KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki"

Transkrypt

1 Wskaźniki KURS C/C++ WYKŁAD 6 Każda zmienna ma unikalny adres wskazujący początkowy obszar pamięci zajmowany przez tą zmienną. Ilość pamięci zajmowanej przez zmienną zależy od typu zmiennej. Adres można przechowywać, zmienna która przechowuje adres do obiektu nazywa się wskaźnikiem. Wskaźniki deklarujemy używając następującej składni: typ_zmiennej *nazwa_zmiennej Operator * informuje nas, że mamy do czynienia ze wskaźnikiem. Wskaźnik nazywa się tak jak zmienna. float pi = 3.14; float *wsk; wsk = π float pi = 3.14; pi = 3.14 &pi adres zmiennej pi float *wsk; - wsk przechowuje adres zmiennej typu float wsk=π wsk = FFF0 wsk przechowuje adres zmiennej pi printf("pi = %f", pi); EKRAN: pi = 3.14 printf("adres zmiennej pi = %p", wsk); EKRAN: adres zmiennej pi = FFF0; Przykłady: char *wsk; - wsk jest wskaźnikiem do pokazywania na obiekty typu char - wsk jest wskaźnikiem do pokazywania na obiekty typu int float *wsk; - wsk jest wskaźnikiem do pokazywania na obiekty typu float void *wsk; - wsk jest wskaźnikiem do pokazywania na obiektu nieznanego typu float *wsk_tab[10]; - tablica 10 wskaźników do liczb rzeczywistych float (*wsk_tab)[10]; - wskaźnik do tablicy 10 liczb rzeczywistych

2 Treścią wskaźnika jest informacja, gdzie wskazany obiekt się znajduje. Przed użyciem musimy wskaźnikowi nadać wartość początkową, czyli przypisać go do konkretnego obiektu. Do inicjowania wskaźnika może służyć operator adresu & i może być stosowany tylko do obiektów zajmujących pamięć: zmienne, elementy tablic. Nie można go stosować do wyrażeń stałych i zmiennych typu register. float a; wsk = &a; //nieprawidłowo. int i; wsk = &i; //prawidłowo. Chcemy wskaźnikiem do int pokazywać na float Kiedy wskaźnik pokazuje już na konkretnie miejsce możemy odnieść się do tego obiektu na który on wskazuje, odczytać jego wartość, lub wpisać wartość pod wskazany adres. Podstawową operacją na wskaźniku jest wyłuskanie, czyli odwołanie się do obiektu wskazywanego przez wskaźnik. Operacja ta nazywa się adresowaniem pośrednim. Operatorem adresowania pośredniego jest jednoargumentowa * zapisywana jako przedrostek. Zastosowana do wskaźnika daje zawartość obiektu wskazanego przez ten wskaźnik np.: int *wsk ; int j, i=3; wsk = &i; wsk przechowuje adres zmiennej i. cout<<"wartość zmiennej i wynosi "<<*wsk; Ekran: wartość zmiennej i wynosi 3 int i, j; i=3; wsk=&i; j =*wsk; =*wsk - pobierz wartość spod adresu (1) j =*wsk - pobranie wartości spod adresu i przypisanie tej wartośći zmiennej j po wykonaniu intsrukcji (1) j=3; (2) *wsk = 200; // wstaw wartość 200 pod adres wskazywany przez zmienną wsk po wykonaniu intsrukcji (2) i = 200;

3 Zmieni się wartość zmiennej i z 3 na 200. Jeśli wsk wskazuje na zmienną całkowitą, to *wsk może wystąpić wszędzie tam gdzie może wystąpić zmienna, np: int *wsk, x, zm; zm=10; wsk = &zm; zm=zm+2; //zm=12 zm=10; *wsk = *wsk + 2; // zm = 12; x = *wsk + 1; //x=13; Ponieważ operatory * oraz & są silniejsze niż operatory arytmetyczne, to dla wyrażeń: *wsk = *wsk + 2; x = *wsk + 1; najpierw pobierana jest zawartość spod adresu wsk i zwiększona o 1 zostaje przypisana zmiennej x. int i, j; int *wsk=&i, *wsk1; wsk1 = wsk; Zapis ten mówi, że teraz wsk będzie wskazywał na to samo co wsk1, czyli na zmienną i. wsk=wsk+1; wskaźnik zostaje powiększony o rozmiar typu obiektu na który wskazuje, w naszym przypadku o sizeof (int) (czyli o dwa bajty) ponieważ wskazuje na obiekt typu int. wsk=wsk+1; lub wsk++; Wskaźniki a tablice W C++ wskażniki i tablice są ze sobą ścisle związane. Nazwa tablicy może byc używana jako wskaźnik do jej pierwszego elementu. Zadeklarujemy wskaźnik i tablicę: int tab[10]; instrukcja: wsk = &tab[n]; ustawia wskaźnik na n-tym elemencie tablicy. Typ wskaźnika musi się zgadzać z typem tablicy. instrukcja: wsk = &tab[0]; jest równoważna instrukcji: wsk = tab;

4 i oznacza ustawienie wskaźnika na pierwszy element tablicy czyli na jej początek. Zapisy są równoważne, ponieważ jak już wspomnieliśmy, nazwa tablicy stanowi adres jej zerowego elementu. int tab[4]={-1,-20, 3, 5}; wsk = tab; tab: wsk wsk +1 wsk +2 wsk +3 cout<<*wsk << " to wyświetlenie wartości tab[0]\n"; cout<<*(wsk+1) << " to wyświetlwnie wartości tab[1]\n"; cout<<*(wsk+2) << " to wyświetlwnie wartości tab[2]\n"; cout<<wsk[0]<< "\n"<<wsk[1] <<"\n"<<wsk[2]; Możemy również zmieniać adres dodając do wskaźnika liczbę całkowitą. Przejście do następnego elementu tablicy umożliwia instrukcja : wsk= wsk + 1; lub wsk ++; //gubimy adres początkowy Aby przesunąć się o n elementów w tablicy piszemy instrukcja: wsk = wsk+n; Z definicji wskaźnika wynika że wsk jest wskaźnikiem do int. Stąd kompilator wnioskuje, że aby odnaleźć następny element typu int należy przesunąć się o sizeof (int). cout<<*wsk << "to wyświetlwnie wartości tab[0]"; wsk++; //wsk=wsk+1; cout<<*wsk<< \n << "to wyświetlwnie wartości tab[1]"; wsk++; //wsk=wsk+2; cout<<*wsk<< \n << "to wyświetlwnie wartości tab[2]";

5 int tab[10]={1, 3, 5, 6, 7, 8, 9}, i; wsk = tab; //inicjowanie wskaźnika for(i = 0; i<10; i++) printf("%d\n", *wsk++); Uwaga!!! Mimo, że możemy zapisać: wsk = tab; to o ile możemy zapisać: wsk++; to nie możemy napisać: tab++; Różnicą między wskaźnikiem a nazwą tablicy jest taka, że na wskaźniku możemy dokonywać operacji arytmetycznych, a na adresie tablicy nie, jest ona traktowana jak wielkość stała. Dla tak zadeklarowanego wskaźnika: adresem tego wskaźnika jest wartość wyrażenia: &wsk; Wskaźnik void Deklaracja wskaźnika niesie w sobie dwie informacje: adres miejsca w pamięci, oraz typ obiektu na który te adres wskazuje. Przy deklaracji void *wsk; wskaźnik wsk wskazuje jedynie na konkretne miejsce w pamięci nie informując o typie obiektów tam przechowywanych. void *adres; char *wsk; int *wsk1; //inicjalizowanie zmiennych wsk i wsk1.... adres = wsk; //lub adres = wsk1; Zapisy te oznaczają, że teraz wskaźnik typu void wskazuje na to samo, na co wskazuje wskaźnik typu char //int. Wskaźnik każdego typu można przypisać wskaźnikowi typu void, bez konieczności konwersji. Odwrotne przypisanie wymaga stosowania operatora konwersji.

6 float *wsk; void *wsk1;... wsk = wsk1; //błąd wsk = (float *) wsk1; //poprawnie z operatorem rzutowania Arytmetyka wskaźników 1. Możemy dodawać i odejmować liczby całkowite od wskaźników tak, aby w potrzebny sposób przesuwać je po tablicy. Operacje te nie są sprawdzane przez kompilator, i możemy przesunąć wskaźnik poza zadeklarowany obszar tablicy i zniszczyć istniejące dane. Takie błędy są trudne do wykrycia. int tab[4]={-1,-20, 3, 5}; wsk = tab; wsk=wsk+10; lub wsk=wsk-10; co najwyżej wsk=wsk+3 lub wsk=wsk-3 2. Możemy odjąć dwa wskaźniki od siebie: wsk_a - wsk_b Gdy pokazują one na różne elementy tej samej tablicy to wynikiem takiej operacji jest liczba dzielących je elementów. Liczba może być ze znakiem - lub +. int tab[12], *wsk; wsk= &tab[0] &tab[2]; //wsk = Wskaźniki można ze sobą porównać. Do tego celu służą nam operatory: ==!= < > <= >= Dla dwóch wskaźników: int *wsk1, *wsk2; przypisanie: wsk1 = wsk2 oznacza, że wskazują one na ten sam obiekt. if (wsk1 = = wsk2) cout<<"oba wskaźniki pokazują na ten sam obiekt"; Jeśli wskaźniki wskazują na elementy tej samej tablicy, to wyrażenie wsk1 < wsk2 że wsk1 wskazuje na element tablicy o mniejszym indeksie. oznacza, 4. Każdy wskaźnik można porównać z adresem 0 zwanym NULL. Takie ustawienie wskaźnika: wsk = 0; //lub wsk = NULL informuje, że wskaźnik nie pokazuje na nic konkretnego, niektóre funkcje biblioteczne zwracają wskaźnik NULL (null pointer), możemy go użyć do kontroli np: if (wsk = = 0) if(wsk = =NULL) if(!wsk)

7 Inicjowanie wskaźników W tym punkcie zbierzemy wszystkie sposoby inicjowania wskaźników: 1. można przypisać adres konkretnego obiektu: int *wsk, obiekt, tab[12]; wsk = &obiekt; wsk = tab; // wsk = &tab[0]; wsk = &tab[2]; 2. zarezerwować obszar dynamicznie char *wsk; wsk = new char[12]; wsk = (char*) malloc (12 * sizeof (char)); 3. można przypisać inny wskaźnik: int *wsk, *ptr; wsk = new int; ptr = wsk; 4. ustawić wskaźnik na konkretny wsk = FFDA Dynamiczna alokacja pamięci Stajemy więc przed problemem, jak tworzyć tymczasowe obiekty tak, i gdy nie będą potrzebne pozbyć się ich z pamięci.odpowiedź jest prosta - rezerwować pamięć. W języku C pamięć dostępna dla programu w czasie jego uruchomienia nazywa się HEAP'em, w C++ - FREE STORE- pamięć wolna. Różnica leży tylko w funkcjach używanych do dostępu do tej pamięci. Funkcje alokacji pamięci: malloc(...), calloc(...) W języku C, do alokacji pamięci służy grupa funkcji malloc. void *malloc (size_t size); typedef unsigned size_t Przydziela w obszarze stosu zmiennych dynamicznych obszar o rozmiarze size i zwraca wskaźnik do n bajtów niezainicjowanej pamięci, lub NULL jeśli żądanie nie może być spełnione. void *calloc (size_t n, size_t size); Przydziela w obszarze stosu zmiennych dynamicznych obszar o rozmiarze pamięć nie może być przydzielona. Pamięć inicjowana jest zerami. size n*size oraz zwraca NULL, gdy char *wsk = (char*) malloc (100 * sizeof (char)); char *ptr = (char*) calloc (100, sizeof (char)); Funkcje zwalniania pamięci: free(...) Po wykorzystaniu pamięci można ją zwolnić. Do tego celu służy funkcja free().

8 void free ( void *p); free (ptr); free (wsk); zwalnia pamięć wskazaną przez p, przy czym p musi być wynikiem wcześniejszego wywołania funkcji malloc() lub calloc(). Nie ma ograniczeń na kolejność zwalniania pamięci, natomiast poważnym błędem jest zwalnianie czegoś, co nie było poprzednio przydzielone w/w funkcjami. W języku C możemy korzystać z jednego z 6 standardowych modeli pamięci: tiny, small, medium,compact, large, huge które różnią się min. ilością pamięci przeznaczonej na dane. Dla modelu compact, large i huge, gdzie pamięć na dane jest ponad 64 kb, funkcja malloc zamieniana jest na funkcję farmalloc, farfree operujące na pamięci o długości ponad 1 segment. Operatory new i delete. Alternatywą do tych funkcji w języku C++ jest operator new i delete. Operator new tworzy obiekt, a operator delete usuwa obiekt z pamięci. Jeśli zdefiniujemy wskaźnik: char *wsk; Alokacja pamięci. wsk = new char; powoduje utworzenie nowego obiektu typu char. Nie ma on nazwy, ale możemy się do niego odwoływać poprzez wskaźnik zawierający adres tego obiektu. int *wsk_tab; wsk_tab = new int[10]; operator new utworzył 10-elementowa tablicę typu int. Zwalnianie pamięci. delete wsk; powoduje usunięcie obiektu wskazanego przez wsk z pamięci. Kasowanie tablicy zarezerwowanej dynamicznie: delete [] wsk_tab; Zwróćmy uwagę na nawiasy kwadratowe. Cechy obiektów utworzonych operatorem new 1. obiekty żyją od momentu utworzenia operatorem new aż do momentu usunięcia operatorem delete 2. obiekty nie mają nazwy. Operujemy na nich tylko przy pomocy wskaźników. 3. obiekty utworzone operatorem new nie są automatycznie inicjowane int dl_tab,i; cout<<"podaj rozmiar tablicy: " cin>>dl_tab; int *wsk_tab = new int[dl_tab]; for(i = 0;i<dl_tab;i++) *wsk_tab++ = i;

9 ... delete [] wsk_tab; Za pomocą operatora delete kasuje się tylko obiekty utworzone przy pomocy operatora new, przy czym nie należy kasować wcześniej skasowanego obiektu. Można kasować natomiast wskaźnik ustawiony na NULL: wsk = NULL; delete wsk; W trakcie alokowania pamięci może zdarzyć się tak, że operator new zwróci NULL. Oznacza to, że wyczerpaliśmy pamięć dostępną na dane. W związku z tym w programach tworzących dużą liczbę dużych obiektów należy kontrolować poprawność operacji alokacji. Można tego dokonać albo poprzez fragment programu: wsk = new int[10000]; if(!wsk) cout<<"pamięć się wyczerpała"; lub przy wykorzystaniu funkcji set_new-handler: Przykład #include<iostram.h> #include<stdlib.h> // exit #include<new.h> //set_new_handler long k; void alarm(){ cout<<"brak pamięci przy k = "<<k; exit(1); } void main(){ set_new_handler(alarm); for( k = 0; ; k++) new int; } W funkcji main wykonuje się nieskończona pętla tworząca dynamicznie obiekty. Jeśli w którymś momencie zabraknie pamięci, sterowanie automatycznie przejmuje funkcja set_new_handler uruchamiająca funkcję alarmową napisaną przez użytkownika. Argumentem tej funkcji jest wskaźnik do funkcji alarm Wskaźniki a stringi Jeśli wskaźnik ma pokazywać na ciąg znaków, to można go zadeklarować jako: char *text; można go inicjalizować: char *text = "Poniedziałek"; do tej pory: char text_tab [] = "Poniedziałek";

10 char text_tab [13] = "Poniedziałek"; Przykład: printf ( %s, text); Ekran: poniedziałek printf ( %s, text_tab); Ekran: poniedziałek printf ( %c, text_tab[1]); Ekran: o printf ( %c, text[1]); Ekran: o text++; printf ( %s, text); Ekran: oniedziałek Przykład: char text[]="borland C++"; char *cel, *zrodlo; il = strlen (text)+1; cel = new char [il]; zrodlo=text; (1) while ((*zrodlo)!= NULL) { *cel = *zrodlo; } // +1 na znak NULL // rezerwacja miejsca cel++; zrodlo++; // BEZ NULL A *cel=null; (2) while (*cel = *zrodlo) // inaczej while ((*cel = *zrodlo)!= \0 ) { cel++; zrodlo++; // Z NULL EM } (3) while (*cel++ = *zrodlo++); //Z NULL EM (4) Można wykorzystać funkcję biblioteczną: strcpy (cel, zrodlo); - kopiowanie znaków ze źródła do celu, znak NULL jest kopiowany. Przykład: char *cel, zrodlo[]= informatyka ; cel=new char [strlen (zrodlo)+1]; strcpy (cel, zrodlo);

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania komputerów

Podstawy programowania komputerów Podstawy programowania komputerów Wykład 10: Sterowanie pamięcią w C Pamięć na stosie!każdy program napisany w języku C ma dostęp do dwóch obszarów pamięci - stosu i sterty, w których może być przechowywana

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ 1. Pierwszy program w C++ Przykład 1.1. pierwszy_program.cpp 1: #include //Dołączenie do programu biblioteki 2: using namespace std; //Deklaracja przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010)

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) Programowanie w języku C Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) 1 Spis treści 1 Wprowadzenie...5 1.1 Informacje od autora...5 1.2 Jak napisana jest ta książka?...5

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Rozproszone

Przetwarzanie Rozproszone Katedra Architektury Systemów Komputerowych Laboratorium Przetwarzanie Rozproszone Instrukcje wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych 1. Dynamiczne struktury danych 2. Biblioteki statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Translacja sterowana składnią w generatorze YACC

Translacja sterowana składnią w generatorze YACC Translacja sterowana składnią w generatorze YACC Wojciech Complak Wojciech.Complak@cs.put.poznan.pl 1 Plan wykładu zasady implementacji translacji sterowanej składnią w generatorze YACC korzystanie z atrybutów

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV Jerzy Kisilewicz Język w środowisku Borland C++ Wydanie IV Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Opiniodawca Marian ADAMSKI Opracowanie redakcyjne i korekta Hanna BASAROWA Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład obiektowe. Paweł majdzik. Wskaźniki. Deklaracja zmiennych wskaźnikowych (wskaźników)

Wykład obiektowe. Paweł majdzik. Wskaźniki. Deklaracja zmiennych wskaźnikowych (wskaźników) Wykład obiektowe Paweł majdzik Wskaźniki Deklaracja zmiennych wskaźnikowych (wskaźników) int * wsk_i; float * wsk_f; char * wsk_c; void * wsk_v; int unsigned * wsk_iu; Operacje na zmiennych wskaźnikowych

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Język asembler dla każdego

Język asembler dla każdego 2009-03-04 Język asembler dla każdego Język asembler dla każdego Język asembler dla każdego Bogdan Drozdowski Kodu źródłowego umieszczonego w tym kursie można używać na zasadach licencji GNU LGPL w wersji

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Dodatek A. CUDA. 1 Stosowany jest w tym kontekście skrót GPCPU (od ang. general-purpose computing on graphics processing units).

Dodatek A. CUDA. 1 Stosowany jest w tym kontekście skrót GPCPU (od ang. general-purpose computing on graphics processing units). Dodatek A. CUDA Trzy ostatnie rozdziały książki poświęcone są zagadnieniom związanym z programowaniem równoległym. Skłoniła nas do tego wszechobecność maszyn wieloprocesorowych. Nawet niektóre notebooki

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE.

Spis treści JĘZYK C - OPERACJE WE-WY, ZMIENNE, TYPY I NAZWY ZMIENNYCH, OPERATORY I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE MATEMATYCZNE. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: ES1C200 009 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo