Firmy działające na obszarach cennych przyrodniczo a zalety z wprowadzania ISO oraz EMAS. Ekoinowacyjność na obszarach chronionych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firmy działające na obszarach cennych przyrodniczo a zalety z wprowadzania ISO 14001 oraz EMAS. Ekoinowacyjność na obszarach chronionych"

Transkrypt

1 Firmy działające na obszarach cennych przyrodniczo a zalety z wprowadzania ISO oraz EMAS Ekoinowacyjność na obszarach chronionych Marzena Hajduk-Stelmachowicz Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania i Marketingu 1

2 2 Źródło: J. Brauweiler, Benchmarking von umweltorientiertem Wissen auf unterschiedlichen Aggregationsebenen, eine exploratorische Untersuchung am Beispiel eines Vergleiches von Deutschland, pollen und Tschechien, Wiesbaden. (2002) [w]: Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem (tom II: Instrumenty i systemy zarządzania), Z. Nowak, M. Kramer, J. Brauweiler (red.), C H Beck, Warszawa 2005.

3 Znaczenie przyrody dla danego społeczeństwa rośnie wprost proporcjonalnie do wzrostu PKB Włoski filozof Vittorio Hoessle Największe poparcie dla inicjatyw ochronnych dostrzegalne jest w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. W krajach rozwijających się pozytywny stosunek do ochrony przyrody charakteryzuje wyłącznie kręgi elitarne. Kiełczewski D., Parki narodowe a społeczności lokalne, w: Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski, red. R. Horodeński, C.Sadowska-Snarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok

4 Typologia systemów zarządzania środowiskowego Systemy niesformalizowane: Program Koalicji Przedsiębiorstw Odpowiedzialnych za Środowisko (CERES), Program Instytutu Faktor 10 (Deklaracja Carnoules), Program Międzynarodowej Inicjatywy Zarządzania Środowiskowego (GEMI), System Zarządzania Środowiskowego Zorientowany Produktowo, Program Odpowiedzialność i Troska, Program Czystszej Produkcji, Eko-mapowanie, Eko-profit, Eko-Latarnia, Zielony smok. Systemy sformalizowane: Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS), System zarządzania środowiskowego wg normy ISO

5 Istotą przywództwa jest posiadanie wizji. Nie można grać na trąbie, nie będąc pewnym jej dźwięku Theodore Herburgh Myślenie strategiczne jest tym elementem zarządzenia, które ma umożliwić organizacjom realizację ważnych zamierzeń w długookresowej perspektywie, szczególnie w sytuacji pojawiających się nieoczekiwanych ograniczeń. Jest ono nieodłączną cechą liderów, którzy oprócz osobistych talentów i wartości powodujących nimi w działaniu, z reguły odpowiadają pewnym standardom. G. Leśniak-Łebkowska, Strategie przedsiębiorstw a środowisko naturalne, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i praktyce, A. Kaleta, K. Moszkowicz, (red.) Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 20, Wrocław

6 Zestawienie głównych punktów normy PN-EN ISO 14001:2005 Lp. Punkt normy Tytuł Podpunkt normy Podrozdziały Wymagania ogólne Polityka środowiskowa Planowanie Aspekty środowiskowe Wymagania prawne i inne Cele, zadania i programy Zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia Kompetencje, szkolenie i świadomość Wdrażanie i funkcjonowanie Komunikowanie się Dokumentacja systemu Nadzór nad dokumentacją Sterowanie operacyjne Gotowość i reagowanie na awarie Sprawdzanie Monitorowanie i pomiary Ocena zgodności Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze Nadzór nad zapisami Audit wewnętrzny Przegląd zarządzania 6 Źródło: Norma PN EN ISO 14001:2005.

7 7 Aspekty środowiskowe

8 Ocena znaczenia wpływów aspektów środowiskowych powinna się odbywać z perspektywy: 1. z punktu widzenia środowiskowego -skala wpływu - dotkliwość wpływu - prawdopodobieństwo wystąpienia - czas trwania wpływu 2. z punktu widzenia przedsiębiorstwa - możliwe oddziaływanie przepisów i prawa - trudno dokonania zmiany wpływu - koszt dokonania zmiany wpływu -wpływ zmiany na inne działania i procesy - sprawy dotyczące zainteresowanych stron -wpływ na społeczny odbiór organizacji 8

9 Kryteria do oceny aspektów środowiskowych mogą stanowić np.: możliwość (prawdopodobieństwo) złamania wymogów prawnych i innych, szkodliwość dla środowiska (czy skutek aspektu jest lokalny, regionalny, czy globalny), możliwości zajęcia się danym problemem, koszty środowiskowe (opłaty, kary), wielkość emisji, wpływ na wizerunek firmy, polityka środowiskowa, wpływ zainteresowanych stron należy np. wziąć pod uwagę skargi stron trzecich (wrażliwość otoczenia zewnętrznego na wpływ aspektu: wnioski pokontrolne WIOŚ, reakcje sąsiadów na działalność firmy), skala narażenia zdrowia i życia pracowników na wpływ aspektu, ryzyko środowiskowe 9

10 Elementy systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO w oparciu o cykl Deminga Opracowanie własne na podstawie: Wdrażanie EMAS w Polsce, Program PHARE 2002/ , Materiały szkoleniowe, Zamość r. oraz w oparciu o: J. Brauweiler Benchmarking von umweltorientiertem Wissen auf unterschiedlichen Aggregationsebenen, eine exploratorische Untersuchung am Beispiel eines Vergleiches von Deutschland, Pollen und Tschechien, Wiesbaden. (2002) [w]: Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, Z.Nowak (red.), C. H. BECK, Warszawa

11 Liczba certyfikatów ISO w Polsce w latach China Japan Spain Italy United Kingdom 9455 Korea, Rep. Of 7133 Germany 5709 USA 4974 Sweden 4478 Romania 3884 Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w ISO Survey ISO Central Secretariat, ISO, Geneva Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w serwisie dla specjalistów zajmujących się systemami zarządzania środowiskowego 11

12 Motywy wdrażania systemu zarządzania środowiskowego Oczekiwania klientów i kontrahentów itp. Założenia ciągłego doskonalenia się Powiększenie udziału w rynku Przyjęta strategia rozwoju organizacji Zgodność z ustawodawstwem Troska o środowisko, Zwiększenie możliwości eksportu Rozwój systemu ISO 9001 Zwiększenie świadomości proekologicznej pracowników Wzrost wiarygodności firmy Zwiększenie przewagi konkurencyjnej Oszczędność surowców i energii Moda na nowe systemy kierowania i zarządzania Prośrodowiskowe podejście przedsiębiorstw jest w Europie Zachodniej oraz w Azji traktowane jako nowa możliwość rozwoju. 12

13 Typy strategii W postępowaniu stosowanym przez współczesne przedsiębiorstwa - w kontekście ochrony środowiska - wyodrębnić można następujące typy strategii: ofensywną (aktywną, agresywną), polegającą na wykorzystaniu wszelkich środków, w tym również kredytów bankowych, do poprawy procesów produkcyjnych pod kątem ochrony środowiska, innowacyjną opierającą się na poszukiwaniu nowych technologii, konstrukcji i wyrobów dostosowanych do wymagań ochrony środowiska, defensywną polegającą na wycofywaniu z rynku wyrobów i częściowej rezygnacji z technologii, niespełniających kryteriów ekologicznych, pasywną, opartą na przestrzeganiu tylko koniecznych przepisów o ochronie środowiska, aby nie narazić przedsiębiorstwa na sankcje karne i straty związane z utratą dobrego wizerunku firmy w otoczeniu. J. Penc, Zarządzanie a ochrona środowiska, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7, Warszawa

14 Ekoinnowacje Innowacje stanowią wszystko to, co generuje określone idee, pomysły, projekty i może stać się przyczyną poszukiwania, czy wynajdywania rzeczy nowych, podejmowania przedsięwzięć, wprowadzania ich w życie i doskonalenia [1]. Ciągłe doskonalenie SZŚ opartego na normie ISO pozwala budować organizację bardziej kreatywną i innowacyjną w kontekście poszukiwania efektywnych kosztowo rozwiązań problemów ekologicznych. W literaturze światowej w obrębie innowacji wyróżniono specjalną grupę określaną jako ekoinnowacje. Można je podzielić na trzy typy środowiskowych inicjatyw: zmniejszające negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko; rozwiązujące środowiskowe problemy; rozwijające ekowydajne produkty/usługi. Ekoinnowacje zmierzają do rozwoju nowych produktów i procesów, które dostarczą konsumentom i przedsiębiorcom pewnej wartości, przy równoczesnym istotnym zmniejszaniu oddziaływania na środowisko[2]. Stąd zmniejszają obciążenie środowiska powodowane przez działalność człowieka, przyczyniając się do osiągania następujących celów: zmniejszenia wykorzystania energii i surowców, zmniejszenia wykorzystania gleby, zmniejszenia emisji i odpadów, zachowania bioróżnorodności i krajobrazu [3]. Wdrożenie i ciągłe doskonalenie SZŚ opartego na normie ISO pozwala budować organizację bardziej kreatywną i innowacyjną w kontekście poszukiwania efektywnych kosztowo rozwiązań problemów ekologicznych (find the cost effective solutions). [1] Penc J., Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne, Placet, Warszawa 1995 [2] E. Jones, D. Harrison, J. McLaren, Managing Creative Eco-innovation, Structuring outputs from Eco-innovation projects, The Journal of Sustainable Product Design No. 1, [3] I. Freier, Environmental management from an ecological modernization and innovation perspective, Chemnitz University of Technology, Chemnitz,

15 Wyróżnić można ekolinnowację: technologiczną (obejmującą np. produkty i procesy, w szczególności zaś technologie: 1) reaktywne będące technologiami addytywnymi, zwanymi technologiami końca rury oraz 2) technologie prewencyjne (zapobiegające) mające charakter technologii zintegrowanych lub tzw. czystszych technologii, których celem jest niedopuszczanie do powstawania zanieczyszczeń, społeczną (będącą konsekwencją przestrzegania wzorców zrównoważonej konsumpcji przez społeczeństwo, obejmującą np. proekologiczne zachowania, nawyki konsumpcyjne), organizacyjną (wynikającą z procesów lub technik zarządzania, wyróżniającą np. sferę zielonych prac badawczo-rozwojowych czy obszar eko-audytów,), instytucjonalną (obejmującą działające na różnych szczeblach i obszarach geograficznych organizacje, które w procesie decyzyjnym dążą do uwzględniania zagadnień środowiskowych w kontekście realizacji założeń zrównoważonego rozwoju). Źródło: K. Rennings., Towards a Theory and Policy of Eco-Innovation Neoclassical and (co-) Evolutionary Perspective, ZEW Discussion Paper 98-24, Berkley, July B. Sinclair-Desgagné, D. Feigenbaum, É. Pawlak, The Integrated Product Policy and the Innovation Process: An Overview, Scientific Series, CIRANO, Montréal

16 Perspektywa ekologiczna w innowacjach między innymi z obszaru marketingu coraz bardziej widoczna jest w sektorze hotelarskim Sieć Starwood przepytała 500 gości, nocujących w sześciu polskich obiektach sieci w styczniu 2010 r. o ich zdanie na temat ekologii. Wśród badanych było: 36% Polaków 64% obcokrajowców (głównie z Europy) podróżujących, co najmniej raz na kwartał. Źródło: Rozwiązania ekologiczne mogą być jednym z czynników decydujących o wyborze hotelu, - dostęp do strony w dniu r. 16

17 Spośród ankietowanych: 94% zadeklarowało, że ekologia ma dla nich znaczenie, 84% uznało, że w życiu codziennym postępuje w sposób ekologiczny, 83% gości hoteli (Sheraton, Westin i Le Meridien Bristol) koncentrowało uwagę na rozwiązaniach ekologicznych oferowanych przez firmy (68% gości sieci pracuje dla firm, które preferują dostawców dbających o środowisko naturalne. W większości przypadków w tych firmach zatrudnieni są obcokrajowcy 67% odpowiedzi pozytywnych), dla 52% ankietowanych wdrożone przez hotel inicjatywy ekologiczne mogą być czynnikiem decydującym o wyborze obiektu. W tym przypadku ma to większe znaczenie dla Polaków (69% odpowiedziało pozytywnie na to pytanie) oraz osób w przedziale wiekowym lat (67% odpowiedzi). Badania pokazały, iż większą uwagę na fakt stosowania rozwiązań ekologicznych kierują mężczyźni. 17

18 Wśród inicjatyw ekologicznych wprowadzonych przez sieć Starwood Hotels & Resorts znalazły się miedzy innymi: zielone patrole zespoły, które dbają o wdrażanie przedsięwzięć proekologicznych w hotelach; segregacja niebezpiecznych odpadów (świetlówki, baterie, sprzęt elektroniczny). Odpady te są również zbierane od pracowników; zbiórka materiałów do ponownego przetworzenia (szkło, papier, olej etc.); oszczędzanie wody poprzez zainstalowanie na bateriach mieszaczy wody z powietrzem oraz modernizacja systemu uzdatniania wody. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoliło na zmniejszenie zużycia wody w pokojach gościnnych o 40%; oszczędzanie energii elektrycznej dzięki sukcesywnej wymianie żarówek na układy energooszczędne; 18

19 monitoring i sterowanie pracą urządzeń wentylacyjnych w zależności od potrzeb; stosowanie detergentów przyjaznych środowisku; systematyczne uczestnictwo wszystkich polskich hotele sieci w akcji Godzina dla Ziemi, podczas której gaszone sąświatła we wszystkich publicznych miejscach obiektów, zaś w ich miejsce używane są w tym czasie tylko i wyłącznie świece. Ankietowani goście sieci wyróżnili program Zielony Pokój umożliwiający zmianę pościeli i ręczników na żądanie gości - 70% ankietowanych wskazało na tę inicjatywę, używanie przez hotel detergentów łagodnych dla środowiska - 53% możliwość segregacji śmieci - 45%. 19

20 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przyznaje wyróżnienie w postaci certyfikatu Czysta Turystyka firmom z branży turystycznej, które wdrażają proekologiczne rozwiązania. Certyfikat jest przyznawany hotelom, gospodarstwom agroturystycznym, kwaterom prywatnym a także hostelom, które poprzez wdrożenie oszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań chcą obniżyć swoje koszty eksploatacji, podnieść jakość oferowanych usług, a co za tym idzie zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną i zaznaczyć swoje miejsce się na rynku turystycznym. W ramach projektu Aktywna edukacja na zielonych szlakach Greenways PL 0350, finansowanego z Funduszy Norweskich, do końca marca 2011 roku firmy mogą skorzystać z porad ekspertów fundacji oraz uzyskać certyfikat bezpłatnie. 20

21 Aktywna edukacja na zielonych szlakach Greenways PL 0350 Projekt stworzony przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z organizacjami: Urban Mines (Wlk. Brytania), Environment Lillehammer (Green Business Norway, Norwegia), Environmental Partnership for Sustainable Development, Foundation for Environmental Education (Dania), European Cyclist Federation (Norwegia, Niemcy, Islandia). Projekt ten jest przewidziany do realizacji w latach Główny jego cel stanowi wykorzystanie przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska istniejących szlaków dziedzictwa przyrodniczo kulturowego do: 1) edukacji ekologicznej dla zrównoważonego stylu życia; 2) ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO 2 ) poprzez propagowanie niezmotoryzowanych form transportu. 21

22 Agencja Artystyczna Hegemon w 2009 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę Czysty Biznes w kategorii produkt i usługa w turystyce. Nagrodzona firma organizuje pokazy historyczne. Między innymi rekonstrukcje średniowiecznych bitew podczas imprez firmowych i pokazów edukacyjnych. Rozsławia ona swoimi działaniami krainę Łęgów Odrzańskich przyczyniając się do zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego tego regionu. W swoich działaniach pracownicy firmy zwracają uwagę na kwestie ekologii ucząc podczas pokazów np. jak można i należy wykorzystywać naturalne surowce, aby poprawić jakość życia i nie szkodzić środowisku. Uzmysławiają, np., iż zamiast foliowej reklamówki należy używać lnianej torby, czy wiklinowego koszyka. Źródło: Firmy nagrodzone za czysty biznes, [w:] Gazeta Wrocławska Nasz Region, 18 listopada

23 Przykłady korzyści wewnętrznych, jakie osiągają małe i średnie organizacje w wyniku wdrożenia i doskonalenia SZŚ wg normy ISO Korzyści organizacyjne Korzyści finansowe Korzyści dotyczące zasobów ludzkich ogólna poprawa jakości, kompatybilność z innymi systemami zarządzania, poprawa jakości szkoleń, poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy, większa jakość informacji środowiskowej, możliwość dokumentowania i udowadniania zgodności z przepisami, możliwość demonstrowania odpowiedzialności środowiskowej, wsparcie innowacji, weryfikacja i doskonalenie procedur, pobudzanie procesów kreujących pozytywne zmiany w zakresie używanych surowców, wykorzystywanych kanałów dystrybucji, itp. zapewnienie strategicznego spojrzenia na efekty działalności środowiskowej. oszczędność surowców, materiałów, energii, poprawa w zakresie gospodarowania odpadami i wiążąca się z tym eliminacja części kosztów, generalne wzmocnienie efektywności procesów produkcyjnych, poprawa ogólnych warunków ekonomicznych. wzrost motywacji pracowników, zwiększenie ich świadomości ekologicznej i poszerzenie kwalifikacji, uzyskanie nowych umiejętności i nowej wiedzy w zakresie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, poprawa morale pracowników, lepszy wizerunek firmy wśród pracowników, zapewnienie lepszej komunikacji wewnątrz firmy (szczególnie w relacji pracownicy- kierownictwo). 23 Źródło: R. Hillary, Environmental management systems and the smaller enterprise, Journal of Cleaner Production, Vol. 12, No. 6, 2004.

24 Przykłady korzyści zewnętrznych, jakie osiągają małe i średnie organizacje wwyniku wdrożenia i doskonalenia SZŚ Korzyści handlowe Korzyści środowiskowe Korzyści komunikacyjne zadowolenie dotychczasowych i zdobycie nowych klientów/kontrahentów, uzyskanie lepszych efektów działalności środowiskowej, zapewnienie zgodności z przepisami zdobycie przewagi konkurencyjnej prawnymi i innymi, (zwłaszcza przewagi odnoszącej się zwiększenie efektywności do dziedziny marketingu), wykorzystywanych materiałów i uzyskanie zniżek przy płaceniu energii, corocznych składek usprawnienie procesów recyklingu, ubezpieczeniowych, redukcja zanieczyszczeń. istnienie na rynku, rozwój produktów bardziej przyjaznych środowisku. kreowanie pozytywnego wizerunku, kształtowanie lepszych relacji z klientami, nawiązanie lepszej współpracy z instytucjami regulacyjnymi i administracyjnymi, usprawnienie komunikacji z różnymi grupami interesariuszy, uzyskanie pozycji lidera będącego przykładem dla innych firm w sektorze. Źródło: R. Hillary, Environmental management systems and the smaller enterprise, Journal of Cleaner Production, Vol. 12, No. 6,

25 Procentowe wskazania najbardziej kapitałochłonnych faz implementacji SZŚ Faza implementacji SZŚ Procent wskazań faza przygotowawcza 25% faza wdrożeniowa 45% faza certyfikacji 30% J. Ejdys, Metoda oceny wyników działalności środowiskowej, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok Warto w tym miejscu zaznaczyć, że koszty certyfikacji zależą od wielu czynników, między innymi od wielkości przedsiębiorstwa (liczby zatrudnionych pracowników), jego struktury (liczby lokalizacji/oddziałów), specyfiki działalności przedsiębiorstwa (branży, substancji używanych do produkcji wyrobów, liczby procesów, stopnia oddziaływania na środowisko, wcześniej wdrożonych systemów). Koszty te są uzależnione od liczby audytorów uczestniczących w procesie certyfikacji oraz od czasu trwania audytu. Różnice w cenach są bardzo duże. Koszty certyfikacji zależą od tego, na jaką jednostkę certyfikującą zdecyduje się przedsiębiorstwo. 25 Jeżeli będzie to jednostka certyfikująca, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, to koszt takiej certyfikacji będzie około 30% wyższy, niż gdyby wybrano jednostkę certyfikującą bez akredytacji.

26 Źródła finansowania wdrażania i doskonalenia formalnych systemów zarządzania środowiskowego W kompetencjach Ministerstwa Środowiska leży wdrażanie w latach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Przedsiębiorstwa małe, średnie i duże, mogą skorzystać z Priorytetu IV Programu POIiŚ - w szczególności z Działania 4.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego. Umożliwia ono pozyskanie funduszy dla wdrażających SZŚ zgodnie z normą ISO lub rozporządzeniem EMAS oraz na certyfikowanie eko-znaków, przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji. Instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Departament Przedsięwzięć Strukturalnych. 26

27 Pozyskane środki mogą być przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z przedsięwzięciami nieinwestycyjnymi, obejmującymi w szczególności: przeprowadzenie niezbędnych do oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa badań, w celu określenia możliwości implementacji SZŚ; usługi doradcze, ekspertyzy, szkolenia związane z wdrożeniem SZŚ; opracowanie dokumentacji służącej wdrażaniu SZŚ w przedsiębiorstwie; przeprowadzenie audytów i weryfikacji związanych z procedurą przyznawania certyfikatu SZŚ; rejestrację przedsiębiorstwa w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); przygotowanie i publikację deklaracji środowiskowej oraz materiałów informacyjnych wymaganych od przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie EMAS; przeprowadzenie badań i audytów niezbędnych dla uzyskania certyfikowanych oznakowań ekologicznych dla produktów przyjaznych środowisku; opracowanie dokumentacji, w tym raportów z badań oraz innych niezbędnych informacji składanych w jednostce przyznającej oznakowanie; opłaty związane z uzyskaniem certyfikowanych oznakowań ekologicznych uiszczanych na rzecz jednostki przyznającej oznakowanie; szkolenia i doradztwo w celu uzyskania certyfikatów/dokonania rejestracji oraz pokrycie kosztów samej certyfikacji/rejestracji. Dofinansowywane będą projekty zakończone rzeczowo tj. projekty, w wyniku których wnioskodawca uzyskał certyfikat/został zarejestrowany w systemie. Koszty związane z projektem kwalifikują się od 1 stycznia 2007 r. 27

28 W ramach doskonalenia SZŚ małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o środki z działania: 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami, np. na: zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów, ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, ograniczenie energochłonności procesu produkcyjnego, ograniczenie wodochłonności procesu produkcyjnego. 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) np. na: zmiany technologii, służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie i ograniczanie ładunku zanieczyszczeń do środowiska przez modernizację i/lub wymianę elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania, i/lub odsiarczania, zmiany technologii, służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów, zmiany technologii, ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i zużycia energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT (np. przebudowa instalacji ciepłowniczych w celu dostosowania do BAT), inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia końca rury ), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji, inwestycje w celu spełnienia wymogów pozwolenia zintegrowanego. Więcej inf. na temat możliwości uzyskania środków można znaleźć na stronie polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A: 28

29 Wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej np. na: inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami, poprzez np. przebudowę ciągu technologicznego ograniczającego ilość produkowanych ścieków i/lub ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do zbiornika, budowę lub modernizację oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych. 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza np. na: modernizację lub rozbudowę instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych, modernizację urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, konwersję instalacji spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku. 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych, niż komunalne np. na: budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów, budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przekształcania odpadów, w celu ułatwienia magazynowania i transportu odpadów oraz przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania, budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do zbierania lub magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych. Maksymalna wartość dofinansowania w ramach omawianych działań wynosi 20 mln zł, zaś minimalna wartość projektu to 8 mln zł (w przypadku wsparcia MŚP). Więcej inf. na temat możliwości uzyskania środków można znaleźć na stronie polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A:

30 Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: Trudności związane z wdrażaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego generalną niechęć firm do ubiegania się o certyfikację wynikająca, z postrzegania certyfikacji jako kolejnego rachunku do uregulowania; postrzeganie własnej firmy jako niegroźnej dla środowiska, bądź preferowanie mniej restrykcyjnych, bardziej namacalnych i szybciej dostrzegalnych działań w zakresie poprawy stanu środowiska; niezdolność kierownictwa do oszacowania różnych typów korzyści, płynących z wdrożenia/certyfikacji SZŚ, bądź fakt, że korzyści nie są oczywiste; postrzeganie przez kierownictwo i pracowników kosztów związanych z wdrożeniem i certyfikowaniem SZŚ jako bardzo wysokich; niezdolność do radzenia sobie ze zmianami, na skutek np. zbyt małej liczby pracowników, którzy nie potrafią sprostać stawianym im coraz to nowym wymaganiom; brak udokumentowania kwestii dotyczących ochrony środowiska w firmie i wynikające z tego problemy związane ze spełnianiem wymagań formalno-prawnych, czy wymagań audytorów zewnętrznych; głębokie przeświadczenie, że dokumentacja systemowa jest skomplikowana, kłopotliwa i mało przystępna oraz, że czas niezbędny do uzyskania certyfikatu może być zbyt długi; brak zewnętrznego wsparcia. 30

31 Największy błąd popełniasz wtedy, gdy nie robisz nic, tłumacząc się, że możesz tylko trochę. Rób to, co możesz 31 Dziękuję za uwagę Marzena Hajduk-Stelmachowicz Sidney Smith

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Ewa Mazur Wierzbicka ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego stanowi obecnie jeden z większych problemów.

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zbigniew PLUTECKI, Ewelina KRUPA Streszczenie: Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo