Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży poligraficznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży poligraficznej"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży poligraficznej Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznao, 11 lipca 2011 r. Raport przygotowany na potrzeby projektu POKL Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce

2 WPROWADZENIE INFORMACJE O PROJEKCIE BADAWCZYM, OPIS BADANIA I DOBORU PRÓBY Raport powstał na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce ; odpowiada na jego cel szczegółowy: diagnoza postaw pracodawców wobec przemian gospodarki regionalnej i zmian na rynku pracy. Raport odnosi się do branży poligraficznej (według PKD 2007 sekcja C, dział 18). Materiał empiryczny do analizy zebrano za pomocą wywiadów telefonicznych CATI. Przeprowadzono 106 wywiadów według wcześniej przygotowanego wystandaryzowanego kwestionariusza wywiadu, z osobami odpowiedzialnymi za politykę zatrudnienia/kadrą zarządzającą z przedsiębiorstw łaocucha wartości dodanej z branży poligraficznej (Wielkopolska). Dobór próby do badania opierał się na wcześniejszych wynikach badania CATI przedsiębiorstw z branży poligraficznej (tj. zastosowano celowy dobór próby). Respondenci zostali poproszeni o wskazanie przedsiębiorstw, które są ich dostawcami i odbiorcami. Na tej podstawie zbudowano matrycę firm, które współpracują z branżą poligraficzną, a w konsekwencji tworzą subpopulację badanych. Pytania kwestionariuszowe zostały ułożone tak, aby uchwycid postawy i opinie na temat branży poligraficznej oraz przemian gospodarczych zachodzących w Wielkopolsce. Dzięki temu zabiegowi będzie można porównad dwa punkty widzenia tego samego przedmiotu dociekao: ocenę branży poligraficznej dokonaną przez ich przedstawicieli oraz ocenę dokonaną przez przedstawicieli przedsiębiorstw współpracujących z branżą poligraficzną. Analiza porównawcza zostanie dokonana w raporcie podsumowującym wszystkie cząstkowe badania dla branży poligraficznej. 1

3 STRESZCZENIE WYNIKÓW Z branżą poligraficzną współpracują głównie przedsiębiorcy zajmujący się pozostałą działalnością usługową (50%) oraz handlem i usługami (25%). W badaniu dominowały przedsiębiorstwa małe, zatrudniające maksymalnie 9 pracowników (54%), zlokalizowane w Poznaniu (42% przypadków) i regionie poznaoskim (23% przypadków). Większośd badanych przedsiębiorstw funkcjonuje na rynku ponad 11 lat. Współpraca z branżą poligraficzną, która polega w głównej mierze na zakupie produktów bądź usług (78%), trwa najczęściej od początku funkcjonowania badanej firmy (71% wskazao), a jej intensywnośd nie ulega zmianie (55% wskazao). Obecna kondycja gospodarcza Wielkopolski i branży została oceniona jako dobra (odpowiednio 75% i 59%). W porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat, zarówno kondycja gospodarcza Wielkopolski, jak i branży poligraficznej pogorszyła się (odpowiednio 44% i 35%). Najbardziej krytyczni wobec zmian byli przedsiębiorcy z małych (tj. zatrudniających maksymalnie 9 pracowników) i średnich (tj. zatrudniających pracowników) przedsiębiorstw; przedsiębiorcy z największych firm podkreślili, że sytuacja gospodarcza w Wielkopolsce i branży poligraficznej na przestrzeni ostatnich dwóch lat poprawiła się. Bardziej optymistycznie oceniono przyszłą kondycję regionu i branży, która zdaniem większości badanych poprawi się (odpowiednio 47% i 40%). Ogólnie rzecz biorąc, ujawnia się tu wzorzec myślowy: jest całkiem nieźle, chociaż lata prosperity minęły, ale będzie lepiej. Najprężniej w ciągu najbliższego roku będzie rozwijało się budownictwo (26% wskazao), przetwórstwo przemysłowe (23% wskazao) oraz działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (20% wskazao). Z drugiej strony częśd respondentów wskazała, że to właśnie budownictwo i przetwórstwo przemysłowe będą przechodzid kryzys (odpowiednio 11% i 16% wskazao). Niepewna jest także sytuacja handlu 15% respondentów oceniło tę branżę jako rozwojową, ale 14% badanych wymieniło ją wśród zagrożonych kryzysem. Restrukturyzacja i modernizacja odczytywane są jako naturalne, wpisane w reguły rynkowe mechanizmy dostosowawczo-kontrolne lub prorozwojowe. Zdaniem większości badanych branża poligraficzna restrukturyzuje się (62%) oraz przechodzi proces modernizacji (85%), co wynika przede wszystkim z istnienia dużej konkurencji rynkowej oraz presji klientów/ odbiorców 2

4 towarów bądź usług. Większośd badanych zaznacza także, że w branży poligraficznej w ciągu najbliższego roku nastąpią pewne inwestycje (61%), związane przede wszystkim z nowymi technologiami (90%), usprawnieniem/rozwojem produktów bądź usług (86%) czy też zakupami lub tworzeniem nowego produktu/usługi (74%). Inwestycje mają mied znaczący (pozytywny) wpływ na branżę poligraficzną (20% wskazao) oraz przyczynid się do rozwoju branży (14% wskazao). Konsekwencją wdrożenia planu inwestycyjnego będą poprawa jakości produktów/usług (15%) i zwiększenie konkurencyjności na rynku (11% wskazao). Receptą na rozwój branży poligraficznej są nowe technologie, w tym Internet (15% wskazao) oraz nowa lepsza jakośd produktów (13%), a jej wdrażaniem (finansowym) powinni zająd się przede wszystkim właściciele firm/przedsiębiorcy/producenci (17%). Na rozwój branży wpłynie także przewidywany wzrost popytu na usługi i produkty oraz zwiększona liczba inwestycji (lepszej koniunkturze gospodarczej branży sprzyjałby łatwiejszy dostęp do środków zewnętrznych na inwestycje). Powodem zahamowania jej dalszego przewidywanego rozwoju może stad się wzrost cen oferowanych produktów/usług oraz większa liczba przepisów prawa, regulujących działalnośd przedsiębiorstw. W opinii badanych, poziom konkurencji i dostępnośd wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy nie zmienią się, co nie będzie miało wpływu na rozwój branży. Badani przedsiębiorcy rzadko współpracują z Instytucjami Otoczenia Biznesu (27% badanych), jednakże ci, którzy podejmują kontakt z IOB, podkreślają, że jest on dośd częsty (wariant odpowiedzi bardzo częsty / stała współpraca 31% badanych, częsty / minimum kilka razy w roku 24% badanych). Im większe przedsiębiorstwo reprezentowane przez badanych, tym częstsze wskazania na współpracę z IOB. Współpraca (najczęściej z izbami gospodarczymi 65%, ośrodkami wspierania przedsiębiorczości 62% oraz samorządami przedsiębiorców 51% i inkubatorami przedsiębiorczości 48%) polega w głównej mierze na działaniach promocyjnohandlowych i wymianie handlowej (21%) oraz współfinansowaniu projektów, wspólnych badao (21% wskazao). Niemal połowa badanych jest zdania, że poziom zatrudnienia w branży poligraficznej pozostanie bez zmian (46%). Ci, którzy przewidują spadek zatrudnienia (13%), argumentują swoje przypuszczenia pogorszeniem możliwości finansowych firm z branży poligraficznej (86%), zmniejszeniem sprzedaży (71%) oraz nowymi inwestycjami ograniczającymi zapotrzebowanie na 3

5 pracę (71%). W branży poligraficznej istnieje zapotrzebowanie kadrowe przede wszystkim na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną (83% wskazao) oraz pracowników fizycznych (54%). Zdecydowana większośd respondentów nie spotkała się z pojęciem zwolnieo monitorowanych (77% badanych), a pojęcie outplacement kojarzone jest głównie z usługami zewnętrznymi/zlecaniem usług na zewnątrz (7%) lub po prostu z czymś zewnętrznym (5%). Ci, dla których pojęcie to nie jest obce, podkreślali, że wiedzę o zwolnieniach monitorowanych zdobyli czytając prasę (33%), przeglądając Internet (17%), oglądając telewizję (12%) albo podczas studiowania (12%). Większośd przedsiębiorców częściej zna firmy, które objęte były programem zwolnieo monitorowanych (25%), niż osobiście przeprowadziło takie zwolnienia (12% wskazao). Jeżeli zastosowano zwolnienia monitorowane we własnym przedsiębiorstwie (co wynikało z chęci pomocy pracownikom 25%, jak i firmowych procedur 25% wskazao), to albo objęły one 5-10 pracowników, albo osób, albo osób (po 25% wskazao). Główną przyczyną zwolnieo było pogorszenie możliwości finansowych firmy oraz zmniejszenie sprzedaży (po 75% wskazao). W procesie zwolnieo monitorowanych korzystano najczęściej z takich technik pomocy, jak kursy przekwalifikowujące, poszukiwanie ofert pacy, zajęcia z psychologiem (po 50%). Wspomniane formy pomocy były udzielane głównie przez firmy zewnętrzne i Urząd Pracy (po 50% wskazao) i często finansowane ze środków własnych firmy (25%). Charakterystyczne, że przedsiębiorcy, którzy znają firmy objęte programem zwolnieo monitorowanych, argumentują stosowanie technik pomocy względami społecznymi ( ludzkie podejście 50% wskazao) oraz względami wizerunkowymi i naciskiem związków zawodowych (po 17% wskazao); wskazują, że były one udzielane głównie przez pracowników firmy (75%) oraz firmy zewnętrzne (50%), a finansowane przede wszystkim z budżetu firmy oraz ze środków Unii Europejskiej (po 75% wskazao). 4

6 STRUKTURA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BRANŻĄ POLIGRAFICZNĄ W badaniu uzyskano odpowiedzi od 106 przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw z branż, które współpracują z branżą poligraficzną. Najliczniejszą kategorię stanowią firmy z branży pozostała działalnośd usługowa (tj. działalnośd organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych, działalnośd związków zawodowych i pozostałych organizacji członkowskich, naprawa i konserwacja komputerów oraz artykułów użytku osobistego i domowego, pozostała indywidualna działalnośd usługowa, np. pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, pogrzeby i działalnośd pokrewna, działalnośd usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej), najmniej liczną firmy z branży działalnośd związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej. Tabela 1. Branże, w których działają przedsiębiorcy współpracujący z branżą poligraficzną (w %) W jakiej branży Paostwo działają? Udział Pozostała działalnośd usługowa 50,0 Handel hurtowy i detaliczny 25,0 Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna 12,5 Działalnośd związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 12,5 Ogółem: 100 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Z uwagi na fakt, iż większośd zarejestrowanych przedsiębiorstw posiada we wpisach do Ewidencji Działalności Gospodarczej więcej niż jedną klasę PKD, zapytano badanych, w jakich innych jeszcze branżach działają (tabela 2). Najliczniejsze kategorie stanowią pozostała działalnośd usługowa oraz przemysł poligraficzny 1. Rzadziej pojawiają się takie branże, jak: transport i gospodarka magazynowa, edukacja czy budownictwo. 1 W badaniu, na etapie doboru próby zadecydowano, że nie będą badane jako łaocuch wartości dodanej przedsiębiorstwa z branży poligraficznej. Decyzja ta podyktowana była chęcią uzyskania oceny na temat branży poligraficznej przez firmy, które z nią współpracują. Jednak nie można było uniknąd działalności dodatkowej przedsiębiorstw. Uznano, iż istotniejsza jest główna branża podana przez respondenta, i dopuszczono odpowiedzi przedsiębiorstw, które jako dodatkową działalnośd wskazały przemysł poligraficzny. 5

7 Tabela 2. Pozostałe branże, w których działają przedsiębiorcy współpracujący z branżą poligraficzną (w %) W jakiej branży Paostwo działają? Udział Pozostała działalnośd usługowa 14,2 Przemysł poligraficzny 10,4 Transport i gospodarka magazynowa 6,6 Edukacja 5,7 Budownictwo 4,7 Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna 3,8 Przetwórstwo przemysłowe 3,8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3,8 Handel hurtowy i detaliczny 2,8 Przemysł chemiczny 2,8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2,8 Informacja i komunikacja 2,8 Działalnośd w zakresie usług administrowania i działalnośd wspierająca 2,8 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 1,9 Działalnośd związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 1,9 Działalnośd związana z obsługą rynku nieruchomości 1,9 Działalnośd związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,9 Górnictwo i wydobywanie 0,9 Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa 0,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Odsetki nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli podad więcej niż jedną odpowiedź. Współpraca z branżą poligraficzną polega w głównej mierze na zakupie produktów bądź usług. Niemal połowa badanych wskazała, że dotyczy ona także sprzedaży produktów/usług, ale wspólne inwestycje 6

8 czy projekty nie wspominając o usługach podwykonawstwa należą do rzadkości, co obrazuje tabela 3. Tabela 3. Przedmiot współpracy z branżą poligraficzną Czego najczęściej dotyczy współpraca z branżą poligraficzną? Zakup produktów/usług 78,3 Sprzedaż produktów/usług 45,3 Wspólne inwestycje/projekty 16,0 Usługi podwykonawstwa 1,9 Wymiana pracowników 0,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Odsetki nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli podad więcej niż jedną odpowiedź. Zdecydowana większośd przedsiębiorców współpracuje z branżą poligraficzną od początku funkcjonowania firmy, którą reprezentują (71% wskazao). Pozostali badani podkreślają, że taka współpraca nawiązała się lat temu (39%), albo trwa ponad 20 lat (29%). Ci, którzy rozpoczęli współpracę niedawno należą do mniejszości (tj. współpraca nawiązana została 1-3 lat temu 16% wskazao; 4-5 lat temu 13% wskazao; 6-10 lat temu 3% wskazao). Przed rozpoczęciem współpracy z branżą poligraficzną przedsiębiorcy utrzymywali relacje biznesowe głównie z firmami handlowymi, głównie z branży handel hurtowy i detaliczny (tabela 4). Uwagę zwraca to, że 39% badanych nadal współpracuje z przedsiębiorstwami, z którymi współpraca rozpoczęła się przed kontaktem z branżą poligraficzną. Z drugiej strony, co dziesiąty badany zaznacza, że tego rodzaju współpraca musiała zostad przerwana z powodu rozszerzenia działalności firmy lub zmiany profilu działania, albo też z uwagi na fakt, że współpraca przestała byd opłacalna (po 10% wskazao). Niezwykle rzadko respondenci mówili o sytuacji losowej (3%) czy zmianie zapotrzebowania na rynku (3%) jako przyczynach zerwania współpracy. 7

9 Tabela 4. Branże, z którymi współpracowali przedsiębiorcy przed nawiązaniem kontaktu z branżą poligraficzną Jeżeli nie współpracują Paostwo od początku swojej działalności z branżą poligraficzną, to z jakimi branżami wcześniej Paostwo współpracowali? Handel hurtowy i detaliczny 32,3 Przetwórstwo przemysłowe 9,7 Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna 6,5 Przemysł poligraficzny 3,2 Przemysł chemiczny 3,2 Budownictwo 3,2 Transport i gospodarka magazynowa 3,2 Rolnictwo, rybactwo, leśnictwo, łowiectwo 3,2 Pozostała działalnośd usługowa 3,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Odsetki nie sumują się do 100, gdyż w tabeli pominięto wariant odpowiedzi brak danych. Respondenci mogli podad także więcej niż jedną odpowiedź. Na pytanie, co skłoniło ich do współpracy z branżą poligraficzną, badani najczęściej odpowiadali bo taka była potrzeba firmy (39% wskazao) albo bo takie było zapotrzebowanie na rynku (32% wskazao). W dalszej kolejności pojawiają się wskazania na zmianę profilu działania (16%) oraz ze względu na korzyści finansowe (6% wskazao). W opinii większości przedstawicieli kadry zarządzającej intensywnośd współpracy z branżą poligraficzną nie zmieni się (55% wskazao). Z drugiej strony, 38% badanych uważa, że intensywnośd współpracy zwiększy się, a jedynie 4% osób zadeklarowało, że współpraca ta odbywad się będzie na mniejszą skalę. Przyczynami intensyfikacji współpracy są w głównej mierze zapotrzebowanie na rynku, rozwój firmy i branż oraz koniecznośd większej promocji (tabela 5), natomiast zmniejszenia się intensywności współpracy kryzys na rynku (50% wskazao), brak inwestycji oraz malejący popyt (po 25% wskazao). 8

10 Tabela 5. Powody, dla których współpraca z branżą poligraficzną zwiększy się Dlaczego intensywnośd współpracy z branżą poligraficzną zwiększy się? Zwiększenie zapotrzebowania na usługi, produkty 25,0 Rozwój działalności, firmy 20,0 Sytuacja gospodarcza, rozwój branż 12,5 Większa promocja 12,5 Wprowadzenie nowych produktów, usług 7,5 Względy finansowe czerpanie większych zysków 5,0 Planowane nowe inwestycje 5,0 Pozyskiwanie nowych klientów, rynków zbytu 5,0 Modernizacja działalności ze względu na konkurencję na rynku 2,5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Odsetki nie sumują się do 100, gdyż w tabeli pominięto wariant odpowiedzi: brak danych. Respondenci mogli podad także więcej niż jedną odpowiedź. Strukturę zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach prezentuje tabela 6. Zdecydowanie najwięcej jest przedsiębiorstw małych, zatrudniających maksymalnie 9 pracowników, natomiast najmniej tych, w których liczba pracowników przekracza 250 osób. Tabela 6. Struktura zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach Ilu pracowników Paostwo zatrudniają? 1-9 pracowników 53, pracowników 26, pracowników 14, pracowników 4, pracowników 0,9 Ogółem: 100 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. 9

11 W Poznaniu i regionie poznaoskim (powiaty: obornicki, poznaoski, szamotulski, średzki, śremski) zlokalizowanych jest najwięcej przedsiębiorstw współpracujących z branżą poligraficzną (tabela 7). Z badanych przedsiębiorstw, co dziesiąty przedstawiciel kadry zarządzającej podał region leszczyoski (powiaty: gostyoski, grodziski, kościaoski, leszczyoski, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyoski) oraz region konioski (powiaty: gnieźnieoski, kolski, konioski, słupecki, turecki, wrzesioski) jako miejsce siedziby swojej firmy. W dalszej kolejności badane osoby wskazały: region kaliski (powiaty: jarocioski, kaliski, kępioski, krotoszyoski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski) oraz region pilski (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski). Tabela 7. Rozmieszczenie terytorialne badanych przedsiębiorstw W którym z regionów ma siedzibę Paostwa przedsiębiorstwo? Miasto Poznao 42,5 Poznaoski 22,6 Pilski 6,6 Konioski 9,4 Kaliski 8,5 Leszczyoski 10,4 Ogółem: 100 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Większośd badanych przedsiębiorstw funkcjonuje na rynku ponad 11 lat, chociaż sporym (lecz znacznie mniejszym) stażem działania od 6 do 10 lat może pochwalid się niemal co dziesiąty przedstawiciel badanego przedsiębiorstwa (tabela 8). Nieznaczny odsetek stanowią te firmy współpracujące z branżą poligraficzną, które funkcjonują na rynku od 11 miesięcy. 10

12 Tabela 8. Okres działalności badanych przedsiębiorstw Od ilu lat działa Paostwa przedsiębiorstwo? do roku 0,9 1-3 lata 3,8 4-5 lat 6, lat 13, lat 44,3 powyżej 20 lat 30,2 Ogółem: 100 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Podsumowując, w badaniu wzięło udział 106 przedstawicieli kadry zarządzającej z przedsiębiorstw współpracujących z branżą poligraficzną. Najliczniejszą kategorię stanowią firmy z branży pozostała działalnośd usługowa (50%), najmniej liczną działalnośd związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (12,5%) oraz działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna (12,5%). Dominują przedsiębiorstwa małe, zatrudniające maksymalnie 9 pracowników (54%) oraz zlokalizowane w Poznaniu (42% przypadków) i regionie poznaoskim (23% przypadków). Większośd badanych przedsiębiorstw funkcjonuje na rynku ponad 11 lat (44% przedsiębiorstw działa na rynku lat; 30% przedsiębiorstw od ponad 20 lat). Współpraca z branżą poligraficzną, która polega w głównej mierze na zakupie produktów bądź usług (78%), trwa najczęściej od początku funkcjonowania firmy (71% wskazao). Pozostali badani podkreślają, że taka współpraca nawiązała się lat temu (39% wskazao), albo trwa ponad 20 lat (29% wskazao). W opinii większości przedstawicieli kadry zarządzającej intensywnośd współpracy z branżą poligraficzną nie ulegnie zmianie (55% wskazao). 11

13 POSTAWY WOBEC PRZEMIAN GOSPODARCZYCH W WIELKOPOLSCE Charakterystyka postaw wobec przemian gospodarczych w Wielkopolsce będzie opierad się na opiniach respondentów w kwestii przemian ocenianych w dwóch wymiarach: pierwszy ( strukturalny ) odnosi się do przedmiotu oceny, tj. Wielkopolski, branży i własnego przedsiębiorstwa; drugi ( czasowy ) mówi o aktualnej kondycji, sytuacji w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat ( ) oraz przyszłej kondycji gospodarczej. Obecna kondycja gospodarcza Wielkopolski została oceniona przez badanych jako dobra (74% wskazao na kondycję dobrą i bardzo dobrą), co prezentuje tabela 9. Kondycja branży poligraficznej podobnie jak Wielkopolski jest postrzega jako dobra (łącznie 59% wskazao na taki stan branży poligraficznej), chociaż co czwarty badany nie potrafił na ten temat nic powiedzied. Tabela 9. Opinie o aktualnej kondycji gospodarczej Wielkopolski i branży poligraficznej Jaka w Paostwa opinii jest obecna kondycja gospodarcza: Bardzo zła Zła Dobra Bardzo dobra Trudno powiedzied Ogółem Wielkopolski 2,8 14,2 72,6 1,9 8,5 100 Branży poligraficznej 1,9 17,9 48,1 11,3 20,8 100 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Biorąc pod uwagę wielkośd przedsiębiorstw, należy podkreślid, że wśród odpowiedzi udzielanych przez przedstawicieli kadry zarządzającej zarówno z małych, jak i z większych przedsiębiorstw dominują oceny pozytywne wystawione dla regionu i branży poligraficznej (tabela 10). Można zauważyd, że im większe przedsiębiorstwo, tym oceny są bardziej pozytywne. Najbardziej krytycznie do aktualnej sytuacji Wielkopolski odnieśli się badani z przedsiębiorstw średnich (zatrudniających osób 27% badanych), natomiast wobec kondycji branży poligraficznej z przedsiębiorstw mniejszych (21% badanych z firm o liczbie pracowników do 9 osób oraz 25% badanych z firm o liczbie pracowników osób wskazało, że sytuacja branży jest zła). 12

14 Tabela 10. Opinia kadry zarządzającej z małych i większych przedsiębiorstw na temat aktualnej kondycji gospodarczej Wielkopolski i branży poligraficznej Liczba pracowników 1-9 pracowników pracowników pracowników Jaka w Paostwa opinii Trudno Zła jest obecna kondycja powiedzied Dobra Ogółem gospodarcza: Wielkopolski 19,3 7,0 73,7 100 Branży poligraficznej 21,0 21,1 57,9 100 Wielkopolski 10,7 17,9 71,5 100 Branży poligraficznej 25,0 21,4 53,5 100 Wielkopolski 26,7 0,0 73,3 100 Branży poligraficznej 13,3 20,0 66, Wielkopolski 0,0 0, pracowników i więcej Branży poligraficznej 0,0 10,0 90,0 100 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Dokonano połączenia kategorii zła i bardzo zła w kategorię zła, kategorii dobra i bardzo dobra w kategorię dobra. Pozytywnej opinii o kondycji gospodarczej Wielkopolski i branży poligraficznej nie różnicuje także lokalizacja przedsiębiorstw (Tabela 11). 13

15 Tabela 11. Opinia kadry zarządzającej z różnych regionów na temat aktualnej kondycji gospodarczej Wielkopolski i branży poligraficznej Regiony Jaka w Paostwa opinii Trudno Zła jest obecna kondycja powiedzied Dobra Ogółem gospodarcza: Miasto Poznao Wielkopolski 15,5 8,9 75,5 100 Branży poligraficznej 24,4 20,0 55,5 100 Poznaoski Wielkopolski 20,9 12,5 66,7 100 Branży poligraficznej 20,8 25,0 54,2 100 Pilski Wielkopolski 14,3 14,3 71,4 100 Branży poligraficznej 0,0 28,6 71,4 100 Konioski Wielkopolski 30,0 10,0 60,0 100 Branży poligraficznej 20,0 10,0 70,0 100 Kaliski Wielkopolski 11,1 0,0 88,9 100 Branży poligraficznej 11,1 22,2 66,7 100 Leszczyoski Wielkopolski 9,1 0,0 90,9 100 Branży poligraficznej 18,2 18,2 63,7 100 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wyników badania. Dokonano połączenia kategorii zła i bardzo zła w kategorię zła, kategorii dobra i bardzo dobra w kategorię dobra. W ramach tej ogólnej pozytywnej oceny, obecną kondycję Wielkopolski najbardziej przychylnie ocenili respondenci, których przedsiębiorstwa mieszczą się w regionie leszczyoskim (91% wskazao) i kaliskim (89% wskazao), natomiast aktualną kondycję branży poligraficznej w regionie pilskim (71% wskazao) i konioskim (70% wskazao). Z kolei najbardziej krytyczni w ocenie sytuacji gospodarczej Wielkopolski byli respondenci, których przedsiębiorstwa zlokalizowane są w regionie konioskim (30% wskazao), a na złą kondycję branży poligraficznej narzekali najczęściej respondenci z Poznania (24% wskazao). W porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat, zarówno kondycja gospodarcza Wielkopolski, jak i branży poligraficznej w opinii kadry zarządzającej pogorszyła się, co przedstawia tabela 12. Ale bardziej niekorzystne zmiany zaszły w Wielkopolsce (44% wskazao na pogorszenie się sytuacji), niż w samej branży poligraficznej (35% wskazao). 14

16 Tabela 12. Obecna sytuacja gospodarcza Wielkopolski i branży poligraficznej w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat ( ) Czy w porównani u do sytuacji sprzed dwóch lat, sytuacja: Bardzo się pogorszyła Pogorszyła się Nie zmieniła się Poprawiła się Bardzo się poprawiła Trudno powiedzied Ogółem Wielkopolski 4,7 39,6 24,5 25,5 0,9 4,7 100 Branży 3,8 31,1 25,5 24,5 1,9 13,2 100 poligraficznej Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Pesymizm w ocenie kierunku zmian na przestrzeni ostatnich dwóch lat ujawnił się przede wszystkim u respondentów pracujących w małych (zatrudniających maksymalnie 9 pracowników) i średnich (zatrudniających pracowników) przedsiębiorstwach (zatrudniających pracowników) (tabela 13). Chociaż przedsiębiorcy z firm liczących pracowników najbardziej krytycznie ocenili zmiany, jakie dokonały się w Wielkopolsce (53% wskazao), to jednocześnie najczęściej spośród wszystkich pozostałych rozmówców wskazywali na brak takich zmian w branży poligraficznej (40% wskazao). Największymi optymistami są przedsiębiorcy z największych firm (zatrudniających powyższej 100 pracowników) dla tej grupy respondentów sytuacja gospodarcza w Wielkopolsce i branży poligraficznej na przestrzeni ostatnich dwóch lat po prostu się poprawiła. 15

17 Tabela 13. Opinia kadry zarządzającej z małych i większych przedsiębiorstw na temat obecnej sytuacji gospodarczej Wielkopolski i branży poligraficznej w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat ( ) Liczba pracowników Czy w porównani u do sytuacji sprzed 2 lat, kondycja gospodarcza: Pogorszyła się Nie zmieniła się Poprawiła się Trudno powiedzied Ogółem 1-9 osób Wielkopolski 43,8 28,1 22,8 5,3 100 Branży 33,4 29,8 24,6 12,3 100 poligraficznej osób Wielkopolski 50,0 17,9 25,0 7,1 100 Branży 46,4 14,3 21,4 17,9 100 poligraficznej osób Wielkopolski 53,4 26,7 20,0 0,0 100 Branży 33,4 40,0 20,0 6,7 100 poligraficznej 100 osób Wielkopolski 0, ,0 0,0 100 Branży 0,0 0,0 90,0 10,0 100 poligraficznej Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Dokonano połączenia kategorii bardzo się pogorszyła i pogorszyła się w kategorię pogorszyła się, kategorii poprawiła się i bardzo się poprawiła w kategorię poprawiła się. O ile lokalizacja przedsiębiorstw nie różnicowała opinii na temat aktualnej kondycji gospodarczej Wielkopolski i branży poligraficznej, o tyle wyznacza ona różnice w ocenach zmian, jakie dokonały się przez ostatnie dwa lata (tabela 14). W opinii respondentów z regionów kaliskiego i pilskiego sytuacja w Wielkopolsce poprawiła się (odpowiednio 44% i 43% wskazao). Badanych z regionu konioskiego podzieliła ocena kondycji gospodarczej regionu zdaniem 40% badanych sytuacja pogorszyła się, a kolejne 40% respondentów wskazało, że nic się w tej kwestii nie zmieniło. Zmiany w branży poligraficznej pozytywnie ocenili przedstawiciele kadry zarządzającej z regionu konioskiego (50% wskazao, że sytuacja poprawiła się) i regionu pilskiego (43% wskazao). Kaliscy przedsiębiorcy stwierdzili, że w kondycji branży poligraficznej nie zauważają żadnych zmian (44% wskazao). Największy podział w opiniach na ten temat można zaobserwowad wśród przedstawicieli kadry zarządzającej z regionu leszczyoskiego spośród nich można wyróżnid krytycznie ustosunkowanych 16

18 co do zmian w branży poligraficznej (27%), pozytywnie ustosunkowanych (27%) i niezdecydowanych (27%). Najbardziej krytyczni w ocenie kierunku zmian zarówno w Wielkopolsce, jak i w branży byli respondenci z regionu poznaoskiego i Poznania. Tabela 14. Opinia kadry zarządzającej z różnych regionów na temat obecnej sytuacji gospodarczej Wielkopolski i branży poligraficznej w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat ( ) Regiony Miasto Poznao Czy w porównani u Nie do sytuacji sprzed Pogorszyła Poprawiła Trudno zmieniła Ogółem dwóch lat, sytuacja się się powiedzied się kondycja gospodarcza Wielkopolski 48,9 22,2 26,7 2,2 100 Branży ,0 24,4 26,7 8,9 poligraficznej Poznaoski Wielkopolski 54,1 25,0 12,5 8,3 100 Branży ,7 25,0 12,5 20,8 poligraficznej Pilski Wielkopolski 14,3 14,3 42,9 28,6 100 Branży ,3 28,6 42,9 14,3 poligraficznej Konioski Wielkopolski 40,0 40,0 20,0 0,0 100 Branży ,0 20,0 50,0 0,0 poligraficznej Kaliski Wielkopolski 22,2 33,3 44,4 0,0 100 Branży ,2 44,4 22,2 11,1 poligraficznej Leszczyoski Wielkopolski 45,5 18,2 36,4 0,0 100 Branży ,3 18,2 27,3 27,3 poligraficznej Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Dokonano połączenia kategorii bardzo się pogorszyła i pogorszyła się w kategorię pogorszyła się, kategorii poprawiła się i bardzo się poprawiła w kategorię poprawiła się. Całkiem odmienne opinie (w porównaniu do przedstawionych wcześniej) mają respondenci na temat przyszłej sytuacji gospodarczej (tabela 15). Zarówno kondycja Wielkopolski, jak i branży poligraficznej poprawi się (odpowiednio 47% i 40% wskazao). Z perspektywy wcześniejszych uwag można powiedzied, że ujawnia się tu myślenie typu: jest całkiem nieźle, chociaż lata prosperity minęły, ale będzie jeszcze lepiej. 17

19 Tabela 15. Sytuacja gospodarcza Wielkopolski i branży poligraficznej w ciągu najbliższych dwóch lat ( ) Czy w ciągu najbliższych 2 lat sytuacja: Bardzo się pogorszy Pogorszy się Nie zmieni się Poprawi się Bardzo się poprawi Trudno powiedzied Ogółem Wielkopolski 0,0 14,2 25,5 46,2 0,9 13,2 100 Branży 0,0 15,1 32,1 37,7 1,9 13,2 100 poligraficznej Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Wizje poprawy w Wielkopolsce i w branży poligraficznej prezentują przede wszystkim przedstawiciele kadry zarządzającej z największych przedsiębiorstw (zatrudniających 100 pracowników i więcej odpowiednio 80% i 70% wskazao) (tabela 16). Badani z firm zatrudniających osób prezentują skrajne opinie: dla 33% z nich sytuacja w Wielkopolsce pogorszy się, a kolejne 33% badanych podkreśla, że sytuacja wręcz się poprawi (tabela 16). Zresztą połowa tej kategorii respondentów zaznacza, że kondycja gospodarcza branży poligraficznej nie ulegnie zmianie. Ogólnie rzecz biorąc, badani z przedsiębiorstw o liczbie pracowników osób są najbardziej sceptyczni w prognozach dotyczących kondycji gospodarczej. 18

20 Tabela 16. Opinia kadry zarządzającej z małych i większych przedsiębiorstw na temat przyszłej sytuacji gospodarczej Wielkopolski i branży poligraficznej Liczba pracowników Czy w ciągu najbliższych dwóch lat kondycja gospodarcza Pogorszy się Nie zmieni się Poprawi się Trudno powiedzied Ogółem 1-9 Wielkopolski 8,8 31,6 43,9 15,8 100 pracowników Branży ,0 29,8 38,6 17,5 poligraficznej Wielkopolski 17,9 14,3 57,2 10,7 100 pracowników Branży ,4 28,6 42,8 7,1 poligraficznej Wielkopolski 33,3 26,7 33,3 6,7 100 pracowników Branży ,3 53,3 33,3 0,0 poligraficznej 100 Wielkopolski 0,0 10,0 80,0 10,0 100 pracowników i Branży 100 więcej 0,0 10,0 70,0 20,0 poligraficznej Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Dokonano połączenia kategorii bardzo się pogorszy i pogorszy się w kategorię pogorszy się, kategorii poprawi się i bardzo się poprawi w kategorię poprawi się. Optymizm co do przyszłej sytuacji gospodarczej regionu oraz branży poligraficznej nie udzielił się wszystkim respondentom z Wielkopolski. O wystąpieniu pozytywnych zmian w regionie oraz branży poligraficznej najbardziej przekonani są respondenci z Poznania (odpowiednio 56% i 49% wskazao). Z nadziejami na lepszą przyszłośd Wielkopolski patrzą także kaliscy przedsiębiorcy (55%), chociaż mniej entuzjastycznie oceniono przyszłą kondycję branży poligraficznej (67% wskazao, że sytuacja nie zmieni się). W ocenie respondentów z regionu leszczyoskiego sytuacja Wielkopolski nie zmieni się (27% wskazao), ale więcej badanych z tego regionu nie umiało odnieśd się do tej kwestii (36% osób). Na brak zmiany sytuacji gospodarczej branży wskazywali najczęściej przedstawiciele kadry zarządzającej z regionów pilskiego (43% badanych) i konioskiego (40% badanych). 19

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży przetwórstwa przemysłowego

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży przetwórstwa przemysłowego Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży transport i gospodarka magazynowa

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży transport i gospodarka magazynowa Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji I. OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ BYTOMIA Czy może Pan(i) polecić Bytom jako miejsce do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w branży transport i gospodarka magazynowa

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w branży transport i gospodarka magazynowa Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w branży kultury, rozrywki i rekreacji

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w branży kultury, rozrywki i rekreacji Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013

Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013 Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych PRZEDSIĘBIORSTWA AKTYWNE INNOWACYJNIE, INNOWACYJNE W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH, PROCESOWYCH,

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO wyniki badań jakościowych CEL BADANIA Określenie poziomu i struktury innowacji w województwie lubuskim i ich wpływu na zmiany profilu

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez CBM INDICATOR Warszawa, grudzień 2005 1

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Anna Szmit, Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka Dominika Lisiak-Felicka, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki Maciej Szmit,

Anna Szmit, Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka Dominika Lisiak-Felicka, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki Maciej Szmit, Analiza przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Funduszu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Studium empiryczne dla Fundacji Inkubator w Łodzi. Anna Szmit, Katedra Zarządzania, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w branży budowlanej

Koniunktura w branży budowlanej 0 Smart Investments Koniunktura w branży budowlanej Analiza: I półrocze 2011 r. vs I półrocze 2010 r. Sierpień 2011 Rentownośd projektów deweloperskich CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r. Warszawa, 214 8 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Załącznik nr X do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2011 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki projektów,

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2016-02-17 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl PODMIOTY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia według liczby zwalnianych pracowników... 4

SPIS TREŚCI. Wstęp Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia według liczby zwalnianych pracowników... 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 2 1. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia według liczby zwalnianych... 4 2. Zróżnicowanie terytorialne zgłoszeń i zwolnień grupowych... 12 3. Zgłoszenia zwolnień grupowych i zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm Instytucjonalne wsparcie mikrofirm *Cytowanie bez ograniczeo za podaniem źródła: Instytucjonalne wsparcie Mikrofirm, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Millward Brown, 2015 Skorzystanie ze

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

- badania i analizy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- badania i analizy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - badania i analizy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CEL PROJEKTU Zwiększenie świadomości aktorów/ podmiotów rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd

Bardziej szczegółowo

Ekspansja mikrofirm, cz. 2

Ekspansja mikrofirm, cz. 2 Ekspansja mikrofirm, cz. 2 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Ekspansja mikrofirm, cz.2. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane przy współpracy merytorycznej Microfinance

Bardziej szczegółowo

Audyt finansowy badanie ican Research

Audyt finansowy badanie ican Research badanie ican Research Audyt finansowy 2013 Zmiana charakteru audytu z pasywnego na aktywnodoradczy, podniesienie jakości współpracy i poprawa wizerunku to kierunki, w których powinien podążać współczesny

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku. Wprowadzenie do problematyki badania Sektor usług rynkowych oczami pracodawców

Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku. Wprowadzenie do problematyki badania Sektor usług rynkowych oczami pracodawców Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku Wprowadzenie do problematyki badania Sektor usług rynkowych oczami pracodawców O czym chcemy powiedzied na dzisiejszej konferencji? Chcemy

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r. Warszawa, 213 7 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 213 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

Firmy rodzinne w Polsce '2014

Firmy rodzinne w Polsce '2014 2015 Projekt badawczy PARP Panel Polskich Przedsiębiorstw Koniunktura i otoczenie biznesu'2014 Firmy rodzinne w Polsce '2014 Warszawa 2015 Informacje o badaniu Badanie zrealizowała Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Państwo, w gminach Godów, Gorzyce i Krzyżanowice od 2008 roku funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota będąca lokalnym partnerstwem na rzecz aktywizowania mieszkańców i stymulowania

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Praktyki dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Wyniki badania panelowego Pracodawcy Podkarpacia 2012

Praktyki dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Wyniki badania panelowego Pracodawcy Podkarpacia 2012 Praktyki dyskryminacji kobiet na rynku pracy Wyniki badania panelowego Pracodawcy Podkarpacia 2012 Formy zatrudnienia pracowników 65 lat i więcej 40% 40% 20% Umowa o pracę na czas nieokreślony 55-64 lata

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży .pl https://www..pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym

Bardziej szczegółowo

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Marzec 2014. PLATFORMA FINANSOWA Pracodawców RP Indeks Optymizmu

Bardziej szczegółowo