SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 i roku kalendarzowym 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 i roku kalendarzowym 2006"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA RADOMSKA im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 i roku kalendarzowym 2006 RADOM, wrzesień 2007 r.

2 Wydano za zgodą JM Rektora Politechniki Radomskiej Opracowanie Lidia Przyborowska Anna Kowalik-Sawa Izabella Szkwarek Iwona Wolska Opracowanie komputerowe Małgorzata Janiec Copyright by Politechnika Radomska, Wydawnictwo (2007) Radom, ul. Malczewskiego 20A, (048) fax (048) Druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej 2

3 3

4 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje charakteryzujące Uczelnię Organizacja i zarządzanie Struktura Uczelni i zarządzanie, wydane akty normatywne Promocja Uczelni Kadra Stan i struktura zatrudnienia Obsada kadrowa na prowadzonych kierunkach studiów Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej Działalność dydaktyczna Podstawowe jednostki organizacyjne znajdujące się w siedzibie Uczelni oraz dokładne określenie prowadzonych przez nie kierunków studiów i stopni kształcenia (studia jednolite, studia I stopnia, studia II stopnia) Prowadzone studia podyplomowe oraz zakres ich działania Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2005/2006 z podziałem na kierunki i stopnie kształcenia oraz formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) Działalność Biblioteki Głównej Działalność naukowo-badawcza Ochrona patentowa Informatyzacja Uczelni Współpraca naukowo-dydaktyczna z zagranicą Baza materialna Politechniki Radomskiej

5 1. PODSTAWOWE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE UCZELNIĘ Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Radomskiej opracowano zgodnie z zapisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164 poz z późn. zm.). Sprawozdanie zawiera dane liczbowe dotyczące roku akademickiego 2005/2006 i roku kalendarzowego Od r. funkcję Rektora pełni wybrany na kadencję dr hab. inż. Mirosław Luft, prof. nadzw. Funkcję dziekanów pełnią: WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski, prof. zw. WYDZIAŁU MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII OBUWIA dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski, prof. nadzw. WYDZIAŁU MECHANICZNEGO dr hab. inż. Sławomir Luft, prof. nadzw. WYDZIAŁU NAUCZYCIELSKIEGO dr hab. Janusz Walasek, prof. nadzw. WYDZIAŁU TRANSPORTU dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, prof. nadzw. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego kontynuuje działalność utworzonej w Radomiu w 1950 roku przez Ministerstwo Oświaty Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. W 1965 roku została powołana na jej bazie Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska, przekształcona w 1967 r. w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską, a następnie w Politechnikę Świętokrzyską. Niezależną działalność rozpoczęła w 1978 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska przyjmując imię Kazimierza Pułaskiego. Ustawą sejmową z dnia 4 lipca 1996 r. zmieniono nazwę Uczelni na Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Od 1 września 1996 roku Uczelnia rozpoczęła działalność jako Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Największa publiczna uczelnia wyższa w regionie radomskim 5

6 kształci specjalistów w różnych dziedzinach naukowych: technicznej, ekonomicznej i pedagogicznej. Jest ściśle powiązana z potrzebami regionu i ukierunkowana na szkolenie kadr dla lokalnej gospodarki, rozwija także szeroką współpracę naukowo-badawczą w zakresie rozwoju lokalnego przemysłu. Na 5-ciu wydziałach: 3 technicznych i 2 nietechnicznych wg stanu na dzień roku Uczelnia kształciła studentów, w tym na studiach stacjonarnych obcokrajowców, na studiach niestacjonarnych obcokrajowiec i na studiach podyplomowych 248. Zatrudniała wg stanu na dzień roku 978 pracowników, w tym 515 nauczycieli akademickich i 469 pozostałych pracowników. W roku akademickim 2005/2006 Uczelnię ukończyło absolwentów. Trzy wydziały Uczelni: Ekonomiczny, Mechaniczny i Transport posiadają uprawnienia do nadawania stopni doktorskich. 6

7 2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 2.1. STRUKTURA UCZELNI I ZARZĄDZANIE, WYDANE AKTY NORMATYWNE Rok akademicki 2005/2006 Uczelnia rozpoczęła jako Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w niezmienionej strukturze pięciowydziałowej z następującymi Wydziałami: Ekonomicznym, Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Mechanicznym, Nauczycielskim i Transportu. W ramach Wydziałów działa 6 instytutów, 24 katedry, 3 zakłady pozainstytutowe, 2 jednostki międzywydziałowe, 1 jednostka ogólnouczelniana, 46 zakładów, 14 pracowni i 63 laboratoria. W Uczelni powstały w ramach Wydziałów lub przy Wydziałach następujące jednostki dydaktyczno-usługowe: Studium Budowy Maszyn, Eksploatacji i Zarządzania Inżynierskiego w Wydziale Mechanicznym, Studium Dokształcania i Doskonalenia w Wydziale Nauczycielskim, Studium Materiałoznawstwa Płynów Eksploatacyjnych w Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Studium Organizacji i Technologii Produkcji Obuwia w Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Studium Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Wydziale Ekonomicznym, Studium Transportu, Elektrotechniki i Zarządzania w Transporcie w Wydziale Transportu. 7

8 Strukturę liczbową jednostek organizacyjnych przedstawia tabela 2.1 Tabela 2.1. Struktura liczbowa jednostek organizacyjnych Jednostki Jednostki Jednostka Zakłady Pracownie Laboratoria dydaktyczno- międzywy-ogólnouczelniandziałowe Wydziały InstytutyKatedry -usługowe a b c d e f g Ekonomiczny MiTO Mechaniczny Nauczycielski Transportu Razem a zakłady w ramach instytutu lub katedry b zakłady pozainstytutowe c pracownie w ramach zakładu d wydziałowa pracownia komputerowa e laboratoria w ramach wydziału, katedry, zakładu lub pracowni f laboratoria dydaktyczno-usługowe g jednostki dydaktyczno-usługowe w wydziale i przy wydziale 8

9 INSTYTUTY W Wydziale Ekonomicznym: Instytut Ubezpieczeń i Prewencji oraz 3 zakłady pozainstytutowe: - Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa, - Zakład Koordynacji Badań Naukowych, - Zakład Zarządzania i Marketingu. W Wydziale Mechanicznym: Instytut Budowy Maszyn, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Instytut Mechaniki Stosowanej. W Wydziale Transportu: Instytut Automatyki i Telematyki Transportu, Instytut Systemów Transportowych. KATEDRY W Wydziale Ekonomicznym: Katedra Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych, Katedra Ekonomii, Katedra Filozofii i Socjologii, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Regionalnej, Katedra Nauk o Jakości, Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości, Katedra Prawa, Katedra Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Katedra Zastosowań Matematyki i Statystyki w Ekonomii. W Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia: Katedra Chemii, Katedra Materiałoznawstwa Obuwniczego i Odzieżowego, Katedra Ochrony Środowiska, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa, Katedra Technologii Obuwia i Garbarstwa, 9

10 Katedra Tworzyw Sztucznych, Katedra Wzornictwa Obuwia i Odzieży. W Wydziale Mechanicznym: Katedra Fizyki. W Wydziale Nauczycielskim: Katedra Informatyki, Katedra Matematyki, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Katedra Sztuki, Katedra Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, Katedra Wychowania Technicznego. Jednostki międzywydziałowe: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Jednostka ogólnouczelniana: Biblioteka Główna. 10

11 Struktura organizacyjna administracji Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego według stanu na dzień r. REKTOR Dział Organizacji i Zarządzania Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Radcy Prawni Dział Kadr Dział Promocji Stan. ds. Obronnych Kancelaria Tajna Administrator Systemu Sieci Teleinformatycznych Stan. Pracy ds. Audytu Wewnętrznego Stan. Pracy ds. Informatyzacji Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą Prorektor ds. Badań Naukowych Kanclerz Dział Nauczania Dział Rozwoju Kadry Naukowej Dział Badań Naukowych Kwestor Z-ca Kanclerza Dział Spraw Studenckich Dział Współpracy z Zagranicą Centrum Sieciowo- Komputerowe Z-ca Kwestora Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej Wydawnictwo Zakład Poligraficzny Dział Składu i Grafiki Komputerowej Administrator Osiedla Akademickiego DS 1 DS 2 DS 3 DS 4 Hotel Asystencki Ośrodek Transferu Innowacji Stan. Pracy ds. Wynalazczości i Ochrony Patent. Dział Ogólno- Administracyjny Dział Inwestycji i Remontów Sekcja Inwent. Ciągłej Sekcja Socjalna Sekcja Zamówień Publicznych Stan. Pracy ds. BHP i P.poż. Samodzielna Sekcja Księg. Majątk. i Kosztów Samodz. Sekcja Księg. Finansowej Samodz. Sekcja Rachuby Płac Z-ca Kanclerza Dział Techniczny Dział Aparatury Zaopatrz. i Transp. Stanowisko Pracy ds. Komputeryzacji Stan. Pracy ds. Ekonomicznych 11

12 Schemat struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego według stanu na dzień r. Wydział Ekonomiczny Wydział Mechaniczny KOMISJE SENACKIE ds. dydaktyki i wychowania ds. rozwoju kadr naukowych ds. badań naukowych ds. organizacji i rozwoju Uczelni ds. budżetu i finansów RADY WYDZIAŁÓW Wydział Transportu DZIEKANI Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Wydział Nauczycielski PRODZIEKAN ds. dydaktycznych i studenckich (studiów stacjonar.) PRODZIEKAN ds. NAUKOWYCH (ogólnych, studiów niestacjonarnych) SENAT REKTOR PROREKTORZY JEDNOSTKI Ogólno- Międzywyuczelniana działowe Biblioteka Główna Dyrektor KANCLERZ ZASTĘPCA KANCLERZA KWESTOR Z-CA KANCLERZA Studium Języków Obcych Kierownik Studium Wych. Fizyczn.i Sportu Kierownik KATEDRY INSTYTUTY ZAKŁADY Wydział Ekonomiczny - 10 Wydział Ekonomiczny - 1 POZAINSTYTUTOWE Wydział Materiałoznawstwa Ekonomiki Technologii Obuwia - 7 Przedsiębiorstwa Wydział Mechaniczny - 3 Wydział Mechaniczny - 1 Koordynacji Badań Naukowych Wydział Transportu - 2 Wydział Nauczycielski - 6 Zarządzania i Marketingu KOMISJE UCZELNIANE wyborcza wyborcza dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich dyscyplinarna ds. studentów odwoławcza dyscyplinarna ds. studentów inwentaryzacyjna bezpieczeństwa i higieny pracy ds. likwidacji aparatury naukowo-badawczej i dydaktycznej ds. przyznawania mieszkań hotelowych i miejsc (pokoi) w hotelu asystenckim opiniujące wnioski o podwyżki płac dla pracowników wyróżniających się w pracy niebędących nauczycielami akademickimi ds. zakupu urządzeń komputerowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dot. udzielenia zamówienia na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego procesy i czynności towarzyszące obsłudze toku studiów realizowanych w Politechnice Radomskiej KOMISJE REKTORSKIE wydawnicza wydziałowe kolegia wydawnicze ds. opracowania projektu statutu Politechniki Radomskiej rada biblioteczna zespół ds. nagród dla nauczycieli akademickich zespół ds. odznaczeń nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 12

13 Praca Uczelni w ramach podstawowej struktury administracyjnej realizowana jest przez: Pion rektora z podległymi działami i samodzielnymi stanowiskami pracy: Organizacji i Zarządzania, Kadr, Radcami Prawnymi, Promocji, Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych z podległymi stanowiskami pracy: - ds. Obronnych, - Kancelarią Tajną, - Administratorem Systemu Sieci Teleinformatycznych, Stanowiskiem Pracy ds. Audytu Wewnętrznego, Stanowiskiem Pracy ds. Informatyzacji. Pion prorektora ds. dydaktycznych i studenckich z podległymi działami i samodzielnymi stanowiskami pracy: Nauczania, Spraw Studenckich z Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej, Wydawnictwem Politechniki Radomskiej z Zakładem Poligraficznym oraz Działem Składu i Grafiki Komputerowej. Pion prorektora ds. rozwoju kadry naukowej i współpracy z zagranicą z działami: Rozwoju Kadry Naukowej, Współpracy z Zagranicą, Pion prorektora ds. badań naukowych z działami i samodzielnym stanowiskiem pracy: Badań Naukowych, Centrum Sieciowo-Komputerowym, Ośrodkiem Transferu Innowacji, Stanowiskiem Pracy ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej. Pion kanclerza z działami, sekcjami i samodzielnymi stanowiskami pracy: Ogólno-Administracyjnym, Inwestycji i Remontów, Aparatury, Zaopatrzenia i Transportu, Technicznym, Inwentaryzacji Ciągłej, Socjalnej, 13

14 Zamówień Publicznych, Stanowiskiem Pracy ds. BHP i P.Poż., Stanowiskiem Pracy ds. Ekonomicznych, Stanowiskiem Pracy ds. Komputeryzacji. Pion kwestora podległy kanclerzowi z samodzielnymi sekcjami: Księgowości Majątkowej i Kosztów, Księgowości Finansowej, Rachuby Płac. W zarządzaniu Uczelnią udział bierze cała jej społeczność poprzez organy kolegialne, którymi są Senat i rady wydziałów. Senat Uczelni pracował według własnego regulaminu zwoływania posiedzeń, a także uchwalonego corocznie planu pracy na dany rok akademicki. Przyjęte na posiedzeniach uchwały Senatu były konsekwentnie wprowadzane w życie w formie zarządzeń Rektora, poleceń służbowych, a także ogłaszane w pismach okólnych. W roku kalendarzowym 2006 odbyło się 9 posiedzeń Senatu, na których podjęto 46 uchwał. Poniżej przedstawiono uchwały podjęte na posiedzeniach Senatu Politechniki Radomskiej. Tabela 2.2. Uchwały Senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego Lp. Nr protokołu Nr uchwały Data DOTYCZĄCE /1/ utworzenia od roku akademickiego 2006/2007 w Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego wyższych studiów I stopnia kierunek Towaroznawstwo /2/ sprawy osobowej /3/ opinii sprawozdania z realizacji procesu dydaktycznego i analizy obciążeń dydaktycznych w roku akademickim 2004/ /1/ utworzenia w Politechnice Radomskiej kierunku Wzornictwo oraz studiów stacjonarnych I stopnia prowadzonych na tym kierunku od roku akademickiego 2006/ /2/ przekształcenia Studium Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Wydziale Nauczycielskim w Studium Dokształcania i Doskonalenia w Wydziale Nauczycielskim /3/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy pomiędzy Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Technologii i Projektowania (Ukraina) i Politechniką Radomską im. K. Pułaskiego w Radomiu /1/ uchwalenia statutu Uczelni /2/ ustalenia terminów składania dokumentów i postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów /3/ ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2007/ /1/ uchwalenia regulaminu studiów Politechniki Radomskiej /2/ sprawy osobowej /3/ sprawy osobowej /4/ zmiany nazwy Katedry na Wydziale Nauczycielskim /1/ zatwierdzania sprawozdania finansowego Uczelni za 2005 rok 14

15 /2/ przeznaczenia zysku netto na fundusz zasadniczy Uczelni /3/ uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006, w tym plan inwestycji /4/ sprawy osobowej /5/ sprawy osobowej /1/ wyboru na okres od dnia r. do r. członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów spośród kandydatów przedstawionych przez URSS /2/ wyboru na okres od dnia r. do r. członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów spośród kandydatów przedstawionych przez URSS /3/ opinii Senatu kandydatury mgr Stanisława Gałęzi na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej na kadencję od r. do r /4/ sprawy osobowej /5/ sprawy osobowej /6/ sprawy osobowej /7/ przyznania Medalu im. Kazimierza Pułaskiego /8/ przyznania Medalu im. Kazimierza Pułaskiego /9/ określenia: wymiaru pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum, zasad obliczania godzin dydaktycznych i ponadwymiarowych, zasad i trybu powierzania zajęć przekraczających µ wymiaru pensum dla pracownika naukowo-dydaktycznego i wymiaru pensum dla pracownika dydaktycznego, form zajęć i liczebności grup studenckich na rok akademicki 2007/ /10/ zmiany uchwały Nr 000-6/9/2002 Senatu PRad. z dnia r. określającej zasady studiowania z długiem dopuszczalnym /11/ określenia zasad pobierania opłat za studia niestacjonarne i niektóre usługi edukacyjne /12/ utworzenia z dniem r. na Wydziale Ekonomicznym Katedry Biznesu i Finansów Międzynarodowych /1/ oceny działalności Rektora oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni za rok akademicki 2004/2005 i rok kalendarzowy /2/ przyznania Medalu im. Kazimierza Pułaskiego /3/ uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych /4/ określenia trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim /5/ uchwalenia planu pracy Senatu na rok akademicki 2006/ /1/ zmiany treści statutu uchwalonego uchwałą Nr 000-3/1//2066 Senatu PRad. z dnia r /2/ wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok /3/ zmian strukturalnych na Wydziale Nauczycielskim /4/ zmian strukturalnych na Wydziale Transportu /5/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Radomską im. K. Pułaskiego a Fizyczno-Mechanicznym Instytutem (FMI) Narodowej Akademii Ukrainy (NANU) we Lwowie /6/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Radomską im. K. Pułaskiego a Instytutem Badawczym Skóry i Tworzyw Skóropodobnych we Freibergu (Niemcy) /7/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Radomską im. K. Pułaskiego a Uniwersytetem w Uppsali (Szwecja) o przystąpieniu do programu 15

16 Uniwersytetu Bałtyckiego (BUP Baltic University Program) /8/ umieszczenia na budynku rektoratu okolicznościowej tablicy pamiątkowej /9/ wprowadzenia zmian do uchwały Nr 000-7/5/2006 Senatu z dnia r. dotyczącej uchwalenia planu pracy senatu na rok akademicki 2006/ /10/ opinii dotyczącej sprawozdania z realizacji procesu dydaktycznego i analizy obciążeń dydaktycznych w roku akademickim 2005/ /1/ uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2006 W okresie od dnia r. do dnia r. opracowano 79 aktów normatywnych, w tym: 28 zarządzeń, 33 aneksy do zarządzeń, 10 pism okólnych i 8 poleceń służbowych. Zarządzenia, aneksy do zarządzeń, polecenia służbowe i pisma okólne rektora i kanclerza dotyczyły między innymi: ogłoszenia uchwały Nr /3/2005 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia r. dotyczącej ustalenia jednolitego tekstu warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Radomskiej w roku akademickim 2006/2007, powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, trybu, zasad i form sprawowania kontroli finansowej w Politechnice Radomskiej, utworzenia Działu Promocji w Politechnice Radomskiej, przekształcenia Studium Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Wydziale Nauczycielskim w Studium Dokształcania i Doskonalenia w Wydziale Nauczycielskim oraz ustalenia zasad działania tego Studium, wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, ogłoszenia uchwały Nr 000-3/3/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia r. dotyczącej ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w roku akademickim 2007/2008, zasad organizacji studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych w Politechnice Radomskiej, organizacji roku akademickiego 2006/2007, zmiany nazwy jednostek w Politechnice Radomskiej, wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-6/9/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dn r. w sprawie określenia: - wymiaru pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, - rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum, - zasad i trybu powierzania zajęć przekraczających µ wymiaru pensum dla pracownika naukowo-dydaktycznego i wymiaru pensum dla pracownika dydaktycznego, - form zajęć i liczebności grup studenckich na rok akademicki 2006/2007, 16

17 wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-6/11/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dn r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za studia niestacjonarne i niektóre usługi edukacyjne, wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-6/10/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dn r. w sprawie zmiany uchwały Nr 000-6/9/2002 Senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dn r. określającej zasady studiowania z długiem dopuszczalnym, wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-6/12/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dn r. w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2006r. na Wydziale Ekonomicznym Katedry Biznesu i Finansów Międzynarodowych, wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia do Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w roku akademickim 2006/2007, utworzenia Stanowiska Pracy ds. Informatyzacji w Politechnice Radomskiej, odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007, przeprowadzenia spisu z natury sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej w Politechnice Radomskiej, redagowania i funkcjonowania oficjalnej strony internetowej Politechniki Radomskiej, adresów poczty elektronicznej funkcjonujących w Uczelni oraz obiegu materiałów do podstron internetowych, wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-7/3/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 21 września 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych, wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-7/4/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie określenia trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz zlecone zajęcia dydaktyczne związane z procesem kształcenia studentów, realizowane na podstawie umów cywilno-prawnych, umowy o warunkach odpłatności za studia zawieranej między Uczelnią a studentem studiów niestacjonarmych, powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego procesy i czynności towarzyszące obsłudze toku studiów realizowanych w Politechnice Radomskiej, ogłoszenia załącznika nr 1 na rok akademicki 2006/2007 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, odpłatności nauczyciela akademickiego za wydanie legitymacji służbowej, zasad organizacji i prowadzenia w Uczelni studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz ustalania preliminarz kosztów tych przedsięwzięć dydaktycznych, jednostkowych stawek za kilometry przebiegu, czas pracy samochodów służbowych w Politechnice Radomskiej, zmian do zarządzenia za usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006, 17

18 zmian do zarządzenia w sprawie utworzenia w Politechnice Radomskiej Ośrodka Transferu Innowacji, zmian do regulaminu organizacyjnego Uczelni, zmian do Instrukcji Kancelaryjnej Politechniki Radomskiej, zmian do struktury organizacyjnej oraz obsady stanowisk kierowniczych jednostek działalności podstawowej Politechniki Radomskiej, zmian do zarządzenia w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Wydawniczej i Wydziałowych Kolegiów Wydawniczych w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, zmian do zasad finansowania przewodów doktorskich przeprowadzanych przez Wydziały Politechniki Radomskiej, zmian do zarządzenia w sprawie wzorów i zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów, zmian do statutu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, zmian do zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Politechnice Radomskiej zasad gospodarki finansowo-ekonomicznej, zmian do zarządzenia w sprawie wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, zlecone zajęcia dydaktyczne i inne czynności związane z procesem dydaktycznym realizowane na podstawie umów cywilno-prawnych, zmian do zarządzenia w sprawie uporządkowania i wprowadzenia jednolitych zasad postępowania przy zakupach i naprawach urządzeń komputerowych należących do grupy 302 określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) obejmującej zestawy komputerowe, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie, podzespoły i części komputerowe, zmian do zasad organizacji studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych w Politechnice Radomskiej, zmian do zarządzenia w sprawie ogłoszenia składu komisji dyscyplinarnej ds. studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów, zmian do zarządzenia w sprawie przekształcenia Studium Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Wydziale Nauczycielskim w Studium Dokształcania i Doskonalenia w Wydziale Nauczycielskim oraz ustalenia zasad działania tego Studium, zmian do zarządzenia w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia do Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w roku akademickim 2006/2007, zmian do zarządzenia w sprawie zasad ubiegania się o stypendia doktorskie i habilitacyjne, zmian do zarządzenie w sprawie odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007, zmian do zarządzenia w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na dostawę i wdrożenie 18

19 zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego procesy i czynności towarzyszące obsłudze toku studiów realizowanych w Politechnice Radomskiej, zmian do zarządzenia w sprawie powołania komisji rektorskiej ds. opracowania statutu Politechniki Radomskiej, ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2006 przypadających w dzień inny niż sobota oraz ich odpracowania, obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych Rektora i ich stosowania w bieżącej pracy, zmiany nazwy Ministerstwa Edukacji i Nauki na Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ustalenia jednolitych zasad przekazywania Rektorowi korespondencji przez kierowników jednostek działalności podstawowej i administracyjnej Uczelni, ogłoszenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy, wprowadzenia standardowej okładki i wzoru pierwszej strony rozpraw doktorskich obowiązujących na wydziałach posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora, dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Politechnice Radomskiej na podstawowym miejscu pracy, opiniowania zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego, ustalenia dnia 27 grudnia 2006 r. (środa) dniem wolnym od pracy, ustalenia dni 28 i 29 grudnia 2006 r. (czwartek i piątek) dniami wolnymi od pracy, ograniczenia korzystania z telefonów w Politechnice Radomskiej, powołania przez dziekanów w podległych wydziałach administratorów IT zajmujących się problematyką informatyki, przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w jednostkach organizacyjnych Uczelni, zakupu oprogramowania firmy Microsoft, ustalenia jednolitych stawek za kilometry przebiegu i czas pracy samochodów służbowych w Politechnice Radomskiej, usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie przeglądu dokonanego przez Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 19

20 Wszystkie wydane w roku 2006 zarządzenia i aneksy do zarządzeń Rektora i kanclerza, pisma okólne i polecenia służbowe wyszczególniono w poniższych tabelach. Tabela 2.3. Zarządzenia wydane od r. do r. Nr zarządzenia w sprawie 1/2006 ogłoszenia uchwały Nr /3/2005 Senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dn r. dotyczącej ustalenia jednolitego tekstu warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego w roku akademickim 2006/2007 2/2006 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 3/2006 trybu, zasad i form sprawowania kontroli finansowej w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Data zarządzenia a/2006 utworzenia Działu Promocji w Politechnice Radomskiej b/2006 przekształcenia Studium Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Wydziale Nauczycielskim w Studium Dokształcania i Doskonalenia w Wydziale Nauczycielskim oraz ustalenia zasad działania tego Studium 4/2006 wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 4a/2006 ogłoszenia uchwały Nr 000-3/3/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 23 marca 2006 r. dotyczącej ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w roku akademickim 2007/ /2006 zasad organizacji studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych w Politechnice Radomskiej /2006 organizacji roku akademickiego 2006/ /2006 zmiany nazwy jednostek w Politechnice Radomskiej /2006 wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-6/9/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia: - wymiaru pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, - rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum, - zasad obliczania godzin dydaktycznych i ponadwymiarowych, zasad i trybu powierzania zajęć przekraczających µ wymiaru pensum dla pracownika naukowo-dydaktycznego i wymiaru pensum dla pracownika dydaktycznego, - form zajęć i liczebności grup studenckich na rok akademicki 2006/2007 9/2006 wprowadzenia w życie uchwały nr 000-6/11/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za studia niestacjonarne i niektóre usługi edukacyjne 10/2006 wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-6/10/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr-000/6/9/

21 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 9 maja 2002 r. określającej zasady studiowania z długiem dopuszczalnym 11/2006 wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-6/12/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2006 roku na Wydziale Ekonomicznym Katedry Biznesu i Finansów Międzynarodowych 12/2006 wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia do Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w roku akademickim 2006/ /2006 utworzenia Stanowiska Pracy ds. Informatyzacji w Politechnice Radomskiej 14/2006 odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/ /2006 przeprowadzenia spisu z natury sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej w Politechnice Radomskiej 16/2006 redagowania i funkcjonowania oficjalnej strony internetowej Politechniki Radomskiej, adresów poczty elektronicznej funkcjonujących w Uczelni oraz obiegu materiałów do podstron internetowych 17/2006 wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-7/3/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych 18/2006 wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-7/4/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie określenia trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim 19/2006 wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz zlecone zajęcia dydaktyczne związane z procesem kształcenia studentów, realizowane na podstawie umów cywilno-prawnych 20/2006 umowy o warunkach odpłatności za studia zawieranej między Uczelnią a studentem studiów niestacjonarnych 21/2006 powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego procesy i czynności towarzyszące obsłudze toku studiów realizowanych w Politechnice Radomskiej 22/2006 ogłoszenia załącznika nr 1 na rok akademicki 2006/2007 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 23/2006 odpłatności nauczyciela akademickiego za wydanie legitymacji służbowej 24/2006 zasad organizacji i prowadzenia w Uczelni studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz ustalania preliminarza kosztów tych przedsięwzięć dydaktycznych /2006 Kanclerz jednostkowych stawek za kilometry przebiegu i czas pracy samochodów służbowych w Politechnice Radomskiej

22 Tabela 2.4. Aneksy do zarządzeń wydane od r. do r. Nr w sprawie zarządzenia 11/2005 odpłatności za usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/ aneks nr 2 z dnia r. - aneks nr 3 z dnia r. 2/2003 utworzenia w Politechnice Radomskiej Ośrodka Transferu Innowacji - aneks nr 2 z dnia r. 1/95 zmian do regulaminu organizacyjnego Uczelni - aneks nr 22 z dnia r. - aneks nr 23 z dnia /99 zmian do Instrukcji Kancelaryjnej w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego - aneks nr 10 z dnia r. - aneks nr 11 z dnia r. - aneks nr 12 z dnia r. - aneks nr 13 z dnia r. 19/2005 struktury organizacyjnej oraz obsady stanowisk kierowniczych jednostek działalności podstawowej Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego - aneks nr 4 z dnia r. - aneks nr 5 z dnia r. - aneks nr 6 z dnia r. - aneks nr 7 z dnia r. 22/2005 powołania Rektorskiej Komisji Wydawniczej i Wydziałowych Kolegiów Wydawniczych w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego - aneks nr 1 z dnia r. 17a/2005 wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego - aneks nr 1 z dnia r. - aneks nr 2 z dnia r. - aneks nr 3 z dnia r. 14/2004 zasad finansowania przewodów doktorskich przeprowadzanych przez Wydziały Politechniki Radomskiej - aneks nr 3 z dnia r. 3/2005 wzorów i zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów - aneks nr 1 z dnia r. 6/98 zmian do statutu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego - aneks nr 11 z dnia r. - aneks nr 12 z dnia r. 18/2004 wprowadzenia w Politechnice Radomskiej zasad gospodarki finansowo-ekonomicznej - aneks nr 2 z dnia r. - aneks nr 3 z dnia r. 17/2004 dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnych - aneks nr 1 z dnia r. 19/2004 wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, zlecone zajęcia dydaktyczne i inne czynności związane z procesem dydaktycznym realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych - aneks nr 5 z dnia r. 9/2005 uporządkowania i wprowadzenia jednolitych zasad postępowania przy zakupach i naprawach urządzeń komputerowych należących do grupy 302 określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) obejmującej zestawy komputerowe, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie, podzespoły i części komputerowe - aneks nr 1 z dnia r. Data zarządzenia

23 5/2006 zasad organizacji studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych w Politechnice Radomskiej - aneks nr 1 z dnia r. 10/2005 ogłoszenia składu komisji dyscyplinarnej ds. studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów - aneks nr 2 z dnia r. 3b/2006 przekształcenia Studium Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Wydziale Nauczycielskim w Studium Dokształcania i Doskonalenia w Wydziale Nauczycielskim oraz ustalenia zasad działania tego Studium - aneks nr 1 z dnia r. 12/2006 wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia do Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w roku akademickim 2006/ aneks nr 1 z dnia r. 20/2005 wysokości i zasad ubiegania się o stypendia doktorskie i habilitacyjne - aneks nr 1 z dnia r. 14/2006 odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/ aneks nr 1 z dnia r. 21/2006 powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego procesy i czynności towarzyszące obsłudze toku studiów realizowanych w Politechnice radomskiej - aneks nr 1 z dnia r. 17/2005 powołania komisji rektorskiej ds. opracowania statutu Politechniki Radomskiej - aneks nr 1 z dnia r

24 Tabela 2.5. Pisma okólne ogłoszone od r. do r. Nr pisma okólnego W sprawie Data pisma okólnego 1/2006 ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku przypadających w dzień inny niż sobota oraz ich odpracowania 2/2006 obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych Rektora i ich stosowania w bieżącej pracy 3/2006 zmiany nazwy Ministerstwa Edukacji i Nauki na Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4/2006 ustalenia jednolitych zasad przekazywania rektorowi korespondencji przez kierowników jednostek działalności podstawowej i administracyjnej Uczelni 5/2006 ogłoszenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy /2006 wprowadzenia standardowej okładki i wzoru pierwszej strony rozpraw doktorskich obowiązujących na wydziałach posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora 7/2006 dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Politechnice Radomskiej na podstawowym miejscu pracy 8/2006 opiniowania zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego 9/2006 ustalenia dnia 27 grudnia 2006 r. (środa) dniem wolnym od pracy 10/2006 ustalenia dni 28 i 29 grudnia 2006 r. (czwartek i piątek) dniami wolnymi od pracy Tabela 2.6. Polecenia służbowe wydane od r. do r. Nr polecenia służbowego W sprawie Data polecenia służbowego 1/2006 ograniczenia korzystania z telefonów w Politechnice Radomskiej 2/2006 ograniczenia korzystania z telefonów w Politechnice Radomskiej 3/2006 ograniczenia korzystania z telefonów w Politechnice Radomskiej 4/2006 powołania przez dziekanów w podległych wydziałach administratorów IT zajmujących się problematyką informatyki 5/2006 ograniczenia korzystania z telefonów w Politechnice Radomskiej 6/2006 przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w jednostkach organizacyjnych Uczelni 7/2006 zakupu oprogramowania firmy Microsoft /2006 Kanclerz usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie przeglądu dokonanego przez Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Działalność i osiągnięcia Uczelni reklamowano w środkach masowego przekazu (w radiu, telewizji, prasie lokalnej i ogólnopolskiej), w wydawanym od 2001 roku czasopiśmie Z życia Politechniki Radomskiej, a także na stronie internetowej Politechniki. W roku akademickim 2005/2006 i roku kalendarzowym 2006 odbyły się dwa posiedzenia Rady Patronackiej Politechniki Radomskiej w dniu 17 marca 2006 r. i 17 listopada 2006 r. Na posiedzeniu Rady Patronackiej w dniu 17 marca 2006 r. J.M. Rektor przedstawił perspektywy rozwoju Uczelni. Podkreślił fakt, że Politechnika Radomska jest najstarszą i największą, publiczną uczelnią w Radomiu i regionie radomskim. Poinformował zebranych o liczbie studentów, liczbie wydziałów, kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz strukturze zatrudnienia i bazie socjalnej Politechniki przygotowanej dla studentów. Poinformował o 24

25 możliwości studiowania w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Socrates Erasmus. Przedstawił najważniejsze zadania stojące przed władzami Politechniki w bieżącej kadencji. Podkreślił, że głównym celem jest utrzymanie statusu Politechniki. Zaprezentował sukcesy pracowników i studentów Politechniki Radomskiej. Poinformował o pracach dotyczących usprawnienia systemu zarządzania Uczelnią, systemu podziału środków oraz systemu rozwoju kadry a także o pracach nad nowym Statutem Uczelni. Podkreślił znaczenie działalności młodzieży akademickiej Politechniki Radomskiej w zakresie edukacji, nauki, kultury i sportu. Zaprezentował działające w Uczelni organizacje studenckie i poprosił zebranych o wspieranie młodzieży akademickiej. Przedstawił informację o organizowanej w Politechnice Radomskiej w dniach 6-7 kwietnia 2006 r. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Na posiedzeniu Rady Patronackiej poseł Radomskiego Okręgu Wyborczego Marek Wikiński poruszył również sprawę utworzenia w Radomiu na bazie Politechniki Radomskiej Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego i przedstawił projekt ustawy w tej sprawie. Na posiedzeniu Rady Patronackiej w dniu 17 listopada 2006 r. J.M. Rektor przedstawił sprawozdanie z działalności Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego za rok akademicki 2004/2005, 2005/2006 i rok kalendarzowy Omówił strategię rozwoju Uczelni na lata , która sprowadza się głównie do utrzymania statusu Politechniki. Zaznaczył, że strategia rozwoju Politechniki oparta będzie na następujących celach strategicznych: a) podniesienie rangi i restrukturyzacja Uczelni, b) rozwój kadry naukowej, c) rozwój infrastruktury Uczelni, d) doskonalenie procesu dydaktycznego, e) rozwój działalności naukowo-badawczej, f) doskonalenie zarządzania Uczelnią, g) informatyzacja Uczelni, h) rozwój współpracy z zagranicą, i) działalność studencka. Powyższe cele zostały następnie szczegółowo zreferowane przez J.M. Rektora, który poinformował również, jakie działania są podejmowane przez Uczelnię aby osiągnąć ww. cele strategiczne. Uczestnicy posiedzenia Rady Patronackiej zostali również powiadomieni o opracowanym na najbliższe lata programie zamierzeń inwestycyjnych Uczelni. Program ten obejmuje m.in. adaptację budynku byłej stołówki studenckiej przy ul. Chrobrego 33 na potrzeby Biblioteki Głównej oraz Centrum Sieciowo Komputerowego Politechniki Radomskiej, wybudowanie obiektu dla potrzeb Wydziału Nauczycielskiego, scentralizowanie służb administracyjnych w budynku przy ul. Malczewskiego 29. Poinformował o możliwościach finansowych Politechniki Radomskiej. Omówiono problem studenckich praktyk zawodowych. Podano liczbę studentów uczestniczących w studenckich praktykach zawodowych oraz liczbę opiekunów tych praktyk a także formę odbywania praktyk. Przedstawiono zmiany jakie zaszły w realizacji 25

26 studenckich praktyk zawodowych w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie. J.M. Rektor poinformował ponadto, że w dniu 16 listopada 2006 r. Uczelnia podpisała List intencyjny na mocy którego Gmina Radom przekaże nowoczesną aparaturę do Katedry Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego na Wydziale Nauczycielskim a Politechnika Radomska zobowiązuje się przy pomocy tej aparatury realizować wspólny program polegający na badaniu sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Poinformował również o zmianie szaty graficznej strony internetowej Politechniki, wydawaniu E-newslettera, o kontakcie kierownictwa Uczelni ze studentami przy pomocy SMS-ów, prowadzeniu czatów ze studentami, które odbywają się co miesiąc przed posiedzeniem Senatu. Omówił plany wdrożenia programu informatyzacji, którego elementem będą kioski multimedialne, oraz wprowadzenia elektronicznej legitymacji studenckiej. W posiedzeniu Rady Patronackiej uczestniczyli również na zaproszenie J.M. Rektora posłowie i senatorowie Radomskiego Okręgu Wyborczego. Ważnymi uroczystościami i wydarzeniami, w których uczestniczył J.M. Rektor w roku akademickim 2005/2006 i roku kalendarzowym 2006 były: Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Politechnice Wrocławskiej, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Konferencja została zorganizowana w PRad. w dniach 6 7 kwietnia 2006 r. W obradach oprócz rektorów polskich uczelni technicznych uczestniczyli zaproszeni goście: prof. Andrzej Jeleński członek Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki, prof. Wojciech Mitkowski wiceprzewodniczący RGSzW, prof. Jerzy Woźnicki prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Dembczyński, przewodniczący KRPUT poprzedniej kadencji, prof. Alicja Konczakowska przewodnicząca KAUT II kadencji, prof. Jerzy Świątek przewodniczący KAUT III kadencji, redaktor Andrzej Świć z Forum Akademickiego oraz prezydent m. Radomia Zdzisław Marcinkowski. Obrady KRPUT dotyczyły w szczególności tematów: - przewidywanych zmian w systemie badań naukowych, - problemów związanych z tworzeniem nowych statutów, - sprawozdania z działalności KAUT za II kadencję, - polityki płacowej i jej powiązań z karierą naukową i dydaktyczną, - informacji dot. przebiegu obrad Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP w sprawie standardów kształcenia. Prezydent m. Radomia Zdzisław Marcinkowski przedstawił ponadto aktualną sytuację gospodarczą Radomia oraz przybliżył temat rozwoju szkolnictwa wyższego w mieście i regionie, posiedzenie prezydium KRASP na Uniwersytecie Gdańskim, 26

27 udział w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych na Politechnice Szczecińskiej połączonej z inauguracją nowego roku akademickiego i obchodami 60-lecia powstania Uczelni, obchody 25. rocznicy strajku w WSI Radom. W ramach obchodów J.M. Rektor zorganizował konferencję prasową poświęconą tym wydarzeniom, otworzył panel dyskusyjny oraz wziął udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej wydarzenia strajkowe w WSI Radom, którą umieszczono na budynku rektoratu. Uroczystości obejmowały również mszę świętą w Katedrze Radomskiej oraz koncert dedykowany uczestnikom strajku i osobom represjonowanym w czerwcu 1976 r. Wydarzeniom strajkowym poświęcono również specjalne wydanie kwartalnika Z życia Politechniki Radomskiej, organizacja i udział w konferencjach prasowych dotyczących: - opublikowanego przez Perspektywy i Rzeczpospolitą rankingu wyższych uczelni ( r.), - opublikowanego przez tygodnik Newsweek rankingu szkół wyższych ( r.), - pozytywnej oceny przez Państwową Komisje Akredytacyjną trzech kierunków studiów w PRad. ( r.), - rozpoczynającego się nowego roku akademickiego 2006/2007 ( r.), udział w uroczystościach inauguracji: - roku akademickiego 2005/2006 na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, - roku akademickiego 2006/2007 na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, - roku akademickiego 2006/2007 w Politechnice Szczecińskiej, - roku akademickiego 2006/2007 w Politechnice Warszawskiej, J.M. Rektor co miesiąc przed posiedzeniem Senatu prowadził czaty ze studentami i pracownikami PRad., na których poruszane są sprawy dotyczące działalności Uczelni. Pierwszy czat odbył się 26 października 2005 r., współudział w organizacji XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko 2005 zorganizowanego w ramach uroczystości inauguracji roku akademickiego w PRad., udział w programie telewizyjnym telewizji DAMI pt. Bez montażu prowadzonym przez red. Tomasza Tyczyńskiego, spotkanie z pracownikami Uczelni, którzy wnieśli duży wkład pracy w organizację uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego 2005/2006 oraz wręczenie listów gratulacyjnych z podziękowaniami, spotkanie z członkami Państwowej Komisji Akredytacyjnej, którzy rozpoczęli wizytację Wydziału Mechanicznego w PRad., spotkanie z członkami Państwowej Komisji Akredytacyjnej na podsumowaniu wizytacji w sprawie oceny Wydziału Mechanicznego, otwarcie wspólnie z wicewojewodą mazowieckim Maciejem Sieczkowskim Europejskiej Debaty Publicznej pt. Szanse i zagrożenia rozwoju subregionu radomskiego w ramach Unii Europejskiej, która odbyła się na Wydziale Ekonomicznym PRad., udział prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką narodową dr hab. Mariana Włodzimierza Sułka, prof. nadzw. w zastępstwie J.M. Rektora w spotkaniu nt. Współpraca środowisk samorządowych, gospodarczych i naukowych z sektorem 27

28 bankowym w procesie wdrażania funduszy strukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ZPORR w województwie mazowieckim, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego oraz Związek Banków Polskich, udział w uroczystościach wigilijnych i spotkaniach opłatkowych: - w Radomskiej Wigilii i koncercie świątecznym w sali koncertowej Urzędu Miejskiego ( r.), - w radomskim oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich ( r.), - ze studentami w klubie studenckim Atrium ( r.), - w NOT Radom ( r.), Naukowo-Technicznych NOT i Izby Przemysłowo- Handlowej ( r.), złożenie wojewodzie śląskiemu kondolencji od społeczności akademickiej Politechniki Radomskiej w obliczu olbrzymiej tragedii, jaka wydarzyła się w Katowicach ( roku), wystosowanie oświadczenia do radomskich mediów potępiającego zachowanie komisarza zawodów podczas ligowego meczu koszykarzy AZS-u Politechniki Radomskiej z Pyrą Poznań, udział w zorganizowanej przez Politechnikę debacie Polska w Unii Europejskiej, udział w posiedzeniu Rady Patronackiej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, udział w szkoleniu z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle zmian ustawowych wprowadzonych w 2005r., zorganizowanie z inicjatywy J.M. Rektora wykładu Małgorzaty Kulisz-Dackiej, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Radomiu, na temat Obywatelskiej Karty Antykorupcyjnej wypracowanej w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie. Wykład poprzedziło wystąpienie J.M. Rektora, który wskazał na różnorodność działań, jakie podejmuje Uczelnia w zakresie przeciwdziałania korupcji, poinformował o wprowadzeniu w życie planu antykorupcyjnego polegającego m.in. na ankietowaniu wykładowców, spotkaniach ze studentami co umożliwia dostrzeżenie zjawisk niepokojących i zapobieganie im. Podkreślił również, że wykład prokurator Małgorzaty Kulisz-Dackiej jest jednym z elementów tego planu, szkolenie w zakresie zamówień publicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko, szkolenie w zakresie kalkulacji kosztów kształcenia, udział w spotkaniu Wielkanocnym z pracownikami Uczelni, uczestnictwo w uroczystościach związanych z peregrynacją Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Katedrze Radomskiej, udział w odbywających się w Politechnice Radomskiej Mistrzostwach Polski Politechnik w piłce siatkowej kobiet, udział w uroczystościach poświęconych 61 rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, otwarcie Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w piłce ręcznej mężczyzn, odbywających się w Politechnice Radomskiej, udział w Majówce integracyjnej, pracowników Politechniki Radomskiej, 28

29 uczestnictwo w obchodach 30. rocznicy Radomskiego Czerwca 1976 r. oraz udział w Komitecie Honorowym ds. utworzenia Uniwersytetu Radomskiego, udział w Ogólnopolskiej Konferencji Wydziałów Transportu Uczelni Technicznych w Kazimierzu Dolnym, wizyta na Uniwersytecie w Žilinie (Słowacja) na zaproszenie rektora Uniwersytetu i władz Wydziału Elektrycznego w ramach współpracy naukowo-dydaktycznej, wizyta w Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Transportu Kolejowego na zaproszenie władz uniwersytetu z okazji 110 rocznicy powstania uczelni gdzie uhonorowano J.M. Rektora Politechniki tytułem doctora honoris causa tego uniwersytetu, udział w uroczystościach związanych z 5 rocznicą śmierci bp. Jana Chrapka i 30 rocznicą wydarzeń radomskich Czerwiec 76, udział w uroczystej Mszy Świętej zorganizowanej przez Jego Ekscelencję ks. bp. dr Zygmunta Zimowskiego, z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2006/2007 we wszystkich radomskich uczelniach wyższych, uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007 w PRad. ( r.), uroczystości 227 rocznicy śmierci patrona Politechniki Radomskiej Kazimierza Pułaskiego zorganizowane w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, udział - w imieniu J.M. Rektora - dr hab. Andrzeja Markiewicza, prof. nadzw. w uroczystościach zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, udział w Międzynarodowej Konferencji Nauk Transportowych w Katowicach, uczestnictwo w uroczystej mszy świętej w Katedrze Radomskiej w intencji zmarłych profesorów, pracowników i studentów radomskiej szkół wyższych, udział na zaproszenie prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego w spotkaniu dot. problemów rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, które odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim, podpisanie pomiędzy samorządem województwa mazowieckiego a Politechniką Radomską umowy o dofinansowaniu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt. Zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego, udział w uroczystym spotkaniu z przedstawicielami radomskich firm ITM Tobacco Machinery Poland i Jadar Techmatik w związku z przekazaniem przez te firmy Instytutowi Budowy Maszyn w Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej w formie darowizny wyposażonej i spełniającej wymogi techniczne i edukacyjne pracowni komputerowej CAD/CAM. Spotkanie odbyło się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej, spotkanie J.M. Rektora z przedstawicielami Zespołu Oceniającego kierunek studiów: Edukacja Techniczno-Informatyczna na Wydziale Nauczycielskim, na którym przewodniczący zespołu oceniającego prof. Zenon Łukaszewski podsumował wyniki kontroli, udział w posiedzeniu Sekcji Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk w Bydgoszczy w PESA Bydgoszcz S.A. Holding, 29

30 udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczny PRad. nt. Perspektywy współpracy gospodarczej Polski z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Rosją, Ukrainą i Białorusią, udział w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem osób represjonowanych za udział w wydarzeniach radomskiego Czerwca 1976 r. W kronice Uczelni, która prowadzona jest od chwili zmiany jej nazwy, tj. od roku zamieszczano ważniejsze informacje w postaci wycinków prasowych, zdjęć i skrótowych opracowań dotyczących życia i działalności Politechniki. Reasumując powyższe działalność organizacyjno-administracyjną można przedstawić w następujących punktach. opracowano nowy statut Politechniki, opracowano szereg aktów prawnych dostosowanych do działania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym: - regulamin studiów, - regulamin studiów podyplomowych, - zasady organizacji i prowadzenia w uczelni studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz ustalania preliminarza kosztów, - regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Radomskiej, opracowano pełnomocnictwa lub upoważnienia dla ścisłego kierownictwa Politechniki, powołano nową Katedrę Biznesu i Finansów Międzynarodowych na Wydziale Ekonomicznym, powołano szereg Komisji Senackich i Rektorskich, utworzono Dział Promocji, utworzono Stanowisko ds. Informatyzacji Uczelni, organizowano przed każdym posiedzeniem Senatu tzw. czaty internetowe z Rektorem, w których społeczność akademicka przekazywała Rektorowi swoje uwagi, zapytania lub wnioski do realizacji, uporządkowano teren przed budynkiem Rektoratu i Wydziału Transportu, zainstalowano znaki informacyjne oraz odpowiednie oświetlenie budynku, rozpoczęto remont budynku Wydziału Transportu, rozpoczęto i ukończono generalny remont budynku byłej stołówki akademickiej na potrzeby multimedialnej Biblioteki Głównej, wprowadzono elektroniczną obsługę administracyjną posiedzeń Senatu - przekazywanie materiałów na posiedzenia w wersji elektronicznej, zakupiono i zainstalowano na sali posiedzeń Senatu odpowiedni sprzęt nagłaśniająconagrywający posiedzenia. 30

31 3. PROMOCJA UCZELNI W roku 2006 powołany został Dział Promocji. Celem jego działania jest prowadzenie działań promocyjnych, marketingowych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Politechniki w otoczeniu Uczelni. W pierwszym roku działalności podjętych zostało szereg, ściśle zaplanowanych działań przez Dział Promocji, polegających na: uporządkowaniu i scentralizowaniu wszystkich działań promocyjnych prowadzonych zarówno na poziomie ogólnym Politechniki, jak i poszczególnych Wydziałów, zaplanowaniu i wdrożeniu kompleksowej kampanii promocyjnej Politechniki w roku 2006, z uwzględnieniem potrzeb Wydziałów, wspieraniu rekrutacji działaniami reklamowymi, prowadzeniu indywidualnych działań dla poszczególnych Wydziałów. Uporządkowanie działań promocyjnych Uczelni. Pierwszym, priorytetowym krokiem było uporządkowanie wszystkich działań promocyjnych podejmowanych przez Politechnikę oraz Wydziały. Uporządkowanie objęło ustalenie kompetencji organizacyjnych, ogólnej strategii marketingowej, określenie celów, stworzenia budżetu oraz harmonogramu działań. Wyżej wymienione sprawy były na bieżąco konsultowane ze służbami rektorskimi, upoważnionymi osobami z poszczególnych Wydziałów oraz jednostkami odpowiedzialnymi za rekrutację (Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną oraz Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi). Ogólne podsumowanie działań Działu Promocji podczas rekrutacji. Głównym kierunkiem działań było prowadzenie inicjatyw marketingowych i piarowskich na potrzeby rekrutacji w okresie styczeń wrzesień 2006r. Dział Promocji wyszczególnił następujące elementy, które miały wpływ na minioną rekrutację: czynniki determinujące rynek edukacyjny, na którym Politechnika Radomska prowadziła kampanię, zastosowane narzędzia marketingowe, działania reklamowe wykonane na rzecz Politechniki jako całości oraz spis działań wykonanych na rzecz Wydziałów, podsumowanie rekrutacji pod względem ilościowym i procentowym oraz porównanie z rekrutacją ubiegłoroczną, zasięg terytorialny prowadzonej kampanii, uwagi i wnioski, podsumowanie. Czynniki determinujące rynek, na którym Politechnika prowadziła kampanię. Rok 2006 był specyficznym okresem do prowadzenia działań marketingowych w okresie rekrutacji. Najważniejszymi czynnikami, które miały zasadniczy wpływ na podjęte działania przez Dział Promocji były: 1) nasilenie w mediach lokalnych oraz ogólnopolskich informacji dotyczących korupcji na Politechnice, 31

32 2) zmniejszenie rynku edukacyjnego, spowodowane niżem demograficznym oraz zdecydowanie większą liczbą osób w tym roku, które nie zdały egzaminu dojrzałości, 3) zamieszanie na rynku maturzystów związane z tzw. amnestią maturalną. Zastosowane narzędzia marketingowe. W okresie styczeń wrzesień Dział Promocji prowadził na dużą skalę kampanię reklamową związaną z rekrutacją na rok akademicki 2006/07. Kampania miała po raz pierwszy charakter wizerunkowy, czyli na potrzeby rekrutacji przeprowadzone zostały działania zarówno reklamowe, jak i Public Relations. Ich głównym celem było polepszenie wizerunku Politechniki Radomskiej w otoczeniu zewnętrznym. Kampania składała się z trzech etapów: I etap od 2 stycznia do 29 maja (w tym okresie przeprowadzono: zaplanowanie kampanii reklamowej Politechniki Radomskiej, reklamę PRad. jako całości oraz samodzielną reklamę poszczególnych Wydziałów) II etap od 29 maja do 21 lipca (kampania marketingowa Uczelni na potrzeby rekrutacji miała charakter jednolity z uwzględnieniem najważniejszej w niej roli Politechniki jako całości. Głównym celem tego etapu kampanii było połączenie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Politechniki Radomskiej z działaniami związanymi z rekrutacją na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2006/2007) III etap od 21 sierpnia do 30 września (kampania promocyjna Politechniki prowadzona równolegle z rekrutacją uzupełniającą na studia dzienne oraz studia niestacjonarne). Kampania marketingowo-wizerunkowa na potrzeby rekrutacji prowadzona była przy użyciu wielu kanałów komunikacji z grupami docelowymi. Wykorzystano następujące narzędzia promocyjne: środki masowego przekazu (TV, radio, prasa), wielkoformatowe nośniki reklamy (autobusy, billboardy), Internet i multimedia (bannery, scroll-bannery, ing, nowy design strony www PRad.), drukowane materiały reklamowe (informator, plakaty, ulotki, teczki wydziałowe i uczelniane, wydziałowe rolety roll-up, ogólnopolskie informatory dla maturzystów itp.), gadżety reklamowe, marketing bezpośredni (targi edukacyjne, zamawianie informatorów przez SMS lub Internet, karty pocztowe). Promocja Politechniki jako całości oraz poszczególnych Wydziałów była prowadzona w sposób skorelowany ze sobą. Strategia marketingowa Uczelni na potrzeby rekrutacji miała charakter jednolity, z uwzględnieniem najważniejszej w niej roli Politechniki jako całości. Jednak, by zachować wyjątkowość poszczególnych Wydziałów, każdemu z nich przypisany został inny kolor (po akceptacji przez Dziekanów). W związku z tym, wszystkie materiały 32

33 promocyjne wykonane na rzecz danego Wydziału miały jednolitą przypisaną tonację kolorystyczną: Wydział Ekonomiczny kolor zielony. Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia kolor pomarańczowy, Wydział Mechaniczny - kolor błękitny, Wydział Nauczycielski kolor bordowy i seledynowy, Wydział Transportu kolor granatowy i żółty, Hasłem kampanii marketingowej było wyrażenie: Studia? Wybrałam Politechnikę - Ania. Przewija się ono w każdej z zastosowanych form promocji. Postacią kreującą wizerunek Politechniki jest uśmiechnięta postać Ani, jednej z najpiękniejszych Polek, I Wicemiss Ziemi Radomskiej 2005 i jednocześnie finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polonia - w tej chwili studentki I roku Wydziału Ekonomicznego. Działania reklamowe wykonane na rzecz Politechniki jako całości oraz spis działań wykonanych na rzecz Wydziałów. W związku z założeniem, że zasadniczy kierunek kampanii miał promować Politechnikę Radomską jako całość, Dział Promocji wykonał w sumie: szt. plakatów formatu B1 (w tym 1000 szt. plakatów ogólnych), szt. ulotek formatu A4 łamanego na 3 (w tym szt. ulotek ogólnych), szt. teczek reklamowych (w tym 1000 szt. teczek ogólnych), szt. gadżetów reklamowych (w tym 2500 szt. gadżetów ogólnych), 6 szt. billboardów z reklamą ogólną, umieszczonych na terenie Politechniki w różnych miejscach Radomia, 2 ogólne reklamy na autobusach komunikacji miejskiej, 6 szt. rolet typu roll-up oraz nowa ścianka reklamowa (1 ogólna Politechniki), szt. kart pocztowych z reklamą ogólną PRad., 695 komunikatów radiowych w rozgłośniach lokalnych: Radio Eska Radom, Radio Rekord, Radio Plus (w tym 295 komunikatów z reklamą ogólną Politechniki), 82 reklam prasowych oraz artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej i regionalnej: Gazeta Wyborcza - dodatek radomski, lubelski, łódzki, małopolski, rzeszowski; Echo Dnia; Słowo Ludu; Życie Radomskie; Tygodnik Starachowicki; Tygodnik Skarżyski; Tygodnik Konecki; Tygodnik 7dni (w tym 44 reklam ogólnych), 135 ogólnych spotów telewizyjnych w TV Dami, 1200 szt. Informatora rekrutacyjnego PRad., 4 reklamy ogólne Politechniki w ogólnopolskich informatorach dla maturzystów (Wydawnictwo Efekty, Wydawnictwo ART.-PRO, Wydawnictwo Centrum Informacji Akademickiej, Wydawnictwo Telbit), odsłon bannerów na stronach wp.pl oraz ONET.pl, stały banner na radomskiej stronie internetowej gazety.pl w okresie 29 maja 28 czerwca, stały scroll- banner na radomskiej stronie internetowej gazety.pl w okresie 30 czerwca 16 lipca, 33

34 szt. ogólnych listów elektronicznych w ramach mailingu do właścicieli internetowych kont pocztowych na portalach: Wp.pl, Onet.pl, Gazeta.pl, ściaga.pl, o2.pl, telbit.pl, pracuj.pl, edulandia.pl oraz aci.pl, promocja oferty dydaktycznej Politechniki podczas 7 targów edukacyjnych (w tym Wirtualnych Targach Edukacyjnych) oraz Dnia Otwartego, nowy design strony internetowej (od uruchomienia zanotowano zdecydowane zwiększenie wizyt na naszej stronie www wrzesień br. był miesiącem rekordowym ponad 25 tysięcy odwiedzin). Według badań oceniających skuteczność zastosowanych nośników reklamowych, okazało się, że zapamiętane formy promocji kształtują się następująco: billboardy 60%, reklama na autobusach 56%, reklama w TV Dami 38%, plakaty 36%, radio 34%, prasa 32%, ulotki 29%, bannery na portalach internetowych 21%, targi edukacyjne 12%, nowa strona www 12%, mailing 9%, kartki pocztowe 8%, informator dla maturzystów 6% oraz gadżety 4%. Podsumowanie rekrutacji pod względem ilościowym i procentowym oraz porównanie z rekrutacją ubiegłoroczną. Według danych otrzymanych z Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na dzień 1 października 2006r. wynika, że na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia, podczas bieżącej rekrutacji zapisało się odpowiednio: studia stacjonarne na I rok: 2029 osób studia stacjonarne na II stopień: 38 osób studia niestacjonarne na I rok: 1154 osób studia niestacjonarne II stopień: 762 osób. W sumie jest to 3983 osób. Natomiast, w okresie do dnia 22 października, na podstawie uzupełnionych danych przez UKR, ta liczba zwiększyła się o ok. 120 osób. Czyli na rok akademickim 2006/2007 rekrutacja zakończyła się na poziomie ponad 4100 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym rekrutacja wyniosła o 674 osoby mniej. Należy jednak podkreślić o zmniejszonym rynku w bieżącym roku o ok osób. Biorąc pod uwagę, że tegoroczny rynek edukacyjny wyniósł ok. 76% roku ubiegłego, a poziom rekrutacji był na poziomie 87% wynika, że efektywna promocja była skuteczniejsza o 11% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jest to znaczący wskaźnik, podkreślający, że zastosowane narzędzia promocyjne podczas bieżącej rekrutacji okazały się odpowiednio dobrane i skuteczne. Dla porównania należy podać, że gdyby Politechnika zastosowała wyłącznie ubiegłoroczne metody rekrutacji zamiast ok osób zapisało by się tylko ok osób. Różnica jest znaczna i jest to efekt działań Działu Promocji. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące kierunki (klasyfikacja wykonana pod względem kandydatów na studia): 1. Ekonomia 1120 osób 2. Transport Pedagogika

35 4. Administracja Mechanika i Budowa Maszyn Elektrotechnika Wychowanie Fizyczne Technologia Chemiczna Informatyka Edukacja Techniczno-Informatyczna Matematyka Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wzornictwo - 22 Zasięg terytorialny prowadzonej kampanii. Analizując ostatnie lata pod względem zasięgu terytorialnego prowadzonej kampanii oraz tegorocznych działań, można stwierdzić, iż zdecydowana większość kandydatów na studia pochodzi z Radomia oraz terenu pokrywającego się z byłym województwem radomskim. Dodatkowymi miejscami, skąd rekrutują się kandydaci na studia na Politechnice są: północna część województwa świętokrzyskiego (rejony Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska Kamiennej, Końskich), region Opoczna, Przysuchy i Tomaszowa Mazowieckiego, region Dęblina, Kozienic, Puław, Zwolenia i Lipska. Te wyniki wskazują, że Politechnika swoim zasięgiem jest Uczelnią o charakterze regionalnym, z bardzo silnym oddziaływaniem na teren byłego województwa radomskiego. Oczywiście, jednostkowo mamy studentów z całego kraju, szczególnie jeśli chodzi o unikalne kierunki studiów (przykład Wydział Transportu). Jednak nie jest to na tyle znacząca liczba, aby podejmować kosztowne działania reklamowe poza wyznaczonym zasięgiem terytorialnym podanym powyżej. Analizując wszystkie zastosowane metody rekrutacji, warunki, w jakiej była ona prowadzona oraz inne czynniki, można ją uznać za sukces. Efektywność procentowa rekrutacji wyniosła 11%. Dział Promocji zastosował nowoczesne, kreatywne i skuteczne metody reklamy. Reklama Politechniki stała się widoczna i rozpoznawalna w odczuciach społecznych. Przy poprawie i zmaksymalizowaniu działań, związanych choćby z reformą prac Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych wynik ten może być jeszcze skuteczniejszy. Należy podkreślić, iż w tym roku oraz w najbliższych latach można spodziewać się systematycznego spadku ilości osób rekrutowanych na I rok studiów. Jest to związane z postępującym niżem demograficznym, który wykazuje w dłuższej perspektywie czasowej coraz mniejszą zasobność rynku edukacyjnego. Biorąc pod uwagę zasobność tego rynku, w roku przyszłym, przy równie skutecznie prowadzonych działaniach marketingowych oraz poprawie naszych minusów, można spodziewać się rekrutacji na poziomie osób, co wydaje się wynikiem bardzo dobrym jak na liczebność tego rynku. 35

36 Równolegle do działań promocyjnych prowadzonych na potrzeby rekrutacji Dział Promocji prowadził inicjatywy marketingowe i piarowskie wspierające wizerunek Politechniki Radomskiej. W celu realizacji wyznaczonych celów wykonane zostały następujące działania: patronat Imprezy Eska Summer Patrol, wspieranie wydania albumu Radom gospodarka nauka, przeprowadzenie badania wizerunku Politechniki w regionie radomskim, wykonanie Księgi Znaków Politechniki Radomskiej, kampania informacyjno-promocyjna Chcesz wiedzieć co jest ważne?, nagranie filmu reklamowego Politechniki, współpraca z Domem Kultury Amfiteatr w Radomiu, promocja podczas imprezy Vivat Pulaski 2006, współpraca przy wydawaniu czasopisma Z życia Politechniki, podejmowanie wspólnych inicjatyw z Samorządem Studenckim (współpraca przy organizacji Wiosny Studenckiej, targów edukacyjnych). Pierwszy rok funkcjonowania Działu Promocji potwierdził potrzebę powstania samodzielnego działu zajmującego się szeroko rozumianą reklamą Politechniki Radomskiej. Szereg inicjatyw oraz działań podjętych przez wyżej wymieniony Dział w zdecydowany sposób poprawił opinię Politechniki w radomskim środowisku, czego przykładem są wyniki badań wizerunku Uczelni przeprowadzonych jesienią 2006r. Reklama Politechniki została uporządkowana, ujednolicona i skoordynowana z promocją poszczególnych Wydziałów. Wszystkie podejmowane kroki były analizowane oraz wdrożone pod pełną kontrolą Działu Promocji. Dzięki szczegółowej analizie podejmowanych działań określona została strategia promocyjna Politechniki na rok 2007, która ma na celu jeszcze silniejsze podkreślenie pozytywnego wizerunku Politechniki Radomskiej. 36

37 4. KADRA 4.1. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA Zatrudnienie nauczycieli akademickich na dzień 31 grudnia 2006 r. wg tytułów i stopni naukowych (wykazano w przeliczeniu na pełne etaty 511 etatów): profesorowie doktorzy habilitowani doktorzy magistrowie 44 etaty 68 etatów 249 etatów 150 etatów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (wykazano w przeliczeniu na pełne etaty 461 etatów). Zatrudnienie wg grup pracowniczych na dzień r. w etatach: naukowo-techniczni bibliotekarze administracja wydawnictwo i poligrafia robotnicy i kierowcy obsługa 99 etatów 33 etaty 179 etatów 10 etatów 54 etaty 87 etatów 37

38 4.2. OBSADA KADROWA NA PROWADZONYCH KIERUNKACH STUDIÓW ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R. Materiał zostanie opracowany przez Dział Kadr i przekazany do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod koniec października 2007 roku ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ POSTĘPY W REALIZACJI PRAC DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH W okresie sprawozdawczym 2005/2006 stopień naukowy doktora uzyskało 9 osób a stopień doktora habilitowanego - 3 osoby. Udzielono wymiernej pomocy własnej kadrze w uzyskiwaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego (stypendia i środki przyznane na pokrycie kosztów przewodów itp.) oraz zapewniono jej odpowiednie warunki pracy na wydziałach. Efektem tego jest otwarcie 29 przewodów doktorskich; 35 osób przygotowuje się do otworzenia przewodów habilitacyjnych. W roku akademickim 2005/2006 ponad 250 osób wzięło czynny udział w krajowych konferencjach, sympozjach oraz zjazdach naukowych prezentując swoje referaty. Postępy w uzyskaniu tytułu naukowego i mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego: 6 osób ubiega się o nadanie tytułu profesora; 6 osób mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 1 osobę na stanowisko profesora zwyczajnego. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wszystkim nauczycielom akademickim, którym okres mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Radomskiej upłynął w roku 2005/2006, przedłużono okres zatrudnienia na tym stanowisku na czas nieokreślony, co świadczy o ich aktywnej działalności naukowej, dydaktycznej, jak również osiągnięciach w zakresie rozwoju młodej kadry. Wnioski Niezwykle istotną sprawą, aby utrzymać status Politechniki, jest rozszerzenie praw doktoryzowania w nowych dyscyplinach naukowych. Podstawą do uzyskania przez Uczelnię pełnych praw akademickich (tj. praw doktoryzowania, praw habilitowania i prowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego) jest zwiększenie kadry samodzielnych pracowników naukowych. Wskazane jest także rozwijanie dziedzin i dyscyplin naukowych, w zakresie których wydziały posiadają już uprawnienia do nadawania stopni naukowych, aby je rozszerzyć o prawa habilitowania 38

39 MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII OBUWIA ul. Chrobrego 27 tel Sprawozdanie Rektora 5. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 5.1. Podstawowe jednostki organizacyjne znajdujące się w siedzibie Uczelni oraz dokładne określenie prowadzonych przez nie kierunków studiów i stopni kształcenia (studia jednolite, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia). Studia stacjonarne Podstawowa jednostka organizacyjna - WYDZIAŁ EKONOMICZNY ul. Chrobrego 31 tel KIERUNEK - specjalności Ekonomia - agrobiznes - bankowość - ekonomika i organizacja handlu i usług - finanse - finanse i gospodarka komunalna - informatyka w biznesie - kierowanie procesami społecznymi - międzynarodowe stosunki gospodarcze - ubezpieczenia - zarządzanie produkcją - zarządzanie przedsiębiorstwem - zarządzanie jakością i środowiskiem POZIOM KSZTAŁCENIA Studia jednolite magisterskie 4,5-letnie 5- letnie Administracja Technologia chemiczna - chemia i technologia polimerów - ochrona środowiska - materiałoznawstwo produktów naftowych - technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej - technologia skóry - technologia i organizacja produkcji obuwia - technologia i organizacja produkcji odzieży - wzornictwo obuwia - wzornictwo odzieży Studia pierwszego stopnia licencjackie 3-letnie Studia jednolite magisterskie 5-letnie MECHANICZNY ul. Krasickiego 54 tel Technologia chemiczna - technologia w przemyśle lekkim - technologia w przemyśle chemicznym Zarządzanie i inżynieria produkcji - zarządzanie i inżynieria w przemyśle chemicznym - zarządzanie i inżynieria w przemyśle lekkim - zarządzanie i inżynieria w ochronie środowiska i zagrożeniach nadzwyczajnych Mechanika i budowa maszyn - techniki komputerowe w motoryzacji - informatyka stosowana - komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania - informatyka techniczna - eksploatacja pojazdów i maszyn Studia pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie Studia pierwszego stopnia 3,5 -letnie inżynierskie Studia jednolite magisterskie 5-letnie 39

40 Mechanika i budowa maszyn - eksploatacja samochodów - komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania - komputerowe systemy inżynierskie - informatyka w logistyce i zarządzaniu motoryzacją Studia pierwszego stopnia 3,5 - letnie inżynierskie NAUCZYCIELSKI ul. Malczewskiego 20A tel Matematyka - zastosowania matematyki i informatyki Studia pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie Matematyka - zastosowania matematyki i informatyki Studia drugiego stopnia 2 - letnie Edukacja techniczno-informatyczna - edukacja informatyczna - informatyka stosowana Studia jednolite magisterskie 5- letnie Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - - działania multimedialne - marszand, - menedżer kultury - multimedia - edukacja artystyczna Studia jednolite magisterski 5-letnie Wychowanie fizyczne - wychowanie zdrowotne i korektywa - wychowanie obronne i ochrona osób i mienia - rehabilitacja i promocja zdrowia Studia pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie Informatyka - informatyka stosowana Studia pierwszego stopnia 3,5 - inżynierskie Pedagogika Studia pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie TRANSPORTU ul. Malczewskiego 29 tel Transport - automatyka w transporcie - elektroenergetyka trakcyjna - elektronika i telekomunikacja w transporcie - logistyka i marketing w transporcie - organizacja i technika transportu kolejowego - organizacja i technika transportu miejskiego - sterowanie ruchem w transporcie kolejowym - techniczne środki transportowe Elektrotechnika - automatyka i informatyka - elektroenergetyka Studia pierwszego stopnia 3,5 - inżynierskie Studia jednolite magisterskie 5 - letnie 40

41 MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII OBUWIA ul. Chrobrego 27 tel Sprawozdanie Rektora Studia niestacjonarne WYDZIAŁ KIERUNEK specjalności POZIOM KSZTAŁCENIA EKONOMICZNY ul. Chrobrego 31 tel MECHANICZNY ul. Krasickiego 54 tel Ekonomia - bankowość - ekonomika i organizacja handlu i usług - finanse - finanse i gospodarka komunalna - międzynarodowe stosunki gospodarcze - ubezpieczenia - zarządzanie przedsiębiorstwem Ekonomia - agrobiznes - bankowość - ekonomika i organizacja handlu i usług - finanse - finanse i gospodarka komunalna - informatyka w biznesie - kierowanie procesami społecznymi - międzynarodowe stosunki gospodarcze - ubezpieczenia - zarządzanie przedsiębiorstwem - zarządzanie jakością i środowiskiem Administracja Technologia chemiczna - chemia i technologia polimerów - technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej Technologia chemiczna - technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej - technologia i organizacja produkcji obuwia - technologia i organizacja produkcji odzieży - materiałoznawstwo produktów naftowych - technologia w przemyśle lekkim - technologia w przemyśle chemicznym Technologia chemiczna - ochrona środowiska Zarządzanie i inżynieria produkcji - zarządzanie i inżynieria w ochronie środowiska i zagrożeniach nadzwyczajnych Mechanika i budowa maszyn - informatyka inżynierska - jakość i eksploatacja samochodów - systemy energetyczne - technologia produkcji Mechanika i budowa maszyn - informatyka w logistyce i zarządzaniu - systemy energetyczne, klimatyzacja i wentylacja - technika i rzeczoznawstwo samochodowe Studia jednolite magisterskie 4,5 - letnie 5- letnie Studia drugiego stopnia 1,5 roczne Studia pierwszego stopnia, licencjackie 3-letnie Studia jednolite magisterskie - 5-letnie Studia pierwszego stopnia 3,5- letnie inżynierskie Studia drugiego stopnia 2,5 - letnie Studia pierwszego stopnia 3,5 - letnie inżynierskie Studia pierwszego stopnia 4- letnie inżynierskie Studia drugiego stopnia 2 -letnie Matematyka - zastosowania matematyki i informatyki Studia drugiego stopnia 2 - letnie 41

42 Edukacja techniczno informatyczna informatyka stosowana Studia jednolite magisterskie 5-letnie NAUCZYCIELSKI ul. Malczewskiego 20A tel Edukacja techniczno informatyczna edukacja informatyczna Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - działania multimedialne - menedżer kultury Wychowanie fizyczne - wychowanie zdrowotne i korektywa - rehabilitacja i promocja zdrowia - wychowanie obronne i ochrona osób i mienia Informatyka informatyka stosowana Studia drugiego stopnia 2,5 - letnie Studia jednolite magisterskie 5-letnie Studia pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie Studia pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie Pedagogika Studia pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie TRANSPORTU ul. Malczewskiego 29 tel Transport - organizacja i technika transportu kolejowego - organizacja i technika transportu miejskiego - eksploatacja pojazdów szynowych - logistyka i systemy transportowe - sterowanie ruchem w transporcie Transport - techniczne środki transportu - organizacja i technika transportu - sterowanie ruchem w transporcie Studia pierwszego stopnia inżynierskie 4,5 - letnie, 4 -letnie Studia drugiego stopnia 2 -letnie Elektrotechnika - automatyka i informatyka - elektroenergetyka Elektrotechnika - automatyka i informatyka - elektroenergetyka Studia pierwszego stopnia inżynierskie 4,5 - letnie, 4-letnie Studia drugiego stopnia 2 -letnie Aktualnie Uczelnia nie posiada zamiejscowych jednostek dydaktycznych. 42

43 5.2. PROWADZONE STUDIA PODYPLOMOWE ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁANIA. Studia podyplomowe w Politechnice Radomskiej prowadzone są: 1) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w ramach specjalności: - eksploatacja pojazdów i maszyn w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych i likwidacji szkód powypadkowych (28 absolwentów) - informatyka techniczna w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (12 absolwentów), 2) na kierunku Wychowanie Fizyczne na specjalności wychowanie zdrowotne i korektywa, 3) na kierunku Ekonomia na specjalnościach: - bankowość, - finanse, - rachunkowość, - organizacja i zarządzanie, - organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia; - rachunkowość W roku akademickim 2005/2006 studia podyplomowe w Studium Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Wydziale Ekonomicznym na kierunku Ekonomia ukończyło 74 słuchaczy, w tym absolwenci specjalności: rachunkowość 69 osób, organizacji i zarządzania 4 osoby, bankowość 1 osoba. oraz na specjalności organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia - 9 absolwentów. 4) na kierunku Technologia Chemiczna na specjalności materiałoznawstwo produktów naftowych w zakresie paliwa i środków smarowych w eksploatacji. Studia organizowane są we współpracy z warszawskimi branżowymi jednostkami badawczorozwojowymi oraz laboratorium Rafinerii Nafty Jedlicze. 43

44 5.3. Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2005/2006 z podziałem na kierunki i stopnie kształcenia oraz formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) 1. Odpłatność za zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych i dla wolnego słuchacza : Wydział Ekonomiczny Kierunki: Administracja Ekonomia Wydział Transportu Kierunki: Transport Elektrotechnika Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia wszystkie kierunki i specjalności Wydział Nauczycielski Kierunki: Edukacja Techniczno-Informatyczna Informatyka Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Matematyka Wychowanie Fizyczne I III rok I V rok SUM I, II rok I, II, III, IV, V rok SUM I, II rok z tyt. lic. I rok wolny słuchacz I, II, III, IV rok SUM I, II rok Zajęcia fakultatywne wolny słuchacz I, II, III, IV, V rok SUM I, II, III rok wolny słuchacz I V rok SUM I, II, III rok I, II rok III, IV rok I, II rok III, IV, V rok SUM I rok plener I rok SUM I rok I rok II, III rok po zł. za semestr po zł. za semestr po zł. za semestr po zł. za semestr po zł. za semestr zł. za semestr zł. za semestr po zł. za semestr po zł. za semestr 300 zł. za semestr zł. za semestr po zł. za semestr po zł. za semestr zł. za semestr po zł. za semestr po zł. za semestr po zł. za semestr zł. za semestr po zł. za semestr po zł. za semestr zł. za semestr 500 zł zł. za semestr zł. za semestr zł. za semestr po zł. za semestr obóz zimowy obóz letni 800 zł. 700 zł. Pedagogika I rok zł. wszystkie kierunki praktyki pedagogiczne 100 zł. za 50 godz. praktyki wszystkie kierunki wolny słuchacz zł. za semestr Za ponowne studiowanie na I roku studiów stacjonarnych dla osób, które zostały skreślone z listy studentów I roku z powodu niedostatecznych postępów w nauce i zostały przyjęte w poczet studentów bez postępowania kwalifikacyjnego odpłatność w kwocie zł. Odpłatność w kwocie zł. za semestr, Wydział MiTO zł. dla studentów studiów stacjonarnych za powtarzanie roku lub semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce. 44

45 4. Odpłatność za egzamin wznawiający dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: - przy pierwszym wznowieniu w wysokości 600 zł., Wydział MiTO zł. - przy drugim wznowieniu w wysokości 800 zł., Wydział MiTO zł. 5. Dla studentów studiów stacjonarnych odpłatność w kwocie zł. za semestr, Wydział MiTO zł., w którym następuje wznowienie studiów. 6. Odpłatność dla studentów studiów niestacjonarnych: - za powtarzanie przedmiotów 100 zł. za każdy przedmiot, Wydział Nauczycielski 150 zł., Wydział MiTO zł., - różnice programowe 100 zł. za każdy przedmiot, Wydział MiTO zł. - warunkowy wpis na studiach niestacjonarnych 100 zł., Wydział MiTO i Wydział Nauczycielski zł. 7. Odpłatność, dla studentów objętych systemem punktowym, zarejestrowanych z długiem kredytowym większym niż dopuszczalny (dopuszczalny 6 pkt.), za powtarzanie przedmiotów 30 zł., Wydział MiTO i Wydział Nauczycielski po 40 zł. za każdy brakujący punkt przypisany do powtarzanego przedmiotu. 8. Odpłatność dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za studiowanie dodatkowego kierunku studiów, specjalności, specjalizacji lub dodatkowego kierunku dyplomowania w wysokości: - Wydział MiTO i Nauczycielski po zł. za semestr, - Wydział Transportu zł. za semestr, - Wydziały: Mechaniczny, Ekonomiczny - po 500 zł. za semestr. 9. Odpłatność w wysokości 500 zł. za wznowienie studiów na okres złożenia pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. 10. Odpłatność za korzystanie z pływalni w wysokości 50 zł. za semestr dla studentów wszystkich kierunków studiów, jeżeli program zajęć z wychowania fizycznego realizowany jest na pływalni. Studenci, którzy nie opłacą zajęć na pływalni, mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego na sali gimnastycznej. 11. Odpłatność dla studentów Politechniki Radomskiej za Fakultatywne Studium Pedagogiczne w wysokości 400 zł. za semestr. 12. Odpłatność za wydanie legitymacji instruktorskiej absolwentom kierunku wychowanie fizyczne w wysokości 20 zł. Politechnika była wizytowana w 2005 i 2006 roku przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Akredytacji były poddane 5 kierunków studiów: Elektrotechnika na Wydziale Transportu, Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym, Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym, Informatyka na Wydziale Nauczycielskim, Edukacja Techniczno-Informatyczna na Wydziale Nauczycielskim Wszystkie akredytowane kierunki otrzymały oceny pozytywne. Świadczy to o dobrym poziomie kształcenia przez Politechnikę. 45

46 Politechnika otrzymała decyzję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uruchomieniu nowych kierunków studiów: Wzornictwa na Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia od roku akademickiego 2006/2007, Towaroznawstwa na Wydziale Ekonomicznym od roku akademickiego 2007/2008. W toku załatwiania jest kierunek Inżynieria Materiałowa także na Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia i złożone w 2007 r. Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Transportu, Malarstwo na Wydziale Nauczycielskim oraz Energetyka na Wydziale Mechanicznym. 46

47 5.4. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ Biblioteka Główna w 2006 roku zgromadziła łącznie woluminów książek, zakupionych zostało woluminów książek za kwotę zł. Prenumerowanych jest rocznie 403 tytuły czasopism naukowych, w tym 350 tytułów czasopism krajowych i 53 tytuły czasopism zagranicznych. Środki finansowe przeznaczone na czasopisma krajowe to zł, natomiast na czasopisma zagraniczne wydatkowano zł. Zbiory specjalne obejmują między innymi normy, patenty, katalogi firmowe, informatory i inne prace udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych. Wydatki na zbiory specjalne stanowią kwotę około zł. Zbiory biblioteczne udostępniane są w 7 czytelniach: głównej, chemicznej, ekonomicznej czasopism, ekonomicznej książek, mechanicznej, zbiorów specjalnych i czasopism. Czytelnie dysponują 253 miejscami dla pracowników i studentów Politechniki Radomskiej. Ze zbiorów zgromadzonych w czytelniach mogą również korzystać studenci i pracownicy z innych uczelni oraz osoby prywatne. Zbiory biblioteczne udostępniane są na zewnątrz w następujących wypożyczalniach: głównej, chemicznej, ekonomicznej i mechanicznej. Biblioteka Główna Politechniki Radomskiej współpracuje w zakresie wymiany międzybibliotecznej z 78 bibliotekami i instytucjami naukowymi. Posiada bazę danych, która jest dostępna w sieci komputerowej Politechniki Radomskiej. Dużą popularnością cieszą się następujące bazy danych: ProQuest, w bazach danych znajdują się abstrakty ponad czasopism, w tym aż czasopism zawiera pełne teksty w ramach: ABI/INFORM Dateline zawiera czasopisma z nauk dotyczących ekonomii, finansów i zagadnień pokrewnych, ABI/INFORM Global zawiera czasopisma z nauk dotyczących ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów, zasobów ludzkich i informatyki, ABI/INFORM Trade&Industry zawiera czasopisma z nauk dotyczących biznesu, handlu, przemysłu i transportu, Knovel jest pełnotekstową bazą książek elektronicznych z dziedziny nauk technicznych. Baza podzielona jest na 17 modułów tematycznych w skład których wchodzą publikacje ponad 30 wiodących wydawców z całego świata, SCOPUS jest bazą bibliograficzno-abstraktową opracowaną przez wydawnictwo Elsevier B.V. zawierającą tytułów recenzowanych czasopism różnych światowych wydawców, gdzie wyszukiwane artykuły mają abstrakty, wskaźniki cytowań, adresy owe i pocztowe autorów, ScienceDirect zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki, matematyki, nauk przyrodniczych i medycznych. Baza obejmuje roczniki od 1995 roku do chwili obecnej, OECD to biblioteka on-line oferująca dostęp do baz danych i pełnych tekstów publikacji, organizacji OECD. Zbiory w bazie danych podzielone są na kilka grup i obejmują: serie wydawnicze, książki według działów tematycznych, raporty i tabele dotyczące wybranych krajów, biuletyny i czasopisma, bibliografie, prognozy 47

48 i roczniki, roczniki statystyczne, czasopisma statystyczne i specjalistyczne bazy danych, Beilstein obejmuje dane o własnościach fizyko-chemicznych 7mln związków organicznych i bioorganicznych oraz opisy 10 mln reakcji syntezy tych związków lub opisy metod preparatywnych. Powyższa baza dostępna jest tylko w sieci komputerowej Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Lex, baza zawiera pełne teksty aktów prawnych oraz orzecznictwo z komentarzem. Integralną częścią programu Lex jest Polska Bibliografia Prawnicza INP PAN, EBSCO jest to serwis w projekcie EIFL Direct, utworzony przez Instytut Społeczeństwa Otwartego (OSI) i wiodące wydawnictwa światowe dotyczące baz danych między innymi w zakresie informatyki, techniki, nauk społecznych i humanistycznych, ekonomii i zarządzania, nauk medycznych i ochrony zdrowia, rolnictwa i nauk pokrewnych oraz zagadnień ogólnych, BZCZ PR jest bazą danych o zawartości polskich czasopism technicznych gromadzonych w Czytelni Czasopism Politechniki Radomskiej, rejestruje ona artykuły głównie z dziedziny transportu i komunikacji i dostępna jest w Bibliotece Głównej. Książki w Bibliotece Głównej opracowane są w oparciu o komputerowy system SOWA I i SOWA II i rejestrowane są na bieżąco w internecie. Pracownicy Biblioteki Głównej odbywają obligatoryjne zajęcia ze studentami pierwszego roku studiów dziennych na wszystkich kierunkach z przysposobienia bibliotecznego. W 2006 roku opracowana została koncepcja przeniesienia zbiorów bibliotecznych z Biblioteki Głównej, Ekonomicznej i Chemicznej do wyodrębnionego byłego budynku stołówki, gdzie zgromadzone zbiory udostępniane będą w czytelni czasopism, zbiorów specjalnych i czytelni książek. Przewiduje się utworzenie sali internetowej i zbiorów multimedialnych oraz czytelni naukowej, a także pokojów cichej nauki. Zbiory biblioteczne udostępniane będą głównie w formie wolnego dostępu do półek bibliotecznych. Przewidywane jest otwarcie Biblioteki w nowym budynku w październiku 2007 roku. 48

49 6. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA W 2006r. Politechnika Radomska prowadziła działalność naukowo badawczą zgodną z profilem i programami naukowymi poszczególnych Wydziałów. Realizowane prace badawcze mieściły się w zatwierdzonych na lata głównych kierunkach badań Wydziałów, do których należą m.in.: - eksploatacja i diagnostyka technicznych środków transportu, - maszyny i napędy elektryczne, - systemy sterowania ruchem kolejowym, - zarządzanie jakością w ochronie środowiska, - badania prawno społeczne, - badania towaroznawcze i jakościowe, - czynniki warunkujące wydolność fizyczną i zdrowie człowieka, - matematyka stosowania w inżynierii materiałowej i naukach ekonomicznych, - mechanika ciała stałego i mechanika płynów, - budowa i technologia maszyn, - badanie efektów powierzchniowych, - technologia obuwia i garbarstwa, - technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Politechnika Radomska dysponowała w 2006 roku kwotą zł na działalność naukowo badawczą w tym: - na badania własne (BW) zł, - na działalność statutową (DST) zł, - na projekty badawcze (PB) zł, - na granty rektorskie (GR) zł, - na prace badawcze zamawiane (PZ) zł (bez podatku VAT), - projekt unijny (PU) zł. Udział poszczególnych źródeł finansowania badań przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Źródła finansowania badań naukowych w 2006 roku w zł. 49

50 W wyniku przeprowadzonej oceny parametrycznej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydziały Politechniki otrzymały w 2006r. następujące kategorie: Wydział Ekonomiczny - 2 Wydział Nauczycielski - 2 Wydział Transportu - 3 Wydział Mechaniczny - 4 Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia - 4 W zakresie działalności statutowej (DST) w 2006 roku w Uczelni realizowano 53 tematy badawcze w tym: - Wydział Nauczycielski 2 - Wydział Transportu 25 - Wydział MiTO 5 - Wydział Mechaniczny 21 Łącznie na działalność statutową dysponowano w 2006r. kwotą zł (w tym dotacja MNiSzW zł). Rys. 2. Fundusz na działalność statutową (w zł) w jednostkach organizacyjnych Uczelni, gdzie: WE Wydział Ekonomiczny, WM Wydział Mechaniczny, WMiTO Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, WN Wydział Nauczycielski, WT Wydział Transportu. WE zł WM zł WMiTO zł WT zł WN zł 50

51 Wykorzystanie środków na działalność statutową w 2006r. wyniosło łącznie zł (w tym na współpracę z zagranicą zł). Główną pozycję w strukturze wydatków na działalność statutową stanowiła aparatura niezbędna do realizacji prac naukowo badawczych. Jej kwota wyniosła zł. Na realizację badań własnych w 2006 roku Uczelnia dysponowała kwotą zł, w tym dotacja z MNiSzW stanowiła sumę zł, a pozostałą część ( zł) stanowiły środki nie wykorzystane z badań własnych w 2005 roku. Realizowano łącznie 98 tematów badawczych: WE - 38 WN - 22 WT - 16 WMiTO - 7 WM - 15 Rys. 3. Fundusz badań własnych (w zł) w jednostkach organizacyjnych Uczelni. WE zł WM zł WMiTO zł WT zł WN zł Łącznie na realizację badań własnych wykorzystano w 2006r. kwotę zł. W 2006 roku w Politechnice Radomskiej, realizowano 22 projekty badawcze, w tym 2 rozwojowe, na łączną kwotę zł. 51

52 Rys. 4. Fundusz projektów badawczych (w zł) w jednostkach organizacyjnych Uczelni w 2006r. WE zł WT zł WMiTO zł WM zł W zakresie prac badawczych zamawianych w 2006 roku zrealizowano 17 usług na ogólną wartość zł. W 2006r. zorganizowano I konkurs na granty rektorskie. Ogółem przeznaczono na nie kwotę zł, z czego zł stanowiły środki Uczelni, a zł pochodziło z rezerwy prorektora na badania własne. Rys. 5. Fundusz grantów rektorskich (w zł) w jednostkach organizacyjnych Uczelni w 2006r. (gdzie: SWFiS Studium Wychowania Fizycznego i Sportu). 52

53 WE zł WM zł WMiTO zł WT zł WN zł SWFiS zł Zrealizowano 21 grantów rektorskich, których koszt wyniósł łącznie zł. W 2006 roku Politechnika Radomska rozpoczęła realizację w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu pt. Zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego. Koordynatorem projektu jest prof. Katarzyna Głąbicka z Wydziału Ekonomicznego. Projekt zakończy się w 2008r., a jego ogólna kwota wynosi zł. Nakłady na działalność naukowo badawczą w latach przedstawiały się następująco: Tab. 1. Nakłady na działalność naukowo badawczą w latach wg. rodzaju środków. Rodzaj środków 2005r. (zł) 2006r. (zł) Wzrost / spadek nakładów w % (2006r. do 2005r.) Badania własne Działalność statutowa Projekty badawcze Prace badawcze na zamówienie Projekt unijny Granty rektorskie ,3% + 8,6% + 43,3% + 78,6% - - Razem ,7 Jak pokazuje powyższe zestawienie w 2006r. nastąpił wzrost środków na działalność naukowo badawczą o prawie 29%. Znacznie wzrosły środki na prace badawcze zamówione (78,6%), choć ich kwota w zł nie jest zadowalająca. Fundusze pozyskiwane z przedsiębiorstw muszą być wyższe, tak by przy ciągle niewystarczającym poziomie finansowania badań z budżetu państwa, można było zapewnić należyte środki na badania naukowe. Cieszy fakt zwiększenia środków na projekty badawcze (o 43,3%). Aktywizacja naukowców w pozyskiwaniu środków na ten cel poprzez system grantów rektorskich, stanowiących wstępny etap do aplikacji o granty ministerialne, powala mieć nadzieję na dalszy, znaczny ich wzrost w najbliższych latach. Priorytety Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraźnie określają konieczność finansowania badań, które znajdą zastosowanie praktyczne. Jednak zmniejszać się będą środki na badania podstawowe. Istnieje więc potrzeba zwiększenia starań o pozyskiwanie funduszy na projekty rozwojowe i celowe, oraz szukanie możliwości pozabudżetowego finansowania badań 53

54 naukowych, głównie poprzez współpracę z przedsiębiorstwami. Kadra naukowa i władze Politechniki Radomskiej podejmują liczne starania w tym celu m.in. poprzez organizację spotkań z przedstawicielami firm i władzami samorządowymi regionu OCHRONA PATENTOWA W 2006 R. Rozwiązania o charakterze technicznym twórcze i nowe w skali światowej, spełniające wymogi wynalazków lub wzorów użytkowych, a powstające w trakcie realizacji działalności naukowo badawczej Politechniki Radomskiej są zgłaszane do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania patentów, praw ochronnych bądź innych pokrewnych praw wyłącznych. W roku 2006 zgłoszono do Urzędu Patentowego RP w celu opatentowania następujące wynalazki: 1. Układ sterowania elektrycznego napędu rogatkowego. Nr zgłoszenia P z dnia: r. Twórca wynalazku: dr inż. Marek Bartczak. Wydział Transportu Politechniki Radomskiej. 2. Sposób wytwarzania żywic mocznikowo formaldehydowych. Nr zgłoszenia P z dnia: r. Twórcy wynalazku: prof. Zygmunt Wirpsza, dr Sławomir Banasiak. Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej. 3. Sposób zmniejszania wydzielania wolnego formaldehydu z utwardzonych żywic mocznikowo formaldehydowych. Nr zgłoszenia P z dnia: r. Twórcy wynalazku: prof. Zygmunt Wirpsza, dr Sławomir Banasiak. Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej. 4. Sposób wytwarzania polimetylenomoczników. Nr zgłoszenia P z dnia: r. Twórcy wynalazku: prof. Zygmunt Wirsza, dr Sławomir Banasiak. Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej. 5. Bezformaldehydowy klej do materiałów drzewnych. Nr zgłoszenia P z dnia: r. Twórcy wynalazku: prof. Zygmunt Wirpsza. dr Sławomir Banasiak. Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej. Ponadto w roku 2006 zgłoszono do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania praw ochronnych następujące znaki firmowe Uczelni: 54

55 1. Słowno graficzny firmowy znak towarowy Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Zgłoszenie Nr Z z dnia r. 2. Słowno graficzny firmowy znak towarowy Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Zgłoszenie Nr Z z dnia r. W 2006r. udzielone zostały przez Urząd Patentowy RP na rzecz Politechniki Radomskiej patenty na następujące wynalazki: 1. Staliwo, zwłaszcza do pracy w niskich temperaturach, odporne na ścieranie. Patent Nr na zgłoszenie nr P Twórcy wynalazku: prof. Feliks Wojtkun, dr Jurij Porfiriewicz Sołncew, dr Władimir Wasiliewicz Lebiediew. Wydział Mechaniczny Politechniki Radomskiej. 2. Staliwo spawalne, zwłaszcza do pracy w niskich temperaturach. Patent Nr na zgłoszenie nr P Twórcy wynalazku: prof. Feliks Wojtkun, dr Jurij Porfiriewicz Sołncew, dr Władimir Wasiliewicz Lebiediew. Wydział Mechaniczny Politechniki Radomskiej. Kontynuowano ochronę wynalazku Nr pt.: Sposób oczyszczania mediów zawierających metale ciężkie, spośród których chrom i/lub żelazo i/lub cynk i/lub kadm i/lub nikiel występują w ilościach dominujących. Przygotowano do zgłoszenia w Urzędzie Patentowym następujące rozwiązania o charakterze technicznym potencjalnie noszące znamiona wynalazków do opatentowania bądź wzorów użytkowych do ochrony: 1. Urządzenie do badania higieniczności obuwia. 2. Elektryczny układ napędowy pojazdu zwłaszcza wózka inwalidzkiego. Wniesiono 10 opłat do Urzędu Patentowego RP poprzez Kwesturę P Rad. z tytułu zgłoszenia lub ochrony bądź publikacji opisów przedmiotów ochrony własności przemysłowej na łączną kwotę zł. 55

56 7. INFORMATYZACJA UCZELNI. Z dniem 1 lipca 2006 roku utworzone zostało Stanowisko Pracy ds. Informatyzacji bezpośrednio podległe Rektorowi Uczelni. Prace wykonane w zakresie informatyzacji Uczelni w roku 2006 obejmowały: 1) przygotowanie systemu SMS Informator który umożliwia zapisanie się do listy subskrybentów, którzy są powiadamiani krótkimi wiadomościami sms o najważniejszych wydarzeniach mających miejsce na Politechnice Radomskiej. 2) pozyskanie i wdrożenie systemu umożliwiającego zapisywanie się do listy subskrybentów e-newslettera Politechniki Radomskiej. E-newsletter wydawany jest raz w tygodniu i zawiera skrótowy opis najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce na Politechnice Radomskiej. System pozwala na automatyczne zapisanie i wypisanie się z grupy subskrybentów. 3) przeprowadzenie analizy potrzeb modyfikacji oficjalnego serwisu Politechniki Radomskiej i przygotowanie dokumentacji technicznej do systemu zarządzania treściami zawartymi na oficjalnej stronie (CMS - Color Management System) Uporządkowanie sprawy odpowiedzialności za oficjalną stronę Politechniki wydano Zarządzenie w sprawie: redagowania i funkcjonowania oficjalnej strony internetowej Politechniki Radomskiej, adresów poczty elektronicznej funkcjonujących w Uczelni oraz obiegu materiałów do podstron internetowych. W zarządzeniu tym Rektor Politechniki Radomskiej zobowiązał pracowników do posługiwania się w sprawach służbowych adresami z domeny 4) przygotowanie projektu Systemu Poczty Studenckiej Politechniki Radomskiej, który ma zapewnić możliwość automatycznego zakładania bezpłatnych kont dla studentów Politechniki i dla kandydatów na studia w Politechnice. W projekcie ujęto sprawę ochrony przed spamem i wirusami oraz przewidziano otwartość systemu na integrację ze wspólną bazą studentów dla całej Uczelni. 5) przygotowanie struktury organizacyjnej i programowej w celu pozyskania licencji MS DNAA firmy Microsoft dla celów dydaktycznych. Ten sposób licencjonowania pozwala pracownikom i studentom na bezpłatne korzystanie z określonego oprogramowania firmy Microsoft. 6) powołanie Komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego procesy i czynności towarzyszące obsłudze toku studiów realizowanych na Politechnice Radomskiej. Komisja przeprowadziła analizę potrzeb informatycznych Uczelni. 7) przygotowanie projektu strategii informatyzacji Politechniki Radomskiej na lata ) powołanie Administratorów IT na poszczególnych wydziałach Politechniki Radomskiej, którzy zajmują się problematyką informatyki włącznie z siecią, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem na poszczególnych wydziałach. Administratorzy IT zostali członkami komisji, która zajmuje się wprowadzeniem jednolitych zasad postępowania przy zakupach i naprawach urządzeń komputerowych obejmujących zestawy komputerowe, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie, podzespoły i części komputerowe. 56

57 8. WSPÓŁPRACA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA Z ZAGRANICĄ W roku 2005/2006 Politechnika Radomska realizowała 26 umów o współpracy naukowo dydaktycznej z uczelniami Rosji, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Czech, Portugalii, Hiszpanii i USA. Za granicę łącznie wydelegowano 142 osoby, głównie w celu uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach i kongresach oraz w celach organizacyjnych. Odwiedziło naszą Uczelnię 21 cudzoziemców, pracowników uczelni partnerskich. Znaczna część przyjazdów była związana z realizacją umów o współpracy dwustronnej. W roku 2005/2006 Uczelnia zatrudniała 17 wykładowców zagranicznych. W roku 2005/2006 odnotowano znaczą liczbę wyjazdów studentów na międzynarodowe spotkania naukowe i dydaktyczne. 5 studentów Wydziału Mechanicznego wzięło udział w Programie Intensywnym Erasmusa w Antwerpii, Belgia. 6 studentów Wydziału Transportu wzięło udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANS-MECH-ART-CHEM w Kownie, Litwa. Studenci Katedry Sztuki (52 osoby) wyjechali na plener malarski do Kremnicy, Słowacja. Realizacja umów o współpracy odbywała się zgodnie z planami Wydziałów. Koncentruje się na wymianie doświadczeń i przygotowywaniu wspólnych publikacji. Wskazane byłoby podjęcie wspólnych prac badawczych i przygotowanie międzynarodowych projektów badawczych. Współpraca w ramach Programu Socrates Erasmus W roku 2005/2006 realizowano 19 umów o współpracy dwustronnej w ramach Programu Socrates Erasmus. Umowy obejmują wymianę studentów i kadry akademickiej z Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Wielkiej Brytanii. W wymianie studentów wzięło udział 54 studentów Politechniki Radomskiej na łączny okres 289 miesięcy. Do naszej Uczelni przyjechało 11 studentów zagranicznych. Do uczelni zagranicznych w celu prowadzenia wykładów wyjechało 17 wykładowców a w Radomiu przebywało 2 wykładowców zagranicznych. W roku 2005/2006 wykorzystano grant Programu Erasmus w wysokości EUR. Współpraca w ramach Programu Erasmus ciągle się rozwija, podpisywane są nowe umowy z nowymi partnerami. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie wymianą studentów i wykładowców. Pozytywnie oceniany jest wzrost zainteresowania naszą Uczelnią ze strony studentów zagranicznych, którzy coraz chętniej przyjeżdżają do Radomia. Szczegółową statystykę Programu Erasmus podają Tabele poniżej. Wyjazdy studentów Rok akademicki Liczba studentów/miesięcy Grant w tys. EUR Liczba studentów 1999/ / / / , / / /

58 Wyjazdy i przyjazdy kadry dydaktycznej Rok akademicki Liczba wykładowców Grant w tys. EUR Przyjazdy na wyjazdy 1998/ / / / / / / / Wyjazdy studentów w ramach Programu LLP Erasmus wg Wydziałów Rok akademicki Wydział Ekonomiczny Wydział Transportu Wydział Mechaniczny Wydział MiTO Wydział Nauczycielski Razem 1999/ / / / / / / Razem: 224 Przyjazdy studentów na Politechnikę Radomską w ramach Programu LLP Erasmus wg Wydziałów Rok akademicki Wydział Ekonomiczny Wydział Transportu Wydział Mechaniczny Wydział MiTO Wydział Nauczycielski Razem 2001/ / / / / Razem: 24 58

59 Wydział Ekonomiczny Wydział Transportu Wydział Mechaniczny Wydział MiTO Wydział Nauczycielski Sprawozdanie Rektora / / / / / / /

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r.

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 6 2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 2.1. STRUKTURA UCZELNI I ZARZĄDZANIE, WYDANE AKTY NORMATYWNE Rok akademicki 2002/2003 Uczelnia rozpoczęła jako Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w niezmienionej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna - 5 - DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna Rozdział 1 Struktura jednostek administracyjnych 5 Administrację Uczelni tworzą: 1) jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy w pionie Rektora i prorektorów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007 POLITECHNIKA RADOMSKA im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007 RADOM, wrzesień

Bardziej szczegółowo

2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 8 2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 2.1. STRUKTURA UCZELNI I ZARZĄDZANIE, WYDANE AKTY NORMATYWNE Rok akademicki 2004/2005 uczelnia rozpoczęła jako Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w niezmienionej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 19 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 19 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R 29/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-5/6/2014 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III. Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych

DZIAŁ III. Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych - 11 - DZIAŁ III Rozdział 1 Kompetencje organów jednoosobowych 12 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są wydziały o strukturze instytutowej lub katedralnej oraz jednostki międzywydziałowe,

Bardziej szczegółowo

K o m u n i k a t Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku

K o m u n i k a t Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku DSO/142/327/2013/MJO K o m u n i k a t Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie: nagród JM Rektora dla Nauczycieli Akademickich i Pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających Na podstawie art.6 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku 75.0203.25.2017 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-49/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-49/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R-49/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 12/2007 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 9 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE R - 12/2007 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 9 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE R - 12/2007 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 27 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 27 głosami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni.

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Załącznik do zarządzenia nr 125 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 listopada 2016 r. Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 września 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-13/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-13/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE R-13/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-2/13/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1 Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6-8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYMBOLI CYFROWYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACJI OGÓLNOUCZELNIANEJ UJ I CM UJ. wg stanu na dzień 2 lutego 2018 roku

WYKAZ SYMBOLI CYFROWYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACJI OGÓLNOUCZELNIANEJ UJ I CM UJ. wg stanu na dzień 2 lutego 2018 roku WYKAZ SYMBOLI CYFROWYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACJI OGÓLNOUCZELNIANEJ UJ I CM UJ wg stanu na dzień 2 lutego 2018 roku 1. Biuro Rektora 2. 3. 4. Biuro Prasowe 5. Sekcja ds. Audytu Wewnętrznego 6. Sekcja Ochrony

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2010 roku

Zarządzenie Nr 31/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2010 roku Zarządzenie Nr 31/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie: zasad tworzenia, organizacji i finansowania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Chemii Na podstawie 24 ust. 3 statutu UPH, po

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku PROJEKT ad pkt 9 Uchwała nr...2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 1 1. Ustalam opłaty semestralne w formie czesnego za kształcenie studentów studiów niestacjonarnych w wysokości: Nazwa Wydziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ I. Środowisko Wewnętrzne. Przestrzeganie wartości etycznych 1. Pismo okólne Rektora UWr Nr 4/2007 z dnia 10.05.2007 r. w sprawie gromadzenia prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie: 1) utworzenia Stanowiska Pracy ds. Wydziałowych Budżetów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych Działając na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA SENAT organ kolegialny Komisja ds. Nauki i Budżetu Komisja ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Komisja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/9/2009 z dnia 28 maja 2009 r. określającej zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie planowania zajęć dydaktycznych oraz wprowadzenia ich do systemu USOSweb. Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

b. wnioskowanie treści regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej,

b. wnioskowanie treści regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej, Zarządzenie nr 26/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Rektora oraz zakresu kompetencji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 18/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 18/15/16 Rektora z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w strukturze administracji centralnej Działając na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16 KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA3.021-1/16 w sprawie wyborów w obwodzie wyborczym OW-2 Działając na podstawie ust. 2 pkt 3 rozdziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich przyjętego uchwałą nr 68 (2014/2015) Senatu UEP z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę Wydziału 19 czerwca 2012r Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Psychologii, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9 Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 15 marca 2011r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Wydanie: Stron: I 9 DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU STUDIÓW OD IMMATRYKULACJI DO MOMENTU ZALICZENIA OSTATNIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 września 2011 roku

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 września 2011 roku DO-00/67/0 Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z września 0 roku w sprawie: zmiany w zarządzeniu nr 59 Rektora UJ z dnia 8 września 009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

2. SGGW może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności podstawowej określonej w ust.

2. SGGW może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności podstawowej określonej w ust. Uchwała nr 15-2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa organizację i zakresy działania podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu. 2 1. Instytut jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 70/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2015 r. Zarządzenie Nr 70/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr R/0210/68/10 z dn. 2 listopada 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawowe określenia: 1) UCZELNIA Akademia Pomorska

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2011 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2011 r. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 24/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 24/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 24/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 Pensum dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Regulacje wewnętrzne Uchwała Nr 20/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo