Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS"

Transkrypt

1 Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS System Informacji Przestrzennej Zamawiającego zawiera zasoby map cyfrowych połączone z bazą danych. System Informacji Przestrzennej Realizowany wraz z realizowanym ramach Projektu Oprogramowaniem Geo Portal dla GIS powinien umożliwić korzystanie z różnorodnych baz danych i zasobów mapowych pochodzących z różnych dziedzin. Na mapach i zdjęciach lotniczych bądź satelitarnych w ramach rozwiązania powinny być prezentowane różne obiekty i wybrane elementy. System Informacji Przestrzennej wraz Geo Portal dla GIS musi umożliwiać przestrzenną prezentację różnych innych informacji wybranych przez Zamawiającego wg określonej lokalizacji. Zastosowanie całości SIP oraz Geo Portal dla GIS w ramach Projektu: Ewidencja gruntów i budynków, Planowanie przestrzenne, Rozwój regionalny, Planowanie inwestycji, Służby ratownicze. Zasadniczym założeniem System Informacji Przestrzennej Zamawiającego oraz Geo Portal dla GIS jest współdzielenie danych przez Zamawiającego i Partnerów Projektu. Finalnym efektem realizacji całości rozwiązania powinno być utworzenie u każdej ze stron przestrzennej hurtowni danych składającej się z: Warstwy rastrowej (zeskanowane mapy i zdjęcia lotnicze), Warstwy adresowej (geometria i dane opisowe), Warstwy gruntów (geometria i dane opisowe, czyli część opisowa ewidencji gruntów), Warstwy budynków (geometria i dane opisowe, czyli część opisowa ewidencji budynków), Warstwy ulic (geometria i dane opisowe, czyli dane z paszportyzacji ulic), Warstwy sytuacyjnej (geometria i podstawowa klasyfikacja), Warstw uzbrojenia (geometria i dane opisowe), Warstwy osnów (geometria i dane opisowe), Warstwy wysokościowej (geometria i dane opisowe). Strona: 1

2 Wszystkie obligatoryjne dane (warstwy) systemu będą gromadzone w postaci numerycznej w ośrodku prowadzącym Zasób Geodezyjny. Zakres i sposób (formaty danych, organizacja wymiany) udostępnianych danych branżom przez Zamawiającego został określony w umowach pomiędzy Zamawiającym, a Partnerami Projektu. Powyżej zdefiniowane warstwy są podstawą do budowania warstw i baz tematycznych jak (m.in.): Warstwa planu zagospodarowania przestrzennego, Warstwa wypadkowości, Warstwa przestępczości, Warstwy ochrony środowiska (gleba, powietrze, wody, hałas), Warstwy komunikacyjne (przejezdność, zajętość pasa, natężenie ruchu), Warstwa aktywności gospodarczej. W skład Systemu Informacji Przestrzennej GIS wchodzą następujące istniejące oraz projektowane moduły: Baza Danych Graficznych: Oprogramowanie posiadane i wykorzystywane przez Zamawiającego: EWMapa v.10.0, producent: GeoBid Charakterystyka: baza danych graficznych, stanowiąca podstawowy element infrastruktury informacji przestrzennej. Oprogramowanie umożliwia zasilanie baza danych danymi zawartymi w większości formatów funkcjonujących na rynku, import oraz konwersję plików zawierających dane wektorowe (.shp,.dxf,.txt,.swde) oraz rastrowe (np..bmp,.tiff,.jpg,.png), powiązanie danych graficznych z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych. Dane przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy (organizowane według trzech poziomów klasyfikacyjnych), obiekty, rastry, szrafury. Wymiana danych (eksport i import) pomiędzy formatami.dxf oraz.shp. Podstawa Prawna: o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), o Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U nr 76 poz. 489). Bank osnów geodezyjnych: Strona: 2

3 Oprogramowanie posiadane i wykorzystywane przez Zamawiającego: Bank Osnowy v.2.0, producent: GeoBid Charakterystyka: oprogramowanie umożliwia prowadzenie rejestru punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, stanowiących część państwowego Zasobu Geodezyjnego. Umożliwia eksport danych w formacie GML oraz posiada mechanizm umożliwiający przejście na nową numerację punktów osnowy dla sekcji układu 2000 i W połączeniu z oprogramowaniem Baza Danych Graficznych (Oprogramowanie posiadane i wykorzystywane przez Zamawiającego: EWMapa v.10.0), ułatwia ich ewidencjonowanie oraz znacznie usprawnia wydawanie materiałów niezbędnych do wykonywania prac geodezyjnych. Możliwość pobierania punktów osnowy przez Wykonawców Prac Geodezyjnych w ramach internetowej obsługi Wykonawców Prac Geodezyjnych. Podstawa Prawna: o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), o Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352). Oprogramowanie do Zarządzanie zbiorami danych w ośrodkach dokumentacji Oprogramowanie posiadane i wykorzystywane przez Zamawiającego: Ośrodek v.7.0, producent: GeoBid Charakterystyka: oprogramowanie dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ułatwiające zarządzanie dokumentami Państwowego Zasobu Geodezyjnego. Rejestracja i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowanie i udostępnianie dokumentacji powstałej w ich wyniku (np. skany dokumentów lub plików z danymi w dowolnym formacie). Oprogramowanie umożliwia naliczanie opłat, wystawianie faktur i przyjmowanie wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Posiada zaimplementowane funkcje wspomagające pracę Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, prowadzenia magazynu map drukowanych i ich sprzedaży, utworzenia metadanych infrastruktury informacji przestrzennej. Oprogramowanie umożliwia wykonanie sparametryzowanych raportów, opartych o wzorce możliwe do wyedytowania przez Użytkowników Końcowych. Wbudowany Kreator Raportów umożliwia modyfikację przez Użytkownika Końcowego raportu zależnie od jego potrzeb oraz tworzenie nowych raportów. Oprogramowanie pozwala uzyskać Administratorowi informację zarejestrowaną w bazie danych, w dowolnym układzie. Współpraca z oprogramowaniem Baza danych graficznych (Oprogramowanie posiadane i wykorzystywane przez Zamawiającego: EWMapa v.10.0) pozwala zlokalizować przestrzennie każdy typ informacji zawarty w bazie danych. Podstawa Prawna: o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), o Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U nr 76 poz. 489), Strona: 3

4 o o o o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 Nr 37, poz. 333), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 nr 38, poz. 455), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2001 Nr 74, poz. 796). Oprogramowanie do ewidencji gruntów budynków i lokali wraz z kartoteką podatkową Oprogramowanie posiadane i wykorzystywane przez Zamawiającego: EWOpis v.5.0, producent: GeoBid Charakterystyka: oprogramowanie umożliwiające zakładanie oraz prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z obowiązującym prawem. Możliwość prowadzenia ewidencji podmiotów (osób fizycznych, instytucji, małżeństw, podmiotów grupowych) oraz przedmiotów ewidencji (działek, budynków, lokali), a także możliwość obsługi jednostek rejestrowych (gruntowych, budynkowych i lokalowych). Import i eksport danych do standardu SWDE. Pełna współpraca i integracja z oprogramowania posiadanym przez Zamawiającego tj. Bazą Danych Graficznych (Oprogramowanie posiadane i wykorzystywane przez Zamawiającego: EWMapa v.10.0) oraz Oprogramowanie do ewidencji mienia Powiatu (Oprogramowanie posiadane i wykorzystywane przez Zamawiającego: Mienie v.2.0). Oprogramowanie do ewidencji mienia Powiatu Oprogramowanie posiadane i wykorzystywane przez Zamawiającego: Mienie v.2.0, producent: GeoBid Charakterystyka: oprogramowanie działające w oparciu o dwie bazy: baza ewidencji gruntów i budynków, której dane są tylko pobierane oraz drugą podstawową, tworzoną i modyfikowaną przez oprogramowanie. Oprogramowanie umożliwiające ewidencję Zasobu, o której mowa w art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz tworzenie Wykazów, o których mowa w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzenie ewidencji szczegółowej środków trwałych grupy 0-grunty. Geo Portal dla GIS Strona: 4

5 Oprogramowania będące przedmiotem Zamówienia opisane w Karcie dla Zadania 4.1 Charakterystyka: Geo Portal dla GIS ma być najważniejszym elementem wizerunkowym SIP. Aby usprawnić prace związane z obsługą Wykonawców Prac Geodezyjnych, portal powinien zapewnić dostęp do danych dotyczących osnowy geodezyjnej z poziomu przeglądarki internetowej na stronie geoportalu powiatowego. Wykonawca Prac Geodezyjnych, po zalogowaniu się do Geo Portal dla GIS, powinien posiadać możliwość wyświetlenia warstwy mapy zasadniczej, działek oraz osnowy oraz możliwość pobrania informacji o punktach osnowy (łącznie z opisem topograficznym) niezbędnych do wykonania pracy. Wszystkie pobrania muszą być zarejestrowane przez oprogramowanie Geo Portal dla GIS, dzięki temu PODGiK powinien posiadać pełną kontrolę nad tym, jakie dane są pobierane i przez jakiego Wykonawcę Prac Geodezyjnych. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i wdrożenie Geo Portal dla GIS Zadaniem Generalnego Wykonawcy jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Geo Portal dla GIS - geoportalu Powiatowego. Geo Portal dla GIS musi spełniać następujące wymagania minimalne: Wymagania ogólne o Portal musi działać w przeglądarce internetowej o Portal musi poprawnie działać z wykorzystaniem 5 najpopularniejszych przeglądarek internetowych wg serwisu o Portal musi działać z wykorzystaniem tzw. przyjaznych adresów internetowych o Portal musi działać w oparciu o kodowanie UTF-8 o Każda informacja udostępniona w portalu powinna posiadać informację o autorze oraz dacie upublicznienia o Prezentacja danych graficznych znajdujących się w powiatowej ewidencji gruntów i budynków, o Prezentacja mapy zasadniczej, o Prezentacja punktów osnowy geodezyjnej z oprogramowania Bank osnów geodezyjnych (Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego Bank Osnowy v.2.0), o Operacje zapalania/gaszenia poszczególnych warstw tematycznych o Operacje skalowania (powiększ, pomniejsz, przesuń), o Operacje pomiaru (odległość, powierzchnia), o Wyświetlanie danych opisowych ewidencji gruntów i budynków po wskazaniu działki na mapie, Strona: 5

6 o Wyszukiwanie działek po numerze oraz po właścicielu, o Wyświetlanie informacji o wskazanym punkcie osnowy wraz z opisem topograficznym o Publikacja danych graficznych w formacie WMS, o Możliwość zgłaszanie robót geodezyjnych: zgłaszane roboty muszą się automatycznie odnotowywać w Oprogramowaniu posiadanym przez Zamawiającego (Oprogramowanie do Zarządzanie zbiorami danych w ośrodkach dokumentacji) dot. danych KERG, zakresu działkowego oraz zakresu rastrowy, o Przeglądanie zgłoszonych robót zarejestrowanych w Oprogramowaniu posiadanym przez Zamawiającego (Oprogramowanie do Zarządzanie zbiorami danych w ośrodkach dokumentacji) wraz z możliwością pobierania zeskanowanej dokumentacji. Wymagania dodatkowe o Zamawiający wymaga aby dostarczone rozwiązanie posiadało charakter autonomiczny, tj. rozwiązanie nie może do swojego działania wymagać Oprogramowania znajdującego się na innych serwerach zlokalizowanych poza siecią komputerową Zamawiającego, o Zamawiający wymaga aby dostarczone rozwiązanie działo w oparciu o dane zgromadzone i przetwarzane w Oprogramowaniu posiadanym przez Zamawiającego wchodzących w skład System Informacji Przestrzennej GIS opisanym w niniejszym Załączniku (tj.: EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW), o Zamawiający wymaga w celu zachowania pełnej zgodności zobrazowania mapy aby do publikacji danych graficznych w formacie WMS był wykorzystany serwer WMS wbudowany w Oprogramowaniu Baza Danych Graficznych (Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego: EWMapa v.10.0), o Zamawiający wymaga aby dane opisowe ewidencji gruntów i budynków były czerpane bezpośrednio z bazy Oprogramowania do ewidencji gruntów budynków i lokali wraz z kartoteką podatkową (Oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego: EWOpis v.5.0, a dane opisowe osnów geodezyjnych z bazy Oprogramowania Bank osnów geodezyjnych (Oprogramowania posiadane przez Zamawiającego: Bank Osnowy v.2.0) - Zamawiający nie przewiduje okresowych konwersji powyższych danych, 2 Ilość Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu niewyłącznej Licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz niezbędnego do jego działania Oprogramowania Narzędziowego z prawem udzielania dalszych licencji na warunkach określonych w Projekcie Umowy w stosunku do Partnerów Projektu. Licencja musi być udzielona na czas nieokreślony dla nieograniczonej liczby użytkowników. Strona: 6

7 Zamawiający wymaga by użytkowanie dostarczonego Oprogramowania nie wymagało ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych (oprócz ceny za wykonanie zamówienia) przyszłych opłat okresowych. 3 Prace wdrożeniowe Wykonawca przeprowadzi prace wdrożeniowe w podziale na trzy etapy: I. Instalacja oraz konfiguracja portalu, II. Szkolenia, III. Odbiory. I etap: Instalacja oraz konfiguracja portalu - będzie obejmować: Instalację rozwiązania w siedzibie Zamawiającego na sprzęcie dostarczanym w ramach Zadania nr 1.1 oraz Oprogramowaniu bazodanowym dostarczanym w ramach Zadania nr 4.5, uruchomienie i konfigurację Geo Portal dla GIS, przekazanie do Zamawiającego oraz Partnerów Projektu kompletnego zestawu parametrów dostępowych do portalu. II etap: Szkolenia będzie obejmować: Szkolenie Administratorów: o Liczba grup: 1 o Liczba osób: 5 o Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych o Forma szkolenia: wykłady oraz warsztaty praktyczne o Oczekiwany efekt: pozyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej pozwalającej na samodzielną instalację, konfigurację oraz administrowanie portalem w zakresie jego pełnej funkcjonalności Szkolenia muszą być przeprowadzone na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ. III etap: Odbiory - obejmować będą: sprawdzenie przez Zamawiającego zainstalowanego Oprogramowania pod względem jego zgodności z wymaganiami SIWZ oraz jego poprawności działania, Procedury sprawdzenia zgodności Systemu z wymaganiami SIWZ określa Załącznik nr 2 do SIWZ. 4 Specyficzne warunki dostaw / prac Termin dostawy licencji oraz nośników instalacyjnych: Strona: 7

8 wdrożeniowych 4 miesiące od daty podpisania Umowy (Tabela 1 - Harmonogram realizacji Etapów Projektu, Załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wdrożenia Geo Portal dla GIS w następujących terminach: Etap Etap wdrożenia Termin 1. Instalacja oraz konfiguracja portalu 2 miesiące od daty podpisania umowy 2. Przeprowadzenie szkoleń 2 miesiące od daty podpisania umowy 3. Odbiory 4 miesiące od daty podpisania umowy Zamawiający wymaga, aby przed Etapem: I. Instalacja oraz konfiguracja portalu spełnione były następujące warunki: zainstalowana, uruchomiona i skonfigurowana infrastruktura sprzętowa realizowana w ramach Zadania 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, zainstalowane, uruchomione i skonfigurowane Oprogramowanie systemowe realizowane w ramach Zadania 1.4, zainstalowane, uruchomione i skonfigurowane Oprogramowanie do wirtualizacji realizowane w ramach Zadania 1.5, zainstalowane, uruchomione i skonfigurowane Oprogramowanie bazodanowe realizowane w ramach Zadania 4.5, Przed przystąpieniem do przeprowadzenia Etapu: II. Szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: przygotowania i przekazania: o Dokumentacji Technicznej, o Dokumentacji Wdrożeniowej, o Dokumentacji Szkoleniowej. o przygotowania i przekazania Dokumentacji Użytkowej (Instrukcji) dla Administratora portalu. Strona: 8

9 5 Warunki serwisu gwarancyjnego Serwis gwarancyjny Dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim w formie elektronicznej oraz po 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone Oprogramowanie na okres 12 miesięcy licząc od daty wdrożenia Systemu (odbioru końcowego realizacji zadania) zapewniając jednocześnie serwis gwarancyjny. Wszelkie koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym są w pełni włączone do ceny ofertowej. Koszt udzielania gwarancji wliczony jest do wynagrodzenia jakie otrzyma Wykonawca za realizację umowy. W okresie gwarancji wszelkie koszty usuwania wad i awarii oraz zmian ponoszone przez Wykonawcę, których przyczyna leży po jego stronie ponosi Wykonawca. Wsparcie użytkowników Help Desk W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnieni usługę Help Desk. Asysta techniczna Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatną asystę techniczną przez okres 12 miesięcy. Okres i zakres asysty technicznej rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zakończenia wdrożenia Systemu. Świadczenie Serwisu Gwarancyjnego, wsparcie Użytkowników Końcowych poprzez usługę Help Desk oraz Asysta techniczna muszą być realizowane na zasadach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ. 6 Etapy realizacji dostaw oraz prac wdrożeniowych podlegające formalnym odbiorom 1. Dostawa licencji: Formalnemu odbiorowi podlega dostawa licencji oraz nośników instalacyjnych do Zamawiającego w ilościach określonych w treści oferty zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Produktu w ramach zadania stanowi podstawę płatności za dostawę dla zadania. 2. Prace wdrożeniowe: Formalnemu odbiorowi podlegają następujące etapy prac wdrożeniowych: Strona: 9

10 o Instalacja oraz konfiguracja portalu, o szkolenia, o wdrożenie Portalu Geo Portal dla GIS (odbiór końcowy realizacji Zadania). Odbiory prac wdrożeniowych odbywają się godnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru etapu wdrożenia potwierdzający zrealizowanie bez uwag wszystkich prac wdrożeniowych etapu stanowi podstawę płatności. 7 Wymagania odnośnie treści oferty Na potwierdzenie, że oferowany Geo Portal dla GIS spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: opis proponowanego rozwiązania potwierdzający, że oferowany Geo Portal dla GIS spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta oraz nazwy oraz wersji oferowanego Oprogramowania oraz Oprogramowania narzędziowego oraz sposobu jego licencjonowania wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami dla spełnienia oczekiwanych wymagań (wg Załącznik nr 14 do SIWZ). Strona: 10

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ.. Miasto Jasło Pieczęć Wykonawcy Ul. Rynek 12 38-200 Jasło OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: Poniższe wymagania określają zakres Systemu Informacji Przestrzennej w ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów... 3 2. Przedmiot zamówienia... 6 3. Wymagania funkcjonalne Systemu... 8 3.1. Wymagania ogólne... 8 3.2. Zapytania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczenie dostarczonego sprzętu, budowa i

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo