Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej"

Transkrypt

1 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej dla jednostek administracji publicznej Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW

2 Agenda Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działalność NFOŚiGW w dziedzinie zielonej administracji

3 Green Investment Scheme Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Część5) Zarządzanie energiąw budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięćpoprawiających efektywnośćwykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej (dla Części 1) i budynki będące własnością podmiotów sektora finansów publicznych (dla Części 2). Beneficjenci dla Części 1) -jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, Ochotnicza StrażPożarna, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeńzdrowotnych, organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe dla Części 5) A instytucje gospodarki budżetowej, Polska Akademia Nauk oraz utworzone przez niąinstytuty, państwowe i samorządowe instytucje kultury, komendy powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej dla Części 5) B państwowe jednostki budżetowe Tryb składania wniosków Tryb konkursowy

4 Green Investment Scheme Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Część5) Zarządzanie energiąw budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Rodzaje przedsięwzięć: Inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów, w szczególności: ocieplenie obiektu wymiana okien wymiana drzwi zewnętrznych przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji systemy zarządzania energią w budynkach wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

5 Green Investment Scheme Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Część5) Zarządzanie energiąw budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Forma i warunki dofinansowania dla Części 1) dotacja: max. 30% kosztów kwalifikowanych Pożyczka: max.60% kosztów kwalifikowanych (łączne dofinansowanie nie może byćwyższe niż 90 % kosztów kwalifikowanych) dla Części 5) dotacja: do 100% kosztów kwalifikowanych Efekty Liczba budynków przewidywanych do termomodernizacji: Część1) Część5) 447 Łączna wielkość zaoszczędzonej energii: ok TJ/rok Efekt ekologiczny-redukcja emisji CO 2 :ok Mg/rok W latach podpisano: 438 umów dotacji na kwotęponad 993mln zł 218 umów pożyczek na kwotę ponad 454 mln zł przy koszcie całkowitym wynoszącym mln zł

6 Poprawa efektywności energetycznej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Cel programu Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w związku z projektowaniem i budowąnowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Beneficjenci podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem PJB samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których JST posiadają100% udziałów lub akcji organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe I Nabór wniosków w 2014 r. Liczba wniosków złożonych w I naborze w 2014 r. 60 wnioski o dotację-24 na kwotę3 399,7 tys. zł wnioski o pożyczkę-36 na kwotę ,8 tys. zł

7 Poprawa efektywności energetycznej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Rodzaje przedsięwzięć 1.Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Forma i warunki dofinansowania Pożyczka na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej min. koszt przedsięwzięcia: zł dla klasy A: do 1200 złza m 2, dla klasy B i C: do 1000 złza m 2 oprocentowanie WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat, okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy wypłata w formie refundacji Dotacja w zależności od klasy energooszczędności dla klasy A do 60% kk, dla klasy B do 40% kk, dla klasy C do 20%kk Warunki umorzenia w zależności od klasy energooszczędności: dla klasy A do 60%, dla klasy B do 40%, dla klasy C do 20%

8 Poprawa efektywności energetycznej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Planowany efekt: w wyniku oszczędności energii uniknięcie emisji Mg CO 2 dofinansowanie: 150 budynków o łącznej powierzchni m 2

9 Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA Cel programu Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeńpowietrza w strefach, w których występująznaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeńtych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Beneficjenci podmioty realizujące działania wymienione w programach ochrony powietrza oraz wskazane przez wfośigw w kategoriach beneficjentów Konkursy Konkurs 1 Nabór trwał od do r. Podpisano 11 umów na 121 mln zł Konkurs 2 Nabór trwałod do r. Podpisano 11 umów -161 mln zł

10 Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA Rodzaje przedsięwzięć Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i OZE olikwidacja lokalnych źródełciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła; orozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci; ozastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym; otermomodernizacja budynków wielorodzinnych; Forma i warunki dofinansowania dotacja udzielana przez wfośigw ze środków NFOŚiGW (do 45%) do 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

11 Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA Planowane efekty: likwidacja ok. 34 tys. nieefektywnych, węglowych źródeł ciepła wyeliminowanie spalania węgla w lokalnych nieefektywnych źródłach ciepła w ilości ok. 106 tys. ton rocznie Zmniejszenie emisji: o PyłPM 2,5 822 Mg/rok o PyłPM Mg/rok o SO Mg/rok o NO x 329 Mg/rok o Benzo(a)piren 411 kg/rok o CO Mg/rok

12 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródełenergii PL04 Cel programu Promowanie oszczędności energii poprzez realizacjęprojektów termomodernizacji (wraz z wymianąoświetlenia wbudowanego) i możliwości wymiany istniejących, często przestarzałych źródełenergii zaopatrujących ww. termomodernizowane budynki nowoczesnymi w tym wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych (OZE). Beneficjenci podmioty sektora finansów publicznych podmioty prywatne realizujące zadania publiczne Konkursy Konkurs 1 - nabór trwał r. Konkurs 2 -nabór trwał r r. Liczba złożonych wniosków 87 na kwotę245 mln zł

13 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródełenergii PL04 Rodzaje przedsięwzięć projekty mające na celu poprawęefektywności energetycznej budynków, obejmujące swoim zakresem termomodernizację(wraz z wymianąoświetlenia wbudowanego) budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lubsocjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu projekty mające na celu modernizacjęlub zastąpienie istniejących źródełciepła zaopatrujących budynki użyteczności publicznej, nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej projekty mające na celu instalację, modernizacjęlub wymianęwęzłów cieplnych zaopatrujących budynki użyteczności publicznej Forma i warunki dofinansowania dotacja do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia Planowane efekty ograniczenie emisji CO2o ponad 99 tys. ton rocznie

14 Program Infrastruktura i Środowisko W ramach priorytetu IX PO IiŚwsparcie uzyskały działania obejmujące zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego oraz zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw. W ramach działania 4.1 PO IiŚwsparcie uzyskały systemy zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją oraz wdrażania certyfikowanych eko-znaków. Alokacja dla działań 9.1, 9.2, 9.3 wdrażanych przez NFOŚiGW: Wkład ze środków unijnych na działanie ,66 mln euro Wkład ze środków unijnych na działanie ,97 mln euro Wkład ze środków unijnych na działanie ,41 mln euro

15 Działanie 4.1 Wsparciesystemówzarządzania Środowiskowego i Ekoznaków W latach w ramach Działania 4.1 dofinansowanie otrzymało: 6 beneficjentów za wprowadzenie systemu EMAS 2 beneficjentów za wprowadzenie ekoznaków 85 beneficjentów za wprowadzenie ISO Jako, że głównym celem IV priorytetu (w tym równieżdziałania 4.1) jest ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko, beneficjentami byli przedsiębiorcy, a"istniejąca działalnośćprzemysłowa" została zdefiniowana jako działalnośćw sektorach: górnictwo i wydobycie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energięelektryczną, gaz, paręwodnąi powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związanąz rekultywacją. Zgodnie z klasyfikacjąpkd 2007 sąto odpowiednio sekcje działalności B, C, D i E.

16 Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Beneficjenci przedsiębiorcy jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy -związki, stowarzyszenia i porozumienia JST Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego Konkursy Konkurs nr 1/PO IiŚ/9.1/2009 Nabór trwał od do , wpłynęło 36 wniosków Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.1/2010 Nabór trwał od do , wpłynęło 30 wniosków Nie było wniosków złożonych przez administrację publiczną.

17 Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Efekty 19 umów wnioskowana kwota dofinansowania mln zł liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej - 22 moc zainstalowana energii cieplnej w kogeneracji -226 MW moc zainstalowana energii elektrycznej w kogeneracji - 94 MW Ilość zaoszczędzonej energii tys. MWh/rok uniknięta emisja CO tys. Mg/rok ilośćwytworzonej energii cieplnej w kogeneracji 1268 tys. MWh/rok ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji tys. MWh/rok

18 Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii Beneficjenci przedsiębiorcy jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy -związki, stowarzyszenia i porozumienia JST Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego Konkursy Konkurs nr 1/PO IiŚ/9.2/2010 Nabór trwał od do , wpłynęły 52 wnioski. Podpisano 43 umowy na kwotę853 mln zł. Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.2/2014 Nabór trwał od do , wpłynęły 3 wnioski na kwotę 853 mln zł. Trwa ocena. Nie było wniosków złożonych przez administrację publiczną.

19 Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii Efekty liczba przebudowanych transformatorów - 11,8 tys. szt. długość wybudowanej/przebudowanej sieci elektrycznej - 90 km długość wybudowanej/przebudowanej sieci ciepłowniczej km ilość zaoszczędzonej energii tys. MWh/rok uniknięta emisja CO tys. Mg/rok

20 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Beneficjenci jednostki sektora finansów publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy, związki, stowarzyszenia i porozumienia podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunał organy policji, straży pożarnej (w tym również OSP), straży miejskiej państwowe szkoły wyższe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe

21 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Konkursy Konkurs nr 1/PO IiŚ/9.3/2008 Nabór trwał od do Wpłynęło 136 wniosków Podpisano 39 umowy na kwotę395 mln zł Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 Plany gospodarki niskoemisyjnej Nabór trwał od do Wpłynęły 764 wnioski Podpisano 669 umów na kwotę39,74 mln zł Wszyscy wnioskodawcy drugiego konkursu należądo jednostek administracji publicznej.

22 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Efekty liczba obiektów objętych termomodernizacją- 560 szt. ilość zaoszczędzonej energii tys. MWh/rok uniknięta emisja CO 2-82 tys. Mg/rok

23 PO IiŚ NFOŚiGW zostałinstytucjąwdrażającąm.in. dla działania PO IiŚ Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energiąi wykorzystania odnawialnych źródełenergii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych alokacja 180 mln euro.

24 DziałalnośćNFOŚiGW w dziedzinie zielonej administracji Premiowanie organizacji posiadających system zarządzania środowiskowego (EMAS, ISO 14001, ISO 50001) Programy priorytetowe zawierające kryterium: o PP Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach o PP Racjonalna gospodarka odpadami o o PP LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej PP BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii

25 Działania NFOŚiGW Certyfikat Zielone Biuro - przykłady: o o o kolektory słoneczne ciepła woda dostarczana na potrzeby NFOŚiGW baterie łazienkowe z fotokomórką ograniczające zużycie wody automatyczne czujniki włączające i wyłączające oświetlenie Zielone zamówienia publiczne przykłady: o o zakup sprzętu wymogi w zakresie efektywności energetycznej urządzeń publikacje wymogi w zakresie papieru ekologicznego i biodegradowalnego

26 Dziękujęza uwagę

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Wczoraj, Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła 2 nowe programy finansowe pn. SOWA i GAZELA. Z pewnością zainteresują one m.in. te samorządy i przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Kędzierzyn - Koźle 2015 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo