Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej"

Transkrypt

1 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej Koordynator projektu: mgr Witold Domek Kierownik projektu: mgr inŝ. Adam Lackowski Zespół autorski: mgr inŝ. Joanna śołędziowska mgr inŝ. Grzegorz Nowosad mgr inŝ. Paweł Pęczek mgr Adrian Mucha mgr inŝ. Jan Sosnowski mgr Ewa Kalicińska Prezes Zarządu dr inŝ. Bronisław Kamiński Warszawa styczeń 2009 r.

2 Spis treści 1 Akty prawne i materiały źródłowe Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia Powierzchnia zajmowanego obiektu budowlanego Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu projektowanej inwestycji Pokrycie szatą roślinną Rodzaj technologii Potrzeba i cel realizacji przedsięwzięcia Warianty przedsięwzięcia Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia Warianty rozwaŝane na wcześniejszych etapach procesu inwestycyjnego Warianty rozwaŝane w Studium techniczno-ekonomicznym przebiegu wschodniego zamknięcia Obwodnicy Śródmiejskiej Wariant rozwaŝany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy Warianty rozwaŝane na etapie opracowywania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii Rozwiązania chroniące środowisko Ochrona akustyczna Ochrona środowiska gruntowo-wodnego Ochrona zieleni Ochrona powietrza atmosferycznego Gospodarka odpadami Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii Środowisko gruntowo-wodne Emisja zanieczyszczeń powietrza i wpływ na jakość powietrza Emisje hałasu Transgraniczne oddziaływanie na środowisko Obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia Obszary sieci Natura Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK) Załączniki Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 1

3 1 Akty prawne i materiały źródłowe Akty prawne: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U nr 62 poz. 627 z póz. zm., Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U nr 92 poz. 880 z póz. zm.; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U nr 62 poz. 628 art. 4 ust. 1 pkt. 1 z póz. zm.; Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO Dz. U. Nr 173 poz z dnia 7 września 2007 r. Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U nr 112 poz. 1206; Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia r. (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 43 z dnia r., poz. 149 z póz. zm.); Rozporządzenie Ministra Środowiska z r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275); Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012; Materiały źródłowe i literatura NATURA 2000, Standardowy Formularz Danych dla obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) dla obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i dla Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO); Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przyjęte uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 października 2006 r.; Opracowanie ekofizjograficzne dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy 2006 r., Studium techniczno-ekonomicznego przebiegu wschodniego zamknięcia Obwodnicy Śródmiejskiej BPRW S.A. 2004r.; Opis Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej, Projekt Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych styczeń 2009r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 2

4 2 Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej. Ul. Tysiąclecia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2008r., jest wpisana na listę przedsięwzięć Euro Przedmiotowe przedsięwzięcia są zawarte w ofercie przyjętej przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz objęte zobowiązaniami i gwarancjami Rady Ministrów lub jednostek samorządu terytorialnego. (Ustawa z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012). Projekt budowy ul. Tysiąclecia został zgłoszony do Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozpatrywane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, wyszczególnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U Nr 257, poz. 2573) zmienionego Rozporządzeniami z dnia 10 maja 2005 (Dz. U. Nr 92 poz. 769) i z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U. Nr 158 poz. 1105), mogących wymagać sporządzenia raportu: drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montaŝu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieŝki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposaŝenia technicznego dróg ( 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 r.). Inwestycja ta zlokalizowana jest na terenach dzielnic Praga Północ i Praga Południe. Na krótkim odcinku graniczy z dzielnicą Targówek. Projektowana trasa od węzła śaba przebiega przez tereny osiedli: Nowa Praga, Szmulowizna, pod torami kolejowymi dworca Wschodniego na tym odcinku przedsięwzięcie przechodzi przez tereny zamknięte, przez część osiedla Kamionek do ul. Grochowskiej. Jest to nowy korytarz komunikacyjny przecinający ulice: Stalową, Al. Solidarności, Grodzieńską, Białostocką, Radzymińską, Kawęczyńską, śupniczą, Mińską, Grochowską. Długość trasy wynosi 2,8km. Projektowane dane techniczne: Klasa drogi Prędkość projektowa Liczba i szerokość jezdni - Z (zbiorcza) - 50 km/h - 2 x 7 m (2 jezdnie po 2 pasy ruchu) Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 3

5 Szerokość pasa ruchu - 3,5 m Szerokość chodnika - 2 m obustronne, (lokalne przewęŝenia wg warunków miejscowych z zachowaniem warunków technicznych z Dz. U. Nr 43), Szerokość ścieŝki rowerowej Szerokość pasa włączenia - 3 m obustronne, dwukierunkowe, (lokalne przewęŝenia wg warunków miejscowych z zachowaniem warunków technicznych z Dz. U. Nr 43), - 3-3,5 m Kategoria ruchu - KR 4 Dopuszczalny nacisk osi pojazdu Wysokość skrajni pionowej kn/oś - 4,6 m Pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe, i = 2% Zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia obejmuje: Drogowe roboty przygotowawcze (wyburzenia budynków, wycinka drzew i krzewów); Roboty rozbiórkowe (krawęŝniki, nawierzchnie); Przebudowę uzbrojenia podziemnego i nadziemnego; Roboty ziemne (nasypy, wykopy); Budowę jezdni; Budowę skrzyŝowań 8; Budowę wiaduktu nad Aleją Solidarności i torami linii kolejowych Warszawa Wileńska Białystok; Budowę tunelu pod torami kolejowymi w pobliŝu Dworca Warszawa Wschodnia; Wykonanie oświetlenia; Budowę chodników i ścieŝek rowerowych; Budowę przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych w zatokach w rejonie skrzyŝowań. Planuje się wybudowanie skrzyŝowań z następującymi ulicami: SkrzyŜowanie czterowlotowe ul. Tysiąclecia z ul. Starzyńskiego (kl. Z ) i z ul. 11-ego Listopada (kl. Z ) jednopoziomowe, skanalizowane z sygnalizacją świetlną; SkrzyŜowanie czterowlotowe ul. Tysiąclecia z ul. Stalową (kl. Z ) jednopoziomowe, skanalizowane z sygnalizacją świetlną; SkrzyŜowanie czterowlotowe ul. Tysiąclecia z ul. Radzymińską (kl. Z ) jednopoziomowe, skanalizowane z sygnalizacją świetlną; Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 4

6 SkrzyŜowanie czterowlotowe ul. Tysiąclecia z ul. Kawęczyńską (kl. L ) jednopoziomowe, skanalizowane, z sygnalizacją świetlną; SkrzyŜowanie czterowlotowe ul. Tysiąclecia z nowoprojektowaną przez firmę BAKS sp. z o.o. Trasą Świętokrzyską (kl. Z ) jednopoziomowe, skanalizowane z sygnalizacją świetlną; SkrzyŜowanie czterowlotowe ul. Tysiąclecia z ul. śupniczą (kl. Z ) jednopoziomowe, skanalizowane z sygnalizacją świetlną; SkrzyŜowanie na prawe skręty ul. Tysiąclecia z ul. Mińską. (tylko po wschodniej stronie projektowanej ul. Tysiąclecia). Zasadność skrzyŝowania z ul. Mińską zostanie przeanalizowana w ostatecznej wersji Koncepcji Programowej ze względu na odległość od skrzyŝowania z ul. Grochowską mniejszą od 150 m (niezgodność z par z Dz. U. Nr 43 z dnia r.); SkrzyŜowanie trójwlotowe ul. Tysiąclecia z ul. Grochowską (kl. Z ) jednopoziomowe, skanalizowane, z sygnalizacją świetlną. SkrzyŜowanie z ul. Kijowską, wg opracowania Biura projektowego BAKS Sp. z o.o., zostało wyłączone z opracowania wykonywanego przez Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Przejścia dla pieszych przewiduje się w rejonie skrzyŝowań. Na ul. Tysiąclecia przewiduje się prowadzenie komunikacji autobusowej. Przystanki zaprojektowane będą w rejonie skrzyŝowań i węzłów. W korytarzu projektowanej trasy znajdują się róŝne elementy uzbrojenia terenu które zestawiono w tabeli 1. Tabela 1 Elementy infrastruktury znajdujące się w przebiegu projektowanej ul. Tysiąclecia. Występujące elementy infrastruktury technicznej Sieci wodociągowe Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sieci ciepłownicze Sieci gazownicze Sieci elektroenergetyczne Sieci telekomunikacyjne Proponowane zasady rozwiązań kolizji Przebudowa istniejącej sieci, budowa nowych odcinków sieci Budowa nowej kanalizacji deszczowej, wybudowanie obejść, likwidacja pewnych odcinków sieci Przebudowa sieci Przebudowa, zabezpieczenie sieci Przebudowa, zabezpieczenie sieci Przebudowa, wzmocnienie sieci Tabelę sporządzono na podstawie Studium techniczno-ekonomicznego przebiegu wschodniego zamknięcia Obwodnicy Śródmiejskiej. Ponadto budowa ul. Tysiąclecia będzie wymagać zamknięcia kilu ulic. Spowodowane jest to koniecznością spełnienia wymagań co do odległości między skrzyŝowaniami m.in. dla dróg klasy Z, określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430). Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 5

7 Zamknięcie istniejących ulic. W związku z projektowanym przebiegiem ul. Tysiąclecia zaproponowano zamknięcie następujących ulic : ul. Stolarska, ul. Szwedzka, ul. Grodzieńska, ul. Białostocka (w wariantowaniu Koncepcji Programowej uwzględniony zostanie prawoskręt we wschodnią część ul. Białostockiej z ul. Tysiąclecia), ul. Wołomińska, ul. Siedlecka, ul. Folwarczna, ul. Kamionkowska. Ulice te zostaną zakończone placami do zawracania o wymiarach i kształcie w planie zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( z Dz. U. Nr 43 z dnia r.). WzdłuŜ projektowanej ul. Tysiąclecia poprowadzone zostaną chodniki oraz ścieŝki rowerowe: Od węzła śaba do ul. Stalowej, chodnik i ścieŝka rowerowa obustronnie; Od ul. Stalowej do ul. Grodzieńskiej ścieŝka rowerowa i chodnik przebiegać będzie po stronie południowej trasy; Od ul. Grodzieńskiej do ul. Kawęczyńskiej chodnik przewidziano po obydwu stronach, natomiast ścieŝkę rowerową tylko po południowej stronie ul. Tysiąclecia; Na skrzyŝowaniu z ul. Kawęczyńską ścieŝka rowerowa poprowadzona zostanie przed skrzyŝowaniem na przeciwną stronę jezdni, za skrzyŝowaniem powróci na prawą stronę jezdni. Rozwiązanie to wyniknęło z braku wystarczającej odległości od krawędzi istniejącej zabudowy; Do skrzyŝowania z ul. Kijowską ścieŝka i chodnik przebiegać będą tylko po południowej stronie trasy; Za skrzyŝowaniem z ul. Kijowską do skrzyŝowania z ul. Grochowską ścieŝka i chodnik przebiegać będą obustronnie. Prognoza natęŝenia ruchu na 2030 rok Tabela 2 Prognozowane godzinowe potoki ruchu w szczycie porannym na rok 2030 Odcinek Ogółem pojazdów/h Rodzaj pojazdu Ilość poj./h śaba Stalowa Osobowe Dostawcze 340 CięŜarowe 290 Stalowa Radzymińska Osobowe Dostawcze 510 CięŜarowe 330 Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 6

8 Odcinek Ogółem pojazdów/h Rodzaj pojazdu Ilość poj./h Radzymińska Kawęczyńska Kawęczyńska Trasa Świętokrzyska Trasa Świętokrzyska śupnicza śupnicza Mińska Osobowe 3040 Dostawcze 460 CięŜarowe 270 Osobowe 3090 Dostawcze 480 CięŜarowe 270 Osobowe 3270 Dostawcze 570 CięŜarowe 360 Osobowe 2210 Dostawcze 270 CięŜarowe 220 Mińska Grochowska 2400 Osobowe 1920 Istniejąca zabudowa W korytarzu trasy znajduje się zabudowa, która z nią koliduje. W związku z czym konieczne będzie jej wyburzenie. Są to głównie budynki gospodarcze, ale równieŝ usługowe i mieszkaniowe. Większość tych budynków jest w złym, bądź w średnim stanie technicznym. Według szacunkowych obliczeń, wynikających ze wstępnego etapu Koncepcji programowej Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej, w wariancie 1 jak i 2 do wyburzenia przeznaczono 12 budynków mieszkalnych. Liczba garaŝy, budynków magazynowych i usługowych jest obecnie jeszcze nie znana, jednakŝe wstępne oszacowano, Ŝe jest ich ok. 35. Istniejące zagospodarowanie terenu na poszczególnych odcinkach trasy: Odcinek od węzła śaba do Al. Solidarności, km od do 1+050: Teren na zachód od ul. Tysiąclecia, wzdłuŝ istniejącej ul. Szwedzkiej stanowi zabudowa miejska produkcyjno usługowa, usługowa oraz na krótkim odcinku mieszkaniowa. Na wschód od trasy znajdują się tereny obiektów i urządzeń komunikacji miejskiej oraz zabudowa usługowo handlowa. Odcinek od Al. Solidarności do terenów kolejowych Dworca Warszawa Wschodnia, km od do 2+230: Na tym odcinku w otoczeniu drogi znajdują się głównie tereny zabudowy mieszkaniowej, w przewadze wielorodzinnej, jak równieŝ tereny usług, obiektów i urządzeń komunikacji miejskiej. ZbliŜając się do torów kolejowych w pobliŝu Dworca Wschodniego droga na odcinku od km do km przecina tereny ogrodów działkowych. Następnie, do ok. km 2+255, będzie ona przebiegać tunelem pod terenami obiektów i urządzeń linii kolejowej Warszawa Wschodnia Białystok. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 7

9 Odcinek od południowej granicy terenów kolejowych Dworca Wschodniego do skrzyŝowania z ulicą Grochowską, od km do 2+800: Na krótkim odcinku o długości około 100 m ulica przebiega przez tereny nieuŝytkowane, bez zabudowy i pełnionej funkcji w zagospodarowaniu terenu. Na odcinku od km do skrzyŝowania z ul. Grochowską znajdują się tereny przemysłowo-usługowe, przemieszane z zabudową usługową i mieszkaniową. Po południowej stronie ul. Grochowskiej w odległości ok. 50 m od projektowanej drogi znajduje się nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a następnie juŝ poza trasą projektowanej ulicy, znajdują się tereny Parku im. Ignacego Paderewskiego. PowyŜej przyjęty kilometraŝ jest wstępnie przyjęty na potrzeby niniejszego opracowania. Rejestr i ewidencja zabytków Informacje dotyczące rejestru i ewidencji zabytków pochodzą z Koncepcji programowej Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej. W zakresie inwestycji (zarówno w rozwiązaniach 1 i 2 wariantu) znajdują się następujące zabytki nieruchome wpisane do rejestru Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków : Zespół zabudowy fabrycznej pochodzący z przełomu XIX i XX wieku, rozbudowany w latach , połoŝony w Warszawie przy ul. Szwedzkiej 20 wraz z otoczeniem, składającym się w zasadniczej części z d. fabryki Lamp towarzystwa Akcyjnego Braci Brünner, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia , pod nr rej. A-400; Zespół Zajezdni Tramwajowej, powstały w latach według projektu Juliusza DzierŜanowskiego, połoŝony w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 16, wraz z terenami zajezdni. W skład zespołu wchodzą: budynek administracyjnomieszkaniowy i hala postojowa, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia r., pod nr rej. A-732; Kamienica przy ul. Grochowskiej 342, wpisana do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy z dnia r., pod nr A-879. PowyŜsze informacje uzyskane zostały od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z pisma z dn r. nr WD /20/08 (w odpowiedzi na pismo z dn r. nr TG-WA/ZD/2008/188). Na terenie objętym inwestycją znajduje się teŝ 49 obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Stołecznego Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy (dane zostały zaczerpnięte ze strony internetowej spiszabytkow.um.warszawa.pl i zostaną potwierdzone przez Stołecznego Konserwatora Zabytków). W wariancie 1Koncepcji do wyburzenia przeznaczono następujące budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy: Białostocka 45, dom, Kamienica czynszowa małŝ. Zielińskich; Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 8

10 Mińska 15, budynek mieszkalny. W wariancie 2 Koncepcji do wyburzenia przeznaczono następujące budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy: Stalowa 73, budynek mieszkalny; Białostocka 45, dom, Kamienica czynszowa małŝ. Zielińskich; Wołomińska 5, budynek mieszkalny; Kawęczyńska 12, budynek mieszkalny; Kawęczyńska 15, budynek mieszkalny; Mińska 15, budynek mieszkalny. W otoczeniu projektowanej ul. Tysiąclecia znajdują się równieŝ obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej, np. w strefie L ochrony liniowych parametrów historycznego układu urbanistycznego znajduje się ulica Radzymińska, Kawęczyńska, Mińska i Grochowska. Rozwiązania sytuacyjno wysokościowe wg Studium techniczno ekonomicznego przebiegu wschodniego zamknięcia Obwodnicy Śródmiejskiej. Ze względu na specyficzne warunki terenowo-przestrzenne dla skrzyŝowań z istniejącymi ulicami, przejścia przez tereny kolejowe jezdni trasy konieczne będzie zastosowanie róŝnych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. Proponuje się następujące rozwiązania: W rejonie węzła śaba, włączenie ul. Tysiąclecia do istniejącego układu drogowego poprzez skrzyŝowanie bezkolizyjne; W rejonie węzła śaba włączenie ul. Tysiąclecia w istniejący układ drogowy, poprzez skrzyŝowanie z ul. Starzyńskiego i 11 Listopada przebiegające po terenie. SkrzyŜowanie będzie skanalizowane z sygnalizacją świetlną; Na pozostałej długości od węzła śaba do ul. Grochowskiej jezdnie ulicy prowadzone są w poziomie terenu za wyjątkiem przekraczania terenów kolejowych; Nad linią kolejową Warszawa Wileńska Białystok i Al. Solidarności jezdnie główne prowadzone są na wiadukcie; Pod terenami kolejowymi Dworca Wschodniego jezdnie poprowadzono w tunelu. Zgodność z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego W poniŝszej tabeli zestawiono aktualną sytuację planistyczną dotyczącą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic, w których granicach ma przebiegać projektowana ul. Tysiąclecia. Umieszczono równieŝ informację o zawartych w MPZP ustaleniach dotyczących ul. Tysiąclecia, bądź ich braku. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 9

11 Tabela 3 Pokrycie planami obszaru otoczenia projektowanej ul. Tysiąclecia. Dzielnica Nazwa MPZP Etap Ustalenia dot. ul. Tysiąclecia Miejscowy plan Brak obowiązującego zagospodarowania MPZP; Uchwała o przestrzennego przystąpieniu do obszaru Nowa sporządzenia projektu _ Praga planu Rady m.st. Warszawy Nr XLIX/1330/2005 z dnia r. Miejscowy plan Brak obowiązującego zagospodarowania MPZP; Uchwała o Praga przestrzennego przystąpieniu do Północ Pragi Centrum sporządzenia projektu _ planu Rady m.st. Warszawy Nr LX/1635/2005 z dnia r. Miejscowy plan Brak obowiązującego szczegółowy MPZP; Brak uchwały o zagospodarowania przystąpieniu do _ przestrzennego os. sporządzenia projektu Szmulowizna planu Wschodnia Miejscowy plan Brak obowiązującego zagospodarowania MPZP; Uchwała o przestrzennego przystąpieniu do rejonu Dworca sporządzenia projektu Wschodniego planu Rady m.st. Warszawy _ Nr LVI/1507/2005 z dnia r. Praga Południe Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Grochowskiej Brak obowiązującego MPZP; Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu Rady m.st. Warszawy Nr XXX/952/2008 z dnia r. Uchwała Rady - uchwalenie planu R.G. W-Centrum 143/VIII/99 z dnia _ Ustala inny niŝ w SUiKZP przebieg ul. Tysiąclecia Uwagi _ Informacja ustna z Urzędu m.st. Warszawa planowane jest uwzględnienie przebiegu ul. Tysiąclecia w obecnie proponowanych liniach rozgraniczających, zgodnych z koncepcja programową przestrzenną Informacja ustna z Urzędu m.st. Warszawa - Planowane jest uwzględnienie przebiegu ul. Tysiąclecia zgodne ze SUiKZP m.st. Warszawy Wg planu ul. Tysiąclecia przebiega dalej od ul. Grochowskiej do Wału Miedzeszyńskiego Zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 2006r., przyjętego uchwałą Rady m.st. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 10

12 Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 października 2006r. Korytarz projektowanej ul. Tysiąclecia jest zgodny z kierunkami zagospodarowania w zakresie układu drogowo-ulicznego m. st. Warszawy (rys. 3). 3 Powierzchnia zajmowanego obiektu budowlanego Powierzchnia inwestycji drogowej w pasie linii rozgraniczających wynosi ok m 2, natomiast powierzchnia projektowanej ulicy ok m Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu projektowanej inwestycji Projektowana ulica Tysiąclecia przebiega w całości przez tereny miejskie, przekształcone antropogenicznie. Rozpoczyna się od węzła śaba, w pobliŝu terenów linii kolejowej. W tym miejscu ul. Tysiąclecia częściowo wkracza na tereny obiektów i urządzeń transportu kolejowego (linia od Warszawa Wschodnia Dworzec Gdański), przechodzi równieŝ po terenach produkcyjno-usługowych i terenach nieuŝytkowanych, bez pełnionej funkcji. Od km do 0,620 droga przebiega na granicy terenów produkcyjno usługowych (m.in. teren byłej Fabryki Kosmetyków Pollena-Uroda) oraz terenów obiektów i urządzeń komunikacji miejskiej. Do km przecina tereny, niezabudowane i bez pełnionej funkcji. Na odcinku od km do droga przebiegać będzie przez tereny usługowe. Na długości ok. 80 m droga przecina Al. Solidarności oraz tereny linii kolejowych Warszawa Wileńska Białystok. Następnie od km do droga przebiegać będzie: po terenach usług (ok. 70m) oraz (ok. 60m) na granicy terenów usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Do km droga przebiegać będzie przez tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przecinając równieŝ teren ul. Radzymińskiej. Na krótkim odcinku, od km do przecina tereny ogródków działkowych. Od km do przechodzi przez tereny komunikacji kolejowej (przecina tory linii kolejowych w pobliŝu Dworca Warszawa Wschodnia). Od terenów kolejowych do km przebiega po terenach nieuŝytkowanych, bez pełnionej funkcji. Na odcinku od km do przecina tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Następnie przecina ul. śupniczą. Od km do ul. Tysiąclecia przecina tereny usługowe. Na końcowym odcinku od km do projektowana droga wkracza na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Projektowana ul. Tysiąclecia kończy się na km wkraczając tym samym na ul. Grochowską. 3.2 Pokrycie szatą roślinną Tereny połoŝone w korytarzu projektowanej ulicy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie są mało wartościowe przyrodniczo. Roślinność rzeczywistą stanowią: spontaniczne zbiorowiska ruderalne nieleśne, roślinność zabudowy wielkomiejskiej, roślinność starszych zieleńców miejskich, zbiorowiska segetalne i ruderalne towarzyszące ogródkom działkowym i sadom. Na całej długości drogi, od węzła śaba do ul. Grochowskiej zieleń miejską stanowią: Nieliczne i rozproszone drzewa (młode) oraz krzewy; Ogródki działkowe; Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 11

13 Trawniki; Roślinność spontaniczna na terenach nieuŝytkowanych, bez pełnionej funkcji; Roślinność ruderalna terenów kolejowych. Do najbardziej wartościowych obiektów zieleni zaliczone zostały: grupa drzew (lipy, jesiony, wiązy, kasztanowce i klony) na posesji przy ul. Stalowej, pojedyncze topole na terenie jednostki wojskowej, szpalerowe obsadzenia topolowe Alei Solidarności i ul. Radzymińskiej, topole przy ul. Kijowskiej, 40-letnie lipy i topole po obu stronach ul. Grochowskiej. Szczegółowa inwentaryzacja drzew zlokalizowanych w liniach rozgraniczających drogi zostanie przeprowadzona na etapie projektowania zieleni. Dotychczas została przeprowadzona wstępna inwentaryzacja zieleni w liniach rozgraniczających przedsięwzięcia. Załączony Rysunek 1 przedstawia orientacyjną linię przebiegu projektowanej trasy na tle zdjęć lotniczych, z widocznym istniejącym pokryciem szatą roślinną. W dalszym otoczeniu projektowanej trasy, w promieniu do ok. 3,5 km znajdują się: parki miejskie: o Park Skaryszewski Praga Płd., 0, 12 km; o Park "OWS Waszyngtona" Praga Płd., ok. 0,26 km; o Park Obwodu Praga Armii Krajowej Praga Płd., ok. 0,87 km; o Park Praski im. I Armii WP Praga Pn., ok. 1,3 km; o Park im. Józefa Polińskiego przy ul. Szaserów Praga Płd., ok. 2 km; o Park OWS Jeziorko Gocławskie Praga Płd., ok. 2 km; o Park Znicza przy ul. Znicza Praga Płd., ok. 2,7 km; o Park im. płk Jana Szypowskiego Leśnika", przy ul. Grochowskiej, Praga Płd., ok. 3,5 km; skwery: o Pułkownika śurowskiego, przy ul. 11 Listopada /Ratuszowej Praga Płn., ok.0,7 km; o Wiecha-Wiecheckiego, przy ul. Handlowej/ Witebskiej Targówek, ok. 0,9 km; o Bez nazwy, przy ul. Siarczanej/ Zabranieckiej Targówek, ok. 1 km; ogród zoologiczny: o przy ul. Ratuszowej 1/3 Praga Płn., ok. 1,3 km; cmentarze: o Zamknięty Stary Cmentarz śydowski, przy ul. św. Wincentego Targówek, ok. 0,2 km; o Były Cmentarz choleryczny (przeniesiony w 1908r.), między Rondem Starzyńskiego a ulicą OdrowąŜa na wysokości ul. Namysłowskiej Targówek, ok. 0,5 km; o Czynny Cmentarz Brudnowski (Bródzieński) Targówek, ok. 0,8 km; ogródki działkowe zazwyczaj są niewielkie, w większości obecnie juŝ nieuŝytkowane i zaniedbane. Znajdują się one w róŝnych odległościach od projektowanej drogi, (jeden z ogrodów działkowych jest przecinany przez ul. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 12

14 Tysiąclecia, jeden przebiega wzdłuŝ, w niedalekiej odległości od 0,2 0,55 km, pozostałe są bardziej oddalone). Park Skaryszewski odznacza się najcenniejszymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi spośród ww. terenów zieleni, jest to drugi, po Łazienkach, największy park Warszawy (ok. 50 hektarów). ZałoŜony w latach jest przykładem parku modernistycznego, a rosnące w parku drzewa i krzewy reprezentują rekordową wśród warszawskich parków liczbę gatunków. Na terenie parku znajduje się Jeziorko Kamionkowskie, które jest fragmentem odciętego starego koryta Wisły, połączone są z nim Stawy Kawcze. Jeziorko stanowi element kompozycyjny zieleni Parku Skaryszewskiego. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 13

15 Węzeł śaba Al. Solidarności Ul. Tysiąclecia: oś wariantu 1 oś wariantu 2 Ul. Grochowska Rysunek 1 Orientacyjny przebieg ul. Tysiąclecia na tle zdjęć lotniczych. Węzeł Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 14

16 4 Rodzaj technologii Do budowy jezdni drogi zastosowana będzie nawierzchnia SMA. Jest to mieszanka mineralno-asfaltowa składającą się z grysu i mastyksu, stosowana do budowy bitumicznych warstw nawierzchni drogowych, głównie warstw ścieralnych. Technologia kładzenia nawierzchni będzie zgodna z zasadami wykonywania jej z mieszanki SMA. Jako nawierzchnia ścieŝek rowerowych zastosowany będzie beton asfaltowy BA mieszanka mineralno-asfaltowa ułoŝona i zagęszczona. Zastosowana nawierzchnia ma być kolorowa. Chodniki zostaną ułoŝone z kostki betonowej. Budowa tunelu Ul. Tysiąclecia na odcinku od km (wstępnie przyjęty kilometraŝ) przebiegać będzie tunelem. W celu przeprowadzenia drogi pod torami kolejowymi konieczne będzie rozebranie zachowanego pod peronami 6 i 7 dworca niedokończonego tunelu (przewidzianej dwupasmowej ulicy wraz z linią tramwajową). Parametry istniejącego tunelu nie spełniają wymagań dla obecnie projektowanej drogi. Szczegółowe parametry tunelu zostaną określone na etapie projektu budowlanego. Budowa tunelu będzie prowadzona etapowo, metodą odkrywkową. Tory linii kolejowych będą kolejno zamykane, wraz z postępem prac, a następnie z powrotem oddawane, tak aby zapewnić ruch pociągów. Budowa wiaduktu Wiadukt nad Aleją Solidarności i torami linii kolejowych Warszawa Wileńska Białystok ma mieć długość ok. 270 m. Rozwiązania konstrukcyjne i szczegóły techniczne zostaną określone na etapie projektu budowlanego. 5 Potrzeba i cel realizacji przedsięwzięcia Przepustowość istniejącego układu komunikacyjnego w rejonie Nowej Pragi, Szmulek, Dworca Wschodniego jest wyczerpana. Istniejący układ nie jest w stanie przenieść zwiększającego się stale ruchu drogowego, zatem realizacja nowych inwestycji drogowych na prawobrzeŝnej części Warszawy jest konieczna. Dzięki budowie ul. Tysiąclecia zmniejszy się średnia długość podróŝy oraz czas podróŝy, a tym samym przyczyni się ona do ograniczenia natęŝenia ruchu w sieci istniejących ulic, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych jak i kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez uŝytkowników tych dróg. Celem budowy ulicy Tysiąclecia jest odciąŝenie istniejącego układu komunikacyjnego w tym rejonie, jak równieŝ uzyskanie bezpośredniego połączenia międzydzielnicowego z zapewnieniem bezkolizyjnego przekroczenia linii PKP. Przedsięwzięcie to wpłynie korzystnie na uporządkowanie i rozwój zdegradowanego rejonu miasta podlegającego obecnie rewitalizacji. Ponadto, zapewni połączenie planowanych, waŝnych układów komunikacyjnych w tej części miasta z układem obwodnic miejskich. Inwestycja ta umoŝliwi obsługę obiektów w rejonie Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 15

17 realizowanego Stadionu Narodowego. Dlatego przedsięwzięcie to Budowa ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej zostało umieszczone na liście inwestycji Euro 2012 (Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (poz. 818). Ul. Tysiąclecia to jedna z inwestycji infrastrukturalnych ujętych w wykazie przedsięwzięć Euro 2012, która jest niezbędna do przeprowadzenia turnieju finałowego, a której realizacja wynika z konieczności wypełnienia wymogów przedstawionych przez UEFA. Projekt budowy ul. Tysiąclecia został zgłoszony do Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projektowana ul. Tysiąclecia ze względu na połączenia z ulicami: Stalową, Al. Solidarności, Grodzieńską, Białostocką, Radzymińską, Kawęczyńską, śupniczą, Mińską, Grochowską spełnia funkcję drogi zbiorczej, natomiast połączenie od węzła śaba do ul. Grochowskiej umoŝliwia równieŝ połączenie międzydzielnicowe. Wybudowanie trasy przyczyni się do poprawy warunków aerosanitarnych i akustycznych w sieci ulic Pragi Pn., Pragi Pd. i Targówka przeciąŝonych istniejącym ruchem samochodowym. Tym sposobem wpłynie to równieŝ na poprawę warunków Ŝycia mieszkańców zamieszkujących te dzielnice. 6 Warianty przedsięwzięcia 6.1 Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia Brak realizacji projektowanego przedsięwzięcia drogowego w tym rejonie przyczyniłby się w niedalekiej przyszłości do powaŝnych zakłóceń w ruchu komunikacyjnym. JuŜ obecnie w godzinach porannych i popołudniowych moŝna zauwaŝyć problem przedostania się z bocznych ulic Pragi na główne trasy do innych dzielnic. Podczas turnieju Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012 brak tej drogi przyczyni się znacznie do utrudnień w ruchu drogowym, a nawet moŝe ograniczyć dojazd do stadionu z innych dzielnic Warszawy. 6.2 Warianty rozwaŝane na wcześniejszych etapach procesu inwestycyjnego Warianty rozwaŝane w Studium techniczno-ekonomicznym przebiegu wschodniego zamknięcia Obwodnicy Śródmiejskiej W załoŝeniach planistów korytarz dla nowej trasy drogowej był od około 30-tu lat rezerwowany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w których ul.tysiąclecia stanowi fragment planowanej Obwodnicy Śródmiejskiej. Obwodnica ta przebiegać miała ciągiem ulic: Trasa Łazienkowska, Raszyńska, Towarowa, Okopowa, Słomińskiego, Most Gdański, Starzyńskiego, Szwedzka (fragment), Trasa Tysiąclecia (obwodnica Pragi). Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 16

18 W opracowaniu Studium techniczno-ekonomicznym przebiegu wschodniego zamknięcia Obwodnicy Śródmiejskiej opracowanym w 2004 r. (BPRW S.A.) planowana Aleja Tysiąclecia jest jednym z 5 wariantów domknięcia wschodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej. W ww. opracowaniu opisano ją, jako Wariant A pierwotnie miała przebiegać od Wału Miedzeszyńskiego, następnie po przecięciu Al. Stanów Zjednoczonych wzdłuŝ Kanałku Kamionkowskiego oraz estakadą nad terenami parku Skaryszewskiego i dalej przez osiedle Szmulowizna (pot. Szmulki) do ronda śaba. Przebieg pięciu wariantów wschodniego zamknięcia Obwodnicy Śródmiejskiej przedstawiono na rysunku 2. PoniewaŜ ul. Tysiąclecia w planowanym w Studium BPRW przebiegu napotkała na silny opór społeczny, (m. in. protesty ekologów co do jej przebiegu przez Park Skaryszewski i wzdłuŝ Kanałku Kamionkowskiego) zmieniono jej przebieg. Obecny przebieg Trasy Tysiąclecia był rozwiązaniem wybranym w sytuacji, gdy wschodnie zamknięcie Obwodnicy Śródmiejskiej klasy GP zostanie prowadzone wg jednego z proponowanych wariantów B, B1, C, D. Rozwiązanie to znalazło potwierdzenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. Ul. Tysiąclecia mieści się w układzie sieci drogowej Obwodnicy Śródmiejskiej, która realizuje cel operacyjny 1.6. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się w mieście osób i towarów. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 17

19 Rysunek 2. Warianty przebiegu wschodniego zamknięcia Obwodnicy Śródmiejskiej wg Studium techniczno-ekonomicznego przebiegu wschodniego zamknięcia Obwodnicy Śródmiejskiej. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 18

20 6.3 Wariant rozwaŝany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 2006 r. Al. Tysiąclecia ogranicza się do ok. 3 km odcinka od węzła śaba do ul. Grochowskiej. Planowana Al. Tysiąclecia ma być drogą klasy Z (zbiorcza) realizowana w przypadku, gdy Obwodnica Śródmiejska poprowadzona będzie wg jednego z proponowanych wariantów B, B1, C, D (wg Studium Techniczno Ekonomicznego BPRW z 2004r.). Wg zapisów SUiKZP i zgodnie ze stanowiskiem BPRW najlepszym i najmniej konfliktowym domknięciem Obwodnicy Śródmieścia po praskiej stronie jest realizacja arterii w wariancie, który połączy rondo Wiatraczna z węzłem komunikacyjnym śaba poprzez Utratę (część wariantu D). Zgodnie z tabelą nr 2 zamieszczoną w rozdziale 1, na terenach przez które przebiega projektowana ul. Tysiąclecia brak jest obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem rejonu ul. Grochowskiej (Uchwała Rady - uchwalenie planu R.G. W-Centrum 143/VIII/99 z dnia ). Plan ten uwzględnia przebieg ul. Tysiąclecia, jednakŝe w znacznie węŝszym niŝ w obecnie proponowanym korytarzu. W przypadku pozostałych rejonów, istnieją (prócz jednego) uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów. Uzyskano ustną informację iŝ dla rejonu Kamionka i rejonu Dworca Wschodniego planowane jest uwzględnienie ul. Tysiąclecia w obecnie proponowanych liniach rozgraniczających i zgodnych z ustaleniami SUiKZP. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 19

21 PRZEBIEG UL. TYSIĄCLECIA Rysunek 3 Aleja Tysiąclecia w sieci ulic dzielnic: Praga Północ, Praga Południe, Targówek, wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 2006 r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 20

22 6.4 Warianty rozwaŝane na etapie opracowywania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonanie projektu budowlanego pt: Budowa ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej stanowi część umowy zawartej między Miastem Stołecznym Warszawa Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych a firmą Transprojekt Gdański. Wg Opisu przedmiotu zamówienia dot. opracowania koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego omawianego przedsięwzięcia granice opracowania wyznacza skrzyŝowanie z ul. 11 Listopada wraz z połączeniem z ul. Starzyńskiego oraz skrzyŝowanie z ul. Grochowską. Obecnie na potrzeby wykonania Koncepcji budowy ul. Tysiąclecia proponuje się przeprowadzenie trasy w dwóch lokalnych wariantach róŝniących się od siebie geometrią przebiegu. Docelowo, w ostatecznej wersji Koncepcji Programowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dostarczonym przez Zamawiającego (ZMiD), przewiduje się rozpatrzenie 3 wariantów rozwiązań technicznych planowanego przedsięwzięcia. Przebieg osi w obu przedstawianych wariantach pokrywa się na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Strzeleckiej i od ul. Kawęczyńskiej do ul. Grochowskiej. W 1 wariancie projektowana ulica ma długość 2,799 km. Zastosowano minimalne parametry geometryczne w celu zminimalizowania wyburzeń zabytków wpisanych do gminnej ewidencji Stołecznego Konserwatora Zabytków, objętych ochroną konserwatorską, jak i innych budynków mieszkalnych. W 2 wariancie projektowana ulica ma długość 2,770 km. W wariancie 2 zastosowano wyŝsze parametry geometryczne. (minimalny projektowany promień łuku kołowego wynosi 230m). Wariant ten, podobnie jak wariant 1 minimalizuje liczbę wyburzeń budynków mieszkalnych i zabytków. Liczba budynków przeznaczonych do wyburzenia w 2 wariancie jest jednak większa niŝ w wariancie 1 ze względu na zachowanie wyŝszych parametrów geometrycznych. Przebieg obydwu wariantów umieszczono w załącznikach: mapa 1 i 2 w skali 1: Najbardziej widoczne róŝnice w przebiegu trasy moŝna zauwaŝyć w rejonie skrzyŝowań z ul. Stalową, Radzymińska, Kawęczyńską. W wariancie I skrzyŝowanie z ul. Stalową przesunięte jest na południowy-zachód w kierunku ul. Szwedzkiej. Na odcinku od ul. Białostockiej do ul. Radzymińskiej występuje odchylenie na zachód, natomiast od ul. Radzymińskiej do ul. Kawęczyńskiej na wschód. W rzucie linia przebiegu drogi na odcinku Białostocka Kawęczyńska ma kształt przybliŝony do odwróconej litery S. Wg wariantu 2 linia przebiegu ulicy na tych odcinkach ma postać właściwie linii prostej. W aktualnie wyznaczonych liniach rozgraniczających dla obydwu wariantów ulicy Tysiąclecia konieczna będzie wycinka drzew. Obecnie została juŝ wykonana wstępna inwentaryzacja zieleni, natomiast, szczegółowa zostanie przeprowadzona na potrzeby wykonania projektu zieleni. W liniach rozgraniczających obydwu wariantów znajdują się budynki mieszkalne, usługowe, garaŝe oraz budynki wpisane do Gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy prowadzonej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Część z nich będzie musiała być wyburzona. Wstępna inwentaryzacja pokazuje, Ŝe w przypadku obydwu wariantów ilość budynków do wyburzenia będzie większa niŝ ta określona w Studium technicznoekonomicznym ( ) BPRW 2004r. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 21

23 Według szacunkowych obliczeń, wynikających ze wstępnego etapu Koncepcji, w wariancie 1 jak i 2 do wyburzenia przeznaczono 12 budynków mieszkalnych. W kolizji z projektowaną trasą są równieŝ garaŝe, budynki magazynowe i usługowe. Dokładna liczba budynków wpisanych do Gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy znajdujących się w przebiegu ul. Tysiąclecia będzie znana po uzyskaniu odpowiedzi z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, do którego skierowane zostało pismo w tej sprawie. W zakresie budynków mieszkaniowych mieścić się mogą równieŝ budynki o funkcji usługowej, bądź mieszanej. Planowana inwentaryzacja w terenie pozwoli określić jaką funkcję pełnią poszczególne budynki. Liczba i rozwiązania skrzyŝowań dla obydwu wariantów pozostają takie same: SkrzyŜowanie czterowlotowe ul. Tysiąclecia z ul. Starzyńskiego (kl. Z ) i z ul. 11 Listopada (kl. Z ) jednopoziomowe, skanalizowane z sygnalizacją świetlną; SkrzyŜowanie czterowlotowe ul. Tysiąclecia z ul. Stalową (kl. Z ) jednopoziomowe, skanalizowane z sygnalizacją świetlną; SkrzyŜowanie czterowlotowe ul. Tysiąclecia z ul. Radzymińską (kl. Z ) jednopoziomowe, skanalizowane z sygnalizacją świetlną; SkrzyŜowanie czterowlotowe ul. Tysiąclecia z ul. Kawęczyńską (kl. L ) jednopoziomowe, skanalizowane, z sygnalizacją świetlną; SkrzyŜowanie czterowlotowe ul. Tysiąclecia z nowoprojektowaną przez firmę BAKS sp. z o.o. Trasą Świętokrzyską (kl. Z ) jednopoziomowe, skanalizowane z sygnalizacją świetlną; SkrzyŜowanie czterowlotowe ul. Tysiąclecia z ul. śupniczą (kl. Z ) jednopoziomowe, skanalizowane z sygnalizacją świetlną; SkrzyŜowanie na prawe skręty ul. Tysiąclecia z ul. Mińską. (tylko po wschodniej stronie projektowanej ul. Tysiąclecia). Zasadność skrzyŝowania z ul. Mińską zostanie przeanalizowana w ostatecznej wersji Koncepcji Programowej ze względu na odległość od skrzyŝowania z ul. Grochowską mniejszą od 150 m (niezgodność z par z Dz. U. Nr 43 z dnia r.) SkrzyŜowanie trójwlotowe ul. Tysiąclecia z ul. Grochowską (kl. Z ) jednopoziomowe, skanalizowane, z sygnalizacją świetlną. W obydwu wariantach proponuje się zastosowanie tych samych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych dla przejścia przez Al. Solidarności i torów linii kolejowej Warszawa Wileńska Białystok oraz dla przejścia przez tereny kolejowe w rejonie Dworca Warszawa Wschodnia. Dla przejścia przez Al. Solidarności i tory linii kolejowych rozwaŝa się poprowadzenie drogi na poziomie +1 estakadą, bądź w tunelu pod powierzchnią terenu. Przejście przez tereny w rejonie Dworca Warszawa Wschodnia jest rozwaŝane w jednym wariancie, tzn. tunelem pod powierzchnią terenu. Przebieg trasy w wariancie 1 i 2 zamieszczono w Załączniku 1 do niniejszego opracowania. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 22

24 Dokumentację fotograficzną wykonaną w rejonie planowanej trasy wraz z mapą przedstawiono w Załączniku 2 do niniejszego opracowania. 7 Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii Wykorzystanie wody, surowców, materiałów, paliw i energii dotyczy fazy budowy drogi. Rodzaje i ilości ww. elementów zostaną oszacowane zgodnie z przewidzianą technologią budowy, rodzajem zastosowanego sprzętu. Na tym etapie prac projektowych przewidywane zuŝycie materiałów kształtuje się następująco: 1. Roboty drogowe Materiał Waga [Mg] Beton Asfalt Usunięcie humusu humusowanie Nasypy Wykopy Podsypka cementowo-piaskowa 2881 Pospółka Kruszywo łamane Rozbiórki Wariant 1 przebiegu trasy Materiał Waga [Mg] Cegła Drewno 2925 Stal 2106 Beton 1371 Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 23

25 Wariant 2 przebiegu trasy Materiał Waga [Mg] Cegła Drewno 3767 Stal 2789 Beton Roboty mostowe wiadukt WD1 Wariant 1 rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych budowy wiaduktu WD1 Materiał Waga [Mg] lub Objętość [m 3 ] Beton 9100 m 3 Stal 1900 Mg Wariant 2 rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych budowy wiaduktu WD1 Materiał Waga [Mg] lub Objętość [m 3 ] Beton m 3 Stal 2900 Mg Wariant 3 rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych budowy wiaduktu WD1 Materiał Waga [Mg] lub Objętość [m 3 ] Beton 6900 m 3 Stal 1600 Mg Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 24

26 4. Roboty mostowe tunel pod torami przy Dworcu Wschodnim WK2 Materiał Waga [Mg] lub Objętość [m 3 ] Beton m 3 Stal 4000 Mg Tłuczeń 4000 m 3 8 Rozwiązania chroniące środowisko 8.1 Ochrona akustyczna Faza budowy Podczas trwania budowy ulicy Tysiąclecia ograniczenie wielkości emisji hałasu realizowanie będzie poprzez zastosowanie technicznych i organizacyjnych metod prowadzenia robót, takich jak prowadzenie prac przy uŝyciu sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym oraz wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku maszyn. Zaplecze wykonawstwa zostanie zlokalizowane w moŝliwie największej odległości od zabudowań mieszkalnych. Faza eksploatacji Uwarunkowania w zakresie ochrony akustycznej związane są przede wszystkim z przewidywanym zasięgiem oddziaływania hałasu komunikacyjnego, który wynika z prognozowanych natęŝeń ruchu, oraz z lokalizacją terenów podlegających ochronie przed hałasem. Wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określone są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalne poziomy hałasu, które mają zastosowanie dla projektowanej inwestycji, określone są w niŝej przedstawionej Tabeli nr 1 załącznika do Rozporządzenia i wyraŝone są wskaźnikami L AeqD i L AeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska (w odniesieniu do jednej doby). Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 25

27 Tabela 4 Dopuszczalne poziomy hałasu określone w Tabeli nr 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. Dopuszczalny poziom hałasu [db] drogi lub linie kolejowe 1) pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu Lp. Rodzaj terenu L Aeq D a) Strefa ochronna A uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieŝy 2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 2) d) Tereny mieszkaniowo - usługowe przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom L Aeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom L Aeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym L Aeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy Tereny w strefie śródmiejskiej miast 4 3) powyŝej 100 tys. mieszkańców 1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się takŝe dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 3) Strefa śródmiejska miast powyŝej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., moŝna wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeŝeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W bezpośrednim otoczeniu planowanej ul. Tysiąclecia znajduje się zabudowa wielorodzinna oraz mieszkaniowo-usługowa. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku dla tego typu terenów podlegających ochronie przed hałasem wynoszą dla dróg i linii kolejowych : w porze dziennej tj. w godzinach 6:00 22:00 L Aeq D = 60 db; w porze nocnej tj. w godzinach 22:00 6:00 L Aeq N = 50 db. W zasięgu oddziaływania planowanej ul. Tysiąclecia znajdują się równieŝ obiekty uŝyteczności publicznej zabudowa związana ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieŝy (szkoły, przedszkola, Ŝłobki), domy opieki społecznej Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 26

28 i szpitale. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku dla tego typu terenów podlegających ochronie przed hałasem wynoszą dla dróg i linii kolejowych : w porze dziennej tj. w godzinach 6:00 22:00 L Aeq D = 55 db; w porze nocnej tj. w godzinach 22:00 6:00 L Aeq N = 50 db. Lokalizację terenów zabudowy mieszkaniowej w najbliŝszym sąsiedztwie planowanej inwestycji przedstawiono w poniŝszej tabeli: Tabela 5 Obiekty wraŝliwe na uciąŝliwości komunikacyjne Lokalizacja Obiekty/obszary Parametry Targówek, rejon węzła śaba Praga, rejon ul. Stalowej Strzeleckiej Szmulki Kamionek Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w tym wzdłuŝ al. Tysiąclecia na południe od ul. Kawęczyńskiej Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (rejon ul. Bliskiej, Mińskiej, Grochowskiej, Stanisława Augusta) Po stronie północnej na odcinku ok. 300 m Po zachodniej stronie trasy na długości ok. 200 m Po zachodniej stronie trasy na długości ok. 600 m, po stronie wschodniej na długości ok. 500 m Po obu stronach trasy na długości ok. 500 m Tabelę wykonano na podstawie danych ze Studium techniczno-ekonomicznego przebiegu wschodniego zamknięcia Obwodnicy Śródmiejskiej Zabudowa ta znajduje się w odległości mniejszej od obliczonych maksymalnych zasięgów izolinii hałasu L Aeq = 60 db (w porze dziennej) i L Aeq = 50 db (w porze nocnej) patrz rozdział 9.3 Emisje hałasu. Na etapie eksploatacji najprawdopodobniej nie będzie moŝliwe dotrzymanie obowiązujących standardów jakości klimatu akustycznego na niektórych terenach. Dotyczy to szczególnie wysokich kondygnacji budynków oraz budynków mieszkalnych, które nie mogą być chronione ekranami akustycznymi. Decyzja o zastosowaniu ekranów akustycznych zostanie podjęta po przeprowadzeniu szczegółowej analizy akustycznej. Na obecnym etapie moŝna jednak stwierdzić, Ŝe rozwiązanie trasy jako drogi zbiorczej ogranicza moŝliwość zastosowania ekranów akustycznych jako środka ochrony otoczenia przed uciąŝliwością. Jest to spowodowane faktem, iŝ: z uwagi na ilość powiązań z ulicami drugorzędnego układu komunikacyjnego ewentualne ekrany byłyby stosunkowo krótkie, a co za tym idzie nieefektywne; w przypadku budynków wysokich ekran usytuowany przy jezdni chroniłby zabudowę jedynie do wysokości 2-3 kondygnacji; obudowanie drogi ekranami powoduje odcięcie jej przestrzennie od otoczenia, w szczególności ograniczając dostęp do obiektów handlowych i usługowych. Z uwagi na ograniczoną moŝliwość zastosowania skutecznej ochrony przed hałasem za pomocą ekranów akustycznych, ewentualne zabezpieczenie przed hałasem mogą stanowić okna ze zwiększoną izolacyjnością. Sposób zabezpieczeń akustycznych i szczegóły techniczne zostaną określone na etapie projektu budowlanego. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 27

29 8.2 Ochrona środowiska gruntowo-wodnego Projektowana trasa przebiega przez tereny zurbanizowane, wyposaŝone w kanalizację miejską systemu ogólnospławnego. W stanie istniejącym wzdłuŝ trasy przebiegają: Kanał ogólnospławny w ciągu ulic Szwedzka Darwina; Kanał ogólnospławny w rejonie skrzyŝowania z ul. Kijowską; Kanał ogólnospławny w rejonie skrzyŝowania z ul. Grochowską. Na całej długości trasy krzyŝuje się z nią 13 kanałów ogólnospławnych i 2 kanały deszczowe i 1 kolektor ogólnospławny, są to: Kolektor ogólnospławny w ul. św. Wincentego, z włączeniem do kolektora w ul. Darwina; Dwa kanały deszczowe na rondzie śaba; Kanał ogólnospławny w ul. Strzeleckiej; Kanał ogólnospławny w ul. Stalowej; Dwa kanały ogólnospławne w al. Solidarności; Kanał ogólnospławny w ul. Grodzieńskiej; Kanał ogólnospławny w ul. Białostockiej; Kanał ogólnospławny w ul. Radzymińskiej; Kanał ogólnospławny w ul. Łochowskiej; Kanał ogólnospławny w ul. Kawęczyńskiej; Kanał ogólnospławny w ul. Nowokijowskiej; Kanał ogólnospławny w ul. śupniczej; Kanał ogólnospławny w ul. Mińskiej; Kanał ogólnospławny w ul. Grochowskiej. Etap budowy Na podstawie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej tego rejonu moŝna stwierdzić, Ŝe wody gruntowe występują na głębokości 2 3 m p.p.t lub niewiele głębiej. Ocenia się zatem, Ŝe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi konieczne będzie zastosowanie odwodnień w celu umoŝliwienia prowadzenia robót w suchych wykopach pod budowę tunelu czy teŝ pod elementy konstrukcyjne wiaduktów. Na obecnym etapie nie jest moŝliwe określenie zasięgu odwodnień, gdyŝ nie są znane szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne obiektów, ani teŝ technologia wykonania robót. Dla odwodnień, których zasięg oddziaływania wykraczał będzie poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny konieczne będzie uzyskanie pozwoleń wodno prawnych. Zakłada się, Ŝe woda z odwodnień będzie odprowadzana po podczyszczeniu z zawiesin do kanalizacji. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 28

30 Dla ochrony i minimalizacji zagroŝenia związanego z pojawieniem się na placach budowy ścieków bytowo gospodarczych zainstalowane zostaną przenośne sanitariaty. W trakcie prowadzonych robót zachowane będą wszelkie środki ostroŝności przeciwdziałające dostaniu się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowowodnego. Etap eksploatacji W związku ze stosunkowo wąskim pasem inwestycji jako podstawowy sposób zagospodarowania wód opadowych przewiduje się wykorzystanie istniejącej w sąsiedztwie kanalizacji ogólnospławnej. Wybudowana nowa kanalizacja deszczowa (urządzenia kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe) odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe z terenu dróg do tej sieci. Ocenia się, Ŝe w związku z eksploatacją planowanego odcinka powstawać będzie do około 3,2 m 3 /s wód opadowych. JeŜeli moŝliwe i uzasadnione będzie odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do środowiska zastosowane zostaną wymagane prawem urządzenia podczyszczające redukujące zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną ogólną. Prawdopodobne jest stosowanie systemów retencjonowania wód opadowych dla dostosowania chwilowej ilości ścieków do moŝliwości ich odebrania. Szczegółowa koncepcja odwodnienia ul. Tysiąclecia zostanie opracowana na późniejszym etapie projektu budowlanego. 8.3 Ochrona zieleni W ramach ochrony zieleni, została ona wstępnie zinwentaryzowana. Następnie zostanie ona poddana szczegółowej analizie pod kątem moŝliwości i potrzeby jej wycinki oraz moŝliwości jej pozostawienia i adaptacji. Podczas budowy drzewa istniejące i przeznaczone do pozostawienia naleŝy zabezpieczyć, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. NaleŜy zabezpieczyć o ile to konieczne części nadziemne drzewa pień i koronę oraz część podziemną korzeń. Jeśli roślinność zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. W celu zabezpieczenia pnia drzewa zaleca się np. owinięcie jego matami słomianymi lub trzcinowymi a następnie odeskowanie. Aby zabezpieczyć korzenie drzewa naleŝy wygrodzić powierzchnię wyznaczoną rzutem korony poprzez wykonanie ogrodzenia o wysokości nie mniejszej niŝ 2 m. Roboty ziemne w strefie korzeniowej naleŝy wykonać ręcznie. Zabezpieczanie korony drzewa odbywa się podobnie jak w przypadku ochrony korzeni, naleŝy równieŝ wyznaczyć drogi przejazdu maszyn poza zasięgiem korony. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 29

31 8.4 Ochrona powietrza atmosferycznego W trakcie wykonywania prac budowlanych powinno się zapewnić jak najmniej uciąŝliwą dla powietrza technologię. NaleŜy zabezpieczyć przewoŝone materiały budowlane przed pyleniem np. poprzez utrzymanie odpowiedniej wilgotności materiałów lub uŝycie wywrotek z zabezpieczeniami. Przewiduje się równieŝ zabezpieczenie miejsc składowania róŝnych materiałów. Na etapie eksploatacji budowa ulicy zbiorczej przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego Pragi a tym samym wpłynie na obniŝenie jednostkowych emisji węglowodorów, tlenków węgla, azotu siarki w obrębie ulic tej dzielnicy jak i sąsiadujących. Do ograniczenia rozprzestrzeniania się ewentualnych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego mają przyczynić się pasy zieleni urządzonej. 8.5 Gospodarka odpadami Podczas realizacji inwestycji przewiduje się powstanie odpadów z grupy: 17 (Odpady z budowy, remontów i demontaŝu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) i 20 (Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie). Powstaną one głównie w fazie przygotowywania terenu pod drogę oraz budowy. Gospodarka tymi odpadami powinna być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. NaleŜy przede wszystkim: moŝliwie redukować ilości powstających odpadów; usunąć odpady z rejonu planowanego przedsięwzięcia; posegregować odpady, przejściowo składować i zagospodarowywać. Wykonawca robót powinien unieszkodliwić odpady najbliŝej miejsca ich wytwarzania. Odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych słuŝb komunalnych i wywozowych. Z ww. słuŝbami wykonawcy prac muszą mieć zawarte stosowne umowy. Firmy odbierające odpady muszą posiadać właściwe zezwolenia organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. W trakcie eksploatacji odpady będą stanowić zuŝyte oprawy oświetleniowe, Ŝarówki sodowe (zakwalifikowane jako odpad niebezpieczny), powinny one być odbierane przez odpowiednie przedsiębiorstwa lub organizacje odzysku zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 30

32 9 Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 9.1 Środowisko gruntowo-wodne Faza budowy stwarza potencjalne moŝliwości niekorzystnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Źródłami zanieczyszczeń są ścieki bytowogospodarcze i technologiczne z baz budowy, wycieki substancji wypłukiwanych ze składowisk materiałów budowlanych, tymczasowych składowisk odpadów pochodzących z rozbiórki obiektów i elementów infrastruktury jak równieŝ wycieki smarów i paliw ze środków transportowych i maszyn. Szczególnie waŝne jest aby do środowiska nie przedostały się odpady zakwalifikowane jako niebezpieczne. Szczegółowo rodzaje i ilości odpadów, a takŝe ilości i sposób zagospodarowywania mas ziemnych zostaną określone w projekcie budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Faza eksploatacji wiąŝe się z powstawaniem zanieczyszczeń pochodzących ze spływów wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg. Zanieczyszczenia te zawierają głównie takie substancje jak: zawiesiny ogólne, związki ropopochodne, metale cięŝkie, chlorki. Szacowana ilość wód deszczowych z projektowanej ul. Tysiąclecia wyniesie około Q = 3179 l/s bez retencji. Dopuszczalne stęŝenia ścieków wprowadzanych do środowiska są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.( Dz. U nr 137 poz. 984) w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Do środowiska mogą się przedostać substancje niebezpieczne w przypadku nadzwyczajnych zagroŝeń środowiska tj.: wypadków i zdarzeń w okresie budowy, a zwłaszcza eksploatacji drogi, w których biorą udział pojazdy przewoŝące substancje niebezpieczne, mogące spowodować m.in. skaŝenie wód i gleb; awarii ww. pojazdów w miejscach postoju. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich zagroŝeń moŝna ograniczyć poprzez zastosowanie zabezpieczeń izolacyjnych w miejscach postoju pojazdów, bądź zakazu ruchu pojazdów przewoŝących substancje niebezpieczne. 9.2 Emisja zanieczyszczeń powietrza i wpływ na jakość powietrza Dane klimatyczne i stan jakości powietrza Jako reprezentatywne dla scharakteryzowania klimatu terenu ulicy Tysiąclecia przyjęto dane ze stacji meteorologicznej Warszawa Okęcie. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 31

33 Tabela 6 Średnie wieloletnie wartości podstawowych charakterystyk klimatu Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok Temperatura powietrza w C za lata Okęcie -3,4-2,6 1,3 7,5 13,0 17,0 18,1 17,4 13,2 8,1 3,3-0,8 7,7 Miesięczna i roczna suma opadu atmosferycznego w mm za lata Okęcie Wilgotność względna powietrza w % za lata Okęcie Prędkość wiatru w m/s za lata Okęcie 4,9 4,6 4,8 4,1 3, , ,5 3,5 4,4 4,8 4,0 Średnia roczna temperatura powietrza w Warszawie kształtuje się na poziomie ok. 8 C. W centralnych obszarach miasta jest ona o ok. 1 C wyŝsza niŝ na jego peryferiach. Znacznie mniej zróŝnicowany przestrzennie jest rozkład wilgotności względnej. Średnia roczna wynosi ok. 80%. Średnie roczne sumy opadów w Warszawie wahają się od ok. 500 mm do ponad 600 mm. Stopień i zasięg oddziaływania substancji powstających na przedmiotowym terenie zaleŝy nie tylko od wielkości emisji ale równieŝ od warunków dyspersji w środowisku. Do wielkości, które warunkują rozpraszanie substancji naleŝą parametry meteorologiczne takie jak: prędkość i kierunek wiatru, temperatura, stan równowagi atmosfery. Średnie stęŝenia zaleŝą przede wszystkim od częstości występowania określonych sytuacji meteorologicznych, głównie przewaŝających kierunków wiatru. Obszar Warszawy charakteryzuje się przewagą wiatrów z sektora zachodniego, tj. SW, W i NW, na które przypada ok. 45% ogólnej ich sumy. Stosunkowo duŝy udział mają wiatry ze wschodu (SE i E) ok. 27%. Średnia prędkość wiatru na obrzeŝach miasta waha się od ok. 3 m/s latem, do ok. 5 m/s w miesiącach zimowych. Ruch powietrza sprzyja samooczyszczaniu się atmosfery, jak równieŝ przenoszeniu substancji na duŝe odległości. Zanieczyszczenie powietrza w rejonie projektowanej ulicy Tysiąclecia nie przekracza wartości dopuszczalnych. Aktualny stan jakości powietrza określany został dla substancji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1/03 poz. 12) Zgodnie z informacją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z dnia 14 stycznia 2009 r. stan jakości powietrza (wartości uśrednione dla roku) w rejonie projektowanej ulicy Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej wynosi: Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 32

34 dwutlenek azotu NO 2 28 µg/m 3 ; dwutlenek siarki SO 2 10 µg/m 3 ; pył zawieszony PM10 34 µg/m 3 ; benzen 2 µg/m 3. Dyspozycyjna wartość stęŝenia średniorocznego dwutlenku azotu dla projektowanej ul. Tysiąclecia po uwzględnieniu tła wynosi 12 µg/m 3. Wyliczenie emisji faza budowy Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji (budowy lub likwidacji) przedsięwzięcia są maszyny budowlane i pojazdy samochodowe wyposaŝone w silniki Diesla. Oszacowanie prognozy emisji zanieczyszczeń zaleŝy przede wszystkim od organizacji samego przedsięwzięcia, od tego czy budowę będzie realizować jeden czy wielu wykonawców. ZaleŜy takŝe od czasu realizacji budowy, czy budów na poszczególnych odcinkach. Od tego czy budowa będzie prowadzona na całej długości, czy będzie wykonywana etapami, od ilości i jakości zastosowanego sprzętu budowlanego i tak dalej. NiemoŜność uzyskania takich informacji na etapie projektu budowlanego wymaga przyjęcia pewnych zgrubnych załoŝeń, przy wykorzystaniu danych z prowadzonych budów tego typu i ogólnej wiedzy inŝynierskiej. Do wyliczenia emisji zanieczyszczeń na etapie budowy przyjęto następujące załoŝenia: prace budowlane będą prowadzone jednocześnie na całym odcinku co najmniej przez jeden rok; zakłada się 16 godzinny dzień pracy i 6 dniowy tydzień pracy bez niedziel i świąt państwowych, czyli średnio 24 dni robocze w miesiącu co daje w sumie 4608 godzin/rok; wszystkie maszyny budowlane i pojazdy wyposaŝone są w silniki Diesla i zasilane olejem napędowym. Do przeliczenia objętości paliwa na jednostkę masy przyjęto gęstość oleju napędowego ρ = 0.8 kg/dm 3 ; zawartość siarki w paliwie 50 mg/kg. Wartości wskaźników emisji (tabela poniŝej) przyjęto na podstawie danych dla terenu Polski z roku 2005, dla cięŝkich pojazdów cięŝarowych (Diesla), według "EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook december Group 08 Other Mobile Sources & Machinery". Tabela 7 Wskaźniki emisji substancji, które mogą być uwalniane podczas pracy silników wysokopręŝnych (Diesla) według EMEP/CORINAIR Nazwa substancji Wskaźnik emisji g/kg paliwa Ditlenek azotu 48,8 Tlenek węgla 15,8 Pył zawieszony PM 10 2,29 Ditlenek siarki 0,1 Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 33

35 Przyjęto następujące liczby poszczególnych maszyn budowlanych i kursów pojazdów budowy. Tabela 8 Maszyny robocze i pojazdy budowy (dane orientacyjne) Lp. Rodzaj maszyn Liczba ZuŜycie paliwa maksymalne [l/h] [kg/h] Efektywny czas pracy silnika [%] Efektywne zuŝycie paliwa [kg/h] 1 Koparki *12*0.3=18 2 Spychacze *12*0.3=18 3 Ładowarki *12*0.3=18 3 SpręŜarki *12*0.3=18 4 Dźwigi samojezdne *12*0.3=18 6 Walce drogowe *12*0.2= Agregaty do układania asfaltu Transport samochodowy w tym betonowozy ~10 t *16*0.2=8 50 kursów na godz *12*0.05=30 Łącznie zuŝycie paliwa [kg/h] 140 Emisja maszyn budowlanych i pojazdów budowy jest emisją niezorganizowaną. Maszyny mogą zmieniać miejsce pracy w miarę postępu robót. Dlatego teŝ wyliczoną emisję uśredniono dla całej projektowanej ul. Tysiąclecia. Jako wagę uśredniania przyjęto długości poszczególnych odcinków ulic (emitorów liniowych). Tabela 9 Wyliczenie ogólnej emisji zanieczyszczeń z maszyn i pojazdów budowy Zakres ZuŜycie paliwa [kg/h] Emisja [kg/h] NO 2 CO PM 10 SO 2 Łącznie *) 140 6,832 2,212 0,3206 0,014 Na 1 km 50 2,44 0,79 0,1145 0,005 *) łączna długość odcinków dróg na analizowanej ul. Tysiąclecia wynosi około 2.8 km Budowa układu komunikacyjnego ul. Tysiąclecia, będzie w minimalnym stopniu oddziaływać na stan jakości powietrza i nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poza granicą lokalizacyjną. Biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych naleŝy uznać, Ŝe etap ten nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku. Zalecenia do fazy budowy W okresie budowy źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą maszyny budowlane i środki transportu wykorzystywane przy pracach budowlanych oraz przemieszczane masy ziemne, piasek i cement (unos pyłu). Wielkość emisji substancji gazowych i pyłowych uzaleŝniona będzie od warunków meteorologicznych Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 34

36 i fazy realizacji zadania. Okresowo wymienione emisje o charakterze niezorganizowanym mogą być dokuczliwe, ale biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych naleŝy uznać, Ŝe etap ten nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza na etapie budowy zaleca się: stosować gotowe mieszanki wytwarzane w wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy; drogi dojazdowe utrzymywać w stanie ograniczającym pylenie; materiały sypkie transportować wywrotkami wyposaŝonymi w opończe ograniczające pylenie; minimalizować emisję spalin z maszyn budowlanych i samochodów cięŝarowych poprzez wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym zanieczyszczenie środowiska na etapie budowy mogą być utrudnienia w ruchu powodujące zatory pojazdów, które mogą być przyczyną zwiększonej emisji zanieczyszczeń. Dlatego teŝ waŝnym czynnikiem ograniczającym szkodliwe oddziaływanie na etapie budowy jest takŝe zapewnienie efektywnych dojazdów na tereny budowy. Wyliczenie emisji faza eksploatacji W trakcie eksploatacji drogi powstają zanieczyszczenia komunikacyjne. Budowa ul. Tysiąclecia poprawi warunki ruchowe w Pradze Pn. i Pradze Pd., zwiększy płynność ruchu a przez to zmniejszy lokalne stęŝenia zanieczyszczeń komunikacyjnych na przyległych ulicach lokalnych i dojazdowych. Ruch pojazdów na drogach podlega czasowym zmianom charakterystycznym dla danego odcinka drogi. Konieczność obliczenia stęŝeń średniorocznych oraz częstości przekroczeń z ciągu stęŝeń 1-godzinnych, emitowanych substancji wymaga znajomości czasowych zmian ruchu pojazdów i związanej z ruchem zmiennej emisji. Dla prognozy ruchu na 2030 rok przyjęto wskaźniki emisji dla prędkości 50 km/h opracowane przy pomocy oprogramowania do wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów w celu oceny oddziaływania na środowisko Z. Chłopek, Warszawa, Tabela 10 Współczynniki emisji wg Z. Chłopek Prognoza Substancja Pojazdy lekkie osobowe dostawcze Pojazdy cięŝkie Ditlenek azotu 0, , ,96621 Tlenek węgla 0, ,2219 0,36806 Ditlenek siarki 0, , ,01176 Pył zawieszony 0, , ,02275 Węglowodory 0, , ,51027 Benzen 0, , ,00933 Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 35

37 Emisje z poszczególnych odcinków jezdni uzyskano mnoŝąc maksymalne godzinowe natęŝenia ruchu przez długość odcinka i przez współczynnik emisji jednostkowej. Emisję zanieczyszczeń określono według następującej zaleŝności: E = l k W sk [g/h] gdzie: l droga przejazdu pojazdu [km] k ilość pojazdów [poj./h] W sk wskaźnik emisji [g/km/poj.] Tabela 11 Prognozowane godzinowe potoki ruchu w szczycie porannym na rok 2030 śaba Stalowa Stalowa Radzymińska Odcinek Ogółem pojazdów/h Rodzaj pojazdu Ilość poj./h Radzymińska Kawęczyńska Kawęczyńska Trasa Świętokrzyska Trasa Świętokrzyska śupnicza śupnicza Mińska Mińska Grochowska Osobowe 2670 Dostawcze 340 CięŜarowe 290 Osobowe 3780 Dostawcze 510 CięŜarowe 330 Osobowe 3040 Dostawcze 460 CięŜarowe 270 Osobowe 3090 Dostawcze 480 CięŜarowe 270 Osobowe 3270 Dostawcze 570 CięŜarowe 360 Osobowe 2210 Dostawcze 270 CięŜarowe 220 Osobowe 1920 Dostawcze 310 CięŜarowe 170 Tabela 12 Wyliczenie emisji zanieczyszczeń z poszczególnych odcinków ul. Tysiąclecia Rodzaj pojazdu ilość pojazdów ul. Tysiąclecia na odcinku 11 Listopada - Stalowa długość odcinka [km] 3300 poj./h substancja wskaźnik emisji [g/km/poj.] emisja maksymalna [kg/h] pojazdy lekkie ,799 ditlenek azotu 0, ,18144 tlenek węgla 0, ,32499 ditlenek siarki 0, ,00873 pył zawieszony 0, ,00646 Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 36

38 dostawcze 340 pojazdy cięŝkie 290 Suma emisji ze wszystkich rodzajów pojazdów dla danego odcinka drogi Rodzaj pojazdu pojazdy lekkie ilość pojazdów 3780 dostawcze 510 węglowodory 0, ,06944 benzen 0, ,00354 ditlenek azotu 0, ,06739 tlenek węgla 0,2219 0,06028 ditlenek siarki 0, ,00133 pył zawieszony 0, ,00434 węglowodory 0, ,00787 benzen 0, ,00019 ditlenek azotu 0, ,22388 tlenek węgla 0, ,08528 ditlenek siarki 0, ,00272 pył zawieszony 0, ,00527 węglowodory 0, ,11823 benzen 0, ,00216 odcinek ul. Stalowa - ul. Radzymińska długość odcinka [km] 0, poj./h substancja ditlenek azotu 0,47271 tlenek węgla 1,47055 ditlenek siarki 0,01278 pył zawieszony 0,01607 węglowodory 0,19554 benzen 0,00589 wskaźnik emisji [g/km/poj.] emisja maksymalna [kg/h] ditlenek azotu 0, ,2125 tlenek węgla 0, ,55184 ditlenek siarki 0, ,01022 pył zawieszony 0, ,00757 węglowodory 0, ,08133 benzen 0, ,00415 ditlenek azotu 0, ,08363 tlenek węgla 0,2219 0,0748 ditlenek siarki 0, ,00165 pył zawieszony 0, ,00538 węglowodory 0, ,00977 benzen 0, ,00024 Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 37

39 pojazdy cięŝkie 330 Suma emisji ze wszystkich rodzajów pojazdów dla danego odcinka drogi Rodzaj pojazdu pojazdy lekkie ilość pojazdów 3040 dostawcze 460 pojazdy cięŝkie 270 ditlenek azotu 0, ,21076 tlenek węgla 0, ,08028 ditlenek siarki 0, ,00257 pył zawieszony 0, ,00496 węglowodory 0, ,11131 benzen 0, ,00204 odcinek ul. Radzymińska - ul. Kawęczyńska długość odcinka [km] 0, poj./h substancja Suma emisji ze wszystkich rodzajów pojazdów dla danego odcinka drogi ditlenek azotu 0,50689 tlenek węgla 1,70692 ditlenek siarki 0,01444 pył zawieszony 0,01791 węglowodory 0,20241 benzen 0,00643 wskaźnik emisji [g/km/poj.] emisja maksymalna [kg/h] ditlenek azotu 0, ,05145 tlenek węgla 0, ,37573 ditlenek siarki 0, ,00247 pył zawieszony 0, ,00183 węglowodory 0, ,01969 benzen 0, ,001 ditlenek azotu 0, ,02271 tlenek węgla 0,2219 0,02031 ditlenek siarki 0, ,00045 pył zawieszony 0, ,00146 węglowodory 0, ,00265 benzen 0, ,00006 ditlenek azotu 0, ,05191 tlenek węgla 0, ,01978 ditlenek siarki 0, ,00063 pył zawieszony 0, ,00122 węglowodory 0, ,02742 benzen 0, ,0005 ditlenek azotu 0,12607 tlenek węgla 0,41582 Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 38

40 ditlenek siarki 0,00355 pył zawieszony 0,00451 Rodzaj pojazdu pojazdy lekkie ilość pojazdów 3090 dostawcze 480 pojazdy cięŝkie 270 odcinek ul. Kawęczyńska -Trasa Świętokrzyska długość odcinka [km] 0, poj./h substancja Suma emisji ze wszystkich rodzajów pojazdów dla danego odcinka drogi Rodzaj pojazdu ilość pojazdów węglowodory 0,04976 Benzen 0,00156 wskaźnik emisji [g/km/poj.] emisja maksymalna [kg/h] ditlenek azotu 0, ,06334 tlenek węgla 0, ,46252 ditlenek siarki 0, ,00305 pył zawieszony 0, ,00226 węglowodory 0, ,02424 benzen 0, ,00124 ditlenek azotu 0, ,0287 tlenek węgla 0,2219 0,02567 ditlenek siarki 0, ,00056 pył zawieszony 0, ,00185 węglowodory 0, ,00335 benzen 0, ,00008 ditlenek azotu 0, ,06287 tlenek węgla 0, ,02395 ditlenek siarki 0, ,00077 pył zawieszony 0, ,00148 węglowodory 0, ,0332 benzen 0, ,00061 odcinek Trasa Świętokrzyska - ul. śupnicza długość odcinka 4200 poj./h substancja ditlenek azotu 0,15491 tlenek węgla 0,51214 ditlenek siarki 0,00438 pył zawieszony 0,00559 węglowodory 0,06079 benzen 0,00193 wskaźnik emisji emisja maksymalna Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 39

41 pojazdy lekkie 3270 dostawcze 570 pojazdy cięŝkie 360 [km] [g/km/poj.] [kg/h] 0,5 Suma emisji ze wszystkich rodzajów pojazdów dla danego odcinka drogi Rodzaj pojazdu pojazdy lekkie ilość pojazdów 2210 dostawcze 270 długość odcinka [km] 0,257 ditlenek azotu 0, ,13906 tlenek węgla 0, ,01548 ditlenek siarki 0, ,00669 pył zawieszony 0, ,00495 węglowodory 0, ,05322 benzen 0, ,00271 ditlenek azotu 0, ,0707 tlenek węgla 0,2219 0,06324 ditlenek siarki 0, ,00139 pył zawieszony 0, ,00455 węglowodory 0, ,00826 benzen 0, ,0002 ditlenek azotu 0, ,17392 tlenek węgla 0, ,06625 ditlenek siarki 0, ,00212 pył zawieszony 0, ,0041 węglowodory 0, ,09185 benzen 0, ,00168 odcinek ul. śupnicza - ul. Mińska 2700 poj./h substancja ditlenek azotu 0,38368 tlenek węgla 1,14497 ditlenek siarki 0,0102 pył zawieszony 0,0136 węglowodory 0,15333 Benzen 0,00459 wskaźnik emisji [g/km/poj.] emisja maksymalna [kg/h] ditlenek azotu 0, ,04831 tlenek węgla 0, ,35276 ditlenek siarki 0, ,00232 pył zawieszony 0, ,00172 węglowodory 0, ,01849 benzen 0, ,00094 ditlenek azotu 0, ,01721 Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 40

42 pojazdy cięŝkie 220 Suma emisji ze wszystkich rodzajów pojazdów dla danego odcinka drogi Rodzaj pojazdu pojazdy lekkie ilość pojazdów 1920 dostawcze 310 pojazdy cięŝkie 170 tlenek węgla 0,2219 0,0154 ditlenek siarki 0, ,00034 pył zawieszony 0, ,00111 węglowodory 0, ,00201 benzen 0, ,00005 ditlenek azotu 0, ,05463 tlenek węgla 0, ,02081 ditlenek siarki 0, ,00066 pył zawieszony 0, ,00129 węglowodory 0, ,02885 benzen 0, ,00053 odcinek ul. Mińska - ul. Grochowska długość odcinka [km] 0, poj./h substancja ditlenek azotu 0,12015 tlenek węgla 0,38897 ditlenek siarki 0,00332 pył zawieszony 0,00412 węglowodory 0,04935 Benzen 0,00152 wskaźnik emisji [g/km/poj.] emisja maksymalna [kg/h] ditlenek azotu 0, ,02335 tlenek węgla 0, ,17053 ditlenek siarki 0, ,00112 pył zawieszony 0, ,00083 węglowodory 0, ,00894 benzen 0, ,00007 ditlenek azotu 0, ,011 tlenek węgla 0,2219 0,00984 ditlenek siarki 0, ,00022 pył zawieszony 0, ,00071 węglowodory 0, ,00128 benzen 0, ,00003 ditlenek azotu 0, ,02349 tlenek węgla 0, ,00895 ditlenek siarki 0, ,00029 Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 41

43 pył zawieszony 0, ,00055 węglowodory 0, ,0124 benzen 0, ,00023 ditlenek azotu 0,05784 tlenek węgla 0,18932 Suma emisji ze wszystkich rodzajów pojazdów dla danego odcinka drogi ditlenek siarki 0,00163 pył zawieszony 0,00209 węglowodory 0,02262 Benzen 0, Emisje hałasu Wyliczenie emisji faza budowy W trakcie realizacji inwestycji emisje hałasu i oddziaływanie na klimat akustyczny związane będą z transportem materiałów budowlanych samochodami cięŝarowymi oraz pracą cięŝkiego sprzętu budowlanego koparek, spychaczy, ładowarek, walców itp. Urządzenia te stanowią źródła hałasu o znacznych poziomach mocy akustycznej. Wielkość emisji, a co za tym idzie zasięgi niekorzystnego oddziaływania zaleŝeć będą od rodzaju wykorzystywanego sprzętu budowlanego i jego stanu technicznego, sposobu prowadzenia robót i fazy realizacji budowy. Uzyskanie tego rodzaju szczegółowych informacji na obecnym etapie zaawansowania projektu nie jest moŝliwe. W celu oszacowania wielkości emisji hałasu i wpływu fazy budowy na klimat akustyczny załoŝono pracę sprzętu budowlanego wg poniŝszej specyfikacji: Lp. Rodzaj urządzenia Ilość sztuk RównowaŜny poziom mocy akustycznej A dla 1 urządzenia L AWeq [db] Efektywn y czas pracy [%] RównowaŜny poziom mocy akustycznej A dla danej ilości sztuk przy uwzględnieniu efektywnego czasu pracy L AWeq [db] 1 Koparki ,8 2 Spycharki kołowe ,8 3 Ładowarki kołowe ,8 4 SpręŜarki ,8 5 Dźwigi samojezdne ,8 6 Walce drogowe ,0 7 Agregaty do układania asfaltu 8 Samochody cięŝarowe 1 50 kursów/ h , ,0 Suma L AWeq 116,3 Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 42

44 Przy obliczaniu emisji hałasu przyjęto następujące załoŝenia: Prace prowadzone będą tylko w godzinach dziennych (7:00-18:00); Parametry akustyczne maszyn budowlanych określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń uŝywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 32, poz. 223); Czas przebywania samochodu cięŝarowego na placu budowy podczas jednego kursu 15 minut. Do obliczenia emisji z placu budowy wykorzystano następujące wzory: RównowaŜny poziom mocy akustycznej A dla danej ilości sztuk sprzętu budowlanego przy uwzględnieniu efektywnego czasu pracy L AWeq = 10 lg 0,1 L ( t n 10 AW ) t ef efektywny czas pracy urządzenia [%] n liczba urządzeń danego typu [-] L AW poziom mocy akustycznej urządzenia danego typu [db] ef RównowaŜny poziom mocy akustycznej A przy uwzględnieniu efektywnego czasu pracy dla samochodów cięŝarowych L AWeq n ti = 10 lg 10 T 0,1 LAW n liczba kursów samochodów cięŝarowych w dniu roboczym [-] t i czas trwania jednego kursu [15 min = 0,25 h] T ilość godzin w dniu roboczym [11 h] L AW poziom mocy akustycznej samochodu cięŝarowego (wywrotki) [db] Przyjmując załoŝenie, Ŝe prace budowlane prowadzone będą na odcinku 1 km i Ŝe emisja hałasu rozkładać się będzie równomiernie, zasięg izolinii hałasu L Aeq = 55 db w terenie otwartym (bez ekranowania) wynosił będzie około 160 m od projektowanej osi jezdni. Teren prac, a co za tym idzie i hałas zgodnie ze specyfikacją realizacji inwestycji będzie się przesuwał wraz z kilometraŝem budowanej drogi i jej obiektów. Wyliczenie emisji faza eksploatacji Obliczenia emisji hałasu na etapie eksploatacji planowanej ulicy Tysiąclecia wykonano na podstawie prognozowanych natęŝeń ruchu w godzinie szczytu dla roku Przy obliczeniu emisji hałasu z ruchu pojazdów przyjęto następujące załoŝenia: NatęŜenia ruchu w godzinie szczytu wynosić będą 10% całkowitego ruchu dobowego; Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 43

45 W ciągu 16 godzin dnia odbywać się będzie 90% całego ruchu dobowego; W ciągu 8 godzin nocy odbywać się będzie 10 % całego ruchu dobowego. Tabela 13 Zestawienie natęŝeń ruchu do obliczeń emisji hałasu Lp. Odcinek ul. Tysiąclecia Długość [km] Godzina szczytu [pojazdy/h] Pojazdy lekkie Pojazdy cięŝkie NatęŜenie dobowe [pojazdy/dobę] Pojazdy lekkie Pojazdy cięŝkie Pora dzienna 6:00-22:00 [pojazdy/h] Pojazdy lekkie Pojazdy cięŝkie Pora nocna 22:00-6:00 [pojazdy/h] Pojazdy lekkie Pojazdy cięŝkie 1 śaba-stalowa 0, Stalowa- Radzymińska Radzymińska- Kawęczyńska Kawęczyńska-Trasa Świętokrzyska Trasa Świętokrzyska - śupnicza 0, , , , śupnicza - Mińska 0, Mińska-Grochowska 0, Obliczenia emisji hałasu wykonano za pomocą programu komputerowego IMMI 6.3. firmy Wolfel, zgodnie z metodyką zalecaną przez Dyrektywę 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady do obliczeń hałasu komunikacyjnego francuską krajową metodą obliczeń NMPB-Routes 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), określoną w Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6 i francuskiej normie XPS W odniesieniu do danych wejściowych dotyczących emisji, te dokumenty odsyłają do Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR Do obliczeń przyjęto prędkość samochodów v = 50 km/h. Dla podanych w tabeli natęŝeń ruchu dla pory dziennej i nocnej obliczono zasięgi oddziaływania hałasu komunikacyjnego w terenie otwartym (bez ekranowania) i bez zabezpieczeń akustycznych. Wynoszą one odpowiednio: Dla pory dziennej: Maksymalny zasięg izolinii L Aeq = 65 db około 70 m od granicy jezdni; Maksymalny zasięg izolinii L Aeq = 60 db około 180 m od granicy jezdni; Maksymalny zasięg izolinii L Aeq = 55 db około 380 m od granicy jezdni. Dla pory nocnej: Maksymalny zasięg izolinii L Aeq = 55 db około 150 m od granicy jezdni; Maksymalny zasięg izolinii L Aeq = 50 db około 350 m od granicy jezdni. W warunkach środowiska zurbanizowanego uciąŝliwość hałasu komunikacyjnego jest praktycznie niemoŝliwa do całkowitego wyeliminowania. Dotyczy to w szczególności terenów zlokalizowanych w pobliŝu głównych ulic miast, arterii międzydzielnicowych oraz dróg tranzytowych. W budynkach zlokalizowanych na Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 44

46 terenach naraŝonych na ponadnormatywny hałas przegrody budowlane powinny być wykonane z materiałów o odpowiedniej izolacyjności akustycznej w szczególności dotyczy to właściwego doboru okien wychodzących na stronę ulicy. Hałas zewnętrzny przenikający do pomieszczeń mieszkalnych w tych budynkach nie powinien przekroczyć wartości dopuszczalnych określonych w PN 87/B-02151/02: Akustyka Budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Poziomy te dla pomieszczeń mieszkalnych wynoszą dla pory dnia L Aeq,T=8h =40 db a w porze nocy L Aeq,T=0.5h =30 db. 10 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko Budowa ul. Tysiąclecia zlokalizowanej w Warszawie, nie jest w rozumieniu zapisów Konwencji EKG ONZ o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w Kontekście Transgranicznym (Konwencja z Espoo ratyfikowana przez RP i ogłoszona w Dz. U. z 1999 r. nr 96, poz. 1110) przedsięwzięciem którego realizacja będzie powodowała oddziaływanie transgraniczne. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 45

47 11 Obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia Projektowana inwestycja połoŝona jest poza obszarami podlegającymi ochronie przyrody. W dalszym otoczeniu trasy, w odległości ponad 2 km znajdują się: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Środkowej Wisły (rys. 4), Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (rys. 5). Ponadto, w odległości powyŝej 3 km, występują następujące obiekty przyrodnicze podlegające ochronie: Rezerwat Olszynka Grochowska ok. 4km, rezerwat leśny Kawęczyn ok. 5,5km, rezerwat leśny im. Jana III Sobieskiego ok. 7km, zespół przyrodniczo krajobrazowy Zakole Wawerskie - ok.3,5km, Mazowiecki Park Krajobrazowy ok. 7km. W promieniu 3 km od planowanej inwestycji znajduje się 5 pomników przyrody. NajbliŜej połoŝony (ok.500 m) jest pomnik nr rej. woj. 1378, buk pospolity odm. purpurowa (Fagus silvatica Atropurpurea ), w dzielnicy Praga Południe, na terenie Parku Skaryszewskiego. PołoŜenie na terenie parku wyklucza negatywne oddziaływanie projektowanej ulicy na ten obiekt. Wymienione powyŝej obszary i obiekty przyrodnicze podlegające ochronie nie znajdują się w zasięgu znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Tysiąclecia Obszary sieci Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY PLB Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB Dolina Środkowej Wisły utworzono na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). Obecnie obszar ten funkcjonuje na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275). Obszar Dolina Środkowej Wisły został zgłoszony Komisji Europejskiej jako waŝna ostoja ptaków, zwłaszcza wodno błotnych, umieszczona na liście ostoi o znaczeniu międzynarodowym (ostoja E46), przez BirdLife International/European Bird Census Council (Heath i Evans 2000). Znaczenie obszaru podkreśla fakt pełnienia funkcji korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym i włączenie go do krajowej sieci ekologicznej ECONET Polska. Zgodnie z art. 28 i 29 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z poź. zm.) zasady ochrony obszaru Natura 2000 ustala się w planie zadań ochronnych lub planie ochrony tego obszaru. Do chwili obecnej dla OSO Dolina Środkowej Wisły nie ma zatwierdzonego i obowiązującego planu zadań ochronnych lub planu ochrony. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 46

48 Całkowita powierzchnia obszaru Dolina Środkowej Wisły, pomiędzy Puławami a Płockiem, wynosi 30848,71 ha, w obrębie miasta stołecznego Warszawy znajduje się 8% tej powierzchni. Środkowy bieg Wisły jest obszarem o bogatej awifaunie, gdyŝ gnieździ się tutaj około 160 gatunków ptaków tj. ok. 70% wszystkich gatunków lęgowych w Polsce (Chylarecki 2003). Cel i przedmiot ochrony Podstawą wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły było występowanie tutaj przynajmniej 23 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG) oraz 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Łącznie, stwierdzono występowanie gatunków wodno błotnych. Dla wielu z tych gatunków, zwłaszcza ptaków związanych z dolinami rzecznymi oraz terenami podmokłymi, środkowy bieg Wisły jest najwaŝniejszym krajowym lęgowiskiem. W okresie lęgowym obszar zasiedla, co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: brodziec piskliwy, krwawodziób, mewa czarnogłowa, mewa pospolita, ostrygojad (PCK), płaskonos, podgorzałka (PCK), podróŝniczek (PCK), rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, sieweczka obroŝna (PCK), sieweczka rzeczna (PCK), śmieszka, zimorodek; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bocian czarny, czajka i rycyk. Według danych zamieszczonych w Standardowym Formularzu Danych PLB140004, w okresie wędrówek, licznie występuje bocian czarny (do 245 osobników). W okresie zimy występuje, co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego czapli siwej i krzyŝówki; licznie zimuje tutaj gągoł i bielaczek; ptaki wodno-błotne zimują w koncentracjach powyŝej 20 tys. osobników. Spośród gatunków ptaków, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej w obrębie ostoi Dolina Środkowej Wisły występują : 1. (kod:a022) - Ixobrychus minutus bączek 2. (kod:a030) - Ciconia nigra bocian czarny 3. (kod:a060) - Aythya nyroca podgorzałka 4. (kod:a068) - Mergus albellus bielaczek 5. (kod:a075) - Haliaeetus albicilla bielik 6. (kod:a081) - Circus aeruginosus błotniak stawowy 7. (kod:a122) - Crex crex derkacz 8. (kod:a133) - Burhinus oedicnemus kulon 9. (kod:a170) - Phalaropus lobatus płatkonóg szydłodzioby 10. (kod:a176) - Larus melanocephalus mewa czarnogłowa 11. (kod:a177) - Larus minutus mewa mała 12. (kod:a190) - Sterna caspia rybitwa wielkodzioba 13. (kod:a193) - Sterna hirundo rybitwa rzeczna 14. (kod:a195) - Sterna albifrons rybitwa białoczelna 15. (kod:a197) - Chlidonias niger rybitwa czarna 16. (kod:a229) - Alcedo atthis zimorodek 17. (kod:a236) - Dryocopus martius dzięcioł czarny 18. (kod:a238) - Dendrocopos medius dzięcioł średni Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 47

49 19. (kod:a255) - Anthus campestris świergotek polny 20. (kod:a272) - Luscinia svecica podróŝniczek 21. (kod:a307) - Sylvia nisoria jarzębatka 22. (kod:a320) - Ficedula parva muchołówka mała 23. (kod:a338) - Lanius collurio gąsiorek. Ponadto na obszarze ostoi występują gatunki o wysokim statusie ochronnym tj. umieszczone w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG). Przedstawicielami fauny są : ryby kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus (kod:1124) i róŝanka Rhodeus sericeus amarus (kod:1134), płazy traszka grzebieniasta Triturus cristatus (kod:1166) i kumak nizinny Bombina bombina (kod:1188) oraz ssaki bóbr europejski Castor fiber (kod:1337) i wydra Lutra lutra (kod:1355). Z gatunków flory wymienia się storczyka lipiennika Loesela Liparis loeselii (kod:1903). Z punktu widzenia innych waŝnych gatunków zwierząt i roślin w granicach Środkowej Doliny Wisły wymienia się występowanie 18 gatunków roślin objętych ochroną na poziomie krajowym, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764). Są to: Botrychium multifidum podejźrzon rutolistny, Dactylorhiza maculata kukułka plamista, Dactylorhiza sambucina kukułka bzowa, Daphne cneorum wawrzynek główkowy, Dianthus superbus goździk pyszny, Epipactis palustris kruszczyk błotny, Gentiana pneumonanthe goryczka wąskolistna, Herminium monorchis miodokwiat krzyŝowy, Iris sibirica kosaciec syberyjski, Lycopodiella inundata widłaczek torfowy, Ophioglossum azoricum nasięźrzał azorski, Orchis militaris storczyk kukawka, Orchis ustulata storczyk drobnokwiatowy, Pedicularis sceptrum-carolinum gnidosz królewski, Rosa gallica róŝa francuska, Salvinia natans salwinia pływająca, Trapa natans kotewka orzech wodny, Viola epipsila fiołek torfowy. ZagroŜenia W Standardowym Formularzu Danych PLB Dolina Środkowej Wisły, wśród czynników, mogących stanowić zagroŝenie dla celów ochrony tej ostoi wymienia się : regulacja koryta rzeki, a w szczególności długoterminowe plany jej kaskadyzacji; zanieczyszczenie wód; niszczenie lasów nadrzecznych i łącząca się z tym faktem potencjalna utrata siedlisk gatunków ptaków z nimi związanych; płoszenie ptaków w okresie lęgowym. Z zagroŝeń lokalnych wymienia się : kłusownictwo rybackie; palenie ognisk i poŝary łąk; penetrację przez wędkarzy wysp w okresie lęgowym ptaków; wycinanie przez miejscową ludność drzew (głównie w międzywalu). Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 48

50 Rysunek 4 PołoŜenia ul. Tysiąclecia w stosunku do obszaru Natura Dolina Środkowej Wisły. Orientacyjny przebieg ul. Tysiąclecia zaznaczono kolorem fioletowym. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 49

51 11.2 Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK) Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzono na mocy Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia r. (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 43 z dnia r., poz. 149 z póź. zm.). Obecnie funkcjonuje na mocy Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia całkowita tego obszaru wynosi ,1 ha. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w celu ochrony terenów o zróŝnicowanych i wartościowych ekosystemach, równieŝ ze względu na moŝliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. WOChK jest systemem powiązanych przestrzennie terenów, związanych z przebiegiem przecinających aglomerację dolin rzecznych Wisły i Narwi wraz z dopływami oraz towarzyszącymi im kompleksami lasów które pełnią takŝe funkcje korytarzy ekologicznych. Na terenie miasta stołecznego Warszawa WOChK przebiega w granicach dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Śródmieście, Ursynów, Wawer, Wilanów, Wesoła. Mając na uwadze zróŝnicowanie jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych, na terenie Obszaru wyróŝnia się następujące strefy: 1) Strefę szczególnej ochrony ekologicznej obejmującą tereny, które decydują o potencjale biotycznym obszarów oraz o istotnym znaczeniu dla migracji zwierząt, roślin i grzybów. 2) Strefę ochrony urbanistycznej obejmującej wybrane tereny miast i wsi oraz grunty o wzmoŝonym naporze urbanizacyjnym, posiadające szczególne wartości przyrodnicze. 3) Strefę zwykłą obejmującą pozostałe tereny. Dla poszczególnych stref określono zakazy, a takŝe ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych, lądowych i wodnych. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 50

52 Rysunek 5 PołoŜenie ul. Tysiąclecia w stosunku do WOChK. Orientacyjny przebieg ul. Tysiąclecia zaznaczono kolorem fioletowym Transprojekt Gdański Sp. z o. o.; Proeko CDM Sp. z o.o. 51

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dodatkowej analizy wariantów Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnic Praga Północ i Praga Południe w Warszawie. W Koncepcji Budowa ul. Tysiąclecia zaprojektowano

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. ŚW. WINCENTEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

PRZEBUDOWA UL. ŚW. WINCENTEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Wizualizacja skrzyŝowania ul. Św. Wincentego z ul. Kołową i Obwodową Wizualizacja ul. Św. Wincentego w rejonie Cmentarza Bródnowskiego Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Bardziej szczegółowo

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Planowany węzeł z ul. Solidarności/Radzymińską Planowany węzeł z Trasą Świętokrzyską Usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie na terenie dzielnic:

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA śaba. Budowa węzła śaba ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO. Plan sytuacyjny węzeła śaba. Usytuowanie przedsięwzięcia

BUDOWA WĘZŁA śaba. Budowa węzła śaba ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO. Plan sytuacyjny węzeła śaba. Usytuowanie przedsięwzięcia Budowa węzła śaba uwzględniającego konieczność przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego w okolicach Ronda śaba w związku z planowaną budową ul. Tysiąclecia i Obwodnicy Śródmiejskiej w Warszawie ETAP

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM KOMUNIKACYJNE REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK

STUDIUM KOMUNIKACYJNE REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK Raport końcowy Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Drogownictwa i Komunikacji 00-382 Warszawa, ul. Solec 48

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Warszawa 28-06 06-2006 KONSULTACJE SPOŁECZNE Budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa zad. III droga krajowa nr 8 INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Zarząd Dróg Miejskich TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. PLANOWANY

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część opisowa. Część rysunkowa. Opis techniczny. Orientacja. Plan sytuacyjny skala 1:500. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50

Spis treści. Część opisowa. Część rysunkowa. Opis techniczny. Orientacja. Plan sytuacyjny skala 1:500. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 Spis treści Część opisowa. Opis techniczny Część rysunkowa. Orientacja Plan sytuacyjny skala 1:500 Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Mapa zasadnicza w skali 1:500 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą:

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2804 L Modliborzyce BłaŜek w lokalizacji od km 3+410 do km 5+728 od km 3+400,00 do km 5+575,00

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Budowa ul. Tysiąclecia str. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Koncepcja budowy ul. Tysiąclecia Tom I Tom II Część drogowa 1. Część opisowa 2. Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia 3. Część rysunkowa 3.1 1

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, Łódź

INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, Łódź Weryfikacja koncepcji wariantowych przebiegów ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD UL.1-GO MAJA DO UL.KOKOTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z DWOMA WĘZŁAMI DWUPOZIOMOWYMI - ETAP II - SPIS TREŚCI

BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD UL.1-GO MAJA DO UL.KOKOTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z DWOMA WĘZŁAMI DWUPOZIOMOWYMI - ETAP II - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 3 2. Podstawa opracowania 3 3. Opis stanu istniejącego 4 4. Opis stanu projektowanego 4 4.1. ZałoŜenia ogólne 4 4.2. Trasa N-S 4 4.3. Ulica Kokota 5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1. Warunki techniczne projektowania przebudowy ul. Gdańskiej w Puławach (pismo Zarządu Dróg Miejskich w Puławach nr ZDM.400.16.2014.TG z dnia 28.03.2014 r.) 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5 Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. o planowanym przedsięwzięciu: rozdz.2.art.3 ust.1.5 przebudowa drogi powiatowej nr3465p- ulica Opałki i 3477Pulica Składowa w Kole 1.Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI PROBUD S.C SIERPC, UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 33 PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI PROBUD S.C SIERPC, UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 33 PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI PROBUD S.C. 09-200 SIERPC, UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 33 Zamawiający: PROJEKT BUDOWLANY URZĄD MIASTA I GMINY W śurominie 09-300 śuromin Plac Piłsudskiego 3 Tytuł opracowania: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane techniczne projektowanej drogi 4. Opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2 Przebieg Trasy Olszynki Grochowskiej

1 Wprowadzenie. 2 Przebieg Trasy Olszynki Grochowskiej 1 Wprowadzenie 1.1 Opracowanie wykonane zostało na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy Biura Drogownictwa i Komunikacji zgodnie z Umową nr BD/B/I-2-5/B/U-16/08 z dnia 2 czerwca 2008. 1.2 Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr R w km ul. Kossaka w Kolbuszowej

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr R w km ul. Kossaka w Kolbuszowej Inwestor: GMINA KOLBUSZOWA ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 104008R w km 0+000 0+199 ul. Kossaka w Kolbuszowej Na działkach:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap VI budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 29 września 2015 r.

Szczecin, 29 września 2015 r. KONSULTACJE SPOŁECZNE CZĘŚĆ DRUGA Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap VI budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

T E C H N I C Z N Y. do projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żrekie. Projekt opracowano na zlecenie Inwestora Gminy Kramsk

T E C H N I C Z N Y. do projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żrekie. Projekt opracowano na zlecenie Inwestora Gminy Kramsk O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żrekie 1. Dane ogólne 1.1.Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żrekie 1.2.Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

T R A N S P R O J E K T

T R A N S P R O J E K T T R A N S P R O J E K T G D A Ń S K I spółka z o.o. TRANSPROJEKT Gdański 80-254 GDAŃSK, ul. Partyzantów 72 A tel: (058) 341 40 38, fax: (058) 341 30 65 sekretariat: (058) 345 42 37 e-mail: biuro@transprojekt.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY BIAŁEJ RAWSKIEJ

OPRACOWYWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY BIAŁEJ RAWSKIEJ OPRACOWYWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY BIAŁEJ RAWSKIEJ w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka granica województwa

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEREN LOKALIZACJI... - 3-2. BUDYNKI ISTNIEJĄCE... - 4-3. ZIELEŃ... - 4-4. INFRASTRUKTURA... - 4-5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY... - 4-5.1.1. STAN TYMCZASOWY... - 4-5.1.2. STAN DOCELOWY...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa 1. Cel opracowania 2. Podstawa prawna 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z dnia r.

Protokół nr 4 z dnia r. Protokół nr 4 z dnia 09.07.2009r. z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Spotkanie poprowadził przewodniczący Komisji. 1/

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA

Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wstęp...3 1.1. Przedmiot i cel opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 1.3. Dane ogólne...3 1.4. Zakres opracowania...4 1.5. Materiały wyjściowe do opracowania projektu...4

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany (wykonawczy)

Projekt budowlany (wykonawczy) Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka 15 lat, 2001-2016 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25 Tel. 607 335 657, 505 281 941 ppidkasalka@gmail.com Inwestor: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Załącznik nr 2 do decyzji nr GK.IV.7624/31/09 z dnia 15.12.2009 r. Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 200r r. ustawy o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

M I A S T O P R O J E K T Ł Ę C Z YC A

M I A S T O P R O J E K T Ł Ę C Z YC A M I A S T O P R O J E K T Ł Ę C Z YC A 99-100 ŁĘCZYCA TEL. 693-449-277 NIP: 775-242-30-72 UL. DWORCOWA 5D/7 FAX 0-24/ 721-29-08 REGON: 473258806 P K O I N T E L I G O 5 0 1 0 2 0 5 5 5 8 1 1 1 1 1 7 5

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa:

SPIS TREŚCI I Część opisowa: SPIS TREŚCI I Część opisowa: 1. Istniejący układ komunikacyjny... 2 1.1 Układ drogowy... 2 1.2 Skrzyżowania z liniami kolejowymi... 2 2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane... 2 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM Zał. nr 4 Propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR. 003701F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Planowane przedsięwzięcie to inwestycja drogowa polegająca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W W MIEJSCOWOŚCI WYSZKÓW UL. ZAKRĘZIE

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W W MIEJSCOWOŚCI WYSZKÓW UL. ZAKRĘZIE WYKONAWCA: Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów PROJEKT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W W MIEJSCOWOŚCI WYSZKÓW UL. ZAKRĘZIE LOKALIZACJA: Działki:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA 52 OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA przebudowy drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy budynkach mieszkalnych osiedle Leśne oraz budowa chodnika w pasie technicznym drogi ulicy Sportowej (droga krajowa

Bardziej szczegółowo

Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis wraz z przebudową ul. Augustówka w Warszawie

Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis wraz z przebudową ul. Augustówka w Warszawie Warszawa Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis wraz z przebudową ul. Augustówka w Warszawie Konsultacje społeczne 3 kwietnia 2008 r. 7 kwietnia 2008 r. BUDOWA UL. CZERNIAKOWSKIEJ BIS WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. AUGUSTÓWKA

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Oświadczenia 2. Zawartość opracowania z opisem technicznym 3. Bioz 4. Charakterystyka ekologiczna 5. Uprawnienia projektanta - kserokopia 6. Uprawnienia sprawdzającego- kserokopia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ 1 Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU 2 BUDYNKU MIESZKALNEGO KOMUNALNO-SOCJALNEGO Dom nad Rozchodnikiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji w planach miejscowych. Katowice, dnia 25 września 2018 r.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji w planach miejscowych. Katowice, dnia 25 września 2018 r. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji w planach miejscowych Katowice, dnia 25 września 2018 r. Etap wstępny analiza stanu istniejącego inwentaryzacja i określenie potrzeb 1) istniejąca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA Opis techniczny. Spis treści:

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA Opis techniczny. Spis treści: Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot umowy. 3. Przedmiot i zakres opracowania. 4. Stan projektowany. 5. Uwagi B. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA 1. Przepisy związane. 2. Spis uprawnień

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego Opis "Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH ADRES SIEDZIBY: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ TEL./FAX.(0-56) 4653194 NIP: 876-15-14-389 INZDRÓG s.c. ADRES SIEDZIBY: UL. DYWIZJONU 303 1/21

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 00 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny ; skala 1:5000 2. Projekt zagospodarowania terenu ; skala 1:500 Rys. nr 1 3. Przekrój normalny ; skala 1:50 - Rys. nr 2 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km.133.044

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: ORIENTACJA PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. rys. nr 1. rys. nr 2 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI

SPIS ZAWARTOŚCI: ORIENTACJA PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. rys. nr 1. rys. nr 2 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI ORIENTACJA rys. nr 1 rys. nr 2 PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: wytyczne Inwestora

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo Usługowa PLANPROF inż. Michał Kubiński Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: mobile:

Firma Projektowo Usługowa PLANPROF inż. Michał Kubiński Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: mobile: inż. Michał Kubiński 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: 638-112-87-04 mobile: 500 017 959 e-mail: biuro.planprof@wp.pl www.planprof.wwwi.pl inż. Michał Kubiński 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

D E C Y Z J A. Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Środa, 18 lipca 2018 NPOŚ 7624/2/2009 Szczawnica, dnia 13.08.2009r. Znak : NPOŚ 7624/2/2009 D E C Y Z J A Na podstawie art. 75, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAWIERAJĄCE WSTĘPNE DANE O WPŁYWIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAWIERAJĄCE WSTĘPNE DANE O WPŁYWIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAWIERAJĄCE WSTĘPNE DANE O WPŁYWIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO BUDOWA ULICY MIODOWEJ W ŚWIECIU NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. LASKOWICKIEJ (DROGA WOJEWÓDZKA NR

Bardziej szczegółowo

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul.

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul. 1 OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 I. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt opracowano w oparciu o : Umowa z Gminą MASŁÓW. Mapę geodezyjną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD OSIEDLE

ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD OSIEDLE OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD Śródmiejskie osiedle mieszkaniowo - usługowe z przewagą zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności, z programem usług typowym dla obszarów centralnych duŝych miast. Osiedle

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013)

Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c. 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541 Inwestor : STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE Tytuł Projektu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Opis techniczny BRANŻA DROGOWA: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejące zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pt: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pt: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pt: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku ZAŁĄCZNIK 8.6 WYNIKI OBLICZEŃ ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW ZUOK

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Wstęp Zakres opracowania Podstawa opracowania 2. 2 Stan istniejący Istniejące zagospodarowanie 2

Spis treści. 1 Wstęp Zakres opracowania Podstawa opracowania 2. 2 Stan istniejący Istniejące zagospodarowanie 2 Spis treści 1 Wstęp 2 1.1 Zakres opracowania 2 1.2 Podstawa opracowania 2 2 Stan istniejący 2 2.1 Istniejące zagospodarowanie 2 2.2 Charakterystyka istniejącego ruchu 2 2.3 Istniejące oznakowanie 3 3 Stan

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu:

Spis zawartości projektu: Spis zawartości projektu: - Decyzja nr 18/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2 7 - Decyzja środowiskowa str. - 8 15 - Uzgodnienia str. 16 22 - Opis techniczny str. 23 25 -Zestawienie

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y REMONT ULICY HIEROGLIF W WARSZAWIE INWESTOR : Urząd Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy ul. śeromskiego 29 01-882 Warszawa Warszawa, lipiec 2010 r. Sporządził: mgr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA e-mail: biuro@roads-biura.pl www.roads-biura.pl ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania UZGODNIENIA I OPINIE 1. Zatwierdzenie projektu z zarządcą drogi CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

Trasy Olszynki Grochowskiej

Trasy Olszynki Grochowskiej Koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską wraz z analizą możliwości zlokalizowania w tym rejonie pętli tramwajowo-autobusowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Budowa trasy tramwajowej do osiedla Gocław

Budowa trasy tramwajowej do osiedla Gocław Opracowanie: inż. Maciej Kryński MAZ/BD/0085/15 mgr inż. Grzegorz Madrjas mgr inż. Jakub Kusiakowski mgr inż. Martyna Lemańska Warszawa 2019 Zawartość opracowania 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/354/2000 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 CZERWCA 2000 roku. w sprawie uchwalenia:

UCHWAŁA NR XXXI/354/2000 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 CZERWCA 2000 roku. w sprawie uchwalenia: UCHWAŁA NR XXXI/354/2000 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 CZERWCA 2000 roku w sprawie uchwalenia: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO TEREN POMIĘDZY ULICĄ LESZCZYŃSKĄ

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22.02.20001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dworców. Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Prędkość projektowa...30km/h

Załącznik nr II. Prędkość projektowa...30km/h Załącznik nr II zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI 1. PLAN ORIENTACYJNY 2. OPIS TECHNICZNY 3. PRZEKROJE NORMALNE 4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 5. PRZEDMIAR ROBÓT 6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 7. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Z

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 0 502 591 757 0 505 023 305 email: arbud@wp.pl lub arbud@op.pl

Bardziej szczegółowo