Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First)"

Transkrypt

1 Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First) Do realizacji ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio Celem ćwiczeń jest konfrontacja dwóch sposobów realizacji komunikacji z bazą danych w aplikacjach ASP.NET Web Forms. Pierwszy, klasyczny, polega na użyciu kontrolek obsługujących komunikację z bazą danych w języku SQL. Cechuje się on przemieszaniem logiki prezentacji z logiką biznesową, co w dużych projektach utrudnia rozwój aplikacji. Drugi sposób opiera się o wyodrębnienie w aplikacji warstwy dostępu do danych (Data Access Layer DAL). Aktualnie preferowaną technologią implementacji DAL w aplikacjach.net jest ADO.NET Entity Framework, oparty o koncepcję odwzorowania obiektoworelacyjnego (O/RM). Ćwiczenie 1 Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji ASP.NET, w której warstwa prezentacji komunikuje się bezpośrednio z bazą danych. Podejście to sprawdza się jedynie w prostych aplikacjach, gdyż może prowadzić do duplikowania kodu odpowiedzialnego za komunikację z bazą danych i utrudnia jego pielęgnację, a ponadto ściśle uzależnia warstwę prezentacji od schematu bazy danych. Kroki ćwiczenia: 1. Utworzenie nowej witryny (Web Site). a) Uruchom narzędzie Microsoft Visual Studio.

2 b) Z menu głównego wybierz File New Web Site. Wybierz szablon ASP.NET Empty Web Site, język Visual C# i lokalizację File System. Zaakceptuj zaproponowany katalog lub zmień go na inny gdy nie masz prawa zapisu w proponowanym katalogu. Kliknij przycisk OK. 2. Utworzenie połączenia z bazą danych w środowisku MS Visual Studio a) W panelu Server Explorer wywołaj prawym klawiszem myszy menu kontekstowe dla węzła Data Connections i wybierz opcję Add Connection.

3 b) Jako źródło danych wybierz Microsoft SQL Server Database File. Kliknij przycisk Continue. c) Pobierz na dysk lokalny plik bazy danych Instytut.mdf. Wróć do Visual Studio i korzystając z przycisku Browse... zlokalizuj pobrany na dysk plik bazy danych.

4 d) Przetestuj połączenie przyciskiem Test Connection i w przypadku powodzenia kliknij przycisk OK. e) W panelu Server Explorer rozwiń węzeł reprezentujący utworzone połączenie, następnie rozwiń węzeł Tables aby upewnić się, że w bazie danych dostępna jest tabela PRACOWNICY. (Możesz podejrzeć zawartość tabeli PRACOWNICY wywołując prawym klawiszem myszy menu kontekstowe i wybierając z niego opcję Show Table Data.) 3. Utworzenie formularza do edycji informacji o pracownikach. a) Korzystając z menu kontekstowego w panelu Solution Explorer dodaj do projektu nową stronę (Web Form) i nazwij ją SqlDataSource.aspx. Zwróć uwagę aby zaznaczona była opcja Place code in separate file.

5 b) Przejdź do edycji strony SqlDataSource.aspx w trybie Design. c) Przejdź do panelu Server Explorer. Rozwiń gałąź reprezentującą utworzone wcześniej połączenie z bazą danych. Następnie rozwiń dla tego połączenia gałąź Tables. Techniką drag-and-drop umieść tabelę PRACOWNICY na stronie SqlDataSource.aspx. d) W menu podręcznym dla umieszczonej przez kreator kontrolki typu GridView zaznacz opcje Enable Editing i Enable Deleting. e) Zapisz wszystkie zmiany (np. File Save All). f) Uruchom stronę wybierając z menu kontekstowego opcję View in Browser. Strona w przeglądarce powinna zawierać tabelkę z danymi wszystkich pracowników z możliwością ich edycji i usuwania.

6 4. Otwórz stronę w dwóch przeglądarkach. Sprawdź co stanie się w przypadku współbieżnej modyfikacji tego samego wiersza. W tym celu: a) w pierwszej przeglądarce kliknij Edit dla któregoś wiersza b) w drugiej przeglądarce kliknij Edit dla tego samego wiersza c) w obu przeglądarkach zmodyfikuj płacę podstawową tego samego pracownika, ustawiając dwie różne wartości d) kliknij Update najpierw w jednej a potem w drugiej przeglądarce. Ćwiczenie 2 Celem ćwiczenia jest modyfikacja strony z poprzedniego ćwiczenia poprzez konfigurację optymistycznego zarządzania współbieżnością. Kroki ćwiczenia: 1. Kliknij znacznik inteligentny kontrolki SqlDataSource i wybierz opcję Configure Data Source Przejdź do ekranu Configure the Select Statement, kliknij przycisk Advanced i zaznacz pole wyboru Use Optimistic Concurrency. Następnie kliknij OK i Finish. 3. Obejrzyj zmienione wskutek włączenia optymistycznego zarządzania współbieżnością właściwości kontrolki SqlDataSource: ConflictDetection (CompareAllValues zamiast OverwriteChanges) i DeleteQuery/UpdateQuery, których klauzula WHERE została rozszerzona o warunki odwołujące się do oryginalnych wartości.

7 4. Przetestuj zachowanie strony przy współbieżnych modyfikacjach (sposobem z pkt.4 poprzedniego ćwiczenia). 5. W obecnej postaci aplikacji nie występuje problem ślepego nadpisywania zmian dokonanych przez inną transakcję. Problemem jest jednak to, że modyfikacje drugiej transakcji są ignorowane bez żadnego komunikatu dla użytkownika. Aby wykryć konflikt operacji i poinformować użytkownika o jego wystąpieniu umieścimy na stronie etykietę z komunikatem o błędzie, która będzie widoczna, gdy operacja UPDATE lub DELETE nie znajdzie żadnego pasującego do warunku WHERE wiersza w bazie danych: a) Umieść na stronie kontrolkę etykiety (Label). Zmień jej identyfikator na ErrorLabel. Wprowadź dla niej stosowny tekst i ustaw jej właściwość widzialności na False. b) W palecie właściwości komponentu GridView przełącz się na zakładkę Events i utwórz procedury obsługi zdarzeń RowDeleted i RowUpdated. c) Wprowadź następującą treść utworzonych metod obsługi zdarzeń: protected void GridView1_RowDeleted(object sender, GridViewDeletedEventArgs e) { if (e.affectedrows == 0) ErrorLabel.Visible = true; else ErrorLabel.Visible = false; } protected void GridView1_RowUpdated(object sender, GridViewUpdatedEventArgs e) { if (e.affectedrows == 0) { ErrorLabel.Visible = true; e.keepineditmode = true; GridView1.DataBind(); } else ErrorLabel.Visible = false; } d) Ponownie przetestuj zachowanie strony przy współbieżnych modyfikacjach.

8 e) Aktualnie komunikat o błędzie staje się widoczny gdy wystąpi błąd, a znika po udanej modyfikacji. Komunikat powinien jednak znikać również wtedy, gdy użytkownik po wystąpieniu błędu zrezygnuje z modyfikacji. Dodaj obsługę zdarzenia RowCancelingEdit w kontrolce GridView polegającą na uczynieniu etykiety z komunikatem o błędzie niewidoczną. Ćwiczenie 3 Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji ASP.NET komunikującej się z bazą danych poprzez Entity Framework z przetestowaniem zapytań realizowanych poprzez LINQ To Entities i Entity SQL. W tym ćwiczeniu powiązanie komponentu GridView z wynikiem zapytania zostanie zrealizowane ręcznie tj. bez pomocy kontrolek EntityDataSource / LinqDataSource. Kroki ćwiczenia: 1. Utworzenie nowej witryny (Web Site). a) Uruchom narzędzie Microsoft Visual Studio jeśli nie jest jeszcze uruchomione. b) Z menu głównego wybierz File New Web Site. Wybierz szablon ASP.NET Web Forms Site, język Visual C# i lokalizację File System. Zaakceptuj zaproponowany katalog lub zmień go na inny gdy nie masz prawa zapisu w proponowanym katalogu. Kliknij przycisk OK. 2. Dodanie pliku danych SQL Server Express do projektu a) W panelu Solution Explorer wywołaj prawym klawiszem myszy menu kontekstowe dla folderu App_Data i wybierz opcję Add Existing Item. Wskaż pobrany na dysk lokalny plik Instytut.mdf. b) Po dodaniu pliku do projektu wywołaj dla niego w panelu Solution Explorer prawym klawiszem myszy menu kontekstowe i wybierz opcję Open. Rozwiń gałąź Tables i upewnij się, że plik bazy danych zawiera tabele PRACOWNICY, ZESPOLY, ETATY.

9 3. Utworzenie modelu encji (Entity Data Model). a) Z menu kontekstowego dla węzła projektu w panelu Solution Explorer wybierz opcję Add New Item. Wybierz szablon ADO.NET Entity Data Model, język Visual C# i pozostaw zaproponowaną nazwę pliku. Kliknij przycisk Add. Zaakceptuj propozycję umieszczenia tworzonego pliku w folderze App_Code projektu. b) W oknie dialogowym kreatora modelu wybierz opcję generacji modelu na podstawie bazy danych i przejdź do kolejnego kroku. c) W następnym kroku kreatora wybierz połączenie z dołączonym do projektu plikiem bazy danych. Pozostaw zaznaczone pole wyboru dodania parametrów połączenia w pliku konfiguracyjnym aplikacji. Przejdź do kolejnego kroku kreatora.

10 d) W ostatnim kroku kreatora zaznacz wszystkie trzy tabele zawarte w bazie danych, odznacz pole wyboru Include foreign key columns in the model (ze względów ideologicznych nie chcemy kluczy obcych w modelu obiektowym ), pozostaw odznaczone pole wyboru Pluralize or singularize generated object names (używamy nazw tabel w języku polskim, a więc Visual Studio nam przy nazwach nie pomoże) i kliknij Finish. e) Utworzony plik modelu zostanie otwarty do graficznej edycji w Visual Studio. Dokonaj poniższych modyfikacji korzystając z edytora graficznego i palety właściwości: a. Dla każdej encji: Zmień nazwy encji (Name) na liczbę pojedynczą np. ZESPOL. Następnie upewnij się (i ewentualnie dokonaj korekty), że nazwa zbioru encji (Entity Set Name) na poprawną liczbę mnogą np. ZESPOLY. b. Zmień nazwy właściwości nawigacyjnych do zespołu i etatu w encji PRACOWNIK na liczbę pojedynczą. c. W encji PRACOWNIK zmień nazwy obu właściwości nawigacyjnych prowadzących do powiązanych encji PRACOWNIK. Dla właściwości o liczności 0..1 podaj nazwę SZEF, a dla właściwości o liczności * podaj nazwę PODWLADNI.

11 f) Ostateczna postać diagramu powinna wyglądać jak na poniższym obrazku. Zapisz wszystkie zmiany. g) Podejrzyj dla encji PRACOWNIK i jej właściwości nawigacyjnych szczegóły jej odwzorowania na tabele w bazie danych (okno Mapping details) h) Obejrzyj zawartość wygenerowanego pliku Model.Context.cs). Zwróć uwagę na: a. Klasę bazową kontekstu b. Właściwości w klasie kontekstu zwracające kolekcje poszczególnych encji, poprzez które realizowane będą operacje CRUD na encjach i) Obejrzyj kod źródłowy pliku Model.cs zawierającego klasy encji. Zwróć uwagę na: a. Klasy encji w formie POCO b. Właściwości nawigacyjne liczności 0..1 i * c. Oznaczenie właściwości nawigacyjnych jako wirtualnych, m.in. na potrzeby mechanizmu lazy loading (będzie obsługiwany przez generowane klasy proxy) j) Sprawdź czy nazwy klas i ich właściwości w plikach Model.Context.cs i Model.cs uwzględniają zmiany naniesione na diagramie. Jeśli nie, zleć ich ponowne wygenerowanie opcją menu Build Transform All T4 Templates. 4. Utworzenie formularza do wyświetlania informacji o pracownikach. a) Zmień nazwę utworzonej wraz z projektem strony Default.aspx na EmpsFromDept.aspx wybierając opcję Rename z menu kontekstowego w panelu Solution Explorer (automatycznie powinna zmienić się również nazwa pliku code behind). b) Usuń z kodu strony pierwszy element asp:content i wyczyść zawartość drugiego. c) Przejdź do edycji strony w trybie Design. d) Umieść na stronie w sekcji MainContent kontrolkę GridView. e) Poprzez paletę właściwości ustaw komunikat (EmptyDataText), który będzie się pojawiał gdy kontrolka nie znajdzie danych do wyświetlenia.

12 5. Powiązanie kontrolki GridView z danymi odczytywanymi przez LINQ to Entities: a) Przejdź do edycji pliku code behind strony i dodaj metodę zwracającą pracowników z zespołu o podanym identyfikatorze (uzupełnij zapytanie LINQ w poniższym kodzie) private void BindEmployeesFromDept(int deptid) { using (var dc = new InstytutEntities()) { var emps = from... where... select...; GridView1.DataSource = emps.tolist(); GridView1.DataBind(); } } b) W ciele metody Page_Load umieść poniższy wywołujący dodaną przed chwilą metodę przekazując jej identyfikator zespołu zawarty w adresie żądania: if (Request.QueryString["zesp"]!= null) BindEmployeesFromDept(Convert.ToInt32(Request.QueryString["zesp"])); else BindEmployeesFromDept(-1); c) Uruchom stronę, a następnie popraw w przeglądarce adres dodając do niego parametr wywołania. 6. Zakomentuj w kodzie zapytanie LINQ To Entities i zastąp je zapytaniem w Entity SQL (Uzupełnij poniższy fragment kodu i korzystając z opcji Resolve zaimportuj potrzebne przestrzenie nazw). Ponownie przetestuj aplikację.... var ctx = ((IObjectContextAdapter)dc).ObjectContext; string querystring = "SELECT... FROM... WHERE... = " + deptid; ObjectQuery<PRACOWNIK> emps = ctx.createquery<pracownik>(querystring); Wykorzystany powyżej sposób przekazania identyfikatora zespołu do zapytania wybierającego pracowników niestety nie jest bezpieczny. Ponieważ zapytania w EntitySQL mają postać łańcuchów znaków są tak samo podatne na ataki SQL Injection jak zapytania SQL np. w ADO.NET. Rozwiązanie problemu jest takie jak w przypadku zapytań SQL parametryzacja zapytania:... string querystring = "SELECT... WHERE p.zespol.id_zesp ObjectQuery<PRACOWNIK> emps = ctx.createquery<pracownik>(querystring); emps.parameters.add(new ObjectParameter("did", deptid)); Sprawdź działanie strony po zmianie zapytania na sparametryzowane.

13 Ćwiczenie 4 Celem ćwiczenia jest wykorzystanie kontrolki EntityDataSource jako pośrednika między warstwą prezentacji a klasami modelu encji, a także ilustracja sposobu korzystania z optymistycznego zarządzania współbieżnością w ramach ADO.NET Entity Framework. Kroki ćwiczenia: 1. Utwórz w projekcie nową stronę ASP.NET Web Form. Nazwij stronę EmployeesByJob.aspx. 2. Umieść na stronie kontrolkę EntityDataSource. Poprzez jej znacznik inteligentny wybierz opcję Configure Data Source. Wybierz z listy dla Named Connection utworzony wcześniej model encji i kliknij Next. 3. W kolejnym kroku konfiguracji źródła danych wybierz z listy kolekcję encji PRACOWNICY. Pozostaw wybór odczytu wszystkich kolumn (*) i zaznacz pola wyboru aktywujące automatyczną obsługę wstawiania, modyfikacji i usuwania danych. 4. Umieść na stronie kontrolkę GridView i powiąż ją z kontrolką EntityDataSource. 5. Uruchom stronę.

14 6. Przejdź do konfiguracji kontrolki GridView i uaktywnij możliwość modyfikacji danych. 7. Uruchom stronę w dwóch przeglądarkach i sprawdź jej zachowanie przy współbieżnej modyfikacji tego samego wiersza. 9. Wróć do diagramu encji i poprzez paletę właściwości zmodyfikuj atrybutom NAZWISKO, ZATRUDNIONY, PLACA_POD i PLACA_DOD właściwość Cuncurrency Mode na wartość Fixed. Spowoduje to monitorowanie modyfikacji tych atrybutów w ramach optymistycznego zarządzania współbieżnością. 10. Ponownie uruchom stronę w dwóch przeglądarkach i sprawdź jej zachowanie przy współbieżnej modyfikacji tego samego wiersza. Powinien pojawić się komunikat o wystąpieniu nieobsłużonego wyjątku. 11. Umieść na stronie kontrolkę etykiety i nazwij ją ErrorLabel. Spraw aby kontrolka domyślnie była niewidoczna. 12. Przejdź do edycji obsługi zdarzeń kontrolki GridView i dodaj metodę obsługi zdarzenia RowUpdated z poniższym kodem. if (e.affectedrows == 0) { if (e.exception!= null) { e.exceptionhandled = true; ErrorLabel.Text = "Wiersz został zmodyfikowany przez innego użytkownika!"; } else { ErrorLabel.Text = "Modyfikacja nie powiodła się z nieznanych powodów!"; } ErrorLabel.Visible = true; e.keepineditmode = true; GridView1.DataBind(); } else ErrorLabel.Visible = false;

15 13. Aktualnie komunikat o błędzie staje się widoczny gdy wystąpi błąd, a znika po udanej modyfikacji. Komunikat powinien jednak znikać również wtedy, gdy użytkownik po wystąpieniu błędu zrezygnuje z modyfikacji. Dodaj obsługę zdarzenia RowCancelingEdit w kontrolce GridView polegającą na uczynieniu etykiety z komunikatem o błędzie niewidoczną. 14. Ponownie uruchom stronę w dwóch przeglądarkach i sprawdź jej zachowanie przy współbieżnej modyfikacji tego samego wiersza. Ćwiczenie 5 Celem ćwiczenia jest wykorzystanie mechanizmu Partial Page Update oferowanego przez ASP.NET AJAX w ramach scenariusza zawężania listy wyświetlanych pracowników poprzez wybór etatu z listy rozwijanej. Kroki ćwiczenia: 1. Umieść na stronie EmployeesByJob.aspx drugą kontrolkę EntityDataSource. Poprzez jej znacznik inteligentny wybierz opcję Configure Data Source. Wykorzystaj to samo połączenie z bazą danych co poprzednio, jako zbiór encji wybierz ETATY, a spośród dostępnych atrybutów encji ETAT wybierz tylko atrybut NAZWA. 2. Powyżej kontrolki GridView umieść kontrolkę DropDownList. Korzystając z jej inteligentnego znacznika powiąż ją z drugą kontrolką EntityDataSource. Zarówno jako wartość wyświetlaną na liście jak i stanowiącą wartość wyboru wskaż nazwę etatu. Uwaga: Jeżeli listy rozwijane z nazwami atrybutów są puste, kliknij link Refresh Schema. 3. Włącz AutoPostBack dla listy rozwijanej.

16 4. Aby filtrować pracowników względem etatu wybranego z listy rozwijanej, ustaw właściwość Where kontrolki EntityDataSource udostępniającej obiekty encji PRACOWNIK na następujące wyrażenie: it.etat.nazwa 5. W oknie definicji klauzuli WHERE dodaj parametr p_etat podając kontrolkę listy rozwijanej jako źródło jego wartości. 6. Parametr użyty w warunku zapytania kontrolki EntityDataSource musi posiadać informację o jego typie. Aby ustawić typ parametru, wyświetl zaawansowane właściwości parametru (Show Advanced Properties) i dla właściwości Type wybierz String z listy dostępnych typów. 7. Zapisz wszystkie zmiany. Uruchom i przetestuj stronę. 8. Przejdź do edycji źródła strony EmployeesByJob.aspx. 9. Umieść na stronie (w obrębie formularza) element ScriptManager (dostępny w sekcji AJAX Extensions). 10. Umieść na stronie wewnątrz formularza kontrolkę UpdatePanel z zawartymi w niej elementami ContentTemplate i Triggers (te dwa elementy zdefiniuj ręcznie w kodzie). 11. Przenieś kontrolki GridView i Label do wnętrza elementu ContentTemplate. 12. Wskaż listę rozwijaną jako asynchroniczny wyzwalacz dla UpdatePanel (poprzez zagnieżdżony element asp:asyncpostbacktrigger). 13. Zapisz zmiany. Uruchom i przetestuj działanie strony.

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium ASP.NET. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do serwera Microsoft SQL Server 2005. Treść ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Kontrolki danych w ASP.NET

Kontrolki danych w ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 8 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 8 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie

4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie 4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie Tworzona od modułu 4 aplikacja bankowa posiada menu nawigacyjne, dynamicznie reagujące na rolę zalogowanego użytkownika. Niestety, mimo ukrycia niedostępnych

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.6

Instrukcja laboratoryjna cz.6 Programowanie aplikacji internetowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.6 Technologia Silverlight cz.2 Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 3.0 I. Model danych (tworzenie bazy na podstawie modelu). Cel:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.2

Instrukcja laboratoryjna cz.2 Synteza aplikacji biznesowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.2 Administracja serwisów Microsoft SharePoint Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.1 I. Diagnostyka przy użyciu mechanizmu Developer Dashboard.

Bardziej szczegółowo

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 5. Wersja 1. Kontrolki serwerowe

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 5. Wersja 1. Kontrolki serwerowe Piotr Bubacz Moduł 5 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie... 9 Porady praktyczne...

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET

Janusz Górczyński. Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET Janusz Górczyński Wprowadzenie do programowania baz danych w VB.NET WSZiM w Sochaczewie, 2011 Spis treści 1 WSTĘP DO ADO.NET...4 1.1 KOMPONENTY ADO.NET...4 1.2 CONNECTION STRING...6 1.3 OBIEKT CONNECTION...7

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo