Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok"

Transkrypt

1 Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2015 rok

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej polityki ekologicznej. Podstawowe dokumenty, na których opiera się jego działalność, są zgodne z polityką ekologiczną państwa i województwa. Z dniem 1 stycznia 2010 r. WFOŚiGW w Katowicach zmienił status prawny z wojewódzkiego funduszu celowego na samorządową osobę prawną.

3 DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W KATOWICACH Podstawowe przychody WFOŚiGW: opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zwroty pożyczek i kredytów, odsetki od pożyczek i kredytów oraz oprocentowanie czasowo wolnych środków.

4 DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W KATOWICACH Wpływy i wydatki Funduszu w latach (w mln zł)

5 DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W KATOWICACH Wpływy i wydatki Funduszu w poszczególnych latach (w mln zł)

6 DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W KATOWICACH Przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu i benzoalfapirenu na obszarze całego województwa Problem niskiej emisji Duże zużycie energii przez wszystkie sektory gospodarki (pochodzącej głównie ze spalania węgla) Stosunkowo mały udział energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych

7 DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W KATOWICACH Pomoc udzielona na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery w latach (w mln zł)

8 DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W KATOWICACH Pomoc udzielona na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery w poszczególnych latach (w mln zł)

9 DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W KATOWICACH Podstawowe dokumenty obowiązujące w WFOŚiGW w Katowicach: Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach, Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach, Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Wszystkie potrzebne dokumenty (w tym wzory wniosków), informacje o terminach i regulaminach naborów wniosków oraz procedurze ich rozpatrywania, dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu: ww.wfosigw.katowice.pl w zakładce: Dofinansowanie zadań.

10 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

11 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRIORYTET 1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi: 1.1. Ochrona wód, 1.2. Gospodarka wodna. 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: 2.1. Gospodarka odpadami, 2.2. Ochrona powierzchni ziemi, 2.3. Rolnictwo ekologiczne. 3. Ochrona atmosfery 4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów

12 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 5. Edukacja ekologiczna PRIORYTET 6. Zapobieganie poważnym awariom 7. Zarządzanie środowiskowe w regionie: 7.1. Opracowania i ekspertyzy, 7.2. Monitoring środowiska, 7.3. Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. 8. Profilaktyka zdrowotna

13 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi: 1.1. Ochrona wód (wybrane priorytety): budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, budowa lub modernizacja sieci kanalizacji, budowa oczyszczalni przydomowych lub systemów zbierania ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych lub bytowych..

14 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi: 1.2. Gospodarka wodna (wybrane priorytety): budowa lub modernizacja zbiorników małej retencji, uzupełnienie w sprzęt przeciwpowodziowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej lub wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, usuwanie skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek lub potoków oraz urządzeniach ochrony środowiska, modernizacja stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody pitnej w przypadku niewłaściwej jakości wody.

15 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: 2.1. Gospodarka odpadami (wybrane priorytety): inwestycje pozwalające na zapobieganie powstawaniu odpadów lub przygotowanie ich do ponownego użycia lub umożliwiające recykling, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska w przypadku nieustalenia podmiotu za nie odpowiedzialnego albo bezskutecznej egzekucji wobec sprawcy, budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk odpadów.

16 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: 2.2. Ochrona powierzchni ziemi: przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych Rolnictwo ekologiczne: wapnowanie gleb zakwaszonych na skutek zanieczyszczenia środowiska, wspieranie przedsięwzięć wynikających z programów rolnictwa ekologicznego.

17 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 3. Ochrona atmosfery (wybrane priorytety): wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii, budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie, w tym z wykorzystaniem OZE, wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych, termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego w tym wraz z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu, inwestycje polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii, realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

18 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (wybrane priorytety): ochrona pomników przyrody, ochrona obiektów przyrody nieożywionej, rozwój ogrodów botanicznych, ochrona i rehabilitacja zagrożonych rodzimych gatunków zwierząt lub roślin, zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów, w szczególności przy szkołach i przedszkolach.

19 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 5. Edukacja ekologiczna (wybrane priorytety): konkursy ekologiczne o zasięgu co najmniej wojewódzkim, doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, seminaria, sympozja i konferencje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno informacyjne, oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych.

20 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 6. Zapobieganie poważnym awariom: tworzenie warunków do przeciwdziałania poważnym awariom, usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych.

21 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 7. Zarządzanie środowiskowe w regionie: 7.1. Opracowania i ekspertyzy (wybrane priorytety): opracowanie programów i systemów zarządzania środowiskowego w województwie, opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu, opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej istotne z punktu widzenia poprawy stanu środowiska województwa śląskiego, w tym w zakresie zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych.

22 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 8. Profilaktyka zdrowotna: profilaktyka dzieci chorych lub zagrożonych schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły, profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w okresie wakacji i ferii zimowych.

23 ZASADY DOFINANSOWANIA ZADAŃ

24 ZASADY DOFINANSOWANIA ZADAŃ Formy dofinansowania zadań: pożyczki, w tym pożyczki pomostowe, dotacje i przekazanie środków, umorzenia części wykorzystanej pożyczki, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, kredyty i dotacje ze środków Funduszu w bankowych liniach kredytowych.

25 Zasady udzielania pożyczek: ZASADY DOFINANSOWANIA ZADAŃ Wysokość dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych, w zależności od: efektów ekologicznych zadania, możliwości finansowych Funduszu. (do 100% dla zadań polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu azbestu z obiektów zakwalifikowanych do I stopnia pilności) Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,95 s.r.w. lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym (może być podwyższone dla zadań o wysokiej efektywności ekonomicznej lub podlegających przepisom o pomocy publicznej). Warunki spłaty: okres spłaty nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 12 lat od wynikającej z umowy daty zakończenia zadania, w tym okres karencji, karencja nie może być dłuższa niż 12 miesięcy, po wynikającym z umowy terminie zakończenia zadania.

26 Zasady udzielania dotacji: ZASADY DOFINANSOWANIA ZADAŃ Dotacji udziela się z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu, do wysokości: 80% kosztów kwalifikowanych dla zadań z zakresu (wybrane): ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacji ekologicznej, zapobiegania poważnym awariom, opracowań i ekspertyz, profilaktyki zdrowotnej, uzupełniania w sprzęt przeciwpowodziowy, demontażu i unieszkodliwienia azbestu z obiektów służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej; 50% kosztów kwalifikowanych dla takich zadań jak (wybrane): budowa lub modernizacja zbiorników małej retencji wodnej, udział w usuwaniu skutków powodzi i działania żywiołu, likwidacja mogilników przeterminowanych środków ochrony roślin, wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zadana z zakresu ochrony atmosfery realizowane w obiektach użyteczności publicznej j.s.f.p., monitoring środowiska.

27 ZASADY DOFINANSOWANIA ZADAŃ Zasady umarzania części pożyczek: Pożyczka udzielona przez Fundusz może być częściowo umorzona na wniosek pożyczkobiorcy, jeśli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki: a) zadanie dofinansowane pożyczką zostało zrealizowane w terminie umownym i rozliczone zgodnie z zawartą umową; b) zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminach określonych w umowie; c) dokonano terminowej spłaty co najmniej 50% wykorzystanej pożyczki, przy czym wcześniejsza spłata pożyczki nie upoważnia pożyczkobiorcy do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie; d) pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych w ustawie oraz ze zobowiązań na rzecz Funduszu.

28 ZASADY DOFINANSOWANIA ZADAŃ Zasady umarzania części pożyczek: Częściowe umorzenie może być udzielone do wysokości: a) 20% wykorzystanej pożyczki, bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne (40%, jeśli zadanie polegało na usunięciu i unieszkodliwieniu azbestu); albo b) 40% wykorzystanej pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego, zgodnego z celami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska, z zastrzeżeniem jednostek samorządu terytorialnego, dla których możliwe jest umorzenie do 45% wykorzystanej pożyczki, jeśli na mocy decyzji Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uprawnione są do poboru subwencji wyrównawczej w roku, w którym składany jest wniosek o umorzenie części pożyczki.

29 ZASADY DOFINANSOWANIA ZADAŃ Procedura rozpatrywania wniosków i podejmowania decyzji: Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Fundusz przyjmuje wnioski o udzielenie dofinansowania w terminach wynikających z regulaminów konkursów lub w terminach naboru, określanych w ogłoszeniach zamieszczanych na stronie internetowej Funduszu.

30 PLANY Ciągłe dostosowywanie zasad udzielania dofinansowania do potrzeb rynkowych i możliwości finansowych Przewaga zwrotnych instrumentów finansowych (ale nadal na korzystnych warunkach) Możliwy wzrost udziału dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w dofinansowaniu ogółem ( efekt dźwigni )

31 Dziękuję za uwagę

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu :: III Konferencja o Jeziorach :: Wolsztyn :: 12 września 2013r. :: Finansowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki wodnej w Wielkopolsce Dotychczasowe działania i nowe inicjatywy WFOŚiGW w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Załącznik do uchwały Nr 67 /2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Dorota Zawadzka Stępniak

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2014 r. zm. uchwałą Nr 10/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23 października 2014 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467 INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej PROGRAM

Tytuł programu: Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu Ochrona terenów przed powodzią i suszą. Retencjonowanie wód w celu ograniczenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 ROKU Kraków 2007 X DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji na rzecz odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem środków NFOŚiGW O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej Małgorzata Kijowska Departament Ochrony Klimatu Warszawa, dnia 29 września 2011 r. Plan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo