy danych w języku Pascal Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists()

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists() Paweł Gmys PHP strona 1 Lekcja 10 Uprawnienia Aby skrypt PHP mógł odwołać się do pliku, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Szczegóły są zależne od serwera. Najczęściej chyba skrypt ma uprawnienia takie,

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków 1998 20. i łączenie podprogramów a z programem napisanym w Ze względu na duże rozpowszechnienie języka, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych

Algorytmy i struktury danych Algorytmy i struktury danych Zmienne Proste typy danych Strukturalne typy danych Witold Marańda maranda@dmcs.p.lodz.pl 1 Zmienne Liczby (i struktury danych) występują w algorytmach i programach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy bioinformatyki 2017/18

Podstawy bioinformatyki 2017/18 1 Pętla while JEZYK PROGRAMOWANIA PYTHON: PETLE ITERUJACE, KORZYSTANIE Z PLIKÓW E. Dyguda-Kazimierowicz Instrukcja while, wraz z omówioną poniżej instrukcją for, należą do pętli iterujacych pozwalających

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012 Pracownia nr 9 (20.01.2012) dr inż. Jarosław Forenc Rok

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Procedury i funkcje. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Procedury i funkcje. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Procedury i funkcje Programowanie komputerowe Procedury i funkcje Wprowadzenie Budowa procedur i funkcji Przekazywanie parametrów Funkcje wbudowane

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część dziewiąta Procedury i funkcje Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

Pliki. Funkcje tworzące pliki i operujące na nich opisane są w części 2 pomocy systemowej. Tworzenie i otwieranie plików:

Pliki. Funkcje tworzące pliki i operujące na nich opisane są w części 2 pomocy systemowej. Tworzenie i otwieranie plików: Pliki W celu wykonania jakiejkolwiek operacji na istniejącym pliku, plik ten musi zostać otwarty, natomiast jeśli plik jeszcze nie istnieje, to musi zostać utworzony. Plik może zostać otwarty w trybie:

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w VBA

Wprowadzenie do programowania w VBA Wprowadzenie do programowania w VBA Spis treści Struktura programu... 1 Typy danych... 2 Deklaracja zmiennych i stałych... 2 Deklaracja tablic... 3 Instrukcja przypisania... 3 Wprowadzanie danych... 3

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Tablice. Pliki

Wykład 4. Tablice. Pliki Informatyka I Wykład 4. Tablice. Pliki Dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Tablice Tablica uporządkowany zbiór elementów określonego typu Każdy element tablicy posiada

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki

KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki Wskaźniki KURS C/C++ WYKŁAD 6 Każda zmienna ma unikalny adres wskazujący początkowy obszar pamięci zajmowany przez tą zmienną. Ilość pamięci zajmowanej przez zmienną zależy od typu zmiennej. Adres można

Bardziej szczegółowo

Pascal. 1. Pliki tekstowe. Przykład 1.1. Zapis do pliku tekstowego

Pascal. 1. Pliki tekstowe. Przykład 1.1. Zapis do pliku tekstowego Pascal 1. Pliki tekstowe Przykład 1.1. Zapis do pliku tekstowego {deklaracja zmiennej tekstowej 'plik'} plik: text; {skojarzenie zmiennej plikowej 'plik' z plikiem na dysku (podajemy lokalizacje)} {tworzenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Pascal

Programowanie w języku Pascal Programowanie w języku Pascal Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA grazyna@novell.ftj.agh.edu.pl D-10 pokój 227 Algorytmy Nazwa algorytm wywodzi się od nazwiska perskiego matematyka Muhamed ibn Musy al-chorezmi (z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Tablica jednowymiarowa Tablice wielowymiarowe Algorytmy Rekordy Pliki Zadania Bibliografia

Wprowadzenie Tablica jednowymiarowa Tablice wielowymiarowe Algorytmy Rekordy Pliki Zadania Bibliografia Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu. Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Tablice. TYPE identyfikator tablicy = ARRAY [Indeksl,..., Indeksn] OF Typ; Dany identyfikator_ tablicy można wykorzystać w deklaracji VAR:

Tablice. TYPE identyfikator tablicy = ARRAY [Indeksl,..., Indeksn] OF Typ; Dany identyfikator_ tablicy można wykorzystać w deklaracji VAR: Tablice Tablica jest to struktura danych zawierająca pewien uporządkowany zbiór obiektów tego samego typu. Tablice jednowymiarowe odpowiadają wektorom, natomiast tablice dwuwymiarowe macierzom. Elementy

Bardziej szczegółowo

Zasady Programowania Strukturalnego

Zasady Programowania Strukturalnego Zasady Programowania Strukturalnego Rafał Jakubowski Zespół Teoretycznej Biofizyki Molekularnej rjakubowski@fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~rjakubowski Tel: 33 46 Konsultacje w sem. letnim 11/12: środa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje iteracyjne (pętle)

Instrukcje iteracyjne (pętle) Instrukcje iteracyjne (pętle) Instrukcja for..to i for..downto Instrukcja while Instrukcja repeat..until echniki programowania I s.4-1 Zastosowanie instrukcji iteracyjnych Instrukcje iteracyjne (inaczej

Bardziej szczegółowo

Polecenia wewnętrzne:

Polecenia wewnętrzne: Polecenia wewnętrzne DOS-u znajdują się w pamięci operacyjnej komputera, realizowane przez procesor poleceń COMMANDCOM Polecenia zewnętrzne DOS-u są to pliki ściągane do pamięci operacyjnej każdorazowo

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 2 operacje na wskaźnikach. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 2 operacje na wskaźnikach. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 2 operacje na wskaźnikach dr inż. Jacek Naruniec Zmienne automatyczne i dynamiczne Zmienne automatyczne: dotyczą kontekstu, po jego opuszczeniu są usuwane, łatwiejsze w zarządzaniu od zmiennych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie komentarzy do programu

Wprowadzenie komentarzy do programu Wprowadzenie komentarzy do programu W programach mogą wystąpić objaśnienia, uwagi zamykane w klamrach { } lub nawiasach z gwiazdką (* *). Komentarze ułatwiają zrozumienie programów. Przyjmijmy, że komentarze

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis}

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis} 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Programowanie komputerów najogólniej mówiąc polega na zapisaniu pewniej listy poleceń do wykonania przez komputer w pewnym umownym języku Taką listę poleceń nazywamy programem Program

Bardziej szczegółowo

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C Pliki Informacje ogólne Plik jest pewnym zbiorem danych, zapisanym w systemie plików na nośniku danych (np. dysku twardym, pendrive, płycie DVD itp.). Może posiadać określone atrybuty, a odwołanie do niego

Bardziej szczegółowo

Typy plikowe. 1. Wprowadzenie. 2. Podstawowe operacje na plikach. Przetwarzanie plików w języku Pascal 1

Typy plikowe. 1. Wprowadzenie. 2. Podstawowe operacje na plikach. Przetwarzanie plików w języku Pascal 1 Przetwarzanie plików w języku Pascal 1 Typy plikowe 1. Wprowadzenie Jednym z typów złożonych języka Pascal jest typ plikowy. Zmienne typu plikowego stanowią programową reprezentację plików zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania dr Elżbieta Gawrońska gawronska@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej dr Elżbieta Gawrońska (ICIS) Podstawy Programowania 05 1 / 15 Plan wykładu 1 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

// Liczy srednie w wierszach i kolumnach tablicy "dwuwymiarowej" // Elementy tablicy są generowane losowo #include <stdio.h> #include <stdlib.

// Liczy srednie w wierszach i kolumnach tablicy dwuwymiarowej // Elementy tablicy są generowane losowo #include <stdio.h> #include <stdlib. Wykład 10 Przykłady różnych funkcji (cd) - przetwarzanie tablicy tablic (tablicy "dwuwymiarowej") - sortowanie przez "selekcję" Dynamiczna alokacja pamięci 1 // Liczy srednie w wierszach i kolumnach tablicy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania 2. Temat: Wprowadzenie do wskaźników. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno

Podstawy programowania 2. Temat: Wprowadzenie do wskaźników. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno Instrukcja laboratoryjna 1 Podstawy programowania 2 Temat: Wprowadzenie do wskaźników Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny Rysunek przedstawia najważniejszą różnicę pomiędzy zmiennymi,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w językach

Programowanie w językach Programowanie w językach wysokiego poziomu Obsługa plików za pomocą strumieni Elektronika i Telekomunikacja, semestr III rok akademicki 2013/2014 dr inż. Paweł Myszkowski Plan zajęć a) otwieranie i zamykanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa klawiszy specjalnych

Obsługa klawiszy specjalnych 13 Obsługa klawiszy specjalnych Oprócz klawiszy alfanumerycznych na klawiaturze peceta jest sporo klawiszy specjalnych. Najlepiej stosować klawisze specjalne zgodnie z ich typowym przeznaczeniem. 13.1.

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++

Programowanie w języku C++ Programowanie w języku C++ Część siódma Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów nie zastąpi

Bardziej szczegółowo

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki funkcja; parametry funkcji; typ zwracany; typ void; funkcje bez parametrów; napis.length() - jako przykład funkcji. Zadania funkcja dodająca dwie liczby;

Bardziej szczegółowo

Delphi Laboratorium 3

Delphi Laboratorium 3 Delphi Laboratorium 3 1. Procedury i funkcje Funkcja jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność i zwraca wynik. Procedura jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność,

Bardziej szczegółowo

Stałe i zmienne znakowe. Stała znakowa: znak

Stałe i zmienne znakowe. Stała znakowa: znak Stałe i zmienne znakowe. Stała znakowa: znak Na przykład: a, 1, 0 c Każdy znak jest reprezentowany w pamięci przez swój kod. Kody alfanumerycznych znaków ASCII to liczby z przedziału [32, 127]. Liczby

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static),

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static), Tworzenie obiektów Dostęp do obiektów jest realizowany przez referencje. Obiekty w języku Java są tworzone poprzez użycie słowa kluczowego new. String lan = new String( Lancuch ); Obszary pamięci w których

Bardziej szczegółowo

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych.

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. 1. Rodzaje pamięci używanej w programach Pamięć komputera, dostępna dla programu,

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.2. Instrukcje strukturalne PHP Instrukcje strukturalne Instrukcja grupująca (blok instrukcji) Instrukcja warunkowa, if-else Instrukcja wyboru, switch-case

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część ósma Tablice znaków i przetwarzanie napisów Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język PYTHON Podstawowe informacje Python to język skryptowy, interpretowany - co oznacza, że piszemy skrypt, a następnie wykonujemy go za

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski

Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski Laboratorium 3: Tablice, tablice znaków i funkcje operujące na ciągach znaków dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski 7 kwietnia 2014 1. Wprowadzenie Pierwsza część instrukcji zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Automatyki i i Robotyki ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW Język Język programowania: C/C++ Środowisko programistyczne: C++Builder 6 Wykład 9.. Wskaźniki i i zmienne dynamiczne.

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki, rok pierwszy

Podstawy informatyki, rok pierwszy Podstawy informatyki, rok pierwszy przygotował: Bartłomiej Sulikowski b.sulikowski@issi.uz.zgora.pl Instytut Sterowania i Systemów informatycznych, Skrypt jest w trakcie tworzenia i z pewnością nie jest

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H7

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H7 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H7 Programowanie z wykorzystaniem parametrów i funkcji matematycznych Opracował: Dr inŝ. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA Grazyna.Krupinska@fis.agh.edu.pl D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Wyrażenia 2 Wyrażenia w języku C są bardziej elastyczne niż wyrażenia w jakimkolwiek innym języku

Bardziej szczegółowo

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program.

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. PYTHON Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. Aby program napisany w danym języku mógł być wykonany, niezbędne

Bardziej szczegółowo

3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1/8 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Instrukcje warunkowe, pętle. 3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Instrukcje warunkowe. Instrukcje warunkowe pozwalają zdefiniować warianty

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Pascal

Programowanie w języku Pascal Programowanie w języku Pascal Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA grazyna@novell.ftj.agh.edu.pl D-10 pokój 227 Tablice -wstęp Służą do przechowywania ustalonej liczby elementów (liczb całkowitych, rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część ósma Zmienne wskaźnikowe koncepcja, podstawowe zastosowania Wersja skrócona, tylko C++ Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski

Bardziej szczegółowo