NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii"

Transkrypt

1 NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii Karczew- Konferencja pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem dotacji NNOŚiGW Karczew 23 maj 2013r.

2 NFOŚiGW skala działalności rocznie wypłaca ok. 4-5 mld zł; w 50% ze środków unijnych, w 50% ze środków krajowych; zatrudnia 530 osób;

3 Sposób finansowania działalności przez NFOŚiGW finansuje działalność ekologiczną poprzez: udzielanie oprocentowanych pożyczek (w niektórych programach priorytetowych istnieje możliwość umorzenia części pożyczek) udzielanie dotacji, w tym: dopłaty do oprocentowanych pożyczek częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

4 Sposób finansowania działalności przez NFOŚiGW zarządza finansami publicznymi na działalność ekologiczną poprzez programy priorytetowe. Program priorytetowy zawiera m.in. następujące elementy: cel programu i wskaźniki osiągnięcia celu podstawę prawną udzielania dofinansowania budżet programu i okres jego wdrażania rodzaje beneficjentów i przedsięwzięć procedurę i kryteria wyboru przedsięwzięć

5 Źródła finansowania działań na rzecz energooszczędności i oze środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych i kar naliczanych przez Urząd Regulacji Energetyki środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO 2 wg Protokołu z Kioto z dnia 9 listopada 1997 roku (uprawnienia- jednostki AAU Assigned Amount Unit przyznanej emisji CO 2 w systemie ONZ), w ramach programów GIS (Green Investment Scheme) środki z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego

6 Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii w budownictwie Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie energooszczędności i oze w budownictwie : Program Systemu Zielonych Inwestycji Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Program Systemu Zielonych Inwestycji Część 5) - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

7 Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie energooszczędności i oze w budownictwie Program Systemu Zielonych Inwestycji Część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne Program Systemu Zielonych Inwestycji Część 7) GAZELA Niskoemisyjny transport miejski

8 Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie energooszczędności i oze w infrastrukturze Program priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne Program Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych Program Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

9 Program Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Budżet programu: 300 mln zł na lata ; w tym: 30,0 mln zł jako dotacja do dokumentacji projektowej (NFOŚiGW udziela dotacji na 30 70% kosztów dokumentacji projektowej (w zależności od standardu projektowanego budynku); 270,0 mln zł pożyczki w wysokości do 1000 zł/m2 budowanej powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza części dotyczącej (oprocentowanie pożyczki WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych, nie mniej niż 4,5% w skali rocznej). Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, uczelnie, kościoły i związki wyznaniowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne itd. Nabór ciągły: planowany na III kw r.

10 Program priorytetowy dla przedsięwzięć w odnawialne źródła energii oraz obiekty wysokosprawnej kogeneracji Cz 3) Dopłaty do/ na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych Budżet Programu 450,0 mln zł jest przeznaczony na dotacje w formie dopłat do kredytów (do 45% kosztów kwalifikowanych) ma zakup i montaż kolektorów słonecznych Program realizowany poprzez banki współpracujące z NFOŚiGW, w naborze ciągłym Beneficjenci: osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe realizujący zakup i montaż kolektorów słonecznych Planowany montaż kolektorów słonecznych na powierzchni: m2 Do września 2012 r. powierzchnia zainstalowanych kolektorów wyniosła ok m2, w tym dla wspólnot mieszkaniowych ok.1255,0 m2. Osiągnięto efekt ekologiczny w wysokości 27 tys. Mg CO2 /rok, co oznacza realizację celu na poziomie 43%. (ilość umów zawartych przez banki wyniosła ponad ).

11 Program Systemu Zielonych Inwestycji Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Budżet Programu wynosi 1 565,0 mln zł; w tym 555,0 mln zł dotacje ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji (dotacji z Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)) albo innych środków NFOŚiGW oraz 1 010,0 mln zł pożyczki ze środków NFOŚiGW. Poziom dofinansowania 30% dotacja i do 60 % pożyczka (WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych) Beneficjenci: program jest skierowany do zarządzających obiektami użyteczności publicznej Planowane jest ogłoszenie VI naboru wniosków w III kw r.

12 Program Systemu Zielonych Inwestycji Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Podstawowe zadania dofinansowywane w ramach programu: termomodernizacja obiektów, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności: ocieplenie obiektu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, systemy zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 2 mln zł.

13 Program Systemu Zielonych Inwestycji Część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne Budżet programu: 356,0 mln zł na lata ; w tym dotacja 160,0 mln zł ( ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 wynikających z protokołu z Kioto; pożyczka ze środków NFOŚiGW w wysokości 196,0 mln zł Dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz pożyczka do 55% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (oprocentowanie WIBOR 3M 150 pkt punktów bazowych (nie mniej niż 3%) Program realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego. Dofinansowanie NFOŚiGW obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego, montaż urządzeń inteligentnego sterowania oświetleniem, a także montaż sterowalnych systemów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego Minimalna redukcja emisji CO2 o 250 Mg/rok (co najmniej 40%)

14 Cel programu LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Celem programu jest uniknięcie emisji CO 2 poprzez dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej i budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej; W wyniku oszczędności energii w okresie programowania uniknie się emisji Mg CO 2;

15 Budżet programu Budżet programu wynosi 300 mln zł w tym: 30 mln zł na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dotacja; 270 mln zł. na dofinansowanie kosztów budowy - pożyczka z możliwością częściowego umorzenia;

16 Intensywność dofinansowania Dokumentacja projektowa- dotacja Klasa budynku Redukcja zapotrzebowania budynku na energię użytkową (Eu)* (%) Redukcja zapotrzebowania budynku na energię pierwotną (Ep)** (%) Procent dofinansowania kosztów dokumentacji projektowej (%) A > 60 > B > 40 > C > 20 > 5 30

17 Intensywność dofinansowania Koszty budowy pożyczka w wysokości 1000 zł na 1 m 2 budowanej powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku.

18 Warunki dofinansowania spełnienie przez projekt poziomów redukcji energii Eu i Ep stosownie do zakładanych klas budynków (A, B lub C) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dokumentacja projektowa w zakresie jak w 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U ) rozpoczęcie budowy w okresie 2 lat od daty uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę

19 Warunki dofinansowania c.d. Warunki otrzymania i umorzenia pożyczki: spełnienie przez projekt poziomów redukcji energii Eu i Ep stosownie do zakładanych klas budynków (A, B lub C) okres pożyczkowy nie dłuższy niż 15 lat oprocentowania na poziomie WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych, lecz nie mniej niż 4,5% umorzenie w wysokości do 70, 50 albo 30% w zależności od klasy energooszczędności budynku (klasa A, B i C zgodnie z parametrami podanymi w Tabeli 1)

20 Warunki dofinansowania c.d. Warunki otrzymania i umorzenia pożyczki: Kwota pożyczki podlega umorzeniu w dwóch etapach: Etap I - w wysokości 70% całkowitej kwoty umorzenia po zakończeniu inwestycji uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Etap II - w wysokości 30% całkowitej kwoty umorzenia, po 3 latach eksploatacji budynku i potwierdzeniu utrzymania założonego w umowie poziomu redukcji energii użytkowej i wskaźnika energii pierwotnej obliczonej na podstawie danych z systemów zarządzania energią w budynku

21 Beneficjenci jednostki sektora finansów publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami w tym samorządowe osoby prawne Ochotnicza Straż Pożarna uczelnie w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55l Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące zadania publiczne

22 Rodzaje przedsięwzięć budynki użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, turystyki, sportu budynki zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności internat, dom studencki, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów

23 Koszty kwalifikowane Okres kwalifikowalności kosztów: r r. Rodzaje kosztów: dokumentacja projektowa robocizna i nabycie materiałów nadzoru inwestorski podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT. Jeżeli beneficjent nie ma możliwości zwrotu lub odliczenia podatku VAT, to stanowi on koszt kwalifikowany

24 Definicje Budynek referencyjny - przez budynek referencyjny należy rozumieć budynek taki sam co do kształtu, konstrukcji, funkcji i sposobu użytkowania jak budynek oceniany (projektowany), spełniający minimalne wymagania określone w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia r. umieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: w zakładce Projekty aktów prawnych - Załącznik Nr 3. Redukcja zapotrzebowania budynku na energię pierwotną (Ep) - oznacza % redukcji zapotrzebowania budynku na energię pierwotną w stosunku do wartości podanych w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia r. Załącznik Nr 3, w którym wyszczególniono podstawowe trzy grupy budynków: Grupa budynków I (budynki szkolne, sale gimnastyczne przy szkole, świetlice, przychodnie, przedszkola, budynki biurowe. budynki dydaktyczne szkolnictwa wyższego, domy kultury): EPHC+W+L = 65 + ΔEPC + ΔEPL; [kwh/(m2 rok)] Grupa budynków II (szpitalne): EPHC+W+L = ΔEPC + ΔEPL; [kwh/(m2 rok)] Grupa budynków III (pozostałe): EPHC+W+L = 105 +ΔE PC + ΔEPL; [kwh/(m2 rok)]

25 Kontakt Tomasz Kuna Główny Specjalista - Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie tel

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia. Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu FINANSOWANIE INSTRUMENTÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie modernizacji energetycznej i energooszczędnego budownictwa dotychczasowe realizacje oraz plany dalszych działań Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020

Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główne kierunki finansowania ochrony środowiska w ofercie na lata 2015-2020 Małgorzata Skucha

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo