KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA na lata 2013-2018"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA na lata PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE LUDZIKOWO W BYDGOSZCZY Motto: Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całośd jego zdolności psychicznych. Maria Montessori

2 Koncepcja pracy przedszkola I. Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego( Dz. U. z 2009r. Nr.4 poz.17), Statut Przedszkola Niepublicznego Ludzikowo w Bydgoszczy II. Charakterystyka przedszkola Przedszkole Niepubliczne Ludzikowo w Bydgoszczy zostało otwarte 1 września 2009 r. Organem prowadzącym jest właścicielka przedszkola Marta Kowalska. Placówka zlokalizowana jest przy ul. Dąbrowa 17/1. Na parterze bloku mieszkalnego znajdują się trzy przestronne, wielofunkcyjne sale dydaktyczne, odpowiednio przystosowane wraz z łazienkami do potrzeb małych dzieci. Pomieszczenia są dobrze oświetlone, estetyczne, wyposażone są w funkcjonalne meble, leżaki do relaksacji oraz zabawki, sprzęt i materiały z atestem bezpieczeostwa, a także pomoce edukacyjne i kąciki tematyczne stymulujące rozwój dzieci, niezbędne do realizacji programu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuoczego przedszkola. W budynku znajduje się szatnia, aneks kuchenny przystosowany do przygotowania śniadao i podwieczorków oraz wydawania obiadów, dostarczanych do przedszkola w formie cateringu. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. Przedszkole dysponuje własnym placem zabaw, wyposażonym w piaskownicę, huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki i inny sprzęt, służący dzieciom do zabaw na świeżym powietrzu oraz ogrodem, w którym odbywają się zajęcia gospodarcze. Zapewniamy miejsca w trzech grupach wiekowych liczących do 30 dzieci. Każdą grupą opiekuje się nauczyciel wychowawca (który pracuje z dziedmi 7 godzin) i pomoc nauczyciela, po południu opiekę nad dziedmi przejmuje nauczyciel z drugiej zmiany. Kadrę pedagogiczną tworzą życzliwe, otwarte na nowe metody nauczania, kreatywne i wykwalifikowane nauczycielki, które dbają o ciepłą i domową atmosferę. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuocza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i przyjętym do realizacji programem: Zanim będę uczniem - E. Tokarskiej i Jolanty Kopały.

3 III. Wizja przedszkola Każde dziecko jest indywidualnością i dlatego też wraz z rodzicami dążymy, by powierzone nam dzieci były wyposażone w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostad wymaganiom współczesnego świata, a także by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi oraz cechowała je twórcza postawa. Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. IV. Misja przedszkola Misją przedszkola jest: skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, stworzenie wychowankom warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości, przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesów i porażek, wprowadzenie dzieci w świat wartości- dobra, miłości, przyjaźni i tolerancji, kształtowanie trwałych postaw szacunku wobec najbliższych oraz poszanowania środowiska naturalnego i dorobku kulturowego budzenie u dzieci wiary we własne siły i skutecznośd rozbudzenie zainteresowao otaczającym światem pozwalający dziecku wyrazid własne doświadczenia i spostrzeżenia, poprzez różnorodną działalnośd, pomaganie dziecku pozytywnie postrzegad i rozumied siebie i innych zapewnienie optymalnych warunków do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu zapewnienie dzieciom opieki przez wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli otwartośd na partnerską współpracę z rodzicami dziecka oraz środowiskiem lokalnym

4 V. Kluczowe wartości (oparte na pedagogice Marii Montessori) Dzieci otoczone rzetelnością i uczciwością uczą się czym jest prawda i sprawiedliwośd. Dzieci, którym nie szczędzi się pochwał uczą się poznawad radośd. Dzieci otoczone łagodnością uczą się spokoju ducha. Dzieci akceptowane uczą odnajdywad w sobie miłośd. Dzieci otoczone tolerancją uczą się cierpliwości. Dzieci otrzymujące dośd zachęt uczą się śmiałości. VI. Cele i zadania 1. Efekty wychowawczo-dydaktyczno- opiekuoczej działalności przedszkola: - Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową paostwa - Działania przedszkola nastawione są na diagnozowanie i rozwijanie uzdolnieo, zainteresowao i umiejętności dzieci - Przedszkole zapewnienia warunki sprzyjające rozwojowi dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb 2. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym - Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku - W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania współpracy z rodzicami. Rodzice są sprzymierzeocami procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuoczego. - Działalnośd przedszkola promowana jest w środowisku 3. Zarządzanie przedszkolem - Kadra pedagogiczna permanentnie doskonali swoje umiejętności, jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziedmi nowatorskie metody i formy pracy. Realizuje wspólne działania i cele zawarte w koncepcji przedszkola. - Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy. - Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy, zapewnia warunki lokalowe sprzyjające zabawie i umożliwiające realizowanie programów i projektów.

5 VII. Kierunki realizacji koncepcji pracy Wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami Edukacja przez sztukę Promocja zdrowia i ekologii Rozwijanie uzdolnieo VIII. Model absolwenta Potrafi nawiązad kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi Potrafi samodzielnie podejmowad działania i współdziaład w zespole Jest twórczy i otwarty Wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego Umie wyrażad i kontrolowad swoje emocje, umie radzid sobie w sytuacjach trudnych Zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania Ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie Stosuje zasady bezpieczeostwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawnośd fizyczną Jest tolerancyjny, współpracuje z innymi i respektuje ich prawa IX. Elementy składowe koncepcji Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, zarówno poznawczego jak i emocjonalno-społecznego. Każdy wychowanek jest traktowany podmiotowo, szanujemy poczucie indywidualności każdego dziecka, dajemy mu wsparcie w nawiązywaniu relacji społecznych oraz zdobywaniu nowych doświadczeo. Tworzymy takie środowisko i warunki, w których dziecko stopniowo wyrabia w sobie postawę samodzielności. Zdobywa solidne podstawy intelektualne i emocjonalne do późniejszych zmagao szkolnych, przede wszystkim poprzez rozwijanie jego zdolności, predyspozycji oraz zainteresowao. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Szczegółowe cele i zadania przedszkola zawarte są w Statucie oraz programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne.

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Umiemy żyć z innymi i dla innych oraz szukać własnej drogi PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Szkoła winna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ZASPOKAJANIE POTRZEB BIOPSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEZ WSPÓŁCZESNĄ RODZINĘ

ZASPOKAJANIE POTRZEB BIOPSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEZ WSPÓŁCZESNĄ RODZINĘ ZASPOKAJANIE POTRZEB BIOPSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEZ WSPÓŁCZESNĄ RODZINĘ Rodzina jest środowiskiem wychowawczym, w którym tkwią największe możliwości wszechstronnego rozwoju człowieka. Istotnym zadaniem

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo