lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego"

Transkrypt

1 Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament Ochrony Klimatu PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Status prawny i podstawowe dokumenty regulujące działanie NFOŚiGW Strategia działania NFOŚiGW na a z perspektywą do roku 2020 Priorytety Strategii działania Dotychczasowe efekty działania NFOŚiGW Zarządzanie finansami NFOŚiGW poprzez programy priorytetowe Przykłady programów priorytetowych na rzecz niskoemisyjnego transportu i gospodarki odpadami

3 Status prawny NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nadzorowanym przez Ministra Środowiska Celem działania NFOŚiGW i WFOŚiGW jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; są instytucjami wdrażającymi POIiŚ NFOŚiGW wykonuje zadania Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji. Zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez NFOŚiGW określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U.2013 r. poz z późn. zm.).

4 Status prawny NFOŚiGW Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz.U.2013 poz z późn. zm.). Polityka ekologiczna Państwa w ach z perspektywą do roku 2016 Strategia działania NFOŚiGW na a z perspektywą do roku 2020 (z tego dokumentu wynikają priorytety naszego działania) Wspólna strategia działania NFOŚiGW i WFOŚiGW na a z perspektywą do roku 2020 List intencyjny o wzajemnej współpracy pomiędzy Samorządami Województw, WFOŚiGW oraz NFOŚiGW Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (perspektywa do 2020 roku)

5 Misja i cel generalny

6 Wizja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lider systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT. Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją: E ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju) F finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej) E elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców) K kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej) T transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty)

7 Układ strategii priorytety i perspektywy

8 Priorytet 1 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi W zakresie tego priorytetu realizowane będą programy obejmujące m.in : budowę i modernizację systemów kanalizacyjnych (oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne), inwestycje obejmujące zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, działania w zakresie gospodarki wodnej, skierowane głównie na racjonalizację gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, z wykorzystaniem powstających obiektów na cele energetyczne wspieranie działań o charakterze nietechnicznym dotyczących m.in. zwiększenia naturalnej retencji, budowy systemów wczesnego ostrzegania itp.

9 Priorytet 2 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi W ramach tego priorytetu wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące m.in.: stopniowego przechodzenia z systemu polegającego na składowaniu odpadów na system wspierający ich przetworzenie i odzysk surowców zapobiegania powstawania odpadów. wdrażanie małoodpadowych technologii produkcji. energetycznego wykorzystania odpadów poprzez ich termiczne przekształcanie w szczególności ulegających biodegradacji, w tym osadów ściekowych. rekultywacji i/lub rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową, gospodarczą, wojskową oraz na skutek zjawisk naturalnych. racjonalnego i efektywnego gospodarowanie kopalinami. Rozwoju w zakresie technologii wykorzystujących energię z różnych zasobów surowcowych, a także rozwój technologii niskoemisyjnych (np. czystych węglowych)

10 Priorytet 3 Ochrona atmosfery W obszarze tego priorytetu określono ważne zadania związane z przeciwdziałaniom zmianom klimatu w tym ze zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych; będzie to realizowane m.in. poprzez wspieranie m.in.. projektów: likwidacji nieefektywnych systemów grzewczych, poprawy efektywności energetycznej, wdrażania odnawialnych źródeł energii (w tym rozproszonych oze) i wysokosprawnej kogeneracji, efektywnego zarządzania energią w budynkach (w tym ich termomodernizacja) oraz budownictwa energooszczędnego, modernizacji sektora energetyki w zakresie inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci energetycznych

11 Priorytet 4 Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów W ramach tego priorytetu realizowane będą m.in.: kompleksowe oceny stanu środowiska, wyceny jego funkcji ekosystemowych, opracowywanie planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz programów/strategii ochrony dla najcenniejszych z punktu widzenia ochrony przyrody gatunków. projekty dla ograniczenia antropopresji na najcenniejsze tereny chronione oraz dla eliminacji bezpośredniej presji na obszary cenne przyrodniczo poprzez ograniczenie niskiej emisji. przeciwdziałanie zjawiskom klęskowym w naturalnych ekosystemach działania mające na celu utrzymanie i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę oraz spowolnienie spływu powierzchniowego wód, łagodzenie wpływu zmian klimatu na środowisko, poprzez absorpcję CO 2,

12 Priorytety 1 4 Działania wspólne W ramach priorytetów 1-4 horyzontalnie edukacji ekologicznej, realizowane będą działania na rzecz: ekspertyz, ocen i studiów, innowacyjnej, niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki monitoringiem środowiska zapobiegania zagrożeniom, wspierania systemów zarządzania środowiskowego.

13 Główne zmiany wprowadzane przez Strategię to m.in.: Konsolidacja wspieranych celów, jasne ich określenie i zmniejszenie liczby priorytetów; Tworzenie nowych instrumentów poprzez zaangażowanie trzeciego partnera system ESCO, PPP; Stosowanie zwrotnych instrumentów finansowych i założona zmiana struktury finansowania dążenie do znaczącego zwiększenia finansowania zwrotnego w stosunku do bezzwrotnego; Precyzyjna kwantyfikacja celów ekologicznych i organizacyjnych dla realizacji misji Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska.

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska i gospodarki wodnej; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu finasowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

15 NFOŚiGW instytucją finansową o europejskich standardach Wypracowane i doskonalone centra kompetencji Pozyskane środki zagraniczne oraz ich pełna obsługa Wyszkolone i doświadczone zespoły kadry zarządzającej, specjalistów i ekspertów Rozpoznawalność instytucji w Komisji Europejskiej i wymiana doświadczeń Doświadczenie w stosowaniu różnorodnych narzędzi finansowych na wielu obszarach Nowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców i innowacyjność

16 mln zł Finansowanie ochrony środowiska przez NFOŚiGW w ach Środki europejskie: 19,6 mld zł

17 Zarządzanie finansami publicznymi poprzez Narodowy programy Fundusz Ochrony priorytetowe Środowiska i Gospodarki NFOŚiGW Wodnej zarządza finansami publicznymi na działalność ekologiczną poprzez programy priorytetowe. Program priorytetowy zawiera następujące elementy: Cel programu Wskaźniki osiągnięcia celu i harmonogram ich osiągania (np. wielkość redukcji emisji gazów cieplarnianych, wielkość redukcji emisji pyłowo gazowej, moc zainstalowanych oze itd.) Budżet programu Okres wdrażania programu Terminy i sposób składania wniosków (np. tryb konkursowy, tryb ciągły) Podstawy prawne udzielenia dofinansowania

18 Zarządzanie finansami publicznymi poprzez programy priorytetowe NFOŚiGW (cd) Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania: Formy dofinansowania (pożyczka lub/i dotacja) Intensywność dofinasowania (np. do 50% kosztów kwalifikowanych) Warunki dofinansowania (np. uwarunkowania wynikające z przepisów o pomocy publicznej) Beneficjenci Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć Koszty kwalifikowane Procedura wyboru przedsięwzięć (dla programów priorytetowych dla których nabór realizowany jest w trybie konkursowym dołącza się regulamin konkursu, który zawiera m.in. punktację zgłaszanych wniosków)

19 Schemat zarządzania finansami NFOŚiGW poprzez programy priorytetowe

20 Programy priorytetowe NFOŚiGW na rok Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1) Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Część 2) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych 2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów Cześć 4) Uzupełnienie dofinansowania II osi POIiŚ 2.2. Ochrona powierzchni ziemi Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ bomby ekologiczne. Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych i składowisk odpadów komunalnych

21 Podstawowe przychody NFOŚiGW wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych środki pochodzące z budżetu UE i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wpływy z opłat i kar wymierzanych na podstawie przepisów Ustawy Prawo energetyczne i Ustawy o efektywności energetycznej wpływy z opłat i kar wymierzanych na podstawie przepisów innych ustaw

22 Programy priorytetowe NFOŚiGW na rok Geologia i geozagrożenia Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych Część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska 2.4 Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 3. Ochrona atmosfery 3.1. Poprawa jakości powietrza Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych Część 2) KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 3.2. Poprawa efektywności energetycznej Część 1) Inteligentne sieci energetyczne Część 2) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

23 Programy priorytetowe NFOŚiGW na rok Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) Bocian - Rozproszone, odnawialne źródła energii Część 2) Program dla przedsięwzięć dla odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 3.4. System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Część 2) Biogazownie rolnicze Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne Część 7) GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski

24 Programy priorytetowe NFOŚiGW na rok Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 4.1. Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 5. Międzydziedzinowe 5.1.Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ekologicznej państwa 5.2 Zadania wskazane przez ustawodawcę Część 1) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów 5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska Część 1) Monitoring środowiska Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna 5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków 5.5. Edukacja ekologiczna 5.6. Współfinansowanie LIFE+

25 Programy priorytetowe NFOŚiGW na rok SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest Część 2) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 5.8. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumuor dla Przemysłu 5.9 GEKON Generator Koncepcji Ekologicznych

26 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 7) GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski Cel programu: Ograniczenie lub unikniecie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie Wskaźniki osiągnięcia celu: w ach Mg CO2/rok. Budżet programu w zakończonym I konkursie : 80,0 mln zł

27 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 7) GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski Program obejmuje następujące działania: 1) dotyczące taboru polegające na: a) zakupie nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG, b) szkoleniu kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemisyjnego taboru, 2) dotyczące infrastruktury i zarzadzania polegające na: a) modernizacji lub budowie stacji obsługi tankowania pojazdów transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG, b) modernizacji lub budowie tras rowerowych, c) modernizacji lub budowie bus pasów, d) modernizacji lub budowie parkingów Parkuj i Jedz, e) wdrażaniu systemów zarzadzania transportem miejskim, f) wdrożeniu systemu roweru miejskiego.

28 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 7) GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski Beneficjenci: 1) gminy miejskie; 2) spółki komunalne które działają w celu wykonania zadań gmin miejskich związanych z lokalnym transportem zbiorowym; 3) inne podmioty świadczące usługi w zakresie lokalnego transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej z gmina miejska. Poprzez komunikacje miejska należy rozumieć określenie w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Forma i warunki dofinasowania: Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem wymogów pomocy publicznej. Koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 8 mln zł

29 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 7) GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski Kolejne ogłoszenie o konkursie z podaniem terminu składania wniosku wstępnego oraz o warunkach konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej i w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

30 Racjonalna gospodarka odpadami Cel programu: Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez: ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami.

31 Racjonalna gospodarka odpadami Wskaźniki osiągnięcia celu: Wartość wskaźnika osiągnięcia celu - Ograniczenie masy składowanych odpadów - wynikający z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w ach wynosi Mg/rok Wartość wskaźnika osiągnięcia celu - Liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - wynikający z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w ach wynosi 400 tys. osób. Wartość wskaźnika osiągnięcia celu - Masa odpadów niebezpiecznych poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu, wynikająca z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w ach okresie wynoszą Mg/rok.

32 Racjonalna gospodarka odpadami Budżet: Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 3,9 mln zł Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 822,5 mln zł

33 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Gminne systemy gospodarowania odpadami Terminy i sposób składania wniosków: Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania Formy dofinansowania: pożyczka; bez możliwości umorzenia Intensywność dofinansowania 1. Przedsięwzięcia dotyczące budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zakupu urządzeń specjalistycznych do gromadzenia odpadów do 90% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. 2. Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do 15% kwalifikowanych rocznych kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie lub związku międzygminnym, nie więcej niż zł na rok w przeliczeniu na mieszkańca gminy lub związku międzygminnego.

34 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Gminne systemy gospodarowania odpadami Beneficjenci: 1. gminy i związki międzygminne 2. przedsiębiorcy wyłącznie w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie punktów selektywnego zbierania odpadów Rodzaje przedsięwzięć: 1.Zakup urządzeń specjalistycznych do gromadzenia odpadów komunalnych, 2.Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3. Realizacja zadań gminy lub związku międzygminnego związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

35 Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami Terminy i sposób składania wniosków: Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania Formy dofinansowania: pożyczka; możliwość umorzenia do 30% wielkości pożyczki Intensywność dofinansowania Do 75% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.

36 Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami Beneficjenci: 1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 2. Przedsiębiorcy Rodzaje przedsięwzięć 1. Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), 2. Rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, celem uzyskania statusu RIPOK. 3. Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji przeznaczonych do prowadzenia procesów recyklingu (lub przygotowania do recyklingu) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

37 Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami Rodzaje przedsięwzięć (cd): 4. Budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji: przygotowania odpadów innych niż komunalne do procesu odzysku, w tym recyklingu; odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne; termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne, z odzyskiem energii; unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne.

38 Aktualne publikacje NFOŚiGW związane obszarem gospodarki niskoemisyjnej i rozproszonymi odnawialnymi źródłami energii Przewodnik po programach priorytetowych Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej Dobry klimat dla środowiska. NFOŚiGW na rzecz ochrony klimatu Spotkania Forum NFOŚiGW budują nasze kompetencje (Powyższe publikacje są dostępne w NFOŚiGW; również na naszej stronie internetowej w zakładce publikacje)

39 Dziękuję za uwagę: Wojciech Stawiany Zapraszam na strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz forów Energia Efekt Środowisko Dobre praktyki w gospodarce odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Małgorzata Skucha

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia. Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu FINANSOWANIE INSTRUMENTÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Wczoraj, Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła 2 nowe programy finansowe pn. SOWA i GAZELA. Z pewnością zainteresują one m.in. te samorządy i przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo