Oferta programowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta programowa 2015-2020"

Transkrypt

1 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu

2 OCHRONA WÓD

3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach KPOŚK Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków (alokacja łączna dla części 1 i 2 1,71 mld zł) Pożyczka (do 100 % kosztów kwalifikowanych) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

4 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach KPOŚK Obszary wsparcia Infrastruktura zagospodarowania ścieków komunalnych (zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnie ścieków) Uzupełniająco działania związane z zaopatrzeniem w wodę i budową kanalizacji deszczowej (do 50% kosztów przedsięwzięcia) Warunki dofinansowania oprocentowanie pożyczki WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku okres finansowania do 15 lat minimalna kwota pożyczki zł kwota umorzenia nie wyższa niż 20% lub 25% lub 30% - w zależności od terminu zakończenia i rodzaju przedsięwzięcia preferencyjne warunki dla tzw. zielonych gmin

5 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 2) Współfinansowanie projektów POIiŚ Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków Pożyczka Dopłata do ceny wykupu obligacji Pożyczka na zachowanie płynności finansowej PO IiŚ PO IiŚ podmioty upoważnione przez Beneficjentów POIiŚ do ponoszenia wydatków kwalifikowanych

6 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 2) Współfinansowanie projektów POIiŚ Warunki dofinansowania Dopłaty do ceny wykupu obligacji do 15% wartości objętej emisji obligacji pierwsza dopłata może nastąpić po osiągnięciu planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego kwota emisji obligacji nie większa niż różnica m. kosztami kwalifikowanymi i dofinansowaniem FS Pożyczka do kwoty będącej różnicą m. kosztami kwalifikowanymi i dofinansowaniem FS oprocentowanie pożyczki - WIBOR 3M 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2% w skali roku okres finansowania do 15 lat nie podlegają umorzeniu, preferencyjne warunki dla tzw. zielonych gmin Pożyczka na zachowanie płynności finansowej nie większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków FS, do 20% kwoty dofinansowania unijnego oprocentowanie pożyczki - WIBOR 3M 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2% w skali roku zwrot w terminie 7 dni od wpływu środków FS

7 POIiŚ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet inwestycyjny 6.2 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspakajania wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie. Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Obszary wsparcia Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej RLM, a w regionach lepiej rozwiniętych - w aglomeracjach o wielkości od RLM do RLM.

8 ZIEMIA I ODPADY

9 Racjonalna gospodarka odpadami Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów Realizacja zasad gospodarki odpadami poprzez ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów. (łączna alokacja dla 6 części programu 3,556 mld zł) Pożyczka (do 90 % kosztów kwalifikowanych, oprocentowanie 1 % w skali roku) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki przedsiębiorcy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego Rodzaje przedsięwzięć 1. Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów, 2. budowa systemów selektywnego zbierania odpadów, 3. doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów

10 Racjonalna gospodarka odpadami Instalacje gospodarowania odpadami Realizacja zasad gospodarki odpadami poprzez utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami. Pożyczka (do 75 % kosztów kwalifikowanych, oprocentowanie WIBOR 3M + 50pp, nie mniej niż 2% w skali roku) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki przedsiębiorcy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego Rodzaje przedsięwzięć Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji: do przetwarzania odpadów, w tym regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) (bez składowisk)wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne mających na celu zmniejszenie wytwarzania odpadów innych niż komunalne

11 Racjonalna gospodarka odpadami Modernizacja stacji demontażu pojazdów Intensyfikacja zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Pożyczka (do 75 % kosztów kwalifikowanych, oprocentowanie 1 % w skali roku) przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów Rodzaje przedsięwzięć Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów

12 Racjonalna gospodarka odpadami Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Intensyfikacja zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dotacja (500 zł za tonę pojazdów przedsiębiorcy; 4000 zł za pojazd gminy I powiaty) przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów gminy oraz powiaty, które przekazały do demontażu zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji Rodzaje przedsięwzięć demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, zbieranie i przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

13 Racjonalna gospodarka odpadami Międzynarodowe przemieszczanie odpadów Realizacja zasad gospodarki odpadami poprzez zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu Przekazanie środków (do 100 % kosztów kwalifikowanych) organy administracji publicznej, w tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska Rodzaje przedsięwzięć gospodarowanie odpadami pochodzącymi z nielegalnego obrotu unieszkodliwianie substancji kontrolowanej wsparcie administracji

14 Racjonalna gospodarka odpadami Współfinansowanie projektów PO IiŚ Dofinansowanie przedsięwzięć wymienionych Szczegółowym Opisie Priorytetów PO IiŚ oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO IiŚ , dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW. Pożyczka (do różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dotacją, oprocentowanie WIBOR 3M nie mniej niż 2 % w skali roku) Rodzaje przedsięwzięć beneficjenci PO IiŚ oraz dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NF podmioty upoważnione przez beneficjentów do ponoszenia wydatków kwalifikowanych Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie priorytetów POIiŚ

15 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet Inwestycyjny 6.I Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnych Unii Europejskiej Dotacja, Instrumenty finansowe Rodzaje przedsięwzięć Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST Budowa infrastruktury w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów Budowa instalacji do recyklingu i odzysku frakcji materiałowych odpadów Budowa instalacji do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii

16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet Inwestycyjny 6.IV Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i remediację terenów poprzemysłowych Dotacja Administracja rządowa Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST Rodzaje przedsięwzięć Rekultywacja i remediacja na cele środowiskowe obszarów zanieczyszczonych lub zdegradowanych Rozwój miejskich terenów zieleni

17 Ochrona powierzchni ziemi Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez rekultywację/remediację terenów zdegradowanych, w tym zamykanych składowisk (łączna alokacja dla 3 części programu 181,2 mln zł) Dotacja (do 80 % kosztów kwal.) Pożyczka (do 90 % kosztów kwal.) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki - dotacja podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa jw. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe - pożyczka Rodzaje przedsięwzięć unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych lub działania naprawcze lub rekultywacja/remediacja zanieczyszczonej gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym na terenach zdegradowanych działalnością przemysłową wykonanie dokumentacji dla przedsięwzięć jw. zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów

18 Ochrona powierzchni ziemi Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez stabilizację lub zabezpieczenie osuwiska Dotacja (do 100 % kosztów kwalifikowanych) jednostki samorządu terytorialnego (JST) spółki akcyjne lub spółki z o.o. (gdzie co najmniej 51% akcji lub udziałów posiadają JST) podmioty zarządzające obiektami zabytkowymi, które są własnością Skarbu Państwa kościoły i organizacje kościelne Rodzaje przedsięwzięć wykonanie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich osuwisk oraz projektów budowlanych zabezpieczenia lub stabilizacji osuwisk wykonanie prac stabilizacyjnych i zabezpieczających osuwisk

19 Ochrona powierzchni ziemi Remediacja powierzchni ziemi objętej szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym Remediacja w przypadku historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz działania naprawcze w przypadku szkody w środowisku w powierzchni ziemi Przekazanie środków (do 100 % kosztów kwalifikowanych) Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ)

20 Geologia i górnictwo Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych Rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia kopalin i likwidacji zakładów górniczych (łączna alokacja dla 2 części programu 810 mln zł) Dotacja (do 100 % kosztów kwalifikowanych) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Rodzaje przedsięwzięć zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych rozpoznawanie możliwości wykorzystania wód uznanych za kopaliny

21 Geologia i górnictwo Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin Celem programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Dotacja (do 100 % kosztów kwal.) Pożyczka (do 100 % kosztów kwal.) Rodzaje przedsięwzięć podmioty, których działalność regulują przepisy Pgg - (pożyczka) podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa - (dotacja) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki - (dotacja) Jednostki prowadzące działania ratownicze w górnictwie (dotacja) rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia i przeróbki surowców ochrona powierzchni ziemi i zasobów wód przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych badania i prace dla ochrony środowiska w górnictwie

22 PROGRAMY MIĘDZYDZIEDZINOWE

23 Wspieranie działalności monitoringu środowiska Monitoring środowiska Wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska oraz wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa i gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem wywiązywania się Polski ze zobowiązań międzynarodowych. Alokacja: dotacje 64 mln zł, pożyczki 6 mln zł. Dotacja Pożyczka podmioty należące do sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki jednostki naukowe uczelnie niepubliczne spółki prawa handlowego, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje

24 Wspieranie działalności monitoringu środowiska Monitoring środowiska Obszary wsparcia badania realizujące i wspierające państwowy monitoring środowiska, przedsięwzięcia służące pozyskaniu danych i informacji o środowisku zadania inwestycyjne związane z rozbudową zaplecza technicznego oraz zakupy wyposażenia laboratoriów wykonujących badania służące pozyskaniu danych i informacji o środowisku Warunki dofinansowania Dotacje i pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych Oprocentowanie pożyczki stałe 1% w skali roku Okres finansowania do 10 lat Minimalna kwota pożyczki zł Kwota umorzenia do 10% Warunkiem udzielenia dofinansowania jest pozytywna opinia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

25 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Cz. 1 Dostosowanie do zmian klimatu Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w "Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu w roku 2020 z perspektywą do 2030 ) oraz poważnych awarii, usprawnienia usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem. Alokacja łącznie dla cz. 1 i cz. 2 wynosi 228 mln zł (w tym 15 mln zł dla środków zwrotnych). Dotacja Pożyczka jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki jednostki naukowe (w rozumieniu ustawy z dnia r. o zasadach finansowania nauki) samorządowe jednostki budżetowe spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe (tylko pożyczki)

26 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Cz. 1 Dostosowanie do zmian klimatu Obszary wsparcia Działania o charakterze prewencyjnym, służące adaptacji do zmian klimatu, zgodnie z założeniami Infrastruktura Strategicznego zagospodarowania Planu Adaptacji dla ścieków sektorów komunalnych i obszarów wrażliwych (zbiorcze na systemy zmiany klimatu kanalizacji do roku sanitarnej 2020 z wraz perspektywą z przyłączami, do roku oczyszczalnie 2030 : ścieków) działania infrastrukturalne. Uzupełniająco systemy monitoringu działania zagrożeń związane i systemu wczesnego z zaopatrzeniem ostrzegania w przed wodę zagrożeniami, i budową kanalizacji deszczowej (do 50% przedsięwzięcia kosztów przedsięwzięcia) w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany i strategie w zakresie działań adaptacyjnych. Warunki dofinansowania Oprocentowanie pożyczki WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku Okres Dotacje finansowania i pożyczki do 100% do kosztów 15 lat kwalifikowanych Minimalna Oprocentowanie kwota pożyczki pożyczki stałe 1 2% 000 w 000 skali zł roku Okres finansowania do 20 lat Kwota umorzenia nie wyższa niż 20% lub 25% lub 30% - w zależności od terminu zakończenia Minimalna kwota pożyczki od zł, dla zielonych gmin od zł, dla planów adaptacji do i zmian rodzaju klimatu przedsięwzięcia od zł Preferencyjne Kwota umorzenia warunki do 30%, dla dla tzw. zielonych gmin gmin do 40%

27 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Cz. 2 Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w "Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu w roku 2020 z perspektywą do 2030 ) oraz poważnych awarii, usprawnienia usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem. Alokacja łącznie dla cz. 1 i cz. 2 wynosi 228 mln zł (w tym 15 mln zł dla środków zwrotnych). Dotacja Pożyczka służby ratownicze i stowarzyszenia (wskazane w Porozumieniu Ministrów: Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. ) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki jednostki naukowe (w rozumieniu ustawy z dnia r. o zasadach finansowania nauki) SJB spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe (tylko pożyczki)

28 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Cz. 2 Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń Obszary wsparcia Infrastruktura Działania skupione zagospodarowania na usuwaniu ścieków skutków komunalnych powstałych zagrożeń (zbiorcze systemy środowiska kanalizacji - zdarzeń sanitarnej wraz naturalnych z przyłączami, (powodzi, oczyszczalnie pożarów, ścieków) suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności Uzupełniająco człowieka) oraz działania zakupie związane sprzętu wykorzystywanego z zaopatrzeniem w w wodę akcjach i budową ratowniczych, kanalizacji jak deszczowej również (do 50% związane kosztów z opracowaniem przedsięwzięcia) metod i narzędzi do analizy wyżej wskazanych zagrożeń. Warunki dofinansowania Oprocentowanie pożyczki WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku Okres Dotacje finansowania i pożyczki do 100% do 15 kosztów lat kwalifikowanych Minimalna Oprocentowanie kwota pożyczki 1 stałe 0002% 000w złskali roku Kwota Okres finansowania umorzenia nie do wyższa 20 latniż 20% lub 25% lub 30% - w zależności od terminu zakończenia i Minimalna rodzaju przedsięwzięcia kwota pożyczki od zł, dla zielonych gmin od zł Preferencyjne Kwota umorzenia warunki do dla 30%, tzw. dla zielonych gmin do 40%

29 PO IiŚ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami Obszary wsparcia Opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu, Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy, Zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu, w tym zagospodarowanie wód opadowych na obszarach miejskich, Ochrona brzegów morskich, Systemy wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń oraz systemy ratownictwa, Systemy monitorowania środowiska, Działania informacyjno-edukacyjne oraz tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich.

30 SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Usuwanie wyrobów zawierających azbest Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji WFOŚiGW końcowy beneficjent: JST

31 SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW REGION Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej ujętych w planach działalności wojewódzkich funduszy. Pożyczka WFOŚiGW końcowy beneficjent: JST

32 Dziękuję za uwagę

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA Nr w wykazie Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo