BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. 2. UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) autoryzacja wyraŝenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 2) Bank - Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej- jednostka organizacyjna Banku prowadząca rachunek bankowy; 3) Bank beneficjenta - bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z beneficjentem; 4) Bank pośredniczący - bank, z którego usług korzysta bank zleceniodawcy kierując przekaz do banku beneficjenta; 5) Bank zleceniodawcy - bank krajowy lub zagraniczny, który przyjmuje od zleceniodawcy dyspozycję i dokonuje wystawienia przekazu; 6) bankomat - urządzenie umoŝliwiające UŜytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy uŝyciu karty; 7) Beneficjent - klient banku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 8) Centrum Kart jednostka organizacyjna Kredyt Banku, dokonująca w imieniu Banku autoryzacji, zastrzeŝeń i rozliczeń transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart wydawanych przez Bank 9) Data waluty- moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pienięŝnych, którymi obciąŝono lub uznano rachunek bieŝący/pomocniczy; 10) data waluty spot - standardowy termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu złoŝenia zlecenia, pod warunkiem, iŝ zostało ono złoŝone zgodnie z obowiązującym w Banku terminarzem rozliczeń; 11) duplikat karty nowy egzemplarz karty z takim samym numerem i datą waŝności, jak w karcie dotychczas uŝytkowanej; 12) dzienne limity transakcyjne maksymalne limity, do wysokości których UŜytkownik karty moŝe w danym dniu dokonywać wypłat gotówki oraz płatności w punktach handlowo usługowych przy uŝyciu karty, 13) Dzień roboczy - dzień, w którym bank zleceniodawcy lub bank beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 14) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - standard numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN składa się z dwuliterowego ISO kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku; 15) karta - karta płatnicza VISA wydawana przez Bank; 16) Karta Wzorów Podpisów (KWP) - dokument wskazujący osoby upowaŝnione do dysponowania rachunkiem bankowym, sposób podpisywania dyspozycji, wzór podpisu oraz wzór pieczątki firmowej (o ile jest stosowana przez Klienta) który będzie obowiązywać na wszystkich dokumentach składanych w Banku przez Klienta. KWP nie ma zastosowania dla dyspozycji składanych za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej 17) Klient podmiot, który zawarł z Bankiem Umowę; 18) Kod identyfikacyjny - kod PIN (Personal Identification Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie z danymi zawartymi na Karcie stanowią unikatowy identyfikator słuŝący do elektronicznej identyfikacji Klienta, przypisany do danej Karty i znany tylko Klientowi 19) Kod Swift/ BIC kod - (ang.: Swift code/ BIC code) przypisany kaŝdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory ; 20) koszty BEN - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa beneficjent; 21) koszty OUR - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca; 22) koszty SHA - opcja kosztowa, wg której opłaty banku pośredniczącego i banku beneficjenta pokrywa beneficjent, a banku zleceniodawcy- zleceniodawca; 23) Kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank BPS stosowany do przeliczania walut, dostępny w kaŝdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku BPS S.A.. Kurs walutowy moŝe ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Klienta; Strona 1 z 9 24) nierezydent -, podmiot w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą ; 25) NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych; 26) okres umowny okres kalendarzowy wyraŝony w dniach lub miesiącach, na który został otwarty rachunek lokaty terminowej; 27) pełnomocnik osoba fizyczna posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Klienta; 28) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta); 29) Przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 30) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: a) waluta transakcji EUR; b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; c) koszty SHA ; d) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; e) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 31) Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: a) waluta transakcji EUR; b) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; c) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; d) koszty SHA ; 32) przepisy dewizowe- ustawa Prawo dewizowe wraz z przepisami wykonawczymi opracowanymi na jej podstawie oraz obowiązujące w krajach członkowskich UE; 33) rachunek bankowy rachunek bieŝący, rachunek pomocniczy, rachunek lokaty terminowej,; 34) rachunek bieŝący - rachunek rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia środków pienięŝnych oraz wykonywania przez Klienta transakcji płatniczych; 35) rachunek lokaty terminowej - rachunek przeznaczony do gromadzenia i przechowywania środków pienięŝnych, w określonym przez Klienta czasie i na określonych warunkach; 36) rachunek pomocniczy - rachunek rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia środków pienięŝnych na określony cel oraz wykonywania przez Klienta transakcji płatniczych; 37) Regulamin niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych; 38) rezydent - podmiot w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju; 39) SEPA (Single Euro Payments Area) - jednolity obszar płatności w EUR; koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych; 40) środki dostępu do Systemu Bankowości Internetowej identyfikator UŜytkownika i hasła dostarczane w postaci wydruku lub w formie elektronicznej, umoŝliwiające uwierzytelnianie UŜytkownika i autoryzacje zleceń płatniczych i innych dyspozycji w Systemie Bankowości Internetowej oraz podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu niekwalifikowanego lub kwalifikowanego; 41) strona internetowa Banku 42) System Bankowości Internetowej system umoŝliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Klienta oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej; 43) Tabela kursowa - zbiór wartości kursów walutowych ogłaszanych przez Bank BPS S.A. dostępny na stronie internetowej BankuBPS S.A. i placówkach Banku. Zmiany Tabeli wchodzą w Ŝycie w momencie ogłoszenia Tabeli kursowej obowiązującej od godzin określonych w jej treści; 44) Tabela oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej dla klientów instytucjonalnych dostępna na stronie internetowej Banku i placówkach Banku;

2 45) Taryfa opłat obowiązująca w Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych dostępna na stronie internetowej Banku i placówkach Banku; 46) transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta wpłata, transfer lub wypłata środków pienięŝnych; 47) Umowa - umowa rachunku bankowego zawarta z Klientem; 48) UŜytkownik Systemu Bankowości Internetowej osoba działająca w imieniu Klienta i wskazany przez Klienta pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Klienta za pomocą Systemu Bankowości Internetowej 49) UŜytkownik karty osoba fizyczna, upowaŝniona przez Klienta do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji płatniczej kartą, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty, i która złoŝyła podpis na rewersie karty 50) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy uŝyciu Kart; 51) wniosek - wniosek o wydanie karty; 52) wolne (dostępne) środki saldo rachunku powiększone o przyznany limit kredytowy albo dopuszczalny debet; 53) Zlecenie płatnicze oświadczenie Klienta zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złoŝone w ustalonej z Bankiem formie Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych: 1) rachunki bieŝące i pomocnicze; 2) rachunki lokat terminowych; 3) rachunki lokacyjne. 2. Rachunki wymienione ust. 1 pkt 1 mogą być prowadzone na czas określony lub nieokreślony. 3. Rachunki otwierane są tylko w Polskich Nowych Złotych Rachunki bankowe prowadzone są dla: 1) osób prawnych; 2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną; 3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. 4) dla rolników indywidualnych 2. Posiadaczem rachunku bankowego moŝe być rezydent lub nierezydent. Rozdział 2. Otwarcie rachunku bankowego i podpisanie Umowy Podstawą otwarcia przez Bank rachunku bankowego jest zawarcie pisemnej Umowy. 2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony, reprezentowane przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 3. Osoby reprezentujące stronę występującą o otwarcie rachunku bankowego zobowiązane są do okazania dokumentu toŝsamości. 4. Wraz z zawarciem Umowy strona występująca o otwarcie rachunku bankowego wypełnia Kartę Wzorów Podpisów, która stanowi podstawę do realizacji zleceń płatniczych ze wszystkich rachunków bankowych otwartych na rzecz Klienta składanych w Banku. 5. W przypadku otwarcia kolejnego rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy i niezłoŝenia przez Klienta nowej KWP, podstawę do dysponowania rachunkiem bankowym stanowi KWP złoŝona do wcześniej otwartego rachunku bankowego. 6. Podpisy na Umowie oraz na KWP powinny być złoŝone w obecności pracownika Banku Do zawarcia Umowy niezbędne jest złoŝenie wymaganych przez Bank aktualnych dokumentów określających status prawny podmiotu występującego o otwarcie rachunku bankowego oraz dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 2. Bank moŝe otworzyć rachunek rozliczeniowy dla spółki kapitałowej w organizacji na czas określony (do 3 miesięcy), na podstawie aktu notarialnego stwierdzającego utworzenie tego podmiotu oraz potwierdzonej przez właściwy sąd rejestrowy kopii wniosku o dokonanie wpisu do rejestru wraz z załącznikami. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginałach. Pracownik Banku sporządza kserokopie złoŝonych dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem. 4. Zgodność dokumentów nierezydenta z prawem obowiązującym w miejscu wystawienia winna być potwierdzona przez polską placówkę konsularną lub wydział konsularny polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, przy czym potwierdzenia takiego nie wymagają dokumenty sporządzone przez organy i urzędy państw, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o obrocie prawnym, o ile wynika to z tych umów, z zastrzeŝeniem ust Wszelkie dokumenty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie dokumentów dokonane za granicą powinno być potwierdzone przez polską placówkę konsularną lub wydział konsularny polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego. 6. Nie wymagają legalizacji dokumenty, do których ma zastosowanie konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, są opatrzone w apostille. Strona 2 z 9 7. Zawarcie Umowy przez pełnomocnika moŝe nastąpić na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionymi notarialnie podpisami Klient zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego zawiadomienia Banku na piśmie o wszelkich zmianach w dokumentacji złoŝonej przy zawieraniu Umowy, a w szczególności o zmianach wynikających ze zmiany adresu, nazwy firmy, osób reprezentujących Klienta, utracie lub uzyskaniu koncesji/zezwoleń, ogłoszeniu upadłości lub rozpoczęciu likwidacji; 2) udzielania na prośbę Banku wyjaśnień w sprawach związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niedopełnienia obowiązku określonego w ust Bank moŝe odmówić otwarcia rachunku bankowego bez podania przyczyny. Rozdział 3. Pełnomocnictwo Klient moŝe ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym lub do dokonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku bankowego. 2. Pełnomocnikiem moŝe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca rezydentem bądź nierezydentem, przy czym pełnomocnik będący nierezydentem moŝe zlecać wypłaty na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich, jak teŝ dokonywać wywozu za granicę kwot pochodzących z rachunków bankowych tylko zgodnie z przepisami ustawy Prawo dewizowe. 3. Pełnomocnik jest uprawniony do dysponowania środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 4. Odpowiedzialność za czynności podejmowane przez pełnomocnika ponosi Klient Pełnomocnictwo moŝe być ustanowione przez Klienta jedynie w formie pisemnej: 1) w Karcie Wzorów Podpisów bezpośrednio w Banku, przy czym pełnomocnictwo to musi być potwierdzone, złoŝonymi w obecności pracownika Banku, podpisami osób upowaŝnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta; 2) w oparciu o przesłany drogą korespondencyjną dokument, zawierający odpowiednią dyspozycję Klienta o ustanowieniu pełnomocnika, poświadczony: e) w kraju przez: upowaŝnionego pracownika Banku lub notariusza, f) za granicą przez: opatrzenie w apostille w sytuacji, gdy ma zastosowanie Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, albo polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub inną równorzędną z tymi placówkami lub notariusza i legalizowane przez polską placówkę dyplomatyczną/konsularną, przy czym legalizacji nie wymagają potwierdzenia notariuszy z państw, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o obrocie prawnym, o ile wynika to z tych umów lub bank zagraniczny będący korespondentem Banku. 2. Pełnomocnictwo staje się skuteczne od momentu przyjęcia przez pracownika Banku dokumentu ustanawiającego pełnomocnictwo Pełnomocnictwo moŝe być udzielone jako: 1) stałe w zakresie: a) pełnym, to jest obejmującym wszystkie uprawnienia Klienta włącznie z: dokonywaniem wypłat na rzecz własną i osób trzecich, otwieraniem w ramach Umowy innych rachunków bankowych, negocjowaniem i podejmowaniem decyzji w zakresie oprocentowania i innych warunków prowadzenia rachunku bankowego, wypowiadaniem Umowy i określeniem sposobu zadysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych, b) szczególnym, to jest obejmującym umocowania do czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności; 2) jednorazowe, w ramach którego pełnomocnik moŝe dokonać jednorazowej czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa. 2. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane Klienta i dane osobowe pełnomocnika, pozwalające na określenie toŝsamości pełnomocnika, rodzaj czynności, do której pełnomocnik został upowaŝniony oraz podpis Klienta złoŝony w obecności pracownika Banku lub potwierdzony w sposób określony w 11 ust. 1 pkt 2.

3 13. Bank nie przyjmuje dalszych pełnomocnictw udzielonych przez pełnomocników Pełnomocnictwo moŝe być w kaŝdej chwili zmienione lub odwołane przez Klienta na podstawie pisemnej dyspozycji. Bank dopuszcza odwołanie pełnomocnictwa drogą korespondencyjną z uwzględnieniem postanowień 11 ust.1 pkt Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złoŝenia w Banku dyspozycji odwołującej bądź zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub wpływu odwołania pełnomocnictwa do Banku Rozdział 4. Rachunki lokat terminowych Rachunki lokat terminowych otwierane są dla Klientów, którzy podpisali z Bankiem Umowę. 2. W przypadku, kiedy Bank otwiera rachunek lokaty terminowej dla Klienta, który nie posiada w Banku rachunku rozliczeniowego wymagane jest złoŝenie dokumentów określonych w 6 ust W ramach zawartej z Bankiem Umowy Klient moŝe otworzyć i prowadzić dowolną liczbę rachunków lokat terminowych. 16. Warunki prowadzenia rachunków lokat terminowych, w tym sposób oprocentowania, okresy umowne, minimalna kwota środków pienięŝnych niezbędna do otwarcia rachunku lokaty terminowej podawane są do wiadomości w Tabeli oprocentowania oraz na stronie internetowej Banku Bank przyjmuje lokaty na czas oznaczony, zadeklarowany przez Klienta. 2. Okres umowny lokaty rozpoczyna się od daty wpływu/wpłaty środków pienięŝnych na rachunek lokaty terminowej i upływa z ostatnim dniem okresu umownego. 3. Dla lokat oznaczonych w miesiącach koniec okresu umownego upływa z dniem poprzedzającym dzień, który datą odpowiada dniowi otwarcia lokaty, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było wówczas koniec okresu umownego upływa z dniem poprzedzającym ostatni dzień tego miesiąca. 4. Gdy dzień dostępności środków w przypadku wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy dla Banku to dzień dostępności środków przesuwa się na następny dzień roboczy dla Banku, przy czym zasady tej nie stosuje się w przypadku lokat z moŝliwością odnowienia na kolejny taki sam okres umowny. 5. Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się następny dzień kalendarzowy po upływie danego okresu umownego. 6. Bank zastrzega sobie prawo do nieprzedłuŝania lokaty na kolejny okres umowny, w przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, informując o tym Klienta w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed upływem okresu umownego. 7. W dniu zamknięcia rachunku lokaty, w przypadku o którym mowa w ust. 6, o ile Klient nie złoŝył innej dyspozycji, Bank przekaŝe środki z lokaty na rachunek rozliczeniowy, lub w przypadku klientów, o których mowa w 15 ust. 2 na rachunek nieoprocentowany Otwarcie kaŝdego rachunku lokaty terminowej następuje po złoŝeniu przez Klienta dyspozycji otwarcia lokaty terminowej, w formie pisemnej lub ustnej, z jednoczesnym wniesieniem środków pienięŝnych na ten rachunek. 2. W okresie umownym przechowywania środków pienięŝnych na lokacie terminowej Klient nie moŝe dokonywać wpłat uzupełniających ani częściowych wypłat kapitału. 3. Wypłata części lub całości środków z lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokat terminowych i jej zerwanie. 4. Po upływie okresu umownego Bank automatycznie odnawia lokatę terminową na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu jej kaŝdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złoŝona inna dyspozycja. 5. W przypadku rachunku lokaty terminowej negocjowanej, podwyŝszone oprocentowanie obowiązuje przez pierwszy okres umowny, a odnowienie następuje na zasadach określonych w ust. 4. Rozdział 5. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym Środki pienięŝne zgromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu według stawki określanej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym, za wyjątkiem blokad środków wydzielonych m.in. na opłacenie czeków potwierdzonych i blokad na egzekucję wierzytelności pienięŝnych, które nie podlegają oprocentowaniu. 2. Środki pienięŝne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego włącznie. 3. Jako podstawę do obliczeń naleŝnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. Strona 3 z 9 4. Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek. 5. W przypadku wpłat, którymi Bank nie moŝe uznać rachunków bankowych juŝ istniejących, oprocentowanie wpłaconych środków rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank dyspozycji umoŝliwiającej zaliczenie wpłaty na rachunek bankowy. 6. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach kwartalnych, na koniec kaŝdego kwartału kalendarzowego. 7. Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, stawiane są do dyspozycji Klienta w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego i mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niŝ do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. Niepodjęte odsetki podlegają kapitalizacji. 8. Wypłata części lub całości środków z rachunku lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego powoduje nienaliczenie odsetek za okres utrzymania lokaty, chyba Ŝe indywidualne postanowienia stanowią inaczej. 9. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku lokacyjnym dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach miesięcznych, na koniec kaŝdego miesiąca Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w czasie trwania Umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części w przypadku wystąpienia czynników określonych w Umowie. 2. W przypadku zmian wysokości oprocentowania odsetki naliczane są: 1) na rachunku rozliczeniowym bieŝącym/pomocniczym - do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania; 2) na rachunku lokaty terminowej: a) oprocentowanej według zmiennej stopy do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania, b) oprocentowanej według stałej stopy wysokość oprocentowania ustalona w chwili otwarcia lokaty obowiązuje przez cały okres umowy, przy czym lokaty odnowione na kolejny taki sam okres umowny podlegają oprocentowaniu według stopy obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona uchwałą Zarządu Banku podawana jest do wiadomości w Banku oraz na stronie internetowej Banku. Rozdział 6. Dysponowanie środkami na rachunku bankowym Klient jest uprawniony, w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy, do swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku bankowym. 2. Ograniczenie dysponowania środkami pienięŝnymi moŝe wynikać wyłącznie z przepisów prawa lub Umowy Bank realizuje zlecenia płatnicze, które są podpisane i opatrzone pieczątką firmową (o ile jest uŝywana) Klienta zgodnie ze wzorami złoŝonymi na KWP, z zastrzeŝeniem ust W przypadku zleceń płatniczych przekazywanych za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej obowiązują zasady realizacji dokumentów zgodnie z postanowieniami dla poszczególnych kanałów Klient moŝe dysponować środkami pienięŝnymi do wysokości wolnych środków. 2. Klient przy realizowaniu zleceń płatniczych winien uwzględnić kwoty (w tym wypłaty i płatności dokonywane przy uŝyciu karty), którymi rachunek rozliczeniowy nie został jeszcze obciąŝony oraz opłaty i prowizje naleŝne Bankowi za wykonanie tych zleceń płatniczych Klient moŝe złoŝyć w Banku pisemną dyspozycję dotyczącą: 1) pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań - jeśli ustalono, Ŝe Bank będzie przyjmować do realizacji polecenia przelewu niezaleŝnie od wysokości pokrycia na rachunku rozliczeniowym; 2) zakumulowania lub zablokowania określonej kwoty na rachunku rozliczeniowym; 3) stałego utrzymywania na rachunku rozliczeniowym ustalonej w dyspozycji kwoty; 2. Realizacja dyspozycji rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po jej złoŝeniu chyba, Ŝe Klient odwoła tę dyspozycję Bank ma prawo odmówić wykonania zlecenia płatniczego, jeŝeli: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na pokrycie naleŝnej Bankowi prowizji; 2) Klient nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) dostawca usług płatniczych Odbiorcy znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałoŝonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa; 4) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w

4 sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi 5) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną. 2. Bank moŝe wstrzymać wykonanie zlecenia płatniczego w przypadku awarii systemu informatycznego lub telekomunikacyjnego uniemoŝliwiającej dostęp do zapisów księgowych i bieŝącej obsługi rachunku bankowego. 3. Klient otrzymuje informację o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów: 1) dla zleceń składanych w ramach kanałów bankowości elektronicznej w formie informacji przekazanej do danego kanału bankowości elektronicznej; 2) dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Klient udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 4. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego Klient ma moŝliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złoŝenie poprawnego zlecenia płatniczego. 26. Bez dyspozycji Klienta realizowane są przez Bank w cięŝar rachunku bankowego płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku; 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku; 3) potrącenia wierzytelności Banku, których termin płatności jeszcze nie nadszedł, jeŝeli Klient będący dłuŝnikiem został postawiony w stan likwidacji oraz we wszystkich tych przypadkach, gdy Bankowi słuŝy prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności; 4) pobrania naleŝnych przez Bank odsetek, prowizji i opłat wynikających z Umowy; 5) prowizji i opłat naliczanych przez banki zagraniczne od zleceń płatniczych; 6) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji składanych przez Klienta lub jego pełnomocnika zgodnie z ich treścią. 2. W razie nieprawidłowego wykonania dyspozycji Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie naleŝytej staranności według ogólnych zasad określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 28. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie dyspozycji spowodowane w szczególności: 1) siłą wyŝszą; 2) niewłaściwym wypełnieniem dyspozycji przez Klienta lub pełnomocnika. Rozdział 7. Przeprowadzanie rozliczeń pienięŝnych Bank przeprowadza rozliczenia pienięŝne z rachunku rozliczeniowego na podstawie dyspozycji Klienta wynikającej z dokumentów rozliczeniowych o nazwach, symbolach i wzorach przewidzianych dla danej formy zapłaty przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy obowiązujące w Banku. 2. MoŜliwe jest przyjmowanie przez Bank elektronicznych dyspozycji za pomocą systemu bankowości elektronicznej Dokumenty rozliczeniowe powinny być wystawione w sposób czytelny i trwały, zgodnie z treścią rubryk formularza. Podpisy na dokumentach muszą być zgodne ze wzorami podpisów złoŝonymi w Banku. 2. UŜywanie faksymile zamiast podpisu jest niedozwolone. 3. Formularze dotyczące dokumentów rozliczeniowych za wyjątkiem czeków mogą być zastępowane formularzami sporządzonymi: techniką komputerową (łącznie z wydrukiem nazwy Klienta w miejscu przewidzianym na nazwę jednostki), bądź w formie elektronicznych nośników informacji według określonych standardów. 31. Bank przeprowadza rozliczenia pienięŝne w złotych w formie gotówkowej i w złotych i w walutach wymienialnych formie bezgotówkowej. 32. Rozliczenia gotówkowe dokonywane są: 1) poprzez wpłatę gotówki na wskazany rachunek; 2) w drodze realizacji czeku gotówkowego; 3) przy uŝyciu karty; 4) na podstawie innego dokumentu bankowego. 33. Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są: 1) w obrocie krajowym w krajowych środkach płatniczych: a) na podstawie polecenia przelewu, b) na podstawie polecenia zapłaty, c) w drodze realizacji operacji dokumentowych inkasa dokumentowego, Strona 4 z 9 d) poprzez obciąŝenie rachunku przez Bank wewnętrzną notą memoriałową z tytułu pobranych prowizji i opłat, e) przy uŝyciu karty, f) w innej formie, na zasadach obowiązujących w Banku; 2) w obrocie dewizowym - w złotych i w walutach wymienialnych oraz krajowym w walutach wymienialnych: a) w drodze realizacji Przekazu w obrocie dewizowym, b) w drodze realizacji operacji dokumentowych akredytywy i inkasa dokumentowego, c) przy uŝyciu karty, d) w innej formie na zasadach obowiązujących w Banku Za podstawę identyfikacji w rozliczeniach przyjmuje się numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN w przypadku rozliczeń walutowych. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie środków z rachunku rozliczeniowego, w przypadku gdy numer rachunku do rozliczenia wskazany w zleceniu płatniczym jest nieprawidłowy. 3. Potwierdzeniem realizacji przez Bank zleceń płatniczych jest opis transakcji na wydruku wyciągu bankowego. Rozdział 8. Warunki realizacji przekazów w obrocie dewizowym Oddział 1. Postanowienia ogólne Bank realizuje Przekazy według zasad zawartych w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi. 2. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Klienta w formie: 1) Przelewu SEPA; 2) Przelewu regulowanego; 3) Polecenia wypłaty. 3. Za realizację Przekazów, Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat dostępną w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 4. Przekazy mogą być dokonywane w walutach wymienialnych określonych w Tabeli kursowej lub w walucie polskiej. 5. W przypadku przekazów od równowartości ,00 PLN, ustalonej według obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego NBP, istnieje moŝliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaŝy waluty pod warunkiem udzielenia Bankowi przez Klienta stosownego pełnomocnictwa. Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa dostępny jest w Banku. 6. JeŜeli Przekaz jest realizowany w innej walucie niŝ waluta rachunku rozliczeniowego Klienta, to do jego rozliczenia zastosowany jest kurs kupna/sprzedaŝy walut, obowiązujący w Banku w momencie dokonywania rozliczenia. 36. W przypadku złoŝenia przez Klienta Przekazu w formie Przelewu SEPA, który nie spełnia wymogów dla tej formy, Bank odmawia jej realizacji. Przekaz moŝe być zrealizowany poprzez przelew regulowany lub polecenie wypłaty zaleŝnie od spełnienia kryteriów dla tych form płatności. Oddział 2. Realizacja przekazów wychodzących za zagranicę Bank, na podstawie pisemnego lub elektronicznego zlecenia płatniczego Klienta zobowiązuje się do przekazania zagranicznych lub krajowych środków płatniczych w określonej wysokości, na rzecz wskazanego Beneficjenta. 2. Bank przed przyjęciem zlecenia płatniczego do realizacji informuje Klienta o wysokości opłat i prowizji związanych z realizacją Przekazu. Klient wyraŝa zgodę na obciąŝenie wskazanego w Zleceniu płatniczym rachunku kwotą zlecenia oraz naleŝnymi Bankowi opłatami i prowizjami, w sposób określony w ust Klient moŝe odwołać zlecenie płatnicze do chwili jego otrzymania przez Bank. Za moment otrzymania zlecenia płatniczego Przekazu w obrocie dewizowym Bank uznaje moment wyraŝenia zgody na realizację Przekazu. 4. Klient dokonuje autoryzacji (udziela zgody na wykonanie Przekazu wychodzącego, w tym jego przewalutowanie) poprzez: złoŝenie podpisu na formularzu papierowym zgodnie z KWP. 5. W przypadku braku zgody określonej w ust. 2 transakcję płatniczą uwaŝa się za nieautoryzowaną. 6. Zleceniodawca ma moŝliwość złoŝenia prośby o zwrot autoryzowanego zlecenia płatniczego (anulowania) z zastrzeŝeniem ust.7 i Bank na podstawie pisemnej prośby o odwołanie zlecenia (anulowania) złoŝonej przez Klienta podejmie działania zmierzające do anulowania Przekazu i za te czynności pobierze opłaty zgodnie z Taryfą opłat. Bank dokona zwrotu środków na rachunek Zleceniodawcy w momencie ich odzyskania, w kwocie, którą otrzyma. 8. Bank nie moŝe zagwarantować, Ŝe Bank beneficjenta lub Bank pośredniczący, uwzględniając swoje wewnętrzne przepisy, będzie honorował przekazaną przez Bank prośbę o anulowanie. 9. Bank realizuje transakcje płatnicze w określonym przez zleceniodawcę trybie standardowym, przyspieszonym lub pilnym, z którego wynika data waluty. 10. Dla Przekazów w walucie euro Zlecenie płatnicze złoŝone ze wskazanym standardowym trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień przyjęcia zlecenia do realizacji. 11. Dla Przekazów w pozostałych walutach Zlecenie płatnicze złoŝone ze

5 wskazanym standardowym trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+2, gdzie D oznacza dzień przyjęcia zlecenia do realizacji. 12. Dla zleceń w walutach USD, EUR, GBP, istnieje moŝliwość realizacji Przekazu w trybie pilnym. Dla zleceń w PLN, USD, GBP istnieje moŝliwość realizacji Przekazu w trybie przyspieszonym. Realizacja Przekazu w trybie pilnym lub przyspieszonym wymaga wyraźnego wskazania w Zleceniu płatniczym Klienta w tym zakresie i wiąŝe się z naliczeniem i pobraniem dodatkowych prowizji, zgodnie z Taryfą opłat. 13. Zlecenie płatnicze złoŝone ze wskazaniem trybu pilnego, oznacza jego realizację z datą waluty D, czyli równą dacie złoŝenia zlecenia płatniczego, 14. Zlecenie płatnicze złoŝone ze wskazaniem trybu przyspieszonego, oznacza jego realizację z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień złoŝenia zlecenia płatniczego 15. Przelew SEPA moŝe być realizowany tylko w trybie standardowym. 16. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie EUR kierowanego do banku beneficjenta zlokalizowanego na terenie kraju członkowskiego, poprzez uznanie rachunku Banku beneficjenta nie później niŝ do końca następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego. 17. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie innego państwa członkowskiego, poprzez uznanie rachunku Banku beneficjenta nie później niŝ 4 dni od momentu otrzymania zlecenia płatniczego. 18. Uznanie rachunku banku beneficjenta z tytułu realizacji Przekazu innego niŝ określone w ust. 16 i 17, następuje w terminie zaleŝnym od banku pośredniczącego, z zastrzeŝeniem ust Bank dokłada starań, aby instrukcja płatnicza została przekazana do banku beneficjenta niezwłocznie i przy minimalizacji kosztów. Wybór systemu rozliczenia płatności i banku pośredniczącego pozostawiony jest do decyzji Banku. Bank pośredniczący ma prawo w razie potrzeby korzystać według swego uznania z pośrednictwa innych banków. 39. W momencie składania w Banku zlecenia płatniczego, Klient jest zobowiązany do postawienia do dyspozycji Banku środków niezbędnych do wykonania przekazu oraz opłacenia prowizji Banku i innych opłat, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat. 40. W przypadku wystąpienia przy realizacji przekazu kosztów dotyczących korekt, anulacji, korespondencji i wyjaśnień wynikających z podania przez Klienta niepełnych lub błędnych danych dotyczących beneficjenta lub banku beneficjenta, Klient zobowiązany jest do ich pokrycia, niezaleŝnie od wskazanej dyspozycji kosztowej. 41. W związku z dokonywaniem przekazów za pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych osobowych moŝe mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyraŝony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych Bank, na prośbę Klienta, moŝe wydać potwierdzenie zrealizowania przekazu. 2. Bank pobiera opłatę za wydanie zaświadczenia zgodnie z Taryfą opłat. Oddział 3. Reklamacje i zwroty przekazów wychodzących za granicę Klient ma prawo do składania reklamacji, jeŝeli stwierdzi, Ŝe Przekaz nie został wykonany zgodnie z jego dyspozycją. Reklamacja związana z brakiem wpływu na rachunek beneficjenta nie moŝe być złoŝona przed upływem terminu określonego w 40 ust dla walut tam wymienionych, bądź przed datą waluty ustaloną dla Przekazów w walutach innych niŝ wymienione w 40 ustt W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przekazu w walucie EUR: 1) wysłanego - Bank wypłaca odsetki ustawowe od kwoty objętej zleceniem płatniczym za okres liczony od końca terminu określonego w 40 ust. 10, do dnia uznania rachunku banku beneficjenta; 2) otrzymanego - jeŝeli Bank nie uzna rachunku beneficjenta w terminie określonym w 47 ust. 4, wypłaca beneficjentowi odsetki ustawowe od kwoty objętej Zleceniem płatniczym za okres od dnia określonego w 47 ust 4, do dnia, w którym został uznany rachunek beneficjenta. 3. Odsetki, o których mowa powyŝej, nie wypłaca się, jeŝeli opóźnienie powstało z przyczyn leŝących po stronie zleceniodawcy lub beneficjenta. 4. Odsetki, o których mowa powyŝej wypłaca się jedynie na pisemny wniosek Klienta składającego reklamację. 5. W przypadku niewykonania transakcji płatniczej Bank obowiązany jest niezwłocznie uznać rachunek zleceniodawcy lub postawić do jego dyspozycji, na jego wniosek, bez zbędnej zwłoki, po dniu złoŝenia pisemnego wniosku, kwotę Zlecenia płatniczego, powiększoną o odsetki ustawowe za okres od dnia przyjęcia zlecenia płatniczego do dnia uznania jego rachunku kwotą transakcji płatniczej lub postawienia do jego dyspozycji tej kwoty oraz powiększoną o opłacone przez zleceniodawcę koszty związane z wykonaniem zlecenia płatniczego oraz odsetki zapłacone przez zleceniodawcę wskutek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania transakcji płatniczej, jeŝeli po przyjęciu Zlecenia płatniczego przez bank zleceniodawcy odpowiednia kwota nie wpłynęła na rachunek banku beneficjenta. Bank zleceniodawcy zwolniony jest z powyŝszego obowiązku, jeŝeli kwotą objętą Zleceniem płatniczym został wcześniej uznany rachunek banku beneficjenta. 6. Odpowiedzialność Banku w wykonaniu przelewów za nienaleŝyte wykonanie lub niewykonanie Zlecenia płatniczego, określona w ust. 2 i 5 jest wyłączona w przypadku zastosowania przez Bank przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 7. Klient ma prawo, w kaŝdym czasie, do złoŝenia w formie pisemnej prośby o korektę błędnie podanych w zleceniu danych wynikających: z własnego błędu lub z dodatkowych informacji otrzymanych z banku zagranicznego bądź od Odbiorcy Przekazu. 8. W przypadku powzięcia informacji, iŝ zlecona kwota Przekazu nie wpłynęła na rachunek beneficjenta Klient moŝe złoŝyć w Banku pisemną reklamację dotyczącą braku terminowego wykonania Przekazu lub pisemny wniosek o zwrot kwoty Przekazu. 9. Bank przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ostatecznego ustalenia przebiegu wykonania zlecenia płatniczego oraz przyczyn ewentualnych opóźnień. 10. Bank nie moŝe zagwarantować, Ŝe bank beneficjenta lub bank pośredniczący, uwzględniając swoje wewnętrzne przepisy, będzie honorował przekazaną przez Bank prośbę o korektę zlecenia. 11. Bank w przypadku ustalenia w procesie reklamacyjnym braku opóźnienia, informuje zwrotnie Klienta o niezasadności reklamacji z podaniem daty uznania rachunku banku beneficjenta. 12. W przypadku ustalenia, iŝ zlecenie nie zostało zrealizowane z powodu błędów lub przeoczeń w zleceniu płatniczym wystawionym przez Klienta lub z przyczyn leŝących po stronie banku pośredniczącego wskazanego przez Klienta Bank kontaktuje się z Klientem ustalając dalsze postępowanie. 13. W przypadku, kiedy opóźnienie w realizacji zlecenia nastąpiło z powodu przeoczeń, podania błędnych lub niepełnych danych przez Klienta ponosi on wszelkie koszty reklamacji zarówno Banku jak i banków uczestniczących w transakcji płatniczej. 14. W przypadku, kiedy kwota przelewu wpłynęła na rachunek banku beneficjenta Bank zwolniony jest z obowiązku odszkodowawczego. 15. Bank nie przyjmuje dyspozycji zmian i korekt do zleconych przelewów SEPA. 16. W przypadku zwrotu niewykonanego Przekazu Bank, w celu zwrotu środków do Klienta, stosuje procedury jak przy przekazach przychodzących. Oddział 4. Realizacja Przekazów przychodzących z zagranicy Otrzymane przez Bank Przekazy są księgowane zgodnie ze wskazanym w nich numerem rachunku beneficjenta, bez względu na inne określenia beneficjenta zawarte w Przekazie i bez względu na informacje o beneficjencie pozostające w dyspozycji Banku. 2. Za czynności związane z odzyskaniem środków od osoby, która otrzymała kwotę płatności zgodnie ze wskazanym w zleceniu numerem rachunku bankowego nie będąc zamierzonym beneficjentem płatności, Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat. 3. W przypadku wpływu na rachunek rozliczeniowy środków w innej walucie, niŝ waluta rachunku, Bank dokona przewalutowania tych środków na walutę, w której prowadzony jest rachunek z zastosowaniem kursów kupna/sprzedaŝy dla dewiz obowiązujących w Banku w momencie rozliczania Przekazu. Istnieje moŝliwość negocjacji kursów zgodnie z 38 pkt Bank uznaje rachunek beneficjenta kwotą otrzymanej instrukcji płatniczej w dniu określonym w przelewie jako data waluty za wyjątkiem następujących przypadków gdy: 1) wpływ nastąpił po godzinie za dzień wpływu przyjmuje się następny dzień roboczy; 2) Przekaz wymaga dodatkowej korespondencji wyjaśniającej- za dzień wpływu przyjmuje się datę otrzymania przez Bank kompletnych danych. Oddział 5. Poszukiwanie środków i zwrot zrealizowanego Przekazu przychodzącego Klient moŝe zlecić Bankowi poszukiwanie środków, które nie dotarły na jego rachunek. Bank rozpoczyna procedurę poszukiwania środków pod warunkiem otrzymania od Klienta na piśmie następujących danych: 1) nazwy banku, do którego naleŝy wysłać zapytanie; 2) kwoty i waluty Przekazu; 3) nazwy zleceniodawcy; 4) daty realizacji Przekazu. 2. Za czynności związane z poszukiwaniem środków Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą opłat. 3. Bank dokonuje zwrotu Przelewu SEPA na podstawie pisemnej dyspozycji klienta, pod warunkiem jej złoŝenia w terminie do 2 dni roboczych od dnia uznania rachunku klienta. Zwroty dokonywane w terminie późniejszym wymagają złoŝenia przez klienta odrębnego zlecenia realizacji nowego Przekazu w obrocie dewizowym. 4. Bank dokonuje zwrotu zrealizowanego Przekazu innego niŝ Przelew SEPA do banku zlecającego na podstawie pisemnej dyspozycji zgodnie z zapisami Oddziału 2. Strona 5 z 9

6 Rozdział 9. Zlecenia stałe Klient moŝe zlecić Bankowi wykonywanie płatności związanych z prowadzoną działalnością, regulowanych okresowo w podanych terminach, o stałej kwocie, np. z tytułu najmu lokalu, ubezpieczenia, zobowiązań podatkowych i innych, zwanych dalej zleceniem stałym. 2. Bank realizuje zlecenia stałe od momentu złoŝenia dyspozycji do momentu odwołania zlecenia stałego. 3. JeŜeli dzień realizacji zlecenia stałego przypada na dzień wolny od pracy, zlecenie wykonywane jest w pierwszym dniu roboczym dla Banku, następującym po dniu wolnym od pracy. 4. Klient moŝe składać, zmieniać lub odwoływać zlecenia stałe w Banku prowadzącym jego rachunek rozliczeniowy. 5. W przypadku braku wolnych środków na rachunku dla realizacji zleceń stałych, Bank wstrzymuje płatność do czasu wpływu środków na rachunek, jednak nie dłuŝej niŝ 30 dni od terminu płatności, wskazanego przez Klienta. Bank będzie realizował zlecenia w kolejności określonej przez Klienta. 6. Bank nie realizuje zleceń stałych z wpływów bieŝących. Rozdział 10. Polecenie zapłaty Klient moŝe zlecić Bankowi realizację swoich płatności w formie poleceń zapłaty wobec swojego wierzyciela który zawarł z bankiem umowę o realizację tej formy rozliczeń. W tym przypadku Klient we własnym zakresie udziela swojemu wierzycielowi zgody do obciąŝania swojego rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach z tytułu określonych zobowiązań. Formularz zgody dostępny jest w placówkach Banku. 2. Klientowi przysługuje prawo do: 1) Ŝądania zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania obciąŝenia rachunku rozliczeniowego Klienta. śądanie zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty po tym terminie nie jest moŝliwe. 2) odwołania polecenia zapłaty z zachowaniem prawa do zwrotu kwoty transakcji płatniczej nie później niŝ do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciąŝenia rachunku rozliczeniowego. 3. Bank po wpływie Ŝądania zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty uznaje rachunek bankowy Klienta kwotą zwracanego polecenia zapłaty. Rozdział 11. Czeki wystawione. 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zgłaszający ma obowiązek bezzwłocznie potwierdzić na piśmie. W zawiadomieniu pisemnym zgłaszający obowiązany jest zamieścić oświadczenie, Ŝe przyjmuje pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnego wstrzymania wypłaty czeku gotówkowego oraz wylegitymowania osoby zgłaszającej się z czekiem. Oddział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 12. Karty 52. Regulamin określa zasady wydawania, uŝywania oraz zasady rozliczania transakcji płatniczych dokonywanych przy uŝyciu kart wydawanych przez Bank. 53. Karta jest własnością Banku, którą UŜytkownik karty zobowiązany jest zwrócić do Banku na kaŝde jego Ŝądanie lub zniszczyć w sposób uniemoŝliwiający jej uŝywanie. Oddział 2.Wydawanie karty Warunkiem wydania nowej karty jest posiadanie rachunku bieŝącego w Banku. 2. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Aktywacji karty dokonuje UŜytkownik karty jedną z poniŝszych metod: 1) dokonaniem transakcji w bankomacie z uŝyciem poprawnego PIN; 2) za pośrednictwem telefonu do Contact Center Banku BPS S.A. (tel lub ); UŜytkownikiem karty moŝe być dowolna osoba wskazana przez Posiadacza rachunku. 2. Posiadacz rachunku moŝe ubiegać się o wydanie dowolnej liczby kart, z tym Ŝe jednemu UŜytkownikowi karty moŝe być wydana tylko jedna karta. 3. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność wobec Banku za transakcje dokonane przy uŝyciu wszystkich kart wydanych do jego rachunku. 4. Posiadacz rachunku wnioskując o wydanie karty, daje upowaŝnienie UŜytkownikowi karty do dysponowania, przy uŝyciu karty, środkami zgromadzonymi na rachunku Do rachunku rozliczeniowego prowadzonego w złotych z wyjątkiem rachunków dla rolników indywidualnych Bank wydaje Klientowi blankiety czekowe gotówkowe. 2. Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności pracownika Banku ilość blankietów czekowych oraz prawidłowość ich oznakowania, jak równieŝ pokwitować odbiór blankietów czekowych własnoręcznym podpisem Czek powinien być wypełniony w sposób staranny, czytelny i trwały oraz podpisany zgodnie z KWP. 2. Kwota wyraŝona cyframi powinna być zgodna z kwotą wyraŝoną słownie. W przypadku rozbieŝności pomiędzy tymi kwotami za waŝną przyjmuje się kwotę wyraŝoną słownie. 3. Miejsca wolne przed i za kwotą wyraŝoną cyframi i słownie powinny być zakreślone. 4. Nazwa miesiąca powinna być napisana słownie. 5. Czeki wystawione niezgodnie z postanowieniami ust. 1-4, jak równieŝ czeki, na których dokonano poprawek lub skreśleń, nie będą realizowane Klient moŝe wystawiać czeki gotówkowe: 1) czeki imienne, zawierające w treści imię i nazwisko osoby, na którą czek został wystawiony; 2) czeki na okaziciela, nie zawierające w treści imienia i nazwiska odbiorcy gotówki (w miejscu przeznaczonym na wpisanie tych danych wystawca czeku zamieszcza wyraz okaziciel ). 2. Bank realizuje czeki gotówkowe, które w szczególności: 1) nie są zastrzeŝone; 2) są właściwie wypełnione, tj. zgodnie z postanowieniami 49; 3) są przedstawione do zapłaty w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wystawienia (dnia wystawienia nie wlicza się do tego okresu), przy czym jeŝeli ostatni dzień terminu waŝności czeku przypada na dzień wolny od pracy, czek moŝe być przedstawiony do zapłaty w najbliŝszym dniu roboczym. 3. Bank sprawdza toŝsamość osoby, która realizuje czek imienny. Obowiązkowi sprawdzenia toŝsamości podlega równieŝ osoba realizująca czek na okaziciela opiewający na kwotę, której wypłata zgodnie z odrębnymi przepisami Banku podlega rejestracji W przypadku zagubienia lub kradzieŝy pojedynczych blankietów czeków gotówkowych lub wystawionych czeków gotówkowych/ Klient obowiązany jest niezwłocznie osobiście lub telefonicznie zawiadomić o tym Bank, podając ilość, ewentualne numery utraconych blankietów czekowych oraz kwoty czeków, jeśli Klient utracił czeki juŝ Strona 6 z W celu otrzymania karty Posiadacz rachunku zobowiązany jest złoŝyć w Banku wypełniony wniosek podpisany zgodnie z kartą wzorów podpisów. Na wniosku winien być wzór podpisu przyszłego UŜytkownika karty Najpóźniej w terminie 14 dni od daty złoŝenia wniosku UŜytkownik karty, któremu Bank postanowił wydać kartę, powinien otrzymać kod PIN, przesyłany pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. Otrzymanie kod PIN upowaŝnia UŜytkownika karty do odbioru karty w oddziale Banku, która przyjęła wniosek. 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń koperty zawierającej kod PIN umoŝliwiających odczytanie tego numeru przez inne osoby lub gdy kod PIN jest nieczytelny, Posiadacz rachunku powinien niezwłocznie powiadomić Bank, który wystąpi do Centrum Kart o wygenerowanie nowego kod PIN do karty UŜytkownik karty odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku. Podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złoŝonym we wniosku. Podpis złoŝony na karcie jest wzorem dla wszystkich punktów handlowo-usługowych akceptujących karty, umoŝliwiającym dokonanie transakcji przy uŝyciu karty. 2. W przypadku złoŝenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku lub róŝni się od wzoru podpisu zawartego we wniosku, procedura wydania karty zostanie powtórzona, a jej kosztami obciąŝony zostanie Posiadacz rachunku Okres waŝności karty określony jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca podanego na jej awersie. 2. NiezłoŜenie przez Posiadacza rachunku lub UŜytkownika karty rezygnacji z uŝywania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu waŝności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres. 3. Wznowioną kartę Bank przesyła pod ostatni wskazany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji UŜytkownika karty. 4. Po wznowieniu karty numer karty i PIN nie ulega zmianie. 5. Po odebraniu wznowionej karty UŜytkownik karty jest zobowiązany do: 1) podpisania karty zgodnie z wzorem podpisu złoŝonym w wniosku w przypadku gdy karta nie zostanie podpisana i zostanie zgubiona lub skradziona, Posiadacz rachunku odpowiada za transakcje wykonane kartą; 2) zniszczenia karty poprzednio uŝywanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego. 6. Wznowiona karta jest nieaktywna. Aktywacja karty (zgodnie z 4) jest potwierdzeniem odbioru karty przez UŜytkownika karty.

7 W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty Posiadacz rachunku moŝe zwrócić się do Banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemoŝności zwrócenia karty. 2. UŜytkownik karty moŝe odebrać duplikat karty w Banku najwcześniej po 14 dniach od dnia, w którym złoŝony został przez Posiadacza rachunku stosowny wniosek. 3. Zmiana danych personalnych UŜytkownika karty lub nazwy Posiadacza rachunku zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty, z zastrzeŝeniem ust Poinformowanie Banku przez Posiadacza rachunku o zmianach określonych w ust. 3 na co najmniej 45 dni przed końcem okresu waŝności karty powoduje, Ŝe karta wznowiona będzie zawierała nowe dane. W takim przypadku nie jest wskazane składanie wniosku o duplikat lub nową kartę W przypadku rezygnacji z uŝytkowania karty w okresie jej waŝności, Posiadacz rachunku powinien zwrócić ją do Banku. Zwrot karty jest równoznaczny z wypowiedzeniem Umowy, z zastrzeŝeniem ust W przypadku wydania większej ilości kart do rachunku wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy tylko karty objętej rezygnacją. 3. Zwrot karty nie powoduje zwrotu opłat za wydanie i uŝytkowanie karty pobranych przez Bank. 4. Po wypowiedzeniu przez jedną ze stron Umowy, Posiadacz rachunku moŝe zamknąć rachunek najwcześniej w trzydziestym dniu od dnia, odpowiednio: 1) zwrócenia karty do Banku lub 2) upływu terminu waŝności karty. Oddział 3. UŜytkowanie karty 62. Kartą moŝe posługiwać się wyłącznie osoba, której Bank wydał kartę w uŝytkowanie oraz której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty Karta powinna być uŝywana zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z zapisami Regulaminu. 2. UŜytkownik karty z chwilą otrzymania karty, podejmuje niezbędne środki słuŝące zapobieŝeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń, w szczególności jest obowiązany do przechowywania karty z zachowaniem naleŝytej staranności oraz nieudostępniania jej osobom nieuprawnionym. 3. UŜytkownik karty uprawniony do korzystania z karty jest obowiązany: 1) korzystać z karty zgodnie z Umową oraz 2) zgłaszać niezwłocznie Bankowi lub podmiotowi wskazanemu przez Bank stwierdzenie utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty Do kaŝdej nowej karty generowany jest numer PIN. 2. Numer PIN jest znany wyłącznie UŜytkownikowi karty. UŜytkownik karty jest zobowiązany do: 1) nie ujawniać osobom trzecim; 2) nie zapisywać na karcie; 3) nie przechowywać łącznie z kartą, ani w Ŝadnej innej formie umoŝliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieupowaŝnionym. 3. Kod PIN wykorzystywany jest do dokonywania przez UŜytkownika karty autoryzacji transakcji wypłaty gotówki z bankomatów lub przy pomocy terminali elektronicznych w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oraz zakupu towarów lub usług w punktach wyposaŝonych w elektroniczne terminale, posiadające moŝliwość wprowadzania kodu PIN. 4. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN przez UŜytkownika karty spowoduje zablokowanie karty. Odblokowanie karty moŝe nastąpić następnego dnia po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN UŜytkownik karty moŝe dokonywać transakcji w kraju i zagranicą przy uŝyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, z ograniczeniem dziennych limitów transakcyjnych. Maksymalna wysokość limitów transakcyjnych określona jest w Umowie. 2. Kwota kaŝdej zrealizowanej transakcji pomniejsza wartość wolnych środków na rachunku. 3. Bank nie udziela akceptacji w przypadku próby dokonania transakcji: 1) której kwota przekracza wartość wolnych środków lub wartość dziennego limitu transakcyjnego; 2) przy uŝyciu karty zablokowanej; 3) kartą, której numer PIN jest zablokowany; 4) kartą, do której utracono prawo uŝytkowania. 4. Nie wszystkie transakcje zakupu w punkcie handlowo-usługowym dokonane przy uŝyciu karty są autoryzowane. Limity, do wysokości których nie ma obowiązkowej autoryzacji, ustalane są przez organizację VISA oraz instytucję obsługującą i rozliczającą punkt handlowousługowy. 5. W przypadku transakcji nieautoryzowanych nie są sprawdzane limity autoryzacyjne UŜytkownik karty autoryzuje transakcję płatniczą poprzez: 1) złoŝenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji u niektórych akceptantów oraz w niektórych oddziałach lub placówkach banków; 2) wprowadzenie kodu PIN u akceptantów, w bankomatach oraz oddziałach banków; Strona 7 z 9 3) podanie numeru karty oraz daty jej waŝności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 w przypadku zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych. 2. Podczas realizacji transakcji przy uŝyciu karty moŝe zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego toŝsamość UŜytkownika karty. Nieokazanie dokumentu moŝe być powodem odmowy realizacji transakcji. 3. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu naleŝy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia Utrata prawa uŝytkowania karty następuje w przypadku: 1) upływu okresu waŝności karty; 2) uszkodzenia karty; 3) zgłoszenia zastrzeŝenia karty przez UŜytkownika karty lub Posiadacza rachunku; 4) zastrzeŝenie karty przez Bank - w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub Umowy prowadzenia rachunku; 5) rezygnacji z karty; 6) zamknięcia rachunku; 7) zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny; 8) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub śmierci Posiadacza rachunku/uŝytkownika karty, lub utraty bytu prawnego Posiadacza rachunku. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, karty muszą zostać zwrócone do Banku, z wyjątkiem sytuacji określonej w pnk.1, 3) i 8). 3. Utrata prawa uŝytkowania karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich naleŝności z tytułu transakcji dokonanych przy jej uŝyciu przez UŜytkownika karty oraz opłat i prowizji związanych z uŝywaniem karty. Oddział 4. Rozliczanie transakcji Karta VISA Business Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umoŝliwiającą jej UŜytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji: 1) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA; 2) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA; 3) wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA; 4) na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta). 2. Karta VISA Business Debetowa umoŝliwia: 1) sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę; 2) aktywację karty za pomocą kodu PIN w bankomatach; 3) awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą. 3. Karta jest kartą płatniczą typu debetowego, co oznacza Ŝe obciąŝenie rachunku z tytułu transakcji, opłat i prowizji następuje bezpośrednio po otrzymaniu przez Bank danych transakcji do rozliczenia lub naliczeniu opłaty lub prowizji Transakcje dokonywane przy uŝyciu karty w Polsce realizowane są w złotych, a transakcje dokonywane za granicą - w walucie danego kraju. 2. Transakcje dokonane za granicą przeliczane są przez VISA z waluty transakcji na euro w oparciu o kurs własny VISA, a następnie na złote polskie po kursie sprzedaŝy pieniądza euro obowiązującym w Banku Polskiej Spółdzielczości w momencie rozliczenia transakcji. 3. ObciąŜenie rachunku z tytułu zrealizowanych transakcji krajowych i zagranicznych odbywa się w złotych polskich i dokonywane jest z datą rozliczenia transakcji. 4. Rachunek obciąŝany jest kwotami wszystkich zrealizowanych transakcji, a takŝe opłat i prowizji związanych z posiadaniem i uŝytkowaniem kart wydanych do tego rachunku. 5. Informacje o transakcjach oraz opłatach są zamieszczane na wyciągu z rachunku przekazywanym przez Bank, zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie rachunku. 70. Za czynności związane z wydawaniem i obsługą karty Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą. 71. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na nim środków pienięŝnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a takŝe stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy. Oddział 5. Reklamacje Posiadacz rachunku ma prawo zgłaszać reklamacje związane z zaksięgowaniem na rachunku transakcji dokonanych przy uŝyciu karty. 2. Reklamacje winny być sporządzane w formie pisemnej, telefonicznej i elektronicznej i przekazywane do Banku niezwłocznie. W miarę moŝliwości do reklamacji winny być dołączone kopie dowodów dokonania transakcji. 3. Bank zobowiązany jest przyjąć reklamację i w terminie 30 dni roboczych od daty złoŝenia reklamacji poinformować Posiadacza rachunku o wyniku jej rozpatrzenia lub o przekazaniu reklamacji do

8 organizacji rozliczających transakcje VISA/MasterCard. 4. W przypadku reklamacji wymagającej zwrócenia się do instytucji zewnętrznej/współpracującej, Bank dopuszcza moŝliwość warunkowego uznania rachunku, do którego została wydana karta, kwotą reklamowanej transakcji do czasu zakończenia procesu reklamacyjnego. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji nie powinien być dłuŝszy niŝ 90 dni od dnia otrzymania przez Bank dokumentów, o których mowa w ust Jeśli reklamacja, o której mowa w ust. 4 zostanie uznana za niezasadną, Bank obciąŝy Posiadacz rachunku kwotą reklamowanej transakcji wraz z ewentualną prowizją dotyczącą reklamowanej transakcji. 6. W przypadku reklamowania transakcji dokonanych kartą skradzioną, wskazane jest złoŝenie przez Posiadacz rachunku lub UŜytkownika karty doniesienia o popełnieniu przestępstwa na Policji oraz załączenie do reklamacji oświadczenia o okolicznościach kradzieŝy karty i dokumentu z Policji. Oddział 6. ZastrzeŜenie kart Utratę karty UŜytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jednej z podanych niŝej jednostek: 1) telefonicznie w Contact Center Banku (tel lub czynny całą dobę); 2) telefonicznie w dowolnym centrum VISA; 3) osobiście w Banku; 4) osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA. 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrzeŝeniem karty do końca okresu jej waŝności. 3. Telefoniczne zgłoszenie utraty karty UŜytkownik karty ma obowiązek potwierdzić pisemnie w Banku w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. 4. Bank potwierdza przyjęcie zastrzeŝenia karty podając kod zastrzeŝenia drogą telefoniczną lub bezpośrednio w Banku. 5. Do czasu zgłoszenia Bankowi utraty karty, Posiadacza rachunku obciąŝają transakcje dokonane z uŝyciem utraconej karty do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR (według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia). Ograniczenie to nie dotyczy transakcji płatniczych, do których doszło z winy UŜytkownika karty, w szczególności gdy nie dopełnił on obowiązków określonych w ust. 1 lub 3 lub 15 ust Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy uŝyciu karty od momentu zgłoszenia utraty karty z wyłączeniem transakcji, do których doszło z winy umyślnej UŜytkownika karty. 7. W miejsce karty utraconej i zastrzeŝonej jednostka Banku, na wniosek Posiadacza rachunku, wydaje kartę z nowym numerem, okresem waŝności i numerem PIN. 8. Fakt utraty karty w wyniku wykroczenia lub posługiwania się nią przez osobę nieuprawnioną Posiadacz rachunku lub UŜytkownik karty jest zobowiązany zgłosić na Policji Bank zastrzega sobie prawo do blokowania karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, w szczególności wymienionych w ust. 3 i 4; 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego uŝycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. 2. Bank ma prawo zablokować lub zastrzec kartę w przypadku naruszenia przez UŜytkownika karty zasad określonych w Regulaminie. 3. Bank zastrzega sobie prawo do zastrzeŝenia karty w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie związane z kartą, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 4. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy uŝyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju. 5. Bank informuje telefonicznie Posiadacza rachunku o zablokowaniu karty przed jej zablokowaniem, a jeŝeli nie jest to moŝliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 75. Karta odnaleziona, która wcześniej została zablokowana, nie moŝe być ponownie uŝyta. NaleŜy ją niezwłocznie zwrócić do Banku prowadzącej rachunek lub zniszczyć w sposób uniemoŝliwiający jej dalsze uŝywanie. 76. W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, UŜytkownik karty moŝe otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w banku uczestniczącym w systemie VISA. Posiadacz rachunku poniesie koszty powyŝszej usługi zgodnie z opłatą określoną w Taryfie. Oddział 7. Odpowiedzialność Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność wobec Banku za wszystkie transakcje dokonane przy uŝyciu kart wydanych do jego rachunku w okresie ich waŝności za wyjątkiem sytuacji określonej w Prawo do uŝytkowania kart wydanych do danego rachunku wygasa z chwilą wypowiedzenia umowy rachunku. W takim przypadku Posiadacz rachunku ma obowiązek zwrócenia wszystkich wydanych kart do jednostki Banku. 3. Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy uŝyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeŝenia karty z wyjątkiem transakcji Strona 8 z 9 dokonanych przez UŜytkownika karty, a takŝe jeśli doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza rachunku lub UŜytkownika karty. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą z wyłącznej winy osoby trzeciej lub przyczynienia się poszkodowanego, a takŝe gdy niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie transakcji płatniczej jest wynikiem siły wyŝszej lub jeŝeli niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zlecenia płatniczego wynika z innych przepisów prawa. Rozdział 13. Kanały bankowości elektronicznej Oddział 1. Postanowienia ogólne 78. W ramach kanałów bankowości elektronicznej Bank udostępnia Klientowi: 1) System Bankowości Internetowej 1. Bank ma prawo zablokować lub zastrzec dostęp do kanałów bankowości elektronicznej w przypadku: 1) naruszenia przez Klienta zasad określonych w Regulaminie; 2) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Klienta w związku z uŝywaniem kanałów bankowości elektronicznych. 2. Bank informuje telefonicznie Klienta o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej przed ich zablokowaniem, a jeŝeli nie jest to moŝliwe niezwłocznie po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. Oddział 2. System Bankowości Internetowej System Bankowości Internetowej przeznaczony jest dla Klientów, posiadających w Banku rachunek bieŝący. 2. Bank udostępnia UŜytkownikom systemu między innymi: 1) informacje o stanie środków pienięŝnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; 2) polecenia przelewu; 3) wgląd do lokat terminowych; 4) szablony płatności i bazę kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje System Bankowości Internetowej jest dostępny dla UŜytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeŝeniem ust W celu poprawnej współpracy z systemem Bankowości Internetowej, UŜytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umoŝliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy UŜytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu firewall. 3. Bank zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia, za powiadomieniem UŜytkowników systemu, przerw w funkcjonowaniu Systemu Bankowości Internetowej niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem UŜytkownicy uzyskują dostęp do Systemu Bankowości Internetowej po podpisaniu Umowy i złoŝeniu wniosku o dostęp do Systemu Bankowości Internetowej. 2. Wniosek o dostęp do Systemu Bankowości Internetowej wraz z załącznikami podpisuje Klient. 3. W przypadku zmiany danych, takich jak zmiana UŜytkowników systemu lub zmiana rachunków dostępnych w Systemie Bankowości Internetowej, lub zmiana uprawnień UŜytkowników Systemu, Klient składa w Banku zaktualizowany wniosek o dostęp do Systemu Bankowości Internetowej. 4. Po podpisaniu wniosku o dostęp do Systemu Bankowości Internetowej i umowy Bank wydaje UŜytkownikom Systemu środki dostępu do systemu 5. Wszystkie dyspozycje złoŝone przez UŜytkowników dokonywane są w imieniu i na rzecz Klienta. 6. Wszystkie dyspozycje złoŝone przez UŜytkowników systemu są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały i mogą stanowić potwierdzenie dla Klienta UŜytkownicy zobowiązani są do przechowywania i skutecznego chronienia środków dostępu do Systemu Bankowości Internetowej z zachowaniem naleŝytej staranności w tym takŝe naleŝytej ochrony komputera, z którego UŜytkownicy korzystają z Systemu Bankowości Internetowej do nieprzechowywania łącznie środków dostępu do Systemu, do niezwłocznego zgłoszenia Bankowi ich utraty lub zniszczenia oraz do nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym. Identyfikator UŜytkownika moŝe być podany pracownikowi Banku w przypadku, kiedy UŜytkownik składa w Banku dyspozycję, reklamację lub inne zgłoszenie. 2. W przypadku utraty, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu do Systemu Bankowości Internetowej przez osobę nieuprawnioną UŜytkownik systemu składa dyspozycję zablokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej telefonicznie lub pisemnie w Banku.

9 3. KaŜdy UŜytkownik Systemu składa dyspozycję zablokowania we własnym imieniu. 4. JeŜeli dyspozycja zablokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej składana jest telefonicznie, pracownik Banku moŝe oddzwonić do UŜytkownika systemu w celu zweryfikowania dyspozycji oraz składającej ją osoby. W takim wypadku dyspozycję uwaŝa się za przyjętą przez Bank w momencie pozytywnego dokonania takiej weryfikacji. 5. Dyspozycja zablokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej wykonywana jest przez pracownika Banku niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji od UŜytkownika systemu z zastrzeŝeniem ust Dyspozycję odblokowania dostępu do Systemu BPS 25, kaŝdy UŜytkownik BPS 25 składa we własnym imieniu UŜytkownicy Systemu zobowiązani są na bieŝąco sprawdzać prawidłowość składanych dyspozycji, w szczególności prawidłowość numerów uznawanych i obciąŝanych rachunków bankowych, a takŝe statusy dyspozycji, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości powinni skontaktować się z Bankiem. 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem kanałów bankowości elektronicznej, Klient zgłasza niezwłocznie w formie pisemnej. 3. Bank zobowiązany jest przyjąć reklamację i w terminie 30 dni roboczych od daty złoŝenia reklamacji poinformować Klienta o wyniku jej rozpatrzenia. 85. Klient moŝe zamówić płatne konsultacje informatyka w zakresie obsługi systemu Bankowości Internetowej lub instalacji komponentów systemu operacyjnego, lub przeglądarki internetowej, niezbędnych do korzystania z systemu Bankowości Internetowej Oddział 3. Telefoniczna usługa na hasło Usługa umoŝliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku 2. Klient składa w Banku pisemną dyspozycję dotyczącą korzystania z Telefonicznej informacji na hasło. 3. W celu zmiany hasła lub zablokowania usługi Klient składa pisemną dyspozycję w Banku. 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim. 5. Bank odmawia udzielenia informacji, jeŝeli podane przez Klienta dane są niezgodne z zapisami dyspozycji. 6. Bank zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła przed dostępem osób nieupowaŝnionych. Rozdział 14. Wyciągi bankowe Bank informuje Klienta, w sposób określony w Umowie, o kaŝdej zmianie stanu rachunku wraz z ustaleniem salda. 2. Wyciągi z rachunku bankowego sporządzane są w formie wydruków komputerowych. 3. Do wyciągu bankowego Bank nie załącza kopii dokumentów rozliczeniowych. 4. Informacja o stanie rachunku moŝe być dostępna dla Klienta za pośrednictwem bankowości elektronicznej, lub poczty elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach Banku Klient zobowiązany jest na bieŝąco sprawdzać zmiany stanu rachunku lub salda rachunku na podstawie uzyskanych z Banku informacji. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, Klient jest zobowiązany zgłosić do Banku niezgodność, ze wskazaniem róŝnicy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyciągu z rachunku. 3. Brak zgłoszenia przez Klienta stwierdzonych niezgodność w terminie, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako potwierdzenie salda. 4. JeŜeli Klient wypłacił z rachunku bankowego nienaleŝne mu kwoty, obowiązany jest do ich zwrotu. 5. Niezwrócenie w określonym przez Bank terminie powyŝszych kwot, powoduje odpowiedzialność cywilną Klienta NiezaleŜnie od wyciągów Bank obowiązany jest niezwłocznie doręczyć Klientowi zawiadomienie o stanie jego rachunków na koniec kaŝdego roku kalendarzowego, z podaniem salda na ten dzień i wezwaniem do jego potwierdzenia, przy czym doręczenie zawiadomienia następuje w sposób określony dla wyciągów bankowych. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu na rachunkach bankowych, Klient zgłasza reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia. 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Bank następuje niezwłocznie. 4. Na dowód potwierdzenia zgodności sald na koniec roku Klient podpisuje zgodnie z KWP kopię zawiadomienia i zwraca ją do Banku. 5. W przypadku nie zgłoszenia w terminie 14 dni niezgodności sald na Strona 9 z 9 rachunkach uznaje się, Ŝe Klient nie zgłasza zastrzeŝeń do wysokości salda rachunku. Rozdział 15. Rozwiązanie Umowy W przypadku wypowiedzenia Umowy, Bank informuje Klienta pisemnie o saldzie rachunku i wzywa go jednocześnie do: 1) potwierdzenia wysokości tego salda; 2) określenia sposobu zadysponowania środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia; 3) zwrotu nie wykorzystanych blankietów czekowych oraz kart bankowych. 2. JeŜeli Klient nie zadysponował środkami pozostającymi na jego rachunku bankowym, w terminie określonym w ust. 1, Bank przeksięgowuje te środki na nieoprocentowane konto przejściowe. Rozdział 16. Postanowienia końcowe 91. Bank zapewnia Klientowi zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe Za zobowiązania z tytułu prowadzonego rachunku bankowego, Bank odpowiada całym swoim majątkiem. 2. Środki pienięŝne zgromadzone na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 93. Za czynności związane z obsługą rachunków bankowych, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w dacie dokonania czynności objętej opłatą lub prowizją Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej dla klientów instytucjonalnych. 94. Wierzytelność z tytułu Umowy nie moŝe być przelana w trybie przepisów art ustawy Kodeks cywilny bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Bank zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. 2. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Bank przesyła Klientowi zakres zmian. 3. W terminie 30 dni od daty otrzymania zakresu zmian, Klient moŝe złoŝyć w Banku, z którym zawarł Umowę, pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian. Nie złoŝenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian. 4. ZłoŜenie przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia przez Klienta w terminie 30 dni od dnia wpływu tego oświadczenia do Banku. 96. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie następujące przepisy: ustawa Prawo bankowe, ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawa Prawo dewizowe, ustawa o usługach płatniczych i Kodeks cywilny. Zarząd Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 roku

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Instrukcji Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Hexa Bank Spółdzielczy Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym w Otwocku. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym w Otwocku. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym w Otwocku Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Bank Spółdzielczy w Otwocku realizuje przekazy w obrocie dewizowym zgodnie z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym w Otwocku. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym w Otwocku. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym w Otwocku Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Bank Spółdzielczy w Otwocku realizuje przekazy w obrocie dewizowym zgodnie z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI POJEDYNCZYCH TRANSAKCJI PŁATNICZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TOMASZOWIE LUBELSKIM. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

ZASADY REALIZACJI POJEDYNCZYCH TRANSAKCJI PŁATNICZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TOMASZOWIE LUBELSKIM. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Zarządu nr 61/2012 z dnia 18.10.2012r. ZASADY REALIZACJI POJEDYNCZYCH TRANSAKCJI PŁATNICZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TOMASZOWIE LUBELSKIM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzony Uchwałą Zarządu Banku z dnia r.

Wprowadzony Uchwałą Zarządu Banku z dnia r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAśDE śądanie (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Zgierzu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr / /AB /DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 2012r. REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 23 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 17.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 80/RB/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 30 sierpnia 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 19/21/AB /DSP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 28 marca 2013r. REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubawie

Bank Spółdzielczy w Lubawie Bank Spółdzielczy w Lubawie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 20/10/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 31.10.2013 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział.1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM GRODKÓW-ŁOSIÓW Z SIEDZIBĄ W GRODKOWIE

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM GRODKÓW-ŁOSIÓW Z SIEDZIBĄ W GRODKOWIE Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik do Uchwały Nr 133/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków- Łosiów z siedzibą w Grodkowie z dnia 4 grudnia 2012 r. REGULAMIN PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 16/11/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/8/2014 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 28.11.2014r. obowiązuje od 01.02.2015r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr / /AB /DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 2012r. REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 56/14/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 15 października 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Strona 1 z 12 Załącznik do Uchwały Nr 5/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09 stycznia 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/2/2013 Zarządu PBBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.12.2013 r. www.pbssokolow.pl REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 70/2014/Z Zarządu Banku spółdzielczego w Głogówku z dnia 17.06.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 02/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 07.03.2013 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIŃSKU MAZOWIECKIM Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 26/BS/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 7/IV/014 Zarządu PBS z dnia 30.04.014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr / /AB /DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 2012r. REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu rachunków bieŝących w złotych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie w dniu: 8.10.2012 uchwałą nr 23/2012, obowiązuje od 24.10.2012r REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Zakrzewo, listopad 2016 r.

Regulamin realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Zakrzewo, listopad 2016 r. Załącznik nr 16 do Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie Regulamin realizacji poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14)

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały z dnia 31-05-2016 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla Posiadaczy

Bardziej szczegółowo