WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW"

Transkrypt

1 WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 1/22

2 NADZOROWANE AKTY PRAWNE 1 PRZEPISY ZEWNĘTRZNE Nr kat. Akt prawny Data przeglądu M.1 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr. 164,poz. 1365z późn. zm.) M.2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1370) M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1356) M.4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1480) M.5 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 253, poz. 1520) M.6 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r.. (Dz.U. z 2011 r.,nr 179, poz. 1065) M.7 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukooczenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. (Dz.U. z 2011 r., nr 196, poz. 1168) M.8 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęd Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 2/22

3 zaliczonych przez studenta. (Dz.U. z 2011 r., nr 201, poz. 1187) M.9 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2011,nr 201, poz. 1188) M.10 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie: warunków, jakie muszą byd spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły byd prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd.(dz.u. z 2011,nr 246, poz. 1470) M.11 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukooczenia studiów i świadectw ukooczenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu z dnia 1 września 2011 r. (Dz.U.z 2011, nr 196, poz. 1167) M.12 Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 595 z późn. zm.) M.13 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r., poz. 1383) M.14 Obwieszczenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora Warszawa (Dz.U. z 2014 r., poz. 48) M.15 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów (Dz. U. z 2011r., nr 204, poz 1201) M.16 Komunikat nr 1/2014 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie minimum kadrowego. M.17 Komunikat nr 2/2014 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie funkcji promotora pomocniczego w przewodach Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 3/22

4 doktorskich. M.18 Komunikat nr 3/2014 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie dokumentacji wniosku o wyznaczenie recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. M.19 Komunikat nr 4/2014 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie formy dokumentowania wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. M.20 Uchwała PAN w sprawie Kodeksu etyki pracownika naukowego Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 4/22

5 NADZOROWANE AKTY PRAWNE 2 PRZEPISY SGGW Nr kat. Akt prawny Data przeglądu S.1 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 roku : w sprawie zatwierdzenia kwestionariuszy do badao studenckiej oceny jakości kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załączniki. S.2 Zarządzenie nr 69/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 października 2014 r. : w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadao projakościowych dla doktorantów SGGW + załączniki. S.3 Zarządzenie nr 42/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 r. : w sprawie wprowadzenia Procedury oceny i motywowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załączniki. S.4 Uchwała nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2014 roku : w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich + załącznik. S.5 Uchwała nr /2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 roku : w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych + załącznik. S.6 Przewodnik po Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów. Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 5/22

6 S.7 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2014 roku : w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2015/ załączniki. S.8 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2013 roku : w sprawie uprawnieo laureatów olimpiad i konkursów w latach S.9 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2013 roku : w sprawie zmian w Regulaminie Studiów w SGGW + załącznik. S.10 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2013 roku : w sprawie uchwalenia regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich + załącznik. S.11 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. S.12 Zarządzenie nr 36/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r. : w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/ załączniki. S.13 Zarządzenie nr 4/2011 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2011 r. : w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. S.14 Procedura SGGW - Procedura przeprowadzania wśród studentów i doktorantów SGGW ankiety oceny zajęd dydaktycznych oraz ich prowadzących. S.15 Uchwała nr /2011 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii do 2020r. S.16 Zarządzenie nr 6/2009 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 r. : zmieniające Zarządzenie Nr 4 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie diet i innych Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 6/22

7 należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji zadao Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. S.17 Zarządzenie nr 59/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 08 sierpnia 2014 r. : w sprawie Procedury postępowania przy zawieraniu porozumienia o współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z podmiotami otoczenia gospodarczego + załączniki. S.18 Uchwała nr /2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2011 roku : w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i ze Statutem SGGW. S.19 Regulamin Samorządu Studentów S.20 Regulamin Samorządu Doktorantów S.21 Zarządzenie nr 67/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 września 2014 r. : w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeo pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załączniki. S.22 Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r. : w sprawie wprowadzenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zasad korzystania przez jednostki organizacyjne z Logo Uczelni oraz innych znaków graficznych. S.23 Zarządzenia nr 8 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Opisu i zasad stosowania znaku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Księgi Logo S.24 Zarządzenie Nr 13/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 marca 2013 r. : w sprawie realizacji badania pn. Monitorowanie Losów Zawodowych Absolwentów" oraz na przesyłanie materiałów informacyjnych SGGW drogą elektroniczną. S.25 Instrukcja SGGW Instrukcja współpracy SGGW z pracodawcami przy wykorzystaniu Platformy Wspomagającej Zdalną Weryfikację Programów Kształcenia przez Pracodawców. Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 7/22

8 S.26 Uchwała Nr /2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu SGGW z późniejszymi zmianami. S.27 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie Regulaminu oceny nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie S.28 Zarządzenie Nr 79 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatrudniania oraz wynagradzania osób realizujących zadania finansowane ze źródeł innych niż wymienione w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym z Unii Europejskiej oraz ogłoszenie tekstu jednolitego+załaczniki S.29 Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia r. w sprawie: wymogów dotyczących pisania prac dyplomowych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. S.30 Uchwała nr /2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 roku : w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załączniki. S.31 Zarządzenie nr 61/2010 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 września 2010 r. : w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów I, II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. S.32 Zarządzenie nr 17/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r. : w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukooczenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załączniki. S.33 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 roku : w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne) + załączniki. Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 8/22

9 S.34 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 roku : w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukooczenia studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załączniki. S.35 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 września 2012 roku : w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Studenta i Kodeksu Etyki Doktoranta w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie+załaczniki S.36 Zarządzenie Nr 12/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r. : w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowao w domach studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załącznik. S.37 Zarządzenie nr 71/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 05 września 2013 r. : w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 64 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeo pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załączniki. S.38 Zarządzenie nr 76/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. : w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeo pomocy materialnej dla doktorantów SGGW + załączniki. S.39 Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. : w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadao projakościowych dla doktorantów SGGW + załączniki. S.40 Zarządzenie nr 75/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 19listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 68 Rektora szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 września 2014 r. : w sprawie ustaleo dotyczących przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej w roku akademickim 2014/2015 S.41 Zarządzenie nr 74/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dnia 17 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015. Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 9/22

10 S.42 Uchwała nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 września 2014 roku : w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne + załączniki. S.43 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2012 roku : w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktora i wzoru dyplomu doktora habilitowanego wydawanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załączniki. S.44 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2012 roku : w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukooczenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukooczenia kursu wydawanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie+ załączniki. S.45 Uchwała nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 października 2012 roku : w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów. S.46 Zarządzenie nr 8/2012 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2012 r. : w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załączniki. S.47 Zarządzenie nr 24/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r. : zmieniające Zarządzenie Nr 101 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 20 września 2012 r. w sprawie procedury tworzenia i ogłaszania wewnętrznych aktów normatywnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załącznik. S.48 Zarządzenie nr 2/2012 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012 r. : w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzeo pracowników SGGW + załącznik. S.49 Zarządzenie nr 73/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 05 listopada 2014 r. : w sprawie określenia dla nauczycieli akademickich stawek za przeprowadzenie zajęd dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. S.50 Zarządzenie nr 5/2012 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2012 r. : zmieniające zarządzenie Nr 55 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło i umów o przeniesienie praw autorskich oraz obiegu dokumentów związanych z tymi umowami. Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 10/22

11 S.51 Zarządzenie Nr 31/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 08 maja 2013 r. : w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załączniki. S.52 Zarządzenie Nr 17/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 marca 2013 r. : w sprawie zarządzenia okresowej oceny nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za okres S.53 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013 roku : w sprawie zmiany Uchwały Nr /2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załączniki. S.54 Zarządzenie nr 37/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r. : w sprawie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na rok akademicki 2014/2015. S.55 Zarządzenie nr 54/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2014 r. : w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2014/ załącznik. S.56 Zarządzenie nr 66/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 września 2014 r. : w sprawie zmiany zarządzenie nr 54 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2014/ załącznik. S.57 Zarządzenie nr 53/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2014 r. : w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w SGGW na zasadach odpłatności w roku akademickim 2014/ załącznik. S.58 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 roku : w sprawie zmiany Uchwały nr /2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 11/22

12 części. S.59 Zarządzenie nr 10/2012 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2012 r. : zmieniające zarządzenie nr 51 Rektora SGGW z dnia 9 września 2010 r. w sprawie osób uprawnionych do podejmowania decyzji dotyczących zwrotu studentom nadpłat i pomyłkowo wniesionych opłat i odsetek. S.60 Pismo Okólne nr 3/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2014 r. : sprawie wprowadzenia Zasad postępowania obowiązujących przy rekrutacji na studia z wykorzystaniem skrytki epuap do przekazywania decyzji administracyjnej + załącznik. S.61 Pismo okólne nr 3/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013 r. : w sprawie dni i godzin przyjęd studentów w dziekanatach wydziałów oraz uczestników studiów podyplomowych w sekretariatach tych studiów. S.62 Zarządzenie nr 25/2004 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2004 r. : w sprawie wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Centralnego SGGW, Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla SGGW oraz Instrukcji kancelaryjnej dla SGGW + załaczniki. S.63 Zarządzenie nr 62/2010 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 8 października 2010 r. : w sprawie pieczęci urzędowych oraz pieczątek służbowych używanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. S.64 Zarządzenie nr 41/2008 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2008 r. : w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów. S.65 Regulamin kół naukowych S.66 Uchwała Senatu SGGW Nr /2015 z dnia 23 lutego 2015 r. REGULAMIN zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi i prawami sui generis do baz danych oraz prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badao naukowych i prac rozwojowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie S.67 Procedura SGGW Zajęcia w językach obcych. Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 12/22

13 S.68 Uchwała nr /2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 października 2011 roku : w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. S.69 Uchwała nr /2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 roku : w sprawie przyjęcia prowizorium podziału dotacji dydaktycznej na rok 2014 w części przypadającej na wynagrodzenia dla wydziałów i jednostek międzywydziałowych. S.70 Zarządzenie nr 52/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 09 lipca 2014 r. : zmieniające Zarządzenie Nr 12 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Statutu Niepublicznego Przedszkola Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. S.71 Zarządzenie nr 88/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013 r. : w sprawie Polityki Bezpieczeostwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych + załączniki. S.72 Uchwała Senatu SGGW Nr /2015 z dnia 23 lutego 2015 r. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 13/22

14 NADZOROWANE AKTY PRAWNE 3 PRZEPISY WNE Nr kat. Akty prawne Data przeglądu W.1 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie do 2020 W.2 Decyzja Dziekana WNE nr 17/2013 z dnia w sprawie powołania Rady Pracodawców Wydziału Nauk Ekonomicznych W.3 Decyzja Dziekana WNE nr 18/2013 z dnia w sprawie powołania Rady Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych W.4 Regulamin ogólny działania Komisji Wydziałowych W.5 Decyzja Dziekana w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeo na Wydziale Nauk Ekonomicznych W.6 Decyzja Dziekana WNE nr 4/2014 z dnia w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach niestacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia r. Strona 14/22

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 119/2011

Zarządzenie nr 119/2011 Zarządzenie nr 119/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ I. Środowisko Wewnętrzne. Przestrzeganie wartości etycznych 1. Pismo okólne Rektora UWr Nr 4/2007 z dnia 10.05.2007 r. w sprawie gromadzenia prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 119/2011

Zarządzenie nr 119/2011 Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 119/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie kosztów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

6. Osobom opracowującym recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje. profesora zwyczajnego.

6. Osobom opracowującym recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje. profesora zwyczajnego. Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014 Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014 1. Zarządzenie Nr I/2/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. zmieniające zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R-0161/97/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9 Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 15 marca 2011r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Wydanie: Stron: I 9 DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU STUDIÓW OD IMMATRYKULACJI DO MOMENTU ZALICZENIA OSTATNIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: zmian w zarządzeniu nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich przyjętego uchwałą nr 68 (2014/2015) Senatu UEP z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-49/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-49/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R-49/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 5 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Biuro Studiów i Projektów Wzornictwa Przemysłowego i Architektury ATEST STUDIO w Łodzi podjęta w dniu 15.03.2017 r. Na podstawie art. 227 2 ksh,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) Sprawozdanie za rok Część 1. Informacje ogólne Dane podstawowe o uczelni Pełna nazwa: REGON: Dane adresowe siedziby uczelni: Telefon: Faks: Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie

UMOWA nr o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie UMOWA nr o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie Umowa zawarta w dniu 01.10.2014 r. pomiędzy Stronami: Uczestnik studiów doktoranckich: - Pan/Pani adres zamieszkania: adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego

w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego Zarz.: 69/XV R/2012 zm.: 2/XV R/2013 92/XV R/2013 87/XV R/2014 Zarządzenie nr 69/XV R/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 37/2016-17 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1.02.2017 - w sprawie: zatwierdzenie instrukcji systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2004

Zarządzenie nr 4/2004 Zarządzenie nr 4/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wysokości wynagrodzeń dla promotorów i recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19.12.2013r w sprawie: ustalenia rocznego harmonogramu auditów na Wydziale Nauk Technicznych w roku

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ KOSZALIN 2015 1 1. Wprowadzenie Część I Opis systemu Jednym z podstawowych wymagań współczesnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik do zarządzenia nr 94 Rektora z dnia 5 lipca 2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1 Ilekroć w treści

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 października 2012 r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 października 2012 r. Zarządzenie nr 89/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających Na podstawie art.6 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. DNS.430 10/2010 Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r.

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. Uchwała 15/2017 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji oraz formy studiów III stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 207/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 r.

Uchwała nr 207/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 r. Uchwała nr 207/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 196/2014 Senatu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Zał. 1 do uchwały 52/2012 REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU S P I S T R E Ś C I: I. Postanowienia ogólne... 2 II. Organizacja studiów doktoranckich... 3 III.

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

3. W 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Opis efektów kształcenia uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia..

3. W 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Opis efektów kształcenia uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia.. UCHWAŁA Nr 19/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej Senat Politechniki Koszalińskiej, działając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-77/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-77/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-77/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -77/14 Zarządzenie Nr 39/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) 1 1. Ustala się Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej

(tekst jednolity) 1 1. Ustala się Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej Załącznik do zarządzenia nr 4 Rektora UŚ z dnia 17 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 102/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 102/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. Uchwała nr 102/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie Uchwała nr 48-2010/2011 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim R E G U L A M I N potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie w uczelniach wyższych. Sztywny gorset czy tylko gąszcz przepisów?

Studia Doktoranckie w uczelniach wyższych. Sztywny gorset czy tylko gąszcz przepisów? Studia Doktoranckie w uczelniach wyższych Sztywny gorset czy tylko gąszcz przepisów? IV Ogólnopolskie Spotkanie Pełnomocników Rektorów ds. Jakości Kształcenia Wrocław, 19 listopada 2017 r. Opracował: prof.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 23/2011 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/10/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo