Bank Spółdzielczy w Chełmnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Chełmnie"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 73/R/K-S/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chełmnie z dnia Bank Spółdzielczy w Chełmnie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Chełmnie (tekst jednolity na dzień 13 listopada 2017 r.) Chełmno 2017 r.

2 Spis treści Rozdział ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT...3 Rozdział KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Karty płatnicze typu charge MasterCard Business i MasterCard Business Gold Karty płatnicze wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe) Wydawanie i obsługa kart płatniczych typu MasterCard świadczeniowe...7 Rozdział KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY- OPŁATY PODSTAWOWE POZOSTAŁE OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART PŁATNICZYCH, WYDAWANYCH DO KONTA ZA ZŁOTÓWKĘ OPERACJE KASOWE...9 Rozdział KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH MIĘDZYNARODOWE KARTY KREDYTOWE KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE...10 Rozdział KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH MIĘDZYNARODOWE KARTY KREDYTOWE KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE...12 Rozdział INNE CZYNNOŚCI Inne czynności...14 Rozdział OPŁATY I PROWIZJE OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM Prowizje i opłaty w obrocie dewizowym od klientów instytucjonalnych Prowizje i opłaty w obrocie dewizowym od klientów indywidualnych Pozostałe czynności w obrocie dewizowym...16 Rozdział TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY Obrót oszczędnościowy oferowany do r Prowizje i opłaty związane z prowadzeniem internetowej obsługi rachunku (CUI) Karty płatnicze wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, podstawowego rachunku płatniczego (debetowe), - oferowane do r Wydawanie i obsługa kart Visa Elektron paywave młodzieżowa - oferowane do r Karty charge MasterCard Gold- oferowane do r Kredyty gotówkowe i okolicznościowe- oferowany do r Kredyty gotówkowe zabezpieczone hipotecznie- oferowany do r Kredyt w ROR / UNIKONCIE - oferowany do r Kredyt błyskawiczny- oferowany do r Pożyczki gotówkowe- oferowane do r Kredyt studencki- oferowany do r Kredyt konsumencki dla grup zawodowych o niskim ryzyku kredytowym- oferowany do r Kredyt na kolektory słoneczne dla konsumentów w Banku Spółdzielczym w Chełmnie- oferowany do r (obowiązuje od dnia r.) Pożyczki hipoteczne oferowane do r Kredyty konsolidacyjne- oferowane do r Kredyt mieszkaniowy- oferowany do r

3 Rozdział 1 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Chełmnie pobiera się od wpłacającego. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS w Chełmnie pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS w Chełmnie, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 3. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS w Chełmnie z instytucjami lub przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, BS w Chełmnie pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 4. Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank, BS w Chełmnie pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 5. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat BS w Chełmnie pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami. 6. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości stawek prowizji i opłat (taryfy), w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany o co najmniej 1% wskaźnika zmiany cen i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS; 2) zmiany o co najmniej 1% wysokości opłat pobieranych od banku przez instytucje, z usług których bank korzysta przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem usług; 3) zmiany zakresu lub formy realizacji danej czynności; 4) kosztów nowych usług rozszerzających zakres świadczonych usług. 7. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: a) lokat terminowych, b) wkładów oszczędnościowych, c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne, d) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych podmiotów i instytucji działających non profit, np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2) od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 3) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS w Chełmnie (np. z tytułu najmu lokalu BS w Chełmnie, dostaw robót i usług) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS w Chełmnie, 4) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym; 5) otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku; Bank nie pobiera opłat i prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów Banku (rachunek rodzinny - rachunek otwarty na podstawie art.52a ustawy Prawo bankowe, na który mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji). 8. Za zastępczą obsługę kasową jednostek budżetu państwa BS w Chełmnie pobiera prowizje/opłaty w wysokościach uzgodnionych z oddziałem NBP. 9. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych w obrocie dewizowym stosuje się kursy walutowe według Tabeli Kursów Walutowych Banku Spółdzielczego w Chełmnie zwanej dalej Tabelą. 10. Bank może pobrać od rezydentów prowizję i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując za podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych, jeżeli: 1) rezydent, na rzecz, którego nastąpiła wpłata, posiada w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tylko rachunek walutowy, 2) wpłata nastąpiła na rzecz rezydenta posiadającego rachunek walutowy w innym banku, 3) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, nie posiada wystarczających środków na rachunku złotowym, 4) rezydent złożył dyspozycję pobrania przez Bank prowizji i opłat z rachunku walutowego. 11. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe w obrocie dewizowym automatycznie pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 12. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności, wysokość prowizji lub opłaty ustalają osoby upoważnione po uzyskaniu akceptacji Zarządu BS - w drodze negocjacji z klientem. 13. Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach w zaokrągleniu do pełnych 0,10 zł. 14. Zarząd w uzasadnionych gospodarczo sytuacjach, mając na uwadze ekonomikę banku oraz zachowanie konkurencyjności, może stosować odmienne stawki opłat i prowizji od określonych w taryfie prowizji i opłat pobieranych przez BS CHEŁMNO za czynności bankowe. 15. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) niezwłocznie po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję wykonania usługi, 2) cyklicznie 25 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków i użytkowanie kart, 3) zgodnie z zawartą umową. 3

4 Rozdział 2 KLIENCI INSTYTUCJONALNI 2.1. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Stawka podstawowa Stawka min Za otwarcie rachunku bankowego: 1) Bieżącego i pomocniczego, dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel 2) Lokaty terminowej Uwaga: prowizji nie pobiera się za otwarcie rachunku bieżącego dla rolników Za prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie, chyba że umowa stanowi inaczej: Przedsiębiorcy Rolnicy Poz. Podmioty niefinansowe 1) Bieżącego, pomocniczego i dodatkowego: wyłącznie dla gromadzenia środków i rozliczeń (opłata podstawowa)*, 25,00 zł 15,00 zł 7,00 zł stanowiącego zabezpieczenie udzielonego kredytu, Opłata podstawowa + 12,00 zł dodatkowego do rozliczania kredytów z dopłatami ARiMR. * Dla nowo zakładanych rachunków 12 m-cy. miesięcznie 2) Lokaty terminowej Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS Chełmno, chyba że umowa stanowi inaczej, 0,4% 3,50 zł 2) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS Chełmno, 0,5% 4,00 zł dodatkowa opłata za przyjęcie wpłaty na druku niestandardowym (nie dotyczy wpłat za energię elektryczną), 1,50 zł 3) wpłat dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny), 0,2% 4,00 zł 4) od wpłat na rachunki bankowe bieżące, pomocnicze i dodatkowe prowadzone przez Bank, dokonywanych w soboty, niezależnie od indywidualnych warunków umów o prowadzenie rachunku, 0,5 % 5) wystawienie protokołu różnicy występującej po przeliczeniu wpłaty gotówkowej w formie zamkniętej. 7,00zł Uwaga: prowizję pobiera się od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy lub od wpłacającego Od wypłat gotówkowych: 1) z rachunków bankowych prowadzonych przez BS Chełmno 0,1% 5,00 zł 2) nie zgłoszonych z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem wypłat powyżej zł z rachunków bankowych prowadzonych w BS CHEŁMNO 0,5% 3) od wypłat z rachunków bankowych bieżących, pomocniczych i dodatkowych prowadzonych przez BS CHEŁMNO dokonywanych w soboty, niezależnie od 0,3 % 4,00 zł indywidualnych warunków umów o prowadzenie rachunku Uwaga: prowizją od wypłat BS Chełmno obciąża rachunek wystawcy dyspozycji Za przelewy złożone w formie papierowej: od każdego przelewu 1) na r ki bankowe prowadzone przez BS Chełmno, 2,00 zł 2) na r ki bankowe prowadzone przez inne banki, 5,00 zł 3) przelewy natychmiastowe Express Eliksir, 4) przelewy w systemie SORBNET. 35,00 zł Za dokonanie przelewów z r ków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta od każdej dyspozycji Za zlecenia stałe z rachunku bankowego: 1) rejestracja zlecenia, 2) realizacja zlecenia stałego, Realizacja stałych zleceń z rachunku na rachunek klienta 1. codziennie 2. dekadowo 3. jednorazowo 1. Za przesłanie drogą pocztową wyciągu z rachunku za każdą przesyłkę: 3,00 zł jednorazowo 2,00 zł od każdej operacji 30,00 zł m-cznie 15,00 zł m-cznie 7,50 zł - drukowanych na koniec miesiąca - drukowanych na koniec dnia 2. Za wykonanie wyciągu z rachunku: - odbieranych na koniec miesiąca - odbieranych częściej niż raz w miesiącu Uwaga! Opłat wymienionych w pkt 1 i 2 nie pobiera się od klientów, którzy złożą 3,00 zł dzienny 5,00 zł tygodniowy wniosek o prowadzenie Internetowej obsługi rachunku do momentu instalacji w siedzibie klienta. 8,00 zł dwutygodniowy Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu 1) Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom r-ków bankowych 2) Za pojedynczy blankiet czekowy wydawany doraźnie 0,50 zł od każdego blankietu czekowego 2,00 zł Za potwierdzenie blankietu czekowego od każdego blankietu czekowego 1) Za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych oraz 20,00 zł 4

5 Stawka podstawowa Stawka min. dowodów tożsamości 2) Za odwołanie zastrzeżenia o utracie dowodów tożsamości 20,00 zł Za przyjęcie czeków do inkasa 0,5% kwoty od każdego czeku Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku bankowym: 1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek Za sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z r-ku bankowego 2) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie r-ku Klienta - na podstawie umowy zawartej z Klientem, po podaniu hasła 15,00 zł miesięcznie (za dany miesiąc z góry) Za korzystanie z wpływów bieżących 0,3% od kwoty wykorzystanej 15,0 zł Za wydanie na wniosek Klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości obrotów, lokat terminowych 30,00 zł Za dokonanie blokady środków na r-ku bankowym 0,5 % wartości blokady 50,0 zł Zawarcie umowy polecenia zapłaty 20,00 zł Realizacja polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 4,00 zł od każdej operacji Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 4,00 zł od każdej operacji Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 4,00 zł od każdej operacji Za czynności związane z usługą płatności masowych: 1) opłata aktywacyjna (jednorazowo) 20,00 zł 2) za każdy dokument otrzymany na rachunek wirtualny 0,20 zł Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty przekroczonego dopuszczalnego salda na 40 zł RB (nie częściej niż raz w miesiącu) Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z r-ku 10 zł bankowego dłużnika- za każdy przelew na rzecz uprawnionego oplata za przyjęcie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa (opłaty nie pobiera się w 10zł ( za dokument) przypadku ustanawiania pełnomocnictwa w momencie zawarcia umowy konta opłata za zmianę karty wzorów podpisów 10zł wydanie na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 50zł rachunku bankowego i/lub o wysokości obrotów i salda, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów oraz,,że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 5

6 2.2. Karty płatnicze typu charge MasterCard Business i MasterCard Business Gold MasterCard Business MasterCard Business Gold Wydanie karty 1) 80,00 zł 350,00 zł Wydanie 1) : 1) Duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł 2) Nowej karty w miejsce utraconej 70,00 zł 300,00 zł Wznowienie karty dla posiadacza rachunku 1) 40,00 zł 350,00 zł Zastrzeżenie karty Użytkowanie karty Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na 2) wniosek klienta 5,00 zł 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki 3) : 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych BS 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS), 3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1), 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt2), 5) w bankomatach za granicą 2% 2% min 4,50 zł 3% min 3,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 2% 2% min 4,50 zł 3% min 3,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł Wydanie nowego numeru PIN 2) 6,00 zł 6,00 zł Zmiana PIN w bankomatach 2) : 1) banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 2) Innych niż wskazane w pkt 1) 7,00 zł 7,00 zł Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (miesięcznie) 3,00 zł 3,00 zł Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania (po upływie terminu) 50,00 zł 50,00 zł Transakcje bezgotówkowe Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: 1) W kraju 2) Za granicą Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia (opłata naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek) Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę (za każde upomnienie / wezwanie) Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju 1) Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju 1) 1% 1% 1% 1% 50,00 zł 100,00 zł 40,00 zł Równowartość 150 USD 4) plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość 95 USD 4) plus koszty operacyjne MasterCard 1) Za każdą kartę. 2) Za każdą zmianę. 3) Za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji. 4) Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. Równowartość 150 USD 4) plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość 95 USD 4) plus koszty operacyjne MasterCard 6

7 2.3. Karty płatnicze wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe) Wydanie karty: pierwszej dla posiadacza rachunku lub użytkownika karty, wznowienie, nowej w miejsce utraconej, duplikatu w przypadku uszkodzenia. Użytkowanie karty WYSZCZEGÓLNIENIE Tryb pobierania opłaty MasterCard Business Ekspresowe przesłanie karty, duplikatu, nowego PIN-u na wniosek Klienta Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania z placówki banku Zmiana PIN u do karty (za każdą zmianę): 1) w bankomatach SGB 2) w bankomatach banków obcych Sprawdzenie salda w bankomatach: 1) banków SGB, 2) innych niż wskazane w pkt1). Za każdą kartę Miesięcznie, za pełne miesiące kalendarzowe 40,00 zł 25,00 zł Visa Business Electron paywave 40,00 zł 25,00 zł 3,50zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 500,00zł, w przeciwnym wypadku 5,00zł. Za każdą przesyłkę 45 zł 45 zł Za każdą kartę 50 zł 50 zł Za każdą zmianę Za każde sprawdzenie 4,50 zł 7,00 zł 1,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 1,00 zł Zestawienie transakcji (na życzenie klienta) Miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł Transakcje bezgotówkowe - Transakcje wypłaty gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach SGB-Bank S.A. 3) w bankomatach innych niż pkt 1) 4) w kasach innych banków w kraju (POS) 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą Wypłata gotówki w ramach usługi cash back Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EUR Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż zł Za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej kwoty Za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji. Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji. 4,50 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 3% min. 1,50 zł 3% min. 5,00zł 3% min. 3% min. 1,50 zł 1,50 zł 1% 3% Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta Od każdej zmiany 10 zł Wydanie nowego PIN-u Od każdej zmiany 6,00 zł 6,00 zł 2.4. Wydawanie i obsługa kart płatniczych typu MasterCard świadczeniowe Wydanie karty Wznowienie karty Użytkowanie karty (opłata miesięczna): Transakcje bezgotówkowe Transakcje gotówkowe: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB, 3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt2, 5) w bankomatach za granicą Stawka Podstawowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00zł 0,00zł 2%, min. 4,50 zł, 3% min. 3,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 7

8 Rozdział 3 KLIENCI INDYWIDUALNI 3.1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY- OPŁATY PODSTAWOWE Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ Otwarcie i prowadzenie rachunku Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 Prowadzenie rachunku miesięcznie 1,00 Przelewy WYKONYWANE W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BS CHEŁMNO - na rachunki prowadzone w Banku 0,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach 0,00 od każdego przelewu - przelew ekspresowy Express Elixir 1 5,00 - przelew pilny SORBNET 1 25,00 WYKONYWANE W PLACÓWCE - na rachunki prowadzone w Banku 1 2,00 - na rachunki prowadzone w innych bankach 5,00 od każdego przelewu - przelew ekspresowy Express Elixir 10,00 - przelew pilny SORBNET 25,00 Zlecenia stałe Ustanowienie /modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem bankowości 0,00 internetowej od każdej dyspozycji Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówce 3,00 Realizacja zlecenia stałego 0,00 Polecenie zapłaty Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty w placówce 3,00 od każdej dyspozycji Realizacja polecenia zapłaty 0,00 Wpłaty gotówkowe Dokonywane w placówce 2 0,4% (min. 2,00) Wypłaty gotówkowe Dokonywane w placówce 2 0,4% (min. 2,00) Dokonywane w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów 0,00 Dokonywane w bankomatach obcych w kraju 3,00 za każdą wypłatę, Dokonywane w bankomatach i kasach za granicą 3 0,00 pobierana w dniu rozliczenia Dokonywane w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankomatów (przy użyciu terminala operacji, naliczana od 1,50 POS) wypłacanej kwoty Dokonywane w kasach obcych w kraju (przy użyciu terminala POS) 1,50 Dokonywane w ramach usługi Cashback 0,00 Samoobsługa i obsługa zdalna Karty płatnicza do KONTA ZA ZŁOTÓWKĘ - MasterCard Debit PayPass, Mobilna Visa HCE (okres ważności 48 miesięcy) Wydanie karty posiadaczowi/współposiadaczowi wraz z numerem PIN 0,00 za każdą kartę Wydanie karty osobie wskazanej wraz z numerem PIN 25,00 Użytkowanie karty MasterCard zbliżeniowej do Konta za złotówkę: miesięcznie 0,00 Użytkowanie karty Mobilnej Visa HCE do Konta za złotówkę: a) w przypadku rozliczenia 4 przez BS Chełmno w poprzednim miesiącu kalendarzowym 5 transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty miesięcznie 0,00 b) w przypadku nierozliczenia przez BS Chełmno w poprzednim miesiącu kalendarzowym 5 transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty 6,00 Internetowa Obsługa Rachunku Udostępnienie systemu bankowości internetowej CUI jednorazowo 0,00 Użytkowanie systemu bankowości internetowej CUI miesięcznie 0,00 Sporządzenie i wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS do autoryzacji transakcji za każdy SMS 0,00 SMS Banking Udostępnienie usługi SMS Banking jednorazowo 0,00 Użytkowanie usługi SMS Banking miesięcznie 0,00 Komunikat SMS wysłany do klienta potwierdzający zdarzenie na rachunku za każdy SMS 0,19 Wyciągi Wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta) - w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem bankowości internetowej 0,00 CUI za każdy wyciąg - w wersji elektronicznej wysyłany na adres 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym / odbierany w oddziale 0,00 Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta) - w wersji elektronicznej wysyłany na adres 0,00 - w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym / odbierany w oddziale za każdy wyciąg 10,00 - dane historyczne (powyżej 12 miesięcy) 25,00 1 Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w stosunku do Banku 2 Nie dotyczy wpłat i wypłat gotówkowych w placówce, w której nie uruchomiono wielofunkcyjnego urządzenia samoobsługowego 3 Operatorzy zagraniczni mogą pobierać dodatkową opłatę Rozliczenie transakcji bezgotówkowej następuje w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania płatności kartą 4 8

9 3.2. POZOSTAŁE OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART PŁATNICZYCH, WYDAWANYCH DO KONTA ZA ZŁOTÓWKĘ Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ Karty płatnicza do KONTA ZA ZŁOTÓWKĘ - MasterCard Debit PayPass, Mobilna Visa HCE (okres ważności 48 miesięcy) Wydanie duplikatu karty (opłata nie pobierana jeżeli wystąpiły przyczyny niezależne od Klienta) 25,00 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z powodu za każdą kartę kradzieży, zagubienia) 25,00 Wznowienie/zastrzeżenie karty 0,00 Zmiana limitów transakcyjnych na wniosek klienta za każdą zmianę 0,00 Przesłanie do klienta nowego numeru PIN za każdy PIN 7,00 Zmiana PIN w oferujących taką usługę: a) bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów 4,50 za każdą zmianę b) bankomatach obcych 7,00 Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę: a) bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów 1,00 za każde sprawdzenie b) bankomatach obcych 1,50 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie elektronicznej na adres poczty e- mail miesięcznie 0,00 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie papierowej listem zwykłym za każde zestawienie 2,58 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 7,00 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 Transakcje bezgotówkowe - 0,00 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0, OPERACJE KASOWE Wpłaty gotówkowe: a) na rachunki bankowe w innych bankach opłaty stałe z tytułu: telewizji kablowych, satelitarnych, telefonii komórkowych i stacjonarnych, energii elektrycznej, za gaz, abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłaty za Internet, pozostałe Stawka 0,5% (min. 2,50 zł) 0,5% (min. 3,50 zł) dodatkowa opłata za przyjęcie wpłaty na druku niestandardowym (nie dotyczy wpłat za energię elektryczną). 1,50 zł b) na rachunki bankowe prowadzone przez BS Chełmno, chyba że umowa stanowi inaczej 0,00 zł 9

10 Rozdział 4 KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 4.1. MIĘDZYNARODOWE KARTY KREDYTOWE Okres ważności karty Wydanie karty: a) głównej, Tryb pobierania opłaty Stawka MasterCard 48 miesięcy b) dołączonej 10,00 za każdą kartę Wydanie duplikatu karty (opłata nie pobierana jeżeli wystąpiły przyczyny niezależne od Klienta) 10,00 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z powodu kradzieży, zagubienia) 10,00 Użytkowanie karty: a) w przypadku rozliczenia 5 przez BS w Toruniu w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych na kwotę 500 zł dokonanych przy użyciu karty b) w przypadku nierozliczenia przez BS w Toruniu w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych na kwotę 500 zł dokonanych przy użyciu karty 10,00 miesięcznie 0,00 miesięcznie 6,00 Wznowienie karty za każdą kartę 10,00 Zastrzeżenie karty za każdą kartę 0,00 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach "Spółdzielczej Sieci Bankomatów" 4% (min. 10,00) b) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala POS) za każdą wypłatę, pobierana w dniu 4% (min. 10,00) c) w bankomatach obcych w kraju rozliczenia operacji, 4% (min. 10,00) d) w kasach obcych w kraju (przy użyciu terminala POS) naliczana od wypłacanej kwoty 4% (min. 10,00) e) w bankomatach i kasach za granicą 4% (min. 10,00) Zmiana PIN w bankomatach oferujących taką usługę za każdą zmianę 5,50 Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN 0,00 za każdy PIN Przesłanie do klienta nowego numeru PIN 7,00 Zmiana limitu kredytowego za każda zmianę 0,00 Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% (min. 50,00) Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 7,00 Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 4.2. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE za każde upomnienie/wezwani e Kredyty Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego płatna w dniu złożenia wniosku. W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu, za odnowienie kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt - płatna jednorazowo, przed uruchomieniem kredytu Prowizja za udzielenie kredytu na warunkach niestandardowych (od kwoty udzielonego kredytu)- nie dotyczy odstępstw cenowych 1% Prowizja z tytułu gotowości od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji, a nie wykorzystanego w terminach I kwotach określonych w zawartej umowie, płatna ostatniego dnia miesiąca. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przedterminowo, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu Prowizja pobierana dla przedterminowych spłat dokonywanych wcześniej niż 14 dni od daty umownej zapadalności zobowiązania (kredyt w rachunku kredytowym) Prowizja rekompensacyjna płatna w dniu dokonania zamknięcia limitu kredytowego przed terminem zakończenia limitu wynikającym z umowy, pobierana od wysokości limitu kredytowego (kredyt w RB i rewolwingowy) Prowizja za obsługę kredytu Uwaga: Prowizja płatna w 10. dniu miesiąca rozpoczynającego kwartał wg stanu zadłużenia na 10.dzień każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał 20,00 Stawka 0% - 2% 0% - 8% 0% - 5% (w stosunku rocznym) 0% - 4% 0% - 4% 0% - 0,3% kwartalnie Prolongata spłaty (od kwoty prolongowanej) 0,25% - 6% (min. 200,00) Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej 0% - 3% Zmiana warunków umowy kredytowej 0% - 3% Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale Prowizja z tytułu udzielonych lub kwoty czynnych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali 6 0,5% - 8% Zmiana warunków gwarancji, poręczenia, regwarancji 0,25% - 8% Pozostałe czynności Wydanie zaświadczenia/ opinii bankowej o kliencie 50,00-500,00 Wydanie promesy kredytowej 100, ,00 Wydanie duplikatu umowy kredytowej 50,00 Wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia - dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 100,00 5 Rozliczenie transakcji bezgotówkowej następuje w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania płatności kartą 6 Prowizja płatna miesięcznie, kwartalnie, rocznie lub za cały okres ważności gwarancji. Dla okresów dłuższych niż 3 lata istnieje możliwość zastosowania innej stawki prowizji 10

11 - dla podmiotów gospodarczych Działania Banku Spółdzielczego w Toruniu podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 50,00 za każdą dyspozycję Wezwanie do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu 20,00 Za nieterminowe (powyżej 7 dni) przedłożenie kompletnej dokumentacji do monitoringu 200,00 za każdy rozpoczęty tydzień 11

12 Rozdział 5 KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5.1. MIĘDZYNARODOWE KARTY KREDYTOWE Tryb pobierania opłat Stawka Wydanie karty głównej, dołączonej 10,00 Wydanie duplikatu karty (opłata nie pobierana jeżeli wystąpiły przyczyny niezależne za każdą kartę od Klienta) lub nowej karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z 10,00 powodu kradzieży, zagubienia) Użytkowanie karty: a) w przypadku rozliczenia przez BS Toruń w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty na kwotę 500 zł 0,00 b) w przypadku nierozliczenia przez BS Toruń w poprzednim miesiącu miesięcznie kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty na kwotę 5, zł Wznowienie karty 0,00 za każdą kartę Zastrzeżenie karty 0,00 Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów b) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala POS) za każdą wypłatę, pobierana w dniu c) w bankomatach obcych w kraju rozliczenia operacji, naliczana od 3% (min. 6,00) d) w kasach obcych w kraju (przy użyciu terminala POS) wypłacanej kwoty e) w bankomatach i kasach za granicą 3% (min. 7,00) Zmiana PIN w bankomatach oferujących taką usługę za każdą zmianę 5,50 Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN 0,00 za każdy PIN Przesłanie do klienta nowego numeru PIN 7,00 Zmiana limitu kredytowego za każda zmianę 0,00 Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i 5% (min. 50,00) umową Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 7,00 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0% MasterCard 3% Visa 5.2. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Kredyty Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego płatna w dniu złożenia wniosku. W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej Prowizja przygotowawcza: naliczana od kwoty udzielonego kredytu / kwoty odnowienia kredytu / kwoty zwiększającej przyznany kredyt płatna: - w przypadku kredytu w ROR w dniu rozpoczynającym każdy kolejny rok okresu kredytowania - w przypadku pozostałych kredytów jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy Stawka 0% a) udzielanie kredytu gotówkowego 5% dla klientów, którzy w dniu podpisania umowy posiadają dowolny rachunek ror w Banku Spółdzielczym w Toruniu b) udzielenie/odnowienie kredytu odnawialnego w ROR 1,5% c) udzielanie kredytu mieszkaniowego, w tym kredytu MDM 1,9% dla klientów, którzy w dniu podpisania umowy posiadają dowolny rachunek ror w Banku Spółdzielczym w Toruniu 7% dla pozostałych Klientów 2,5% dla pozostałych Klientów d) udzielenie kredytu hipotecznego - z okresem kredytowania do 60 m-cy - z okresem kredytowania powyżej 60 m-cy 2% 3% 2,5% 3,5% dla klientów, którzy w dniu podpisania umowy posiadają dowolny rachunek ror w Banku Spółdzielczym w Toruniu e) uruchomienie transzy kredytu studenckiego 0,75% f) udzielenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego umową o ustanowienie kaucji pieniężnej 1% (min. 200,00) Prowizja dodatkowa za zastosowanie odstępstwa przy udzielaniu kredytu na warunkach niestandardowych (od kwoty udzielonego kredytu) nie dotyczy niestandardowych warunków cenowych. Prowizja z tytułu gotowości od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji, a nie wykorzystanego w terminach I kwotach określonych w zawartej umowie, płatna ostatniego dnia miesiąca. Prowizja rekompensacyjna pobierana, gdy spłata całości lub części kredytu hipotecznego, mieszkaniowego, MDM nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ww. kredyt. (Prowizja rekompensacyjna nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego, mieszkaniowego, MDM w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.) 1% 0% (w stosunku rocznym) Prowizja rekompensacyjna dla pozostałych kredytów 0% Prolongata spłaty kredytu (od kwoty prolongowanej) 1% (min. 100,00) Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej 2% Zmiana warunków umowy kredytowej: a) w zakresie innym niż zmiana zabezpieczenia kredytu b) w zakresie zmiany zabezpieczenia kredytu 0,5% 0,1% (min. 50,00) 0,5% (min. 100,00) 2% kwoty pierwotnej kredytu dla pozostałych Klientów 12

13 c) w zakresie zmian zabezpieczenia kredytu gotówkowego Pozostałe czynności Wydanie zaświadczenia/ opinii bankowej o kliencie 100,00 Wydanie promesy kredytowej 200,00 Wydanie duplikatu umowy kredytowej 100,00 Wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia Inspekcja nieruchomości mająca na celu rozliczenie kredytu/transzy kredytu: a) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 0,00 b) na terenie pozostałych województw 200,00 100,00 13

14 Rozdział 6 INNE CZYNNOŚCI 6.1. Inne czynności Stawka podstawowa Stawka minimalna Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego oraz worek do monet wg ceny zakupu + 50% narzutu Za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały oraz za wymianę banknotów emisji 1989r. 1992r. na nominały denominacyjne - za wymianę banknotów emisji 1989r r. - za wymianę banknotów emisji po 1992r. 0,5 % wartości 0,5 % wartości 5,00 zł - za wymianę bilonu 20 % wartości dla nie posiadających rachunku w BS CHEŁMNO 5,00 zł 5 % wartości dla Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeżeli zamianie podlega nie więcej niż 5 sztuk znaków pieniężnych posiadających rachunek w BS CHEŁMNO Za sporządzenie kserokopii od strony - A 4 1,50 zł - A 3 3,50 zł Za potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocników, pozostających w aktach BS Chełmno Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych: 1) do 3 miesięcy 7,00 zł 2) powyżej 3 miesięcy 12,00 zł Za pozyskanie kredytu konsorcjalnego od całkowitej kwoty kredytu od 0,5% Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym przedmiotów i dokumentów 25,00 zł Uwaga: miesięcznie 1) opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości 2) opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową bankom oraz na zasadzie wzajemności innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tekst jednolity: Dz.U z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) Uwaga: Opłatę pobiera się od banków i instytucji, które obciążają BS Chełmno opłatami z ww. tytułu. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, dokonane przez pracownika Banku, w przypadku niedopełnienia obowiązku przedłożenia aktualnego odpisu z księgi przez Klienta. 60,00 zł (w jednym oddziale) 50,00 zł Opłata należna bankowi za ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu. Od 0,2% Inne czynności opłaty pobierane za czynności bankowe obowiązujące w Banku w dniu dokonania czynności: - za prowadzenie inspekcji inwestycji - za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu i sporządzenie aneksu do umowy - wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy związany z nieterminową spłatą kredytu - sporządzenie aneksu technicznego - opłata za doradztwo i pośrednictwo finansowe Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości 150,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00zł od 0,7% wartości 50,0zł 5,00 zł Za wystawienie dokumentacji w sprawie podatku od czynności cywilno-prawnych PCC3 Za sporządzenie odpisu jednego dowodu spłaty Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50 % stawki podstawowej Za dokonanie czynności związanych z ustanowieniem Sądowego Rejestru Zastawów 5,00zł za każdy egzemplarz 50,00zł Za przesłanie wniosku do Sądu Rejestrowego o dokonanie wpisu do sądowego rejestru 30,00zł zastawów Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia /monitu z powodu niedostarczenia w terminie przez 50,00zł Kredytobiorcę, informacji lub dokumentów określonych w umowie z Bankiem Promesa udzielenia kredytu 0,2% 500zł Za wydanie duplikatu umowy kredytowej /pożyczki 30zł ( za każdy duplikat) Dyspozycja złożona w formie ustnej wystawienia dokumentu z systemu finansowo księgowego Banku Za czynności nietypowe, nieprzewidziane w Taryfie pobierane są opłaty w wysokości ustalonej we własnym zakresie przez Dyrektorów 1,50 zł od 10,00 do 300,00 zł 14

15 Rozdział 7 OPŁATY I PROWIZJE OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM Prowizje i opłaty w obrocie dewizowym od klientów instytucjonalnych Stawka podstawowa 2 3 SKUP I SPRZEDAŻ WARTOŚCI DEWIZOWYCH (w przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji) Skup i sprzedaż walut obcych Bez prowizji Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju: 1) na rachunki bankowe klientów banku i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w części Zlecenia różne Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju tryb normalny (TOMNEXT)* 1) przekazy do 5000 euro, 2) przekazy przekraczające 5000 euro Uwaga! Nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego Eurotransfer* - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie): 1) rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, 2) bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, 3) bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, 4) określona opcja kosztowa SHA. Uwaga! Do eurotransferu nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT)* - dodatkowa opłata do pkt. 4 i 5. Uwaga! Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju* Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR)*: 1) przekazy do równowartości 2500 euro, 2) przekazy przekraczające równowartość 2500 euro. Uwaga! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. Opcje kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* Przeprowadzenie wywiadu handlowego o firmie Bez prowizji 0,3% wartości przekazu min. 20,00 zł max. 150,00 zł 100,00 zł 30,00 zł 65,00 zł 4,80 zł 100,00 zł 45,00 zł plus koszty banków pośredniczących 40,00 zł 60,00 zł 40,00 zł 70,00 zł * Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku S.A i / lub banków spółdzielczych należących do grupy SGB. RACHUNKI ROZLICZENIOWE I TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku: 1) oszczędnościowo rozliczeniowego, 20,00 zł miesięcznie 2) lokaty terminowej Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda, itp. 50,00 zł Operacje gotówkowe (wpłaty i wypłaty): 1) na rachunek rozliczeniowy, 0,30% min. 4,00 zł 2) na rachunek lokaty terminowej Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości zł) 0,30% Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 3,50zł Sporządzenie wyciągów bankowych raz w miesiącu 3,00 zł dzienny Sporządzanie wyciągów bankowych częściej niż raz w miesiącu: 4,00 zł tygodniowy 6,00 zł dwutygodniowy Dokonywanie stałych zleceń z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego 4,00 zł od każdego zlecenia 7.2. Prowizje i opłaty w obrocie dewizowym od klientów indywidualnych Stawka podstawowa 2 3 SKUP I SPRZEDAŻ WARTOŚCI DEWIZOWYCH (w przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji) Skup i sprzedaż walut obcych Bez prowizji Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju: 1) na rachunki bankowe klientów banku i zrzeszonych banków spółdzielczych, Bez prowizji 15

16 2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku. 0,3% wartości przekazu min. 20,00 zł max. 150,00 zł Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko 100,00 zł jedną opłatę z tytułu określonego w części Zlecenia różne Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju tryb normalny (TOMNEXT)* 1) przekazy do 5000 euro, 2) przekazy przekraczające 5000 euro Uwaga! Nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego Eurotransfer* - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie): 1) rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, 2) bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, 3) bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, 4) określona opcja kosztowa SHA. Uwaga! Do eurotransferu nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT)* - dodatkowa opłata do pkt. 4 i 5. Uwaga! Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju* Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR)*: 1) przekazy do równowartości 2500 euro, 2) przekazy przekraczające równowartość 2500 euro. Uwaga! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. Opcje kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* 30,00 zł 65,00 zł 4,80 zł 100,00 zł 45,00 zł plus koszty banków pośredniczących 30,00 zł 60,00 zł 40,00 zł * Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku S.A i / lub banków spółdzielczych należących do grupy SGB. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE I TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku: 1) oszczędnościowo rozliczeniowego, 2,00 zł miesięcznie 2) lokaty terminowej Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda, itp. 50,00 zł Operacje gotówkowe (wpłaty i wypłaty) Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości zł) 0,30% Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci 25,00 zł Sporządzenie wyciągów bankowych raz w miesiącu Sporządzenie wyciągów bankowych dziennie 2,50 zł Dokonywanie stałych zleceń z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego 4,00 zł od każdego zlecenia 7.3. Pozostałe czynności w obrocie dewizowym Stawka podstawowa Inkaso czeków Zwrot czeku niezainkasowanego Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku: 1) inkaso czeków na kwotę do równowartości 10 USD, 2) inkaso czeków na kwotę powyżej równowartości 10 USD. Uwaga! Równowartość ustalana według kursu średniego NBP na dzień realizacji zlecenia 2 3 0,2% kwoty, na którą opiewa czek min. 50,00 zł max. 150,00 zł 50,00 zł Zmiana warunków inkasa Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy odbiorcy płatności lub innych danych zlecenia, itp.) Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku 1,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 15,00 zł miesięcznie 16

17 Rozdział 8 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY 8.1. Obrót oszczędnościowy oferowany do r. Stawka Stawka min. Stawka maks. podstawowa Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego 2. otwarcie rachunku rodzinnego 3.otwarcie podstawowego rachunku płatniczego 1. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Unikonto: Miesięcznie: 1) STANDARD, 4,99 zł 2) SILVER, 3,50 zł 3) GOLD, 2,00 zł 4) MŁODZIEŻOWE, 5) SENIOR, 6) stanowiącego zabezpieczenie udzielonego kredytu. 6,99 zł 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego świadczeniowego( rodzinnego) 3. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego nie wymienionego w pkt Prowadzenie rachunku oszczędnościowego Unikonto Oszczędnościowe. 4,99 zł 5. Prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego 1,50 zł Uwaga: opłat nie pobiera się za miesiąc, w którym otwarto i zamknięto rachunek. Wpłaty i wypłaty dotyczące rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych, podstawowego rachunku płatniczego 1) prowadzonych w BS Chełmno 2) prowadzonych przez banki, z którymi BS Chełmno zawarł porozumienia o zastępczej obsłudze w obrocie oszczędnościowym 3) od każdej wypłaty z UNIKONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO w momencie jej dokonania: a. pierwsza wypłata (z uwzględnieniem przelewów) w miesiącu kalendarzowym b. druga i kolejne wypłaty (z uwzględnieniem przelewów) w miesiącu kalendarzowym 0,00% 0,00 zł Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS Chełmno, chyba że umowa stanowi inaczej 2) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach* opłaty stałe z tytułu: telewizji kablowych, satelitarnych, telefonii komórkowych i stacjonarnych, energii elektrycznej, za gaz, abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłaty za Internet, pozostałe, dodatkowa opłata za przyjęcie wpłaty na druku niestandardowym (nie dotyczy wpłat za energię elektryczną). Uwaga: prowizję pobiera się od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy lub od wpłacającego *Decyzje o stosowaniu stawek podejmują Dyrektorzy biorąc pod uwagę konkurencję na lokalnym rynku. Decyzja podjęta przez Dyrektora dotyczy wszystkich klientów danej placówki. 1. Za przelewy złożone z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, w formie papierowej: 1) na r-ki bankowe prowadzone przez BS Chełmno, 2) na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki, 3) przelewy natychmiastowe Express Eliksir, 4) przelewy w systemie SORBNET. 2. Za przelewy złożone z podstawowego rachunku płatniczego w formie papierowej: 1)na r-ki bankowe prowadzone przez BS Chełmno, a) za pierwszych 5 przelewów w tym zlecenia stałe b) szósty i kolejny przelew 2)na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki, a) za pierwszych 5 przelewów, w tym zlecenia stałe b) szósty i kolejny przelew, 3) przelewy natychmiastowe Express Eliksir, a) za pierwszych 5 przelewów, w tym zlecenia stałe b) szósty i kolejny przelew Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 1) Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom r-ków oszczędnościowo rozliczeniowych 2) Za pojedynczy blankiet czekowy wydany doraźnie 3) Za potwierdzenie blankietu czekowego 1) Przyjęcie zgłoszenia utraty blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości i wykonanie zastrzeżenia 2) Odwołanie zastrzeżenia utraty dowodów tożsamości Za potwierdzenie stanu wkładu oszczędnościowego Klienta z innego banku Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego i lokaty terminowej, wysokości salda oraz dopisanych odsetek do wkładu art. 0,50% 0,5% 0,5% od każdego przelewu 1,50 zł 4,00 zł 35,00 zł 0,00zł 1,50zł 0,00zł 4,00zł 0,00zł 10,00zł 7,00 zł 0,50 zł od każdego blankietu czekowego 2,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 8,00 zł 30,00 zł 2,50 zł 3,50 zł 1,50 zł 17

18 Za sporządzenie odpisu obrotów na r-ku oszczędnościowo rozliczeniowym lub lokaty terminowej: 1) bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek Za sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego 2) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej Dokonywanie stałych zleceń z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych Aktualizacja stałego zlecenia ( papierowo) Za udzielenie telefonicznej informacji o saldzie r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego na podstawie umowy zawartej z Klientem po podaniu hasła 2,00 zł od każdej operacji 3zł ( za każdą dyspozycję) 15,00 zł za dany miesiąc z góry Za poszukiwanie, na wniosek osób uprawnionych (właściciel, współwłaściciel, pełnomocnik, spadkobierca) r-ków lokat terminowych i (lub) udzielenie informacji o saldzie ROR Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych posiadacza r-ku lokaty terminowej lub r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału BS Chełmno w związku ze zmianą miejsca zamieszkania zapisodawcy Za dokonanie blokady wkładów na r-ku lokaty terminowej lub na r-ku oszczędnościowo rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank Realizacja zlecenia z tyt. przekazania odsetek należnych z rachunków oszczędnościowych, terminowych na prowadzone przez inny bank ROR za każdy Oddział BS Chełmno 25,00 zł 0,5 % wartości blokady 15,00 zł od każdej operacji Za przesłanie drogą pocztową wyciągu z rachunku ROR za każdą przesyłkę - drukowanych na koniec miesiąca - drukowanych na koniec dnia 7,00 zł 50,00 zł 10,00 25/12m-cy Odbiór wyciągów przez klienta lub osobę upoważnioną - drukowanych na koniec miesiąca - drukowanych na koniec dnia 5,00 zł Wykonanie przelewu z i na książeczkę oszczędnościową a vista 0,5% 4,00 zł Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty przekroczonego dopuszczalnego salda na ROR (nie częściej niż raz w miesiącu) 1) debety udzielone do dnia 11 marca 2016 r. 2) debety udzielone po dniu 11 marca 2016 r. 20,00 zł 15,00 zł 30,00 zł 7,80zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług pocztowych Poczta Polska S.A.) Od dopuszczalnego debetu w ROR 1,0 % 30,00 zł Za administrowanie dopuszczalnym debetem w ROR (od kwoty debetu) 2,0 % 30,00zł Opłaty dotyczące rachunków uśpionych: 1) Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku w rozumieniu art k.c. 2) Przesłanie informacji do klienta, o którym mowa w pkt 1) Oplata za przyjęcie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem ( opłaty nie pobiera się w przypadku ustanawiania pełnomocnictwa w momencie zawarcia umowy konta) Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Opłata za zmianę karty wzorów podpisów 15,00 zł 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług pocztowych Poczta Polska S.A.) 10 zł ( za każdą dyspozycję) 10zł za każdą dyspozycję 10zł 10,00 25/12m-cy 18

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 7/IV/014 Zarządu PBS z dnia 30.04.014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony Załącznik nr uchały nr 73/01 Zarzadu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 0.09.01 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE -

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 4 stycznia 2018 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 4 stycznia 2018 roku Załącznik do Uchwały Nr /Z/018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 0.01.018r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 4 stycznia 018 roku 1. Dział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 26/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 27.06.2017 POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 03 lipca 2017

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku Załącznik do Decyzji nr 73/016 Wiceprezesa Zarządu SGB Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 7 października 016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku Załącznik do Decyzji nr 7/016 Wiceprezesa Zarządu SGB Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 7 października 016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE OBCEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM PA-CO-BANK W PABIANICACH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE OBCEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM PA-CO-BANK W PABIANICACH Załącznik do Uchwały nr 6/01 Zarządu Banku Spółdzielczego PA-CO-BANK w Pabianicach z dnia 6 sierpnia 01 TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE OBCEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM PA-CO-BANK W PABIANICACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TABELA 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01 września 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01 września 2017 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01 września 2017 Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Załącznik do Uchwały 17/R/K-S/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chełmnie z dnia 13.04.2016 r. Zm. Uchwałą nr 54/R/K-S/2016 z dn. 28.09.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 26/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 03.06.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami )

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.02.2016r. ( z późniejszymi zmianami ) Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo