Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020"

Transkrypt

1 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata Małgorzata Skucha Prezes Zarządu

2 Nowa oferta NFOŚiGW podstawowe założenia Preferencje w finansowaniu zielonych gmin Efektywność kosztowa, jako jeden z ważniejszych wskaźników oceny Zwiększenie liczby naborów ciągłych w stosunku do konkursów Zwiększenie liczby pożyczek w stosunku do dotacji Wprowadzenie kryteriów horyzontalnych (innowacyjność, edukacja ekologiczna) Czytelne kryteria punktowe Jednorodne wytyczne dotyczące kosztów kwalifikowanych

3 Oferta w podziale na beneficjentów JST - jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Gospodarka ściekowa w ramach KPOŚK Racjonalna gospodarka odpadami Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów Ochrona powierzchni ziemi Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska Geologia i górnictwo Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin Poprawa efektywności energetycznej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

4 Oferta w podziale na beneficjentów JST - jednostki samorządu terytorialnego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne (w przygotowaniu aktualizacja programu) Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo Wspieranie działalności monitoringu środowiska Monitoring środowiska Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Dostosowanie do zmian klimatu Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń Edukacja ekologiczna SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Usuwanie wyrobów zawierających azbest REGION Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

5 Oferta w podziale na beneficjentów Osoby fizyczne Poprawa efektywności energetycznej Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Zielone Gminy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Gospodarka ściekowa w ramach KPOŚK Racjonalna gospodarka odpadami Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów Ochrona powierzchni ziemi Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów Poprawa efektywności energetycznej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Dostosowanie do zmian klimatu Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń Współfinansowanie programu LIFE

6 Oferta w podziale na beneficjentów Przedsiębiorcy Racjonalna gospodarka odpadami Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów Instalacje gospodarowania odpadami Modernizacja stacji demontażu pojazdów Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Ochrona powierzchni ziemi Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska Poprawa efektywności energetycznej Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Wspieranie działalności monitoringu środowiska Monitoring środowiska Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Dostosowanie do zmian klimatu Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń Edukacja ekologiczna Współfinansowanie programu LIFE Wsparcie przedsięwzięć niskoemisyjnej gospodarki E-kumulator Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

7 Oferta w podziale na beneficjentów PJB państwowe jednostki budżetowe Racjonalna gospodarka odpadami Międzynarodowe przemieszczanie odpadów Geologia i górnictwo Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych Wspieranie działalności monitoringu środowiska Monitoring środowiska Służba hydrologiczno-meteorologiczna Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń Edukacja ekologiczna Współfinansowanie programu LIFE

8 Formy dofinansowania - rodzaje oprocentowane pożyczki, w tym pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotacje, w tym: - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych - częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych - dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji - dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji udostępnianie środków finansowych bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji udostępnianie środków finansowych wfośigw z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji O udzieleniu dofinansowania oraz jego warunkach decyduje Zarząd NFOŚiGW, biorąc pod uwagę głównie planowany efekt ekologiczny, efektywność kosztową oraz zabezpieczenie zwrotu przyznanego dofinansowania.

9 Formy dofinansowania - warunki Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat rodzaj oprocentowania pożyczki - stałe lub zmienne może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych (nie stosuje się do pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) może podlegać częściowemu umorzeniu Dotacja wypłacana w okresie nie dłuższym niż 10 lat od dnia zawarcia umowy możliwość dofinansowania w formie dotacji wraz z pożyczką

10 Bieżąca oferta nabory ciągłe i konkursy Nabory ciągłe: Gospodarka wodno-ściekowa 2 Racjonalna gospodarka odpadami 5 Ochrona powierzchni ziemi 1 Geologia i górnictwo 2 Poprawa efektywności energetycznej 2 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 2 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej 2 Wspieranie działalności monitoringu środowiska 1 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków 2 Edukacja Ekologiczna pożyczki 1 SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska realizowanych przez WFOŚiGW 1 PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów (EOG) 1 Konkursy: Edukacja ekologiczna dotacja 1

11 Inicjatywy obywatelskie dla środowiska Idea programu Program odpowiada na potrzebę rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Pobudza do aktywności w celu rozwiązywania lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska. Cel programu: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez: angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym Beneficjenci Niezależne, stabilne fundacje i stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Budżet programu - 5 mln zł

12 Programy w trakcie konsultacji - do wdrożenia w 2015 Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. RYŚ - termomodernizacja budynków jednorodzinnych

13 Porozumienie Burmistrzów Inicjatywa Komisji Europejskiej skupiająca europejskie władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Celem sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów jest zrealizowanie lub wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Porozumienie Burmistrzów ma dobrowolny charakter i można do niego przystąpić w dowolnej chwili. NFOŚiGW jako Krajowy Koordynator zapewnia wsparcie techniczne przy procedurze przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów oraz wsparcie w kontaktach z Biurem Porozumienia Burmistrzów reprezentującym Komisję Europejską.

14 Porozumienie Burmistrzów Przedstawiciele Porozumienia Burmistrzów uczestniczący w konferencji wysokiego szczebla z udziałem Dyrektor DG Energy Marii Donelly, gratulowali NFOŚiGW nominacji do nagrody EUSEW oraz dużej aktywności NFOŚiGW na poziomie europejskim. Na konferencji stwierdzono, że Porozumienie Burmistrzów powinno być traktowane jako towar eksportowy Europy i należałoby uczynić go inicjatywą globalną. Uroczyste podpisanie przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów wspólnie z Mayors Adapt będzie miało miejsce w październiku 2015 r.

15 NFOŚiGW wyróżniony w Brukseli W dniach czerwca br. miały miejsce w Brukseli Energy Days inicjatywa Komisji Europejskiej wspierająca działania dotyczące efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Odbyła się tam ceremonia rozdania nagród EU Sustainable Energy Week. Z 373 kandydujących instytucji/inicjatyw, NFOŚiGW znalazł się wśród 3 nominowanych finalistów w kategorii Energia Odnawialna.

16 Dziękuję za uwagę

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Wczoraj, Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła 2 nowe programy finansowe pn. SOWA i GAZELA. Z pewnością zainteresują one m.in. te samorządy i przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Kędzierzyn - Koźle 2015 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Wczoraj, Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła 2 nowe programy finansowe pn. SOWA i GAZELA. Z pewnością zainteresują one m.in. te samorządy i przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo