Programowanie w środowisku Baltie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie w środowisku Baltie"

Transkrypt

1 Temat 3. Programowanie w środowisku Baltie Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci 5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. Cele edukacyjne Celem tematu 3. jest pokazanie tworzenia programów w środowisku programowania Baltie. Omawiamy m.in. możliwości powtarzania poleceń, stosowania zmiennych i polecenia warunkowego, definiowania procedur oraz tworzenia animacji. Proponowany czas realizacji cykl dwuletni 3 godz. cykl trzyletni 3 godz. Wskazówki metodyczne Program Baltie jest programem edukacyjnym, który ułatwia uczniowi zrozumienie, na czym polega programowanie. Jest to program bardzo przyjazny dla użytkownika, dlatego uczniowie szybko i sprawnie się nim posługują. Niektórzy uczniowie mogli poznać ten program w szkole podstawowej. Program Baltie umożliwia pracę w trzech trybach (Budowanie, Czarowanie i Programowanie). Można krótko pokazać, na czym polega praca w dwóch pierwszych trybach, ale nie należy omawiać ich szczegółowo (przeznaczone są bowiem dla młodszych dzieci). Należy na konkretnym przykładzie wyjaśnić sposób tworzenia programu w środowisku Baltie. Możemy wskazać również różnicę między tworzeniem programu w Baltie a pisaniem programu w Logo (jeśli uczniowie poznali w szkole podstawowej Logo). W Logo wydajemy kolejne polecenia żółwiowi, który po zaakceptowaniu od razu je wykonuje. Natomiast w programie Baltie wprowadzamy wszystkie polecenia dla czarodzieja, który wykonuje je po uruchomieniu programu. Przed przystąpieniem do pisania pierwszego programu (ćwiczenia 1-3, str ) uczniowie powinni zapoznać się z praktycznymi poradami podanymi na str. 26. W punkcie 2. tematu uczniowie tworzą programy realizujące algorytmy iteracyjne. Należy wcześniej przypomnieć, na czym polega iteracja. Nauczyciel krótko omawia sposób realizacji powtó- 17

2 rzeń w programie Baltie, a uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia 4. i 5. (str. 27), tworząc i modyfikując programy. Korzystając z programu Baltie, warto omówić pętle zagnieżdżone (punkt 2.2, str. 28). W podręczniku stopniowo naprowadzamy uczniów do zastosowania pętli w pętli w celu zbudowania muru (ćwiczenia 6. i 7, str. 28). Tworząc w prostym środowisku program z pętlą zagnieżdżoną, uczniowie skuteczniej zrozumieją tę metodę i łatwiej będzie im ją zastosować w przyszłości, np. gdy będą programowali w języku C++. Należy bardzo dokładnie wytłumaczyć uczniom postać instrukcji warunkowej (punkt 3. tematu), zwłaszcza z warunkiem złożonym. W punkcie 4. tematu pokazujemy, w jaki sposób w programie Baltie można stosować zmienne i wykonywać na nich obliczenia. Należy szczególną uwagę zwrócić na przypisywanie wartości zmiennej. W punkcie 5. tematu uczniowie poznają, w jaki sposób definiować procedury w środowisku Baltie. Proponuję wcześniej przygotować przykładową procedurę i omówić sposób definiowania i wywoływania procedury, korzystając z projektora. Należy skorzystać również z opisu metody podanego na str. 32. Nauczyciel powinien obserwować wykonywanie wszystkich ćwiczeń, pomagać nieradzącym sobie uczniom i chwalić, jeśli dobrze sobie radzą. Należy sprawdzać wykonanie poszczególnych ćwiczeń i zlecać ich poprawienie, jeśli są zrobione błędnie. Do domu należy zadać przeczytanie treści całego tematu i przygotowanie ustnie odpowiedzi na pytania 1-4 ze str. 34, a także wykonanie ćwiczeń i zadań, których uczniowie nie zdążą rozwiązać w szkole. Wskazówki do niektórych ćwiczeń, pytań i zadań Ćwiczenie 7. (str. 28) aby kolorowe cegiełki były umieszczone w środku muru, a jednolite na dole i u góry, wystarczy w programie zamienić miejscami elementy z kolorowymi i szarymi cegiełkami. Ćwiczenie 8. (str. 29) gdy warunek jest spełniony, tzn. gdy Baltie napotka element koloru zielonego, ma posadzić kwiatek. W przeciwnym przypadku (gdy napotka element innego koloru) przechodzi dalej. Instrukcja warunkowa zostanie wykonana 14 razy. Ćwiczenie 9. (str. 30) w ćwiczeniu Baltie wstawia czerwony samochód, gdy napotka czarny przedmiot. W przeciwnym przypadku przechodzi dalej. Aby Baltie uzupełniał mur, zamiast wstawiać czerwone samochody, wystarczy zamienić przedmiot z czerwonym samochodem na przedmiot z szarymi cegiełkami. W scenie dołączanej do programu zastosowane są czarne przedmioty (jest to pierwszy przedmiot umieszczony w pierwszym wierszu w banku 0). Należy odróżniać go od pustego pola (, element koloru czarnego z białą kropeczką w środku, umieszczony na końcu pierwszego rzędu w panelu poleceń). Na przykład uruchamiając program: zauważymy, że w przypadku czarnego przedmiotu czarodziej go wyczarowuje, a w przypadku elementu pustego nie robi nic nie czaruje. 18

3 Program pokazany na rysunku 12. (str. 30) w podręczniku można zoptymalizować. W poleceniu IF występujące w dwóch miejscach polecenie Idź można zastąpić jednym poleceniem Idź, (rys. 1.), ponieważ czarodziej wykonuje krok zawsze niezależnie od spełnienia czy niespełnienia warunku. Powtarzające się dwukrotnie polecenie Idź na końcu programu można zastąpić liczbą kroków umieszczoną przed tym poleceniem. Rys. 1. Optymalne rozwiązanie ćwiczenia 9. (str. 30) z podręcznika Błędy i problemy uczniów Niektórzy zapominają, że istotna jest kolejność układanych elementów, które odpowiadają poleceniom języka programowania. Uczniowie mogą mieć problem ze stosowaniem instrukcji warunkowej. Nie zawsze prawidłowo umieszczają polecenia, które mają być wykonane, gdy warunek jest spełniony, a także te, które mają być wykonane, gdy warunek nie jest spełniony. Niektórym uczniom problem sprawia używanie zmiennych w programie i wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem zmiennych. Nie wszyscy od razu zrozumieją, czym jest podprogram i po co definiuje się podprogramy. Przykładowe scenariusze Cykl dwuletni (II rok nauczania) Lekcja 4. * Programowanie w środowisku Baltie tworzenie programu i powtarzanie poleceń Lekcja 5. Programowanie w środowisku Baltie sytuacje warunkowe, zmienne i obliczenia Lekcja 6. Programowanie w środowisku Baltie stosowanie procedur Cykl trzyletni (II rok nauczania) Lekcja 10. ** Programowanie w środowisku Baltie tworzenie programu i powtarzanie poleceń Lekcja 11. Programowanie w środowisku Baltie sytuacje warunkowe, zmienne i obliczenia Lekcja 12. Programowanie w środowisku Baltie stosowanie procedur * Numeracja lekcji odpowiada numeracji wprowadzonej w planie wynikowym dla cyklu dwuletniego (II rok nauczania). ** Numeracja lekcji odpowiada numeracji wprowadzonej w planie wynikowym dla cyklu trzyletniego (II rok nauczania) 19

4 Cykl dwuletni (II rok nauczania) Lekcja 4. (temat 3.) Programowanie w środowisku Baltie tworzenie programu i powtarzanie poleceń Wiedza i umiejętności Treści, pytania, Podstawa programowa podstawowe rozszerzające ćwiczenia i zadania z podręcznika Uczeń: Uczeń: Uczeń: pisze proste programy w środowisku Baltie, używając podstawowych poleceń; zna polecenia umożliwiające realizację iteracji w środowisku Baltie; realizuje algorytmy iteracyjne w programie Baltie tworzy programy, stosując pętle proste i zagnieżdżone samodzielnie zapoznaje się z dodatkowymi możliwościami programu Baltie, tworząc trudniejsze programy temat 3. z podręcznika (str ); ćwiczenia 1-7 (str ); zadanie domowe pytania 1.i 2. (str. 34); zadania 1-5 (str. 34); zadanie 6. (folder Dodatkowe/Algorytmika); dla zainteresowanych zadanie 13. (str. 35) 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci 5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. Forma zajęć: wyjaśnienie podstawowych zasad programowania w środowisku Baltie; krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora; praca z podręcznikiem, ćwiczenia. Przebieg lekcji 1. Nauczyciel podaje temat i cel lekcji oraz sprawdza zadanie domowe wybranym uczniom. 2. Korzystając z pytań Warto powtórzyć (str. 24), uczniowie przypominają materiał potrzebny do realizacji lekcji. Wybrani uczniowie odpowiadają na zadane pytania. 3. Korzystając z projektora, nauczyciel omawia podstawowe zasady tworzenia programu w środowisku Baltie tworzy i uruchamia prosty program. Przy okazji omawia ogólnie budowę okna programu (rys. 1, str. 25). Uwaga: Jeśli uczniowie korzystali z programu Baltie w szkole podstawowej, można wspólnie z nimi przypomnieć sposób tworzenia programu. 4. Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-3 (str ), korzystając z praktycznych porad przedstawionych na str. 26. Nauczyciel sprawdza wykonywanie ćwiczeń i pomaga nieradzącym sobie uczniom. 5. Jeden z uczniów przypomina, na czym polega przedstawianie algorytmu w postaci programu komputerowego (temat 2., str ), a drugi pojęcie iteracji (temat 2., str ). 6. Korzystając z projektora, nauczyciel wyjaśnia, w jaki sposób zapisuje się powtarzające polecenia w środowisku Baltie. 7. Uczniowie wykonują ćwiczenia 4. i 5. (str. 27) oraz 6. i 7. (str. 28). Nauczyciel sprawdza na bieżąco wykonywanie ćwiczeń, pomaga nieradzącym sobie uczniom. 20

5 8. W podsumowaniu zajęć wybrani uczniowie prezentują wybrane rozwiązania ćwiczeń wykonanych na lekcji i odpowiadają na kontrolne pytania nauczyciela. Jako zadanie domowe nauczyciel poleca uczniom przeczytanie treści tematu (str ), przygotowanie odpowiedzi na pytania 1. i 2. (str. 34), wykonanie zadań 1-5 (str. 34) i zadania 6. (folder Dodatkowe/Algorytmika). Uczniom zainteresowanym poleca wykonanie zadanie 13. (str. 35). 21

6 Cykl dwuletni (II rok nauczania) Lekcja 5. (temat 3.) Programowanie w środowisku Baltie sytuacje warunkowe, zmienne i obliczenia Wiedza i umiejętności Treści, pytania, Podstawa programowa podstawowe rozszerzające ćwiczenia i zadania z podręcznika Uczeń: Uczeń: Uczeń: zna polecenia umożliwiające deklarowanie użycia zmiennych w środowisku Baltie; zna polecenie przypisania wartości zmiennej o danej nazwie; pisze proste programy w środowisku Baltie, deklarując użycie zmiennych; pisze polecenia, w których są wykonywane obliczenia z użyciem zmiennych rozumie, czym jest zmienna w programie, m.in. wie, że przypisanie zmiennej o tej samej nazwie innej wartości zastępuje poprzednią wartość; samodzielnie pisze trudniejsze programy wymagające stosowania zmiennych temat 3. z podręcznika (str ); ćwiczenia 8-10 (str ); zadanie domowe pytanie 3. (str. 34); zadania 6-9 (str ); zadanie 7. (folder Dodatkowe/Algorytmika); dla zainteresowanych zadanie 14. (str. 35); zadanie 8. (folder Dodatkowe/Algorytmika) 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci 5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. Forma zajęć: wyjaśnienie zasady korzystania ze zmiennych w środowisku Baltie; krótkie wprowadzenie, praca z podręcznikiem, ćwiczenia. Dodatkowe pliki proponowane do wykonania ćwiczeń i zadań: ćwiczenie 9. (str. 30) Warunek.bpr; zadanie 8. (str. 35) Las1.bpr; zadanie 9. (str. 35) Las2.bpr. Przebieg lekcji: 1. Nauczyciel podaje temat i cel lekcji oraz sprawdza zadanie domowe wybranym uczniom. Wybrani uczniowie odpowiadają na zadane pytania i prezentują rozwiązania zadań. 2. Wybrany uczeń przypomina, w jaki sposób można graficznie przedstawić algorytm z warunkami (temat 2., str ). 3. Korzystając z projektora, nauczyciel omawia sposób realizacji sytuacji warunkowych w środowisku Baltie (str. 29). Zwraca uwagę na zapis warunków logicznych, w tym warunków złożonych (str. 30). 4. Uczniowie wykonują kolejno ćwiczenia 8. i 9. (str ). Nauczyciel sprawdza wykonanie ćwiczeń. Wybrani uczniowie odpowiadają na pytania zawarte w ćwiczeniach. 5. Wybrany uczeń przypomina, czym jest deklarowanie zmiennych i w jaki sposób zmiennym można przypisać wartość (temat 2., str ). 6. Korzystając z projektora, nauczyciel omawia sposób używania zmiennych w środowisku Baltie (str ). Zwraca uwagę na przypisywanie wartości zmiennym. 22

7 7. Uczniowie wykonują ćwiczenie 10. (str. 31). Nauczyciel sprawdza wykonywanie ćwiczenia i pomaga nieradzącym sobie uczniom. 8. Jako zadanie domowe nauczyciel poleca uczniom przeczytanie treści tematu (str ), przygotowanie odpowiedzi na pytanie 3. (str. 34), wykonanie zadań 6-9 (str ) i zadania 7. (folder Dodatkowe/Algorytmika). Uczniom zainteresowanym poleca wykonanie zadań 14. (str. 35) i 8. (folder Dodatkowe/Algorytmika). 23

8 Cykl dwuletni (II rok nauczania) Lekcja 6. (temat 3.) Programowanie w środowisku Baltie stosowanie procedur Wiedza i umiejętności Treści, pytania, Podstawa programowa podstawowe rozszerzające ćwiczenia i zadania z podręcznika Uczeń: Uczeń: Uczeń: rozumie, na czym polega stosowanie podprogramów; definiuje procedury bez parametrów w środowisku Baltie; wywołuje procedury w programie głównym definiuje procedury z parametrami i bez parametrów oraz wywołuje je; rozróżnia parametry formalne i aktualne; rozwiązuje zadania konkursowe i uczestniczy w konkursach temat 3. z podręcznika (str ); ćwiczenia (str ); zadanie domowe pytanie 4. (str. 34); zadania (str. 35); dla zainteresowanych zadania 15. i 16. (str. 35) 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedsta - wia rozwiązanie w postaci 5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. Forma zajęć: wyjaśnienie zasady stosowania procedur na przykładzie definiowania procedur w środowisku Baltie; krótkie wprowadzenie, praca z podręcznikiem, ćwiczenia. Dodatkowe pliki proponowane do wykonania ćwiczeń: ćwiczenie 11. (str. 33) Pomocnicy.bpr. Przebieg lekcji: 1. Nauczyciel podaje temat i cel lekcji oraz sprawdza zadanie domowe wybranym uczniom. 2. Wybrany uczeń przypomina, czym jest podprogram i dlaczego stosuje się podprogramy (temat 2., str. 17). 3. Korzystając z projektora, nauczyciel omawia sposób definiowania i wywoływania procedur w programie Baltie (str ). Wybrany uczeń czyta na głos treść ramki ze strony Uczniowie wykonują ćwiczenia (str ). Nauczyciel sprawdza na bieżąco wykonywanie ćwiczeń i pomaga nieradzącym sobie uczniom. 5. W podsumowaniu zajęć wybrani uczniowie prezentują wybrane rozwiązania ćwiczeń wykonanych na lekcji i odpowiadają na kontrolne pytania nauczyciela. 6. Jako zadanie domowe nauczyciel poleca uczniom przeczytanie treści tematu (str ), przygotowanie odpowiedzi na pytanie 4. (str. 34), wykonanie zadań (str. 35). Uczniom zainteresowanym poleca wykonanie zadań 15. i 16. (str. 35). 24

9 Cykl trzyletni (II rok nauczania) Lekcja 10. (temat 3.) Programowanie w środowisku Baltie tworzenie programu i powtarzanie poleceń Wiedza i umiejętności Treści, pytania, Podstawa programowa podstawowe rozszerzające ćwiczenia i zadania z podręcznika Uczeń: Uczeń: Uczeń: pisze proste programy w środowisku Baltie, używając podstawowych poleceń; zna polecenia umożliwiające realizację iteracji w środowisku Baltie; realizuje algorytmy iteracyjne w programie Baltie tworzy programy, stosując pętle proste i zagnieżdżone samodzielnie zapoznaje się z dodatkowymi możliwościami programu Baltie, tworząc trudniejsze programy temat 3. z podręcznika (str ); ćwiczenia 1-7 (str ); zadanie domowe pytania 1.i 2. (str. 34); zadania 1-5 (str. 34); zadanie 6. (folder Dodatkowe/Algorytmika); dla zainteresowanych zadanie 13. (str. 35) 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedsta - wia rozwiązanie w postaci 5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. Forma zajęć: wyjaśnienie podstawowych zasad programowania w środowisku Baltie; krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora; praca z podręcznikiem, ćwiczenia. Przebieg lekcji 1. Nauczyciel podaje temat i cel lekcji oraz sprawdza zadanie domowe wybranym uczniom. 2. Korzystając z pytań Warto powtórzyć (str. 24), uczniowie przypominają materiał potrzebny do realizacji lekcji. Wybrani uczniowie odpowiadają na zadane pytania. 3. Korzystając z projektora, nauczyciel omawia podstawowe zasady tworzenia programu w środowisku Baltie tworzy i uruchamia prosty program. Przy okazji omawia ogólnie budowę okna programu (rys. 1, str. 25). Uwaga: Jeśli uczniowie korzystali z programu Baltie w szkole podstawowej, można wspólnie z nimi przypomnieć sposób tworzenia programu. 4. Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-3 (str ), korzystając z praktycznych porad przedstawionych na str. 26. Nauczyciel sprawdza wykonywanie ćwiczeń i pomaga nieradzącym sobie uczniom. 5. Jeden z uczniów przypomina, na czym polega przedstawianie algorytmu w postaci programu komputerowego (temat 2., str ), a drugi pojęcie iteracji (temat 2., str ). 6. Korzystając z projektora, nauczyciel wyjaśnia, w jaki sposób zapisuje się powtarzające polecenia w środowisku Baltie. 7. Uczniowie wykonują ćwiczenia 4. i 5. (str. 27) oraz 6. i 7. (str. 28). Nauczyciel sprawdza na bieżąco wykonywanie ćwiczeń, nieradzącym sobie uczniom. 25

10 8. W podsumowaniu zajęć wybrani uczniowie prezentują wybrane rozwiązania ćwiczeń wykonanych na lekcji i odpowiadają na kontrolne pytania nauczyciela. Jako zadanie domowe nauczyciel poleca uczniom przeczytanie treści tematu (str ), przygotowanie odpowiedzi na pytania 1. i 2. (str. 34), wykonanie zadań 1-5 (str. 34) i zadania 6. (folder Dodatkowe/Algorytmika). Uczniom zainteresowanym poleca wykonanie zadanie 13. (str. 35). 26

11 Cykl trzyletni (II rok nauczania) Lekcja 11. (temat 3.) Programowanie w środowisku Baltie sytuacje warunkowe, zmienne i obliczenia Wiedza i umiejętności Treści, pytania, ćwiczenia i zadania Podstawa programowa podstawowe rozszerzające z podręcznika, materiały Uczeń: Uczeń: z CD Uczeń: zna polecenia umożliwiające deklarowanie użycia zmiennych w środowisku Baltie; zna polecenie przypisania wartości zmiennej o danej nazwie; pisze proste programy w środowisku Baltie, deklarując użycie zmiennych; pisze polecenia, w których są wykonywane obliczenia z użyciem zmiennych rozumie, czym jest zmienna w programie, m.in. wie, że przypisanie zmiennej o tej samej nazwie innej wartości zastępuje poprzednią wartość; samodzielnie pisze trudniejsze programy wymagające stosowania zmiennych temat 3. z podręcznika (str ); ćwiczenia 8-10 (str ); zadanie domowe pytanie 3. (str. 34); zadania 6-9 (str ); zadanie 7. (folder Dodatkowe/Algorytmika); dla zainteresowanych zadanie 14. (str. 35); zadanie 8. (folder Dodatkowe/Algorytmika) 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedsta - wia rozwiązanie w postaci 5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. Forma zajęć: wyjaśnienie zasady korzystania ze zmiennych w środowisku Baltie; krótkie wprowadzenie, praca z podręcznikiem, ćwiczenia. Dodatkowe pliki proponowane do wykonania ćwiczeń i zadań: ćwiczenie 9. (str. 30) Warunek.bpr; zadanie 8. (str. 35) Las1.bpr; zadanie 9. (str. 35) Las2.bpr. Przebieg lekcji: 1. Nauczyciel podaje temat i cel lekcji oraz sprawdza zadanie domowe wybranym uczniom. Wybrani uczniowie odpowiadają na zadane pytania i prezentują rozwiązania zadań. 2. Wybrany uczeń przypomina, w jaki sposób można graficznie przedstawić algorytm z warunkami (temat 2., str ). 3. Korzystając z projektora, nauczyciel omawia sposób realizacji sytuacji warunkowych w środowisku Baltie (str. 29). Zwraca uwagę na zapis warunków logicznych, w tym warunków złożonych (str. 30). 4. Uczniowie wykonują kolejno ćwiczenia 8. i 9. (str ). Nauczyciel sprawdza wykonanie ćwiczeń. Wybrani uczniowie odpowiadają na pytania zawarte w ćwiczeniach. 5. Wybrany uczeń przypomina, czym jest deklarowanie zmiennych i w jaki sposób zmiennym można przypisać wartość (temat 2., str ). 6. Korzystając z projektora, nauczyciel omawia sposób używania zmiennych w środowisku Baltie (str ). Zwraca uwagę na przypisywanie wartości zmiennym. 27

12 7. Uczniowie wykonują ćwiczenie 10. (str. 31). Nauczyciel sprawdza wykonywanie ćwiczeń i pomaga nieradzącym sobie uczniom. 8. Jako zadanie domowe nauczyciel poleca uczniom przeczytanie treści tematu (str ), przygotowanie odpowiedzi na pytanie 3. (str. 34), wykonanie zadań 6-9 (str ) i zadania 7. (folder Dodatkowe/Algorytmika). Uczniom zainteresowanym poleca wykonanie zadań 14. (str. 35) i 8. (folder Dodatkowe/Algorytmika). 28

13 Cykl trzyletni (II rok nauczania) Lekcja 12. (temat 3.) Programowanie w środowisku Baltie stosowanie procedur Wiedza i umiejętności Treści, pytania, Podstawa programowa podstawowe rozszerzające ćwiczenia i zadania z podręcznika Uczeń: Uczeń: Uczeń: rozumie, na czym polega stosowanie podprogramów; definiuje procedury bez parametrów w środowisku Baltie; wywołuje procedury w programie głównym definiuje procedury z parametrami i bez parametrów oraz wywołuje je; rozróżnia parametry formalne i aktualne; rozwiązuje zadania konkursowe i uczestniczy w konkursach temat 3. z podręcznika (str ); ćwiczenia (str ); zadanie domowe pytanie 4. (str. 34); zadania (str. 35); dla zainteresowanych zadania 15. i 16. (str. 35) 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedsta - wia rozwiązanie w postaci 5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. Forma zajęć: wyjaśnienie zasady stosowania procedur na przykładzie definiowania procedur w środowisku Baltie; krótkie wprowadzenie, praca z podręcznikiem, ćwiczenia. Dodatkowe pliki proponowane do wykonania ćwiczeń: ćwiczenie 11. (str. 33) Pomocnicy.bpr. Przebieg lekcji: 1. Nauczyciel podaje temat i cel lekcji oraz sprawdza zadanie domowe wybranym uczniom. 2. Wybrany uczeń przypomina, czym jest podprogram i dlaczego stosuje się podprogramy (temat 2., str. 17). 3. Korzystając z projektora, nauczyciel omawia sposób definiowania i wywoływania procedur w programie Baltie (str ). Wybrany uczeń czyta na głos treść ramki ze strony Uczniowie wykonują ćwiczenia (str ). Nauczyciel sprawdza na bieżąco wykonywanie ćwiczeń i pomaga nieradzącym sobie uczniom. 5. W podsumowaniu zajęć wybrani uczniowie prezentują wybrane rozwiązania ćwiczeń wykonanych na lekcji i odpowiadają na kontrolne pytania nauczyciela. 6. Jako zadanie domowe nauczyciel poleca uczniom przeczytanie treści tematu (str ), przygotowanie odpowiedzi na pytanie 4. (str. 34), wykonanie zadań (str. 35). Uczniom zainteresowanym poleca wykonanie zadań 15. i 16. (str. 35). 29

Temat 5. Programowanie w języku Logo

Temat 5. Programowanie w języku Logo Temat 5. Programowanie w języku Logo Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Temat 4. Programowanie w języku Scratch

Temat 4. Programowanie w języku Scratch Temat 4. Programowanie w języku Scratch Realizacja podstawy programowej 5. Uczeń: 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły

Bardziej szczegółowo

Programowanie i techniki algorytmiczne

Programowanie i techniki algorytmiczne Temat 2. Programowanie i techniki algorytmiczne Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej

Bardziej szczegółowo

Temat 20. Techniki algorytmiczne

Temat 20. Techniki algorytmiczne Realizacja podstawy programowej 5. 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje

Bardziej szczegółowo

Temat 21. Programowanie w języku Scratch

Temat 21. Programowanie w języku Scratch Realizacja podstawy programowej 5. 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

Sposoby przedstawiania algorytmów

Sposoby przedstawiania algorytmów Temat 1. Sposoby przedstawiania algorytmów Realizacja podstawy programowej 5. 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych

Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych Temat 2. Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych Cele edukacyjne Usystematyzowanie podstawowych pojęć: algorytm z warunkami, iteracja, algorytm iteracyjny, zmienna sterująca.

Bardziej szczegółowo

Temat: Programujemy historyjki w języku Scratch tworzymy program i powtarzamy polecenia.

Temat: Programujemy historyjki w języku Scratch tworzymy program i powtarzamy polecenia. Prowadzący: Dariusz Stefańczyk Szkoła Podstawowa w Kurzeszynie Konspekt lekcji z informatyki w klasie IV Dział programowy: Programowanie. Podstawa programowa 1. Treści nauczania: Rozumienie, analizowanie

Bardziej szczegółowo

Temat 20. Animacje w programie Baltie

Temat 20. Animacje w programie Baltie Cele edukacyjne Utrwalenie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej zasad tworzenia programów komputerowych przy użyciu programu edukacyjnego Baltie. Poznanie możliwości zmiany własności czarodzieja Baltiego.

Bardziej szczegółowo

Temat 19. Poznajemy program Baltie

Temat 19. Poznajemy program Baltie Cele edukacyjne Poznanie sposobów rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Poznanie możliwości tworzenia obrazów (scen) z wykorzystaniem programu edukacyjnego Baltie. Zapoznanie się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i programowanie usystematyzowanie wiadomości

Algorytmika i programowanie usystematyzowanie wiadomości Temat 1. Algorytmika i programowanie usystematyzowanie wiadomości Cele edukacyjne Usystematyzowanie podstawowych pojęć: algorytm, program, specyfikacja zadania, lista kroków, schemat blokowy, algorytm

Bardziej szczegółowo

Baltie. 1. Proponowany czas realizacji 5 godz. 2. Cele kształcenia. 3. Wskazówki metodyczne

Baltie. 1. Proponowany czas realizacji 5 godz. 2. Cele kształcenia. 3. Wskazówki metodyczne Temat 5 Korzystamy z programu Baltie 1. Proponowany czas realizacji 5 godz. 2. Cele kształcenia Posługiwanie się przykładowym programem edukacyjnym do rozwiązywania zadań. Korzystanie z możliwości programu

Bardziej szczegółowo

Temat 1. Więcej o opracowywaniu tekstu

Temat 1. Więcej o opracowywaniu tekstu Temat 1. Więcej o opracowywaniu tekstu Cele edukacyjne Celem tematu 1. jest uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy uczniów na temat opracowywania dokumentów tekstowych (m.in. stosowania tabulatorów, spacji

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

w programie Baltie 1. Proponowany czas realizacji 4 godz. 2. Cele kształcenia 3. Wskazówki metodyczne

w programie Baltie 1. Proponowany czas realizacji 4 godz. 2. Cele kształcenia 3. Wskazówki metodyczne Temat 4 Budujemy i czarujemy w programie Baltie 1. Proponowany czas realizacji 4 godz. 2. Cele kształcenia Poznanie wybranych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze. Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy do realizacji zajęć komputerowych w szkole podstawowej

Plan pracy do realizacji zajęć komputerowych w szkole podstawowej Plan pracy do realizacji zajęć komputerowych w szkole podstawowej w trzyletnim cyklu nauczania w wymiarze 1 godz. tygodniowo opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Zajęcia komputerowe dla szkoły

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Uruchamiamy programy

Temat 2. Uruchamiamy programy Temat 2. Uruchamiamy programy Cele edukacyjne Poznanie podstawowych zasad bezpiecznej pracy przy komputerze. Poznanie prostych sposobów uruchamiania programów i kończenia pracy z programem. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla gimnazjum, MIGRA, Wrocław 2014 1 DRUGI ROK NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Programowanie od pierwszoklasisty do maturzysty. Grażyna Koba

Programowanie od pierwszoklasisty do maturzysty. Grażyna Koba Programowanie od pierwszoklasisty do maturzysty Grażyna Koba Krąg trzydziestolecia nauki programowania C++, Java Scratch, Baltie, Logo, Python? 2017? Informatyka SP, GIMN, PG 1987 Elementy informatyki

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji opartej na programie Program nauczania informatyki w gimnazjum DKW-4014-87/99

Scenariusz lekcji opartej na programie Program nauczania informatyki w gimnazjum DKW-4014-87/99 Scenariusz lekcji opartej na programie Program nauczania informatyki w gimnazjum DKW-4014-87/99 Techniki algorytmiczne realizowane przy pomocy grafiki żółwia w programie ELI 2,0. Przedmiot: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Prezentujemy dane na wykresie w arkuszu kalkulacyjnym

Prezentujemy dane na wykresie w arkuszu kalkulacyjnym Temat 2. Prezentujemy dane na wykresie w arkuszu kalkulacyjnym Cele edukacyjne Poznanie sposobu prezentacji danych w postaci wykresu. Uzasadnienie zalet przedstawiania danych w postaci wykresu. Zrozumienie,

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI 1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym wykonuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE DLA KAŻDEGO

PROGRAMOWANIE DLA KAŻDEGO Program pilotażowy dotyczący wprowadzenia nauki programowania w szkole PROGRAMOWANIE DLA KAŻDEGO Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie 1. W roku szkolnym 2016/2017 wprowadziliśmy do klas

Bardziej szczegółowo

Informatyka klasa III Gimnazjum wymagania na poszczególne oceny

Informatyka klasa III Gimnazjum wymagania na poszczególne oceny Informatyka klasa III Gimnazjum wymagania na poszczególne oceny Algorytmika i programowanie Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 INFORMATYKA. dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony. Założone osiągnięcia ucznia wymagania edukacyjne na. poszczególne oceny

Klasa 2 INFORMATYKA. dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony. Założone osiągnięcia ucznia wymagania edukacyjne na. poszczególne oceny Klasa 2 INFORMATYKA dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony Założone osiągnięcia ucznia wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Algorytmy 2 3 4 5 6 Wie, co to jest algorytm. Wymienia przykłady

Bardziej szczegółowo

w programie Baltie 1. Proponowany czas realizacji 3 godz. 2. Cele kształcenia 3. Wskazówki metodyczne

w programie Baltie 1. Proponowany czas realizacji 3 godz. 2. Cele kształcenia 3. Wskazówki metodyczne Temat 1 Budujemy sceny w programie Baltie 1. Proponowany czas realizacji 3 godz. 2. Cele kształcenia Poznanie wybranych zasad bezpiecznej pracy przy komputerze. Posługiwanie się komputerem w elementarnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas VI SP nr 53 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas VI SP nr 53 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 Prowadzący: Elwira Kukiełka Ewa Pawlak-Głuc 1 Opracowano na podstawie: 1. Podstawa programowa(dz.u. z 017r. poz. ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 017 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Temat 1. Uruchamiamy programy

Temat 1. Uruchamiamy programy Temat 1. Uruchamiamy programy Cele edukacyjne Poznanie podstawowych zasad bezpiecznej pracy przy komputerze. Poznanie prostych sposobów uruchamiania programów i kończenia pracy z programem. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

sceny w programie Baltie

sceny w programie Baltie Temat 2 Zmieniamy i uzupełniamy sceny w programie Baltie 1. Proponowany czas realizacji 3 godz. 2. Cele kształcenia Otwieranie dokumentu zapisanego w pliku, w folderze domyślnym. Modyfikowanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia cyfrowe

Komputer i urządzenia cyfrowe Temat 1. Komputer i urządzenia cyfrowe Cele edukacyjne Celem tematu 1. jest uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy uczniów na temat budowy i działania komputera, przedstawienie różnych rodzajów komputerów

Bardziej szczegółowo

Zmieniamy i uzupełniamy sceny w programie Baltie

Zmieniamy i uzupełniamy sceny w programie Baltie Temat 2. Zmieniamy i uzupełniamy sceny w programie Baltie Cele edukacyjne Otwieranie dokumentu zapisanego w pliku, w folderze domyślnym. Modyfikowanie dokumentów komputerowych. Stosowanie wybranych zasad

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

Temat 1. Budujemy sceny w programie Baltie

Temat 1. Budujemy sceny w programie Baltie Temat 1. Budujemy sceny w programie Baltie Cele edukacyjne Poznanie wybranych zasad bezpiecznej pracy przy komputerze. Posługiwanie się komputerem w elementarnym zakresie. Poznanie prostego sposobu uruchamiania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH / EDUKACJI INFORMATYCZNEJ KLAS I III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH / EDUKACJI INFORMATYCZNEJ KLAS I III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH / EDUKACJI INFORMATYCZNEJ KLAS I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe/ edukację informatyczną należy prowadzić w korelacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA

INFORMATYKA INFORMATYKA - - 1 - - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie drugiej NR LEK CJI TEMAT 36 Zajęcia organizacyjne TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Korzystamy z edytora tekstu

Temat 2. Korzystamy z edytora tekstu Temat 2. Korzystamy z edytora tekstu Cele edukacyjne Zauważenie podobieństw w przeznaczeniu elementów okien różnych programów (tu edytora grafiki i tekstu). Usystematyzowanie podstawowych zasad pisania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Informatyka Szkoła Podstawowa Klasa 4 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Informatyka Szkoła Podstawowa Klasa 4 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ WYMAGANIA EDUKACYJNE Informatyka Szkoła Podstawowa Klasa 4 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ CELUJĄCA Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli jego wiedza i umiejętności w pełni spełniają

Bardziej szczegółowo

okręgi i koła w programie Paint

okręgi i koła w programie Paint Temat 2 Rysujemy elipsy, okręgi i koła w programie Paint 1. Proponowany czas realizacji 4 godz. 2. Cele kształcenia Otwieranie rysunku zapisanego w pliku. Poznanie sposobu zapisywania dokumentu w folderze

Bardziej szczegółowo

w edytorze tekstu 1. Proponowany czas realizacji 4 godz. 2. Cele kształcenia 3. Wskazówki metodyczne

w edytorze tekstu 1. Proponowany czas realizacji 4 godz. 2. Cele kształcenia 3. Wskazówki metodyczne Temat 2 Piszemy tekst w edytorze tekstu 1. Proponowany czas realizacji 4 godz. 2. Cele kształcenia Posługiwanie się komputerem w podstawowym zakresie. Zdobywanie umiejętności posługiwania się klawiaturą

Bardziej szczegółowo

Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Temat 1. Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Cele edukacyjne Poznanie podstawowych zasad wykonywania prostych obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Poznanie zasad tworzenia tabeli, wprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Temat 1. Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Cele edukacyjne Poznanie podstawowych zasad wykonywania prostych obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Poznanie zasad tworzenia tabeli, wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a kwiecień 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a kwiecień 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a kwiecień 2012 27. Str. 115-117 Jakie są sposoby wyrównania Dw. 6, 7/116; dw. Wyrównujemy akapity i zmieniamy parametry czcionki akapitów? Co to jest justowanie? W jaki

Bardziej szczegółowo

przedmiot kilka razy, wystarczy kliknąć przycisk Wyczaruj ostatni,

przedmiot kilka razy, wystarczy kliknąć przycisk Wyczaruj ostatni, Baltie Zadanie 1. Budowanie W trybie Budowanie wybuduj domek jak na rysunku. Przedmioty do wybudowania domku weź z banku 0. Zadanie 2. Czarowanie sterowanie i powtarzanie W trybie Czarowanie z pomocą czarodzieja

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VIII

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VIII Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VIII opracowany na podstawie podręcznika: Grażyna Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII, MIGRA,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. scharakteryzować budowę procedury w języku Logo; rozróżnić etapy tworzenia i wykonania procedury;

Scenariusz lekcji. scharakteryzować budowę procedury w języku Logo; rozróżnić etapy tworzenia i wykonania procedury; 1 TEMAT LEKCJI Definiowanie i wywoływanie własnych procedur 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: scharakteryzować budowę procedury w języku Logo; rozróżnić etapy tworzenia i wykonania procedury;

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im Armii Krajowej w Kwidzynie. Opracowała: Wiesława Podgórska

Gimnazjum nr 2 im Armii Krajowej w Kwidzynie. Opracowała: Wiesława Podgórska Sprawozdanie z innowacji Wprowadzenie podstaw programowania w gimnazjum w oparciu o Projekt Podstawy Programowej przedstawiony przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia komputerowe dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia komputerowe dla klasy IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia komputerowe dla klasy IV Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia 1. Odpowiedzi ustne z maksymalnie trzech ostatnich jednostek tematycznych (ocena zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat 1. Praca z programem komputerowym

Temat 1. Praca z programem komputerowym Temat 1. Praca z programem komputerowym Cele edukacyjne Poznanie podstawowych zasad bezpiecznej pracy przy komputerze. Poznanie prostych sposobów uruchamiania programów i kończenia pracy z programem. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

multimedialne 1. Proponowany czas realizacji 4 godz. 2. Cele kształcenia 3. Wskazówki metodyczne

multimedialne 1. Proponowany czas realizacji 4 godz. 2. Cele kształcenia 3. Wskazówki metodyczne Temat 6 Odtwarzamy prezentacje multimedialne 1. Proponowany czas realizacji 4 godz. 2. Cele kształcenia Poznanie wybranych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze. Poznanie innego sposobu

Bardziej szczegółowo

LEKCJA OTWARTA Z MATEMATYKI. Temat lekcji: Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu.

LEKCJA OTWARTA Z MATEMATYKI. Temat lekcji: Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu. LEKCJA OTWARTA Z MATEMATYKI w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica Prowadząca:

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Korzystamy z programu WordPad

Temat 2. Korzystamy z programu WordPad Temat 2. Korzystamy z programu WordPad Cele edukacyjne Zauważenie podobieństw w przeznaczeniu elementów okien różnych programów (tu edytora grafiki i tekstu). Usystematyzowanie podstawowych zasad pisania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy III gimnazjalnej, Szkoły Podstawowej w Rychtalu

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy III gimnazjalnej, Szkoły Podstawowej w Rychtalu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy III gimnazjalnej, Szkoły Podstawowej w Rychtalu 1 Algorytmika i programowanie Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie

Bardziej szczegółowo

Program komputerowy i przepisy prawa

Program komputerowy i przepisy prawa Temat 2. Program komputerowy i przepisy prawa Cele edukacyjne Celem tematu 2. jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy uczniów o programach komputerowych ich rodzajach, instalowaniu i uruchamianiu,

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizacji informatyki w szkole podstawowej w dwuletnim cyklu nauczania w wymiarze 1 godz. tygodniowo

Plan wynikowy realizacji informatyki w szkole podstawowej w dwuletnim cyklu nauczania w wymiarze 1 godz. tygodniowo Plan wynikowy realizacji informatyki w szkole podstawowej w dwuletnim cyklu nauczania w wymiarze godz. tygodniowo opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki

Konspekt lekcji matematyki Konspekt lekcji matematyki 1) Nauczyciel: Ewelina Śliż ) Przedmiot: Matematyka 3) Szkoła: Gimnazjum 4) Klasa: III 5) Czas trwania lekcji: 45 min 6) Nr programu nauczania: DPN 500 17 /08 7) Jednostka metodyczna:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach Plan wynikowy do realizacji zajęć komputerowych w klasie 5 Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach Lp. Temat lekcji podstawowe Wiedza i umiejętności rozszerzające Treści, pytania, i zadania z podręcznika, materiały

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Scenariusz zajęć Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Cele ogólne: przypomnienie i utrwalenie poznanych wcześniej poleceń i konstrukcji języka

Bardziej szczegółowo

2. Graficzna prezentacja algorytmów

2. Graficzna prezentacja algorytmów 1. Uczeń: Uczeń: 2. Graficzna prezentacja algorytmów a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna sposoby graficznego przedstawiania algorytmów, wie w jaki sposób skonstruować schemat blokowy w taki sposób aby

Bardziej szczegółowo

I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna

I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna Scenariusz zajęć I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna Temat: Telefony Treści kształcenia: 8) uczeń wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie

Bardziej szczegółowo

Rysujemy elipsy, okręgi i koła w programie Paint

Rysujemy elipsy, okręgi i koła w programie Paint Temat 2. Rysujemy elipsy, okręgi i koła w programie Paint Cele edukacyjne Otwieranie rysunku zapisanego w pliku. Poznanie sposobu zapisywania dokumentu w folderze domyślnym. Nazywanie i zapisywanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a marzec 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a marzec 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a marzec 2012 22, Str. 70-73 Sztuczka 2 Ćw. 8, 9/72 23. Zad. 5,6/74 Sztuczki ułatwiające komputerowe rysowanie Lekcja nr 24 sprawdzian grafika komputerowa. (16.03) zna

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego; poprawnie obsługuje

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Baltie - programowanie

Baltie - programowanie Baltie - programowanie Chcemy wybudować na scenie domek, ale nie chcemy sami umieszczać przedmiotów jak w trybie Budowanie, ani wydawać poleceń czarodziejowi jak w trybie Czarowanie. Jak utworzyć własny

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH w klasie 6 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i pseudoprogramowanie

Algorytmika i pseudoprogramowanie Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Programowanie Strukturalne i Obiektowe Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka dla klasy IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka dla klasy IV Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia 1. Odpowiedzi ustne z maksymalnie trzech ostatnich jednostek tematycznych (ocena zgodnie z wymaganiami).

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum Programowanie

Innowacja pedagogiczna dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum Programowanie Innowacja pedagogiczna dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum Programowanie Opracował Ireneusz Trębacz 1 WSTĘP Dlaczego warto uczyć się programowania? Żyjemy w społeczeństwie, które coraz bardziej się informatyzuje.

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Temat A1. Komputer i urządzenia peryferyjne

Temat A1. Komputer i urządzenia peryferyjne Cele edukacyjne Rozróżnianie przeznaczenia poszczególnych środków IT. Dobieranie odpowiednich środków i narzędzi IT do rozwiązania danego problemu. Świadome i sprawne posługiwanie się komputerem i innymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY : zna i potrafi wymienić obowiązujące w pracowni. Określa, za co może uzyskać ocenę; wymienia możliwości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 szkoły podstawowej 1. Formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia: - sprawdziany, - kartkówki, - praca w grupach, - projekty, - ćwiczenia praktyczne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z INFORMATYKI

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z INFORMATYKI SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z INFORMATYKI PROWADZĄCY: KLASA: ILOŚĆ GODZIN: TEMAT: CEL GŁÓWNY ZAJĘĆ: CELE OPERACYJNE ZAJĘĆ: METODY PRACY: 7 SP 45 minut Multimedialna kartka z wakacji. Ćwiczenie programowania w języku

Bardziej szczegółowo

Baltie. Programujemy historyjki

Baltie. Programujemy historyjki z Baltie Programujemy historyjki I. Właściwości Baltiego W trybie Programowanie możemy wpływać na to, jak zachowuje się Baltie. Podstawowe właściwości, które możemy zmieniać, to m. in.: Widzialność decyduje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W POŁOMI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W POŁOMI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W POŁOMI Imię i nazwisko: Tomasz Lenart Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi Adres

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym Hanna Łukasiewicz HaniaLukasiewicz@interia.pl. Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym "Technologia informacyjna może wspomagać i wzbogacać wszechstronny rozwój uczniów,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VIII

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VIII Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole podstawowej na poziomie klasy VIII (wersja z językiem C++ i Python) opracowany na podstawie podręcznika: Grażyna Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły

Bardziej szczegółowo

Już Państwo wiecie, że w programie Baltie możemy pracować w trzech trybach, dopasowując realizowane w nich zadania do możliwości uczniów.

Już Państwo wiecie, że w programie Baltie możemy pracować w trzech trybach, dopasowując realizowane w nich zadania do możliwości uczniów. Przykładowe lekcje z Baltie LEKCJA 1 Temat: Poznajemy tryby pracy w programie Baltie Już Państwo wiecie, że w programie Baltie możemy pracować w trzech trybach, dopasowując realizowane w nich zadania do

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 2 Program do zdalnego sterowania robotem

LEKCJA 2 Program do zdalnego sterowania robotem LEKCJA 2 Program do zdalnego sterowania robotem Przedmiot: Informatyka Etap: klasa I-III, klasa IV-VI, klasa VII-VIII Czas na realizację: 45min. Autor: Grzegorz Troszyński Redakcja: Joanna Skalska Krótki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI KLASA VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI KLASA VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI KLASA VI Opracowany na podstawie: Podstawy programowej kształcenia ogólnego Programu nauczania Informatyki, numer dopuszczenia programu : DKOS-5002-17/06. Program nauczania

Bardziej szczegółowo