Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami"

Transkrypt

1 Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r.

2 Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach Kwota zawartych umów o dofinansowanie Ogólna wartość dofinansowanych przedsięwzięć 594 mln zł mln zł Formy dofinansowania bezzwrotne 61% zwrotne 39%

3 Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach Obszary objęte dofinansowaniem gospodarowanie pozostałymi odpadami gospodarowanie odpadami komunlalnymi 9% 5% 31% likwidacja "bomb ekologicznych" i rekultywacja likwidacja mogilników 10% 20% 25% zamykanie składowisk odpadów komunalnych recykling pojazdów

4 Udzielanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW Podstawowe dokumenty Lista priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowanych do finansowania w roku 2011 (uchwała Rady Nadzorczej NF nr 141/10 z dnia 21 września 2010 r.) Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uchwała Rady Nadzorczej NF nr 230/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. ze zmianami) Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uchwała Rady Nadzorczej NF nr 31/10 z dnia 23 lutego 2010 r.)

5 Udzielanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW Program priorytetowy Program Priorytetowy Podstawa przygotowania i oceny wniosków o dofinansowanie, Zindywidualizowane, dostosowane do specyfiki zadań szczegółowe zasady udzielania dofinansowania i kryteria wyboru przedsięwzięć, Wieloletni (trzyletni) budżet Programu

6 Udzielanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW Program priorytetowy Program priorytetowy określa w szczególności : cel programu, wskaźniki osiągnięcia celu, budżet, okres wdrażania, terminy składania wniosków, podstawy prawne udzielania dofinansowania, szczegółowe zasady udzielania dofinansowania, formy dofinansowania, intensywność dofinansowania, warunki dofinansowania, beneficjenci, rodzaje przedsięwzięć, szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, koszty kwalifikowane, procedura wyboru przedsięwzięć

7 Ochrona Ziemi Programy Priorytetowe NFOŚiGW w 2011 r. Programy z zakresu ochrony ziemi zatwierdzone przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW

8 Ochrona Ziemi Programy Priorytetowe NFOŚiGW w 2011 r. 3. Ochrona powierzchni ziemi 3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

9 3.2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Rodzaje projektów: Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,, dla których została wydana decyzja o ich zamknięciu określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r. realizowane przez podmioty kończące działalność w zakresie składowania odpadów dofinansowanie w formie dotacji. Zamykanie pozostałych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne obojętne - dofinansowanie w formie pożyczki Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Przedsiębiorcy. Warunki brzegowe: Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia do r., Powierzchnia składowiska lub łączna powierzchnia składowisk, rekultywowanego obszaru min. 2 ha. Maksymalny udział środków NFOŚiGW 500 tys.zł./ha

10 3.2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Forma dofinansowania: Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pożyczka do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (oprocentowanie 3,5%, umorzenie do 30% kapitału) Tryb naboru wniosków: Dla dofinansowania w formie dotacji procedura konkursowa Terminy składania wniosków (w latach ): do końca lutego do końca maja, do końca sierpnia Dla dofinansowania w formie pożyczki : Nabór ciągły do wyczerpania środków

11 3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi Część 1) Część 1) Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych Rodzaje projektów: Budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji odzysku lub recyklingu odpadów komunalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą do selektywnej zbiórki odpadów, Zamknięcie i rekultywacja oraz budowa lub modernizacja istniejącego składowiska w ramach wniosków systemowych. Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Przedsiębiorcy.

12 3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi Część 1) cd Część 1) Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych Warunki brzegowe: Ograniczenie ilości odpadów komunalnych deponowanych na składowisku, w odniesieniu do masy odpadów poddanych procesowi odzysku lub unieszkodliwieniu w procesach innych niż składowanie docelowo min. 20%, Łączna minimalna wydajność instalacji przetwarzania odpadów będących przedmiotem wniosku - min. 20 tys. Mg/rok (dla biologicznego przetwarzania frakcji organicznej min. 5 tys. Mg/rok) Poprzez ograniczenie strumienia odpadów należy rozumieć różnicę masy odpadów przyjmowanych i przetwarzanych na instalacji będącej przedmiotem wniosku i masy odpadów wytwarzanych w w/w instalacji i przekazywanych na składowisko (dotyczy odpadów poddanych na składowisku zarówno procesom unieszkodliwienia jak i odzysku minimalne warunki, określone w wytycznych Ministerstwa Środowiska dotyczących wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów Forma dofinansowania: Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, Oprocentowanie 3,5%, Umorzenie - do 30%. Nabór ciągły do wyczerpania środków

13 3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi Część 2) Część 2) Rozwój selektywnej zbiórki odpadów Rodzaje projektów: Budowa wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów, w którym możliwe będzie prowadzenie działań demonstracyjno edukacyjnych w zakresie m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, odzysku recyklingu. Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Przedsiębiorcy. Kryteria dostępu: Zagwarantowanie poddania zebranych selektywnie odpadów procesom odzysku lub recyklingu. Minimalny asortyment nieodpłatnie przyjmowanych odpadów. Rekomendacja właściwego Marszałka Województwa. Forma dofinansowania: Dotacja do 60 % kosztów kwalifikowanych Nabór ciągły do wyczerpania środków

14 3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 1) Część 1) Rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi Rodzaje projektów: Budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji odzysku lub recyklingu odpadów innych niż komunalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą do selektywnej zbiórki odpadów. Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Przedsiębiorcy. Warunki brzegowe: Do spełnienia jeden z poniższych Ograniczenie ilości odpadów innych niż komunalne deponowanych na składowisku, docelowo min. 15 tys. Mg/rok, Zmniejszenie strumienia wytwarzanych odpadów - min. 20 %, Ilość odpadów niebezpiecznych podlegająca prawidłowemu unieszkodliwieniu 500 Mg/rok.

15 3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 1) cd Część 1) Rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi Forma dofinansowania: Dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, dla przedsięwzięć dotyczących odpadów, dla których obowiązują limity odzysku lub recyklingu. Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, Oprocentowanie 3,5%, Umorzenie - do 30%. Nabór ciągły do wyczerpania środków

16 3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2) Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest Rodzaje projektów: Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Koszty kwalifikowane: Koszty demontażu, Koszty zbierania i transportu, Koszty unieszkodliwiania lub zabezpieczenia Odpadów zawierających azbest.

17 3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2) cd Część 3) Usuwanie wyrobów zawierających azbest Forma dofinansowania: Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dotacja udzielana jest przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej z udziałem środków udostępnionych przez NFOSiGW Terminy składania wniosków o dofinansowanie określają indywidualnie WFOŚiGW

18 3.4. Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Część 1) Dofinansowanie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Udzielanie dotacji dopłat do demontażu pojazdów, przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu pojazdów, którzy spełnili warunki określone w art., 410 a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wysokość dopłaty wynosi 500 zł za każdą tonę pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu w roku poprzednim z uwzględnieniem przepisów dot. pomocy publicznej. Część 2) Dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji Udzielanie dotacji gminom i powiatom, które przekazały do stacji demontażu pojazdów zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji, Wysokość dotacji wynosi zł za każdy porzucony pojazd wycofany z eksploatacji przekazany do stacji demontażu pojazdów.

19 3.4. Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Część 3) Dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów Rodzaje projektów: Budowa, rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów. Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji przetwarzania, odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym strzępiarki. Beneficjenci: Przedsiębiorcy. Forma dofinansowania: Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, Oprocentowanie 1%, Umorzenie - do 30%. Nabór ciągły do wyczerpania środków.

20 3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko Część 1) Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ bomby ekologiczne Rodzaje projektów: inwestycje dotyczące unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz rekultywacji skażonego gruntu, likwidujące zagrożenie dla środowiska naturalnego o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym, które uzyskają rekomendację GIOŚ, jako stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Państwowe jednostki budżetowe, Podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, Przedsiębiorcy. Projekt uzyskał rekomendację GIOŚ Warunki brzegowe:

21 3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko Część 1) cd Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ bomby ekologiczne Forma dofinansowania: Dotacja do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (tylko dla Jst oraz podmiotów publicznych działających w imieniu Skarbu Państwa), Przekazanie środków do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (państwowym jednostkom budżetowym, wyłącznie w 2010 r.) Pożyczka do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, Oprocentowanie 3,5%, Umorzenie do 30%. Nabór ciągły do wyczerpania środków.

22 3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko Część 2) Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych Rodzaje projektów: Przedsięwzięcia polegające na oczyszczaniu i rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym terenów zanieczyszczonych przez przemysł Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Państwowe jednostki budżetowe, Podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, Przedsiębiorcy. Warunki brzegowe: Pozytywna opinia właściwego terytorialnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

23 3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko Część 2) cd Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych Forma dofinansowania: Dotacja do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (tylko dla Jst oraz podmiotów publicznych działających w imieniu Skarbu Państwa), Przekazanie środków do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (państwowym jednostkom budżetowym, wyłącznie w 2010 r.) Pożyczka do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, Oprocentowanie 3,5%, Umorzenie do 30%. Nabór ciągły do wyczerpania środków.

24 3.6. Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Rodzaje projektów: Przedsięwzięcia w ramach II osi priorytetowej PO IiŚ działanie 2.1. i działanie 2.2. dla których funkcje Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW. Beneficjenci: Beneficjenci II osi priorytetowej PO IiŚ działanie 2.1. i działanie 2.2. Kryteria wyboru: Kryteria zgodne z aktualnymi kryteriami wyboru projektów w ramach II osi priorytetowej PO IiŚ. Forma dofinansowania: Pożyczka do wysokości różnicy między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Nabór ciągły.

25 Dziękuję za uwagę Jerzy Swatoń tel. (+4822) fax (+4822)

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Dorota Zawadzka Stępniak

Bardziej szczegółowo

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów ZAKRES SZCZEGÓŁOWY Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 4. Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 2015-2023, przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Załącznik do uchwały Nr 67 /2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.

PROGRAM PRIORYTETOWY. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Geologia i górnictwo ZAKRES OGÓLNY Cel programu 1) Rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez

Bardziej szczegółowo

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH 6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Najbezpieczniejszym źródłem finansowania w całości lub części gospodarki

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji na rzecz odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem środków NFOŚiGW O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 2

Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 2 Jarosław

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013. pod redakcją: EWY WILK. 1 października 2008 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013. pod redakcją: EWY WILK. 1 października 2008 r. PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013 pod redakcją: EWY WILK 1 października 2008 r. Finansowanie w ramach: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

Dostępne programy na dofinansowanie OZE

Dostępne programy na dofinansowanie OZE Dostępne programy na dofinansowanie OZE 1. Nabór wniosków do Działania 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko W terminie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej Małgorzata Kijowska Departament Ochrony Klimatu Warszawa, dnia 29 września 2011 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo