20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C"

Transkrypt

1 Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków i łączenie podprogramów a z programem napisanym w Ze względu na duże rozpowszechnienie języka, szczególnie w ośrodkach akademickich, oraz ze względu na potrzebę połączenia podprogramów napisanych w języku podane jest w tym rozdziale porównanie podstawowych własności obu języków. W celu poznania pełniejszych możliwości języka należy skorzystać z podręczników np. [1-3] Porównanie języków I Identyfikatory Identyfikatory w i u są takie same, za wyjątkiem: - nazwa w może rozpoczynać się również od znaku podkreślenia. - w u w przeciwieństwie do kompilator nie rozróżnia małych liter od dużych. Komentarz (* dowolny tekst *) /* dowolny tekst */ Typy danych INTEGER BOOLEAN HAR REAL int long int short int int char float double W u istnieją dane logiczne (boolowskie), które przyjmują wartość false lub true. W języku nie występuje typ boolowski. W wyrażeniach logicznych wyrażeniu o wartości całkowitej 0 odpowiada wartość logiczna false, natomiast wartości całkowitej różnej od zera odpowiada wartość logiczna true. Deklaracje zmiennych VAR i: INTEGER; c, d: HAR; x,y: REAL; int i; char c, d; float x,y; W u blok deklaracji zmiennych powinien rozpocząć się od słowa VAR. Różnice w zapisie operatorów arytmetycznych DIV / MOD %

2 Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków Różnice występują przy oznaczeniu operatorów arytmetycznych dzielenia całkowitoliczbowego i dzielenia modulo. Różnice w zapisie operatorów logicznych = <> AND OR NOT ==!= &&! Instrukcja podstawiania i:= 2; c:= 'a'; x:= x + 2*x; i= 2; c= 'a'; x= x + 2*x; Instrukcja złożona instrukcja1... instrukcjan END i:= 2; c:= 'a'; x:= x + 2*x; END... instrukcja1 instrukcjan i= 2; c= 'a'; x= x + 2*x; Instrukcja sterująca if IF _boolowskie THEN IF _boolowskie THEN 1 ELSE 2 IF a>b THEN c:= a; IF a>b THEN max:= a ELSE max:= b if( ) ; if( ) 1 else 2 if( a>b ) c=a; if( a>b) max= a; else max= b; W języku nie występują zmienne logiczne. Wyrażenie w języku uznawane jest za prawdziwe, jeżeli wartość tego wyrażenia jest różna od zera, w przeciwnym razie takie traktowane jest jako fałszywe.

3 Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków Instrukcja sterująca for FOR indeks:=start TO stop DO FOR i:= 1 TO 4 DO x:= x/2; for(wyr_pocz;wyr_konca;wyr_kroku) for( i= 1; i<=4; i++) x= x/2; Instrukcja i++ oznacza w języku podstawienie i= i+1; Instrukcja sterująca przełączająca (switch, case) ASE OF k1, k2,..., kk: 1;... m1, m2,..., mm: N; ASE ch OF '1': y:= sin(x); '2','3': y:= sqrt(x); '4','5','6':y: = cos(x); switch( ) case k1: case k2:... case KK: wyrazenie1;... case m1: case m2: case mm: N; default: D; switch(ch) case '1': y= sin(x); case '2': case '3': y= sqrt(x); case '4': case '5': case '6': y= cos(x); W języku instrukcja switch-case może zawierać pozycję default, której jest wykonywane, jeżeli żaden z wcześniejszych warunków nie został wykonany.

4 Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków Instrukcja sterująca while WHILE _boolowskie DO WHILE x>max DO x:= x-dx while( 1 ) 2; while( x>xmax) x= x-dx; Instrukcja sterująca powtarzania (repeat lub do) REPEAT do UNTIL while( warunek) warunek REPEAT x:= x-dx; UNTIL x>xmax do x= x-dx; while( x>xmax) Definicja funkcji FUNTION max(a, b:integer):integer IF a>b THEN max:= a; ELSE max:= b; int max( a, b) int a, b; if( a>b 0 return(a); else return(b); Definicja procedur PROEDURE oblicz; void oblicz( void ) VAR x: INTEGER; int x; x:= x+7; x= x+7; W języku podprogramy przedstawiane są za pomocą funkcji. Jeżeli funkcja nie zwraca wartości, to podaje się, że funkcja jest typu void. Program główny PROGRAM LIZ; VAR i, j: INTEGER; i= 7; j= i+34; END. main int i, j; i= 7; j= i+34; W języku program główny nosi zawsze nazwę main.

5 Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków Tablice VAR tab: ARRAY[0..wymiar-1] OF typ; VAR wekt: ARRAY[0..9] OF INTEGER; VAR x: ARRAY[0..8,0..8] OF INTEGER; x[2,1]:= x[1,2]; typ tab[wymiar]; int wekt[10]; int x[9][9]; x[2][1]= x[1][2]; W języku pierwszy element tablicy posiada zerowe indeksy, każda tablica rozpoczyna się z elementem o indeksie równym 0 (lub indeksach równych zero w przypadku tablic wielowymiarowych). Definicja zmiennych wskaźnikowych VAR id = ^INTEGER; int *id; VAR wsk= ^INTEGER; Wartość wskaźnika pustego NIL int *wsk; NULL Przydzielenie i zwolnienie pamięci na stercie VAR ptr: ^typ; typ *ptr; NEW(ptr); ptr= (typ*)malloc(sizeof(typ)); DISPOSE(p); free(ptr); VAR int_ptr: INTEGER; NEW(int_ptr); DISPOSE(int_ptr); Zmienne rekordowe VAR r: REORD składniki; int *int_ptr; int_ptr= (int *)malloc( sizeof(int) ); free( int_ptr); struct składniki; r; TYPE prac: REORD nazwisko: array [0..19] OF HAR; wiek: INTEGER; struct char nazwisko[20]; int wiek; prac;

6 Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków Typy rekordowe TYPE typ = REORD składniki; TYPE student= REORD nazwisko: array [0..19] OF HAR; wiek: INTEGER; ocena: INTEGER; VAR st1, st2: STUDENT; VAR lista: ARRAY[0..99] OF STUDENT; struct typ składniki; ; struct student char nazwisko[20]; int wiek; int ocena; ; struct student st1, st2; struct student lista[100]; Typ wyliczeniowy TYPE kolor= typedef enum (niebieski, bialy, zielony); niebieski, bialy, zielony kolor; Wykorzystanie podprogramów języka w programie napisanym w języku Język stwarza możliwość łączenia z innymi językami poprzez łączenie modułów skompilowanych o rozszerzeniu OBJ. Wiele języków ma możliwość kompilacji modułów do tej postaci, co stwarza możliwość łatwego połączenia. Modułem głównym może tu być program w lub moduł w innym języku. Turbo nie posiada możliwości kompilowania programu do postaci OBJ, a jedynie do postaci TPU lub oczywiście EXE. Nie jest więc możliwe bezpośrednie łączenie modułów skompilowanych języka i. Wywołanie podprogramów języka z poziomu języka W celu dołączenia do programu w u fragmentu napisanego w języku, należy ten fragment skompilować do postaci OBJ, a następnie dołączyć do programu napisanego w języku poprzez użycie dyrektywy: $L nazwa_programu.obj która spowoduje dołączenie skompilowanego modułu z. Jeżeli z programu ma być wywołana funkcja napisana w, to muszą być dodatkowo spełnione następujące warunki: 1. w programie napisanym w Turbo u deklarujemy funkcję jako external, np.: function GetMode: Word; external; procedure SetMode(Mode: Word); external; 2. w programie w deklarujemy tą funkcję z modyfikatorem _pascal. Zastosowanie modyfikatora spowoduje zmianę nazwy przez kompilator tej funkcji na duże litery. Nazwa ta nie zostanie poprzedzona znakiem '_'. Przekazywanie danych na stos dokonane zostanie w konwencji a.

7 Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków Przykłady deklaracji: char _pascal far GetMode( void ); void _pascal far SetMode( int Mode ); Funkcje napisane i dołączane do modułu TPU muszą być zadeklarowane jako far lub near w zależności od tego, czy są eksportowane czy nie. Wywołanie podprogramów języka z poziomu języka Załóżmy, że podprogramy języka znajdują się w segmentach skompilowanych lub bibliotecznych skompilowanych. Wtedy, aby można było skorzystać z tych funkcji w programie napisanym w języku, muszą być spełnione następujące warunki: 1. W module źródłowym języka należy zadeklarować podprogramy języka jako funkcje zewnętrzne (extern) z modyfikatorem _pascal. Spowoduje to zmianę dokonaną przez kompilator nazwy funkcji na duże litery, nazwa ta nie będzie poprzedzona znakiem '_'. Stosowane będzie przekazywanie danych do odłożenia na stos w konwencji a. Przykład deklaracji funkcji w programie źródłowym języka : external int _pascal far Funkcja( int a ); W zależności od tego, czy wywołana funkcja a jest funkcją eksportowaną z modułu TPU, czy nie (lub znajduje się w module głównym), musi być zadeklarowana odpowiednio jako far lub near. 2. Przyłączana funkcja musi być zadeklarowana w u na poziomie globalnym. Przykład Poniżej podano przykład programu stosującego metodę szybkiego sortowania. Należy zwrócić uwagę na możliwość zagnieżdżania funkcji. Funkcja zagnieżdżona ma zakres lokalny wewnątrz funkcji. program QSort; uses rt; const Max = 10; type List = array[1..max] of Integer; var Data: List; I: Integer; procedure QuickSort(var A: List; Lo, Hi: Integer); procedure Sort(l, r: Integer); var i, j, x, y: integer; begin i := l; j := r; x := a[(l+r) DIV 2]; repeat while a[i] < x do i := i + 1; while x < a[j] do j := j - 1; if i <= j then begin y := a[i]; a[i] := a[j]; a[j] := y; i := i + 1; j := j - 1; end; until i > j;

8 Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków if l < j then Sort(l, j); if i < r then Sort(i, r); end; begin QuickSort; Sort(Lo,Hi); end; begin QSort - Sortowanie tablic Write('Generowanie tablicy do posortowania...'); Randomize; for i := 1 to Max do Data[i] := Random(30000); Writeln; Write('Sortowanie tablicy...'); QuickSort(Data, 1, Max); Writeln; for i := 1 to 1000 do Write(Data[i]:8); end. Literatura: [1] Andrzej Marciniak: Turbo. Warszawa, PWN 1994 [2] Mueldner T., Steele P. W.: as a Second Language. For Native Speakers of. Addison Wesley Publ. ompany, 1990 [3] Wajs W.: Programowanie w Turbo u. Skrypt AGH 1298, Kraków 1991 Ćwiczenia: 1. Należy napisać odpowiednik programu z przykładu 20.1, ale w języku. Następnie należy rozważyć, co należy zrobić, by procedura sortowania napisana w jednym języku programowania była wykorzystywana w drugim języku.

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH Kurs pisania skryptów w powłoce BASH 1. Wstęp Skrypt shellowy to nic innego jak bardziej rozbudowana wersja listy pewnych poleceń, które mają zostać wykonane przez system. Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją,

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie Gdańsk, 2014 Ogólnie o Javie Środowisko Java jest językiem programowania, którego podstawowym celem jest realizacja zasady write once, run anywhere. Oznacza to możliwość wykonania tego samego programu,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Ruby. Wprowadzenie. Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240

Ruby. Wprowadzenie. Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240 Ruby. Wprowadzenie Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla Aplikacji

Visual Basic dla Aplikacji Wykład Visual Basic dla Aplikacji Visual Basic - Podstawy dr inż.. Zbigniew Zakrzewski v. 1.2.2 v. 1.2.2 1 Zastosowanie języka Visual Basic 1. 1. MS MS Office (95, (95, 97, 97, 2000, XP, XP, 2003, 2007)

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Języki programowania Notatki do wykładu Programowanie dla studentów I roku dziennych studiów magisterskich kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim Języki programowania ToMasz Wierzbicki Instytut

Bardziej szczegółowo

Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko

Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko Windows PowerShell Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko Czym jest PowerShell? Windows PowerShell (WPS) to oparte na platformie.net środowisko przeznaczone do zarządzania systemem operacyjnym z poziomu

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzecia Jednostki leksykalne i proste typy danych Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Wykład 2 Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Budowanie biblioteki DLL Projekt typu Class Library Zmiana właściwości

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Łagodny start

Podstawy programowania. Łagodny start Podstawy programowania Łagodny start mgr Tomasz Jach WWW: E-mail: Adres: Instytut Informatyki ul. Będzińska 39 41-200 Sosnowiec Pokój 214 Telefon: 32 3689765 Warunki zaliczenia Krótki test na ostatnim

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo