Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First)"

Transkrypt

1 Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First) Do realizacji ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio Celem ćwiczeń jest konfrontacja dwóch sposobów realizacji komunikacji z bazą danych w aplikacjach ASP.NET Web Forms. Pierwszy, klasyczny, polega na użyciu kontrolek obsługujących komunikację z bazą danych w języku SQL. Cechuje się on przemieszaniem logiki prezentacji z logiką biznesową, co w dużych projektach utrudnia rozwój aplikacji. Drugi sposób opiera się o wyodrębnienie w aplikacji warstwy dostępu do danych (Data Access Layer DAL). Aktualnie preferowaną technologią implementacji DAL w aplikacjach.net jest ADO.NET Entity Framework, oparty o koncepcję odwzorowania obiektoworelacyjnego (O/RM). Ćwiczenie 1 Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji ASP.NET, w której warstwa prezentacji komunikuje się bezpośrednio z bazą danych. Podejście to sprawdza się jedynie w prostych aplikacjach, gdyż może prowadzić do duplikowania kodu odpowiedzialnego za komunikację z bazą danych i utrudnia jego pielęgnację, a ponadto ściśle uzależnia warstwę prezentacji od schematu bazy danych. Kroki ćwiczenia: 1. Utworzenie nowej witryny (Web Site). a) Uruchom narzędzie Microsoft Visual Studio.

2 b) Z menu głównego wybierz File New Web Site. Wybierz szablon ASP.NET Empty Web Site, język Visual C# i lokalizację File System. Zaakceptuj zaproponowany katalog lub zmień go na inny gdy nie masz prawa zapisu w proponowanym katalogu. Kliknij przycisk OK. 2. Utworzenie połączenia z bazą danych w środowisku MS Visual Studio a) W panelu Server Explorer wywołaj prawym klawiszem myszy menu kontekstowe dla węzła Data Connections i wybierz opcję Add Connection.

3 b) Jako źródło danych wybierz Microsoft SQL Server Database File. Kliknij przycisk Continue. c) Pobierz na dysk lokalny plik bazy danych Instytut.mdf. Wróć do Visual Studio i korzystając z przycisku Browse... zlokalizuj pobrany na dysk plik bazy danych.

4 d) Przetestuj połączenie przyciskiem Test Connection i w przypadku powodzenia kliknij przycisk OK. e) W panelu Server Explorer rozwiń węzeł reprezentujący utworzone połączenie, następnie rozwiń węzeł Tables aby upewnić się, że w bazie danych dostępna jest tabela PRACOWNICY. (Możesz podejrzeć zawartość tabeli PRACOWNICY wywołując prawym klawiszem myszy menu kontekstowe i wybierając z niego opcję Show Table Data.) 3. Utworzenie formularza do edycji informacji o pracownikach. a) Korzystając z menu kontekstowego w panelu Solution Explorer dodaj do projektu nową stronę (Web Form) i nazwij ją SqlDataSource.aspx. Zwróć uwagę aby zaznaczona była opcja Place code in separate file.

5 b) Przejdź do edycji strony SqlDataSource.aspx w trybie Design. c) Przejdź do panelu Server Explorer. Rozwiń gałąź reprezentującą utworzone wcześniej połączenie z bazą danych. Następnie rozwiń dla tego połączenia gałąź Tables. Techniką drag-and-drop umieść tabelę PRACOWNICY na stronie SqlDataSource.aspx. d) W menu podręcznym dla umieszczonej przez kreator kontrolki typu GridView zaznacz opcje Enable Editing i Enable Deleting. e) Zapisz wszystkie zmiany (np. File Save All). f) Uruchom stronę wybierając z menu kontekstowego opcję View in Browser. Strona w przeglądarce powinna zawierać tabelkę z danymi wszystkich pracowników z możliwością ich edycji i usuwania.

6 4. Otwórz stronę w dwóch przeglądarkach. Sprawdź co stanie się w przypadku współbieżnej modyfikacji tego samego wiersza. W tym celu: a) w pierwszej przeglądarce kliknij Edit dla któregoś wiersza b) w drugiej przeglądarce kliknij Edit dla tego samego wiersza c) w obu przeglądarkach zmodyfikuj płacę podstawową tego samego pracownika, ustawiając dwie różne wartości d) kliknij Update najpierw w jednej a potem w drugiej przeglądarce. Ćwiczenie 2 Celem ćwiczenia jest modyfikacja strony z poprzedniego ćwiczenia poprzez konfigurację optymistycznego zarządzania współbieżnością. Kroki ćwiczenia: 1. Kliknij znacznik inteligentny kontrolki SqlDataSource i wybierz opcję Configure Data Source Przejdź do ekranu Configure the Select Statement, kliknij przycisk Advanced i zaznacz pole wyboru Use Optimistic Concurrency. Następnie kliknij OK i Finish. 3. Obejrzyj zmienione wskutek włączenia optymistycznego zarządzania współbieżnością właściwości kontrolki SqlDataSource: ConflictDetection (CompareAllValues zamiast OverwriteChanges) i DeleteQuery/UpdateQuery, których klauzula WHERE została rozszerzona o warunki odwołujące się do oryginalnych wartości.

7 4. Przetestuj zachowanie strony przy współbieżnych modyfikacjach (sposobem z pkt.4 poprzedniego ćwiczenia). 5. W obecnej postaci aplikacji nie występuje problem ślepego nadpisywania zmian dokonanych przez inną transakcję. Problemem jest jednak to, że modyfikacje drugiej transakcji są ignorowane bez żadnego komunikatu dla użytkownika. Aby wykryć konflikt operacji i poinformować użytkownika o jego wystąpieniu umieścimy na stronie etykietę z komunikatem o błędzie, która będzie widoczna, gdy operacja UPDATE lub DELETE nie znajdzie żadnego pasującego do warunku WHERE wiersza w bazie danych: a) Umieść na stronie kontrolkę etykiety (Label). Zmień jej identyfikator na ErrorLabel. Wprowadź dla niej stosowny tekst i ustaw jej właściwość widzialności na False. b) W palecie właściwości komponentu GridView przełącz się na zakładkę Events i utwórz procedury obsługi zdarzeń RowDeleted i RowUpdated. c) Wprowadź następującą treść utworzonych metod obsługi zdarzeń: protected void GridView1_RowDeleted(object sender, GridViewDeletedEventArgs e) { if (e.affectedrows == 0) ErrorLabel.Visible = true; else ErrorLabel.Visible = false; } protected void GridView1_RowUpdated(object sender, GridViewUpdatedEventArgs e) { if (e.affectedrows == 0) { ErrorLabel.Visible = true; e.keepineditmode = true; GridView1.DataBind(); } else ErrorLabel.Visible = false; } d) Ponownie przetestuj zachowanie strony przy współbieżnych modyfikacjach.

8 e) Aktualnie komunikat o błędzie staje się widoczny gdy wystąpi błąd, a znika po udanej modyfikacji. Komunikat powinien jednak znikać również wtedy, gdy użytkownik po wystąpieniu błędu zrezygnuje z modyfikacji. Dodaj obsługę zdarzenia RowCancelingEdit w kontrolce GridView polegającą na uczynieniu etykiety z komunikatem o błędzie niewidoczną. Ćwiczenie 3 Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji ASP.NET komunikującej się z bazą danych poprzez Entity Framework z przetestowaniem zapytań realizowanych poprzez LINQ To Entities i Entity SQL. W tym ćwiczeniu powiązanie komponentu GridView z wynikiem zapytania zostanie zrealizowane ręcznie tj. bez pomocy kontrolek EntityDataSource / LinqDataSource. Kroki ćwiczenia: 1. Utworzenie nowej witryny (Web Site). a) Uruchom narzędzie Microsoft Visual Studio jeśli nie jest jeszcze uruchomione. b) Z menu głównego wybierz File New Web Site. Wybierz szablon ASP.NET Web Forms Site, język Visual C# i lokalizację File System. Zaakceptuj zaproponowany katalog lub zmień go na inny gdy nie masz prawa zapisu w proponowanym katalogu. Kliknij przycisk OK. 2. Dodanie pliku danych SQL Server Express do projektu a) W panelu Solution Explorer wywołaj prawym klawiszem myszy menu kontekstowe dla folderu App_Data i wybierz opcję Add Existing Item. Wskaż pobrany na dysk lokalny plik Instytut.mdf. b) Po dodaniu pliku do projektu wywołaj dla niego w panelu Solution Explorer prawym klawiszem myszy menu kontekstowe i wybierz opcję Open. Rozwiń gałąź Tables i upewnij się, że plik bazy danych zawiera tabele PRACOWNICY, ZESPOLY, ETATY.

9 3. Utworzenie modelu encji (Entity Data Model). a) Z menu kontekstowego dla węzła projektu w panelu Solution Explorer wybierz opcję Add New Item. Wybierz szablon ADO.NET Entity Data Model, język Visual C# i pozostaw zaproponowaną nazwę pliku. Kliknij przycisk Add. Zaakceptuj propozycję umieszczenia tworzonego pliku w folderze App_Code projektu. b) W oknie dialogowym kreatora modelu wybierz opcję generacji modelu na podstawie bazy danych i przejdź do kolejnego kroku. c) W następnym kroku kreatora wybierz połączenie z dołączonym do projektu plikiem bazy danych. Pozostaw zaznaczone pole wyboru dodania parametrów połączenia w pliku konfiguracyjnym aplikacji. Przejdź do kolejnego kroku kreatora.

10 d) W ostatnim kroku kreatora zaznacz wszystkie trzy tabele zawarte w bazie danych, odznacz pole wyboru Include foreign key columns in the model (ze względów ideologicznych nie chcemy kluczy obcych w modelu obiektowym ), pozostaw odznaczone pole wyboru Pluralize or singularize generated object names (używamy nazw tabel w języku polskim, a więc Visual Studio nam przy nazwach nie pomoże) i kliknij Finish. e) Utworzony plik modelu zostanie otwarty do graficznej edycji w Visual Studio. Dokonaj poniższych modyfikacji korzystając z edytora graficznego i palety właściwości: a. Dla każdej encji: Zmień nazwy encji (Name) na liczbę pojedynczą np. ZESPOL. Następnie upewnij się (i ewentualnie dokonaj korekty), że nazwa zbioru encji (Entity Set Name) na poprawną liczbę mnogą np. ZESPOLY. b. Zmień nazwy właściwości nawigacyjnych do zespołu i etatu w encji PRACOWNIK na liczbę pojedynczą. c. W encji PRACOWNIK zmień nazwy obu właściwości nawigacyjnych prowadzących do powiązanych encji PRACOWNIK. Dla właściwości o liczności 0..1 podaj nazwę SZEF, a dla właściwości o liczności * podaj nazwę PODWLADNI.

11 f) Ostateczna postać diagramu powinna wyglądać jak na poniższym obrazku. Zapisz wszystkie zmiany. g) Podejrzyj dla encji PRACOWNIK i jej właściwości nawigacyjnych szczegóły jej odwzorowania na tabele w bazie danych (okno Mapping details) h) Obejrzyj zawartość wygenerowanego pliku Model.Context.cs). Zwróć uwagę na: a. Klasę bazową kontekstu b. Właściwości w klasie kontekstu zwracające kolekcje poszczególnych encji, poprzez które realizowane będą operacje CRUD na encjach i) Obejrzyj kod źródłowy pliku Model.cs zawierającego klasy encji. Zwróć uwagę na: a. Klasy encji w formie POCO b. Właściwości nawigacyjne liczności 0..1 i * c. Oznaczenie właściwości nawigacyjnych jako wirtualnych, m.in. na potrzeby mechanizmu lazy loading (będzie obsługiwany przez generowane klasy proxy) j) Sprawdź czy nazwy klas i ich właściwości w plikach Model.Context.cs i Model.cs uwzględniają zmiany naniesione na diagramie. Jeśli nie, zleć ich ponowne wygenerowanie opcją menu Build Transform All T4 Templates. 4. Utworzenie formularza do wyświetlania informacji o pracownikach. a) Zmień nazwę utworzonej wraz z projektem strony Default.aspx na EmpsFromDept.aspx wybierając opcję Rename z menu kontekstowego w panelu Solution Explorer (automatycznie powinna zmienić się również nazwa pliku code behind). b) Usuń z kodu strony pierwszy element asp:content i wyczyść zawartość drugiego. c) Przejdź do edycji strony w trybie Design. d) Umieść na stronie w sekcji MainContent kontrolkę GridView. e) Poprzez paletę właściwości ustaw komunikat (EmptyDataText), który będzie się pojawiał gdy kontrolka nie znajdzie danych do wyświetlenia.

12 5. Powiązanie kontrolki GridView z danymi odczytywanymi przez LINQ to Entities: a) Przejdź do edycji pliku code behind strony i dodaj metodę zwracającą pracowników z zespołu o podanym identyfikatorze (uzupełnij zapytanie LINQ w poniższym kodzie) private void BindEmployeesFromDept(int deptid) { using (var dc = new InstytutEntities()) { var emps = from... where... select...; GridView1.DataSource = emps.tolist(); GridView1.DataBind(); } } b) W ciele metody Page_Load umieść poniższy wywołujący dodaną przed chwilą metodę przekazując jej identyfikator zespołu zawarty w adresie żądania: if (Request.QueryString["zesp"]!= null) BindEmployeesFromDept(Convert.ToInt32(Request.QueryString["zesp"])); else BindEmployeesFromDept(-1); c) Uruchom stronę, a następnie popraw w przeglądarce adres dodając do niego parametr wywołania. 6. Zakomentuj w kodzie zapytanie LINQ To Entities i zastąp je zapytaniem w Entity SQL (Uzupełnij poniższy fragment kodu i korzystając z opcji Resolve zaimportuj potrzebne przestrzenie nazw). Ponownie przetestuj aplikację.... var ctx = ((IObjectContextAdapter)dc).ObjectContext; string querystring = "SELECT... FROM... WHERE... = " + deptid; ObjectQuery<PRACOWNIK> emps = ctx.createquery<pracownik>(querystring); Wykorzystany powyżej sposób przekazania identyfikatora zespołu do zapytania wybierającego pracowników niestety nie jest bezpieczny. Ponieważ zapytania w EntitySQL mają postać łańcuchów znaków są tak samo podatne na ataki SQL Injection jak zapytania SQL np. w ADO.NET. Rozwiązanie problemu jest takie jak w przypadku zapytań SQL parametryzacja zapytania:... string querystring = "SELECT... WHERE p.zespol.id_zesp ObjectQuery<PRACOWNIK> emps = ctx.createquery<pracownik>(querystring); emps.parameters.add(new ObjectParameter("did", deptid)); Sprawdź działanie strony po zmianie zapytania na sparametryzowane.

13 Ćwiczenie 4 Celem ćwiczenia jest wykorzystanie kontrolki EntityDataSource jako pośrednika między warstwą prezentacji a klasami modelu encji, a także ilustracja sposobu korzystania z optymistycznego zarządzania współbieżnością w ramach ADO.NET Entity Framework. Kroki ćwiczenia: 1. Utwórz w projekcie nową stronę ASP.NET Web Form. Nazwij stronę EmployeesByJob.aspx. 2. Umieść na stronie kontrolkę EntityDataSource. Poprzez jej znacznik inteligentny wybierz opcję Configure Data Source. Wybierz z listy dla Named Connection utworzony wcześniej model encji i kliknij Next. 3. W kolejnym kroku konfiguracji źródła danych wybierz z listy kolekcję encji PRACOWNICY. Pozostaw wybór odczytu wszystkich kolumn (*) i zaznacz pola wyboru aktywujące automatyczną obsługę wstawiania, modyfikacji i usuwania danych. 4. Umieść na stronie kontrolkę GridView i powiąż ją z kontrolką EntityDataSource. 5. Uruchom stronę.

14 6. Przejdź do konfiguracji kontrolki GridView i uaktywnij możliwość modyfikacji danych. 7. Uruchom stronę w dwóch przeglądarkach i sprawdź jej zachowanie przy współbieżnej modyfikacji tego samego wiersza. 9. Wróć do diagramu encji i poprzez paletę właściwości zmodyfikuj atrybutom NAZWISKO, ZATRUDNIONY, PLACA_POD i PLACA_DOD właściwość Cuncurrency Mode na wartość Fixed. Spowoduje to monitorowanie modyfikacji tych atrybutów w ramach optymistycznego zarządzania współbieżnością. 10. Ponownie uruchom stronę w dwóch przeglądarkach i sprawdź jej zachowanie przy współbieżnej modyfikacji tego samego wiersza. Powinien pojawić się komunikat o wystąpieniu nieobsłużonego wyjątku. 11. Umieść na stronie kontrolkę etykiety i nazwij ją ErrorLabel. Spraw aby kontrolka domyślnie była niewidoczna. 12. Przejdź do edycji obsługi zdarzeń kontrolki GridView i dodaj metodę obsługi zdarzenia RowUpdated z poniższym kodem. if (e.affectedrows == 0) { if (e.exception!= null) { e.exceptionhandled = true; ErrorLabel.Text = "Wiersz został zmodyfikowany przez innego użytkownika!"; } else { ErrorLabel.Text = "Modyfikacja nie powiodła się z nieznanych powodów!"; } ErrorLabel.Visible = true; e.keepineditmode = true; GridView1.DataBind(); } else ErrorLabel.Visible = false;

15 13. Aktualnie komunikat o błędzie staje się widoczny gdy wystąpi błąd, a znika po udanej modyfikacji. Komunikat powinien jednak znikać również wtedy, gdy użytkownik po wystąpieniu błędu zrezygnuje z modyfikacji. Dodaj obsługę zdarzenia RowCancelingEdit w kontrolce GridView polegającą na uczynieniu etykiety z komunikatem o błędzie niewidoczną. 14. Ponownie uruchom stronę w dwóch przeglądarkach i sprawdź jej zachowanie przy współbieżnej modyfikacji tego samego wiersza. Ćwiczenie 5 Celem ćwiczenia jest wykorzystanie mechanizmu Partial Page Update oferowanego przez ASP.NET AJAX w ramach scenariusza zawężania listy wyświetlanych pracowników poprzez wybór etatu z listy rozwijanej. Kroki ćwiczenia: 1. Umieść na stronie EmployeesByJob.aspx drugą kontrolkę EntityDataSource. Poprzez jej znacznik inteligentny wybierz opcję Configure Data Source. Wykorzystaj to samo połączenie z bazą danych co poprzednio, jako zbiór encji wybierz ETATY, a spośród dostępnych atrybutów encji ETAT wybierz tylko atrybut NAZWA. 2. Powyżej kontrolki GridView umieść kontrolkę DropDownList. Korzystając z jej inteligentnego znacznika powiąż ją z drugą kontrolką EntityDataSource. Zarówno jako wartość wyświetlaną na liście jak i stanowiącą wartość wyboru wskaż nazwę etatu. Uwaga: Jeżeli listy rozwijane z nazwami atrybutów są puste, kliknij link Refresh Schema. 3. Włącz AutoPostBack dla listy rozwijanej.

16 4. Aby filtrować pracowników względem etatu wybranego z listy rozwijanej, ustaw właściwość Where kontrolki EntityDataSource udostępniającej obiekty encji PRACOWNIK na następujące wyrażenie: it.etat.nazwa 5. W oknie definicji klauzuli WHERE dodaj parametr p_etat podając kontrolkę listy rozwijanej jako źródło jego wartości. 6. Parametr użyty w warunku zapytania kontrolki EntityDataSource musi posiadać informację o jego typie. Aby ustawić typ parametru, wyświetl zaawansowane właściwości parametru (Show Advanced Properties) i dla właściwości Type wybierz String z listy dostępnych typów. 7. Zapisz wszystkie zmiany. Uruchom i przetestuj stronę. 8. Przejdź do edycji źródła strony EmployeesByJob.aspx. 9. Umieść na stronie (w obrębie formularza) element ScriptManager (dostępny w sekcji AJAX Extensions). 10. Umieść na stronie wewnątrz formularza kontrolkę UpdatePanel z zawartymi w niej elementami ContentTemplate i Triggers (te dwa elementy zdefiniuj ręcznie w kodzie). 11. Przenieś kontrolki GridView i Label do wnętrza elementu ContentTemplate. 12. Wskaż listę rozwijaną jako asynchroniczny wyzwalacz dla UpdatePanel (poprzez zagnieżdżony element asp:asyncpostbacktrigger). 13. Zapisz zmiany. Uruchom i przetestuj działanie strony.

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium ASP.NET Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do bazy danych z tabelą

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium

Aplikacje internetowe laboratorium Aplikacje internetowe laboratorium ASP.NET - praca z bazą danych Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz dostęp do bazy danych z

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych

Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz dostęp do bazy danych z

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium ASP.NET. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do serwera Microsoft SQL Server 2005. Treść ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 3 przejdziemy teraz do zaprojektowania strony przegladaj_dzialami.aspx na której użytkownicy będą przeglądać

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET- zagadnienia zaawansowane (część 2) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Model First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Model First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Model First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1 Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5 Programowanie komponentowe 1 Przykład 1- Wykonanie prostej aplikacji internetowej w technologii JavaEE w środowisku Netbeans 5.5 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

E:\DYDAKTYKA\ZAI\ZWWW\Laboratoria\L07\Java Persistence.doc 2011-lis-24, 17:0 Zaawansowane aplikacje internetowe Laboratorium Java Persistence.

E:\DYDAKTYKA\ZAI\ZWWW\Laboratoria\L07\Java Persistence.doc 2011-lis-24, 17:0 Zaawansowane aplikacje internetowe Laboratorium Java Persistence. Zaawansowane aplikacje internetowe Laboratorium Java Persistence. Adaptacja rozwiązania dla środowiska NetBeans 7.0.1: Łukasz Przytuła, opracowanie materiałów: Andrzej Dawidowicz Do wykonania ćwiczeń potrzebne

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Web Services (SOAP) Ćwiczenie 1

Web Services (SOAP) Ćwiczenie 1 Web Services (SOAP) Ćwiczenia dotyczące platformy Java EE zostały przygotowane z myślą o środowisku NetBeans w wersji 8.x (do pobrania z http://www.netbeans.org/). Do wykonania ćwiczeń dotyczących platformy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Laboratorium OiOSE. Programowanie w środowisku MS Visual C++ 1 Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Organizacja i Oprogramowanie Systemów Elektronicznych Michał Kowalewski

Bardziej szczegółowo

RESTful WCF Services. Autor ćwiczenia: Piotr Ostrowski. Kroki ćwiczenia : 1. Utworzenie nowego projektu RESTful WCF.

RESTful WCF Services. Autor ćwiczenia: Piotr Ostrowski. Kroki ćwiczenia : 1. Utworzenie nowego projektu RESTful WCF. RESTful WCF Services Do realizacji ćwiczenia potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 lub nowszy. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer?

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Uwaga: przed przystąpieniem do dalszych czynności pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji, a następnie wykonaj kopię zapasową bazy danych. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych w ASP.NET.

Dostęp do baz danych w ASP.NET. Ćwiczenie 12 Temat: Dostęp do baz danych w ASP.NET. Kontrolki źródeł danych i wizualizacyjne. Wyświetlanie i edycja danych. Cel ćwiczenia: W ramach ćwiczenie student zapozna się z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1).

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.6

Instrukcja laboratoryjna cz.6 Programowanie aplikacji internetowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.6 Technologia Silverlight cz.2 Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 3.0 I. Model danych (tworzenie bazy na podstawie modelu). Cel:

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express

Oracle Application Express Oracle Application Express Dla Oracle Application Express 4.2.2 Część 5. Walidacja operacji W niniejszej części ćwiczenia uzupełnimy wcześniej zbudowane strony o możliwość weryfikacji poprawności wykonywanych

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Java EE: JSF + EJB + JPA

Java EE: JSF + EJB + JPA Java EE: JSF + EJB + JPA Celem ćwiczenia jest utworzenie prostej aplikacji bazodanowej umożliwiającej przeglądanie i dodawanie zleceń serwisowych. Ćwiczenie pokazuje współpracę technologii JSF (podstawowej

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

8. Listy wartości, dodatkowe informacje dotyczące elementów i przycisków

8. Listy wartości, dodatkowe informacje dotyczące elementów i przycisków 8. Listy wartości, dodatkowe informacje dotyczące elementów i przycisków 1. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie można wymagać od użytkowników, znajomości wszystkich identyfikatorów prowadzących, wykonawców

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie Baza danych sql 1. Wprowadzenie Do tej pory operowaliście na listach. W tej instrukcji pokazane zostanie jak stworzyć bazę danych. W zadaniu skorzystamy z edytora graficznego struktury bazy danych, który

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

7. Formularze master-detail

7. Formularze master-detail 7. Formularze master-detail 1. Utworzymy teraz jeden z bardziej złożonych formularzy dostępnych z kreatora formularz master-detail. Będzie on swoją strukturą przypominał utworzony wcześniej formularz dotyczący

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET dr inż. Tomasz Tatoń Spis treści 2 Część 1 Tworzenie bazy danych w Microsoft SQL Server Część 2 Tworzenie usługi sieciowej WebService (polecenie select)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

4. Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków

4. Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków 4. Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków 1. Utwórz formularz tabelaryczny umożliwiający modyfikację prowadzących listę przebojów. a. Zaloguj się do systemu APEX podając znaną Ci

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

6. Powtórz kroki z punktu 5. dla strony sorry.jsp, zmieniając jedynie treść wyświetlanego tekstu ( Niestety zamiast Witaj )

6. Powtórz kroki z punktu 5. dla strony sorry.jsp, zmieniając jedynie treść wyświetlanego tekstu ( Niestety zamiast Witaj ) Wielowarstwowe aplikacje internetowe - laboratorium JavaServer Faces (JSF) Do realizacji ćwiczenia potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Oracle JDeveloper w wersji 10.1.3 lub wyŝszej.

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Doctrine ORM

Wprowadzenie do Doctrine ORM Wprowadzenie do Doctrine ORM Przygotowanie środowiska Do wykonania ćwiczenia konieczne będzie zainstalowanie narzędzia Composer i odpowiednie skonfigurowanie Netbeans (Tools->Options->Framework & Tools->Composer,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44 Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.2

Instrukcja laboratoryjna cz.2 Synteza aplikacji biznesowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.2 Administracja serwisów Microsoft SharePoint Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.1 I. Diagnostyka przy użyciu mechanizmu Developer Dashboard.

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi baz danych i języka SQL

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

XML-owe bazy danych ćwiczenia 1

XML-owe bazy danych ćwiczenia 1 XML-owe bazy danych ćwiczenia 1 Pierwsza część ćwiczeń będzie zapoznaniem się z przykładową bazą danych dokumentów XML dbxml oraz bazą danych obiektowo-relacyjną Oracle, która pozwala na przechowywanie

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Przykład 1 Zastosowanie szablonów Tworzenie kopii projektu typu Web Application o nazwie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Instalacja platformy Magento CE wersja szybka

Instalacja platformy Magento CE wersja szybka Zastosowania informatyki w e-społeczeństwie i e-gospodarce laboratoria Uwaga! Poniższa procedura opisuje podstawową instalację Magento CE dla celów testowych, developerskich etc. Nie są w tym opisie uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Java Persistence. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans IDE 5.5 wraz z serwerem Sun Java System Application

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja Program Lojalnościowy by CTI Instalacja Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja skryptów...4 2.1. Tabele...4 2.1.1. Tabela dbo.prlkonfiguracja...5 2.1.2. Tabela dbo.prlmarki...5 2.1.3. Tabela dbo.prlpunkty...5

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590 Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express http://bexlab.pl Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Wymagania... 2 3 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 08 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami powiązania modelu obiektowego z modelem okienkowym w C#. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Wybierz kategorię Java Web i typ projektu Web Application. Kliknij przycisk Next >.

Wybierz kategorię Java Web i typ projektu Web Application. Kliknij przycisk Next >. Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Hibernate. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans IDE 6.7.1 (do pobrania z http://www.netbeans.org/downloads/index.html).

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Programowanie w języku Java Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans 7 (zrzuty ekranów pochodzą z wersji

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo